Fonts en línia d'interès per a l'estudi de la literatura catalana


Amadeu Pons

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

pons@fbd.ub.es

Introducció

L'objectiu d'aquest treball és oferir una selecció de fonts d'informació bàsiques d'interès per als estudiosos de la literatura catalana, disponibles a Internet. Per a la selecció s'ha tingut en compte, com és natural, la qualitat dels continguts de les obres triades: la seva completesa, el seu rigor, la seva actualització, etc. El criteri d'inclusió de les obres ha estat força restrictiu: per exemple, no s'han recollit pàgines web dedicades a autors o obres individuals —que hauria fet la llista inacabable— tot i que hi ha fonts d'informació excel·lents en aquest àmbit. La persona que s'interessi per identificar recursos dedicats a un autor en concret trobarà els enllaços pertinents a partir del primer apartat del treball: obres enciclopèdiques i portals.

Presentem la selecció ordenada segons el tipus d'informació que proporcionen les fonts, i acompanyem les referències amb un breu comentari per a cadascuna. Dins de cada secció, presentem les obres de més generals a més específiques. Els apartats principals són aquests set: Obres enciclopèdiques i portals, Repertoris biogràfics, Biblioteques virtuals i corpus, Repertoris bibliogràfics, Informació sobre premis literaris, Butlletins de novetats i Apèndix: obres no disponibles en línia.

Tot i que resulti evident, cal començar dient que la persona interessada a trobar qualsevol mena d'informació sobre literatura catalana pot disposar també, a més de les obres especialitzades, de les fonts de caràcter general que, tant en forma d'enciclopèdies, bibliografies, catàlegs, etc., inclouen informació pertinent i rellevant sobre la literatura catalana. Per identificar obres generals disponibles en línia de qualitat es pot recórrer a alguns dels reculls que mantenen la majoria de biblioteques universitàries. El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya ha aplegat en una pàgina les eines d'aquest tipus que han elaborat les biblioteques que formen part del Consorci:

Guies temàtiques electròniques. [Barcelona]: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, 1998, últ. mod., 01/04/2003.
<http://ccuc.cbuc.es/vtls24/vtls/catalan/consultagt.html>. [Consulta: 14/04/04].

Recopilació dels reculls de recursos en línia elaborats per les biblioteques universitàries catalanes. Es poden cercar per matèries (segons la CDU o alfabèticament) o per paraula clau. En total hi ha 16 pàgines que es refereixen a la literatura.


Així mateix, cal deixar constància d'un treball disponible en línia que resumeix l'activitat de recerca feta entre 1996 i 2002 sobre aquesta matèria:

Filologia catalana: literatura: 1996-2002. Coord., Eulàlia Duran. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, juny 2004. 107 p. (Reports de la recerca a Catalunya).
<http://www.iecat.net/recerca/reports/pdf2/litcat9602.pdf.> [Consulta: 14/07/2004].

Informe de síntesi sobre la recerca universitària feta als Països Catalans sobre literatura catalana en els darrers anys, estructurat per especialitats: Teoria de la literatura i literatura comparada, medieval, moderna i contemporània. De cadascuna s'ofereix una panoràmica de les recerques més importants, les revistes principals, les tesis presentades...


Obres enciclopèdiques i portals

Lletra: l'espai virtual de literatura catalana. [Barcelona]: UOC.<http://www.uoc.edu>. [Consulta: 08/04/04].

Desenvolupat pels estudis d'Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya, aquest és un dels llocs a Internet dedicat a la literatura catalana amb uns continguts més amplis i interessants. És dirigit per Jaume Subirana i compta amb el suport i la col·laboració de diverses institucions i entitats. La informació que ofereix, que augmenta permanentment, és constituïda per pàgines de creació pròpia i també per múltiples enllaços a altres webs seleccionats.

Les seccions principals que el componen són les següents: “Noms propis”, amb informació sobre uns 125 autors (en el moment de redactar aquestes línies) de literatura catalana. (Excepcionalment hi ha algunes pàgines dedicades a persones que no són creadors, com ara el crític i historiador Arthur Terry, o l'impressor Joan Rosenbach, entre d'altres.) Els autors inclosos abasten tots els períodes de la història catalana: des dels clàssics medievals, com ara Ramon Llull o Francesc Eiximenis fins a autors de l'última fornada, com per exemple Miquel Bezares (nat el 1968) o Màrius Serra (del 1963). S'hi inclouen els autors més populars i de més producció (Quim Monzó, Josep Pla, Jacint Verdaguer, etc.) però també d'altres d'una producció menor (Quima Jaume, Concepció G. Maluquer o Josep Pedreira). Hi trobem a faltar molts noms importants, com ara Avel·lí Artís-Gener, Jaume Cabré, M. Aurèlia Capmany, Josep Maria Espinàs, Miquel de Palol, Sergi Pàmies, Baltasar Porcel, Carme Riera, Isabel-Clara Simó, Emili Teixidor, Ferran Torrent, etc. Però aquestes mancances aniran resolent-se de segur amb el temps, ja que el ritme d'incorporació de materials és prou ràpid (en el moment de la redacció d'aquestes línies figuren 15 autors senyalats com a novetat o amb les dades actualitzades). De cada autor es dóna una biografia breu, d'una extensió que va des d'unes 650 paraules dedicades a Rafael d'Amat fins a unes 2.700 en el cas de Carles Riba o 2.300 per a Salvador Espriu. Aquests textos són d'elaboració pròpia o bé extrets del Nou diccionari 62 de la literatura catalana o d'altres fonts. A més de la part textual, de cada autor es donen enllaços cap a catàlegs de biblioteca (Biblioteca de Catalunya, CCUC, biblioteques públiques de Catalunya), bibliografies (Traces) i repertori biogràfic (Qui és qui a les lletres catalanes). També hi ha enllaços cap a llocs d'Internet amb obres o fragments d'obres de l'autor estudiat, o a altres pàgines relacionades. És de destacar també la relació de les 180 pàgines (aproximadament) d'altres escriptors no tractats encara en aquest portal.

