BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 9, desembre 2002


Winisis 1.4


Narcís Fluvià i Figueras

Director de la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca

 


1  Introducció: CDS/ISIS i Winisis

L'aplicació CDS/ISIS per a MS-DOS desenvolupada per la UNESCO és prou coneguda en l'àmbit bibliotecari. La versió 3.08 (1997) va ser la darrera per al sistema operatiu DOS; després d'aquesta es va començar a implementar una nova versió per a l'entorn Windows anomenada Winisis.

Winisis és una aplicació amb moltes possibilitats, però també amb un nombre important de limitacions. Actualment la UNESCO i BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud) continuen posant al dia aquesta aplicació, eliminant limitacions i dotant-la de noves possibilitats. En aquesta ressenya es presenta l'estat actual d'aquest producte.


2  Què té de nou la versió 1.4

Les novetats en relació amb la versió prèvia, la 1.3.11, són nombroses, ara, però, només assenyalarem les més importants, algunes de les quals desenvoluparem posteriorment.

La nova versió 1.4 inclou alguns elements propis de les eines CIsis Concretament els fulls d'entrada de dades es poden configurar amb formats que modifiquen automàticament les dades a l'entrada o a la sortida de l'edició del registre actual; o bé seleccionar automàticament un determinat full d'entrada de dades segons el contingut d'un determinat camp, etc.

Es poden definir llistes desplegables de dades, de manera que els camps codificats es poden introduir a partir del contingut de llistes prefixades.

També incorpora noves opcions en el procés d'importació i exportació de dades, imprescindibles per compatibilitzar CDS/ISIS amb registres ISO 2709 estàndards: ara és capaç de llegir fitxers de grans dimensions en una sola línia; i es pot indicar el caràcter que s'utilitza com a codi de subcamp (ASCII 031). Fins ara, això s'havia de resoldre amb programes externs de conversió de dades. Millora la seva capacitat de gestió del Diccionari. Winisis treballa amb un únic índex (diccionari) però es pot dissenyar una estructura d'indexació que simuli l'existència de diferents índexs.

La versió 1.3 només podia gestionar fitxers d'imatges *.BMP, mentre que ara permet gestionar també els formats *.JPG.


3  Gestió dels índexs

La versió 1.3 tenia greus problemes per a la gestió dels noms dels índexs quan les claus d'extracció de dades del fitxer "*.FST" s'havien entrat en línies diferents. La versió 1.4, en canvi, supera aquest problema. (Compte! La versió 1.4–22 BETA, reprèn aquesta problemàtica, i mostra tants índexs com línies hi ha al fitxer "*.FST"!)

Relació dels índexs disponibles, amb la versió 1.3.11, i també amb la versió BETA 1.4–22

   

La mateixa base de dades amb la mateixa definició d'indexació, en la versió 1.4–19, i també 1.4–19f

Diccionari amb Winisis 1.3

Figura 1 – Diccionari amb Winisis 1.3

Figura 2 – Diccionari amb Winisis 1.4

Figura 2 – Diccionari amb Winisis 1.4

Línies del fitxer “*.FST” necessari per crear el diccionari presentat:

EPÍGRAF 100: AUTORS

100 0 MHL &v100(v100)/,(&v700(v700)/),&v110(v110)/,(&v710(v710)/),&v111(v111)/,(&v711(v711)/)
Conté tots els noms complets i formatats dels autors/col·laboradors

100 4 MHL v100/, (v700/), v110/, (v710/), v111/, (v711/)
Inclou també els mateixos noms però paraula a paraula

EPÍGRAF 245: TÍTOL

245 1 MPL &buides(‘245')/, (&buides(‘440')/), (&buides(‘745')/), (&buides(‘248^h')/)
Conté tots els títols complets formatats sense els articles inicials

EPÍGRAF 600: MATÈRIES

600 1 MPL (&v600(v600)/),(&v610(v610)/),(&v611(v611)/),(&v640(v640)/),(&v650(v645)/),(&v650(v650)/),(&v650(v651)/)
Conté tots els encapçalaments de matèria complets i formatats

EPÍGRAF 21: ISBN

21 5 MPL ‘/ISBN=/'(v21^a/, v21^z/)
Conté l'ISBN vàlid o no, precedit pel prefix: ISBN=

EPÍGRAF 999: GESTIÓ INTERNA

999 1 mhl if p(v248) then v245*4.19, v260[1]*10.15 fi
Conté una sèrie de caràcters formada per fragments concrets de camps per identificar unívocament publicacions catalogades en més d'un nivell per gestionar-ne la presentació en format ISBD compactat.

