BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 6, juny 2001


Recursos web per a la classificació
Josep Turiel
Servei d'informació bibliogràfica
Biblioteca de la Universitat de Barcelona
turiel@gen.bib.ub.es
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
turiel@fbd.ub.es

En el número anterior (BiD, núm. 5, desembre 2000) vàrem començar un repàs acurat i per temes de les eines bàsiques de treball per al bibliotecari. Aquest segon recull pretén, selectivament, donar a conèixer alguns treballs (associacions, publicacions, guies, recursos temàtics) lligats amb la classificació i, per extensió, a la indexació. Parlem de classificacions numèriques i alfanumèriques, deixant de banda les llistes d'encapçalament i tesaurus que formaran part d'una nova selecció posterior. Insisteixo que es tracta d'un recull selectiu i no pas exhaustiu (al marge de la selecció de recursos per a les classificacions clàssiques, és a dir, CDU, LCC, Bliss o DDC, les classificacions generades per a especialitats concretes han trobat a Internet una magnífica via de distribució, molt especialment relacionades amb les disciplines cientificotècniques, les ciències de la salut, la literatura grisa i la informàtica i les noves tecnologies del coneixement). Es tracta, en la majoria dels casos, i pel que fa a les classificacions generalistes clàssiques, de guies elaborades per les mateixes biblioteques, de manera més o menys detallada, gairebé com a eines de formació d'usuaris. Un altre grup inclou les classificacions completes, pensades per al maneig del bibliotecari o l'usuari interessat en el món de la classificació i la indexació. Un capítol a part i que per raons òbvies s'ha desenvolupat notòriament aquests darrers anys, són les classificacions com a eina de disposició lògica (generalment jeràrquica) dels recursos localitzables a Internet (sovint adaptacions de la Dewey i molt especialment l'LLC), i, en alguns casos, classificacions pròpies i molt simplificades que parteixen dels principis bàsics de tota classificació: àmbits temàtics i de procedència, i, per als recursos electrònics, tipologia i accessibilitat. La selecció inclou, quan s'ha considerat oportú, uns petits comentaris de contingut i, entre cometes, la traducció d'algunes parts de la presentació del recurs o de comentaris realitzats sobre aquell pels mateixos autors. Per una qüestió simplement d'utilitat, no s'han inclòs referències d'algunes de les classificacions anomenades històriques, és a dir: Classification de Brunet (1810), Baconian Classification (1605), etc. (tot i que es troba informació disponible en xarxa). No s'ha inclòs un apartat exclusiu per a la classificació expansiva perquè es considera que el sistema inventat per Charles A. Cutter (1891) va ser la base i encara ho és de la Library of Congress Classification (especialment pel que fa als “Cutter Numbers”).


Associacions i organismes relacionats
Publicacions especialitzades
Llistes de discussió
Congressos
CD - CDU (Classificació Decimal Universal)
Dewey Decimal Classification
Bliss Classification
Library of Congress Classification
Ranganathan
Altres classificacions
Guies


Associacions i organismes relacionats

Nota: S'hi inclouen institucions lligades al món de la classificació en general (incloent-hi l'estadística), car sovint són també, juntament amb les institucions nacionals de normalització, les responsables de molts dels productes que se citen a posteriori (de manera directa o indirecta). En tot cas, el comentari afegit ens pot donar una idea de la relació concreta de cada institució citada amb el món de la classificació. En aquest apartat s'inclouen sovint organismes lligats amb l'anàlisi i interpretació de dades que impliquen l'elaboració de sistemes de classificació


Aenor: Asociación Española de Normalización y Certificación, © AENOR 1998.

Organisme privat i no lucratiu, cofundador de la UDC i encarregat de l'edició espanyola de la CDU (Norma UNE 50001:2000). Publicà recentment l'edició en CD-ROM de la revisió de l'any 2000.


Bliss Classification Association, Copyright © Bliss Classification Association 1998, 2001.

“La BCA existeix per promoure el desenvolupament i l'ús de la Classificació Bibliogràfica (BC2). Publica esmenes oficials mitjançant el seu Butlletí de Classificació Bliss, de caràcter anual, permet als usuaris mantenir-se en contacte, intercanviar experiències i els dóna l'oportunitat d'opinar sobre el futur del projecte. És una organització no lucrativa, fundada el 1967, amb membres arreu del món.” Inclou: directori de membres, bibliografia especialitzada, enllaços d'interès, etc.


Cataloging Policy and Support Office's, Library of Congress, 2001.

“La missió de l'Oficina de Política de Catalogació i Suport (The Cataloging Policy and Support Office) és la de proveir el lideratge en la creació i implementació d'una política de catalogació dins de la Biblioteca del Congrés i en la comunitat de biblioteques nacionals i internacionals; oferir suport per a l'eficàcia dels equips de catalogació de la Biblioteca del Congrés, mitjançant consells i assessorament sobre la política de catalogació i el manteniment dels registres bibliogràfics, d'autoritats i de classificació; desenvolupar i fomentar estàndards nacionals i internacionals per estructurar el contingut dels registres bibliogràfics, d'autoritats i de classificació a través d'esforços cooperatius.”


CLAD: Associaçao Portuguesa Classificaçao e Analise de Dados, 2001.

“Els objectius de l'Associació Portuguesa CLAD (Associaçao Portuguesa Classificaçao e Analise de Dados) són la promoció i la coordinació de la investigació i pràctica de la classificació i anàlisi de dades.” Membre de la IFCS.


Classification Research Workshop (American Society for Information Science), © Ray Schwartz 2000.

“[...] estudia els principis fonamentals, processos bàsics i construccions analítiques dels esquemes i procediments de classificació fets tant per humans com per autòmats.”


Classification Society of North America (CSNA), This page is maintained by Stephen Hirtle, © 1996.

