BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 9, desembre 2002


Avaluació dels tutorials de PubMed i Eric


Marta Somoza Fernández

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

 


1  Els indicadors com a instrument d'avaluació

1.1  Introducció

La societat de la informació ofereix noves vies d'experimentació en el camp dels materials formatius. D'una banda, les tecnologies de la informació proporcionen maneres més interactives i adients de presentar el material i, de l'altra, apareixen nous conceptes en el camp de la formació i de l'educació, com ara la necessitat d'una formació continuada, la concepció de nous entorns educatius virtuals i, en definitiva, la necessitat d'elaborar nous materials didàctics que s'adaptin a aquestes situacions.

El present estudi defineix una sèrie d'indicadors formals i d'aprenentatge que ajuden a avaluar i millorar els tutorials sobre la recuperació de la informació i els aplica, de manera comparativa, a dos tutorials de bases de dades bibliogràfiques: ERIC i PubMed. Els indicadors de contingut s'obtenen d'aspectes relacionats amb la didàctica i el model instructiu, mentre que els indicadors formals s'extreuen dels conceptes d'usabilitat i disseny de pàgines web.

La finalitat d'aquest estudi és la sistematització d'uns criteris que permetin avaluar i millorar el disseny de tutorials sobre recuperació de la informació.


1.2  Indicadors formals i d'aprenentatge

Les biblioteques i els centres de documentació són dos dels llocs amb més llarga tradició en la formació del seus usuaris, tant pel que fa a la informació dels serveis que ofereixen com a la instrucció per a la utilització dels recursos.

Actualment, les ciències de l'educació suggereixen nous models didàctics que es basen en quatre punts bàsics: l'increment de la interactivitat entre el sistema i l'alumne, la diversificació de la manera d'aprendre, l'adquisició d'habilitats i el coneixement dels procediments i la utilització de casos reals en els exemples. Aquests quatre punts constitueixen la base dels indicadors d'aprenentatge següents:

Tanmateix, la incorporació de les tecnologies de la informació ha fet evolucionar els materials didàctics emprats en la formació des dels formats tradicionals en paper fins a la utilització de processadors de text, tecnologies audiovisuals i disseny de pàgines web.

En l'actualitat, la majoria dels manuals o tutorials que es troben per Internet s'elaboren amb HTML, cosa que afavoreix la interactivitat formal. L'ús d'altres tecnologies, com ara Flash Macromedia, n'incrementen alhora l'atractiu i la vistositat, tot i que per regla general es limiten a una seqüència de demostracions. Només en alguns casos, la combinació d'aquestes tecnologies s'utilitza per afavorir la interacció dels estudiants amb el sistema.

Tots aquests elements permeten elaborar uns indicadors formals basats en la usabilitat de les pàgines web i en el disseny de les interfícies. Dins d'aquest grup parlem de:

Per tal de constatar la validesa d'aquests indicadors, en aquest estudi s'apliquen a l'anàlisi de dos tutorials sobre la recuperació de la informació (ERIC i PubMed), amb l'objectiu de comprovar els indicadors conceptuals i formals. S'han escollit dos tutorials que comparteixen criteris semblants. Es tracta de dues bases de dades bibliogràfiques de molta difusió i utilització en tot el món i d'accés lliure a Internet. Els productors de les bases de dades representen institucions de solvència i llarga tradició, tant en la matèria de què tracten com en l'àmbit documental. A més, totes dues tenen un tesaurus.


PubMed Tutorial

URL <http://www.nlm.nih.gov/bsd/PubMed_tutorial/m1001.html>

Aquest tutorial facilita l'aprenentatge de l'ús del sistema PubMed de la National Library of Medicine (NLM). PubMed és l'aplicació amb la qual l'NLM dóna accés per Internet a la prestigiosa base de dades bibliogràfica MEDLINE, que comprèn referències del camp de les ciències de la salut, incloent-hi el PreMedline, que correspon a les vuit últimes setmanes. Al seu tutorial es pot accedir directament des de la mateixa base de dades. Com a complement formatiu, PubMed inclou també unes FAQ o preguntes més freqüents i l'antic manual en línia en format HTML.


2.1  Indicadors d'aprenentatge

2.1.1  Indicadors basats en el contingut

Explicació del concepte booleà

Figura 1. Explicació del concepte booleà

Glossari del tutorial PubMed

Figura 2. Glossari del tutorial PubMed


2.1.2  Indicadors basats en el procés d'aprenentatge

Exemple de temporalització en Hot Copy de Dialog

Figura 3. Exemple de temporalització en Hot Copy de Dialog

Exercici de pregunta amb resposta

Figura 4. Exercici de pregunta amb resposta


Proposta d'exercici per executar en PubMed

Figura 5. Proposta d'exercici per executar en PubMed


Resolució de l'exercici

Figura 6. Resolució de l'exercici


Exercici final del tutorial

Figura 7. Exercici final del tutorial


2.1.3  Indicadors basats en l'orientació pedagògica


2.2  Indicadors formals

2.2.1  Indicadors relacionats amb la interfície

El sistema s'organitza en tres àrees de treball que es repeteixen al llarg del tutorial. Tots els mòduls es presenten de manera consistent i homogènia, amb la mateixa representació gràfica i iconogràfica amb una àrea on es fa l'exposició del tema, una pestanya superior (figura 8) que serveix per desenvolupar els punts i una finestra lateral on es visualitzen totes les unitats que formen el tutorial.