La secció “Obres” inclou articles (com abans, alguns de creació pròpia; d'altres, provinents d'altres fonts) sobre una vintena (per ara) d'obres literàries. Hi trobem des d'obres clàssiques (com el Tirant lo Blanc) fins a d'altres de ben recents (com Pa negre, d'Emili Teixidor, publicada el 2003). A més de l'explicació pertinent se'n reprodueixen fragments, i hi ha un recull d'enllaços cap a llocs d'Internet on també es parla de l'obra. Ara per ara les obres estudiades són encara ben poques; haurem d'esperar un cert temps perquè puguem disposar d'aquesta part com una font d'importància. A part de les obres estudiades hi ha una setantena d'enllaços cap a llocs d'Internet que estudien altres obres.

“Períodes” reprodueix els articles que el Nou diccionari 62 de la literatura catalana dedica a nou èpoques, des del Renaixement fins al noucentisme, i els complementa amb una selecció d'enllaços d'Internet que hi tenen relació. L'apartat “Edició” presenta articles de caràcter enciclopèdic (de fonts diverses) sobre 16 editors o editorials (tant actuals com ja extingides), i uns 50 enllaços a webs d'editorials que publiquen actualment en català. És interessant la secció “Revistes”, que ofereix estudis sobre nou revistes literàries (Ariel, Dau al set, L'avenç, etc.); però sobretot pels enllaços cap a revistes literàries en línia (n'inclou 44, ara per ara).

Altres seccions amb informacions diverses són “Premis” (que inclou una àmplia selecció de webs de premis literaris catalans), “Temàtica” (amb vuit treballs originals de matèries diverses com ara Cinema i literatura catalana o Literatura infantil i juvenil, i una colla d'enllaços cap a webs de temàtiques diverses com per exemple ciència-ficció, goigs, literatura electrònica, traducció i d'altres). Finalment, a la secció “Vària” s'hi troba una selecció d'uns 170 enllaços (amb un breu comentari d'una a tres línies en cadascun) sobre aspectes diversos relacionats amb la literatura catalana: associacions d'escriptors, biblioteques, congressos, llibreries, etc.

 

Pàgina d'inici de Lletra

Figura 1. Pàgina d'inici de Lletra


Pàgines autors/es. [Barcelona]: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. <http://www.escriptors.com/autors.php>. [Consulta: 10/04/04].

Aquesta obra és l'altra font d'informació important sobre autors literaris en català a Internet. En aquest cas prové de la principal associació professional, l'AELC, si bé enlloc hem sabut trobar el nom de cap persona responsable de la feina. Actualment ofereix unes 260 pàgines dedicades a diversos autors, tant vius com morts. I el nombre va augmentant progressivament (en el moment de redactar aquestes línies hi havia 43 pàgines senyalades com a novetats o que tenien les dades actualitzades). En realitat, no totes les pàgines són de creació pròpia: aproximadament un 20 % dels enllaços envien a pàgines alienes a aquest lloc web: són pàgines personals dels autors o pàgines elaborades per altres persones o entitats.

Com en el cas de Lletra, hi ha algun personatge estudiat que no és ben bé creador literari (per exemple, el filòleg Joan Coromines, el crític i historiador Joaquim Molas, el geògraf Pau Vila, etc.). L'estructura de la informació que s'ofereix de cada autor és bastant homogènia. Sempre es comença amb una presentació breu (al voltant de 150 paraules); a partir d'aquí hi ha diferents opcions: una biografia més extensa (entre 500 i 1.500 paraules, segons els casos), la llista de les seves publicacions, enllaços a la base de dades de l'ISBN i a diversos catàlegs de biblioteques i, sovint, textos sobre l'obra de l'autor (generalment extrets d'obres publicades prèviament), fragments de l'obra pròpia, premis obtinguts i traduccions que se li han fet, com també enllaços cap a altres llocs d'Internet relacionats.