Membre de la IFCS. “La CSNA és una associació interdisciplinària sense ànim de lucre que proposa i promou l'estudi científic de la classificació i el clustering (incloent-hi mètodes per a la creació de sistemes automatitzats de classificació), tot disseminant informació científica i educativa relativa a qualsevol camp d'interès [per a la classificació].” El web inclou: informació sobre els congressos anuals, bibliografies, publicacions especialitzades, software i altres informacions d'interès.


Dewey Decimal Classification Editorial Policy Committee, Copyright © 2001 OCLC.

“L'EPC és un consell internacional format per deu membres, la funció principal del qual és donar consell als editors i l'OCLC Forest Press en qüestions relatives als canvis, innovacions i el desenvolupament general de la Classificació. EPC representa els interessos dels usuaris de la DDC; els seus membres provenen de biblioteques públiques, especialitzades i acadèmiques, així com d'escoles de bibliotecaris.”


Gesellschaft für Klassifikation (GfKl), German Classification Society (GfKl), 2000.

“[...] fundada el 1977 per desenvolupar les activitats d'investigació relacionades amb la classificació i ordenació de dades, el procés d'informació estadística i conceptual, i la construcció de bases de dades i sistemes (de recuperació) d'informació. Un dels seus objectius és el de fomentar l'intercanvi de mètodes i els contactes personals entre diferents disciplines, així com la promoció de l'educació en aquest àmbit.” Membre de la IFCS.

International Federation of Classification Societies (IFCS), IFCS Web Page, 2001.

Segons la definició dels mateixos estatuts de la IFCS: “[...] 2. The Federation shall be an international non-profit, non-political scientific organization. 3. Its purpose shall be to promote mutual communication, cooperation and interchange of views among all those interested in scientific principles, numerical methods, and practice of data analysis and classification in the broad sense and in as wide a range of applications as possible; to serve as an agency for the dissemination of technical scientific information related to its field of interest; to prepare international conferences; to publish journals and other publications. 4. As for its scientific activities the Federation is intended for all people interested in classification theory, methods and applications.”

Disponibles en línia els estatuts (Constitution of the International Federation of Classification) de l'organització.


International Society for Knowledge Organization, ISKO, Jonathan Furner, 2001.

“[...] la font d'informació més autoritzada sobre organització del coneixement (KO), teoria de conceptes, classificació, indexació i representació del coneixement. És la seu oficial de la ISKO —la principal societat acadèmica dedicada a la teoria i pràctica de l'organització del coneixement.”


Irish Pattern Recognition and Classification Society, IPRCS, Jon Campbell, 2001

“L'objectiu primordial de la IPRCS és l'avanç en la investigació i estudi del reconeixement d'esquemes, l'aglomeració de xarxes neurals, la classificació i altres disciplines [...].” Membre de la IFCS.


Japanese Classification Society, JCS; The Institute of Statistical Mathematics, 2000.

“La Societat Japonesa de Classificació (JCS) va ser fundada com a societat independent el 1983 amb els objectius següents: El propòsit de la Societat serà el desenvolupament i l'expansió de la investigació sobre classificació, a través de la col·laboració amb investigadors en camps relacionats amb la classificació i mitjançant l'intercanvi internacional d'informació. [Article 2 dels estatuts de la JCS]” Membre de la IFCS.


[ALA], Section on Classification and Indexing, American Library Association, 2001.

“El Comitè Permanent comptava amb un efectiu de dinou membres, un membre menys de la quantitat assignada de vint membres, que representava Canadà, França, Alemanya, Holanda, Noruega, Portugal, la Federació Russa, Romania, Espanya, Sri Lanka, Suècia, el Regne Unit i els Estats Units.”


[IFLA], Section on Classification and Indexing, Copyright © 1995-2000.

“La Secció de Classificació i Indexació se centra en mètodes per subministrar accés a catàlegs, bibliografies i índexs de documents de tota mena, incloent-hi documents electrònics.” Inclou: Medium Term Programme 1998-2001.


Società Italiana di Statistica, SIS, 2001.

“La Società Italiana di Statistica (SIS) és una institució científica sense ànim de lucre, constituïda l'any 1939 i des de llavors erigida en una entitat moral.”


Société Francophone de Classification (SFC), Vincent Bertholet, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Département de Mathématique, Namur, Belgique, 2000.

“La Société Francophone de Classification (SFC) va ser creada l'any 1977. Té com a objectius promoure la comunicació, la col·laboració, els intercanvis científics entre tots aquells interessats en la classificació i els mètodes relligats d'anàlisi de dades i d'estadística, tant des del punt de vista teòric com des del punt de vista de les possibles aplicacions, sempre dins d'un esperit d'obertura interdisciplinària.” Membre de la IFCS.


Universal Decimal Classification Consortium (UDC), UDC Consortium, [© 2001].

Organització lligada a la Classification Research (CLR) de la FID (International Federation for Information and Documentation), tot i que des de l'any 1980 funciona com a entitat autònoma en col·laboració amb les diferents entitats responsables de les edicions de la CDU en neerlandès, anglès, francès, japonès i castellà. El Consorci absorbeix la responsabilitat de les actualitzacions de la CDU a partir de l'any 1992 i una de les primeres accions va ser l'elaboració d'una base de dades amb les diferents edicions de la CDU. El web inclou: Extensions and Corrections to the UDC No. 22 (amb les taules de correccions senceres efectuades des de l'any 1994); informació sobre l'edició en cd-rom de la classificació decimal (The UDC Master Reference File, by P. D. Strachan and F. M. H. Oomes, UDC Consortium, The Hague), informació sobre la nova guia de consulta de la CDU (The UDC: a guide to use).


Vereniging voor Ordinatie en Classificatie = Flemish Classification Society, Stef van Buuren, TNO-PG, Leiden, 2001.