Detall de les pestanyes superiors que desglossen una unitat del tutorial

Figura 8. Detall de les pestanyes superiors que desglossen una unitat del tutorial


La interfície és molt comprensible i autoexplicativa. Si es vol avançar en la navegació de la pàgina, es pot arribar al final o seguir amb el botó .

En l'àrea d'exposició trobem els enllaços al glossari. Apareixen dos tipus d'enllaços diferents, Show Me (figura 9), animació feta en Flash Macromedia que ressalta el punt de l'explicació; i Steps (<http://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_tutorial/m3009.html>), que explica pas a pas l'execució del procés.

Exemple d'animació amb Show Me

Figura 9. Exemple d'animació amb Show Me

Perfil d'usuari en Hot Copy, el tutorial de Dialog

Figura 10. Perfil d'usuari en Hot Copy, el tutorial de Dialog


2.2.2  Indicadors relacionats amb la usabilitat

Formulari per expressar suggeriments sobre el tutorial

Figura 11. Formulari per expressar suggeriments sobre el tutorial


3  Tutorial ERIC

URL <http://www.eriche.org/Workshops/searching2.html>

Aquest tutorial correspon a la base de dades Educational Resources Information Center del US Department of Education's Office of Educational Research and Improvement, administrada per la National Library of Education (NLE).


3.1  Indicadors d'aprenentatge

3.1.1  Indicadors basats en el contingut

Pàgina principal del tutorial ERIC

Figura 12. Pàgina principal del tutorial ERIC


3.1.2  Indicadors basats en el procés d'aprenentatge

Solucionari de l'exercici final

Figura 13. Solucionari de l'exercici final


3.1.3  Indicadors basats en l'orientació pedagògica

Exemple per executar directament en la base de dades

Figura 14. Exemple per executar directament en la base de dades


3.2  Indicadors formals

3.2.1  Indicadors relacionats amb la interfície

El títol del mòdul no és definitori del contingut

Figura 15. El títol del mòdul no és definitori del contingut

Considerem que un del errors més greus del tutorial és separar l'explicació de la pràctica. El mateix tutorial recomana la impressió de l'explicació (figura 16) per poder executar-la després directament en la base de dades. Formalment, es podia haver resolt utilitzant HTML, incorporant dues finestres, una per a la consulta i l'altra per seguir el tutorial.

Recomanació d'impressió de la unitat

Figura 16. Recomanació d'impressió de la unitat


3.2.2  Indicadors relacionats amb la usabilitat

Petició d'ajuda del tutorial o sobre la matèria

Figura 17. Petició d'ajuda del tutorial o sobre la matèria


Enquesta final de valoració del tutorial

Figura 18. Enquesta final de valoració del tutorial


4  Conclusions

Tot i que la matèria de què tracten els dos tutorials utilitzats no és la mateixa, els indicadors tenen la pretensió de ser estàndards i han permès fer-ne l'estudi comparatiu. Ofereixen una metodologia sistematitzada per establir una avaluació de diferents tutorials i palesa la seva aplicabilitat pràctica.

En línies generals podem dir que el tutorial de PubMed és més complet, tant formalment com conceptualment. Alguns indicadors mostren aspectes que es podrien millorar com ara afegir la temporalització de les unitats per què l'alumne conegui quant de temps hi dedicarà; reduir les explicacions en el text i desplaçar-les amb les ajudes annexes. Un altre aspecte més relacionat amb la didàctica seria crear un tutorial més senzill per a usuaris novells, centrat en els temes més bàsics —booleans, preparació de la cerca. Cal remarcar també la necessitat d'implementar algun grau d'adaptabilitat en el sistema, tant formalment —identificar el punt on l'usuari deixa cada sessió—, com pel que fa al procés d'aprenentatge —incorporant l'opció d'una prova inicial d'avaluació dels coneixements, amb la finalitat d'orientar a partir de quina unitat hauria de començar.

Respecte a ERIC, caldria incorporar, a més de les millores proposades per al PubMed, d'altres que han estat comentades de manera més particular en els diferents apartats. La millora més substancial seria incloure les finestres per compaginar l'explicació amb l'execució de l'exercici proposat. Formalment, el sistema es podria millorar incorporant tecnologies com ara Flash Macromedia en alguns processos, de manera que n'augmenti la interactivitat. Respecte als continguts, caldria incorporar explicacions més exhaustives i afegir un glossari dels termes més utilitzats.

Per concloure, considerem que aquesta sistematització ha aportat una metodologia per a l'avaluació i la millora dels tutorials en general. Cal seguir analitzant més tutorials per validar els indicadors, ampliar-los o concretar-los.


5  Bibliografia

Dennis, Stefanie; Brougton, Kelly (2000). “FALCON: an interactive library instruction tutorial”. Reference services review, vol. 28, núm. 1 (2000), p. 31–38.

Head, Alison J. (1999). Design wise: a guide for evaluating the interface design on information resources. New Jersey: Information Today.

PubMed Tutorial (2002). <http://www.nlm.nih.gov/bsd/PubMed_tutorial/m1001.html> [Consulta: 25/10/2002].

Raskin, Jeff (2000). The humane interface: new directions for designing interactive systems. Boston: Addison-Wesley.

Rutter, Lynne; Matthews, Marian (2002). “InfoSkills: a holistic approach to on-line user education”. En: The electronic library, vol. 20, núm. 1 (2002), p. 29–34.

Searching ERIC on Internet (2002). <http://www.eriche.org/Workshops/searching2.html> [Consulta: 25/10/2002].

Shneiderman, Ben (1998). Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction. Boston: Addison-Wesley.