BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 8, juny 2002


Recursos web sobre “literatura grisa” (i 2): organismes i bases de dades

[Primera part de l'article]


Josep Turiel

Servei d'Informació Bibliogràfica, Biblioteca de la Universitat de Barcelona

Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona

 


Introducció

Continuació del recull comentat de recursos en línia, d'abast general, relacionats amb la literatura grisa o documentació de difusió restringida, útils per treballar amb ella. Es ressenyen en aquesta segona selecció organismes relacionats amb la literatura grisa (productors i distribuïdors) i productes documentals (bases de dades bibliogràfiques, textuals, etc.).

Com que tots els recursos són en línia, a les citacions no s'ha indicat, com seria prescriptiu, “[en línia]”. Igualment, tampoc no s'han especificat les dates de l'última consulta dels recursos, atès que totes s'han fet entre el 15 d'abril i el 7 de maig de 2002. Els comentaris entre cometes estan extrets (i traduïts, si escau) dels mateixos recursos.

Les definicions i traduccions de termes emprades han estat recollides de: Recursos lingüísticos para profesionales de las bibliotecas y la documentación. English-Spanish. Español-Inglés [en línia]. Universitat de Granada, 2000–2001. <http://eubd1.ugr.es/tony/risweb.isa>


1  Organismes i associacions relacionats

Es recullen una sèrie d'adreces útils amb informació sobre serveis, programes, directrius i tractament de la literatura grisa. Aquesta llista pretén ser un directori bàsic, una selecció d'organismes i associacions (públiques i privades) que produeixen, gestionen i distribueixen aquest tipus de documentació. Insistim que es tracta d'un aparador de les moltíssimes possibilitats existents avui a la xarxa i que només pretén donar una imatge general d'una part d'aquests recursos, molt especialment els dels organismes oficials, cientificotècnics i acadèmics. Se n'han exclòs, amb algunes excepcions, les universitats (les tesis doctorals i altres documents relacionats amb els estudis superiors seran objecte d'una futura selecció).


ANSI. Washington: American National Standards Institute, 2001. <http://www.ansi.org>

“ANSI és una organització privada, no lucrativa, que administra i coordina el sistema voluntari americà de normalització i avaluació de la conformitat. La missió de l'Institut és incrementar tant la competitivitat global dels negocis americans com la qualitat de vida del país, mitjançant la promoció i la divulgació de normes voluntàriament consensuades i sistemes d'avaluació de la conformitat, i la protecció de la seva integritat.” Gran quantitat de producció pròpia disponible en text complet (literatura grisa).

ASTM. West Conshohocken, Pennsylvania: American Society for Testing & Materials. ATSM, cop. 1996–2001. <http://www.astm.org>

“És el principal productor i proveïdor de normes voluntàriament consensuades, informació tècnica relacionada, i serveis que tenen una qualitat i una aplicabilitat internacionalment reconeguda, que promouen la salut i la seguretat pública, i la qualitat de vida en general; contribueix a la fiabilitat de materials, productes, sistemes i serveis; i facilita el comerç nacional, regional i internacional.” Inclou, entre altres productes consultables: The ASTM international directory of testing laboratories (http://www.astm.org/labs/NEW/index.html).

British Library Document Supply Centre (DSC). London; Boston Spa: British Library Document Supply Centre, 2001. <http://www.bl.uk/services/document.html>

“La col·lecció (de la BL) és probablement la més gran del món dedicada al proveïment de lliurament remot de documentació. Cobreix tots els aspectes del coneixement científic, tècnic, mèdic i humà, en moltes llengües (té un particular interès pel control i la difusió que es fa de la literatura grisa). Disposem de revistes, llibres, informes de congressos, patents, tesis, publicacions oficials, partitures musicals i imatges. Per examinar gratuïtament la nostra col·lecció a la xarxa o per obtenir més informació sobre la nostra col·lecció, catàlegs i publicacions [...].” Inclou la quasi totalitat de tipologies de literatura grisa i una llarga llista de productes per a la recerca: INSIDE (http://www.bl.uk/online/inside/), BLAISE (http://blaiseweb.bl.uk/), etc.

Canadian Institute of International Affairs. Toronto: CIIA, 2001. <http://www.ciia.org/ciia.htm>

Des de la seva biblioteca (http://www.ciia.org/library.htm) és accessible una gran quantitat de literatura grisa en text complet de producció pròpia o accessible en línia: publicacions periòdiques, pamflets, articles, prepublicacions, etc.

CAS. Columbus, Ohio: Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society, cop. 2001. <http://www.cas.org>

“CAS és un equip de científics que crea i distribueix l'entorn d'informació digital més complet i eficaç per a la investigació científica. CAS proporciona vies d'accés a les investigacions publicades a tot el món —pràcticament tot allò que és rellevant en química a més d'una gran quantitat d'informació sobre ciències naturals i un ampli ventall d'altres disciplines científiques—, i es remunta als inicis del segle XX. Des de 1907, CAS ha indexat i resumit articles relacionats amb la química de més de 40.000 publicacions científiques, a més de patents, actes de congressos i altres documents relacionats amb la química, les ciències naturals i molts altres camps. En total, resums de més de 20 milions de documents són accessibles en línia a través del CAS.”

Centro Internacional de Agricultura Tropical. Bogotá: CIAT, 2001. <http://www.ciat.cgiar.org>

“Organización no gubernamental de investigación que se dedica al alivio del hambre y la pobreza, y a la conservación de los recursos naturales, en los países en desarrollo.” Literatura grisa específicament sobre aquesta temàtica (en text complet). Diferents bases de dades especialitzades d'accés lliure.

CERIST. Alger: Centre of Scientific and Technical Information, 2000. <http://www.cerist.dz>

Entre les principals missions del CERIST es troba la creació d'un sistema nacional d'informació científica i tècnica i el desenvolupament de xarxes sectorials i temàtiques i les seves connexions a les xarxes regionals, així com internacionals. Es tracta d'un dels grans difusors de literatura grisa de l'Àfrica francòfona.

Centre for Property Studies. Fredericton [Canada]: Information Resource, La Forest Lawibrary; University of New Brunswick, 2001.

<http://www.unb.ca/centres/property/home.html> “[...] fou inaugurat el juny de 1997 sota la premissa de la importància central de la propietat en el desenvolupament econòmic, social i polític, i en la sostenibilitat ambiental.” Difon la totalitat del seu material de treball (Research papers, Technical reports, etc.) en línia.

CERN. Geneva: European Organization for Nuclear Research, 2001. <http://welcome.cern.ch/welcome/gateway.html>

“El CERN és l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear, el centre de física de les partícules més gran del món. Fundat el 1954, el laboratori fou un dels primers projectes comunitaris d'Europa, i ha esdevingut un exemple brillant de col·laboració internacional. A partir dels 12 signataris originals de la convenció del CERN, el seu nombre de membres ha augmentat fins als vint estats actuals.” Una bona part dels programes del CERN tenen la seva documentació accessible en línia (vegeu la selecció de bases de dades i servidors).

CINDOC: Centro de Información y Documentación. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2001. <http://www.cindoc.csic.es/info/qcindoc.html>

“[...] cuya principal línea de actuación es analizar, recopilar, difundir y potenciar la información científica en todas las áreas del conocimiento. Recopilar la producción científica española y potenciar su difusión mediante la creación y distribución de las correspondientes bases de datos. Poner al alcance de cualquier usuario la información científica específica sobre el tema requerido. Promover y colaborar en cursos de formación de especialistas y de usuarios de la información, fomentando el uso de las tecnologías de la misma.” Produeix les diferents bases de dades del CSIC (en molts casos amb força presència de literatura grisa) i col·labora en diferents projectes lligats a la literatura grisa, com ara SIGLE (http://www.cindoc.csic.es/prod/sigle.html).

CIS. [Amsterdam]: Consortium of Information Systems, 2000–2001. <http://www.wagis.nl/cis>

Consorci d'entitats especialitzades en ciències agrícoles que produeix la base de dades del mateix nom. L'accés és només de demostració.

CORDIS. Luxembourg: Community Research and Development Information Service, 2001. <http://www.cordis.lu>

“La información aportada a la base de datos es de carácter voluntario, para que la oferta sea real y pueda conducir a una colaboración fructífera. En ellas, por lo tanto, se recoge la ‘oferta' científico-técnica disponible en cada momento. Los investigadores no aparecen de una manera directa (teléfono y dirección de contacto), pero sí la oficina de investigación de la que dependen, para facilitar, a quien consulta la base de datos, la posibilidad de contactar con el grupo o sus responsables.”

CNRC. Ottawa: Conseil National de Recherches du Canada. CNRC-NRC, 2001. <http://www.ciia.org/ciia.htm>

“El CNRC, principal organisme de recerca en ciències i en tecnologia del Canadà, és una de les entitats internacionals capdavanteres en la recerca científica i tècnica i, òbviament, en la difusió de la seva informació [...].” Dóna accés a una bona part de la literatura grisa canadenca accessible en línia, consultable a través de la seva base de dades (http://ce101.cisti.nrc.ca/EXPSEARCH/EXPERT/SF).

Consiglio nazionale delle ricerche. Firenze: CNR, 2001. <http://www.cnr.it/ITA/testo.htm>

Entitat nacional de recerca amb competències científiques generals i instituts científics distribuïts per tot el territori italià (semblant al CSIC). Editor de la base de dades CAR data bank on grey literature. L'organisme dependent del CNR per a la difusió de la documentació científica (incloent-hi la literatura grisa) és l'ISRDS (Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione Scientifica <http://www.isrds.rm.cnr.it/>).

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung. Frankfurt am Main: DIPF, cop. 2001. <http://www.dipf.de/index_1024.htm>

Productor i distribuïdor de material especialitzat en educació (particularment, literatura grisa). Excepte la base de dades EU-LIT, la resta dels seus productes documentals són consultables, si més no de manera limitada.

DIMDI. Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. 2001. <http://www.dimdi.de>

DIMDI va ser fundat l'any 1969 i forma part del Bundesministerium für Gesundheit (BMG) de la República Federal d'Alemanya. Té com a missió facilitar l'accés de manera senzilla i ràpida a tota la informació produïda en els camps de la biologia i la medicina. Dóna accés a una bona part de producció de literatura grisa nacional en aquestes especialitats. DIN. Berlin: Deutsches Institut für Normalization, 2001. <http://www.din.de> No inclou solament normes i patents, sinó que té accés a una bona quantitat de literatura grisa alemanya i estrangera. “DIN és l'Institut Alemany per la Normalització. Juntament amb les seves filials es dedica a proveir un ampli rang de serveis que donen suport al desenvolupament, la distribució i l'aplicació de normes. Està particularment compromès en el desenvolupament de normes supranacionals i és el segon membre més actiu de l'Organització Internacional per a la Normalització (ISO), que compta amb 140 membres nacionals arreu del món.”

La documentation française. [Paris]: DF, 2001. <http://www.ladocumentationfrancaise.fr>

Servei públic francès especialitzat en informacions sobre l'actualitat administrativa, política, econòmica i social a França i al món. Punt nacional de recursos documentals. Editor i difusor públic francès. A banda de la publicació de la base de dades LOGOS (informació governamental i administrativa francesa, accessible mitjançant Questel), el servei és el distribuïdor “oficial” de la literatura grisa produïda pels organismes públics francesos (Dossiers d'actualité, Les dossiers documentaires sur les politiques publiques, Rapports publiques, etc.). Dóna accés al seu catàleg en línia com a editor i distribuïdor especialitzat.

DTIC. [Boston]: Defense Technical Information Center, 2001. <http://www.kb.nl/infolev/eagle/mission.htm>

Quasi exclusivament documentació militar i de polítiques de defensa. “Un element clau del Programa d'Informació Científica i Tècnica del Departament de Defensa, el DTIC és el servei central del Departament de Defensa per proporcionar accés i facilitar l'intercanvi d'informació científica i tècnica. La pàgina d'inici del DTIC descriu l'àmplia varietat de productes i serveis disponibles al DTIC, dissenyats per ajudar els nostres usuaris a obtenir la informació que necessiten de manera fàcil i ràpida. El DTIC forma part de l'Agència de Sistemes d'Informació de Defensa (DISA).”