“La VOC promou la comunicació i la col·laboració entre aquells que estan interessats en l'ús científic, el desenvolupament i l'aplicació dels mètodes d'ordenació i classificació. La VOC té membres en diverses disciplines. La societat procura estimular la classificació i l'ordenació a Holanda i Bèlgica.” El contingut del web es troba majoritàriament en neerlandès. Disponible el seu catàleg de publicacions en línia. Membre de la IFCS.


Publicacions especialitzades

Nota: S'hi inclouen només aquelles publicacions, no únicament seriades, on la classificació i la indexació són el tema bàsic i central. Moltes publicacions especialitzades contenen sovint bibliografia sobre el tema que tractem, però aquestes són potser les més centrades en l'estudi i evolució dels sistemes de classificació. Com es veurà, en molts casos, no es pot trobar el text complet de la publicació, però sí els sumaris i en la majoria dels casos un resum (s'ha optat per enllaçar la descripció completa de la publicació al catàleg de la BUB o a la descripció del mateix editor). Podeu ampliar la llista d'articles especialitzats en línia i d'accés lliure, consultant: Index Morganus.


Annual Reports, IFLA, Section on Classification and Indexing, 1994.

Anuari de la secció especialitzada de l'IFLA. Com a memòria repassa les activitats realitzades per la secció i el panorama global dels estudis que sobre classificació realitza la secció o es porten a terme arreu del món. Altres publicacions especialitzades de l'IFLA: cliqueu aquí.


The Bliss Classification: a bibliography, Copyright Bliss Classification Association, 2001.

Selectiva recopilació d'estudis publicats sobre la Bliss Classification, mantinguda anualment.


Bulletin de la Société Francophone de Classification, SFC, Pascale Kurtz, 1993.

Butlletí intern de l'organització: activitats, congressos, novetats editorials, projectes, etc. Accés lliure en text complet (PDF i Postscript).


CLAD'S Bulletin, Associação Portuguesa Classificaçao e Analise de Dados, 1996.


Cataloging & Classification Quarterly. Vol. 1, no. 1 (1980, fall). New York (NY): Haworth Press, 1980.

Sumaris accessibles en línia a través de CBUC i de BUBL Journals.


Cataloger's Desktop – now with Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2), Second Edition (1998 Revision), with Amendments 1999, Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 1994–2001.

Editat en CD-ROM. Informació comercial.


Classification Bibliographies, Classification Society of North America, 1994.

“El primer pas en l'elaboració d'una bibliografia és la recollida de dades sobre articles de revistes. El Servei obté aquestes dades de Research Alert, un servei bibliogràfic de l'Institut d'Informació Científica (ISI, Philadelphia).”


CSNA Newsletter, CSNA, 1994.

“Els volums 4–8 (març de 1992 - març de 1994) de les llistes de correu de les Societats de la Federació Internacional de Classificació estan disponibles en línia utilitzant WAIS. El resultat de la recerca serà una versió PostScript més aviat llarga (45 Kb–264 Kb). Aquí es poden trobar instruccions per utilitzar WAIS, si teniu problemes o preguntes a fer.”


Dewey Decimal Classification News, OCLC Online Computer Library Center, Incorporated, 1998.

Publicació del Dewey Decimal Classification Editorial Policy Committee.


Dewey Decimal Classification System Bibliography (1876-1994), Copyright © 2001 OCLC Forest Press.


The IFCS Newsletter, International Federation of Classification Societies, 1992.

Butlletí intern de l'organització: activitats, congressos, novetats editorials, projectes, etc. Accés lliure en text complet (PDF).


Journal of Classification. [Vol. 1, no. 1]. New York [etc.]: published for the Classification Society of North America by Springer-Verlag, [1984].

Disponible en línia el seu índex acumulatiu. Sumaris accessibles a través del CBUC.


Journal of Applied Statistics. [Vol. 11, no. 1 (1984, Jan.)]. Abingdon (Mass.): Carfax, [1984]. ISSN 0266-4763.


Knowledge organization: international journal: devoted to concept theory, classification, indexing and knowledge representation. [International Society for Knowledge Organization]. Vol. 20, no. 1 (1993). Frankfurt: Indeks, 1993.

Variant del títol: International classification: devoted to concept theory, systematic terminology and organization (sumaris en línia).


Library Resources and Technical Services, Association for Library Collections and Technical Services (American Library Association), 1997.

En línia només es troben accessibles els índexs de la publicació des de l'any 1997. “[...] el propòsit de la LRTS és donar suport a tots els aspectes teòrics, intel·lectuals, pràctics i acadèmics de la professió [bibliotecària] sobre el desenvolupament de col·leccions, adquisicions, catalogació i classificació [...].”


Newsletter of the Section on Classification and Indexing, 1998, IFLA, Copyright © 1995-2000.

Publicació de la secció especialitzada de l'IFLA que, lligada a les conferències anuals, repassa l'estat de la qüestió pel que fa als estudis, actualitzacions, revisions, etc., dels sistemes de classificació.


Papers on classification, André Heck, [2001].

“La llista següent reuneix documents que tracten sobre aspectes de la classificació.”


Llistes de discussió

CLASS-L.

“CLASS-L és una llista de discussió de BITNET que es dedica a la classificació, l'agrupació i l'estimació filogènica. La llista no està limitada a membres d'unes societats professionals en particular. Informació sobre el contingut de tots els missatges arxivats a la llista de discussió de CLASS-L, des de desembre de 1988 (actualment fins a juny de 1994).”


Congressos, conferències i seminaris

Nota: només a títol il·lustratiu, s'inclou una llista de congressos i seminaris lligats amb organismes especialitzats en sistemes de classificació (pendents de realització o ja realitzats i amb informació, sumària i/o en text complet).


ASIS SIG Classification Research Workshop [11th , Chicago, IL, Nov. 12, 2000].


