BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 6, juny 2001


El Knowledge Center de DiamondCluster International1
Iria Aparicio i Morata
Content Manager of Global Knowledge Center
DiamondCluster International
iria.aparicio@diamondcluster.com

Resum

Es descriu el centre de documentació de DiamondCluster International i l'evolució que ha seguit des de la seva creació fins ara. S'expliquen els processos bàsics, l'estructura i el paper que té dins l'organització.


1  L'organització

DiamondCluster International <http://www.diamondcluster.com> és una consultoria especialitzada en solucions d'estratègia i tecnologia. Nascuda de la fusió entre Diamond Technology Partners i Cluster Consulting el setembre de 2000, és una empresa molt jove però pionera en el seu camp d'actuació.

Diamond Technology Partners era una consultoria nord-americana especialitzada en solucions informàtiques i tecnològiques que dominava el mercat americà. D'altra banda, Cluster Consulting era una consultoria catalana especialitzada en el món de les telecomunicacions que dominava el mercat europeu i llatinoamericà. Amb aquesta fusió es vol crear una institució de cobertura mundial que ofereixi solucions en els camps de màxim interès i negoci de l'actualitat: les telecomunicacions, Internet i les estratègies digitals.

“DiamondCluster International, Inc. (Nasdaq: DTPI) is a premier business strategy and technology solutions firm, delivering value to clients world-wide by developing and implementing innovative digital strategies that capitalize on the opportunities presented by new technologies.”

A la recentment fundada DiamondCluster International (DCI) treballen aproximadament mil consultors i tres-cents cinquanta treballadors com a personal tècnic.2 Hi ha dues seus centrals: l'americana, a Chicago, i l'europea i llatinoamericana, a Barcelona. Hi ha altres oficines a Nova York, Barcelona, Chicago, San Francisco, São Paulo, Estocolm, Lisboa, París, Londres, Munic, Düsseldorf, Boston i Madrid.


2  El centre de documentació

El Knowledge Center (KC) és el centre de documentació del DCI i el seu personal forma part del personal tècnic d'aquesta consultoria.

El DCI és l'entitat mare de la biblioteca i, per tant, la que determina tots els aspectes tant de contingut com d'organització del KC. La missió del centre de documentació és donar suport informatiu a l'organització i als seus consultors en el treball diari amb el client, i ajudar a desenvolupar i expandir les relacions. La temàtica del KC ve donada pels camps d'activitat de la consultoria i del tipus de clients amb què es tracta.

El KC va néixer l'octubre de 1997 amb la incorporació de la primera bibliotecària, Eva Ollé,3 i la segona bibliotecària, Noel Reyes,4 el setembre de 1998. Actualment hi treballen 25 persones. El KC originàriament era part de Cluster Consulting i estava molt enfocat cap al camp europeu i llatinoamericà de les telecomunicacions, ja que aquest era l'enfocament de l'organització en aquell moment.


Usuaris

Els usuaris del KC són principalment els consultors. Com ja hem comentat, el DCI compta aproximadament amb uns mil usuaris, tot i que el nombre de noves incorporacions mensuals és d'una mitjana de cinquanta treballadors. Procedeixen de diferents móns educatius i ambients de treball, per la qual cosa no hi ha un perfil definit d'usuari en el moment que aquest s'incorpora a l'empresa. Els únics aspectes comuns que ajuden en la definició del perfil són:

Els consultors que ja fa temps que treballen al DCI són usuaris molt exigents, amb una necessitat d'informació constant atès que coneixen el tipus de resposta que el KC pot donar. Necessiten una resposta a la seva demanda d'informació de manera ràpida, amb informació de qualitat i en formats determinats. Sovint tendeixen a demanar que es faci la seva pròpia feina en termes de recerca i d'investigació, és a dir, ells no tenen temps de fer la recerca i demanen que el KC ho resolgui. En general, són usuaris poc formats com a investigadors i no coneixen les fonts d'informació que l'organització posa al seu abast.