Des de la pàgina principal de l'Associació (http://www.escriptors.com/) s'accedeix a l'apartat “Enllaços d'interès”: una col·lecció d'uns 500 enllaços organitzats en una vintena de matèries: associacions professionals, biblioteques, editorials, revistes, llibreries, premis, etc.

 

Pàgina d'inici de Pàgines d'autors/es

Figura 2. Pàgina d'inici de Pàgines d'autors/es


A banda d'aquestes dues fonts bàsiques, la persona interessada en temes d'història de la literatura catalana no pot oblidar obres clàssiques que només existeixen en versió impresa. En donem una selecció en l'“Apèndix” d'aquest treball.


Repertoris biogràfics

Qui és qui. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes, cop. 2003, últ. introd. de dades: 08/04/2004. <http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/index.asp>. [Consulta: 11/04/04].

Repertori biobibliogràfic d'autors literaris en català vius (de qualsevol lloc), amb intenció d'exhaustivitat. En el moment de redactar aquestes notes s'hi troben 1.461 escriptors. La condició per figurar-hi és haver publicat un mínim de dues obres de creació literària en català. En queden exclosos explícitament els autors que s'hagin dedicat exclusivament a l'àmbit de la història o la crítica literàries. Tanmateix, dels autors que en formen part, es deixa constància de tota la producció, inclosos els treballs de crítica. Els autors morts després de 1991 —quan s'inicià l'elaboració d'aquesta obra— no són retirats de la base de dades. Qui és qui és elaborat per la Institució de les Lletres Catalanes a partir d'enquestes als mateixos interessats i del buidatge d'altres fonts. Com a responsables principals d'aquesta base de dades figuren Lluïsa Julià (coordinació literària) i Mercè Loire (coordinació tècnica). La cerca es pot efectuar pel nom dels autors, pel títol de les obres publicades i per gènere literari (però no es poden combinar aquests tres conceptes). De cada autor, se'n dóna el lloc i la data de naixement, una adreça de contacte (no sempre), la professió i altres dades biogràfiques molt esquemàtiques, els premis literaris obtinguts (si és el cas) i la relació d'obres publicades (ordenades per gèneres). En alguns casos hi ha l'enllaç cap a la pàgina personal de l'autor o les que pugui tenir als portals Lletra o Pàgines autors/es. El 1991 aparegué una edició impresa d'aquesta obra.


Literatura valenciana actual: dades biobibliogràfiques dels/de les escriptors/res valencians/nes actuals (1968–1998). Alacant: Universitat d'Alacant, Departament de Filologia Catalana, 1998. <http://mmlab.ua.es/lletraferit/>. [Consulta: 20/04/04].

Repertori biobibliogràfic d'autors literaris en català vius i vinculats (per naixement o residència) al País Valencià, amb intenció d'exhaustivitat. Es recullen només les obres publicades entre 1968 i 1998. Per figurar-hi cal haver publicat un mínim d'un llibre de literatura de creació i també alguna altra publicació literària. En el moment de redactar aquestes notes inclou uns 210 escriptors. Ha estat elaborat des del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, amb la coordinació del professor Gabriel Sansano. La cerca es pot efectuar per molts conceptes (però no hi ha la possibilitat de combinar-los): noms d'autors, lloc de naixement, títols, editorials, any de publicació, gènere literari, premis, etc. De cada autor hi ha una breu biografia (no inclou adreça de contacte), la relació de les obres (inclou també col·laboracions en revistes), els premis que hagi pogut rebre i (quan es coneix) la bibliografia sobre l'autor.


Biblioteques virtuals i corpus

Biblioteca virtual Joan Lluís Vives. [Alacant]: Institut Joan Lluís Vives, 1999. <http://www.lluisvives.com/>. [Consulta: 12/04/04].

A imatge de la Biblioteca Cervantes i utilitzant la seva infraestructura, l'Institut Joan Lluís Vives (entitat formada per totes les universitats dels Països Catalans) inicià l'octubre de 1999 una biblioteca virtual d'obres en català. El projecte és dirigit per Llúcia Martín Pascual, i es proposa de comptar amb “un total de 500 títols d'interès cabdal per al nostre patrimoni cultural anteriors a 1920”. En el moment de redactar aquestes notes els títols inclosos ultrapassen ja els 300. Cal recordar que no pas totes les obres que en formen part són de creació literària, encara aquesta matèria és la que abunda més. Quasi un centenar d'obres són de literatura, si bé no totes són obres originals: també hi ha estudis sobre elles. Pel que fa al format dels documents, n'hi ha tant en HTML com facsímils d'impresos o de manuscrits (imatges JPEG). També hi ha documents audiovisuals (de moment, tres arxius sonors i cinc vídeos).

La cerca es pot fer idènticament que a la biblioteca germana Cervantes: per autors, per títols o per la CDU i, amb la cerca avançada, per paraula clau d'autor, de títol, de matèria o general.

