BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 8, juny 2002


La gestió d'informació a Europraxis Consulting: servei d'InfoCenter


Miguel Martínez Benítez

Responsable d'InfoCenter

 


Resum

Es descriu el servei de gestió d'informació a Europraxis Consulting i el procés d'evolució constant previst per adaptar-se a la nova estructura de la companyia i a les necessitats de difusió d'informació actuals en l'empresa privada.


Introducció

En el món empresarial, el fet de disposar d'accés a fonts d'informació ben estructurades permet canalitzar de manera adequada aquella informació de gran valor que, per la seva innovació, actualitat i riquesa informativa, facilitarà un millor posicionament de la companyia dins del segment de negoci en el qual opera. Per a qualsevol empresa suposa la possibilitat d'aconseguir un avantatge competitiu vers els seus competidors, ja que, juntament amb una presa de decisions correcta, facilitarà la reducció del temps de resposta en la generació de negoci i serà font de riquesa per a la sostenibilitat i el creixement de la seva estructura.

Ara bé, s'ha d'afavorir la gestió de la informació amb un plantejament que ofereixi al personal de la companyia l'accés a uns recursos i serveis adequats. Una política departamental correcta —en la qual s'han de conjugar les necessitats dels usuaris o àrees implicades de la companyia—, juntament amb un programa d'actuació que integri la disponibilitat de recursos econòmics, la disposició d'eines de gestió i de l'equip humà, amb la visió de creixement intern i la visió de futur de la companyia, permetran desenvolupar un servei òptim en l'explotació posterior de la informació disponible.

La línia estratègica iniciada ha de suposar una aproximació a tota l'estructura de la companyia, la qual cosa és un factor d'èxit per a la consecució dels objectius establerts.


1  Empresa de consultoria estratègica i de negoci. Visió de la companyia

Europraxis Consulting (http://www.europraxis.com) és una empresa de consultoria estratègica i de negoci. L'any 2000 va emprendre el seu camí en solitari després de la separació i posterior dissolució d'Europraxis Group. En l'actualitat, i després que Indra1 adquirís la totalitat de la companyia a la fi de 2001, Europraxis viu un procés de fusió amb Atlante, empresa de consultoria tecnològica del Grupo Indra. Mitjançant aquesta fusió, Indra pretén unificar els serveis de consultoria del grup, creant una única firma que permeti millorar la relació de venda final amb el client.

Europraxis Consulting té com a missió ser l'empresa de consultoria de referència per a companyies amb un clar compromís de creació de valor per als seus accionistes. Disposa d'un equip humà de més de 230 persones que es compon, d'una banda, del personal de consultoria, amb més de 190 consultors,2 i, de l'altra, del personal de la unitat de suport (support staff) per a l'equip de consultoria.3 Europraxis té oficines a Barcelona (on hi ha la seu central de la companyia), Madrid, Lisboa, Roma, Buenos Aires i Rio de Janeiro; una xarxa d'equips de treball propis amb presència a Alemanya, Xile, Perú i Mèxic.

Dins les diferents línies de negoci de la companyia, disposa de dues empreses especialitzades; NetPraxis, que desenvolupa negocis d'e-consulting, i Tourism & Leisure, consultoria integral en projectes de turisme i oci. Europraxis Consulting ofereix els seus serveis als principals players dels sectors que actualment mouen l'economia, amb una experiència destacada en el sector de telecomunicacions, béns de consum, energia i institucions financeres.


2  InfoCenter

InfoCenter és el departament de gestió de la informació d'Europraxis Consulting, i integra el centre de gestió documental, la biblioteca i l'equip de research4 per a projectes.

InfoCenter té com a finalitat posar a l'abast de tot el personal de consultoria la informació més adequada a les seves necessitats en el desenvolupament dels projectes per al client, mitjançant l'adquisició, el processament i l'emmagatzematge d'aquella informació generada tant internament com externament.

L'estructura actual d'InfoCenter està vigent des del mes de setembre de 2000, data en què es va decidir introduir un canvi en les línies d'actuació del departament per adaptar-lo a les necessitats de creixement que, des d'aquesta data i encara avui en dia, està experimentant la companyia.

En l'actualitat, el departament està compost per quatre persones a l'oficina de Barcelona, i una cinquena a la de Madrid. Tot el personal comparteix tasques de documentalista i researcher. Aquest factor de multifuncionalitat dels integrants ha sorgit d'una visió de treball en equip com a valor d'eficàcia i resolució i, des d'un punt de vista d'estructura, ha estat possible gràcies a la implicació del personal des de la incorporació de tots els integrants de l'equip, cosa que ofereix un perfil laboral poc comú, en el qual no existeixen distincions jeràrquiques. Com a contrapunt a aquest enfocament de versatilitat en las tasques de researcher, en aquells casos en què s'ha de fer una recerca molt específica, s'assigna a cada integrant de l'equip el desenvolupament d'una especialització en una o diverses àrees sectorials que permeti ser punt de referència per a la resta del personal.


