BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 8, juny 2002


Exposició: “Materials especials a les biblioteques”


Miquel Àngel Plaza-Navas

Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona
Institució Milà i Fontanals (CSIC)

 


Els alumnes, professors i visitants de la Facultat van poder gaudir de l'exposició que es va fer durant els passats mesos de novembre, desembre (2001) i gener (2002) sobre materials especials. La idea d'una exposició sobre els diferents tipus de materials que es poden trobar a les nostres biblioteques va sorgir durant la preparació de l'assignatura Material no-llibre impartida durant el primer quadrimestre d'aquest curs. Sense una intencionalitat expressa es va aconseguir recopilar tot un seguit de materials que, d'una manera o altra, la pràctica bibliotecària ha anat diferenciant clarament dels llibres, tant pel seu tractament catalogràfic, per la seva disponibilitat per als lectors, com per la seva conservació. Per què no fem una petita exposició per obtenir una visió general sobre la diversitat d'aquests materials especials?

En primer lloc, un breu aclariment sobre el concepte materials especials. S'han iniciat moltes controvèrsies per qüestions terminològiques i el camp dels materials especials no se n'ha lliurat pas. Al món anglòfon podem trobar termes com ara nonbook, non-book, nonprint, metabooks, materium/materia, audiovisual, educational media, multimedia, media forms, etc., per englobar tots, o alguns, dels materials considerats especials.1 En l'àmbit català no ens podem oblidar de material no-llibre envers documentació no librària, tal com se'ns va il·lustrar a la revista Item fa alguns anys.2 Atesa la diversitat d'opinions, sense ànim de ser conflictius, s'ha optat per una terminologia que considerem més àmplia. Materials especials ens permet parlar de tot tipus d'objectes (entesos aquí com a suports) que han rebut, i reben, un tractament bibliotecari força diferenciat del rebut pels llibres.

Sembla que, en la història moderna de les biblioteques, la presència de materials especials s'ha d'establir al principi del segle XIX i que, segons Jean Weihs, els mapes van ser els primers d'aquests materials a ser inclosos als grans dipòsits de la Library of Congress i la British Library l'any 1800.3 Suposem que es refereix a una política més o menys establerta quant a la recopilació de materials especials, ja que no és difícil imaginar que, anteriorment, a les biblioteques i arxius ja devia haver-hi altres materials que els llibres. Com considerar, si no, actualment, els arxius de tauletes d'argila de Mesopotàmia? O les biblioteques amb rotlles de papir a Egipte? O les cartes nàutiques que, segurament, es guardaven als arxius de l'època moderna? O el cas d'alguna biblioteca nacional que durant el segle XVIII ja va recopilar tota una sèrie de manuscrits, mapes, gravats, monedes, medalles i, fins i tot, objectes arqueològics?4

A partir del 1800, la presència de materials especials a les biblioteques ha estat una constant malgrat que el seu camí estigui ple de dificultats. Els problemes per a la catalogació, la rapidesa amb què apareixien nous suports (especialment des de la invenció de la pel·lícula fotogràfica i l'enregistrament sonor i, més encara, en les darreres èpoques), la dificultat d'emmagatzematge i conservació i la necessitat d'espais i equipaments lectors “especials”, entre d'altres, han estat alguns dels entrebancs que, al món bibliotecari, impedien enfrontar-se obertament a aquest tipus de materials. No és fins ben entrada la dècada dels setanta que es pot parlar d'una presència més àmplia d'aquests materials a les nostres biblioteques.5 El canvi en la visió bibliotecària del concepte estricte de conservació al concepte modern de difusió de la informació, l'arribada de normatives “més conscients” i la informàtica, han estat, segurament, un punt d'inflexió quant a la presència actual dels materials especials. Malgrat tot, la varietat de materials al llarg del temps i la dificultat que comporta tractar-los són, encara avui dia, aspectes que en dificulten la presència massiva a les nostres biblioteques. Un aspecte que ens ho demostra és l'àmplia demanda de cursos sobre catalogació i conservació d'aquest tipus de materials i que, els que es fan, omplin les places en pocs dies. En aquest sentit és positiu que la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona hagi programat durant els cursos 2001–02 i 2002–03 dues assignatures rellevants en aquest camp: Material no-llibre i Documentació musical.

