BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 9, desembre 2002


Principis de llibertat intel·lectual per a les biblioteques acadèmiques: una interpretació de la Declaració dels drets de les biblioteques1


Adoptats per l'Association of College and Research Libraries (ACRL), el 28 de juny de 1999, i aprovats per l'ALA Council, el 12 de juliol de 2000.


Traducció de Concepción Rodríguez

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

 


Per al desenvolupament de les col·leccions i dels serveis de les biblioteques acadèmiques que han de satisfer de manera imparcial les necessitats educatives i de recerca de la comunitat universitària, és imprescindible que es tinguin uns coneixements profunds del concepte de llibertat intel·lectual. L'objectiu d'aquesta declaració és oferir una interpretació dels principis generals de llibertat intel·lectual aplicables en una biblioteca acadèmica i, simultàniament, conscienciar els bibliotecaris acadèmics del context de llibertat intel·lectual dins del qual treballen. Aquests principis s'haurien de reflectir en tots els documents rellevants de la política de la biblioteca.

 1. Els principis generals establerts a la Declaració dels drets de les biblioteques constitueixen el marc indispensable per a la constitució de col·leccions, serveis i polítiques que serveixin a tota la comunitat acadèmica.
 2. La intimitat dels usuaris de la biblioteca és i ha de ser inviolable. S'haurien de posar en marxa polítiques que garantissin la confidencialitat de les dades sobre el préstec i d'altres informacions que fan referència a l'ús personal de la informació i dels serveis bibliotecaris.
 3. El desenvolupament de la col·lecció de la biblioteca d'una institució que dóna suport a l'ensenyament i a programes de recerca no hauria d'obeir al criteri personal del responsable de la selecció. Per a la recerca i l'aprenentatge és essencial que hi hagi documents representatius d'una varietat de perspectives sobre temes que puguin ser considerats polèmics.
 4. Els esforços per preservar i reemplaçar els materials bibliotecaris haurien de garantir que es manté l'equilibri i que els documents polèmics no desapareixen del fons per motiu de robatori, pèrdua, mutilació o per l'ús diari. Caldria estar alerta a les accions de grups especialment interessats a atemptar contra la integritat d'una col·lecció mitjançant el robatori sistemàtic o la mutilació.
 5. Els acords de llicències haurien de ser coherents amb la Declaració dels drets de les biblioteques, i se n'hauria de maximitzar l'accés.
 6. La biblioteca universitària hauria de garantir un accés còmode, obert i sense filtres a Internet per a tota la comunitat acadèmica. Els mecanismes de filtratge i les restriccions basades en el contingut estan en contradicció amb la missió de la biblioteca acadèmica de promoure la recerca i l'aprenentatge a través de la difusió d'idees i d'informació el més àmplia possible. Aquestes restriccions constitueixen una violació fonamental de la llibertat intel·lectual a les biblioteques acadèmiques.
 7. La llibertat d'informació i d'expressió creativa hauria de reflectir-se en el fons de la biblioteca i en tots els documents rellevants de la política bibliotecària.
 8. Les sales de reunions, les cabines individuals, els expositors i els altres equipaments de la biblioteca haurien d'estar a disposició de la comunitat acadèmica independentment de la investigació que es dugui a terme o del tema que s'estigui discutint. Si s'ha de fer cap restricció a causa de la disponibilitat limitada d'espai, s'hauria de fonamentar en la necessitat i no en el tipus de recerca o discussió, tal com s'ha reflectit en la política bibliotecària.
 9. Per fomentar la recerca, i sempre que sigui possible, els serveis bibliotecaris haurien de ser gratuïts. En cas que el pagament sigui necessari, caldrà oferir una alternativa gratuïta o a baix cost (com, per exemple, guardar un document en un disquet abans que imprimir-lo).
 10. S'ha de promoure una filosofia de servei que permeti l'accés igualitari a la informació a tots els membres de la comunitat acadèmica sense cap tipus de discriminació per raó de raça, valors, estatus econòmic, gènere, orientació sexual, origen cultural o ètnic, discapacitat física o d'aprenentatge, creences religioses o punts de vista.
 11. S'ha de garantir l'establiment de canals de comunicació adequats per atendre els usuaris de dins i fora de la comunitat acadèmica que demanen canvis en els recursos, en els documents o en els serveis de la biblioteca, o bé introduir-ne de nous.
 12. Es recomana que aquesta declaració de principis sigui aprovada pels òrgans de govern pertinents de la institució, incloent-hi les juntes de facultat o similars.


Notes

1   Text original: Intellectual Freedom Principles for Academic Libraries. An Interpretation of the Library Bill of Rigths. <http://www.ala.org/acrl/principles.html> [Consulta: 12/09/2002]. Sol·licitat el permís per a la traducció.