EPÍGRAF 1000: PARAULES CLAU

1000 4 mhl (v0/)
Conté, isolades, totes les paraules presents en tots els registres.

Fins ara, Winisis presentava els noms dels índexs a partir de les etiquetes del fitxer “*.FDT”, de disseny de l'estructura de la base de dades; per tant, els camps que no han estat definits, com ara els camps virtuals 999 i 1000, visualitzaven el nom “Field 999” i “Field 1000”, respectivament. El mateix passava amb el camp 100, que ha estat indexat per dues tècniques: el camp complet i paraula a paraula. Aquest camp apareixia dues vegades.

La nova versió, en canvi, no duplica els noms dels índexs encara que s'hagin creat amb tècniques diferents, i els noms dels índexs han estat prefitxats en un fitxer “*.EXP”, on es poden configurar diferents opcions de recuperació de les dades.

El mateix fitxer “*.EXP” també permet incloure noms d'índexs diferents per a cada llengua utilitzada en el sistema Winisis local.

Fragment del fitxer: “nom_bd.EXP”

Fitxer sense accents per harmonitzar el processament tant si s'adapta Winisis a Windows (caràcters ANSI) com si es treballa de manera estándar (caràcters OEM)

...
; 550= elimina la visualitzacio del prefix del camp ISBN
550=21 ISBN=
; diccionari en frances
560=0 FR
560=245 Titre
560=100 Auteurs
560=600 Descripteurs
560=21 ISBN
560=1000 Touts les mots
560=999 Gestion interne
560=1003 Anne de publication
; diccionari en catala
560=0 CT
560=245 Titol
560=100 Autors
560=600 Materies
560=21 ISBN
560=1000 Paraules clau
560=999 Gestio interna
; diccionari en castella
...4  Adaptacions lingüístiques

Winisis és un programari molt versàtil que permet múltiples adaptacions a casos particulars.

Especialment, cal tenir en compte que pel fet de tractar-se d'un programari generat per la UNESCO, com a entitat multilingüe, permet definir múltiples adaptacions lingüístiques.

La versió original de Winisis distribuïda per BIREME conté els menús i missatges en anglès, francès, italià i dues versions de castellà. Totes tenen algunes deficiències, però especialment les dues versions castellanes són totalment inutilitzables atès que els manca un gran nombre de missatges.


4.1  Català

Hem utilitzat la versió argentina de la Academia Nacional de Historia, una de les més completes, per crear la traducció catalana, tenint en compte les especificacions disponibles a través de les versions anglesa (original) i francesa.

Per implementar aquesta versió catalana, apta per a Winisis versions 1.4–22 i anteriors, cal descarregar els dos fitxers següents en un directori temporal, i descomprimir-los en els directoris corresponents, que generalment seran:

“C:\winisis\menu\”
“C:\winisis\msg\”

En tot cas, aquests directoris han de coincidir, respectivament, amb els paràmetres 2 i 3 del fitxer “SYSPAR.PAR”.

Accés a la versió catalana dels missatges

Accés a la versió catalana dels menús


4.2  Castellà

Les dues versions castellanes subministrades amb el programari original procedent de BIREME són incompletes i per tant inutilitzables, almenys per a les versions 1.4. Existeixen, però dues versions castellanes, una elaborada per la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, i una altra elaborada pel CINDOC disponible a l'FTP de la UNESCO.