Actualment podem dir que els materials especials estan ben integrats, teòricament, en les col·leccions bibliotecàries, ja que es consideren imprescindibles per oferir una visió el més completa possible de la realitat que ens envolta. L'arribada d'Internet ens ho facilita però a la vegada també ens ho complica. Quasi no sabem catalogar un rotlle de pianola, un disc, una partitura, un mapa, una diapositiva, etc., i ens hem d'enfrontar a la catalogació d'una pàgina web, una base de dades o una revista electrònica. Estem força convençuts que el material llibre no es perdrà, però també és cert que els materials especials van guanyant presència.

Els materials es van exposar a les cinc vitrines existents al primer pis de la Facultat. La distribució venia determinada per l'espai disponible i no tant, malauradament, pel sentit d'oferir una classificació exacta dels tipus de materials. No obstant això, es van intentar seguir certs criteris que queden reflectits en les diferents classificacions tipològiques anotades al costat de cada vitrina. L'exposició va constar de més de 120 peces. S'agraeix molt especialment la col·laboració de Luis García Ramos, Jesús Gascón, Concepció Miralpeix, Teresa Mañà i Cristóbal Urbano, que van aportar algunes de les peces exposades.

L'objectiu de l'exposició era poder veure en un mateix espai tot un seguit divers de materials especials. Va ser molt animador constatar que molts dels estudiants veien per primera vegada un cilindre de cera, un rotlle de pianola, una targeta perforada, una bobina de pel·lícula, un minidisc o una fotografia aèria. I, fins i tot, alguns d'ells es preguntaven com es podria catalogar aquest o aquell material. Aquest era, senzillament, l'objectiu inicial i final: informar sobre tot un seguit de materials especials presents a les biblioteques i que, en molts casos, són encara desconeguts.

L'esquema visual de l'exposició es pot observar en les representacions esquemàtiques següents, corresponents a cadascuna de les vitrines:

Vitrina 1
Enregistraments sonors i partitures


1. Disc de pedra, 15 cm
2. Disc Gramophone, de pedra, 1 cara, 17,5 cm
3. Disc de pedra, 78 rpm
    3a. 30 cm
    3b. 25 cm
4. Discos microsolc 33 rpm
    4a. 30 cm
    4b. 25cm
    4c. 17 cm
5. Discos microsolc 45 rpm
    5a. Vinil vermell, 17 cm
    5b. Plàstic, 1 cara, 17 cm
    5c. Vinil, 17 cm
    5d. Vinil, 1 cara, 17 cm
    5e. Maxisingle, 30 cm
6. Disc-conte
7. CD, 12 cm
8. Minidisc
9. Minicasset
10. Casset
11. Cilindre de cera
12. Publidiscos, 45 i 33 1/3 rpm
13. Bobina de cinta
14. Partitures
15. Programa de concert
16. Rotlle de pianola
Vitrina 1. Enregistraments sonors i partitures

Vitrina 2 Vitrina 2
Enregistraments audiovisuals i multimèdia


1 i 2. Vídeos
    1a i 1b. Vídeos professionals
    2a. VHS
    2b. Beta
    2c. 8 mm
3. DVD
4. Disc làser
5. Bobines de pel·lícula
    5a. 8 mm
    5b. Super 8 mm
    5c. 16 mm
6. Multimèdia
    6a. Reproducció del “Rolywholyover” de
    John Cage (material gràfic, textos, partitures,
    factures, etc.)
    6b. Text + diapositives
    6c. CD + DVD
    6d. Text + cassets

Vitrina 3
Suports informàtics i
materials gràfics (projectables)