2.1  Serveis

Els serveis oferts per InfoCenter són:


2.1  Recursos

A continuació s'enumeren els recursos disponibles a través d'InfoCenter per a la localització de la informació:

La informació oferta per aquestes bases de dades és accessible per a tot el personal i, únicament en alguns casos, s'indica la impossibilitat de referir la font, a causa de la forma d'obtenció de la informació o per desig exprés del donant.


3  Desenvolupament d'un sistema de gestió de coneixement

Atlante, l'empresa de consultoria tecnològica que està en procés de fusió amb Europraxis, estava desenvolupant un sistema de gestió de coneixement, que en l'actualitat s'ha adquirit per implantar-lo a Europraxis Consulting. L'eina seleccionada ha estat el programari d'Autonomy, que permetrà concentrar els accessos a les tres fonts bàsiques d'informació i de coneixement de la nostra companyia: el capital humà, les fonts d'informació externa i les fonts d'informació interna. La informació s'oferirà en una interfície o portal10 del Sistema de Gestió de Coneixements, des del qual es donarà accés a tots els recursos i serveis del departament d'InfoCenter, així com a la resta de departaments implicats, ja que ofereix una total capacitat d'integració de tots els sistemes de la companyia, en el nostre cas, de les bases de dades de Lotus Notes, però respecta, tanmateix, els nivells d'accés de seguretat predefinits.

Per a tot el personal d'InfoCenter suposa obtenir una millora dels mitjans tecnològics, que permetran, d'altra part, crear millors canals de comunicació amb tot el personal de la companyia i facilitar l'obtenció de la informació als usuaris, amb la qual cosa es reduirà el temps de treball de moltes tasques de l'equip d'InfoCenter, que serà reutilitzat en la millora dels serveis ja existents, en la captació de coneixement per a l'empresa, i en el seguiment dels processos de captura de la documentació interna generada, des de l'inici fins al tancament dels projectes. Per al desenvolupament del sistema s'ha creat un departament de gestió de coneixement, format per dues persones11 que s'han instal·lat a l'oficina de Madrid, i avalades per la seva experiència en la posada en marxa del sistema a Atlante.

En l'actualitat, treballem conjuntament en quasi totes les fases d'implantació del Sistema de Gestió de Coneixements. S'ha finalitzat la fase de definició del Mapa de coneixements de la companyia, estem immersos en la millora de la base de dades de Gestió de projectes, en la integració d'un apartat de gestió comercial,12 i s'està definint un procés estàndard de captura de coneixements dels projectes, que serveixi per a tota la companyia. Cada persona d'InfoCenter assumeix diversos sectors de treball, amb la qual cosa s'adquireix el rol d'especialista d'àrea sectorial, unit a l'especialització de l'equip de research, esmentat en l'apartat 2.

Les àrees sectorials són les pràctiques en què opera Europraxis: telecomunicacions, institucions financeres, administracions públiques, turisme i oci, operacions i tecnologia comercials, mitjans de comunicació i energia.


4  Projectes en curs: les nostres fites

Després de comprovar, en l'apartat anterior, el camí pres cap a la gestió de coneixement, no és difícil veure l'amplada de reptes que ens hem proposat aconseguir, no sense dificultats. A continuació destaquem les fites més rellevants:


Data recepció: 13/4/2002   Data d'acceptació: 9/5/20021   Indra, <http://www.indra.com>, és l'empresa líder del sector de tecnologies a Espanya. Cotitza a la Borsa de Madrid.

2   No estan comptabilitzats els col·laboradors en projectes específics, els quals són contractats com a freelance pel temps de desenvolupament d'aquests projectes.

3   Dins d'aquest grup, juntament amb el departament d'InfoCenter, estan integrats els departaments de Producció, Administració, Recursos Humans, Viatges, Recepció, etc.

4   Recerca especialitzada d'informació amb càrrec als projectes.

5   És el document que es proporciona al client com a presentació de la companyia, on s'explica el model de negoci d'Europraxis, els serveis que s'ofereixen en consonància amb les necessitats del client, els recursos disponibles i l'experiència en els diferents mercats.

6   Són els coneixements tècnics de la companyia, referits en els documents on es desenvolupen el treball en productes i solucions concretes realitzades dins de la companyia, i els trainings formatius del personal.

7   Persones que acaben d'integrar-se a l'equip de consultoria.

8   Pot ser informació de mercats verticals, d'activitats en desenvolupament o mercats geogràfics.

9   Informació de clients, competidors o altres empreses que operen en el sector seleccionat.

10   L'esmentada interfície tindrà una arquitectura d'extranet. Fa tres mesos es va llançar una intranet corporativa, però ofereix algunes limitacions, com ara problemes de recepció de documents en els gestors documentals de Lotus Notes. Aquesta iniciativa, amb la posada en funcionament del portal d'Autonomy, s'eliminarà, però ens ha permès valorar les possibles errades que hem de tenir en compte en l'estructuració del contingut.

11   Una d'elles pertany, per la seva part, a l'equip d'InfoCenter, com a reforç per als consultors de Madrid.

12   Entenem com a gestió comercial tota aquella informació rellevant del client, de la venda del projecte, dels contactes amb el client, i altres aspectes de seguiment del procés de venda.