Accés a la versió castellana: ANH (República Argentina)

Accés a la versió castellana: CINDOC (Estat espanyol)


4.3  Portuguès

Des del Brasil, el Grupo de Història e Teoria da Ciência fa aquesta adaptació al portuguès.

Cal destacar que aquesta versió té tres nivells d'usuari, en lloc dels dos habituals, un com a administrador de la base de dades, un com a usuari avançat amb algunes opcions de manipulació de dades, i un altre només de consulta.

Accés a la versió portuguesa

També des del Brasil, l'empresa Control Informação e Documentação aporta una altra versió portuguesa. En aquesta versió, però, els fitxers incorporen totes les llengües subministrades per la UNESCO més el portuguès. S'ha de tenir present que descomprimir aquest fitxer pot representar sobreescriure les altres versions lingüístiques que hi hagi implementades localment.

Accés a la versió portuguesa i en altres llengües


4.4  Alemany

El lloc oficial de distribució de CDS/ISIS per Alemanya proporciona la traducció dels menús i missatges en alemany.

Aquest lloc també proporciona el fitxer d'ajuda de Winisis en alemany. Cal tenir en compte que l'ajuda no és personalitzable; per tant, cal canviar prèviament el nom del fitxer “ISISHLP.HLP” per evitar que la versió alemanya sobreescrigui la versió anglesa, i que aquesta sigui irrecuperable.

Accés a la versió alemanya


5  Adaptació Windows

En desenvolupar la versió d'ISIS per a Windows, la UNESCO va tenir molta cura a mantenir la compatibilitat entre la versió inicial per al DOS i la nova versió que desenvolupava. Per aconseguir-ho, Winisis treballa amb menús i missatges codificats amb caràcters OEM, propis del treball amb el DOS.

Winisis llegeix els fitxers de dades del disc codificats amb caràcters OEM, els transforma internament a caràcters ANSI per al seu processament i els transforma novament a caràcters OEM per gravar les dades en el disc.

Winisis també disposa d'altres sistemes de control de transformació de caràcters, com ara el fitxer “ISISAC.TAB”, que conté els codis de tots els caràcters que es consideren alfabètics (necessari per a la generació d'índexs); i el fitxer “ISISUC.TAB”, que conté la relació de codis per controlar la transformació correcta de les minúscules a majúscules.

Dels 256 caràcters ASCII, els 127 primers coincideixen en els dos sistemes; mentre que la resta de caràcters, entre els quals hi ha les lletres diacrítiques i caràcters especials que no existeixen en anglès, difereixen l'un de l'altre. Per aquesta raó, si s'importa dades d'una aplicació Windows (com ara VTLS), en lloc de visualitzar caràcters especials o diacrítics (lletres accentuades, ç, ñ, etc.) es visualitzen caràcters estranys.

Tot això fa que les dades procedents d'aplicacions Windows, en principi siguin incompatibles amb Winisis.

Si només es vol treballar amb aplicacions Windows, és convenient adaptar els missatges i els menús a ANSI.

Per fer-ho, cal utilitzar un fitxer de conversió inclòs en l'aplicació (“TXT_TXT.TAB”), que conté els codis dels 256 caràcters ASCII consecutivament. S'indica al programa que utilitzi aquesta taula per convertir els caràcters OEM a ANSI i, posteriorment, que faci servir la mateixa taula per convertir els caràcters ANSI a OEM per gravar les dades al disc. Com que el fitxer conté els codis consecutius, en realitat no efectua cap transformació. D'aquesta manera és possible treballar amb caràcters ANSI.

Cal tenir en compte que, en aquest cas, l'aplicació deixa de ser compatible amb les dades procedents de la versió de CDS/ISIS per al DOS.

També és possible crear un fitxer d'inicialització “SYSPAR.PAR” que redirigeixi els directoris de menús i els missatges segons si es vol treballar amb dades de MS-DOS o de Windows.