Suports informàtics
1. Papers perforats:
    1a. Fotolector de targetes perforades
    1b, 1c, 1d. Targetes perforades
    1e, 1f, 1g. Cintes perforades
2. Papers lectura òptica:
    2a. Formulari
    2b. Softstrip (barres òptiques que
    contenen tot el text de la revista)
3. Disquets magnètics:
    3a. Flexible de 8”
    3b, 3c. Flexible de 5¼” + Bíblia en disquet
    3d. Flexible de 3½”
    3e. Bíblia en disquet rígid de 3½”
    3f, 3g, 3h. Altres formats
4. Discos òptics:
    4a. CD-ROM de 8 cm
    4b. CD-ROM de 12 cm
    4c. CD-I
5. Cintes magnètiques:
    5a, 5b, 5c. Cassets de gran capacitat
    5d, 5e. Cassets ordinador personal (10”–15”)
    5f, 5g. Bobines
Materials gràfics
    6a i 6b. Fotografies
    7. Postal manuscrita
Materials gràfics (projectables)
8a, 8b, 8c. Diapositives
9a. Microfitxa en positiu
9b. Microfitxa en negatiu
10. Radiografies
11. Estereogrames
12a. Microfilm
12b. Microfilm en tires
Vitrina 3

Vitrina 4 Vitrina 4
Material gràfic, Braille i objectes


Material gràfic
6. Auca
7. Goig
10. Làmines
16. Cartell
17. Postals
18. Postals en tira plegable
19. Programes de mà
20. Gravat

Braille
11. Text en Braille

Objectes
1. Joc d'impremta
2. Preparacions de microscopi
3. Joc de fitxes
4. Peça de boix i metall
5. Maqueta
8. Fitxes pregunta-resposta
9. Minerals
12. Retallable
13. Quadre
14. Escultura
15. Trencaclosques

Vitrina 5
Documents cartogràfics

1. Fotografia aèria en blanc i negre
2. Fotografia aèria en color
3. Mapa topogràfic en CD-ROM
4. Diversos mapes plegats
    Mapa de trànsit
    Ortoimatge
    Geològic
    Comarcal topogràfic
    Vegetació
    Planejament urbanístic
    Zones d'allaus
5. Imatge satèl·lit
6. Mapa geològic
7. Mapes plegats i amb memòria (llibret)
    Metal·logenètic
    Geològic
    Vegetació
    Conreus i aprofitament del sòl
8. Plànol d'art urbà
9. Mapa topogràfic
10. Atles
11. Plànol de línies de metro
12. Plànol d'una ciutat
Vitrina 5

Igualment, a continuació, es poden veure algunes fotografies dels materials exposats. Agraïm a Mònica Baró l'esforç d'haver fet les fotografies, encara que no es van poder fer tal com s'havien muntat les vitrines i, per tant, no es corresponen amb els esquemes anteriors. No obstant això, ens donen una idea dels materials exposats. Intenteu localitzar els diferents materials que s'indiquen al peu de la fotografia.


Fotografia 1. Enregistraments sonors. Rotlle de pianola. Cilindre de cera. Diversos discos.

Fotografia 1. Enregistraments sonors. Rotlle de pianola. Cilindre de cera. Diversos discos.


Fotografia 2. Enregistraments sonors. Cintes magnètiques. Cassets. CD. Minidisc.

Fotografia 2. Enregistraments sonors. Cintes magnètiques. Cassets. CD. Minidisc.


Fotografia 3. Música impresa. Diverses partitures. Programa de concert.

Fotografia 3. Música impresa. Diverses partitures. Programa de concert.


Fotografia 4. Material multimèdia. Reproducció de la caixa "Rolywholyover" de John Cage (material gràfic, textos, partitures, factures, etc.). Text + diapositives. CD + DVD. Text + cassets.

Fotografia 4. Material multimèdia. Reproducció de la caixa “Rolywholyover” de John Cage
(material gràfic, textos, partitures, factures, etc.). Text + diapositives. CD + DVD. Text + cassets.


