BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 6, juny 2001


Directrius per als programes educatius de biblioteconomia i documentació de nivell professional – 2000
Aprovades pel Professional Board de l'IFLA, desembre de 2000.1
Traduïdes al català per A. Estivill Rius

Aquestes directrius són una revisió dels Standards for library schools publicats per l'IFLA el 1976 per a la Section on Education and Training. Aquesta nova versió s'ha basat en un esborrany elaborat per un grup de treball en què hi han participat els membres següents de la Secció: Evelyn Daniel, Susan Lazinger i Ole Harbo. Aquesta versió anul·la els esborranys anteriors.


El marc general

Preàmbul

Els programes educatius en biblioteconomia i documentació2 tenen una història llarga i venerable. En el passat, s'han centrat en el desenvolupament de col·leccions físiques de llibres i altres materials en biblioteques amb personal que ha après a seleccionar, adquirir, organitzar, recuperar i prestar aquests materials. Actualment, els programes bibliotecaris d'informació van més enllà de les col·leccions i els edificis físics i s'estenen cap al món virtual d'Internet. També es posa un èmfasi especial en el practicant individual i en la provisió d'informació en una gran varietat de contextos. S'ofereixen programes educatius en un primer nivell tècnic (no universitari), en el nivell universitari i professional, i en el nivell de doctorat i de recerca. Aquestes directrius fan referència principalment al nivell universitari i professional.


1  Context

La descripció i l'estatus dels programes educatius en biblioteconomia i documentació (el seu nivell organitzatiu) ha de ser comparable al d'altres programes del país dedicats a l'educació de personal tècnic o auxiliar i de professionals. Per a la preparació a nivell professional, el programa educatiu en biblioteconomia i documentació ha d'estar integrat en una institució capacitada per donar títols, i la formació s'ha d'impartir en el nivell terciari (universitari). Els programes en biblioteconomia i documentació s'han de poder oferir en el nivell de doctorat sobre les mateixes bases que ho fan altres programes.


2  Missió

La missió dels programes educatius en biblioteconomia i documentació s'ha d'establir de manera clara en un document formal i públic. La missió del programa ha de situar el propòsit del programa educatiu en el context polític, social, econòmic i tècnic, i ha de ser coherent amb els valors no discriminatoris de la professió. Ha d'identificar les parts a qui serveix, ha de ser sensible a les necessitats del país i, si no és que es tracti d'un organisme independent, ha d'estar conforme amb els valors de la institució de qui depèn. El programa en biblioteconomia i documentació també ha de mostrar coneixement de professions i disciplines relacionades.


3  Metes i objectius

El programa educatiu de biblioteconomia i documentació ha de mencionar les seves metes i identificar els objectius específics que se'n deriven. També ha de centrar-se en la filosofia, en els principis i els mètodes del programa; en les àrees d'especialització; en el nivell de preparació proporcionat; en els valors de formació, servei i recerca, i en el paper dels serveis de biblioteconomia i documentació en la societat. Les metes i els objectius han de ser coherents amb les declaracions de política educativa publicades pels organismes reconeguts i oficials (vegeu el punt 7 de les directrius).


Currículum

4  Aspectes generals

El currículum ha de consistir en una sèrie unificada d'assignatures i altres experiències educatives basades en les metes i els objectius del programa. Ha de proporcionar als estudiants un marc teòric per a la recerca i la pràctica en biblioteconomia i documentació. El programa educatiu ha d'oferir també oportunitats per obtenir i demostrar competències professionals. Tot el programa ha d'estar impregnat del coneixement dels temes professionals.


5  Document públic

El currículum s'ha d'establir en un document formal i públic que en descrigui les intencions, els prerequisits, els continguts, els resultats de l'aprenentatge i els mètodes d'avaluació per a cada assignatura del programa.


6  Extensió de l'educació general

Els estudiants han d'adquirir una educació general àmplia (temes d'altres disciplines) que ha de ser una part important del programa educatiu del professional de la biblioteconomia i la documentació.


7  Els aspectes centrals del treball en biblioteconomia i documentació

Els programes han de fer referència a les declaracions de política educativa d'organismes oficials o d'associacions professionals que identifiquen components importants de coneixements i capacitats. Entre els exemples d'aquestes declaracions s'hi inclouen les publicades per l'Institute of Information Science (Regne Unit), la Library Association (Regne Unit), la Special Libraries Association (Estats Units d'Amèrica), la Medical Library Association (Estats Units d'Amèrica), l'Association of Library Service to Children (Estats Units d'Amèrica) i l'Australian Library and Information Association.