Recursos humans

Els 25 integrants del KC es divideixen en quatre departaments, integrats per perfils professionals distints:

Hi ha la figura del KC manager, que coordina els quatre equips i dirigeix el departament.

Eventualment, hi ha consultors assignats a algun d'aquests grups. Aquest fet es produeix en períodes temporals de “descans de projecte”. Sobretot ajuden els equips de Knowledge Harvesting en el sanejament, la traducció de documents i la preparació de paquets temàtics; al d'Inquiry Team, en la investigació i recerca al servei de referència; i al de Research and Analysis, en l'elaboració de propostes per aconseguir nous clients. Sovint aquests consultors no s'hi dediquen de la mateixa manera que si estiguessin en un projecte i és per aquesta raó que s'ha integrat aquesta activitat dins el perfil del treballador de tipus consultor.


Recursos econòmics

Pel que fa als recursos econòmics, no hi ha limitacions, excepte les que imposi el KC manager. La majoria d'adquisicions es fan segons la demanda i es designen a partides de projectes determinats. La resta del pressupost s'assigna a les subscripcions i paquets d'informació dels grans editors.5 Durant l'any 2000, hi ha hagut una despesa aproximada de cinquanta milions de pessetes en noves adquisicions i subscripcions.

Es posseeix una infraestructura de treball tecnològicament molt avançada, tant per als integrants del KC com per als consultors. Com a empresa pionera en el camp de les telecomunicacions, hi ha moltes facilitats de connexió en xarxa i existeix una iintranet com a eina de treball generalitzada i coneguda per tots els empleats.


Fons i recuperació de la informació

La temàtica del fons és principalment la de les tecnologies i telecomunicacions, i la relació de qualsevol altra indústria amb aquestes. Tot i així, el DCI està entrant en nous mercats d'actuació i està obert a noves temàtiques com ara els esports, l'alimentació i la restauració, les assegurances, etc.

El fons de què disposa el centre es compon d'informació procedent de fonts externes i d'informació interna.

La informació interna és la que produeixen els consultors, fruit del seu treball amb el client: propostes, documents de treball, documents de discussió, benchmarking, etc.

La informació externa és la que s'adquireix de fonts alienes a l'organització d'acord amb les necessitats d'informació dels consultors: estudis de mercat de bancs d'inversió i d'editors, anuncis de televisió i premsa, revistes, conferències, notícies, material no-llibre, etc.

El format de la informació és preferiblement electrònic, tot i que es disposa de material en paper i altres formats (CD-ROM, mapes, llibres, anuncis, etc.) als centres de Barcelona i de Chicago.

La recuperació de la informació electrònica es fa a través de la bases de dades de Lotus Notes disponibles en la intranet. N'hi ha de diferents tipus segons la tipologia documental de la informació:

Cada base de dades disposa d'una facilitat de cerca, un full text.

La recuperació de la informació que no es troba en format electrònic es fa a través d'altres bases de dades locals, a les quals els consultors no poden accedir, llevat que es trobin en les oficines de Barcelona o Chicago.


Serveis

Els serveis que ofereix el KC són els derivats dels quatre grans grups que hem distingit en l'estructura humana:

Figura 1. @kc, la revista setmanal de noves adquisicions i addicions del contingut al KC.

Cal dir que tots aquests serveis no són estàtics. Canvien cada cert temps i es modifiquen a partir del feedback amb els usuaris.


3  La integració amb la Library de Diamond Technology Partners

La fusió de les dues companyies implica la fusió dels sistemes d'organització d'ambdues consultores. Tots els processos han estat revisats, i també els centres de documentació i les seves activitats. Es decidí implementar l'estructura del KC de Cluster Consulting, ja que era la que estava més avançada i tenia les tasques més definides.

La situació en què es trobava la Library de Diamond Technology Partners es descriu a continuació:

Tot i que en certs aspectes hem parlat de dos centres molt similars, la cultura empresarial era distinta.


