BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 7, desembre 2001


La creació del Consorci de Biblioteques de Barcelona


Marta Clari

Gerent
Consorci de Biblioteques de Barcelona


Resum

L'any 2001 s'ha constituït el Consorci de Biblioteques de Barcelona, que té l'encàrrec de desenvolupar el Pla de biblioteques de Barcelona i de gestionar i coordinar les biblioteques públiques de la ciutat. L'article fa una presentació del Consorci i dels elements estratègics que es tingueren en compte en la seva creació i repassa els aspectes següents: els beneficis que el Consorci pot reportar a les parts implicades —usuaris, ciutat i administracions—; el seu marc legal; el règim orgànic que el presideix; la distribució de competències entre les administracions implicades; la seva estructura organitzativa, i els objectius per al període 2001–2003.


Introducció

L'any 2001 ha estat clau per al desenvolupament del Pla de biblioteques de la ciutat de Barcelona 1998–2010 (“Les biblioteques del segle XXI: de la informació al coneixement”), ja que marca una inflexió amb l'impuls definitiu de dos elements fonamentals en la nova xarxa de biblioteques públiques de la ciutat: la constitució i posada en marxa del Consorci de Biblioteques de Barcelona i la signatura de l'addenda al conveni entre les tres administracions de l'Estat que fa possible l'inici de les obres de la Biblioteca Provincial del Born.

La ciutat de Barcelona emprèn l'any 1996 l'elaboració d'un pla de biblioteques amb l'objectiu d'analitzar la situació d'aquests equipaments i avaluar-ne els dèficits, establir un model d'equipament bibliotecari i preveure la planificació d'infraestructures i el model de gestió necessari. El Pla de biblioteques de Barcelona s'aprova per unanimitat el 22 d'abril de 1998, en el plenari municipal. El Pla concep la biblioteca com un centre d'informació cap al coneixement, obert a tothom amb els suports tecnològics que facilitin la democratització i la difusió de la informació, la transmissió de coneixements, la formació, l'educació permanent, l'autoinformació i el lleure. Situa la biblioteca com a centre públic social d'àmbit local; actiu, impulsor i dinamitzador; referent cultural del territori amb coneixement de l'entorn i amb orientació cap als usuaris de tal manera que la biblioteca s'adapti a les demandes dels ciutadans i s'avanci en la detecció de necessitats informatives, formatives i culturals. En el Pla de biblioteques s'analitza també la gestió de les biblioteques i es proposa la creació d'un organisme de gestió únic que concerti amb les diferents administracions que tenen incidència en aquests equipaments i que, sumant els esforços públics, multipliqui la incidència d'aquesta xarxa en la ciutat de Barcelona.


1  Perquè un consorci: elements estratègics

En les biblioteques de Barcelona, hi participen diferents administracions públiques. Són de titularitat municipal i reben serveis de suport de la Diputació de Barcelona. La Biblioteca del Born, en fase de construcció per part del Ministerio de Educación y Cultura, serà la central urbana de la ciutat i cap de la xarxa actual. Fins a la constitució del Consorci la gestió de les biblioteques públiques es portava a terme a partir d'un conveni marc que regulava les relacions entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, i per diferents convenis específics. En el Pla de biblioteques de Barcelona es proposa la creació d'un instrument que integri i millori la gestió dels diferents recursos i la prestació de serveis. Aquesta proposta es concreta en la creació d'un consorci.

El model organitzatiu d'aquest consorci és el previst pel procediment administratiu per a la constitució de consorcis públics. Les disposicions legals de referència són la Llei 7/85 reguladora de bases de règim local (article 87), el Text refós de règim local (articles 69 i 110), la Llei 8/87 municipal i del règim local de Catalunya (articles 252-255), el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de 1995 (articles 312-324) i la Llei 13/89, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (article 55).

El Consorci potencia les polítiques de concertació i promou l'acord entre les diverses parts que intervenen en la consecució d'un fi comú; és un element clau en els nous models de gestió pública que aposten per la modernització. La concertació aplicada a la xarxa de biblioteques de la ciutat de Barcelona presenta tot un seguit d'avantatges, ja que permet:


2  Quins beneficis pot reportar el Consorci

La posada en marxa del Consorci de Biblioteques de Barcelona garanteix una direcció unificada en la gestió de les biblioteques de la ciutat que comporta tot un seguit de beneficis per als diferents agents que hi estan relacionats: els usuaris dels serveis bibliotecaris, la ciutat, i les administracions que el conformen (l'Ajuntament i els seus districtes i la Diputació).