Per fer-ho possible, es poden crear dos nous directoris que contenen els fitxers de sistema de menús i els missatges codificats en ANSI. Els fitxers codificats en ANSI es poden crear a través de les eines CIsis (des de la versió 4.01, amb el comandament següent, canviant ‘XX' pel codi lingüístic corresponent):

mx c:\winisis\msg\msXX convert=ansi create=c:\winisis\wmsg\msXX now –all

Executa mx i processa “c:\winisis\msg\msXX". Converteix tots els caràcters a la codificació ANSI.

Copia les dades processades al fitxer “c:\winisis\wmsg\msXX" (aquí crearà una base de dades homònima, però en un altre directori).

Executa el procés sense aturada a la fi de cada registre (now = no wait), i sense mostrar el procés en pantalla (-all)

Això haurà creat els fitxers de missatges i, per als menús, cal executar les ordres:

mx c:winisis\menu\mnXXdf convert=ansi create=c:\winisis\wmenu\mnXXdf now -all

mx c:\winisis\menu\mnXXsh convert=ansi create=c:\winisis\wmenu\mnXXsh now -all.

Cal tenir en compte que les bases de dades creades amb CIsis no són manipulables des de Winisis, ja que no disposen de fitxers d'estructura (“*.FDT”), d'extracció de dades per a la indexació (“*.FST”), de formatació de les dades (“*.PFT”), ni d'introducció de dades (“*.FMT”). De tota manera, són modificables amb la pròpia interfície CIsis. A més, en aquest cas, hem creat els fitxers corresponents per fer possible el manteniment de les bases de dades del sistema a través de Winisis mateix.

Per obtenir les bases de dades lingüístiques dels menús, adaptades a ANSI, i els missatges que hem vist anteriorment, cal copiar els dos fitxers següents en un directori temporal del disc dur i, posteriorment, descomprimir-los en dos directoris que poden ser, per exemple, “c:\winisis\wmsg\” i “c:\winisis\wmenu\”, per diferenciar-los dels fitxers codificats amb caràcters OEM.

Descarrega els fitxers de missatges ANSI

Descarrega els fitxers de menús ANSI

El fitxer que conté les bases de dades lingüístiques dels menús, conté també les taules “ISISUC.TAB” i “ISISAC.TAB” adaptades a l'anglès (configuració estàndard), al català, al castellà i al francès i, per tant, a totes les altres llengües que no utilitzen caràcters aliens a aquests alfabets i adaptats també a la codificació ANSI.

Per utilitzar aquests fitxers recordeu de modificar el fitxer “SYSPAR.PAR” des d'un editor de text:

2=c:\winisis\wmenu\

El paràmetre 2= indica a Winisis on trobarà els fitxers amb els menús del sistema, i les taules de conversió ISISAC.TAB i ISIUC.TAB.

3=c:\winisis\wmsg\

El paràmetre 3= indica a Winisis on trobarà els fitxers amb els missatges del sistema.

106=c:\winisis\txt_txt.tab

El paràmetre 106= indica a Winisis on trobarà la taula de conversió de caràcters ASCII OEM (DOS) a ANSI (Windows). És obligatori, si existeix, el paràmetre 107.

107=c:\winisis\txt_txt.tab

El paràmetre 107= indica a Winisis on trobarà la taula de conversió de caràcters ANSI (Windows) a ASCII OEM (DOS). És obligatori, si existeix, el paràmetre 106.

També podeu modificar aquests paràmetres a través de Winisis amb l'opció “Paràmetres” del sistema del menú “Configurar":

Configurar

Figura 3. Configurar


Configurar

Figura 4. Configurar


6  Importació de registres ISO 2709 des de VTLS

Si heu adaptat Winisis 1.4 a la codificació ANSI, podeu importar directament registres ISO 2709 procedents de VTLS o de qualsevol altre aplicació que treballi amb Windows.

Cal tenir en compte, però, a l'hora de la importació, d'activar dos mecanismes de compatibilització amb els registres ISO 2709 estàndards. Cal indicar que el codi separador de subcamps és el codi ASCII\031 i consignar “0” al nombre de caràcter per línia per indicar que el fitxer d'importació és d'una sola línia.