Classification Society of North America: 2001 Annual Meeting, CSNA (14-17 June St. Louis, Missouri).

En línia també els anys 97 (Washington, D.C., June 12–14, 1997), 98 (Champaign-Urbana, June 17–21, 1998) i 99 (Pittsburgh, PA June 10–13, 1999). També disponible en línia el programa de l'edició de l'any 2002 (Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD), 40-226 Katowice, Polska).


Data Analysis, Classification, and Related Methods, IFCS'2000 (July 11–14, 2000, Namur, Belgium).Extraction et Gestion des Connaissances, EGC'2001 (Nantes, 18-19 janvier 2001).

Congrés anual de la Société Francophone de Classification.


Organización del conocimiento en sistemas de información y documentación: actas del ... Encuentro de ISKO-España ... 1–. Zaragoza: Universidad de Zaragoza: Fco. Javier García Marco, 1995.


Riunione Scientifica del Gruppo SIS Classificazione e Analisi dei Dati, SIS (Palermo, 5-6 Luglio 2001).


VOC-voorjaarsbijeenkomst 2001, Flemish Classification Society (Universiteit van Antwerpen, UIA) Gebouw D9.10 (ochtend) en B0.32.


CD – CDU (Classificació Decimal Universal)

Nota: Tot i que la classificació decimal, ara per ara una de les més esteses, basa els seus principis en el sistema elaborat per Melvil Dewey en el segle xix, aquest apartat recull aquells sistemes lligats a l'adaptació de l'Institut International de Bibliographie de Bruxelles, l'any 1895 (l'actual FID), i que adoptà el nom de Classification Décimale Universelle. El gran avantatge de la CDU és la subdivisió gairebé indefinida de la seva numeració, cosa que li ha permès una bona adaptació a moltes seleccions de recursos per especialitats a Internet. Alguns dels enllaços que es relacionen a continuació estan basats, però, en la seva versió abreujada.


Cambios introducidos en la última edición (nov. 2000) de la CDU, Concepción Soria, BPE de Ciudad Real, 2001.

“Las modificaciones introducidas en la nueva edición de la CDU son muy numerosas y afectan a la práctica totalidad de las tablas, tanto auxiliares como principales.”


CDU – Classificazione Decimale Universale, Copyright 1996-2000 Informazioni Editoriali IE.

“La CDU, que va tenir els seus orígens en els esquemes de classificació creats per Dewey i que s'ha desenvolupat durant tot aquest temps fins a representar ara per ara el sistema de classificació més usat a diversos països, només ha arribat al centenari de la seva existència.” Guia històrica i explicativa. No inclou taules.


Clasificación Decimal Universal, José Antonio Merlo Vega, Darwin, 1999.

“Versión adaptada para la realización de DARWIN. Si fuese necesario emplear otros números no contenidos en la siguiente relación se utilizará la versión impresa.”


Directory of Networked Resources: UDC order, © Copyright, NISS or original authors.

“Aquí es troba el directori de recursos en xarxa amb l'encapçalament de temes ordenats ‘linealment' per la UDC —és a dir, en l'ordre en el qual els llibres estan arranjats en els prestatges d'una biblioteca classificada segons la UDC.”


Edinburgh Engineering Virtual Library (EEVL), (c) 2000 EEVL Copyright, part of the EMC and a service of the RDN.

Aplicació de la CDU a la classificació de recursos electrònics especialitzats.


Preguntas y respuestas sobre la CDU, Miguel Benito, 2000.

Preguntes més freqüents (FAQ) recollides pels autors i àmpliament respostes (ús, actualització, responsabilitats, etc.). “Aquí encontrarás algunas de las preguntas que han aparecido sobre la CDU en el último tiempo, sobre todo con motivo de las nuevas tablas publicadas por AENOR en 2000.”


El sistema de clasificación decimal universal, Miguel Benito, 2000.

Inclou una àmplia introducció històrica i tècnica i les taules de la CD. Síntesi del contingut de l'obra del mateix autor: Sistemas de clasificación: Manual de aprendizaje de la Clasificación Decimal Universal y breve introducción a la Clasificación Decimal de Dewey. Editorial Taranco, 1999. 126 p.


Universal Decimal Classification (UDC), OASIS Consortium, 1999.

“Totes les branques del coneixement humà tenen el seu lloc a la UDC. La UDC s'utilitza en el servei OASIS com a llenguatge per a la classificació de col·leccions.” Inclou taules i una petita introducció.


Universal Decimal Classification: Description of UDC Indexing, Copyright 1996 James A. Plambeck, Virtual University North: Description of UDC Indexing.

“La implementació de l'Índex de Classificació Decimal Universal utilitzada aquí es basà originalment en la British Standards Institution BS1000A i ha estat modificada per adaptar-se a la més recent BS1000M (British Standard Institution, 1985; publicació 571 del FID). Només les taules principals i la notació bàsica de la UDC han estat implementats aquí. El punt, una convenció gràfica de la UDC que separa cada grup de tres dígits, s'omet aquí. El símbol --- indica una classe buida (inexistent).” Aplicació de la CDU a la classificació de recursos electrònics especialitzats.


Universella decimalklassifikationen, Copyright: Miguel Benito; UDC Consortium och Bibliotekshögskolan (Suècia), [2001].

Àmplia introducció i taules completes. En suec.


WWW Subject Tree of WAIS Databases (Nordic WAIS/World Wide Web Project), Anders Ardö, [1999].

Aplicació de la CDU a la classificació de recursos electrònics especialitzats.