Fotografia 5. Materials adiovisuals. Bobines de pel·lícula. Diversos formats de vídeo. Disc làser. DVD

Fotografia 5. Materials adiovisuals. Bobines de pel·lícula. Diversos formats de vídeo. Disc làser. DVD.


Fotografia 6. Suports informàtics. Targetes perforades. Barres òptiques. Cintes d'ordinador. Disquets d'ordinador. CD-ROM. CD-I.

Fotografia 6. Suports informàtics. Targetes perforades. Barres òptiques.
Cintes d'ordinador. Disquets d'ordinador. CD-ROM. CD-I.


Fotografia 7. Materials gràfics projectables. Diapositives. Microfitxes. Radiografies. Estereogrames. Microfilms. Filmina.

Fotografia 7. Materials gràfics projectables. Diapositives.
Microfitxes. Radiografies. Estereogrames. Microfilms. Filmina.


Fotografia 8. Materials gràfics no projectables. Fotografies. Auca. Goig. Làmines. Postals. Document en Braille.

Fotografia 8. Materials gràfics no projectables. Fotografies.
Auca. Goig. Làmines. Postals. Document en Braille.


Fotografia 9. Objectes i jocs. Preparacions de microscopi. Joc de fitxes. Joc d'impremta. Fitxes pregunta-resposta. Minerals. Retallable. Trencaclosques. Quadre. Escultura. Maqueta.

Fotografia 9. Objectes i jocs. Preparacions de microscopi. Joc de fitxes. Joc d'impremta.
Fitxes pregunta-resposta. Minerals. Retallable. Trencaclosques. Quadre. Escultura. Maqueta.


Fotografia 10. Materials cartogràfics. Diversos mapes impresos. Atles. Plànol de la ciutat. Mapa en CD-ROM. Fotografies aèries.

Fotografia 10. Materials cartogràfics. Diversos mapes impresos.
Atles. Plànol de la ciutat. Mapa en CD-ROM. Fotografies aèries.
Notes

1   Per obtenir-ne una visió històrica general poden ser d'utilitat les lectures següents: Jean Weihs, “A somewhat personal history of nonbook cataloguing”, Cataloging & classification quarterly, vol. 31, no. 3–4 (2001), p. 159–188; James Cabeceiras, The multimedia library, 3rd ed. San Diego: Academic Press, 1991, p. 1–14; Jean Weihs, “A taste of nonbook history: historical background and review of the state of the art of bibliographic control of nonbook materials”, en: Sheila S. Intner and Richard P. Smiraglia (eds.). Policy and practice in bibliographic control of nonbook media. Chicago: American Library Association, 1987, p. 3–14; Carolyn O. Frost, Cataloging nonbook materials: problems in theory and practice. Littleton, Co.: Libaries Unlimited, 1983, p. 11–32.

2   David Domènech, Ferran López, “El nom de cada cosa: materials per a la revisió de la terminologia biblioteconòmica”, Item, núm. 20 (gener-juny 1997), p. 148–149.

3   Jean Weihs (2001), op. cit., p. 161.

4   La Biblioteca Nacional de Madrid [en línia]. [Washington?]: The Library of Congress, 2001. “Spain, the United States, & the American frontier: historias paralelas”. <http://international.loc.gov/intldl/eshtml/esp/esprtnrsp.html> [Consulta: 10/5/2002].

5   Malgrat que, per exemple, les lleis del dipòsit legal a l'Estat espanyol l'any 1938 ja establien que els documents audiovisuals s'havien de dipositar a la Biblioteca Nacional. Vegeu: Gallego, Pilar, “Los audiovisuales en la Biblioteca Nacional de Madrid” [en línia]. En: IFLANET, Annual Conference. 60th IFLA General Conference - Conference Proceedings - August 21–27, 1994. <http://www.ifla.org/IV/ifla60/60-marg.htm> [Consulta: 10/5/2002].