2.1  Beneficis per als usuaris


2.2  Beneficis per a la ciutat


2.3  Beneficis per a l'Administració: l'Ajuntament i els seus districtes i la Diputació


Activitats per al públic infantil

Figura 1. Activitats per al públic infantil


3  El marc legal del Consorci

El 10 de gener de 2001 es va constituir el nou Consorci de les Biblioteques de Barcelona, promogut per l'Ajuntament de Barcelona i per la Diputació de Barcelona. Els estatuts van ser aprovats pels plenaris d'ambdues institucions i publicats al Butlletí oficial de la província el 2 de desembre de 2000.

Abans d'entrar en les característiques específiques d'aquest organisme podem descriure un consorci com una entitat pública de caràcter associatiu que està constituïda per ens locals i en què poden participar alhora, des de la creació o per adhesió posterior, altres administracions públiques i entitats privades sense ànim de lucre. El conjunt d'ens han de tenir finalitats d'interès públic concurrents. El Consorci té personalitat jurídica pròpia i es regula per legislació de règim local i general.

La fórmula jurídica de consorci presenta tot un seguit d'avantatges, ja que permet:

L'element fonamental del Consorci de Biblioteques de Barcelona (a partir d'ara, CBB) és la proximitat en la gestió, l'especialització en un sector determinat i la cooperació amb els agents territorials més propers que permeten adequar els serveis cada cop més a les noves necessitats dels ciutadans. Alhora és una eina útil per visualitzar la xarxa de biblioteques de la ciutat, aconseguir més impacte i ser present en altres xarxes bibliotecàries nacionals o internacionals.

Les finalitats bàsiques del CBB queden recollides a l'article 4 dels seus estatuts:

 1. Gestionar el sistema bibliotecari de lectura pública de la ciutat, segons el que disposa la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
 2. Desenvolupar el Pla de biblioteques de Barcelona, o els successius plans que es puguin aprovar, on es defineixi el model, l'estructura i la planificació territorial dels serveis bàsics del sistema bibliotecari de lectura pública de Barcelona.
 3. Representar el sistema bibliotecari de lectura pública de la ciutat davant els diferents organismes nacionals o internacionals.
 4. Gestionar els béns que li siguin adscrits per a la prestació del servei.
 5. Assumir la direcció, la formació i la gestió dels recursos humans que siguin adscrits pels diferents ens consorciats i del personal laboral o eventual que contracti per cobrir les necessitats de prestació dels serveis que té encomanats, dotant-se, si és el cas, de funció pública pròpia.
 6. Garantir que les biblioteques públiques de la ciutat prestin els serveis bàsics d'informació, de préstec i de promoció de la lectura, en els termes que recull el Manifest de la UNESCO de 1994.
 7. Adequar les col·leccions i els serveis de les biblioteques, d'una banda, als estàndards fixats en el Mapa de lectura pública i, de l'altra, a les necessitats dels usuaris de les biblioteques.
 8. Coordinar i promoure les accions i activitats necessàries per a la promoció de la lectura i la difusió dels serveis de les biblioteques públiques en general.
 9. Mantenir les relacions necessàries amb les administracions públiques competents pel que fa a la prestació dels serveis de suport previstos a la Llei del sistema bibliotecari en relació amb les biblioteques públiques.
 10. I en general, tenir cura de la prestació íntegra i efectiva dels serveis bibliotecaris de lectura pública de la ciutat i, en especial, de l'exercici de totes les competències que li siguin delegades per a la realització d'aquests fins.

Sala de lectura de la Biblioteca Mercè Rodoreda del districte Horta-Guinardó

Figura 2. Sala de lectura de la Biblioteca Mercè Rodoreda del districte Horta-Guinardó


4  El règim orgànic del Consorci

El govern i l'administració del CBB, tal com els regula el capítol II dels seus estatuts, són a càrrec dels òrgans següents: el Consell General, la Comissió Executiva i la Gerència.

El Consell General és l'òrgan superior de govern; les seves funcions queden reflectides a l'article 12 dels estatuts. Es reuneix, després de la convocatòria prèvia del president, dues vegades l'any com a mínim, en sessió ordinària. Actualment aquest consell està integrat per representants de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, institucions que n'han promogut la creació. La presidència correspon a l'alcalde de Barcelona, i la vicepresidència, al president de la Diputació de Barcelona. A part d'aquests dos membres, el Consell General està compost de catorze vocals, designats set per l'Ajuntament de Barcelona i set per la Diputació. Dels vocals designats per l'Ajuntament, tres ho són en representació dels districtes, i la resta, dels serveis centrals relacionats amb el servei bibliotecari. S'acorda també en la seva creació que hi siguin presents tots els partits polítics representats en el consistori. El 10 de gener de 2001 es constitueix, doncs, el primer Consell General, format per les persones següents:

