[Traducción automática al español]

Guifré Miquel i Fageda

PortalSocial.Net

gmiquel@portalsocial.netResum [Abstract] [Resumen]

Recull comentat de recursos en línia sobre immigració. S'han seleccionat recursos web, portals i webs d'organismes i entitats que tenen un interès intrínsec per la temàtica del fenomen migratori. El recull és clarament d'àmbit català, però també inclou recursos dels àmbits estatal i europeu. Presenta enllaços a portals generals amb informació de caràcter global, institucions governamentals, entitats relacionades amb el món de la immigració o la interculturalitat. També hi trobem enllaços a fonts estadístiques i legals.


1 Introducció

L'objectiu d'aquesta ressenya és presentar una relació comentada de recursos web que pugui donar una visió general del camp de la immigració, tant des d'un punt de vista teòric com des d'un vessant pràctic. Aquest recull s'adreça a diversos receptors: d'una banda, s'intenta proporcionar una ajuda a persones immigrants que necessiten fonts per obtenir informació, realitzar tràmits o aconseguir documentació, etc. També inclou algunes publicacions que poden ser útils per a la integració dels nous ciutadans a la nostra societat. I de l'altra, s'ofereix un recull de recursos sobre la immigració, el seu context i les seves causes i conseqüències. Per aquest motiu, s'hi han incorporat fonts estadístiques i centres d'estudis especialitzats en aquest àmbit.

En molts dels recursos seleccionats, la visió de la immigració es focalitza des de punts que sovint estan vinculats: la interculturalitat i la convivència, com també problemes que massa sovint es troben els immigrants en arribar: el racisme o la xenofòbia. S'inclouen cinc apartats: recursos generals, ens administratius, altres entitats, publicacions i estadístiques. Dins de cada apartat apareixen primer els recursos d'àmbit català, després els d'àmbit estatal i finalment els d'àmbit internacional.

En definitiva, l'article ofereix una pinzellada des de perspectives diverses sobre fonts d'informació seleccionades segons uns criteris de qualitat, volum d'informació, interès intrínsec i d'actualització.


2 Recursos generals

PortalSocial.Net
http://www.portalsocial.net
Portal per a professionals de l'àmbit dels serveis socials. Conté normativa, publicacions, convocatòries i una agenda. Entre d'altres, ofereix recursos sobre immigració i inclusió social.

Colectivo Ioé
http://www.colectivoioe.org
El Colectivo Ioé és un equip d'investigació que desenvolupa investigacions empíriques, cursos i seminaris especialitzats sobre temes relacionats amb la immigració, l'exclusió social i la igualtat de les dones. Tot i funcionar com una entitat totalment independent de les institucions públiques, el seu màxim interès és fomentar el desenvolupament de les iniciatives socials i utilitzar els mètodes de participació dels col·lectius implicats.

Edualter
http://www.edualter.org
Xarxa de recursos sobre interculturalitat. Disposa de més de 800 fitxes de llibres i materials (vídeos, jocs, etc.) publicats sobre temes com ara educació per la pau, interculturalitat i desenvolupament. El web inclou apartats com, per exemple, materials, direccions i agenda d'actes.

Migrar.org
http://www.migrar.org
Migrar.org és un instrument per afavorir la integració social i laboral de les persones immigrants basat en tres grans línies d'actuació: assessorament, conscienciació social i formació per promoure una plena integració en la societat. Es tracta d'un projecte impulsat per Cruz Roja Española, la Fundación Cahndra i la Fundación Migrar.

Intégrate XXI
http://www.integratexxi.es
Intégrate XXI és una iniciativa de "la Caixa" adreçada als immigrants residents al nostre país i a les persones que tenen previst arribar-hi. Aspira a ser un espai on aquestes persones puguin trobar resposta a qualsevol tipus de demanda. La informació a la qual poden accedir està relacionada amb recursos legals, habitatge, ocupació i finances.

Webislam
http://www.webislam.com
Portal islàmic de referència en llengua espanyola que es caracteritza per tenir una interessant mostra d'informació relacionada amb l'islam. Els criteris de publicació es basen en la defensa de la llibertat d'expressió, la promoció del diàleg, la reflexió crítica, el pluralisme ideològic, el reconeixement d'altres confessions, la lluita contra els estereotips i la defensa de la pau, solidaritat i justícia. És un portal creat i gestionat per la Junta Islámica de España.

The Migration Web
http://www.iom.int
Web que conté documents, informes, bases de dades, calendari i enllaços sobre migració. També hi podem trobar legislació, drets dels immigrants, cooperació i programes d'estudi. El responsable d'aquest recurs és l'Organización Internacional para las Migraciones, de caràcter intergovernamental.