EAGLE. Amsterdam: European Association for Grey Literature Exploitation, 1998–1999. <http://www.kb.nl/infolev/eagle/mission.htm>

“L'Associació Europea per la Literatura Grisa a Europa és una xarxa cooperativa per a la identificació, localització i proveïment de literatura grisa. EAGLE és una associació no lucrativa formada per centres nacionals que participen en el SIGLE (Sistema d'Informació per a la Literatura Grisa a Europa). Produeix i subministra accés a la base de dades bibliogràfica SIGLE. Tots els documents que hi figuren poden ser obtinguts a través dels centres nacionals del SIGLE.” Es tracta d'un programa que, sota la responsabilitat directa de la BL, ha quedat aturat.

EC. Brussels: European Comission, 2001. <http://europa.eu.int/comm/index_en.htm>

L'organisme de la Unió Europea distribueix una bona part de la seva documentació en línia (informes tècnics, llibres blancs i verds, legislació, etc.). Vegeu a títol d'exemple l'accés als seus documents interns (http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/fr/index.htm).

NOTA: s'ha publicat una extensa bibliografia sobre la literatura grisa a la Unió Europea i al Parlament Europeu (consulteu: Maciá, Mateo. La documentación de la Unión Europea. Madrid: Síntesis, 1996, o bé el monogràfic sobre el tema (“Documentació europea“) publicat al núm. 11 de la revista Métodos de información (accessible en línia: http://www.metodosdeinformacion.com/).

EI Information Village. [Chicago]: EI Information Village, cop. 1999. <http://www.cindoc.csic.es/ei/index.htm>

També té seu a Espanya (CINDOC). “EI CompendexWeb, la base de datos más importante en ingeniería. Referencias obtenidas de más de 5.000 fuentes de todo el mundo. Artículos de revistas y conferencias, informes técnicos, etc. Adición de 50.000 nuevos registros al año. Resumen, descriptores. Búsqueda con operadores booleanos, por palabras del título, descriptores, encabezamientos de materias.”

EINS. London: European Information Network Services. EINS-2 ; British Library, 2001. <http://www2.eins.org>

“Un dels majors distribuïdors europeus d'informació tècnica i científica, molt particularment de literatura grisa. El servei inclou tant la informació bibliogràfica com l'obtenció del document: EINS-2 proporciona un fàcil accés a bases de dades científiques, tècniques i mèdiques. Utilitzeu l'opció de Recerca Professional per a recerques amb llenguatge de comandaments i Recerca Fàcil mitjançant una senzilla interfície d'apuntar i fer clic.” És, però, un servei de pagament. Inclou una bona quantitat de documentació no publicada que es pot baixar gratuïtament, sempre que ja es disposi de contrasenya d'usuari per a la resta del servei.

Eldis. Sussex: Institute of Development Studies, 2001. <http://www.eldis.org>

L'IDS ordena i sistematitza alguns dels productes documentals i bases de dades amb literatura grisa disponibles en xarxa. Conté cercador. Base de dades de literatura grisa en línia (http://nt1.ids.ac.uk/eldis/spidsea.htm). Materials impresos: llibres, articles de revistes, documents de treball, literatura grisa, etc. Alguns d'ells estan disponibles electrònicament, la majoria no. Algunes qüestions d'accés són similars a les de dades controlades per una editorial: alguns intermediaris (per exemple, biblioteques) ja tenen metadades ben estructurades en aquest format. Per tant, és més fàcil treballar amb els catàlegs existents d'aquest material que crear-ne de propis per a un portal. Iniciatives com la d'Eland proposen eines per simplificar l'accés encreuat entre institucions. Eldis proporciona un nombre sempre creixent de descripcions i enllaços a una gran varietat de fonts d'informació, que inclouen documents en línia, llocs web d'organitzacions, bases de dades, catàlegs de biblioteques, bibliografies, llistes de discussió per correu electrònic, informació sobre projectes d'investigació, i col·leccions de mapes i diaris. Quan no hi ha enllaços d'Internet disponibles, s'ofereix informació alternativa sobre la disponibilitat de bases de dades, CD-ROM, etc.

EnergyPortal Search. [Oak Ridge, TN]: Office of Scientific & Technical Information (OSTI), cop. 2000–2001. <http://kratos.osti.gov:1999>

Directori i metacercadors de tot tipus de literatura grisa. “La funció de l'EnergyPortal Search permet als usuaris fer recerques a través de les col·leccions disperses llistades a la pàgina d'EnergyPortal Search. La versió actual d'EnergyPortal Search fa que siguin cercables i visualitzables múltiples llocs web i bases de dades mitjançant una sola interfície d'usuari. EnergyPortal Search utilitza la funció de cerques individualitzades de bases de dades i llocs web. Pot ser que, tanmateix, no comprengui cadascuna de les possibilitats de cerca avançada d'una base de dades en particular. Tot i que la cerca de text lliure és oferta per EnergyPortal, la natura heterogènia de les dades proporciona una gran varietat de visualització dels resultats.”

ERIC. [Washington]: Education Resources Information Center, 2001. <http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index/abtERICDig.html>

Una de les 16 seus més importants, l'ERIC Clearinghouse on Teacher and Teacher Education, és l'encarregada de recollir i catalogar la documentació que s'inclourà a la base de dades de la institució. Ofereix un servei d'informació en línia en àrees tan concretes com: l'ensenyament en general, formació del professorat, salut pública, esports, lleure i ball (HIPERD). L'Adjunct ERIC Clearinghouse on Clinical Schools és la secció encarregada de facilitar informes a col·legis, centres de pràctiques professionals i altres institucions pedagògiques. “[...] Informes curts (1.000–1.500 paraules) sobre temes de màxim interès en matèria educativa. Adreçat específicament als mestres, administradors, gestors i altres professionals, però útil en general per a la totalitat de la comunitat educativa. Dissenyat per proveir una visió general sobre la informació d'un tema determinat, a més de referències a assumptes que proporcionen una informació més detallada. Produït per 16 departaments especialitzats de l'ERIC, i ressenyat per experts i especialistes en la matèria. Subvencionat per l'Oficina d'Investigació i Millores Educatives (OERI) del Departament d'Educació dels Estats (ED). ACCESS-ERIC (http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index/abtERICDig.html) dóna accés a una bona part d'aquests recursos educatius seleccionats.”

EUR-OP Site. Luxembourg: Unió Europea, 2001. <http://publications.eu.int/general/en/index_en.htm>

Portal oficial de la UE (Servei de Publicacions) que distribueix la quasi totalitat de la literatura grisa generada per les diferents entitats governamentals i parlamentàries de la Unió.

EUSIDIC. Karlsruhe: European Association of Information Services, 2001. <http://www.eusidic.org>

“EUSIDIC, establerta el 1970, l'Associació Europea de Serveis d'Informació, es va crear per proporcionar un fòrum i canals de comunicació per a professionals implicats en la indústria de la informació, tant proveïdors com usuaris. L'associació és completament independent, costejada pels seus membres i les seves activitats, no rep cap mena de subvenció.” Una de les vessants de treball de l'associació és precisament el control i la distribució de la literatura grisa pels nous canals que ofereix Internet.

FAO. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations, cop. 2001. <http://www.fao.org/inicio.htm>

Es tracta d'un dels majors productors de literatura grisa (d'entre els grans organismes dependents de les Nacions Unides). En línia podeu consultar, entre altres: el seu catàleg (http://www4.fao.org/faobib_sp/index.html), publicacions del mateix organisme (com ara: El estado de...), el text complet i material complementari dels diferents programes endegats per l'organisme (PESA <http://www.fao.org/spfs/defau-s.htm>, EMPRES <http://www.fao.org/EMPRES/inicio.htm>, SMIA: Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Agricultura y la Alimentación <http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/spanish/smia.htm>(aquest programa, en concret, inclou una sèrie de bases de dades i productes documentals de tota mena accessibles gratuïtament)). Altres productes interessants: Mediabase (base de dades d'imatges de la FAO <http://www1.fao.org/media_user/_home.html>), directori d'oficines descentralitzades de la FAO i organismes relacionats (http://www.fao.org/regional/default.htm), FAOStat (base de dades estadística de la FAO: “integrada on-line que actualmente contiene más de 1 millón de series anuales internacionales en las siguientes materias [...]” <http://apps.fao.org/inicio.htm>), base de dades DOCUMENTOS (literatura grisa produïda per la mateixa FAO <http://www.fao.org/waicent/search/default.asp?lang=es>), etc. És aconsellable també la consulta de la base de dades d'agricultura: CARIS, Current Agricultural Research Information System (http://www.fao.org/library/dlubin/dlgenine.htm). “Reports on projects funded by the Food and Agriculture Organization are generally indexed in FAO-DOC Current Bibliography (shelved in the SSRC). The project reports are available within the FAO comprehensive microfiche collection at UC Davis.”

FID. Amsterdam: Fédération Internationale d'Information et de Documentation, 2001. <http://www.fid.nl>

A banda de tractar-se d'una organització de caràcter normalitzador, el web de la FID permet la consulta d'una bona part de les seves publicacions i la pròpia, com ara: FID occasional papers (http://www.kb.nl/infolev/fid/about/news/list_of_publ.html), FID review (FID's international membership journal <http://www.kb.nl/infolev/fid/about/news/index.html>), etc.

FMI. [New York, etc.]: Fons Monetari Internacional, 2001. <http://www.imf.org/external/spa/index.htm>

Per a informació sobre l'organisme internacional podeu consultar aquesta guia: ¿Qué es el FMI? (http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/spa/whats.pdf) Difon una bona part de la seva producció documental (literatura grisa) en línia: Working papers, Country reports, Economic issues, etc. (tots en text complet). La documentació dels membres de l'FMI i del mateix organisme internacional és consultable a partir del seu cercador (http://www.imf.org/external/pubind.htm).

GESIS. Bonn: Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen, 2001. <http://www.social-science-gesis.de/en/index.htm>

“GESIS ofereix serveis en suport de les investigacions sobre ciències socials, els quals inclouen el desenvolupament i subministrament de bases de dades amb informació sobre literatura grisa de les ciències socials i activitats de recerca, així com l'arxiu i aprovisionament de dades d'estudi sobre investigacions socials.” A la llarga llista de bases de dades accessibles (INEastE <http://193.175.239.23/db/i/InEastE.htm>, SOLIS - Social Science Literature Information System <http://www.social-science-gesis.de/en/Information/SOLIS/bsp_solis.shtm>, etc.), s'afegeix una bona selecció de literatura grisa de ciències socials de la mateixa GESIS o d'altres organitzacions alemanyes del mateix àmbit de treball.

GLCompendium: a net-based directory of grey literature collections. MCB University Press Ltd, [2000].

Vegeu en aquest mateix directori: GreyNet

GPO. Pittsburgh: Government Printing Office, 2001. <http://www.access.gpo.gov/su_docs/multidb.html>

L'Oficina de Publicacions del Govern dels Estats Units distribueix una bona part de la literatura grisa produïda pels organismes públics nord-americans, bé en text complet, o bé a través de la consulta gratuïta a la base de dades de la GPO i l'obtenció del document a partir d'alguna de les biblioteques dipositàries (http://www.access.gpo.gov/su_docs/locators/findlibs/index.html) de la documentació oficial americana. Sobre la tipologia del fons documental que es difon podeu consultar aquesta llista: http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/dcff001.html. És cert també que una bona part de la literatura grisa oficial es distribueix mitjançant LEXIS-NEXIS en text complet (CIS Congressional Universe, per exemple).

GrayLIT Network. [Washington]: The Department of Energy (DOE), 2001. <http://www.osti.gov/graylit>

Portal pensat per a la divulgació de la literatura grisa nord-americana (molt especialment la produïda per organismes públics i agències federals). Vegeu també la selecció de bases de dades d'aquesta llista: GPO.

Grey Literature Network Service. Amsterdam: GreyNet Grey Literature Network Service; MCB University Press, 2000. <http://www.greynet.org>

Havia de ser un dels serveis de qualitat de difusió i control de literatura grisa. Malauradament el projecte va desaparèixer com a tal l'any 2000.

GreyNet [GL-Compendium: a net-based directory of grey literature collections]. Amsterdam: GL Compendium, MCB Press, 2000. <http://www.mcbup.com/glc/Pages/WelcomePage.asp>

“GL-Compendium és una base de dades d'informació sobre catàlegs de literatura grisa en les àrees de negocis, gestió i economia. És d'utilitat per a investigadors i professionals de la informació de la universitat, el govern, companyies de tots els sectors, ONG i organitzacions de fins no lucratius. Inclou detalls sobre en quin catàleg es troben, on estan situats, els tipus de documents que contenen i els termes d'accés a ells.”