Dewey Decimal Classification

Nota: Òbviament, poques adaptacions de la DDC original (1876) s'assemblen gaire a l'original elaborat per Melvil Dewey (1851-1931), tot i que l'estructura bàsica és gairebé la mateixa (es pot comprovar fàcilment en aquesta selecció de recursos especialitzats). És la base de totes les classificacions decimals posteriors (incloent-hi la CDU i adaptacions, com ara: Classificació Decimal: adaptació per a les biblioteques catalanes; dirigida per Jordi Rubió i Balaguer (basada, però, en l'adaptació de Brussel·les de 1895). Les adaptacions per a les classificacions de recursos electrònics que s'han fet de la DDC tenen un exponent molt avançat i elaborat (citats en aquesta mateixa selecció): l'Scorpion Project.


Blue Web'n Content Categories, Copyright © 1999 Pacific Bell.

“Feu clic en una categoria per trobar llocs a la xarxa dins d'aquesta categoria o proveu la nostra interfície de “frames“. Els números de Dewey són entre parèntesi.” Aplicació de la DDC a la classificació de recursos electrònics.


BUBL LINK / 5:15 Catalogue of Internet Resources: Browse by Dewey Classification, BUBL Link, 2001.

Exemple d'aplicació de la DC en una de les més reconegudes bases de dades de recursos per a bibliotecaris a Internet: “Use of the DDC on this Web site is authorized by OCLC Online Computer Library Center, Incorporated. Further use of the DDC or linking to this Web site by third parties requires prior written permission from OCLC. DDC, Dewey, and Dewey Decimal Classification are registered trademarks of OCLC Online Computer Library Center, Incorporated.” Cada entrada de les taules generals va acompanyada d'una breu explicació de contingut.


Canadian Information By Subject, Copyright. The National Library of Canada. (Revised: 2001-04-20).

Taules desenvolupades. Aplicació de la DDC a la classificació de recursos electrònics.


CDD - Catalogazione decimale Dewey, Copyright 1996-2000 Informazioni Editoriali IE.


Classification Décimale de Dewey, © 1998 / 2001 - Bibliothèque de l'Université d'Artois.

Resum de: Classification décimale de Dewey et index: édition intermédiaire. Établis par Melvil Dewey; version française à partir de la 20ème édition intégrale et de la 12ème édition abrégée de langue anglaise, sous la coordination de Louis Cabral et Raymonde Couture-Lafleur. Montréal, Éditions ASTED, 1994. 2 volumes. ISBN 2-921548-11-9.


CyberDewey: The fast, well-organized Internet directory, DDC Summaries © 1989 by OCLC Online Computer Library Center, Inc. Displayed on the World-WideWeb with permission.

“La classificació decimal de Dewey comprèn 10 classes (temes generals, filosofia, religió, ciències socials, llengua, ciències naturals, tecnologia, art, literatura i història). Cada classe està segmentada en deu divisions, i cada divisió en deu seccions. Aquesta pàgina mostra les cent divisions, cadascuna de les quals és mostrada en una subpàgina. Els números entre parèntesi indiquen la quantitat d'enllaços de cada divisió.” Inclou un índex alfabètic de termes enllaçats a les taules.


Dewey Decimal Classification Home Page, Copyright ©2001 OCLC Forest Press.

“El sistema de classificació decimal de Dewey (DDC) és una eina d'organització del coneixement general que és revisada contínuament per estar al dia en matèria de coneixement. El sistema fou creat per Melvil Dewey el 1873 i publicat per primera vegada el 1876. La DDC està editada per la Forest Press, que el 1988 esdevingué una filial de l'OCLC Online Computer Library Center, Inc.” Inclou una àmplia introducció històrica, FAQ, sumaris de les taules, Dewey to the Rescue! A Multimedia Tour of the Dewey Decimal Classification (un producte multimèdia concebut com a guia introductòria a la Dewey Classification, descarregable o visible en línia amb Flash player), una extensa bibliografia sobre Melvil Dewey, els índexs de matèries (subject index), els índexs d'autors (authors index), la més completa recopilació bibliogràfica editada sobre la DC des de l'any 1876 (ja citada a l'apartat Publicacions especialitzades).


Dewey Decimal Classification (DDC), Thompson-Nicola Regional District Library System, 1999.

Guia i taules ampliades.

Dewey Decimal Classification Scheme, The Universty of Hong Kong Libraries, 2000.


“Do We“ Really Know Dewey?, Nettleton Intermediate Center [1999].

“Aquest és un website sobre el sistema decimal de Dewey. El sistema decimal de Dewey és un sistema que utilitzem per classificar llibres, tot agrupant-los en 10 categories. Estic segur que us esteu preguntant qui va ser aquest personatge brillant a qui se li va acudir la idea. Fou Melvil Dewey, un dels grans bibliotecaris de la seva època. Abans de començar, no sabíem res sobre el sistema decimal de Dewey, però ara quan algú ens pregunta sobre el que coneixem del Sistema Decimal de Dewey els diem...”


Index+Dewey Search, © Surrey Institute of Art & Design on behalf of the ADAM Consortium, [2000].

“La major part dels temes tractats per ADAM cauen dins de l'àmbit 700-799 de Dewey (les Arts), tot i que també tenim recursos en l'escala que va de 004 a 699.”


Scorpion Project, Copyright 1996-1999 OCLC Online Computer Library Center, Incorporated.

“Scorpion és un projecte del Departament d'Investigació de l'OCLC que explora els recursos electrònics de catalogació i indexació. Com que la informació sobre un tema és primordial per a la recuperació avançada de dades, per a la seva observació i per a la seva agrupació, l'interès principal de Scorpion és la construcció d'eines dirigides al reconeixement automàtic del tema, tot basant-se en mecanismes ben coneguts, com el Dewey Decimal System.” Podeu comprovar l'estat del projecte a: Dewey Database Design.


El sistema de clasificación decimal Dewey, Miguel Benito, [1999].

Àmplia síntesi del contingut de l'obra del mateix autor: Sistemas de clasificación: Manual de aprendizaje de la Clasificación Decimal Universal y breve introducción a la Clasificación Decimal de Dewey. Editorial Taranco, 1999. 126 p.


