BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 9, desembre 2002


Informe del Seminari “La Biblioteca pública: nous reptes i estratègies en la societat de la informació”, realitzat en el marc d'Interacció 2002 (Barcelona, 9–11 octubre 2002)


Ester Omella i Claparols

Servei de Biblioteques
Diputació de Barcelona

Jesús Soler i Hernán

Centre d'Estudis i Recursos Culturals
Diputació de Barcelona


1  Introducció

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, dins el seu pla d'acció, contempla la necessitat de promoure la reflexió i la visió estratègica dels reptes i les oportunitats de les biblioteques en el context de la societat de la informació.

En aquesta línia, durant l'any 2002 s'ha posat en marxa, conjuntament amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona, un procés per a la redacció d'un informe, d'horitzó temporal 2003–2010, que tindrà per objectiu oferir una visió estratègica dels diferents àmbits vinculats a la biblioteca pública, tot aportant recomanacions estratègiques i propostes d'actuació per situar el desplegament bibliotecari com a tema central de l'agenda dels equips de govern municipal. Aquest procés s'ha plantejat com un procés participatiu i que sigui abordable des dels municipis, amb perspectiva regional i amb voluntat d'involucrar el màxim d'agents. La coordinació d'aquest informe és a càrrec de Fèlix Manito, director de Kreanta.

El punt de partida de l'informe ha estat l'elaboració d'un marc general sobre les noves perspectives dels serveis públics i de quatre estudis temàtics. Aquests documents van ser presentats en el Seminari “La biblioteca pública: nous reptes i estratègies en la societat de la informació” que va tenir lloc en el marc d'Interacció 2002, jornades de polítiques i gestió cultural organitzades per l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i que enguany assolien la seva sisena edició. El Seminari ha estat l'eina per a debatre les propostes de l'informe i les recomanacions sobre accions i projectes. Algunes de les propostes i suggeriments dels assistents al Seminari ja s'han recollit en aquest document. Es pretén continuar aquest procés participatiu del màxim nombre de persones i organitzacions involucrades en el servei de biblioteca pública.

Tota la documentació del seminari (informe previ, presentacions dels ponents) es troba disponible al web d'Interacció: <http://www.diba.es/cerc/interaccio2002/cat>


2  Resums de les intervencions

El Seminari s'organitzà en quatre sessions, corresponents a cadascun dels àmbits temàtics. Cada sessió va tenir el ponent redactor de l'informe i una visió externa del tema que es tractava.


Sessió 1: Els professionals de la biblioteca pública

Aquesta sessió va anar a càrrec d'Eulàlia Espinàs, directora de la Fundació Bertelsmann, i de Carlos Obeso, director del Departament de Recursos Humans d'ESADE. Va moderar la sessió Adela d'Alòs-Moner, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

La presentació d'Eulàlia Espinàs va girar entorn a tres idees: la figura del professional bibliotecari, el seu paper enfront els reptes de la nova societat de la informació, i les principals línies per adaptar-se als canvis que es deriven. Estructurà la comunicació en dos blocs: situació actual i tendències. En el primer bloc va apuntar que els ciutadans identifiquen la figura del bibliotecari com tota persona que treballa en una biblioteca i així s'aplicà el terme en aquesta sessió. Avui en dia, és necessari potenciar l'equip de treball: el personal de direcció, l'equip responsable de tasques tècniques (bibliotecaris i tècnics auxiliars), i l'equip de suport (administració i manteniment). Apareixen nous perfils professionals (per exemple, informàtics). En definitiva, tots formen part del projecte. Això és significatiu de cara els nous reptes que són:

Davant d'aquests reptes contemplà les tendències següents:

Eulàlia Espinàs, va concloure dient que els bibliotecaris han de ser la figura clau per aconseguir una biblioteca més eficient, dinàmica i integrada al seu entorn.

La segona intervenció, a càrrec de Carles Obeso, va incidir en la importància de les competències professionals en la biblioteca pública. El ponent va exposar el següent perfil de competències clau:

Enllaçant amb les tesis d'Eulàlia Espinàs, va defensar un model de planificació estratègica per a la gestió de les biblioteques públiques.

Al final de les ponències, es va obrir un debat amb el públic. Destaquem algunes de les aportacions:


Sessió 2: Noves eines i serveis de les biblioteques públiques en la nova societat de la informació i el coneixement

La primera ponència va anar a càrrec de Mònica Medina, de la Biblioteca Can Fabra de Sant Andreu (Barcelona), i la segona la va protagonitzar Miquel Barceló, parlamentari. Com a moderador, va actuar Lluís Noguera, director de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Granollers.

En la presentació Mònica Medina va exposar la situació actual i va apuntar les tendències en aquest àmbit. Finalment va destacar alguns models de referència. Com a part de la situació actual i oportunitats per a la biblioteca pública:

Aquest punt de partida dóna lloc a plantejar-se una sèrie de propostes d'intervenció. Les tendències passen per considerar la biblioteca com a:

Algunes propostes de Mònica Medina per tal d'adequar els serveis a les demandes de la societat de la informació podrien ser: un portal web per a cada biblioteca, catàlegs en línia consultables des d'Internet, edició de continguts virtuals, sistemes de comunicació electrònics, adaptar nous espais i recursos, i fins i tot, la creació de nous punts de connexió del sistema bibliotecari a l'entorn urbà. Com a exemples es van enumerar: els Idea Stores (Londres) <http://www.ideastore.co.uk>, la Phoenix Public Library (Arizona) <http://www.phoenixpubliclibrary.org>, la Biblioteca de Puigcerdà (Girona) <http://www.ddgi.es/bibpuig>, i la Biblioteca de la Universitat Politècnica de Catalunya <http://bibliotecnica.upc.es>.