 

Pàgina d'inici de Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

Figura 3. Pàgina d'inici de Biblioteca virtual Joan Lluís Vives


Rialc: repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana. [Napoli]: Università di Napoli Federico II. <http://www.rialc.unina.it>. [Consulta: 16/04/04].

Corpus de poesies en català dels segles XIV i XV, amb intenció d'exhaustivitat. El projecte pretén abastar altres gèneres a més a més del líric (de fet, ja s'hi troben també obres teatrals). La direcció corre a càrrec de Lola Badia (professora de la UB) i de Costanzo Di Girolamo (Università di Napoli Federico II). Hi col·laboren també altres professors de les universitats Autònoma, de Girona i de Messina. S'hi reprodueix l'obra de 216 autors (més les obres anònimes), en total, quasi 1.600 poemes, presentats en format HTML. S'ha tingut una cura especial a transcriure els textos a partir de les edicions de més qualitat (les quals són citades al peu de cada poesia), amb les correccions oportunes, quan ha calgut (en aquests casos, s'indiquen, en nota, els canvis). Les cerques es poden fer per autor (en una llista alfabètica), per títol o pels íncipits (versos inicials).


Poesia catalana d'ahir i d'avui. Seleccionada per Eduard J. Verger. <http://www.llibreweb.com/lipmic/Poecat/index.htm>. [Consulta: 16/04/04].

Antologia de poemes en català de tots els temps (en el moment de redactar aquestes notes hi podem trobar obres de 7 autors dels segles XIV i XV, 3 del XVI, 7 dels segles XVII i XVIII, 22 del XIX i 34 del XX). Al peu de cada poema (que es visualitza en format HTML) consta l'edició d'on es reprodueix. La cerca es pot fer per segles o per autors (no per títols).


Corpus. [Barcelona]: Institut d'Estudis Catalans. <http://pdl.iec.es/entrada/paraules.asp>. [Consulta: 21/04/04].

Corpus lingüístic del català, amb textos des de 1833 fins a 1988. Les obres incloses pertanyen a tots els camps del coneixement; de creació literària hi ha 1.036 textos, que representen el 30,59 % del total. (S'ha calculat que, en el període estudiat, el nombre total d'obres literàries és de prop de 15.000.) Les obres s'inclouen a text complet, però només es poden visualitzar de paràgraf en paràgraf, a partir de la cerca a la base de dades d'algun mot concret. Per a més informació sobre aquesta font, consulteu: <http://pdl.iec.es/informacio/DocCorpus.pdf>.


Repertoris bibliogràfics

Traces: llengua i literatura catalanes. [Barcelona]: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, últ. mod.: 13/11/2001. <http://www.cbuc.es/llc/>. [Consulta: 11/04/04].

Base de dades bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes, sobre literatura estrangera traduïda al català, i sobre llengua i literatura generals en català o traduïdes al català. És elaborada des de 1987 pel Servei d'Informació Bibliogràfica de Llengua i Literatura Catalanes del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de Jordi Castellanos. Actualment aquesta base de dades és consultable a través de la Biblioteca Digital de Catalunya, del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.

En el moment de redactar aquestes notes consta d'uns 50.000 registres, majoritàriament articles de revista, però també altres tipus de documents: monografies, col·laboracions en congressos, algunes tesis i treballs de recerca, suplements culturals de la premsa, etc. (Generalment no hi estan inclosos, però, els estudis introductoris publicats a les pàgines preliminars de les obres de creació.) Les revistes buidades són unes 175 (la llista completa es pot consultar a <http://www.traces.uab.es/tracesbd/contingut/publicacions.htm>). El buidatge comença el 1988, però en una vintena de títols (els més rellevants) s'ha fet un buidatge retrospectiu.

La indexació s'ha fet d'una manera prou exhaustiva (són abundants els registres que tenen assignada una vintena de descriptors), incloent-hi, a més de les matèries pròpiament dites, autors i institucions estudiades, i també àmbits geogràfics i cronològics. Per a aquesta tasca es desenvolupà un complet tesaurus (d'uns 1.000 descriptors), consultable a <http://www.traces.uab.es/tracesbd/Tesaurus/tesaurus.htm>. Molts registres tenen també un breu resum (també recuperable per paraula clau). Les opcions de cerca són les mateixes que a qualsevol altra base de dades gestionada amb VTLS (cerca bàsica o avançada), i els camps interrogables són autor, matèria, títol, paraula clau i ISBN/ISSN.


Qüern: repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna. Núm. 1 (1995)– . [Girona]: Universitat de Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, cop. 2002– . Biennal. <http://biblioteca.udg.es/qüern/>. [Consulta: 14/04/04]. ISSN 1136-0372.