Bliss classification

Nota: Considerat per molts professionals de la documentació com un dels millors sistemes de classificació generalista, la BC va ser elaborada l'any 1935 per Henry Evelyn Bliss (1870–1955). Aplicà un sistema de classes (indicats amb lletres majúscules) i les relacions fixes entre matèries. S'han inclòs en aquesta selecció alguns articles sobre l'obra de l'autor i la BC a Espanya, per considerar-los d'especial interès. Igualment, entre tots els recursos disponibles en línia, s'han escollit aquells que donen una visió més àmplia d'aquest sistema de classificació.


“Bibliographical Classification: The ideas and Achievements of Henry E. Bliss”. By Alan R. Thomas, MA, FLA, Visiting Associate Professor, School of Information and Library Science, Pratt Institute, New York. Dins: Cataloging & Classification Quarterly, Volume 25, Number 1, 1997.

Un bon article (només és accessible en línia el resum) sobre la història de la BC, el seu autor i l'evolució recent d'aquest sistema de classificació.


Bliss Education Collection: Outline of Bliss Classification Scheme, Bulmershe Library, 2000.

Guia per a usuaris de la biblioteca.

The Bliss Bibliographic Classification: Outline of Bliss Classification (2nd ed.), Copyright © Bliss Classification Association 1998.

“Fins a la data han aparegut o estan en premsa 16 volums. S'ha completat un esquema detallat del calendari de publicació de les classes restants; la seva finalització està prevista per al 2003.” La mateixa pàgina inclou una guia ràpida per entendre la BC.


A Brief Guide to the Bliss Classification Scheme, Birkbeck College Library, 2000.


The ‘Other' Immortal: A memorable day with Henry E. Bliss, Systems, 1998.

Magnífic treball sobre l'obra de l'autor de la BC. Disponible en PDF.


Library of Congress Classification

Nota: Se citen algunes referències lligades a l'antiga classificació expansiva de Ch. A. Cutter perquè es considera la base teòrica de l'adaptació que posteriorment elaborà la mateixa Biblioteca del Congrés de Washington (1904), que, de fet, partint de la numeració “cutteriana” i la seva combinació amb la classificació decimal, adaptà de manera arbitrària i sovint complicada (però molt completa) les necessitats d'un sistema de classificació per a la mateixa LC.


CODOC Call Numbers, University Library of Calgary, 2000.

“Els números de referència CODOC són utilitzats per algunes de les publicacions governamentals de la Biblioteca de la Universitat. Les entrades amb número de referència CODOC estan incloses en el catàleg informatitzat de la Biblioteca.”


Cutter Numbers, Copyright 1996-2001 The Library Corporation.


CyberStacks(sm), CYBERSTACKS, 2001.

“CyberStacks(sm) és una col·lecció centralitzada, integrada i unificada de recursos significants de la World Wide Web (WWW) i Internet, categoritzats utilitzant l'esquema de classificació de la Biblioteca del Congrés.”


LC Cutter Tables, Technical Services Units of Queen's University Libraries, Sam Kalb, 1999.

Inclou també les taules de traducció, biografies individuals i autors individuals. Producte concebut com a guia ràpida de consulta (índex).


LC Classification Outline, 6th Edition: Contents, Copyright 1996-2001 The Library Corporation; Content: Copyright 1990 US Library of Congress.


LC Classification Schedules and Manuals from CDS, Library of Congress, 2001.

Llista de productes editats i distribuïts per la Library of Congress.


Library of Congress Classification, Honolulu Community College Library, 2000.

“La HCC Library, com moltes biblioteques acadèmiques dels Estats Units, utilitza per a les referències la classificació de la Biblioteca del Congrés. Aquest sistema fa servir una combinació de lletres i números per arranjar els materials per temes. Les primeres lletres d'una referència representen el tema general del material.”


Library of Congress Classification System (LC System), by Matt T. Rosenberg, 1999.

“El sistema de classificació de la Biblioteca del Congrés organitza el material de les biblioteques d'acord amb vint-i-una branques de coneixement. Les 21 categories (etiquetades de la A a la Z, amb l'excepció de la I, O, W, X i Y) estan subdividides tot afegint una o dues lletres addicionals i un conjunt de xifres.” Taules basades en la LC Classification Outline, 6th Edition, àmpliament desenvolupades.


Library of Congress Call Number (R), Copyright 1996-2001 The Library Corporation; Content: Copyright 1990 US Library of Congress.

“El camp 050 conté o bé una referència completa de la Biblioteca del Congrés o bé un número de classificació assignat per la Biblioteca del Congrés o per altres agències que utilitzen la Classificació de la Biblioteca del Congrés o la Classificació LC —Addicions i Canvis. El valor del segon indicador distingeix entre el contingut realment assignat per la Biblioteca del Congrés i el contingut assignat per una altra organització.” Vegeu també: Numbers and Codes.


Library of Congress Classification Outline, Cataloging Policy & Support Office, Library of Congress, 2000.


Library of Congress Classification System: Call Number Ranges, Wesleyan University Library, [2000].


The Library of Congress (LC) Classification System. The Reference Center, Copyright 1995 by Bill Hord.

Taules bàsiques i ampliades.

Outline of the Library of Congress Classification, Ariadne (Kalamazoo College Library), [2001].


Classification de S. R. Ranganathan (Colon Classification)

Nota: Tot i que la classificació inventada per Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892–1972) no es troba gaire difosa, els recursos relacionats amb el bibliotecari indi abunden a Internet (particularment pel que fa a les seves “Cinc lleis de la biblioteconomia“ de l'any 1932). La classificació per facetes o colonada (nom que deriva de l'ús dels dos punts —o colon, en anglès— entre cadascuna de les matèries i les seves relacions), permet, però, la construcció de classificacions especialitzades molt acurades i, per a molts especialistes, molt analítiques. La selecció aquí present té més a veure amb la figura de l'autor que no pas amb el seu sistema de classificació, tot i ser present en cadascú dels recursos seleccionats (incloent-hi la bibliografia especialitzada).


