BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 2, març 1999


Informe sobre les sisenes Jornadas Españolas de Documentación (València, 29, 30 i 31 d'octubre de 1998)
Amadeu Pons
Universitat de Barcelona. Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació
pons@fbd.ub.es;

Com és ben sabut, les Jornadas Españolas de Documentación, organitzades per la FESABID, constitueixen un dels principals fòrums de discussió general en el camp de la biblioteconomia i la documentació. FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación) les organitza des del 1984 amb una periodicitat que vol ser biennal (procuren alternar-se amb les Jornades Catalanes de Documentació, que es fan des del 1983). Tenen lloc cada vegada en una localitat diferent: van començar a Madrid i, consecutivament, s'han fet a Torremolinos, Palma, Gijón, Cáceres i, enguany, a València.

D'uns anys ençà han proliferat a Espanya altres trobades professionals, algunes caracteritzades per un àmbit geogràfic concret (Jornadas Bibliotecarias de Andalucía) o bé per una temàtica específica (Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud, Jornadas sobre Bibliotecas Públicas, etc.).1 Això fa que l'assistència hagi disminuït en general en totes elles (les organitzacions no estan disposades a subvencionar tants desplaçaments del seu personal) i que el nombre i la qualitat de treballs aportats sigui, en general, inferior.

Cada celebració de les Jornadas Españolas de Documentación2 és organitzada per una de les associacions membres de la FESABID. En aquesta ocasió, a València, l'encarregada fou l'AVEI (Associació Valenciana d'Especialistes en Informació),3 entitat creada el 1994 i editora de la revista Métodos de información.

El País Valencià compta, des de fa molt poc temps, amb els ensenyaments de la diplomatura i de la llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació, si bé estan ubicats en diferents universitats: la diplomatura s'imparteix a la Universitat de València (Departament d'Història de la Ciència i Documentació)4 i la llicenciatura, a la Universitat Politècnica de València (Facultat d'Informàtica).5

Les Jornadas d'enguany es desenvoluparen al Palau de Congressos de la ciutat. Aquesta ubicació no és gaire cèntrica ni ben comunicada amb transport públic, però compta amb tots els equipaments propis d'una instal·lació moderna i preparada.

El tema general de les Jornadas d'aquest any fou «Els sistemes d'informació al servei de la societat», i els treballs s'estructuraren en quatre blocs específics:

Cadascun d'aquests blocs temàtics comptava amb una ponència, una taula rodona, la presentació de comunicacions i altres activitats. Es pot consultar el programa en línia: <http://www.bbaa.upv.es/fesabid98/programa.htm>. Com és costum en congressos d'un cert volum com aquest, es programaren activitats simultànies, cosa que comportà nombrosos inconvenients als assistents. A part del fet de no poder ser present a diverses activitats simultànies, l'incompliment dels horaris previstos (per excés d'alguns dels ponents o per absència d'alguns altres) féu que la planificació que un assistent es pogués haver fet no resultés gens fidel a la realitat, amb la pèrdua de temps consegüent.

La ponència inaugural, «Información, sociedad de la información y telecomunicaciones», l'exposà Antonio Alabau (catedràtic de Política de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de València). Les altres quatre ponències, corresponents als blocs temàtics esmentats abans foren: «Into the information age», de Nick Moore (Senior Fellow, Policy Studies Institute); «Gestión y tratamiento de la información», de Lluís Codina (professor titular de Documentació de la Universitat Pompeu Fabra); «La enseñanza de la biblioteconomía y la documentación en la universidad española a finales de los noventa», d'Ernest Abadal (professor i cap d'estudis de la llicenciatura de Documentació de la Universitat de Barcelona) i Concepció Miralpeix (directora de l'Escola de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona), i «Usuarios y/o clientes en los servicios de información», d'Ana Maria Llopis (consellera delegada d'OpenBank).