Migration Policy Institute (MPI)
http://www.migrationpolicy.org/
L'MPI forneix anàlisis, desenvolupament i avaluació de les polítiques locals i internacionals. És una bona font de dades i de publicacions dels àmbits americà i europeu.

December 18
http://www.december18.net/web/general/start.php
Portal de recursos legislatius, enllaços i campanyes internacionals sobre els drets dels emigrants i a favor de la seva promoció i protecció. S'encarrega de la gestió del web una organització voluntària en línia, amb un equip de 20 persones ubicades arreu del món.


3 Ens administratius

Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració
http://www.gencat.net/benestar/departament/organigrama/index.htm
El web de la Secretaria per a la Immigració conté el Pla de ciutadania 2005-2008, les normatives autonòmica, estatal i internacional, ajuts i convocatòries, com també un apartat de materials i recursos per a immigrants.

Síndic de Greuges
http://www.sindic.cat
El Síndic de Greuges té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions.

Ministerio de Asuntos Exteriores
http://www.mae.es
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación és l'òrgan de l'Administració general de l'Estat que planifica, dirigeix, executa i avalua la política exterior de l'Estat. Dirigeix la política de cooperació internacional per al desenvolupament, exerceix la protecció dels ciutadans espanyols a l'exterior i participa en la proposta i l'aplicació de la política d'estrangeria. S'hi faciliten els tràmits de visats i les adreces de consolats i representacions d'Espanya a l'exterior.

Ministerio de Justicia
http://www.mjusticia.es
En un dels seus apartats dóna a conèixer la legislació aplicable a l'Estat espanyol en matèria de nacionalitat, explica els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola, les possibilitat de perdre-la un cop obtinguda, l'obtenció de residència, etc.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
http://www.mtas.es
El portal ofereix informació sobre permisos de treball, normativa laboral i altes a la Seguretat Social.

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración
http://extranjeros.mtas.es
Portal de referència en matèria migratòria, amb informació completa i actualitzada.

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
http://eumc.europa.eu
Aquesta institució de la Unió Europea analitza i estudia fenòmens com ara el racisme i la xenofòbia per tal de combatre'ls. En recull dades i estadístiques.

Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/
Organisme vinculat al Consell d'Europa que té per objectiu combatre el racisme a Europa. Disposa d'informes detallats per països.

UNESCO - International Migration and Multicultural Policies
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1211&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
La UNESCO té el propòsit d'impulsar i incentivar el coneixement i la cooperació intel·lectual per tal de facilitar canvis en les conductes socials pel que fa als valors universals de justícia, llibertat i dignitat humana.

Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA)
http://www.unfpa.org
Agència de cooperació internacional per al desenvolupament que promou el dret de cada dona, home i nen a gaudir d'una vida sana, amb igualtat d'oportunitats. Aquest organisme dóna suport als països per a la utilització, la recopilació i les anàlisis de dades sociodemogràfiques amb vista a planificar polítiques i programes de reducció de la pobresa, i promou el desenvolupament sostenible de les properes generacions.


4 Altres entitats

Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania
http://www.girodata.com/cidc/
Institució que té com a finalitat treballar en totes les qüestions que tinguin incidència en els moviments migratoris des de qualsevol perspectiva, ja sigui jurídica, social, ètica, econòmica o d'un altre àmbit. La Càtedra és un organisme format per la Universitat de Girona, el Síndic de Greuges de Catalunya i el Bisbat de Girona.

Grup de Recerca en Migracions (GRM)
http://seneca.uab.es/migracions/index.html
El GRM està integrat en el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objecte d'estudi d'aquest equip multidisciplinari són tots els moviments migratoris, i la seva característica principal és la multidimensionalitat. Estudia aspectes com ara la integració social, la identitat, la integració laboral, les relacions transnacionals, la transformació territorial, la importància dels llocs, la participació social, etc.

Centre d'Estudis Demogràfics
http://www.ced.uab.es/
És un centre de recerca sobre les estructures poblacionals dinàmiques. Està dedicat a l'àmbit de la investigació, instrueix especialistes en estudis sobre població i en difon els resultats en congressos, cursos i seminaris. Disposa d'una biblioteca i d'un centre de documentació propis, hemeroteca especialitzada, banc de dades i una extensa bibliografia sobre temes de població.

Fundació Jaume Bofill
http://www.fbofill.cat
La Fundació Jaume Bofill s'ocupa de promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la nostra societat i d'impulsar projectes que contribueixin al seu millorament a través de la supressió de tot tipus de desigualtats que hi ha entre les persones, entre els grups i entre els pobles. També promou l'extensió de l'educació i de la cultura en sentit ampli a tots els qui, per circumstàncies socials, n'estan mancats. En l'apartat "Diversitat" es tracta, entre d'altres, el tema de la immigració.