Ausführliche Beschreibung der Colonklassifikation, Fachbereich Informations und Wissensmanagement, 2001.


Ranganathan's Colon Classification: a selected and annotated bibliography . Nicole Aerts, Jan Green and Lorna McAdam, University of British Columbia, 21 March 2000.


San Segundo, R. “Dissemination of Ranganathan Classification in Spain, conferences given by Professor Kaula“. Dins: Kaula testschuift, 1993.


Shiyali Ramamrita Ranganathan, © Bogliolo, 1995. Last modified 2001-01-26.

Àmplia recopilació de recursos. Inclou una introducció (en anglès) sobre l'autor i la seva obra i una bibliografia selectiva en diferents llengües d'articles i monografies especialitzades (algunes en línia). “Ranganathan's chief technical contributions to library science were in classification and indexing theory. His Colon Classification (1933) introduced a system that is widely used in research libraries around the world and that has affected the evolution of such older systems as the Dewey Decimal Classification. Later he devised the technique of chain indexing for deriving subject-index entries. (:::) Colon Classification is the system of library organization developed by Ranganathan in 1933. It is general rather than specific in nature, and it can create complex or new categories through the use of facets, or colons.”


Altres sistemes de classificació
Classificar Internet (alguns exemples seleccionats)

Nota: Segurament aquest apartat hauria d'estar dividit en dos, tal com es troba enunciat. Però pretén donar una visió de l'accessibilitat d'altres sistemes de classificació (exclusivament especialitzats) i de l'aplicació d'aquest a les eines en línia (ja siguin bases de dades o seleccions de recursos en línia). Es tracta de donar un cop de vista i no pas una selecció exhaustiva.


The ACM Computing Classification System (1998), Copyright 2000, by the Association for Computing Machinery, Inc.

“Un tema pot ser trobat dins d'EELS de dues maneres diferents. O bé pot mirar a través de l'arbre temàtic d'EELS o bé pot buscar en aquesta estructura. EELS està disposat d'acord amb l'esquema de classificació temàtica d'Engineering Information, Inc., EUA, per a la majoria dels temes tractats per EELS.”


Aihealat luokkajärjestyksessä, Tampere University Virtual Library, 2000.

Sistema de classificació específic per a aquest cercador finès.


CDBNet Classification Code, United States Department of Commerce, 1998.

“Extract Browse Search-Help Notices of contract actions that appear in the CBD are arranged by classification codes. Classification codes are divided into two primary groups; Services and Supplies. Listed below are the titles and examples of the service codes.”


Espinosa, Robert. “Conservation Classified” (en línia), dins: Abbey Newsletter, Volume 9, Number 1, Part 2 Apr 1985.

Proposta de classificació de materials especials, tècniques de conservació i manteniment de fons bibliogràfics i bibliofília.


DutchESS: Dutch Electronic Subject Service (Nederlands Basisclassificatie Web), Peter de Bode, 2001.

Sistema de classificació elaborat per a la indexació de recursos electrònics.


EI classification, Copyright EELS, The Swedish Universities of Technology Libraries, 1994.

“A subject can be found within EELS in two ways. Either you can browse through the EELS subject tree or you can search in this structure. EELS is arranged according to the subject classification scheme from Engineering Information, Inc., USA, for most of the subjects covered by EELS.”


ICONCLASS, ©IRDG 2000, Universitat d'Utrecht.

“Sistema di classificazione per le informazioni iconografiche sviluppato dal Research & Developement Group (IRDG) dell'Università di Utrecht e Leida, Olanda, in linea dal 1992 con aggiornamenti 1998.”


INSPEC Classification, IEE, 2001.

“La versió completa de la classificació està disponible com una de les ajudes impreses de recerca INSPEC. També estan disponibles els detalls sobre els codis nous i els que han estat eliminats de l'edició 1999 de la classificació.” Editada també en paper.


International Coding Classification (ICC), Ingetraut Dahlberg e adottato dal Consiglio Nazione delle Ricerche di Roma (CNR). Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica (ISRDS).


International Patent Classification (IPC), WIPO, 2001.


Journal of Economic Literature: Classification System Menu, Copyright © 2001 AEA.

“WoPEc és un servei per trobar i descarregar els resultats més recents de la investigació econòmica. WoPEc utilitza la base de dades RePEc de publicacions econòmiques. Bàsicament RePEc és una col·lecció d'arxius que proporciona informació sobre documents de treball, publicacions periòdiques i software d'economia.” Usat a EconLit. Vegeu també: Journal of Economic Literature: Classification System Menu.


Manual of US Patent Classification, US Patent and Trademark Office, Last Modified: 6 October 2000.

Classificació exclusivament pensada per a patents: inclou un índex alfabètic i numèric i un vocabulari especialitzat.


Materials Organized by Mathematical Subject Classification, © Copyright 2001, American Mathematical Society.

“Entre altres continguts, s'hi troben dues interessants pàgines que reuneixen títols de recursos d'Internet: materials organitzats per la classificació de la seva branca matemàtica i materials organitzats per temes matemàtics. La primera (unes 60 classes provinents de l'edició de 1991 de la classificació de l'AMS) es basa en una llista de D. R. Wilkins del Trinity College de Dublín, i la segona (unes 40 categories) en una pàgina de la Universitat de Tennessee, Knoxville.”


Mathematics Subject Classification (MSC) , © Copyright 2001, American Mathematical Society.

“Schema di Classificazione compilato dai comitati editoriali dei due repertori matematici Mathematical Reviews (MR) and Zentralblatt für Mathematik / Mathematics Abstracts (ZM/MA).” Conté cercador.