Bibliografia periòdica sobre llengua i literatura catalanes “des de l'aparició de la literatura en vulgar als Països Catalans” fins a 1830 aproximadament. També s'inclouen treballs sobre altres matèries, que puguin ser d'utilitat al filòleg: història del llibre, marc històric, etc. Es recullen tot tipus de documents: articles de revista (també les ressenyes), monografies, contribucions en congressos, etc. Cada notícia conté dades bibliogràfiques i —tot sovint— notes breus sobre el contingut. En el darrer número disponible en línia (el núm. 4, publicat el 2001, que recull la producció de 1999–2000) es troben gairebé 1.400 referències. La presentació és alfabètica dels autors (el document es presenta en format PDF). Índex alfabètic d'autors, obres anònimes i matèries. Albert Rossich, Lola Badia i Pep Valsalobre dirigeixen l'obra. N'existeix també una edició en paper.


BITECA: bibliografia de textos catalans antics. Berkeley: The Regents of the University of California, cop. 1997, last dataload: 8 Dec. 2003. <http://sunsite.berkeley.edu/PhiloBiblon/phhmbi.html>. [Consulta: 15/04/04].

Repertori bibliogràfic de textos medievals en català (manuscrits o impresos), de totes les matèries (principalment de creació literària, però també d'agricultura, medicina, religió, dret, etc., si bé s'exclouen documents de caràcter administratiu o legislatiu). L'abast cronològic comprèn des dels inicis de la llengua fins a la fi del regnat dels Reis Catòlics (1516). Té una intenció d'exhaustivitat. És dirigit actualment pels professors Vicenç Beltran i Gemma Avenoza, de la Universitat de Barcelona. Aquest projecte nasqué el 1989, com a represa de projectes anteriors, i de manera complementària a la Bibliography of old Spanish texts: BOOST. Forma part d'un projecte més ampli (PhiloBiblon), que inclou també les llengües espanyola i galaicoportuguesa. El 1999 aparegué una edició en CD-ROM del conjunt de la base de dades.

Inclou la notícia d'uns 1.700 documents (que sovint comprenen més d'un text), fruit de la consulta directa dels fons de biblioteques de Barcelona, Florència, Londres, Madrid, Mallorca, París, Ripoll, Roma i Vic. Però el treball està en curs d'elaboració, i seran visitades altres biblioteques d'arreu, amb la qual cosa augmentarà el nombre de documents descrits.

Els registres inclouen una descripció codicològica molt acurada de cada document (manuscrits la majoria, però també alguns impresos): localització a la biblioteca o arxiu on es troba, descripció física detallada (suport, mides, datació, presència d'il·lustracions, relligadura, etc.), descripció dels textos que comprèn i referències a possibles edicions posteriors i a estudis sobre l'obra.

BITECA es presenta en una base de dades, juntament amb les que fan referència a les altres llengües peninsulars. Les cerques es poden fer al conjunt de les tres, o bé a alguna en particular. Els camps interrogables són: paraules del títol, autor o paraula clau general. No es poden limitar les cerques específicament per matèria, data o lloc.


Catalan literature bibliography = Bibliografia de literatura catalana. [Providence]: Brown University, 1997. <http://dev.stg.brown.edu/projects/BUCLIB/>. [Consulta: 12/04/04].

Bibliografia dedicada a la literatura catalana dels segles XIX i XX. Inclou les referències de les obres originals i dels treballs que en parlen. La desenvolupen Enric Bou (professor dels Hispanic Studies de la Brown University) i Ramon Pla i Arxé (professor de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona). El projecte començà sent una bibliografia de Pere Gimferrer, però després s'amplià a qualsevol autor de l'època susdita.

Actualment la formen uns 2.500 registres, sense resum, que comencen aproximadament el 1965. El registre més modern data de 1999. La cerca es pot fer per autor, títol, editorial, lloc d'edició, data de publicació i paraula clau. També es poden fer cerques específiques per períodes i gèneres (la llista d'aquests dos darrers camps és disponible a <http://www.brown.edu/Research/Gimferrer/Catalan/keywords.html>). Tot i que sembla un projecte aturat fa anys, i amb una quantitat de registres limitada, pot ser útil com a complement de Traces per recuperar treballs publicats abans de 1980.


Catàleg de literatura infantil i juvenil. <http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/cataleg/>. [Consulta: 20/04/04].

Bibliografia selectiva de llibres per a infants i joves fins a 16 anys. Inclou tant obres de creació literària com de coneixements. La informació és elaborada pel Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i per l'associació Amic de Paper, que apliquen uns criteris de qualitat a l'hora de fer la selecció d'obres. Inclou 16.000 títols (amb les dades bibliogràfiques i un resum del contingut), que es poden cercar per autor, títol, editorial, data i matèries.

Pàgina d'inici de Catàleg de literatura infantil i juvenil

Figura 4. Pàgina d'inici de Catàleg de literatura infantil i juvenil


MLA international bibliography of books and articles on the modern languages and literatures. Newton Lower Falls, Md.: SilverPlatter. Mensual. Accessible amb subscripció prèvia. Es publica també en CD-ROM (Bronx, N. Y.: H. W. Wilson, mensual, ISSN 1063-3316) i en paper (New York: Modern Language Association of America, 1969– , anual, ISSN 0024-8215). Més informació disponible a: <http://www.mla.org/publications/bibliography>. [Consulta: 19/04/04].