ICRP. Stockholm: International Commission on Radiological Protection, cop. 1999, 2000. <http://www.icrp.org>

“La Comissió Internacional de Protecció Radiològica, ICRP, és un organisme sense finalitat lucrativa, establert per tal d'avançar el benefici públic de la ciència de la protecció radiològica.” Una bona part de la literatura grisa de l'ICRP és accessible només des de la intranet de l'associació. Malgrat això, podem consultar una part dels seus informes tècnics i reports.

ICSTI. Moscow: International Centre for Scientific and Technical Information, 2001. <http://www.icsti.su>

“Avui dia 18 països són membres constants i de ple dret de l'ICSTI. Més de 60 organitzacions estatals, individuals i públiques de 27 països continuen cooperant com a participants associats de l'ICSTI. L'ICSTI és una organització oberta. La pertinença a l'ICSTI no està limitada a cap condició política ni a factors socials o econòmics, excepte al requeriment de respecte als drets humans.” L'organisme tècnic i científic rus distribueix uns bona part de la seva literatura grisa en línia, com ara: articles, actes de congressos, informes interns o publicacions periòdiques.

IIASA. [Viena]: International Institute for Applied Systems Analysis, cop. 2001. <http://www.iiasa.ac.at>

“L'institut du a terme estudis científics interdisciplinaris sobre qüestions mediambientals, econòmiques, tecnològiques i socials, en el context de les dimensions humanes del canvi global. Estem patrocinats pels membres de les nostres organitzacions nacionals a l'Amèrica del Nord, Europa i Àsia.” Com en casos anteriors, la literatura grisa de l'organisme és consultable en línia (mitjançant cercador o indexada).

IEE. London: Institution of Electrical Engineers, 2001 The IEE. <http://www.iee.org/TheIEE>

“Fundada el 1871, la Institució d'Enginyers Elèctrics és la societat professional d'enginyeria més gran d'Europa i compta amb gairebé 140.000 membres arreu del món.” Una part de la literatura grisa del mateix organisme és consultable en línia (especialment informes tècnics). També és consultable el fons de la seva biblioteca (http://www2.iee.org/Catalogue/simple-search.html) i del seu arxiu (http://archives.iee.org/start/).

IFLA. The Hague: International Federation of Library Associations and Institutions, 2001. <http://www.ifla.org>

A banda de tots els aspectes normatius i programes d'IFLA que afecten directament el control i la difusió de la literatura grisa (http://www.ifla.org/ifla_search-bin/search2), cal no oblidar que a partir del cercador d'IFLANET (http://www.ifla.org/search/search.htm) podem localitzar una bona part de la documentació de l'organisme bibliotecari en text complet i en diverses llengües. “IFLA (la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries) és el principal organisme internacional que representa els interessos de les biblioteques, els serveis d'informació i els seus usuaris. És la veu global dels professionals de les biblioteques i la informació. La Biblioteca Reial, la biblioteca nacional dels Països Baixos, a l'Haia, ofereix les instal·lacions per al nostre quarter general.”

IHS. Information Handing Services, cop. 2001. <http://www.ihs.com>

“IHS Engineering és el principal proveïdor mundial de normes tècniques, especificacions, logística i d'informació per a empreses. La companyia proporciona una àmplia selecció de productes que són oferts a través de subscripcions, en diversos formats des d'Internet, CD-ROM, extranets i còpies en paper. Tots els productes de l'IHS inclouen prestacions de recerca avançada, recuperació ràpida, notificació de canvis i administració de documents. Els productes de l'IHS satisfan les necessitats crítiques d'informació de moltes indústries incloent-hi les governamentals, militars, de l'automòbil, l'aviació, electròniques i petroquímiques.”

IISL. Oñati: International Institute for the Sociology of Law = Instituto Internacional de Sociología Jurídica, 2000–2001. <http://www.iisj.es>

Productors, entre altres instruments documentals, de la Current legal sociology: a periodical publication of abstracts and bibliography in law and society (ISSN 1017-4559) (http://www.iisj.es/cls/cls.htm). Molts altres tipus de literatura grisa es difonen des del web de l'IISL (actes, working papers, informes, publicacions periòdiques, etc.). Es tracta d'un dels primers productes de literatura grisa d'àmbit legal a Espanya i Europa.

INIS. Viena: International Nuclear Information, 2002. <http://www.iaea.or.at/programmes/inis/index.html>

“INIS processa la majoria de la literatura científica i tècnica mundial dins de l'àmbit que li és propi. INIS manté una base de dades bibliogràfica que actualment conté més de 2,2 milions de registres resumits i indexats, i un extens catàleg de més de 500.000 textos complets de publicacions pertanyents a l'àmbit de l'INIS que no són fàcilment accessibles a través dels canals comercials, cosa que fa que esdevingui la font d'informació mundial més extensa i avançada sobre l'aplicació pacífica de la ciència i la tecnologia nuclear.” Distribueixen la base de dades INIS Database (http://www.iaea.org/inis/inisdb.htm). (La totalitat de la base de dades de l'INIS, que conté més de dos milions de registres, és ara disponible amb l'ajuda d'un modern programari de recuperació basat en la xarxa, amb interfícies de fàcil utilització. Si no us heu subscrit encara a la nostra base de dades, aneu si us plau a la nostra base de dades de demostració i vegeu com l'INIS us pot ajudar. Quota anual de subscripció amb utilització il·limitada durant 12 mesos.) Inclou, també, un directori de membres (http://www.iaea.or.at/programmes/inis/membercontacts/liaisonbycntry.htm) i organismes internacionals (http://www.iaea.or.at/programmes/inis/membercontacts/liaisonbyorg.htm) relacionats.

INIST. [Paris]: Institut de l'Information Scientifique et Technique, INIST-CNRS, 2001. <http://www.inist.fr/index_fr.php>

L'organisme té com a missió: “recollir, tractar i difondre els resultats de la recerca científica i tècnica dels organismes d'investigació a França”. És un dels majors centres de tractament i difusió d'informació europeus. Productors de les bases de dades FRANCIS i PASCAL (pagament) i distribuïdors de la base de dades ARTICLE@Inist (http://form.inist.fr/public/fre/conslt.htm) (pensada per al SOD i que inclou una bona quantitat de referències de literatura grisa no únicament franceses). Altres productes destacables són les bases de dades Thesa (http://thesa.inist.fr/) (tesis doctorals franceses), lligades al projecte ThèseNet (http://www.abes.fr/teleth.htm) o la base de dades ISRN (http://www.inist.fr/ISRN/enregistrer.html). (“L'INIST-CNRS est agènce nationale pour l'ISRN (International Standard Report Number), numéro international normalisé des rapports.”)

INRIA. [Paris]: Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, INRIA, 2001. <http://www.inria.fr/publications/centredoc.fr.html>

Amb la voluntat de posar en xarxa els projectes d'investigació endegats a França va néixer l'INRIA: “Ce réseau permet de mettre l'excellence scientifique au service des progrès technologiques, créateurs d'emplois, de richesse et de nouveaux usages répondant à des besoins sociaux-économiques.” Divulguen una bona part de la literatura grisa francesa.

Inter-American Development Bank. Washington: IADV, 2001. <http://www.iadb.org>

“El Banc fou creat en resposta a un perllongat desig per part de les nacions llatinoamericanes d'una institució de desenvolupament que se centrés en els problemes urgents de la regió.” Distribueix una bona part de la literatura grisa produïda per la mateixa organització i els estats membres en línia (informes, estadístiques, etc.).

ISI. Philadelphia: Institute for Scientific Information, cop. 2001. <http://www.isinet.com/isi>

“Aquesta plataforma, única i sofisticada, estén i aprofundeix la cobertura disponible en matèries d'investigació a través d'un sol recurs, en integrar publicacions periòdiques, patents, procediments i literatura de ciències naturals amb recursos de la xarxa i altres continguts acadèmics.” Els seus productes documentals continuen sent una de les millors fonts d'informació bibliogràfica també per a la literatura grisa (Current contents, Citation index, etc.).

ISO. Geneva: International Organization for Standarization, cop. 2001. <http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.openerpage>

“Una xarxa d'institucions nacionals de normalització de 140 països, que treballen associades a organitzacions internacionals, governs, indústries i representants de l'empresa i els consumidors. Un pont entre els sectors públic i privat.” Cal recordar que ISO permet la consulta de la seva base de normes en línia (comercial) i algunes apareixen en text complet o abreujades.

JISC. Bristol: Joint Information Systems Committee, 2000–2001. <http://www.jisc.ac.uk>

“Promou l'aplicació innovadora i l'ús de sistemes d'informació i tecnologies de la informació en la millora educativa del Regne Unit, tot aportant visió i lideratge, i subvencionant la infraestructura de xarxes, tecnologia de comunicació i informació, els serveis d'informació, projectes de desenvolupament i materials educatius d'alta qualitat. El seu paper centralitzador assegura que la recepció de nous mètodes i tecnologies sigui rendible, generalitzada i adequada als objectius.”

Japan Science and Technology Corporation. Tokyo: JST, 2001. <http://www.tokyo.jst.go.jp/EN>

Organisme japonès que promou els programes de desenvolupament tecnològic i científic i la difusió de la literatura lligada a aquests.

Koninklijke Bibliotheek. Amsterdam: National Library of the Netherlands, 2001. <http://www.kb.nl>

Biblioteca Nacional dels Països Baixos. Produeix, i distribueix a PICA (http://www.pica.nl/cgi-bin/nph-wwwredir/www.pica.nl:64170/), la GLIN: Grijze Literatuur in Nederland (http://www.pica.nl/cgi-bin/nph-wwwredir/www.pica.nl:64170/), bibliografia de la literatura grisa produïda a Holanda. Inclou títols de publicacions governamentals i d'altres institucions públiques, d'universitats i d'altres institucions científiques, i de tesis publicades als Països Baixos des de 1982.

KUB. Tilburg: University Library, 2001. <http://greywww.kub.nl:2080/greyfiles>

“Institució acadèmica holandesa que recull i difon la literatura grisa produïda al seu país.” Forma part del projecte citat anteriorment: GLIN: Grijze Literatuur in Nederland (http://www.pica.nl/cgi-bin/nph-wwwredir/www.pica.nl:64170/). També són productors de la base de dades ATTENT, literatura grisa especialitzada d'economia, ciències pures i informàtica.

LAL. Riga: Latvian Academic Library, cop. 1999. <http://www.acadlib.lv/e>

Una de les biblioteques capdavanteres en la creació de bases de dades de literatura grisa (especialment produïda a les tres repúbliques exsoviètiques bàltiques). La base de dades Latvia's grey literature database (Latvijas “pelçkâs” literatûras datu bâzç iekïautie dokumenti, <http://www2.acadlib.lv/grey/search_e.htm>) és consultable gratuïtament.

Los Alamos National Laboratory Library. Los Alamos: LANL, 2001. <http://lib-www.lanl.gov/edb/databases.htm>

Una de les institucions que més ha fet per a la divulgació de la literatura grisa als Estats Units. Produeix i difon diferents productes documentals, com ara ePrint.arXive (http://eprints.lanl.gov/lanl/) o Los Alamos preprint archives (http://eprints.lanl.gov/lanl/).

National Science Foundation. Arlington, VI: NSF, 2001. <http://www.nsf.gov>

Des del cercador (http://www.nsf.gov/home/search.htm) de l'organisme es pot localitzar la literatura grisa produïda o seleccionada per la mateixa organització (text complet i resum).

NEA. [Paris, etc.]: The Nuclear Energy Agency, 2001. <http://www.nea.fr>

Vegeu en aquesta mateixa selecció: OECD: Nuclear Energy Agency.

NASA. National Aeronautics and Space Administration. Houston: NASA, 2001. <http://www.sti.nasa.org/search/default.asp>

Dins del programa NASA's Scientific and Technical Information (STI), l'organisme difon una part important de la seva literatura grisa en text complet (Informes tècnics <http://techreports.larc.nasa.gov/>) o la base de dades CASI-TR (http://www.sti.nasa.gov/RECONselect.html).

Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten. Amsterdam: NIWI, Laatste herziening 2001-11-08. <http://www.niwi.knaw.nl>

NIWI, l'Institut Holandès de Serveis d'Informació Científica, és un institut de l'Acadèmia Reial Holandesa de les Ciències i les Arts (KNAW). El NIWI es va fundar formalment l'1 de setembre de 1997, a partir de sis instituts existents en l'àrea del proveïment d'informació científica. Productors de la base de dades SWL-Databank (Social Science Literatura) (http://www.niwi.knaw.nl/cgi-bin/nph-star_search.pl), especialitzada en literatura grisa. Distribuïdors (SOD/PI) de literatura grisa holandesa i estrangera.

NISW. London: National Institut for Social Work. NISW, 2001. <http://www.nisw.org.uk>

“El NISW treballa a través del Regne Unit i a tot arreu per donar suport als usuaris de serveis, cuidadors, gestors, administradors i les seves organitzacions, amb un extens rang de serveis dirigits a aconseguir l'excel·lència en la pràctica i la gestió del treball social.” Productor de la base de dades especialitzada CAREDATA (http://www.elsc.org.uk/bases_floor/caredata.htm) (literatura grisa en una gran part del seu contingut).

NTIS. Springfield, VI: National Technical Information Service, cop. 2001. [USA]. <http://www.ntis.gov>

Agència governamental nord-americana encarregada de catalogar, adquirir i difondre els informes tècnics d'investigació finançats per l'estat nord-americà. “La base de datos del NTIS recoge informes que resultan de proyectos de investigación de Universidades, organismos y empresas, financiados por el gobierno de EEUU. Ha establecido acuerdos con otros países para crear una red de centros que colaboran en la difusión de esta información. Servicios que ofrece: NTIS abstracts newsletter (boletín de difusión de novedades) y la base de datos NTIS bibliographic database (distribuida en línea por Dialog y en CD-ROM por SilverPlatter). Publica a su vez informes sobre el estado de la investigación y ofrece servicios de DSI. Incluye una amplia gama de temas: ingeniería, física, biotecnología, biología, medio ambiente, negocios y finanzas, transportes, energía, etc. Permite un acceso gratuito durante un mes, tras inscribirse.” Biblioline National Technical Information Services (NTIS) (http://biblioline.nisc.com/scripts/login.dll?BiblioLine)

OAU. [Cairo, etc.]: Organization of African Unity, cop. 2001. <http://www.oau-uao.org>

“Fou establerta el 25 de maig de 1963, a Addis Abeba, Etiòpia, i la Carta de l'Organització fou signada pels caps d'Estat i de Govern de 32 estats africans independents.” L'associació panafricana distribueix la majoria de la seva producció de literatura grisa en línia (tractats, legislació, acords, informes, etc.).

OECD. [Berlín, etc.]: Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD, 2001. <http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-home-0-nodirectorate-no-no-no-0,FF.html>

Igual com altres organismes mencionats, l'OECD dóna accés a una part de la literatura grisa de producció pròpia en línia (són particularment interessants els productes estadístics): “Interested in country surveys? Guidelines or best practices? Working Papers? OECD ‘Documentation' can be displayed by resource category. It is also contextual: the contents displayed depend on where you are. If you are on the home page it will display all OECD Documentation. If you are in a chosen theme or directorate, it will only display the documentation within that theme or directorate.”

OECD. Issy-les-Moulineaux: Nuclear Energy Agency, 2000 Organisation for Economic Co-operation and Development (Last updated: 29-Oct-2001). <http://www.nea.fr>

Al marge de la quasi totalitat de la seva literatura grisa accessible en línia, es poden consultar també les bases de dades especialitzades (http://www.nea.fr/html/dbdata/) (de pagament: EVA, EXFOR, CINDA, etc., o NSR database <http://www.nea.fr/html/dbdata/nds_bibliographic.htm>, gratuïtament i mitjançant TELNET). Una bona part de les seves publicacions en sèrie són en text complet, articles, informes tècnics, estadístiques, etc. Vegeu també la llarga llista de productes documentals (NEA Databank <http://www.nea.fr/html/dbdata/>) distribuïts o produïts per l'organisme.

OEI. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos, cop. 2000. <http://www.oei.es>

L'organisme promou i difon projectes de difusió de la literatura grisa pròpia, així com la dels països membres. Un exemple clar és el CREDI: “El Centro de Recursos Documentales e Informáticos de la OEI es un servicio de documentación e información especializado en educación iberoamericana, con un fondo en incremento en las áreas de administración y política científica y cultural. Constituye una red formada por cinco servicios de similares características ubicadas en: Sede Central Madrid, Oficina Regional de Bogotá, Oficina Regional de Buenos Aires, Oficina Regional de México D.F. Oficina Regional de San Salvador y Oficina Regional de Lima.” Podeu consultar també el web de l'OEA (Organització d'Estats Americans <http://www.oas.org/defaultesp.htm>) com a complement a la informació de l'OEI o bé el catàleg de la seva biblioteca (Columbus Memorial Library <http://www.oas.org/defaultesp.htm>).

OIT. [New York, etc.]: Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization ILO), OIT, 2001. <http://www.ilo.org>

Una bona part de la literatura grisa de l'organització internacional es troba en text lliure al seu web (es pot consultar també per mitjà de BASI, base de dades del mateix organisme, especialitzada en condicions de treball). Per a literatura grisa com a tal, potser és més convenient consultar la base de dades ILODOC (http://ilis.ilo.org/ilis/span/ilodoc/sseailo.htm), que inclou la documentació produïda i recollida per la mateixa OIT. També és consultable la seva base de dades de normes internacionals de treball: ILOLEX (http://ilolex.ilo.ch:1567/spanish/index.htm).

OMS. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

Vegeu en aquesta mateixa selecció: WHO: World Health Organization.

ONU. New York: Organització de les Nacions Unides, 2001. <http://www.un.org>

Productor, entre altres bases de dades, d'AccessUN, índex electrònic de les publicacions oficials de les Nacions Unides comercialitzat en CD-ROM. El text complet s'edita encara en microfitxa. Des del mateix cercador d'ONU es poden localitzar altres documents oficials.

OPEC. Viena: Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2000. <http://www.opec.org>

Una bona part de la literatura grisa de l'OPEC es pot baixar mitjançant l'accés en línia (pagament) o és de consulta lliure.

OSTI. [Springfield, etc.]: Office of Scientific and Technical Information [USA]. Department of Energy's (DOE) Science and Technology Information and Resources, 2000–2001. <http://www.osti.gov>

L'Oficina d'Informació Científica i Tècnica (OSTI) lidera les iniciatives governamentals del Departament d'Energia (DOE) per divulgar informació d'investigació i desenvolupament. Ubicada dins de l'Oficina d'Investigació d'Informàtica Científica Avançada (OASCR) a l'Oficina Científica (SC) del DOE, és responsable de dirigir el Programa d'informació tècnica del departament (TIMP) i de proporcionar directrius i coordinació per a la divulgació d'informació tècnica i científica (STI) resultant de les investigacions del DOE i dels programes de recerca i desenvolupament. En un esforç per divulgar efectivament la STI, OSTI ha publicat diferents productes, que proporcionen un ampli ventall d'informació i recursos relatius a la ciència i tecnologia de l'energia: The DOE information bridge (http://www.osti.gov/bridge/), que permet accés al text complet dels informes de la STI, PubSCIENCE (http://pubsci.osti.gov/), que proporciona accés a bibliografia publicada en revistes científiques, i el producte més nou de l'OST, PrePRINT Network, que ofereix un portal per a servidors de prepublicacions. Tots formen part dels EnergyFiles.

OTAN = NATO. Brussels: North Atlantic Treaty Organization (NATO), 2001. <http://www.nato.int>

Difon a partir del seu cercador (http://www.nato.int/latest/home.htm) i juntament amb el cercador de l'International Relations and Security Network (Center for Security Studies and Conflict Research, Suïssa), la literatura grisa i la bibliografia en general sobre aspectes de la defensa dels països membres i en general sobre temes de conflictivitat internacional.

SIST. [Bruxelles, etc.]: Service d'information scientifique et technique, 2000–2001. <http://www.stis.fgov.be/Fsist.htm>

“Entre els programes duts a terme per SIST caldria destacar CULTIVATE: Réseau européen pour les archives, bibliothèques et musées (http://www.be.cultivate-eu.org/cultivatef.html) (“[...] pour objectif de stimuler la sensibilisation des institutions de mémoire (archives, bibliothèques, musées) au programme IST, plus spécifiquement dans le domaine des applications numériques pour le patrimoine culturel et de promouvoir leur coopération au plan européen dans ce domaine“). Funciona com un gran serveis d'obtenció de documents (Courtage de l'information et fourniture de documents), molt especialment literatura grisa, particularment belga. STN International: The Scientific and Technical Information Network (vegeu en aquesta mateixa selecció CAS Online).

UNESCO. Paris: Unesco, 2001. <http://www.unesco.org/general/spa/index.html>

Cal destacar d'entre tots els productes relacionats amb la literatura grisa i produïts per la UNESCO, UNESDOC (documents en text complet: “Los principales documentos de los órganos rectores de la UNESCO” (Conferencia General y Consejo Ejecutivo), “Los documentos sectoriales” (sèries principals i de treball, informes i documents de les reunions/conferències de la UNESCO), “Los discursos del Director General”, les publicacions mensuals El correo de la UNESCO y Fuentes de la UNESCO). També es pot accedir al catàleg (UNESBIB <http://unesdoc.unesco.org/ulis/unesbib.html>) de la biblioteca de la UNESCO, IBE Databanks (http://www.ibe.unesco.org/International/Databanks/dba.htm) (diferents bases de dades sobre educació), Catálogo Bibliográfico (BIB) (http://www.unesco.cl/06.htm) UNESCO/OREALC (“Educación básica y secundaria, educación científica, gestión, evaluación de la educación, educación especial, educación de adultos, educación para la cultura de paz, educación para los derechos humanos, género, formación de profesores, educación sexual y estadísticas educativas“), Free Books On-Line (http://upo.unesco.org/booksonline.asp) (selecció de títols del catàleg de l'organisme), etc. Vegeu per a més informació la Guia de Recursos Informatius d'UNESCO en línia (http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/db/unesdata.shtml).

UNIDO. Viena, etc.: United Nations Industrial Development Organization, 2001. <http://www.unido.org>

“UNIDO és l'Organització per al Desenvolupament Industrial de les Nacions Unides.” És accessible una àmplia selecció de la seva literatura grisa: articles, informes tècnics, programari i bases de dades (totes de caire estadístic i prèvia subscripció o bé en la seva edició en CD-ROM).

Union Interparlementaire = Interparlamentary Union. Viena: UI, cop. 2001. <http://www.ipu.org/french/home.htm>

“L'IPU és l'organització internacional de Parlaments d'estats sobirans.” Difon la quasi totalitat de la literatura grisa produïda per l'organisme parlamentari a través de les seves bases de dades: PARLINE (http://www.ipu.org/parline-f/parlineadvanced.asp) (“informations officielles qui lui sont communiquées par les parlements nationaux“) i PARLIT (http://www.ipu.org/parlit-f/parlitsearch.asp) (“PARLIT [mot dérivé de ‘Parlements' et ‘Littérature'] est une base de données bibliographiques unique en son genre sur le rôle, la structure et le fonctionnement des parlements nationaux, ainsi que sur les systèmes électoraux, le droit constitutionnel, l'histoire et la science politique“). També és consultable la base de dades: Les femmes en politique (http://www.ipu.org/bdf-f/BDFsearch.asp).

WEC. London: World Energy Council, cop. 1999–2001. <http://www.worldenergy.org/wec-geis>

“WEC's Mission: ‘To promote the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all.' This mission is carried out through the Objects, which were approved at WEC's founding in 1924 and modified over the years to adapt to the changing energy industry and the changes within WEC.” Una bona part de la literatura grisa de l'organisme es troba accessible en línia (reports, actes de congressos, informes tècnics, prepublicacions, etc.).