El llibre d'actes recull tres ponències i 81 comunicacions6. Les comunicacions acceptades es poden consultar a l'adreça següent: <http://www.florida-uni.es/~fesabid98/acep.htm>. Els inscrits, segons dades de darrera hora dels organitzadors, van ser poc més de 800 persones. Les procedències geogràfiques que abunden més a la llista de participants són Madrid (25,30 %), País Valencià (21,66 %) i Catalunya (13,33 %). Pel que fa als seus llocs de treball, principalment són les universitats (23,49 %), les empreses (14,82 %) i l'administració autonòmica (13,46 %).7

Com cada any també, paral·lelament al desenvolupament de les Jornadas, tingué lloc una fira professional, amb la participació de 43 empreses. La ubicació de la fira, element molt important per al seu èxit, fou enguany una de les millors que recordo.

La participació de professionals de Catalunya, i de l'Escola en concret, fou molt notable. Ja hem esmentat la ponència d'Ernest Abadal i Concepció Miralpeix, «La enseñanza de la biblioteconomía y la documentación en la universidad española a finales de los noventa», que a més de dades obtingudes de primera mà dels centres docents, reflexiona sobre els punts febles que caldria millorar en aquests ensenyaments.

Pel que fa a les comunicacions presentades, i per no cansar el lector, ofereixo tan sols el títol i les pàgines del llibre d'actes dels treballs que han estat elaborats per personal docent de l'Escola:

Andreu i Daufí, Jordi: «El perfil profesional del archivero en la organización: propuesta metodológica para el tratamiento sistémico de los recursos de información de la institución», p. 91-108.

Elvira Silleras, María [et al.]. «Tecnología y calidad al servicio del ciudadano: el centro de información municipal», p. 847-854.

Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. «Cómo citar recursos electrónicos: del uso a la norma y de la norma al uso. Análisis de práctica de citación en revistas españolas de biblioteconomía», p. 245-256.

Rodríguez Gairín, Josep Manuel. «Los servicios de obtención de documentos en la universidad española: objetivos e indicadores de 1997 para una nueva metodología de trabajo», p. 745-754.

Rodríguez Gairín, Josep Manuel [et al.]: «Base de datos de recursos Internet científico-técnico: EP! (Enlaces Politécnicos)», p. 149-156.

A part de les comunicacions presentades, el personal de l'Escola participà a les Jornadas d'altres maneres: Carme Mayol, com a presidenta del Col·legi, formava part del Comitè Organitzador; d'altra banda, Assumpció Estivill participà a la taula rodona que es féu a continuació de la ponència de Lluís Codina, «Gestión y tratamiento de la información», i Alice Keefer participà en la taula rodona que es féu a continuació de la ponència sobre «Usuarios y/o clientes en los servicios de información».

Finalment, destaquem la participació de tres alumnes de l'Escola: Josep Vives (estudiant de la llicenciatura a l'Escola) participà en una taula rodona sobre «Las bibliotecas públicas en la sociedad de la información», Xavier Puig (estudiant de la diplomatura a l'Escola) assistí com a voluntari per a tasques d'organització, i José Antonio Ontalva y Ruipérez (estudiant del curs de complements de formació) presentà una comunicació amb el títol «Teorías sobre la sociedad de la información: un análisis comparativo» (p. 665-672 del llibre d'actes).

La part lúdica de les Jornadas consistí en un convit al vespre que l'organització oferí als congressistes al Centre de Formació Florida, un centre d'ensenyament privat de secundària i universitari situat a Catarroja, ben a prop de València. Així mateix s'havien organitzat uns recorreguts turístics per València i unes excursions a Peníscola i l'Albufera. Cal dir que molts congressistes gaudiren també del bon ambient i de la bona gastronomia que aquelles terres ofereixen.

Un dels actes paral·lels que comptà amb força assistència de públic fou el del lliurament dels tercers Premis IWE-ASEDIE, que s'estableixen per votació directa dels subscriptors de la revista El profesional de la Información i de la llista de discussió Iwetel. S'estableixen dues categories: personalitats destacades i productes electrònics d'informació.

Un dels dos premis que s'atorgaren a personalitats fou per a Carme Mayol, professora de l'Escola, per la seva trajectòria professional, des d'una biblioteca especialitzada del sector farmacèutic, pel seu treball docent (professora i exdirectora de l'Escola de Barcelona, ponent en el grup de treball que preparà las directrius de plans d'estudi per a la diplomatura i la llicenciatura, etc.) i per la seva tasca en el camp associatiu (membre actiu de l'anterior Associació de Bibliotecàries, fundadora i actual presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, i una de les artífexs de la seva recent unió amb Socadi, expresidenta de Fesabid).