Presidència: Joan Clos i Matheu, alcalde de Barcelona
Vicepresidència: Manuel Royes i Vila, president de la Diputació de Barcelona
Consell General: Per part de la Diputació de Barcelona:
 • Joan-Francesc Marco i Conchillo, diputat president de l'Àrea de Cultura
 • Esteve León i Aguilera, coordinador de l'Àrea de Cultura
 • Assumpta Bailac i Puigdellívol, cap del Servei de Biblioteques
 • Jaume Ciurana i Llevador, per CiU
 • Jesús Maestro i García, per ERC
 • Antoni Morral i Berenguer, per IC
 • Juan Carlos del Río Pin, pel PP
Per part de l'Ajuntament de Barcelona:
 • Ernest Maragall i Mira, regidor president de la Comissió de Presidència i Hisenda
 • Ferran Mascarell i Canalda, regidor ponent de Cultura i regidor del Districte de Gràcia
 • Pere Alcober i Solanas, regidor del Districte de Sants-Montjuïc
 • Jordi Hereu i Boher, regidor del Districte de les Corts
 • Eugeni Forradellas i Bombardo, regidor president del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu
 • Jordi Martí i Grau, director gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona
 • Joan Conde i del Campo, gerent del Districte de Sant Martí (al mes de juny Joan Conde és rellevat del càrrec). En el seu lloc s'incorpora:
 • Josep M. Luchetti i Piu, gerent del Districte de Ciutat Vella

La Comissió Executiva es reuneix amb la periodicitat que s'estableixi (l'any de la creació, s'ha acordat cada mes i mig), amb un mínim d'un cop per trimestre. Està constituïda pel president, pel vicepresident i per sis vocals elegits pel Consell General d'entre els seus propis membres i mantenint la representativitat de cada ens consorciat. Actualment els sis vocals de la Comissió Executiva són els següents:

Per part de l'Ajuntament de Barcelona:

Per part de la Diputació de Barcelona:

Ferran Mascarell té la presidència delegada per part de l'alcalde de la Comissió Executiva.

La Gerència del Consorci està a les mans de Marta Clari i Padrós.

Els estatuts, en l'article 20, plantegen la possibilitat de constituir, per acord amb el Consell General, òrgans consultius amb la funció d'assessorament, i en descriu de dos tipus: lligats a districtes i en relació amb les temàtiques tècniques que es consideri necessari tractar, informar, estudiar -aquestes darreres estaran integrades per tècnics especialistes. Així mateix, també queda regulada la constitució d'una comissió en què participen representants del Consorci i representants sindicals dels diferents col·lectius del personal que hi presta serveis. L'objecte d'aquesta comissió és tractar regularment qüestions relacionades amb el personal que derivin de l'aplicació dels diferents convenis i pactes de condicions de treball.


5  La distribució de competències

Tal com apareix en els estatuts, el CBB té unes funcions especificades i descrites. Es reserva en els dos casos competències que es mantenen en cadascuna de les administracions d'origen i que queden descrites en les disposicions transitòries de tal manera que es pugui, en un futur, analitzar la idoneïtat o no de ser transferides al CBB.

L'Ajuntament de Barcelona s'encarrega de:

La Diputació de Barcelona s'encarrega de:


Sala de lectura de la Biblioteca Xavier Benguerel del districte Sant Martí a la Villa Olímpica

Figura 3. Sala de lectura de la Biblioteca Xavier Benguerel del districte Sant Martí a la Villa Olímpica


6  L'estructura organitzativa del Consorci: direcció i administració

És la part executiva del Consorci i constitueix el punt de partida i de centralitat per al seu funcionament. Aplica els objectius, impulsa les actuacions, executa la gestió general, controla la gestió econòmica i la gestió de personal, estableix plans de treball i proposa als organismes del Consorci i a les institucions participants les accions necessàries per a la consecució dels objectius marcats. Ha de desplegar una gran capacitat de relació entre els organismes que componen el Consorci, les administracions i els ens que l'han originat, i les entitats i els agents socials de la ciutat. L'equip de Direcció d'Administració funciona a partir d'una estructura organitzativa central que pot veure's reforçada mitjançant la posada en marxa d'equips de projecte que executin programes, accions o iniciatives específiques.

L'estructura bàsica dels Serveis Centrals està coordinada per la Gerència i està composta per:

Les funcions bàsiques de la Direcció Tècnica són: coordinar les biblioteques de Barcelona; facilitar la coordinació amb els districtes de la ciutat; facilitar la coordinació interbibliotecària; dur les relacions amb altres xarxes bibliotecàries; dirigir els programes funcionals de les noves biblioteques i fer el seguiment de les obres corresponents; fer el seguiment i l'avaluació dels serveis bibliotecaris i dirigir els processos de millora dels serveis, i dissenyar conjuntament amb la Direcció d'Administració les necessitats i el programa de formació.