Medical Physics Classification Scheme, Copyright © Institute of Physics and IOP Publishing Ltd. 1996, 1997, 1998, 1999.


NewsAgentTopic Classification Scheme, Michel Keen, [1999?].

“Esquema per a la classificació de recursos dins META tag. L'esquema ha estat elaborat per Michel Keen i dissenyat per Bowker-Saur/Library Association Library and Information Science Abstracts (LISA) Broad Headings list, en harmonització amb l'estructura de classificació d'AsLIB.”


Optics Classification and Indexing Scheme (OCIS), Optical Society of America (OSA), OSA, 1999.

“OCIS proporciona un sistema de classificació flexible i complet per a l'entrada d'obres sobre òptica i les necessitats de recuperació de l'usuari. OCIS té una estructura jeràrquica de dos nivells que conté 36 capçaleres i aproximadament 700 subcategories. Els autors, conferenciants i ressenyadors usaran OCIS per classificar i indexar articles de revistes, resums de congressos i conferències, i àrees d'interès per a la recerca. En els mesos vinents, tots els documents de l'OSA seran revisats per obtenir els mots clau d'OCIS, amb el propòsit d'indexar-los i classificar-los.”


Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS), © 2001 American Institute of Physics, International Council on Scientific and Technical Information (ICSTI).

“La Physics and Astronomy Classification Scheme® (PACS®) és un sistema jeràrquic de classificació temàtica dissenyat per classificar i categoritzar la literatura sobre física i astronomia per índexs temàtics de revistes, catàlegs, bases de dades informatitzades i revistesen línia. PACS permet que els índexs i bases de dades de física, astronomia i matèries relacionades s'aglutinin conjuntament i puguin ser objecte de recerca sota un sol sistema coherent, tot usant-lo per ell mateix o en combinació amb paraules clau o fragments de text lliure que es vol recuperar.” És possible baixar la nova edició de l'any 2001 de la PACS (seleccionant el format: WP, Word, PDF).


PsycINFO Classification Categories and Codes, © 2000 American Psychological Association.

“Llista les categories de classificació i els codis utilitzats en els registres de la base de dades PsycINFO: aquests codis de classificació poden ajudar-lo a centrar la seva recerca, tot permetent-li restringir-la a una categoria específica. Visiti la nostra pàgina de Pistes per Buscar a PsycInfo per trobar detalls sobre com buscar tot utilitzant codis de classificació.” Disponible la taula de codis completa en PDF.


Regensburger Verbundklassifikation-Online (HTML), [Regensburger Verbundklassifikation-Online], 1998.


Referativni Zhurnal Classification Scheme: 271 mathematics, © Copyright 2001, American Mathematical Society.

“Classificazione derivata dalla UDC (Universal Decimal Classification) per la sezione 271 matematica. Tradotta da Bogdan Dudzik. Assitenza editoriale di Andrei Iacob e Smilka Zdravkovska.”


Sociological Abstracts and Social Planning/Policy and Development Abstracts (SOPODA), UB Braunschweig, 2001.

Taules de classificació de la base de dades Sociofile (en línia).


TUB-Systematik: Hauptgruppen, Universitätsbibliothek der TUM, 1996.


XXX E-Print Archive - Classification Scheme, U.S. National Science Foundation, 1995.


Guies per entendre la classificació
Directori de recursos

Nota: Es tracta de guies de recursos sobre classificació, o sigui, directoris de recursos en línia. Malauradament alguns d'aquests, tot i tenir vigència, no estan prou actualitzats o simplement mencionen projectes en fase de desenvolupament i no consultables en línia.


Classification on the ‘Net', © Candy Schwartz, W3C Consortium, 2001.

Magnífic directori de recursos en línia. Inclou: bibliografia especialitzada, selecció d'enllaços d'interès.


Classificazione, Copyright AIB (Assoziazione Italiana di Biblioteche), a cura di Antonella De Robbio. Creato 1998-06-08, ultimo aggiornamento 2000-09-10.

Magnífic directori de recursos, classificats per tipologies i amb comentaris de contingut.


Classification Systems, BeyondBookmark, Cybertracks, 2001.

Directori de recursos estructurat per tipologies: vocabularis controlats, classificacions alfabètiques, alfanumèriques i numèriques (i dins d'aquestes, DDC, LCC, etc.).


NISS Directory of Networked Resources, © Copyright, NISS or original authors, 2001.

“El directori NISS proporciona accés a una base de dades de descripcions de recursos d'Internet, classificats per la UDC. S'inicia amb una divisió en un centenar de temes que es poden aprofundir a diferents nivells, tot mostrant els títols descriptius dels recursos classificats a cada nivell, amb connexions a registres sencers (que inclouen títols, propietari, tipus, descripció, detalls pel contacte, número UDC, remitent i dates). Els usuaris també poden consultar per temes alfabètics (de forma similar a un índex encadenat a la UDC) i per l'ordre en els prestatges, i buscar per nom, número UDC, o paraules que apareguin en qualsevol camp del registre (utilitzant operadors booleans i caràcters comodí).” Exclusivament sistemes de classificació per a recursos electrònics (Internet).


Guides to the Classification Schemes, Birkbeck College Library, 2000.

“La Biblioteca utilitza dos sistemes de classificació: Bliss i Dewey. Tot el material comprat abans de juliol de 1996 està classificat en Bliss i el material comprat després d'aquesta data està classificat en Dewey. Les guies següents ofereixen un perfil de cadascun d'aquests dos esquemes.”


Scorpion Project, Copyright 1996-1999 OCLC Online Computer Library Center, Incorporated.

Llista d'alguns projectes accessibles en línia que fan servir classificacions numèriques o alfanumèriques per a la indexació dels seus recursos seleccionats.