Això és degut al fet que CDS/ISIS no treballa amb fitxers ISO 2709 estàndards, sinó amb una adaptació pròpia. Per fer possible la transmissió telemàtica dels fitxers ISO 2709, CDS/ISIS treballa amb línies de 80 caràcters i evita els caràcters de control inferiors a ASCII–33. Actualment, Winisis ja implementa els codis estàndard com a senyals de fi de camp i de fi de registre.

Importació de fitxers ISO 2709

Figura 5. Importació de fitxers ISO 2709

Si no disposeu de la versió 1.4, podeu descarregar-vos un programa específic de la UNESCO per a la conversió de fitxers en format ISO 2709 entre estructura CDS/ISIS i estructura MARC: IMPEXP2709. Vegeu més informació més avall, a l'apartat d'eines complementàries.


7  Manuals de Winisis

A continuació presentem els manuals més rellevants sobre Winisis que són de lliure accés i que estan disponibles al web, especialment les versions castellanes ja que no hi ha documentació disponible en català. Quan cal, es fa referència a obres en altres llengües.

Buxton, Andrew; Hopkinson, Alan (2001). El manual de CDS/ISIS para Windows. Paris: UNESCO. 188 p. [a la versió 1.4].
En línia a: <ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/doc/spanish/Spanish Handbook.zip> [Disponible: 3/8/2002] i <ftp://ftp.bireme.br/winisis/handbook.zip> [Disponible 31/10/2002].

La UNESCO va encarregar aquest manual als autors per oferir-ne un de més amigable que el manual de referència i que, alhora, fos una eina útil per als usuaris novells i que donés resposta a les necessitats dels usuaris més experimentats.

CDS/ISIS for Windows: manual de referencia: (versión 1.31) (1998). [Paris]: UNESCO. 177 p.
En línia a: <ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/doc/spanish/>.

L'edició anglesa se subministra amb l'aplicació en format PDF. Només conté les noves prestacions de Winisis, mentre que per a allò que no ha variat en relació amb la versió de MicroIsis per al DOS fa referència al manual d'aquesta altra aplicació. Si s'adquireix Winisis a través del CINDOC, es pot adquirir alhora la versió castellana impresa. Conté integrats en annexos diversos suplements al manual de referència.

CDS/ISIS para Windows: versión 1.4 (2000). [Montevideo]: Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas. [66 p.].
En línia a: <ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/doc/spanish/MANUALBASICO.ZIP>. [Disponible: 3/8/2002].

Manual elemental, ideal per introduir-se al coneixement de Winisis. Se centra exclusivament en aquells aspectes que ha de conèixer l'usuari final.

Laurence, Annie; Bouët du Portal, Marie-Christine de (2001). Base de données CDS/ISIS: guide pratique. [Paris?]: AFUCI. 176 p.
En línia a: <ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/doc/francais/Afuci_guide.zip> [Disponible: 3/8/2002].

Descriu un sistema bibliotecari complet com a exemple per anar introduint, explicant i exemplificant les diferents tècniques Winisis d'indexació, de formatació de dades, de recuperació de la informació, etc.

Lechien, Robert (1999) [en línia]. Exemple de mise en reseau de Winisis avec WINDOWS NT4, <ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/doc/francais/winisis_mise-en-reseau.doc> [Disponible: 3/8/2002]. Traducció a l'anglès a: <ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/doc/english/en_winisis_network.doc>. [Disponible: 3/8/2002].

Manual de referencia : Mini-micro CDS/ISIS: versión 3.0 (1993). Paris: UNESCO.

Manual de referència CDS/ISIS per a DOS. Cal esmentar-lo perquè el manual de referència de Winisis no reprodueix els elements bàsics de les tècniques que es descriuen en aquest manual i, per tant, tots dos són complementaris. La versió castellana no està disponible al web, sinó que es distribueix, fent un pagament previ, amb l'aplicació des del CSIC. N'hi ha, però, una versió actualitzada consultable en línia: <http://www.cindoc.csic.es/isis/indice.htm>.