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?bib=0823-29360&conf=080000++++++++++++++> )

Bibliografia sobre llengua i literatura, d'abast internacional i amb intenció d'exhaustivitat, que inclou referències d'articles (buidats de més de 3.000 revistes d'arreu del món), monografies, tesis i altres treballs. La versió impresa recull publicacions des de 1921. La versió electrònica, des de 1963. En el moment de redactar aquestes notes té 1.600.000 registres, aproximadament. Permet la cerca per autor, títol, títol de revistes, llengua de publicació, matèries (se'n pot consultar el tesaurus en línia), tipus de document i any de publicació. Aquesta obra és consultable en xarxa local en diverses biblioteques universitàries.


Simón Palmer, Mª del Carmen. Bibliografía de la literatura española desde 1980. ProQuest Information: Learning Company, 1998–2004. Actualitzacions semestrals. <http://ble.chadwyck.com/>. [Consulta: 11/05/04].

Bibliografia periòdica sobre literatura espanyola, que recull tot tipus de documents (incloent-hi les ressenyes) publicats des de 1980 (i alguns d'anteriors). Actualment té unes 95.000 entrades, recuperables en una base de dades per paraula clau, autor, títol, lloc de publicació i revista; també es pot limitar cronològicament. Tot i que l'objecte d'aquesta font no és la literatura catalana, s'hi troben algunes referències que s'hi refereixen i algunes (les que corresponen a treballs publicats en revistes espanyoles o estrangeres) no formen part de Traces. D'aquesta obra, se'n publica també una versió en CD-ROM des de 1999, consultable en xarxa local en diverses biblioteques universitàries.

Pàgina d'inici de Bibliografía de la literatura española desde 1980

Figura 5. Pàgina d'inici de Bibliografía de la literatura española desde 1980

Com dèiem en un apartat anterior, hi ha obres d'un interès molt alt que només es troben en format imprès. Vegeu una mostra de bibliografies i repertoris disponibles només en aquesta modalitat a l'“Apèndix” d'aquest treball.


Informació sobre premis literaris

Premis literaris en català amb convocatòria en vigor. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, cop. 2003. <http://cultura.gencat.net/PreLit/>. [Consulta: 12/04/04].

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya manté al dia una base de dades sobre premis literaris en català, amb intenció d'exhaustivitat. Es mostren només els que són vigents en el moment de fer la consulta. En redactar aquestes línies contenia informació de 230 premis, amb un resum de les bases de cadascun, el termini d'admissió, la dotació, etc. La consulta es pot fer per gènere (article periodístic, assaig, narrativa, poesia, etc.), nom del premi, entitat que el convoca i localitat.

Premis literaris en català: palmarès dels premis literaris en català. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, cop. 2003. <http://cultura.gencat.net/PreLit/palmares.htm>. [Consulta: 12/04/04].

D'altra banda, el mateix Departament ofereix la llista de les obres premiades en els diferents premis literaris en català. Es presenten un total de 72 premis (38 de prosa, 12 de poesia, 9 d'assaig i 13 d'altres gèneres), en tota la seva història, sigui extensa o reduïda.

Pàgina d'inici de Premis literaris en català

Figura 6. Pàgina d'inici de Premis literaris en català


Butlletins de novetats

Vilaweb lletres: diari electrònic independent. Barcelona: Partal, Maresma & Associats, 1995–2000. <http://vilaweb.com/lletres/>. [Consulta: 12/04/04].

Notícies d'actualitat relacionades amb el món literari en català, ressenyes d'obres i enllaços cap a institucions d'interès són els continguts principals d'aquesta secció de Vilaweb.


Escriptors en llengua catalana. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. <http://www.escriptors.com/>. [Consulta: 12/04/04].

Inclou notícies (amb una selecció procedent de la premsa) i molts avisos d'actes relacionats amb la literatura catalana: conferències, presentacions de llibres, convocatòries de premis, etc.


Apèndix: obres no disponibles en línia

Obres enciclopèdiques

Història de la literatura catalana. Directors: Martí de Riquer, Antoni Comas i Joaquim Molas. 5a ed. Barcelona: Ariel, 1993. 11 vol. (Clàssics catalans Ariel). ISBN 84-344-7600-2.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?bib=1681-31160&conf=080000++++++++++++++>)

Obra de referència clàssica sobre la literatura catalana, publicada originalment entre 1964 i 1986. Tot i que alguns apartats han estat clarament superats per la recerca posterior, és encara un instrument fonamental per a una visió global de la literatura catalana. En la part moderna (dirigida per Joaquim Molas) hi han col·laborat especialistes de cada període.