WHO. Geneva, etc.: World Health Organization, Library and Information Networks for Knowledge (LNK). WHO, 2001. <http://www.who.int/home-page/index.es.shtml>

“The WHO Library and Information Networks for Knowledge (LNK) provides comprehensive library and information services on WHO-produced recorded information in print and other media.” Dóna accés als seus catàlegs i bases de dades on s'inclou una bona part de la literatura grisa de l'OMS: 1: WHOLIS (http://www.who.int/library/database/index.en.shtml), “[...] the World Health Organization library database available on the web. WHOLIS indexes all WHO publications from 1948 onwards and articles from WHO-produced journals and technical documents from 1985 to the present. An on-site card catalogue provides access to the pre-1986 technical documents“; 2: WHO publications web page (http://www.who.int/dsa/cat98/zcon.htm), catàleg complet de publicacions de l'OMS (una bona part en text complet), etc., no comercialitzades i per tant literatura grisa); 3: Unpublished technical documents (http://saturn.who.ch/uhtbin/cgisirsi/Thu+Sep++7+13:17:28+MET+DST+2000/0/49) (“Unpublished documents are included in the library database. These may be found in the database by author, title or subject. Within the database, clicking on the electronic address found at the bottom of the record will provide the full text PDF file.”); 4: Governing body administrative documents (http://www.who.int/ism/mis/WHO-policy/index.en.html) (“provides full text of the resolutions, decisions, and documents of the WHO Executive Board and World Health Assembly. Also available are the WHO Programme Budgets, Regional Committee documents, the Basic Documents volume (which contains the WHO constitution, regulations and rules of procedure), the Health for All series (including the Alma Ata Conference Report), and the International Health Regulations“). Es pot consultar amb el cercador Infobases); 5: Mediacentre (http://www.who.int/inf/) (web dedicat exclusivament a les informacions i documents d'interès de publicació recent), etc.

WIPO (OMPI). Geneva: World Intellectual Property Organization, WIPO, 2001. <http://www.wipo.org/index.html.es>

L'OMPI ofereix des del seu web una bona quantitat de recursos accessibles en línia (literatura grisa) gratuïts i de bases de dades especialitzades (drets d'autor, propietat intel·lectual, propietat industrial, patents, marques, etc.). Les patents i les marques (http://www.bib.ub.es/www3/3paten2.htm) seran un tema a tractar en la segona selecció de recursos sobre literatura grisa que es publicaran en aquesta mateixa secció.

WMO. Geneva: World Meteorological Organization. WMO, 2001. <http://www.wmo.ch/index-en.html>

“The purposes of WMO are to facilitate international cooperation in the establishment of networks of stations for making meteorological.” És accessible des del catàleg de la biblioteca (http://www.wmo.ch/web/arep/lib1/libsp/homepage.html) la literatura grisa de l'organisme (incloent-hi tots els seus informes tècnics <http://www.wmo.ch/web/arep/lib1/libsp/homepage.html>)

World Bank. Washington: The World Bank Group, 2002. <http://www.worldbank.org>

“The World Bank web page at http://www.worldbank.org provides a searchable catalog of World Bank publications in addition to a wealth of current information about Bank activities. The new Public Information Center site includes full text or abstracts of project-related documents published since 1994 including: Economic & Sector Reports; Environmental Assessments; National Environment Action Plans; and much more.” El World Bank (Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament) ofereix accés gratuït a la seva base de dades que conté informes, estudis, investigacions, etc., publicats com a conseqüència de la seva missió d'ajut al desenvolupament (BUB).


2  Bases de dades. Fonts de consulta

Com a l'apartat anterior, la selecció de fonts que hem fet recull únicament alguns dels molts productes documentals (bases de dades, cercadors especialitzats, bibliografies, bases de dades en text complet, numèriques, etc.) que podem trobar a Internet. Tot i que es menciona algun producte de pagament, s'ha intentat oferir alternatives amb productes gratuïts que proporcionin una informació similar, si més no pel que fa a la descripció bibliogràfica i no tant pel que fa al text complet del document. S'inclouen alguns servidors especialitzats en tipus de documents (servidors de prepublicacions i informes tècnics, imatges, estadístiques, etc.) a tall d'exemple. També compta amb metacercadors especialitzats en literatura grisa. S'exclouen tesis i altres treballs de caire acadèmic, normes, estàndards, marques i en general tot tipus específic de l'anomenada “nova literatura grisa”.

Una bona selecció de productes d'aquesta mena hauria de fer-se en funció de l'especialitat: de fet, les biblioteques i els centres de documentació que treballen amb literatura grisa ja tenen una bona selecció de recursos sobre la seva especialitat i per tipologies documentals. Malgrat això, hem volgut incloure a tall d'exemple alguns productes molt especialitzats, dels quals s'indica, a part de la informació de la qual es disposa sobre el producte, les condicions d'accés, els tipus documentals, si és un producte bibliogràfic, productes relacionats de la mateixa organització o d'altres semblants. Al final del comentari, es donen els camps coberts pel recurs.

AccessUN. New Canaan, CT: Newsbank, 1968– . <http://www.fiu.edu/~library/elibrary/other/accessun.html>

Índex electrònic de les publicacions oficials de les Nacions Unides (ONU). Producte comercialitzat en CD-ROM. El text complet s'edita encara en microfitxa. Des del mateix cercador de l'ONU es poden localitzar altres documents oficials. Cobertura: publicacions oficials.

AGRIS. [New York, etc.]: International Information Systems for Agricultural Sciences & Technologies. FAO; Centro AGRIS/CARIS sobre Gestión de la Información para la investigación agraria internacional, cop. 2001. <http://www.fao.org/agris/centre.asp?Language=EN&Content=DB&Menu_1ID=DB&Menu_2ID=DB1>

Diferents bases de dades que recullen una bona part de la literatura produïda sobre agricultura i ramaderia (incloent-hi la literatura grisa). Proporcionalment la base de dades que recull una major quantitat de bibliografia que específicament sigui literatura grisa és AGRIS/CARIS Current (http://www.fao.org/agris/Centre.asp?Menu_1ID=DB&Menu_2ID=DB1&Language=EN&Content=/agris/DB/Current/simple.htm?Language=EN). Cobertura: agricultura, ciències forestals, ramaderia.

ALAT: base de datos de América Latina. Madrid: CINDOC. Centro de Información y Documentación Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000–2001. <http://www.bdcsic.csic.es:8084/ALAT/BASIS/alat/web/docu/SF>

“Base de datos de literatura científica española relativa a América Latina. Incluye literatura gris, tesis, informes, ponencias. La consulta es gratuita aunque la visualización de más de 3 registros completos es de pago. Cubre información desde 1975” (Internet Invisible). De fet, una bona part dels productes documentals del CINDOC-CSIC fan un bon seguiment d'una part de la literatura grisa produïda a Espanya. Cobertura: ciència i tecnologia, Amèrica Llatina.

American Memory Collections. Washington: Library of Congress, 2000–2001. <http://memory.loc.gov/ammem/mdbquery.html>

“The American Memory Historical Collections, a major component of the Library's National Digital Library Program, are multimedia collections of digitized documents, photographs, recorded sound, moving pictures, and text from the Library's Americana collections.” Relació d'alguns dels projectes de la LC amb tipologia específica (literatura grisa). Alguns exemples (incorporats a All American Memory Collections): The Emergence of Advertising in America, African American Perspectives: Pamphlets from the Daniel A. P. Murray Collection, 1818–1907, Baseball Cards, 1887–1914, etc. Cobertura: Estats Units d'Amèrica.

ArchINFORM: international architectural database. [Berlin, etc.]: ArchINFORM, 2001. <http://www.archinform.de>

Base de dades que recull més de 150.000 obres i projectes d'arquitectes contemporanis. Permet la cerca per autor, per ciutats o per paraula clau. Moltes obres inclouen fotografies i bibliografia relacionada amb la cerca efectuada. Cobertura: art i arquitectura.

Article@Inist. Paris: INIST, CNRS, 2001. <http://form.inist.fr/public/fre/conslt.htm>

INIST (CNRS) és un dels majors centres de tractament i difusió d'informació europeus. Productors de les bases de dades FRANCIS i PASCAL (pagament) i distribuïdors de la base de dades ARTICLE@Inist (pensada per al SOD i que inclou una bona quantitat de referències de literatura grisa no únicament franceses). Altres productes destacables són les bases de dades Thesa (tesis doctorals franceses), lligades al projecte ThèseNet o la base de dades ISRN. (“L'INIST-CNRS est Agence Nationale pour l'ISRN (International Standard Report Number), numéro international normalisé des rapports.”)

ArXiv.org e-Print archive. Los Alamos: ArXiv.org, Los Alamos National Laboratory Library, U.S. National Science Foundation, 2000. <http://mentor.lanl.gov/Welcome.html>

“[...] Covered areas include physics and related disciplines, mathematics, nonlinear sciences, computational linguistics, and neuroscience.” Podeu consultar també: Los Alamos preprint archives (especialment prepublicacions per a matemàtics). Cobertura: ciències físiques i matemàtiques, ciències.

Base de datos de educación superior. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Análisis y Planificación, 2001. <http://www.ucm.es/info/DAP/pr35/bdes/buscar.htm>

“Base de datos sobre referencias de artículos de revistas, capítulos de libros, informes técnicos y otros documentos sobre enseñanza superior, política y gestión universitaria, académica y científica” (Internet Invisible). Cobertura: ciències de l'educació.

Base de datos interamericana de derechos humanos. Washington: College of Law, Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional. Humanitario, 1999–2000. <http://www.wcl.american.edu/pub/humright/digest/Inter-American/indexesp.html>

“Todo tipo de información sobre derechos humanos en América y el Caribe. La caja de búsqueda está en la parte inferior de la página. Contiene informes anuales, informes sobre sesiones e informes especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (Internet Invisible). Cobertura: drets humans.

BASI (Business and social initiatives database). Ginebra: OIT, Organización Internacional del Trabajo (International Labour Organization ILO), OIT, 2001. <http://oracle02.ilo.org/dyn/basi/VpiSearch.Main>

“Condiciones de trabajo y empleo, políticas e informes de empresas, códigos de conducta, criterios de certificación y programas de empresas e iniciativas sociales del sector privado. Se puede buscar por empresa, organización, país, región, sector y tema. En español, francés e inglés.” Com a complement a aquesta base de dades bibliogràfica, podeu consultar ILODOC: publicaciones y documentos de la OIT (http://ilis.ilo.org/ilis/span/ilodoc/sseailo.htm). Vegeu altres bases de dades disponibles. Cobertura: treball, sociologia del treball.

BDLS. British Library for Development Studies at IDS. London: British Library, Institute of Development Studies, 2001. <http://www.ids.ac.uk/blds/search.html>

La base de dades de la BL (un de tants productes bàsics produïts i distribuïts per la BL amb una especial atenció a la literatura grisa) és probablement l'eina més important en línia sobre la seva especialitat. Cobertura: desenvolupament econòmic i social.

Biomedicine bibliography. Amsterdam: NIWI, 2001. <http://www.niwi.knaw.nl/cgi-bin/nph-biomed_search.pl?language=us>

El catàleg d'accés públic en línia conté descripcions bibliogràfiques dels aproximadament 150.000 documents en 83 llengües diferents continguts al NIWI. El catàleg ressenya diversos tipus de documents: revistes, llibres, tesis i informes. Els documents pertanyen principalment als camps de la biomedicina i les ciències socials. La base de dades s'actualitza setmanalment. Cobertura: ciències de la salut i biològiques.

CANCERLIT bibliographic database. Bethesda, MD: National Cancer Institute (USA), International Cancer Information Center, 2001. <http://www.cancer.gov/search/cancer_literature>

Aquesta base de dades bibliogràfica conté més d'1,4 milions de citacions i resums de més de 4.000 fonts diferents, incloent-hi revistes biomèdiques, actes, llibres, informes i tesis doctorals. Aquesta base de dades ha existit durant més de vint anys i conté referències al vast món de la literatura sobre el càncer publicades des de 1963 fins al present. Cobertura: oncologia, ciències de la salut.

CARIS. Vegeu en aquesta mateixa selecció AGRIS-CARIS.

Carol World. [London]: CityGATE.com, 1991. <http://www.carol.co.uk/reports/europe/index.html>

Portal especialitzat en la difusió i el tractament d'informes d'empreses. Text complet. Cobertura: empresa, indústria i energia.

Catálogo de informes técnicos. Madrid: CEDEX, 2001. <http://www.cedex.es/documentacion/>

“El informe completo sólo puede ser consultado en la Biblioteca Central del CEDEX si se dispone de una autorización del propietario del mismo, que no es otro que la entidad que ha encargado y patrocinado el trabajo. Catálogo de trabajos de asistencia técnica o de investigación y desarrollo en el campo de la ingeniería civil en relación con el medio ambiente.” Cobertura: tecnologia, enginyeria, medi ambient.