Les funcions bàsiques de la Direcció de Programes són: coordinar els programes de foment de la lectura de ciutat (com “L'aventura de llegir”); coordinar els programes de dinamització cultural de les biblioteques i aquells associats amb altres equipaments de la ciutat i dels districtes; impulsar i coordinar els projectes d'innovació; promoure i coordinar programes interdepartamentals (educació, serveis socials, etc.); elaborar el pla de comunicació i desplegar-ne les accions associades d'acord amb la direcció tècnica, així com dissenyar conjuntament amb la Direcció d'Administració programes de patrocini.

Les funcions bàsiques de la Direcció d'Administració són: elaborar el pressupost i el pla d'actuació, i planificar, dirigir i coordinar els recursos disponibles per a la consecució dels objectius fixats per la gerència en matèria de planificació dels recursos humans i econòmics d'acord amb els estatuts del Consorci de Biblioteques de Barcelona i amb la legislació vigent. Es concreten en dues àrees:

Les funcions bàsiques de l'Equip de Suport a la Gestió són: donar suport administratiu, logístic i informàtic a la resta de les unitats i dels equips.

Els Serveis Centrals del Consorci fan les tasques organitzatives i reguladores generals i donen servei al conjunt de les biblioteques. Actualment hi ha 25 biblioteques, i el Pla de biblioteques preveu que l'any 2010 n'hi hagi 40 en funcionament. De les 25 biblioteques actuals, cinc són biblioteques de districte: Biblioteca Vapor Vell, a Sants-Montjuïc; Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras, a les Corts; Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda, a Horta-Guinardó; Biblioteca Nou Barris, i Biblioteca Xavier Benguerel, a Sant Martí.

Les biblioteques de districte coordinen les biblioteques de barri, cooperen amb la resta dels serveis que configuren el conjunt bibliotecari de la unitat territorial (biblioteques escolars, biblioteques especialitzades de museus, xarxes privades...), fan funcions d'interlocució entre els Serveis Centrals i la futura biblioteca central i les biblioteques de barri i es coordinen amb altres equipaments del territori.

Les biblioteques de barri presten servei a una població més reduïda i localitzada, i la seva funció bàsica és solucionar les demandes d'informació més immediates. Serveixen per completar el fons de les zones densament poblades i depenen de la central de districte, la qual dóna suport en l'adequació del fons a les demandes de la població, en el préstec interbibliotecari i en l'organització de les activitats de la biblioteca.


Sala de lectura de la Biblioteca Vapor Vell de Sants

Figura 4. Sala de lectura de la Biblioteca Vapor Vell de Sants


7  Desplegament operatiu del Consorci: els objectius per al període 2001–2003

El 7 de febrer es va aprovar el pla d'acció per al període 2001–2003, que estableix els objectius següents:

El Consorci de Biblioteques de Barcelona té el repte, doncs, en els propers anys, de conduir el procés de creixement i de modernització de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona amb la cooperació de tots els agents implicats.


Bibliografia

Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura. Pla estratègic del sector cultural de Barcelona. Barcelona: Institut de Cultura, 1999.

Biblioteques de Barcelona. Abril 1998 - abril 2001 [en línia]: 3 anys de funcionament del Pla de biblioteques de Barcelona: estat de la qüestió. <http://www.bcn.es/icub/biblioteques/info_fr.html>. [Consulta: 02/11/2001].

Biblioteques de Barcelona. Biblioteques de Barcelona [en línia]. <http://www.bcn.es/icub/biblioteques>. [Consulta: 02/11/2001].

Comissió de Lectura Pública de Barcelona. “Normes reguladores aprovades pel Consell Plenari de 19 de febrer de 1999”. Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 8 (20 de març de 1999).

Consorci de Biblioteques de Barcelona. Pla d'acció del Consorci de Biblioteques de Barcelona: 2001–2003. Barcelona: el Consorci, 2001.

“Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya”. DOGC, núm. 2885 (10 de maig de 1999), p. 6.151–6.152.

“Estatuts del Consorci de les Biblioteques de Barcelona”. Butlletí oficial de la província de Barcelona, núm. 289 (2 de desembre de 2000).

“Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local”. BOE, núm. 80 (3 d'abril de 1985), p. 89–95.

“Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya”. DOGC, núm. 1.727 (29 de març de 1993), p. 2.217–2.222.

“Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya”. DOGC, núm. 832 (27 d'abril de 1987), p. 1.563–1.592.

Mascarell, F. “Establecer un plan de bibliotecas en la ciudad: una tarea de participación”. A: 3as Jornadas Biblioteca Pública y Políticas Culturales: la biblioteca pública, puerta de acceso al conocimiento. Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2000.

Omella, Ester; Bailac, Assumpta (coord.). La biblioteca pública a la província de Barcelona: un treball en xarxa. Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2001.

Pla de biblioteques de Barcelona 1998–2010: les biblioteques del segle XXI: de la informació al coneixement. Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona, 1998.


Data recepció: 10/2001   Data acceptació: 11/2001