BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 9, desembre 2002


Informe sobre la reunió satèl·lit de la Secció de Gestió i Màrqueting de l'IFLA (Glasgow, 15–16 d'agost de 2002) i les activitats de la Secció en el 68è Congrés de l'IFLA (Glasgow, 17–23 d'agost de 2002)


Àngels Massísimo i Sánchez de Boado

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


Com es palesa al seu títol, aquest informe tracta de dues activitats: la primera va tenir lloc els dies 15 i 16 d'agost a la Ibrox Library (Ibrox, Glasgow) i va consistir en un col·loqui satèl·lit titulat “Using market research to improve customer satisfaction” organitzat per la Secció de Gestió i Màrqueting de l'IFLA amb l'objectiu de contribuir a millorar els procediments aplicats al màrqueting i la difusió de les unitats d'informació; la segona recull les activitats d'aquesta secció dins el congrés de l'IFLA pròpiament dit, que es va celebrar a l'International Conference Center de Glasgow entre el 17 i el 23 d'agost.


1  El Col·loqui satèl·lit

L'organització d'aquest col·loqui va córrer a càrrec de Christine Koontz, de la University of South Florida at Tallahassee, i Sheila Webber, del Department of Library and Information Studies de la University of Sheffield, ambdues membres del Comitè Permanent de la Secció de Gestió i Màrqueting de l'IFLA.1 Se celebrà a la Ibrox Library de Glasgow i van assistir-hi unes quaranta persones, procedents de deu països (Canadà, Espanya, Estats Units, França, India, Itàlia, el Regne Unit, Senegal, Suïssa i Suècia) i de tots els àmbits del sector, inclosa la indústria editorial.

El col·loqui es va desenvolupar íntegrament en anglès i va estendre's al llarg de dos dies complets, entre les presentacions i el treball per grups, en les quals hi van intervenir Christine Koontz, Sheila Webber, Àngels Massísimo, Ashok Jambhekar, Christina Tovoté i Tom Wilding. El resultat d'aquest col·loqui va ser molt ben valorat pels assistents, especialment pel seu elevat component pràctic.


2  La Secció de M&M en el 68è Congrés de l'IFLA

El congrés de l'IFLA va tenir lloc a l'International Conference Center de Glasgow entre els dies 17 i 23 d'agost. Aquest informe se centrarà en les activitats que hi va desenvolupar la Secció de M&M, i que, essencialment, van ser dues reunions del Comitè Permanent, per tal de realitzar-hi treball intern, i tres sessions públiques sobre diferents continguts relacionats amb la temàtica de què s'ocupa la secció, més algunes reunions extres de treball per grups i dues vetllades socials, una per atorgar el Premi Internacional de Màrqueting i una altra d'oberta a tots. Val a dir que, seguint la norma habitual, tant les reunions de treball del Comitè Permanent com, per descomptat, la vetllada social oberta, s'anunciaren públicament i hi van assistir moltes persones que, de moment, no pertanyen a la Secció, però que tenen interès en les seves activitats i que, en un cert nombre de casos, acaben integrant-s'hi.

El Comitè permanent va celebrar dues reunions, una al començament (dissabte, 17 d'agost) i l'altra en acabar el congrés (divendres, 23 d'agost). En la primera reunió es va repassar breument l'estat general dels assumptes tractats a Roma durant la trobada d'hivern del Comitè; a banda de les qüestions generals de funcionament, els aspectes més importants van ser:

A més d'aquests assumptes, es van comentar en aquesta primera reunió del Comitè Permanent les possibilitats de la Secció per realitzar ella mateixa una campanya de màrqueting i reclutament de socis. Marielle de Miribel, de la Université de París-X, Àngels Massísimo i Natàlia Santucci van exposar algunes de les possibles estratègies a seguir, una de les quals —tendent a aconseguir més visites a la nostra plana web— es va acordar de presentar-la com a projecte a IFLA: es tracta de la creació d'una base de dades d'imatges d'objectes promocionals de biblioteques de tot el món. L'objectiu del projecte, proposat per Àngels Massísimo, és de posar a disposició de tothom una col·lecció d'imatges descrites que ajudi els bibliotecaris a elegir models, avaluar possibles impactes, etc.

Un altre tema important va ser el balanç del Premi Internacional de Màrqueting en la seva primera edició. Es va valorar molt positivament la participació d'aquest primer any, que va ser de quaranta-set candidatures (de les quals, dotze procedents de l'Estat espanyol i de l'Amèrica Llatina, el segon col·lectiu en nombre de candidats després dels Estats Units i molt per damunt d'altres països de tradició bibliotecària consolidada). El premi fou atorgat a la Houston Public Library (Texas, USA) per una campanya de reclutament de lectors infantils a través de la creació d'un carnet multiús, sota el lema “A powerful card”. Així mateix, es van atorgar dues mencions de finalista. El Comitè Permanent de la Secció va discutir l'impacte del premi i el de la decisió del jurat, i es va valorar la necessitat d'ampliar aquest a set membres, tot procurant reequilibrar-ne la procedència territorial i cultural.

Durant la setmana del congrés van tenir lloc tres reunions de treball: una entre els membres del jurat del Premi i els seus patrocinadors, amb l'objectiu de revisar la convocatòria per a la segona edició i preparar materials d'ajuda per als possibles candidats, així com revisar els criteris d'adjudicació; una segona, oberta a totes les persones interessades en l'educació bibliotecària, per comentar possibles continguts i forma de les futures directrius per a l'ensenyament de la gestió, i reclutar-ne possibles nous membres (es va convocar aquesta reunió a través d'IFLA Express); i finalment, una tercera reunió sobre les estratègies futures de comunicació de la Secció i l'estructura del butlletí intern. Així mateix, alguns membres de la Secció van participar en una sessió de presentació de la mateixa dins l'estand d'IFLA a l'exposició.

Alguns aspectes pendents van acabar de concretar-se en la segona reunió del Comitè permanent (divendres, dia 23), on es van tractar els temes següents:

La Secció va organitzar a Glasgow, dins les sessions del congrés, les següents sessions obertes a tots els delegats:

Finalment —com l'any passat a Boston—, la Secció va acabar les seves activitats del congrés amb un sopar informal obert a tots els delegats i acompanyants que hi volguessin participar. Convocat a través d'IFLA Express, el sopar va ser un èxit de públic, abastant força persones que no són, actualment, dins de la Secció però que hi tenen interès en las seves activitats.

Com a resum, el balanç del congrés i del col·loqui satèl·lit han estat —igual com l'any passat— molt positius; s'hi ha vist en tot moment un gran entusiasme i activitat a la Secció de Gestió i Màrqueting, així com una gran disponibilitat per col·laborar amb altres seccions en la programació d'activitats que ajudin els bibliotecaris de tot el món a resoldre els seus problemes i millorar la seva gestió. Igual com l'any passat, també, si hi haguéssim de trobar un “però”, aquest tornaria a ser la poca representació d'alguns sectors bibliotecaris catalans —una participació que, sens dubte, hauria estat cost-efectiva, si més no per posar de relleu una cosa que és complicada en un fòrum internacional com aquest: fer visibles un país i un col·lectiu que, sovint, no reïxen a fer-se conèixer de la manera que ho mereixeria el seu nivell bibliotecari.Notes

1   A partir d'ara, l'anomenarem Secció de M&M, tal com, generalment, és coneguda dins d'IFLA.