Nou diccionari 62 de la literatura catalana. Director: Enric Bou. Barcelona: Edicions 62, 2000. XI, 912 p. ISBN 84-297-4770-2.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=4005-56580&conf=080000++++++++++++++>)

Enciclopèdia especialitzada en literatura catalana. Les entrades corresponen majoritàriament a autors, però també a obres literàries (unes 250), institucions, editorials, revistes, moviments, etc. D'autors, inclou només els nascuts fins a 1950 (amb alguna excepció). Quasi tots els articles contenen bibliografia de consulta (entre 1 i 4 títols, majoritàriament). Al final hi ha la bibliografia citada (uns 5.000 títols, aproximadament). L'obra ha estat elaborada per disset redactors (per al gruix dels articles) i per un centenar de col·laboradors (per a articles concrets).


Repertoris bibliogràfics

Llengua & literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. 1 (1986)– . Barcelona: Institut d'Estudis Catalans: Empúries, 1986– . Anual. Sumaris disponibles a: http://sumaris.cbuc.es/cgis/revista.cgi?issn=02136554. ISSN 0213-6554.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=0468-83080&conf=080000++++++++++++++>)

Revista anual d'investigació sobre llengua i literatura catalanes. Cada volum (que passa de les 500 pàgines) dedica aproximadament la meitat de la seva extensió a les seccions “Materials i bibliografies” i “Ressenyes i notes crítiques”. En aquest darrer apartat hi apareixen, cada any, una trentena d'àmplies ressenyes.


Arxiu de textos catalans antics. Director: Josep Perarnau. Vol. 1 (1982)– . Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1982– . Anual. Posteriorment és publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. Índex: vol. 1–10, publicat a vol. 11 (1992). Sumaris disponibles a: <http://sumaris.cbuc.es/cgis/revista.cgi?issn=02119811>. ISSN 0211-9811.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?bib=0007-14260&conf=080000++++++++++++++>)

Revista d'investigació centrada en la història de la llengua catalana (des de l'inici fins al segle XVIII) i, de retruc, sobre temes afins: literatura, temes culturals, etc. Cada número (anual) ocupa més de mil pàgines, i és de destacar la part bibliogràfica (ressenyes i notes), amb quasi un miler d'entrades per número! Cal ressaltar-ne l'important paper del director, mossèn Josep Perarnau i Espelt, autor de molts dels articles que s'hi publiquen —d'una alta erudició—, i de moltíssimes de les ressenyes i notes bibliogràfiques de novetats que s'hi difonen (tant de llibres com de capítols i d'alguns articles de revista).


Domingo, Josep M.; Dasca, Maria; Verdaguer, M. Àngels. Bibliografia sobre literatura catalana del segle XIX, 1995–2000: materials. Barcelona: Xarxa Temàtica de la Renaixença, Universitat de Barcelona, 2003. ISBN 84-607-8268-9.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=5048-58680&conf=080000++++++++++++++>)

Bibliografia amb intenció d'exhaustivitat de i sobre literatura catalana del segle XIX (en certa manera és la continuació, des del punt de vista cronològic, de Qüern). En total, 1.306 entrades corresponents a documents (de tot tipus) apareguts entre 1995 i 2000. Ordenació alfabètica per autors (sense índexs). Les entrades inclouen descriptors de tipus de publicació o de matèria i, de vegades, notes de contingut. S'anuncia l'actualització biennal d'aquesta bibliografia.


Repertori de catalanòfils. 6. A cura de Núria Mañé i Albert Solé. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000. 315 p. (Estudis de llengua i literatura catalanes; 41). ISBN 84-8415-256-1.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=1564-13480&conf=080000++++++++++++++>)

Repertori bibliogràfic sobre llengua i literatura catalanes. Inclou tot tipus de documents (també pàgines web i treballs en premsa i en preparació), independentment de la llengua i del lloc de publicació. El criteri d'inclusió és exhaustiu, però es limita a obres d'autors pertanyents a alguna associació de recerca. La primera aparició d'aquest repertori data de 1983, i les versions successives van afegint notícies (no són edicions acumulatives). En la darrera entrega s'inclouen citacions de documents publicats entre 1980 i 2000, d'un total de 170 autors, unes 3.200 entrades, aproximadament. Les notícies, ordenades alfabèticament per autors. No hi ha cap índex.


Repertori de manuscrits catalans (1474–1620). Directora: Eulàlia Duran; compilació a cura de M. del Mar Batlle [et al.]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1998– . (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; vol. 50, 55, 58). Conté: vol. 1, Barcelona, Arxiu Històric i Biblioteca de Catalunya; vol. 2, Barcelona, part 1, Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat; part 2, Biblioteca de la Universitat. ISBN 84-7283-626-6.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=4088-17280&conf=080000++++++++++++++>)

Repertori exhaustiu de manuscrits localitzats en biblioteques o arxius catalans, de caràcter general (s'hi inclouen obres de totes les matèries, excepte aquelles purament administratives o legals). Les obres incloses són escrites o copiades entre 1474 i 1620, però també s'hi inclouen les còpies posteriors (fins a mitjan segle XIX). No es descarta cap llengua “sempre que l'autor, el copista o l'obra pertanyin a l'àmbit català”, segons diuen a la introducció. La descripció és força acurada: consta d'identificació, descripció física, anàlisi del contingut i bibliografia. Aproximadament, es descriuen un centenar de manuscrits per volum (a l'hora de redactar aquestes notes, el repertori està en curs de publicació). Els materials es presenten ordenats per fons. Al final, hi ha índex onomàstic i d'obres anònimes; no de matèries, de moment.