CERN yellow reports collection. Geneva: CERN, 1995–2000. <http://preprints.cern.ch/cernrep/Welcome.html>

Des de 1990 en endavant tots els informes estan disponibles en format electrònic. La distribució de còpies en paper és gestionada pel grup ETT-SI. Si no troba una versió electrònica pot obtenir una còpia en paper (de franc). Cobertura: informàtica, tecnologies de la informació.

CESSDA (Council of European Social Science Data Archives): integrated data catalogue. [Oslo]: cop. Norwegian Social Science Data Services, 1996, 1997. <http://dasun3.essex.ac.uk/Cessda/IDC>

Multicercador (WAIS) noruec que incorpora una bona part de les bases de dades de centres d'estudis socials europeus en línia, amb una gran presència de literatura grisa entre les seves referències. “Promueve la adquisición, archivo y distribución de datos de sus miembros, cara a la enseñanza y la investigación en Ciencias Sociales. Facilita los intercambios de datos y tecnología entre ellos y estimula el desarrollo de nuevos organismos afines. CESSDA coopera con otras organizaciones internacionales que comparten los mismos objetivos. Las páginas de este servidor permiten acceder a los catálogos de sus miembros, además de funcionar como fórum de sus noticias y actividades.” Cobertura: ciències socials.

COLOR. Amsterdam: Netherlands Institute for Scientific Information Services, [2001]. <http://www.niwi.knaw.nl/cgi-bin/nph-biomed_search.pl?language=us>

Base de dades especialment de literatura grisa cientificotècnica holandesa. Cobertura: ciència i tecnologia.

Combined health information database (CHID On-Line). Bethesda: National Institutes of Health, Center for Disease Control, 2001. <http://chid.nih.gov/simple/simple.html>

Base de dades d'informació sanitària oferta conjuntament pels Instituts Nacionals de Salut i pel Centre de Control de Malalties. Aquesta base de dades proporciona títols, resums i informació sobre disponibilitat d'informació sanitària i educació sanitària no indexada enlloc més. S'afegeixen nous registres trimestralment i les llistes actuals es controlen regularment per assegurar que totes les entrades estan al dia i encara són accessibles des de les seves fonts originals. Cobertura: sanitat, ciències de la salut.

CORDIS. Luxembourg: Community Research and Development Information Service, CEC, 2001. <http://www.cordis.lu/en/home.html>

“La información aportada a la base de datos es de carácter voluntario, para que la oferta sea real y pueda conducir a una colaboración fructífera. En ellas, por lo tanto, se recoge la ‘oferta' científico-técnica disponible en cada momento. Los investigadores no aparecen de una manera directa (teléfono y dirección de contacto), pero sí la Oficina de Investigación de la que dependen, para facilitar, a quien consulta la base de datos, la posibilidad de contactar con el grupo o sus responsables.”

Current legal sociology: a periodical publication of abstracts and bibliography in law and society. Oñati: Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ), 2001. <http://www.iisj.es/cls/cls_ns.htm>

Base de dades especialitzada que recull una bona part de la literatura grisa produïda especialment a Espanya. Cobertura: dret, ciències socials.

Database of grey literature. Bern: CDE, Universität Bern, cop. 2000. <http://www.cde.unibe.ch/info/query/umdocform.html>

El Servei d'Informació del D&E es gestiona des del CDE per ordre de l'SDC. L'equip consisteix en un especialista en documentació i un col·laborador científic que poden recolzar-se en els coneixements de l'equip interdisciplinari d'experts del CDE per oferir informació addicional. L'àmplia i diversa experiència del personal del CDE en investigació, implementació i educació garanteix la divulgació de la informació més actualitzada i rellevant, així com l'assessorament dels experts. Cobertura: desenvolupament.

Datri: directorio de investigación español, Madrid: CICYT, 2000–2001. <http://www.bdcsic.csic.es:8080/DATRIE/BASIS/datr/datrwww/docu/SF>

“DATRI es la Base de Datos de Transferencia de Resultados de Investigacion de la Red OTRI/OTT.” Projectes d'investigació finançats pels plans nacionals d'R+D. Cobertura: projectes de recerca.

DEGREE. Amsterdam: Dissemination of Electronic GREy files on Economics: Dutch Electronic Grey Files on Economics, 2001. <http://cwis.kub.nl/~dbi/degree>

Distribuïdor gratuït de literatura grisa holandesa especialitzada (diferents tipologies documentals). Cobertura: economia i empresa.

DLS grey literature. Toronto: University Library of Toronto, cop. 2001. <http://prod.library.utoronto.ca/datalib/reference.html>

“Database Name: reference Total Records: 3487. Database last updated: March 1, 1999.” Fons seleccionat per la TLT (propi o accessible en línia).

Documentos, congresos, anuarios y estadísticas. Madrid: Comisión Nacional de Energía CNE. Centro de Documentación [2001]. <http://www.cne.es/DOEX.html>

“Base de datos bibliográfica de informes, estudios, anuarios y estadísticas, conferencias, seminarios y papeles de universidades. Temática: energía, medio ambiente, energías renovables, regulación económica, liberalización económica, política y derecho de competencia y economía aplicada al sector energético. La información que proporciona es: título, autor, fecha, editorial, materias, descriptores, área geográfica, resumen y referencia” (Internet Invisible). Cobertura: indústria, energia i medi ambient.

DOE information bridge. [Washington, etc.]: U.S. Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2001. <http://www.osti.gov/bridge/search.easy.jsp>

Accés al text complet d'informes del Department of Energy sobre física, química, materials, biologia, ecologia, tecnologies de l'energia, enginyeria, informàtica, ciències de la informació, energia renovable i altres matèries. “Registres bibliogràfics que es poden examinar i baixar, i el text complet dels informes d'investigació del DOE des de 1996 en endavant.” Cobertura: ciència i tecnologia.

DOE OpenNet database. [Washington, etc.]: U.S. Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2001. <http://www.osti.gov/opennet>

El producte basat en Internet OpenNet va ser creat com a part de la iniciativa del Department of Energy per una sensibilització pública, educació pública i informació pública. OpenNet esdevingué disponible per a l'accés públic el 1995 i està dissenyat per proporcionar un accés fàcil i oportú a informació recentment desclassificada, incloent-hi informació desclassificada en resposta a peticions de l'Acta de Llibertat d'Informació. Cobertura: ciència i tecnologia.

DOE reports bibliographic database. [Washington, etc.]: U.S. Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2001. <http://www.osti.gov/dra/dra.html>

Citacions examinables dels informes tècnics i científics patrocinats pel Departament d'Energia des de gener de 1994 fins al present. Les matèries tractades inclouen tecnologies energètiques, ecologia, química, física, enginyeria, biologia, ciència dels materials i altres camps relacionats amb l'energia. Cobertura: ciència i tecnologia.

DOE R&D accomplishments database. [Washington, etc.]: U.S. Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2001. <http://www.osti.gov/dra/dra.html>

El nucli d'aquest lloc web és la base de dades de millores del DOE R&D. Conté textos complets examinables i citacions de documents que informen de millores en el Department of Energy. Complementant la base de dades, hi ha les “Instantànies”, que ofereixen imatges ràpides, introduccions, resums i sinopsis de les millores del Departament d'Energia. Cobertura: ciència i tecnologia.

DOE research and development (R&D) project summaries. [Washington, etc.]: U.S. Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2001. <https://secure.osti.gov/rd/owa/rd_public.search>

Aproximadament 20.000 resums de projectes del Department of Energy (en curs o recentment completats) d'investigació sobre energia, ciència i tecnologia poden ser trobats en aquesta aplicació. Projectes pertanyents a les activitats departamentals de ciència, energies fòssils, gestió mediambiental, eficiència energètica i energies renovables, són algunes de les disciplines que es poden trobar en aquesta base de dades. Cobertura: ciència i tecnologia.

DoIS: documents in information science. London: DoIS Team, 2001. <http://dois.mimas.ac.uk>

El recurs selecciona, ordena i dóna accés a gairebé 2.000 documents en línia (només comptant la literatura grisa), que es poden baixar des del mateix servidor gratuïtament. Cal tenir en compte, però, que una bona part de les bases de dades especialitzades en aquesta matèria també recullen literatura grisa (LISA, Library Literature, etc.). Cobertura: biblioteconomia i documentació.

DTIC technical reports. Fort Belvoir, VA: Scientific and Technical Information Network (STINET), 2001. <http://stinet.dtic.mil/str/index.html>

Citacions examinables del Department of Defense, text complet d'informes des del 1985 fins al present. A més de matèries d'investigació en defensa directa, s'inclou material sobre ciències biològiques i mèdiques, contaminació i control mediambiental, ciències socials i de la conducta, directrius i instruccions del Department of Defense, estimacions pressupostàries, i resums descriptius d'investigació i desenvolupament (RDDS).

Earthquake engineering abstracts. Berkeley: National Information Service for Earthquake Engineering: sponsored by the National Science Foundation and the University of California, Berkeley, cop. 2000–2001. <http://nisee.berkeley.edu/eea.html>

Ofert pel Servei Nacional d'Informació sobre Enginyeria Sísmica de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, inclou bibliografia de tot arreu sobre enginyeria sísmica des del 1971. Distribueix una bona part de la seva literatura grisa. Cobertura: geologia, sismologia.

ECLAS. Brussels, etc.: European Comission, Libraries, 2001. <http://europa.eu.int/eclas>

ECLAS és un accés gratuït al servidor EUROPA. ECLAS proporciona referències bibliogràfiques per publicacions, però no té disponible ni el lliurament de documents ni el servei de còpies. ECLAS és una base de dades bibliogràfica que consisteix en prop de 200.000 registres catalogats en l'àmbit dels afers europeus; al voltant de 7.000 nous registres s'hi afegeixen anualment. Prop de 20 direccions generals gestionen i cataloguen les seves col·leccions departamentals a ECLAS. Cobertura: publicacions oficials.

ECONDOC-Compludoc. Madrid: Biblioteca de la Universidad Complutense, 2001. <http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm>

Base de dades creada per la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid d'articles de revistes, documents de treball i literatura grisa en ciències socials disponibles a les biblioteques de la UCM. Cobertura: publicacions oficials, ciències socials.

Education-line. Leeds: University of Leeds: British Education Index, 2001. <http://brs.leeds.ac.uk/~beiwww/beid.html>

Servidor de literatura grisa gratuïta especialitzada en docència. La base de dades permet delimitar la cerca mitjançant el seu propi tesaurus. Cobertura: ciències de l'educació.

EINIRAS cooperative articles database. Stockholm: International Peace Research Institute, SIPRI; 1995– . <http://www2.sipri.se/SFgate.html>

Permet la cerca en més de 26.000 articles de revistes publicats des de 1990 en l'àmbit de la cooperació i les relacions internacionals que són disponibles en diferents bases de dades. Multicercador (WAIS) de diferents productes documentals (bases de dades bibliogràfiques i en text complet) en xarxa (una gran presència de literatura grisa) d'organismes com ara l'OTAN, el CIDOB (http://www.cidob.es/) de Barcelona, Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde (productor de la base de dades World affairs online <http://ds.datastarweb.com/ds/products/datastar/sheets/waol.htm>), etc. Cobertura: política i relacions internacionals, ciències socials.

Eldis. Sussex: Institute of Development Studies, 2001. <http://www.eldis.org>

L'IDS ordena i sistematitza alguns dels productes documentals i bases de dades amb literatura grisa disponibles en xarxa. Conté cercador. Base de dades de literatura grisa en línia. Materials impresos: llibres, articles de revistes, documents de treball, literatura grisa, etc. Alguns d'ells estan disponibles electrònicament, la majoria no. Algunes qüestions d'accés són similars a les de dades controlades per una editorial: alguns intermediaris (per exemple, biblioteques) ja tenen metadades ben estructurades en aquest format. Per tant, és més fàcil treballar amb els catàlegs existents d'aquest material que crear-ne de propis per a un portal. Iniciatives com la d'Eland proposen eines per simplificar l'accés encreuat entre institucions. Eldis proporciona un nombre sempre creixent de descripcions i enllaços a una gran varietat de fonts d'informació, que inclouen documents en línia, llocs web d'organitzacions, bases de dades, catàlegs de biblioteques, bibliografies, llistes de discussió per correu electrònic, informació sobre projectes d'investigació, i col·leccions de mapes i diaris. Quan no hi ha enllaços d'Internet disponibles, s'ofereix informació alternativa sobre la disponibilitat de bases de dades, CD-ROM, etc. Cobertura: desenvolupament, medi ambient.