Manual para instructores Winisis: [versión Winisis 1.31] (1999). Buenos Aires: Comisión Nacional de Energía Atómica: Centro Atómico Constituyentes. 245 p. ISBN 987–97059–5–5.
En línia a: <http://www.an-historia.org.ar/biblioteca/manuales/instructores.html> [Disponible: 3/8/2002].
Versió HTML: <http://recinfo.uns.edu.ar/gaw/Indice.htm> [Disponible: 31/10/2002].

Probablement és el manual de Winisis més complet i aprofundit, però tenint en compte la data de publicació, només arriba a descriure els processos disponibles a Winisis 1.3. Ha estat elaborat per diferents experts en cada una de les diverses tècniques aplicables a Winisis.

Nowicki, Zbigniew M. (2001). Manual para usuarios del WinISIS, versión 1.4. Ciudad de la Habana: Ed. Universitaria. 105 p. ISBN 959–16–0089–5
En línia a: <ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/doc/spanish/winisis1_4_spa.pdf> [Disponible: 3/8/2002].

Manual pensat especialment per a usuaris avançats de CDS/ISIS per a DOS, talcom assenyala el títol de l'original anglès: New features of the Winisis system :guidebook for users of CDS/ISIS for DOS. Conté descripcions didàctiques de les característiques de Winisis 1.4, il·lustrades amb exemples. En l'annex, descriu l'estructura del sistema d'informació de l'International Trade Center.


8  Obtenció de Winisis 1.4

Winisis es pot sol·licitar en disquets al distribuïdor estatal de CDS/ISIS habilitat per la UNESCO, pagant el cost de gestió, reproducció i transport.

Sol·licitud a CINDOC-CSIC

Condicions de distribució

També es pot descarregar gratuïtament des de la pàgina oficial de BIREME, que també dóna accés a dos dels manuals més interessants. En aquest cas, cal registrar-se per obtenir la clau d'accés per descomprimir el programa.

Descarrega Winisis 1.4–19 des de BIREME

La UNESCO no distribueix directament Winisis, però sí que distribueix (via ftp) les actualitzacions de les noves versions. Actualment es pot descarregar les versions 1.4–19f i 1.4–22 BETA. Cal tenir instal·lat Winisis 1.4 i substituir els dos fitxers que es descarreguen (“wisis.exe” i “winisis.dat”).

S'ha de tenir en compte que la versió BETA 1.4–22, encara en fase de proves, ofereix alguns avantatges en relació amb la versió 1.4.19f; però, en canvi, perd alguns dels avantatges assolits per aquesta versió anterior:

  1. Quan s'edita l'FDT (estructura de la base de dades) encara que es premi el botó de “desar”, i el sistema doni el missatge de “Desat!”; en realitat, no es desen les modificacions efectuades. Cal modificar manualment el fitxer: “nom_base_dades.FDT” amb un editor de text.
  2. Les millores d'1.4 per a la indexació gestionades pel fitxer “nom_base_dades.EXP”, exposades més amunt, no funcionen en aquesta versió.

Descarrega l'actualització Winisis 1.4–19–f des de la UNESCO

Descarrega l'actualització Winisis 1.4–22 BETA des de la UNESCO


9  Altres eines complementàries

9.1  Conversors de bases de dades

La UNESCO dóna accés a diversos programes de conversió de dades. Són aplicacions disponibles des de l'antiga versió de CDS/ISIS per al DOS, però, com que l'estructura de les bases de dades no ha variat, són vàlides encara per a les bases de dades de Winisis. Cada aplicació incorpora un fitxer amb les instruccions per al seu ús.

Com que es tracta d'aplicacions de DOS, s'han d'executar a través de la línia de comandament. La instal·lació només requereix la còpia dels fitxers originals en un directori del disc dur.

Dbiso conté les aplicacions per a la conversió de bases de dades de tipus DBASE a bases de dades ISO 2709, i viceversa.

ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/dos/dbiso/

CCF conté l'aplicació per transformar registres CCF a UNIMARC i viceversa, i per convertir dades ISO 2709 estàndard a l'estructura de les limitacions de CDS/ISIS.

ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/dos/ccf/

Fangorn és una aplicació desenvolupada per Hugo Besemer i Paul Nieuwenhuysen. Converteix fitxers de text ASCII a fitxers ISO 2709 a través d'una taula de conversió que pot ser definida per l'usuari.

ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/dos/fangorn/

La UNESCO també dóna accés a altres aplicacions més actuals que treballen amb l'entorn gràfic de Windows, desenvolupades a partir de les eines de programació ISIS_DLL.

IMPEXP2709 és una interfície que permet importar/exportar fitxers en quatre variants del format ISO 2709. L'aplicació està disponible en italià, portuguès, francès, anglès i castellà. Des d'aquí podeu descarregar el fitxer “Impexp.lng” que conté, a més de les versions oficials, la nostra traducció al català i algunes correccions a la versió castellana. Cal substituir el fitxer “impex.ing” subministrat per la UNESCO pel que us oferim més avall.

;ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/utilities/ImpExp2709/

Traducció catalana de l'aplicació d'importació-exportació ISIS-MARC

IsisAscii converteix fitxers ASCII delimitats o bé amb camps etiquetats a format CDS/ISIS.

ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/utilities/IsisAscii/

XML2ISIS és una aplicació per importar fitxers XML des d'una base de dades CDS/ISIS.

ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/windows/utilities/XML2Isis/

Les bases de dades disponibles en fitxers amb camps delimitats, com ara els que es poden obtenir amb l'exportació des d'aplicacions com ara Excel o Access, es poden convertir fàcilment a ISO 2709 a través de les eines CIsis que es comentaran tot seguit.


9.2  CIsis

BIREME va col·laborar amb la UNESCO en el desenvolupament de la versió de CDS/ISIS per a Windows. Va reescriure en llenguatge C el codi font de CDS/ISIS, originàriament en PASCAL. Així va crear una nova interfície, C-ISIS. Sobre aquesta interfície posteriorment va basar les diverses aplicacions que va desenvolupar: eines CIsis, ISIS_DLL, WWWISIS i, també, Winisis.

Al llarg d'aquesta ressenya hem fet referència diverses vegades a les aplicacions CIsis. Aquestes aplicacions no formen part de Winisis, però són eines complementàries molt valuoses per a l'administrador de les bases de dades per a Winisis.

Ja hem vist abans algunes de les possibles aplicacions, com per exemple, en crear bases de dades de missatges i menús del sistema amb caràcters ANSI a partir de les bases de dades existents en caràcters OEM. Però les seves possibilitats van molt més enllà i permeten efectuar modificacions globals, ordenar els camps per número d'etiqueta, crear bases de dades, manipular fitxers amb estructura ISIS, ISO 2709 o textuals, extraure dades estadístiques, etc.

Es tracta de diverses aplicacions que s'executen des de la línia de comandaments del DOS, independentment de CDS/ISIS.

El manual es descarrega des de la mateixa pàgina de BIREME sobre CIsis. Hi ha un cert desfasament entre aquest manual i la darrera versió disponible de CIsis (versió 4.01/4.02), per tant, algunes opcions no estan referenciades.

Lenguaje de formato CIsis [en línia]. <http://www.bireme.br/format/E/fmt34E.htm> [Disponible: 31/10/2002].
Versió HTML per a la descàrrega: <ftp://ftp.bireme.br/cisis/doc/fmt34E.zip>. [Disponible: 31/10/2002].

Utilitarios CIsis: manual de referencia (versión 3.4) = CIsis–Utility programs (2001). [Sao Paulo]: BIREME/OPS/OMS. 174 p.
En línia a: <ftp://ftp.bireme.br/cisis/doc/utl34E.zip> [Disponible: 31/10/2002].
Versió HTML en línia: <http://www.bireme.br/cisis/E/cisis.htm> [Disponible: 31/10/2002].

What's new in MX and CIsis Interface v4.01 [en línia]. <http://www.bireme.br/mx/I/mx.htm> [Disponible: 31/10/2002].