8  Elements centrals

Els elements centrals inclouen:


9  Pràcticum i treballs de camp

El programa ha d'incorporar els mitjans adequats per facilitar que els estudiants puguin apreciar les interrelacions entre la teoria professional i la seva aplicació en la pràctica professional.


10  Habilitats transferibles

S'han de dissenyar mètodes didàctics i d'avaluació per desenvolupar o millorar les habilitats de comunicació interpersonal dels estudiants, la capacitat del treball en equip, i l'habilitat de gestionar el temps i les tasques. En el nivell professional, s'ha de posar èmfasi a desenvolupar les habilitats analítiques i de resolució de problemes de l'alumnat.


11  Educació continuada

Per tal d'ajudar els bibliotecaris i especialistes de la informació a mantenir la seva competència en una societat que canvia, i per mantenir els educadors al corrent dels temes i tendències de la pràctica, el programa ha d'organitzar tallers i cursos de curta durada adreçats a bibliotecaris i especialistes d'informació en exercici, o ho ha de fer en col·laboració amb altres organismes. Si es fan servir mètodes per impartir cursos a distància, la seva qualitat ha de ser comparable a les experiències similars que s'ofereixen de manera presencial.


12  Revisió regular del currículum

S'ha d'establir un procés per revisar el currículum formalment i de manera regular. En la revisió s'han de tenir en compte les aportacions dels empresaris, els professionals en exercici, les associacions professionals, així com les del professorat i l'alumnat.


13  Assessoria

El personal del programa ha de tenir l'oportunitat d'assessorar biblioteques i centres d'informació per tal de desenvolupar més les interaccions entre la institució educativa i la pràctica professional.


Professorat i personal

14  Personal acadèmic

El personal acadèmic (professorat) ha de ser suficient per dur a terme els objectius del programa. La qualificació de cada un dels membres del professorat a temps complet ha d'incloure: competències en la recerca de les seves àrees de docència, habilitats tecnològiques, eficàcia didàctica, un bon expedient acadèmic i de recerca, i una participació activa en les associacions professionals apropiades. Els professors de programes de nivell professional han de tenir un expedient acadèmic i de recerca comparable al que s'espera dels professors universitaris d'altres disciplines.


15  Nomenament del professorat

Polítiques de revisió i promoció. El programa educatiu ha de tenir polítiques i estàndards establerts per al nomenament, revisió i promoció del professorat a temps complet equivalents als que existeixen en altres unitats similars. Tot el professorat a temps complet ha de tenir titulacions en matèries rellevants d'institucions acadèmiques reconegudes. Hi ha d'haver una política clarament establerta per a la formació continuada i el desenvolupament professional del personal acadèmic i per revisar la vigència i rellevància de les assignatures i dels mètodes didàctics.


16  Professorat a temps parcial

El professorat a temps parcial ha de tenir les qualificacions apropiades i ha de complementar les competències educatives del personal a temps complet. Les aportacions del professorat a temps parcial han de ser coordinades amb el programa com un tot.


17  Personal no acadèmic

El personal no acadèmic (personal d'administració i serveis) ha de tenir unes qualificacions equivalents al personal que treballa en unitats similars. El nombre i les categories d'aquest personal han de ser adequats per donar suport al professorat en l'exercici de les seves responsabilitats.


Estudiants

18  Polítiques acadèmiques

La captació d'estudiants, les admissions, les ajudes econòmiques, l'adjudicació de places, i les altres polítiques administratives i acadèmiques adreçades a estudiants han de ser coherents amb la missió, les metes i els objectius del programa educatiu, i han de ser explícitament no discriminatòries. Aquestes polítiques han de reflectir les necessitats i els valors de les parts a qui el programa serveix.


19  Admissions

La selecció d'estudiants s'ha de basar en criteris públics i establerts amb claredat. Aquests criteris han de tenir en compte interessos, aptituds, formació intel·lectual i educativa, i diversitat. Els criteris d'admissió s'han d'aplicar de manera coherent.


20  Programa d'estudi

Els estudiants han de rebre assessorament a l'hora d'elaborar un programa coherent d'estudi que faciliti que les seves aspiracions professionals estiguin d'acord amb la missió, les metes i els objectius del programa. L'avaluació dels seus assoliments s'ha de dur a terme sobre una base coherent i equitativa. L'avaluació del programa per part dels estudiants en període de formació i dels estudiants graduats s'ha de dur a terme de manera regular.