Ericae.net. [Washington, etc.]: The Educational Resources Information Center (ERIC), Clearinghouse on Assessment and Evaluation: National Library of Education, US Department of Education, cop. 2001. <http://ericae.net>

“Proporcionem informació equilibrada sobre assessorament educatiu, avaluació i metodologia de la investigació. Proporcionem recursos per encoratjar l'ús responsable de les dades educatives. Promovem els millors recursos dins del nostre àmbit.” També és consultable la base de dades ERIC (http://searcheric.org). Cobertura: pedagogia, ensenyament. EnergyPortal search. [Washington]: EnergyFiles, 2001. <http://kratos.osti.gov:1999> Directori i metacercadors de literatura grisa (qualsevol tipologia). Cobertura: indústria i energia, ciència i tecnologia.

Environmental literature database MLB. Amsterdam: NIWI (Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten), 2001. <http://www.niwi.knaw.nl/cgi-bin/nph-search_MLB.pl?language=us>

La base de dades mediambientals MLB és una combinació temàtica dels projectes d'investigació de la base de dades holandesa de recerca (NOD) i les dades bibliogràfiques de la base de dades de bibliografia mediambiental (MLB). L'accés a aquesta base de dades és gratuït. Cobertura: medi ambient.

Environmental management science research projects [Washington]: Department of Energy Office of Environmental Management Science Program. Areas, 2001. <http://apps.em.doe.gov/ost/pubfacts.html>

“Searchable information on research projects funded by the Department of Energy Office of Environmental Management Science Program. Areas of research include chemistry, engineering, geochemistry and geophysics, health science, materials, microbial science, plant science, and related topics.” Cobertura: medi ambient.

EPA technical reports. [Washington]: Environmental Protection Agency, 2000–2001. <http://www.epa.gov/epahome/search.html>

Informació sobre projectes d'investigació subvencionats per l'Environmental Protection Agency - Oficina del Programa de Ciència de Gestió del Mediambient. Les àrees d'investigació inclouen química, enginyeria, geoquímica i geofísica, ciències de la salut, materials, microbiologia, botànica i temes relacionats. Cobertura: medi ambient.

ERCIM: European Research Consortium for Informatics and Mathematics. [Paris, etc.]: ETRDL, Networked Computer Science Technical Reference Library (NCSTRL), 2001. <http://www-ncstrl.inria.fr/Dienst/htdocs/indexfr.html>

Cerca múltiple a diferents distribuïdors europeus especialitzats. Cobertura: ciència i tecnologia.

EUROSTAT. Luxembourg: Communautés européennes, 1995–2001. <http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/FR?catalogue=Eurostat>

Bases de dades estadístiques de la UE: “Les données statistiques détaillées les plus récentes, comparables au niveau UE, publiées par Eurostat sont stockées dans les bases de données décrites ci-dessous. Des extractions personnalisées sont possibles auprès du réseau Data Shop. Avant de soumettre votre demande d'information au moyen de la rubrique ‘Demande de statistiques', nous vous invitons à rechercher les indicateurs et variables requis.” Cobertura: dades estadístiques, Unió Europea.

FRANTIQ. Paris: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2001. <http://enterprise.univ-lyon2.fr/FRANTIQ>

“Catàleg col·lectiu de referències bibliogràfiques de 15 centres d'investigació francesos sobre l'antiguitat, des de la prehistòria fins a l'edat mitjana. Inclou més de 106.000 referències de publicacions, articles i literatura grisa.” Cobertura: humanitats, arqueologia.

GL-Compendium. Amsterdam: [GreyNet], 2000. (ISSN: 1469-1027). <http://www.mcbup.com/glc/Pages/ProductInfo.asp>

“GL-Compendium is a database of information on collections of grey literature in the areas of business, management and economics.” Permet una consulta limitada de la base de dades (nivells bàsics de descripció i un nombre determinat de resultats). Cobertura: economia, empresa.

GLIN: grijze literatuur in Nederland. Amsterdam: Koninklijke Bibliotheek, 2000–2001. <http://www.pica.nl/cgi-bin/nph-wwwredir/www.pica.nl:36067>

La biblioteca nacional dels Països Baixos produeix aquesta bibliografia de la literatura grisa realitzada a Holanda.

GPO. [Washington]: Government Printing Office, October 25, 2001. <http://www.access.gpo.gov/su_docs/multidb.html>

Distribueix una bona part de la literatura grisa produïda pels organismes públics nord-americans (i l'obtenció del document a partir d'alguna de les biblioteques dipositàries de la documentació oficial americana). Un magnífic complement d'aquest recurs és Congressional Universe, però molt més centrat en aspectes legislatius (de pagament, via LEXIS-NEXIS i en text complet). Cobertura: publicacions oficials.

Grey literature database. Bogotá, etc.: Clearinghouse, 2000.

“Un dels problemes més importants al continent americà de cara al desenvolupament i control dels projectes científics i tècnics és la identificació, recuperació i divulgació de l'anomenada “literatura grisa”. La literatura grisa s'origina als països i es refereix a tota la documentació produïda pels ministeris, agències governamentals, organitzacions privades, ONG, institucions acadèmiques i culturals així com la que es genera en reunions, congressos i fòrums de tot tipus.”

Grey literature of universities. Oldenburg: MeDoc, Oldenburg University, cop. 2000.

Multicercador de literatura grisa en diferents servidors importants acadèmics o universitaris nord-americans i europeus.

GREYLIT. Caracas, etc.: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), COP. 2001. <http://www.ciat.cgiar.org>

“Contiene referencias bibliográficas (la mayoría con resumen) de literatura ‘gris', como informes técnicos, proyectos, tesis, memorias de congresos, documentos de trabajo, estudios de impacto, etc.” Cobertura: agricultura, ciències forestals, medi ambient.

HEPDATA: the Durham RAL databases. Durham: Database Group, at Durham University, 2001. <http://durpdg.dur.ac.uk/HEPDATA>

Diferents bases de dades accessibles en línia i gratuïtament, una gran part de les quals és literatura grisa. Cobertura: ciència i tecnologia.

IBM research reports: technical paper search. Arkmon, NY: IBM, 2001. <http://www.research.ibm.com/resources/paper_search.shtml>

Documentació pròpia de la multinacional nord-americana (incloent-hi projectes d'investigació endegats). Cobertura: informàtica, telecomunicacions.

IEPALA: Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, Madrid: IEPALA, 2001. <http://www.iepala.es/bases>

Diferents bases de dades especialitzades en política, economia, desenvolupament, tercer món, etc. (algunes específicament de literatura grisa, com ara: Literatura Gris sobre Ciencias Sociales). Cobertura: ciències socials, desenvolupament, política.

IFLANET. Amsterdam: International Federation of Library Associations and Institutions, 2001. <http://www.ifla.org/search/search.htm>

A banda de tots els aspectes normatius i programes d'IFLA que afecten directament el control i la difusió de la literatura grisa, cal no oblidar que a partir del cercador d'IFLANET podem localitzar una bona part de la documentació de l'organisme bibliotecari en text complet i en diverses llengües. Cobertura: biblioteconomia i documentació.

ILLC research reports. Amsterdam: The Institute for Logic, Language and Computation, 2000. <http://www.illc.uva.nl/Publications/#tech>

The ILLC publica diverses sèries d'informes, tesis i altres publicacions. Moltes publicacions també estan disponibles en línia des dels nostres arxius electrònics. Totes les publicacions són llistades aquí, amb enllaços amb les versions en línia o d'altres arxius si estan disponibles. Cobertura: informàtica, telecomunicacions.

Index de la littérature grise en mathématiques en France. Grenoble: Cellule de coordination documentaire nationale pour les mathématiques, CNRS, 2000–2001. <http://mathdoc.ujf-grenoble.fr/Harvest/brokers/prepub/query.html#math-prepub>

Literatura grisa sobre matemàtiques produïda a França: tesis, tesines, publicacions no comercials. Cobertura: matemàtiques i ciències exactes.

INIS database. Viena: International Nuclear Information System, 2001. <http://www.iaea.org/inis/inisdb.htm>

“The full INIS Database containing over two million records is now available under a modern web-based retrieval software, with very user friendly interfaces... Annual subscription fee for unlimited usage for 12 months.” Inclou, també, un directori de membres i organismes internacionals relacionats. Cobertura: física i energia nuclears.

Inside. [London]: British Library. [2001].

Multidisciplinària i de pagament, igual com BLAISE.

The international directory of on-line philosophy papers. Hong Kong: The University of Hong Kong, 2001. <http://www.hku.hk/philodep/directory>

Més de 600 documents inèdits disponibles en text complet. Amb la mateixa idea i la mateixa especialitat, podeu consultar: International philosophical preprint exchange. Cobertura: filosofia.

IRISA. [Paris, etc.]: CNRS, 2001. <http://www-doc.irisa.fr>

“Elle contient des références d'ouvrages, de thèses, de rapports de recherche et de périodiques que vous pourrez trouver dans notre bibliothèque.” Fonamentalment memòries, informes tècnics i actes de congressos a més de material librari i no librari. Cobertura: informàtica, tecnologies de la informació.

ISI technical reports. Philadelphia: USC Information Sciences Institute (ISI), cop. 2000–2001. <http://www.isi.edu/isi-technical-reports.html>

“The complete list of USC Information Sciences Institute (ISI) technical reports with abstracts is provided in the publications record. To request a printed copy of the report send email to techlib@isi.edu.” Inclou un ampli directori d'altres servidors similars. Cobertura: ciència i tecnologia.

ISO database. Geneva: International Standard Organization, cop. 2001. <http://www.iso.ch/iso/fr/CatalogueListPage.CatalogueList>

Base de dades de normes ISO: “La source des normes ISO 9000 et de plus de 13.000 normes internationales pour le monde économique, les gouvernements et la société.” Cobertura: normes.

Japan Documentation Center bibliographic database. Tokyo: Japan Documentation Center, LC, 2001. <http://lcweb2.loc.gov/frd/jdcquery.html>

Literatura grisa japonesa o treballada en centres de documentació del país.

Latvia's grey literature database. Riga: Soros Foundation, cop. 2001. <http://159.148.58.49/grey/default_e.htm>

“This database contains the full texts (sometimes abstracts) of grey materials created in Latvia.” Documentació produïda a Letònia.

The MAGiC Project (Managing Access to Grey Literature Collections). London: LITC, South Bank University: British Library, 1991. <http://www.sbu.ac.uk/litc/lt/2000/news1979.html>

Un projecte d'especial interès pel tractament que s'ha fet (s'està fent) de la literatura grisa generada a la Gran Bretanya, particularment la relacionada amb les enginyeries. Es por consultar gratuïtament el seu cercador. Cobertura: tecnologia i enginyeria.

MetaBase: bibliografía en red para Centroamérica. San José de Costa Rica: Acceso, 2001. <http://www.metabase.net/acerca>

“MetaBase, al ser una base de datos en Internet que contiene el conjunto total de registros bibliográficos de múltiples centros de información, le permite al usuario final realizar búsquedas de material bibliográfico, en forma simultánea, en todas las bases de datos de los centros participantes de MetaBase. El resultado de la búsqueda es una lista de los materiales relevantes y la referencia bibliográfica completa de cada uno de ellos.”

NADB: national archaeological database. Fayetteville: Center for Advanced Spatial Technologies (CAST) at the University of Arkansas, 2001. <http://cast.uark.edu/other/nps/nadb>

Conté: NADB-Reports (literatura grisa), NADB-NAGPRA (text complet sobre “Native American Graves Protection“), NADB-MAPS (Multiple Attribute PresentationSystem) (cartografia), etc. Base de dades bibliogràfica que indexa més de 240.000 articles i informes de difusió limitada (literatura grisa) realitzats per investigadors dels EUA. Cobertura: arqueologia i humanitats.