Accés a la pàgina de CIsis del catàleg de productes de la Biblioteca Virtual en Salud

Accés a la pàgina de CIsis de BIREME


9.3  ISIS_DLL

ISIS_DLL és una eina de desenvolupament d'aplicacions ISIS per a Windows i Linux, desenvolupada per BIREME. Està basada en la interfície C-ISIS.

Es tracta d'una biblioteca de funcions agrupades en format DLL (dynamic link library) que poden ser cridades des de qualsevol aplicació escrita en Visual Basic, Delphi, C, C++, Java, Power Builder o qualsevol altre llenguatge de programació que suporti les crides a DLL.

Les ISIS_DLL s'han pensat per als programadors i no pas per als usuaris finals.

Els manuals es poden descarregar des de la mateixa pàgina de BIREME que dóna accés al software. La versió accessible des de BIREME està més actualitzada que la versió disponible des de l'ftp de la UNESCO.

ISIS Application Program Interface : ISIS_DLL User's Manual (2001). Preliminary version. São Paulo: BIREME. 140 p.
En línia a: <http://www.bireme.br/isisdll/docs/010718.doc> [Disponible: 31/10/2002].

A l'ftp de la UNESCO només hi ha disponible el manual de 1997. Per descarregar la versió actualitzada del 2001 cal adreçar-se a BIREME!

Barbieri, Heitor (2001). Learning ISIS_DLL By Examples: Version 1.0. [São Paulo]: BIREME/PAHO/WHO. 18 p.
En línia a: <http://www.bireme.br/isisdll/docs/LearningISIS.doc> [Disponible: 31/10/2002].

Accés a la pàgina d'ISIS_DLL del catàleg de productes de la Biblioteca Virtual en Salud

Accés a la pàgina d'ISIS_DLL de BIREME

Accés a la secció d'ISIS_DLL de l'FTP de la UNESCO


10  Conclusions

Estivill i Cantos (1992),1 afirmaven que CDS/ISIS era “un bon producte a un preu regalat”. Aquesta afirmació encara és vàlida ara, ja que de les limitacions que assenyalaven en el seu article només es manté la manca de truncaments a l'esquerra en les equacions d'interrogació de les bases de dades.

Això demostra que la UNESCO, i BIREME, en garanteixen el manteniment per anar millorant-lo i adaptant-lo als nous requeriments i a les noves possibilitats que ofereix l'evolució constant de les tecnologies de la informació. Cal destacar, també, la tasca d'apropar aquest programa a la gestió de fitxers ISO 2709 estàndards.

És una aplicació extraordinàriament flexible per la seva capacitat d'adaptació als requeriments locals, tant lingüístics, com per la selecció de mapa de caràcters OEM/ANSI.

Les diverses eines complementàries —ISIS/PAS, CIsis i ISIS_DLL— li atorguen una gran potència i capacitat de personalització del sistema. La programació en ISIS/PAS (versió de PASCAL adaptat a Winisis) forma part integral de Winisis, des d'on es poden compilar i executar els programes. Actualment, només és una extensió del llenguatge de formatació de les dades. Per manipular les bases de dades o bé per interactuar amb l'usuari, cal utilitzar les eines de programació ISIS_DLL a través de llenguatge C, C++, Delphi, etc. Les eines CIsis, en canvi, són d'ús immediat sense necessitat de programació prèvia.

Es un programari susceptible de formació continuada i d'autoaprenentatge gràcies al fet de disposar d'un bon nombre de bons manuals d'accés lliure i disponibles a través d'Internet.

Hi trobem a faltar, però, una aplicació estàndard perquè un usuari final pugui carregar l'aplicació i començar a utilitzar-la sense haver de recórrer a terceres persones per adaptar el programa als requeriments locals, sovint fins i tot per adaptar-lo a requeriments estàndards com ara la descripció bibliogràfica MARC.Notes

1   Assumpció Estivill; Carme Cantos, “CDS/ISIS: un bon producte a un preu regalat”. Item, núm. 11 (juliol–desembre 1992), p. 101–117.