Elements aconseguits i reptes

Què hem aconseguit, doncs, des del setembre de 2000? La fusió de les dues biblioteques en un sol KC i aquest fet ha aportat molts beneficis a l'organització:

Però queda molt per fer. Tots aquests aspectes tenen els seus pros i contres:

És evident que cal un esforç de coordinació entre les dues bandes de l'Atlàntic.


4  Projectes

No voldria finalitzar sense albirar el futur del KC. Hi ha projectes que s'estan engegant en aquests moments o que es planifiquen per a l'any vinent.


Intranet

La intranet està molt fragmentada per la procedència de les eines de cerca i del material. Hi ha molt contingut, però falta unificar i presentar a l'usuari una sola interfície de cerca i un sol vehicle de comunicació. Tot el capital intel·lectual de l'organització s'ha d'abocar en aquest portal i hem de fer que la intranet esdevingui l'eina imprescindible en la tasca diària del consultor.

Actualment s'estan tastant diverses eines de recuperació de la informació, basades en el processament del llenguatge natural per crear un filtre en la massa d'informació de què es disposa i l'usuari.


Formació d'usuaris

Aquest és un punt molt potenciat des de la secció americana, mentre que l'europea estava més acostumada a “servir” l'usuari, en el sentit de fer-ho en comptes d'ell i no per a ell. Per aquesta raó cal introduir aquest servei a tots els clients i usuaris actuals i difondre'l entre els antics. Cal formació de les eines de què es disposen i també sobre com dur a terme la recerca i la investigació: webs d'interès, on trobar la informació, etc.

Actualment, a Barcelona, s'està treballant en una campanya de màrqueting dels serveis, anomenada KC4U, on el consultor rep formació sobre la intranet tal com es troba avui en dia, a canvi d'un caramel i una targeta, semblant a les de crèdit, amb un resum de com accedir a la informació.


Adquisicions i contingut

Cal unificar el pressupost i centralitzar les adquisicions. Es vol crear un sol magatzem electrònic d'informació, tant interna com externa. Es vol assegurar que la informació sigui accessible a tothom i compartida per tothom. Cal centralitzar el processament de la informació o establir i unificar procediments de tractament i distribució de la informació.


Incrementar els beneficis de l'organització

Amb tota aquesta estructura no es pretén res més que potenciar el coneixement i la creació i innovació dins l'organització. El KC és la peça clau des d'on comença tot. Els nostres analistes fan la proposta al client, els information specialists fan la recerca durant el projecte, i la recol·lecció del material produït i la distribució es fa a través dels harvesters. Això fa evident la seva presència en tot el procés de negoci de l'organització.

En definitiva, es tracta de conrear el capital intel·lectual de l'organització per vendre'l als clients.Notes

1  L'article ha estat escrit el març de 2001. El caràcter flexible de l'entitat mare pot fer que molts dels aspectes descrits hagin estat modificats.

2  El personal tècnic es denomina operations staff i inclou tot el personal de suport que tenen els consultors: administració, recursos humans, biblioteca, serveis generals, etc.

3  Actualment, Eva Ollé és la cap de l'Information Resource Center del Consolat d'Estats Units a Barcelona.

4  Actualment, Noel Reyes treballa al Centre de Documentació de Televisió de Catalunya.

5  Els editors com per exemple Gartner Group, Forrester Research, Jupiter Research, etc. venen subscripcions a paquets d'informació i això inclou no només els estudis que publiquin, sinó també la consulta directa amb els analistes dels estudis i altres serveis de valor afegit, com són alertes i difusió selectiva de la informació per correu electrònic.

6  Hi ha projectes en els quals hi ha un flux de treball molt canviant i pot ser que en moments determinats no disposin de prou recursos humans per fer recerca.

7  És el cas de les cerques a la base de dades Reuters, que es comptabilitzen per minuts d'ús, a la qual només tenen accés els integrants de l'equip del servei de referència.

8  Cal precisar que es tracta només del que passa entre el consultor i el client; no es tracten aquí els documents interns com ara els administratius o d'organització (organigrames, plans anuals, etc.).

9  La revista és conjunta per a tots els integrants del KC i inclou les noves addicions ordenades per tipologia documental.