Les obres esmentades a continuació tenen un abast més ampli que estrictament el de la literatura catalana, però poden aportar informació que hagi escapat a altres fonts més específiques.

Simón Díaz, José. Bibliografía de la literatura hispánica. 3ª ed., corr. y act. Madrid: CSIC, 1983– . ISBN 84-00-03932-7.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=3664-76780&conf=080000++++++++++++++>)

Aquesta extensíssima bibliografia de i sobre literatura hispànica començà a aparèixer el 1950 (el primer volum de la primera edició), i consta de 18 volums (16 del cos de l'obra i dos d'addicions). Pel que fa a la literatura catalana, cal esmentar tan sols l'atenció que hi dedica la segona edició del volum primer (1960, p. 595–633): s'hi esmenten unes 300 notícies de documents (tant monografies com articles de revista) que corresponen a històries de la literatura, col·leccions de textos, antologies i estudis particulars. S'indica a quina biblioteca es troben exemplars i en algun cas s'afegeix algun breu comentari. Lògicament, té un interès només retrospectiu.


Romanische Bibliographie. Tübingen: Niemeyer, 1965– . Biennal, després anual. Suplement de Zeitschrift für romanische Philologie. ISSN 0080-388X.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=0624-08980&conf=080000++++++++++++++>)

Bibliografia anual amb intenció d'exhaustivitat sobre llengua i literatura romàniques. Cada any apareixen dos volums: l'un dedicat a llengua i l'altre, a literatura, amb unes 10.000 entrades entre els dos. Inclou referències de tota mena de documents (es buiden més de 1000 revistes, d'arreu del món), sense comentaris, ordenats sistemàticament per matèries. En els darrers anys apareixen entre 250 i 400 referències sobre literatura catalana. Índexs d'autors, de noms citats i de matèries.


Letterature iberiche: spagnola, catalana, ispanoamericana, portoghese, brasiliana. A cura di Stefano Arata. Milano: Garzanti, 1992. XII, 457 p. (Strumenti di studio. Guide bibliografiche). ISBN 88-11-47512-0.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?authority=0460-64880&conf=080000++++++++++++++>)

Bibliografia selectiva i breument comentada sobre les diferents literatures hispàniques. La part relativa a la catalana —a cura de Stefano Asperti— inclou unes 200 entrades, amb breus comentaris valoratius de les obres. Com que es tracta d'una obra monogràfica, quedarà obsoleta ben aviat.


Boletín bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Fasc. nº. 1 (año 1987)– . Barcelona: PPU, DL 1988– . Anual. ISSN 1130-3867.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?bib=1513-84260&conf=080000++++++++++++++>)

Bibliografia periòdica amb intenció d'exhaustivitat sobre literatura medieval catalana, espanyola, gallega i portuguesa (de tot tipus de documents, publicats arreu). La coordinació és a càrrec de Vicenç Beltran i la part catalana és a cura Lola Badia (tots dos, professors de la Universitat de Barcelona). Inclou unes 250 referències, la majoria de les quals s'acompanyen d'un breu comentari (1–10 línies). Índex alfabètic de matèries. Al final de cada número hi ha el directori dels membres de l'Asociación (uns 500 socis). Una bona part de les notícies estan recollides a Qüern.


Zubatsky, David S. Spanish, Catalan, and Galician literary authors of the Twentieth Century: an annotated guide to bibliographies. Metuchen, N. J.; London: Scarecrow Press, 1992. VII, 184 p. ISBN 0-8108-2518-X.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?bib=0632-46160&conf=080000++++++++++++++>)

Complementada amb:

Zubatsky, David S. Spanish, Catalan, and Galician literary authors of the Eighteenth and Nineteenth Centuries: an annotated guide to bibliographies. Metuchen, N. J.; London: Scarecrow Press, 1995. 156 p. ISBN 0-8108-2947-9.

(Enllaç al registre del CCUC: <http://ccuc.cbuc.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?bib=1560-26060&conf=080000++++++++++++++>)

Aquestes dues obres són bibliografies de bibliografies, amb intenció d'exhaustivitat, sobre autors de literatura espanyola, catalana i gallega dels segles XVIII a XX. S'hi inclouen bibliografies de tot tipus (sovint són capítols bibliogràfics publicats en monografies sobre els autors o al final d'estudis concrets). Algunes entrades inclouen petites notes de caràcter analític. Dins de cada volum, l'ordenació és alfabètica d'autors estudiats (s'hi barregen les tres cultures). Com que són publicacions monogràfiques, el grau d'actualitat passarà ben aviat.