21 Requeriments per acabar el programa

Els requeriments del programa educatiu s'han de recollir en un document formal disponible per als estudiants del programa i els estudiants potencials. Una vegada superats els requeriments, els estudiants han de rebre un títol, un diploma o un certificat, adequat al seu nivell d'estudis.


Suport administratiu i econòmic

22  Organització

Els càrrecs, el professorat i la resta de personal del programa educatiu en biblioteconomia i documentació han d'estar al corrent d'altres professions i disciplines relacionades, tant dins com fora de la institució educativa, i s'hi han de relacionar. A més, el programa ha d'ocupar una posició distintiva en el pla organitzatiu i administratiu de la institució. Ha de tenir autonomia suficient per assegurar que la seva integritat intel·lectual està d'acord amb les seves metes i objectius.


23  El cap del programa

El cap del programa ha de tenir un estatus i una autoritat comparables als dels caps d'unitats similars de la institució mare. El cap del programa ha de tenir qualificacions acadèmiques i professionals comparables a les requerides al professorat, així com capacitats administratives i de lideratge.


24  Govern

Les decisions s'han de basar en polítiques clarament definides i establertes públicament. S'ha d'estimular la participació del professorat, la resta del personal i els alumnes en els òrgans de govern. Les decisions importants i les activitats s'han de documentar.


25  Suport econòmic

El programa educatiu ha de tenir un suport econòmic adequat per desenvolupar i mantenir un programa d'estudis en biblioteconomia i documentació coherent amb les expectatives de la pràctica i comparable a programes similars de qualsevol altre lloc. El pressupost anual ha de ser administrat pel cap del programa. El suport econòmic ha d'estar relacionat amb el nombre de professorat i de personal d'administració i serveis, i amb els recursos i equipaments educatius.


26  Planificació i avaluació

El programa ha de tenir una planificació regular i un procés d'avaluació clarament desenvolupats. Aquest procés ha d'incloure la revisió continuada de les polítiques i els procediments davant dels canvis previstos en el camp de la biblioteconomia i la documentació i en la societat. El professorat, la resta del personal i els estudiants s'han d'involucrar en les activitats de planificació i avaluació. També s'ha de consultar els empresaris i els professionals en exercici. El programa ha d'estar sotmès als requeriments d'acreditació acadèmica i/o professional que són norma en el país en qüestió.


Recursos educatius i equipaments

27  Recursos bibliotecaris

El recursos bibliotecaris han de ser prou específics, nombrosos i accessibles per donar suport a les assignatures ofertes pel programa educatiu i al treball de recerca del professorat. Han d'incloure monografies i publicacions seriades en format imprès i electrònic, una àmplia gamma d'eines bibliogràfiques que donin suport a l'ensenyament i a la recerca, i altres materials adequats. També s'han de tenir els mecanismes necessaris per poder accedir a recursos d'altres indrets.


28  Recursos tecnològics

Els estudiants i el professorat han de poder disposar de maquinari, programari i recursos multimèdia suficients per al nivell d'ús requerit per al treball de classe i per a la recerca del professorat.


29  Recursos Internet

S'ha de poder disposar de connexions adequades a Internet que facilitin l'accés immediat als recursos per part de professors i d'estudiants. Cal també formular i fer pública una política relativa als usos acceptables d'Internet amb objectius educatius i de recerca que mostri la preocupació dels bibliotecaris per la llibertat d'informació.


30  Espais físics

Els espais físics de què disposa el programa educatiu han de ser adequats perquè el professorat, la resta del personal i els estudiants puguin acomplir els seus objectius.


Si teniu comentaris o suggeriments sobre aquestes directrius, si us plau, poseu-vos en contacte amb els càrrecs de la secció (enllaç).

________________

© de les Guidelines for professional library/information educational programs – 2000, International Federation of Library Associations and Institutions.


Notes

1  Text original: Guidelines for professional library/information educational programs – 2000. Approved by IFLA's Professional Board, December 2000. International Federation of Library Associations and Institutions, c1995–2000, latest rev.: April 6, 2001. <http://www.ifla.org/VII/s23/bulletin/guidelines.htm>. La traducció s'ha fet amb el permís de l'IFLA.

2  Nota de la traducció: el terme anglès “library/information educational programmes” emprat al llarg del text s'ha traduït com a “programes educatius en biblioteconomia i documentació”, ja que aquesta és la denominació que tenen a Espanya aquests programes.