NASA CASI technical reports server. Houston: NASA, 2001. <http://www.sti.nasa.gov/RECONselect.html>

Citacions d'informes tècnics examinables de la base de dades RECONplus del Centre d'Informació Aeroespacial de la NASA, que conté informació mundial sobre aeronàutica, astronàutica, química i materials, enginyeria, geociències, ciències naturals, matemàtiques, informàtica, física, ciències socials i ciències espacials, publicats des de 1915 fins al present. “Aquesta és una nova versió millorada del Servidor d'Informes Tècnics CASI. Les millores inclouen la visualització de titulars dels resultats de la recerca, possibilitats millorades de recerca i un nou format de visualització de les citacions. Les citacions es recuperen de la base de dades NASA RECONplus. Pot ser que algunes citacions no estiguin disponibles durant els períodes de manteniment de RECONplus, usualment entre mitja nit i les 3.00 de la matinada (Eastern Standard Time). Es mostrarà un missatge quan la base de dades no estigui disponible per a consultes.” Vegeu també: NASA LaRC Technical Reports (Langley Research Center Technical Reports). Cobertura: multidisciplinària, però principalment ciència i tecnologia, i ciències de l'espai.

NetEc search. Thomas Krichel, 2000–2001. <http://netec.mcc.ac.uk/local/search.html>

Literatura grisa a la xarxa, especialment working papers. Cobertura: economia.

Networked computer science technical reference library . NCSTRL, 2001. <http://www.ncstrl.org>

“El treball inicial d'aquest procés hauria de conduir a l'operativa basada en OAI del NCSTRL l'octubre de 2001, amb quatre catàlegs de NCSTRL a Virgínia que demostraran la possibilitat de conservar els catàlegs originals i indicaran el camí per un nou paradigma en la divulgació d'informes tècnics informàtics.” Cobertura: informàtica, telecomunicacions.

NTIS bibliographic database. Washington: National Technical Information Service, 2000–2001. <http://www.lib.duke.edu/texis/searchdb/ejdb/search/fullrec.html?format_ne=e&dbcn=AKR-2566>

NTIS Abstract Bulletin. Proporciona accés bibliogràfic a més de 2,5 milions d'informes tècnics d'investigació i desenvolupament patrocinats pels governs dels Estats Units i d'altres països. Inclou avisos de software i arxius de dades, invencions que són propietat del govern dels Estats Units disponibles per a la seva contractació, traduccions patrocinades federalment i alguns informes en altres llengües. Les matèries inclouen biologia, ciències socials i físiques, enginyeria i informació empresarial.

OBER abstracts database. [Washington, etc.]: Office of Biological and Environmental Research, 2001. <http://kratos.osti.gov:84/ober/owa/ober.mainform>

Actualitzada anualment, la base de dades OBER conté extractes i altres informacions sobre investigació i desenvolupament patrocinats per l'OBER. Conté extractes sobre ciències mediambientals només dels anys 1994–1996 i de tot l'OBER per als anys 1997–1998; aquesta base de dades inclou textos complets quan estan disponibles. Cobertura: medi ambient, ecologia, biologia.

ProceedingsFirst. London: British Libraries, OCLC, 1983– . <http://www.library.fullerton.edu/er/proceedscope.htm>

Justament amb l'antiga Boston Spa Conferences, un dels millors recursos sobre congressos existents en el mercat (amb pagament per mitjà de FirstSearch). Cobertura: actes de congressos.

PRARSS: Public Register's Annual Report Service. Woodstock, CT: Bay Tact Corporation, cop. 2001. <http://www.prars.com>

Servidor d'informes anuals de companyies d'arreu del món. Cobertura: economia i empresa.

PubMed database. Bethesda: National Library of Medicine's, 2001. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi>

PubMed, un servei de la Biblioteca Nacional de Medicina, proporciona accés a més d'onze milions de citacions de Medline, el qual es remunta a mitjan anys seixanta, i publicacions addicionals de ciències naturals. PubMed inclou enllaços a molts llocs web, proporciona articles en text complet i altres recursos relacionats. Cobertura: ciències de la salut, sanitat, biologia.

PubSCIENCE. [Washington, etc.]: Department of Energy Office of Scientific and Technical Information (USA), 2001. <http://pubsci.osti.gov/srchfrm.html>

“PubSCIENCE is a natural evolution of OSTI products and services dating from the late 1940s. Until recently, the two major end products for announcing OSTI's collection of journal information have been Nuclear Science Abstracts (NSA) and the Energy Science and Technology Database (EDB). Both these databases contain metadata - offering citations and abstracts and stating the availability of documents for users who sought to obtain full-text copies.” Cobertura: ciència i tecnologia.

Rapports de recherche et thèses. Paris: INRIA, 2002. <http://www.inria.fr/rrrt/index.fr.html>

“Dans ce catalogue des publications vous trouverez, outre les rapports de recherche et thèses, les rapports techniques et les actes des conférences édités par l'INRIA. Certains ont une version électronique (fichier.ps.gz et fichier.pdf). Les autres vous seront envoyés sous forme papier sur demande. (En cliquant sur: Pour obtenir la version papier.)”

REDINET: Red de Bases de Datos de Información Educativa, Madrid: REDINET, Universitat de Barcelona, 2001. <http://www.ub.edu/div-fac/div5/redinet/esp/busqueda.htm>

“Red de bases de datos producida por las Comunidades Autónomas del Estado Español que recoge materiales, investigaciones e instituciones dedicadas a la innovación educativa y ciencias de la educación” (Internet Invisible). Cobertura: ciències de l'educació.

REDUC. Bogotá: Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación, 2000–2001. <http://www.reduc.cl/raes.nsf/BRAES?OpenPage>

“Base de datos REDUC. Centrada en la recopilación de estudios e investigaciones del campo de la educación en los países de América Latina y el Caribe. Incluye literatura gris... que dan cuenta de informes de investigación, experiencias innovadoras, memorias de encuentros científicos e informes de organismos técnicos nacionales e internacionales.” Cobertura: ciències de l'educació.

RePEc. Research Papers in Economics. London, etc.: Repec, 2001. <http://repec.org>

Cercador de literatura grisa especialitzada (working papers, prepublicacions, informes, etc.) entre els més de 20 països i institucions participants en el projecte. Cobertura: economia i empresa.

Research publications search. Victoria: School of Computer Science and Software Engineering, Monash University, 1998–2001. <http://www.csse.monash.edu.au/publications>

“Professors i estudiants postgraduats de l'Escola d'Informàtica i Enginyeria del Software freqüentment publiquen els resultats de les seves investigacions en moltes publicacions i congressos australians i internacionals.” Cobertura: informàtica, telecomunicacions.

SIGLE: System for Information on Grey Literature in Europe. Amsterdam: Eagle: Silver Platter, 1980– . <http://www.silverplatter.com/catalog/sigl.htm>

“Informes, dissertacions i d'altra literatura grisa trobats a SIGLE poden ser sol·licitats a les fonts indicades en cada registre. Molts documents del SIGLE no estan disponibles per altres fonts. SIGLE és una base de dades multidisciplinària i cobreix tecnologia (31%), ciències naturals (26%), biologia i medicina (14%), economia, altres ciències socials i humanitats (29%).” Malauradament la bibliografia s'ha deixat d'editar.

Social sciences bibliography. Amsterdam: NIWI (Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten), 2001. <http://www.niwi.knaw.nl/cgi-bin/nph-search_SWL.pl?language=us&thesaurus=on>

Als inicis de 2000 NIWI té al voltant de 77.500 llibres i informes en estoc en el camp de les ciències socials; referències bibliogràfiques de publicacions d'institucions científiques holandeses, instituts d'investigació, organismes governamentals i fundacions. D'aquests, 47.000 llibres/informes (des de 1981 en endavant) poden ser examinats en el banc de dades SWL del NIWI. El banc de dades inclou totes les dissertacions disponibles sobre ciències socials. A més, unes 170.000 referències a articles de revistes de ciències socials publicades a Holanda (des de 1977) poden ser examinades en el banc de dades. Cobertura: ciències socials.

SRC research reports. Compaq Systems Research Center, 2001. <http://www.research.compaq.com/SRC/publications>

La sèrie de Notes Tècniques del SRC proporciona una guia ràpida per a la publicació de treballs en curs, informes de posició i resultats temporals. Els Informes d'Investigació de l'SRC són publicacions més formals i són sotmeses a la revisió d'experts. Cobertura: informàtica, telecomunicacions.

STN database of producers & databases. Karlsruhe: FIZ, 1998. <http://www.fiz-karlsruhe.de/db_suppl.html>

Directori de productors i bases de dades que contenen literatura grisa. Vegeu també el directori: STN Database summary sheets (http://info.cas.org/ONLINE/DBSS/dbsslist.html) elaborat pel CAS (http://www.cas.org/).

Technical reports on-line. Carnegie Mellon University, School of Computer Science, 2001. <http://www.carl.org>

“La biblioteca de referències tècniques informàtiques a la xarxa: un catàleg de referències internacionals d'informes tècnics d'informàtica, basat en la xarxa, disponible per a ús no comercial, amb la col·laboració de més de 100 institucions.” Cobertura: informàtica i tecnologia.

Uncover, Carl Corporation, cop. 2001. <http://www.carl.org>

Base de dades pensada inicialment per a l'obtenció de documents (SOD). És, de fet, un dels productes documentals més grans que podem trobar a la xarxa, amb una forta presència de literatura grisa, particularment documentació lligada a congressos i projectes d'investigació. Consulteu ara Ingenta.

UNESBIB-UNESDOC. Paris: Unesco, 2000–2001. <http://unesdoc.unesco.org/ulis/unesbib.html>

UNESDOC, amb documents en text complet: “Los principales documentos de los órganos rectores de la UNESCO (Conferencia General y Consejo Ejecutivo)”, “Los documentos sectoriales” (sèries principals i de treball, informes i documents de les reunions/conferències de la UNESCO), “Los discursos del Director General”, les publicacions mensuals El correo de la UNESCO i Fuentes de la UNESCO). Accés al catàleg (UNESBIB) de la biblioteca de la UNESCO, IBE Databanks (diferents bases de dades sobre educació), Catálogo Bibliográfico (BIB) UNESCO/OREALC (“Educación básica y secundaria, educación científica, gestión, evaluación de la educación, educación especial, educación de adultos, educación para la cultura de paz, educación para los derechos humanos, género, formación de profesores, educación sexual y estadísticas educativas”), Free Books On-Line (selecció de títols del catàleg de l'organisme), etc. Per a més informació, vegeu la guia de recursos informatius de la UNESCO en línia. Podeu consultar també: UNBISnet (http://unbisnet.un.org/). Catàleg de publicacions de la ONU i documentació indexada per la Biblioteca Dag Hammarskjöld i la Biblioteca de l'Oficina de l'ONU a Ginebra. També són incloses publicacions alienes a l'ONU que es troben al catàleg de la Biblioteca Dag Hammarskjöld.

URBISOC. Madrid: CINDOC, Centro de Información y Documentación Científica, CSIC, 2001. <http://www.bdcsic.csic.es:8084/URBISOC/BASIS/urbisoc/web/docu/SF>

“Base de datos de revistas, tesis, informes y ponencias sobre geografía, urbanismo y arquitectura. La consulta es gratuita aunque la visualización de más de 3 registros completos es de pago. Cubre información desde 1976 de revistas españolas, literatura gris, tesis, informes, ponencias” (Internet Invisible). Cobertura: urbanisme, geografia, arquitectura.

World development sources. World Bank Group, 2001. <http://www.wds.worldbank.org>

Més de 14.000 documents del WBG en línia (citació o en text complet), entre ells uns 6.000 informes tècnics escanejats. Cobertura: economia.

World translations index. Amsterdam: International Translations Centre (ITC), Centre National de la Recherche Scientifique et Technique (CNRS/INIST), 1989–1993. <http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0295.html>

Juntament amb Index translationum (http://eclipsi.bib.ub.es/cgi-bin/bbdd/dbman/db.cgi?db=default&uid=default&ID=119&ww=1&format=long&view_records=1), és una de les més completes bibliografies de traduccions cientificotècniques que es van editar (especialment articles). Per localitzar bibliografia i recursos sobre les traduccions com a literatura grisa consulteu el web del Caltech Library System (http://www.library.caltech.edu/collections/guides/translation_guide/default.htm). Sobre el problema de l'accés a les traduccions cientificotècniques i el seu control, podeu consultar el següent informe: <http://library.caltech.edu/collections/guides/translation_guide/default.htm>. Cobertura: traduccions.