També fou guardonat Jaime Tascón Casals, per la seva tasca eficaç com a gerent d'Asedie (Asociación Española de Distribuidores de Información Electrónica) i per haver potenciat les accions del Programa Info2000 de la Comissió Europea dins del node Asedie-Cindoc de la xarxa Midas.

En la modalitat de productes, els premis atorgats foren cinc: el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, produït pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Integra els fons de les universitats de Barcelona, Autònoma, Politècnica, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Lleida, Girona, Oberta i Jaume I, com també els de la Biblioteca de Catalunya. Té 1,6 M de registres (equivalents a 2,7 milions de volums). Per a més informació: <http://www.cbuc.es>.

Enciclopedia universal, de Micronet, distribuïda en CD-ROM i disponible en Internet (quasi totalment), és una obra totalment concebuda com a producte electrònic. Ha aparegut ja la 8a edició, que conté informació equivalent a 65.000 pàgines de text. Vegeu-ne més informació a <http://www.enciclopedia.net/>.

MyNews, servei de distribució personalitzada de notícies aparegudes en 16 diaris espanyols, el BOE i el DOGC. Aquesta empresa catalana començà el 1996 i és pionera en aquest sector a Europa. Cada dia carrega als seus ordinadors les notícies aparegudes a la premsa i fa arribar al correu electrònic dels subscriptors aquelles que s'ajusten al perfil prèviament configurat. També pot oferir cerques retrospectives, a text complet. N'ha aparegut també una versió al web. Per a més informació: <http://www.mynewsonline.com>.

SOD (gestión de un servicio de obtención de documentos), de Kronos. Programa per a gestionar un centre d'obtenció de documents i préstec interbibliotecari. Té en compte tots els aspectes relacionats amb la tramitació de peticions (facturació, dipòsits, comptes de compensació), les estadístiques i l'ús del correu electrònic. El responsable de l'empresa que recollí el guardó fou Josep Manuel Rodríguez Gairín, professor associat de l'Escola. Per a més informació sobre el producte, visiteu l'adreça <http://www.kronosdoc.com>.

TTM (Timely Topics in Medicine), de J. R. Prous, SA. Aquesta empresa catalana és modèlica en la producció i difusió d'informació sobre principis actius bàsics i fàrmacs. Les seves bases de dades en línia són disponibles per Dialog, en CD-ROM i en el web. El producte premiat consisteix en un conjunt de serveis en línia per Internet, adreçat a la comunitat sanitària. Els serveis són gratuïts (subvencionats per laboratoris farmacèutics). Per a més informació: <http://www.prous.com/ttm>.

Com sempre, en l'acte de clausura es llegiren unes conclusions, amb referència a cada àmbit temàtic en què s'estructuraren les Jornadas. Com que són molt llargues, preferim no reproduir-les ací; però podeu trobar-les a <http://www.bcl.jcyl.es/correo/Correo28/Profesion28.html>.Notes

1 Per a una relació de congressos en biblioteconomia celebrats a Espanya, consulteu La documentación en España, d'Ernest Abadal Falgueras (Madrid: CINDOC: FESABID, 1994), p. 180-182.

2 El lector observador es fixarà que a la convocatòria d'enguany el nom del congrés ha perdut l'última paraula: «Automatitzada».

3 Consulteu el seu web: <http://www.florida-uni.es/avei>.

4 Consulteu el seu web: <http://www.uv.es/~fresquet/TEXTOS/diplo.html>.

5 El seu web: <http://infoserver.upv.es/pla/i_tit2/65/index.html>.

6 Jornadas Españolas de Documentación (6es: 1998: València). Actas de las Jornadas: los sistemas de información al servicio de la sociedad. València: FESABID: Avei, 1998. 2 vol. ISBN 84-331-4609-X. N'hi ha també una versió en CD-ROM.

7 Obtinc aquestes dades d'un missatge enviat a la llista de discussió IWETEL per Jesús Gómez Fernández-Cabrera, el 12 de novembre de 1998.