En la segona intervenció, Miquel Barceló va prevenir sobre els riscos de desigualtat futura en l'accés a la informació. Va apuntar també que la biblioteca pública hauria de contribuir a evitar l'anomenada “divisió digital”. Amb el pas de la societat industrial a la tecnològica s'ha desplaçat el valor productiu cap al concepte de serveis i coneixements, i és en aquest context on s'ha de definir el paper de la nova biblioteca pública. En definitiva, la biblioteca pública ha de saber aprofitar, com a intermediària, la potencialitat del treball en xarxa. La nova societat de la informació planteja noves funcions per a la biblioteca pública: l'alfabetització digital dels ciutadans del seu territori, la creació i difusió d'informació en xarxa, o la formació dels ciutadans en la gestió informativa. També s'ha de valorar el sentit de la cooperació amb d'altres centres del saber. Totes aquestes circumstàncies afecten al model d'organització interna de les biblioteques públiques, que haurien d'apostar per una major autonomia de gestió. Això es tradueix en que siguin capaces de gestionar la seva pròpia innovació, per la qual cosa es recomana disposar d'un sistema de qualitat total per a la millora contínua dels serveis. Com a mesures concretes, es van plantejar la necessitat d'un pla de comunicació i màrqueting i la figura d'un professional en la gestió d'I+D en els equips de treball.

En el debat van sorgir, entre d'altres, les idees següents:


Sessió 3: Els espais de la biblioteca pública

La primera ponència, va anar a càrrec de Jordi Permanyer, cap de Planificació i Programació del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, mentre que la segona la va protagonitzar Josep Llinàs, arquitecte. Com a moderadora, va actuar Àngels Seix, directora del Centre Cultural de Sant Cugat del Vallès.

Jordi Permanyer va presentar l'evolució existent en matèria d'edificis bibliotecaris en els darrers 10 anys en el nostre país, caracteritzada per:

Destacà com a tendències en la planificació:

Destacà com a tendències pel que fa a edificis:

A continuació, Josep Llinàs plantejà el què diferencia la biblioteca com a espai arquitectònic. La biblioteca és un conjunt d'usos individuals sota un sostre comú, així doncs, és molt important que els usuaris es facin seu l'espai en funció de les seves necessitats. Llinàs plantejà la necessitat que, previ a l'encàrrec arquitectònic, es defineixin clarament les necessitats i que l'organització s'involucri en el projecte aportant propostes. És un fet, afegí, que els programes de biblioteques són molt còmodes per a treballar-hi a nivell arquitectònic, donat que són molt instrumentals i amb una definició exacta. També ressaltà la importància de l'emplaçament: aquest ha de ser el més idoni per al nou servei bibliotecari. Apuntà també que el mobiliari ha de ser un element clau per a la definició dels espais. Va plantejar que actualment la flexibilitat dels espais és molt complicada, pel tema dels cablejats i de les instal·lacions en general. També plantejà la necessitat de sectorialitzar la il·luminació i de crear atmosferes per aconseguir ambients individuals.

En el debat públic van sorgir diferents idees: el dubte de si l'arquitectura de les nostres biblioteques és sostenible; la necessitat d'obertura de patis interiors a les biblioteques, en consonància amb el nostre clima mediterrani, i amb l'objectiu d'assolir espais de lectura exteriors; la importància de plantejar-se una flexibilització d'usos en la base del concepte de biblioteca com a espai viu, que els usuaris modifiquen segons necessitats. Es reforçà la idea de tenir en compte les qüestions dels costos de manteniment en el moment de projectar un nou edifici.

Sessió 4: La gestió de la biblioteca pública: models de gestió i vies de finançament

La primera ponència, va anar a càrrec de Xavier Fina, consultor d'ICC Consultors i la segona la va protagonitzar Sixte Moral, alcalde de Vilanova i la Geltrú. Com a moderador, va actuar Josep Altaió, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Xavier Fina va fer una anàlisi de la gestió i el funcionament actual de la biblioteca pública en comparació amb d'altres equipaments culturals, posant de manifest les diferències i els seus punts forts i febles. Qüestions que destaquem:

Presentà els següents eixos com a propostes de canvi:

A continuació, Sixte Moral va valorar la importància que la ciutadania participi en el debat sobre les ciutats i les polítiques culturals que es fan des de l'administració local i aportà comentaris a l'informe El paper de les biblioteques públiques en la nova societat de la informació des de la seva òptica de responsable polític d'una ciutat. Destaquem les aportacions següents:

En el debat posterior van sorgir qüestions relatives a: reforçar la necessitat plantejada del treball en xarxa, amb estructures menys jeràrquiques i major autonomia en l'organització i funcionament dels equipaments; la no necessitat d'incorporar gestors externs per dirigir una biblioteca pública donat que en l'actual sistema de formació per a professionals de biblioteques ja existeix un ampli ventall de matèries sobre gestió i, finalment, la necessitat que la biblioteca pública cooperi amb d'altres equipaments culturals del seu territori. Es plantejà la necessitat de trobar un consens de serveis culturals bàsics a cada territori.