Institut Europeu de la Mediterrània
http://www.iemed.org/
Institució especialitzada en la diversitat cultural i social, els seus objectius són impulsar la participació de la societat civil, fomentar el coneixement a través de la recerca i l'estudi, realitzar cursos de formació, divulgar publicacions, promoure projectes de cooperació per al desenvolupament, treballar a favor de les xarxes mediterrànies, organitzar exposicions i activitats culturals i, en definitiva, ser un observador de la realitat mediterrània. La seva Junta de Govern i el seu Patronat tenen la participació de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Asuntos Exteriores i Cooperación, l'Ajuntament de Barcelona, empreses, universitats i societat civil.

Institut Català d'Antropologia
http://www.icantropologia.org
L'Institut Català d'Antropologia té com a principal objectiu treballar per difondre els coneixements i la pràctica de la disciplina antropològica i crear un espai de discussió, investigació i aprofundiment científic de la societat i cultura a Catalunya. Les temàtiques tractades són àmplies i diverses: minories ètniques i marginació social, societats americanes i africanes, societats rurals i societats urbanes, moviments migratoris, metodologia i pensament històric, antropologia i salut, treball i família, estudis de gènere, parentiu, etnomusicologia, etc. El seu web presenta publicacions i articles amb el text complet.

Col·legi d'Advocats de Barcelona. Estrangeria
http://www.icab.es
A través de l'apartat corresponent, la Subcomissió d'Estrangeria facilita als advocats de Barcelona la documentació i els impresos oficials sobre aquest tema. A més, els orienta sobre la presentació i el lliurament d'aquesta documentació i sobre la que es refereix als criteris de l'Administració pel que fa a la tramitació d'expedients.

CITE-CONC
http://www.conc.es/cite/
El Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) és una entitat impulsada pel sindicat CCOO de Catalunya. Es dedica a l'assessorament i l'orientació sobre la Llei d'estrangeria, a la tramitació de permisos de treball i de residència i a l'elaboració de propostes per a la integració social de persones immigrades.

SOS Racisme Catalunya
http://www.sosracisme.org
SOS Racisme Catalunya és una associació no governamental que lluita per la defensa dels drets humans des de l'acció antiracista.

Ercomer
http://www.ercomer.org
European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) és una organització europea que es dedica a la investigació comparada en els àmbits de migracions, relacions ètniques, racisme i conflictes ètnics en el context europeu. L'organització depèn de la facultat de ciències socials de la Rijksuniversiteit te Utrecht (Holanda), però té estrets lligams amb altres centres de recerca d'universitats europees.

Migrants Rights International
http://www.migrantwatch.org
És una federació d'organitzacions d'immigrants i organitzacions no governamentals que promouen els drets dels immigrants. Funciona com un observatori global sobre drets dels immigrants a tot el món. Presenta materials, recursos i bibliografies sobre migracions. És una entitat consultora de l'ONU.

Crosspoint
http://www.magenta.nl/crosspoint/
Col·lecció d'enllaços d'abast mundial sobre la discriminació de les persones i contra el racisme. Té enllaços a més de 2.000 organitzacions de 112 països.


5 Publicacions

Pla de ciutadania i immigració 2005–2008
http://www.gencat.net/benestar/societat/convivencia/immigracio/pla/introduccio/index.htm
Aprovat l'any 2005 pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, marcarà la pauta en aquest període en les accions i tasques desenvolupades per la Secretaria per a la Immigració, i té l'objectiu de promoure l'estabilitat i la cohesió de la societat catalana. El Pla fixa tres àmbits d'actuació prioritaris: les polítiques d'acollida, les d'igualtat i les d'acomodació, i dotze objectius específics per portar a terme.

Plans territorials d'integració de les persones immigrants
http://www.gencat.net/benestar/societat/convivencia/immigracio/pla/plans/index.htm
La Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya impulsa plans territorials d'integració de les persones immigrants, amb l'objectiu de contribuir a la plena integració dels col·lectius d'immigrants en la vida social de Catalunya. Potencia la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l'exclusió social i la igualtat d'oportunitats i d'accés als recursos col·lectius.

Guia d'acollida dels immigrants. Connecta amb Catalunya
http://www.gencat.net/benestar/immigracio/web_ac/index.html
Elaborada per la Secretaria per a la Immigració, proporciona una introducció a Catalunya, la seva cultura i la llengua catalana, i accés a diversos serveis. Pensada per als nous immigrants que arriben al país, la guia està traduïda a l'anglès, el francès, l'àrab, el polonès i l'espanyol.

Col·lecció "Llengua, immigració i ensenyament del català"
http://www.portalsocial.net/DBS/a/materials/portada/ambits/im/coleccio2.htm
El Departament d'Acció Social i Ciutadania edita la col·lecció "Llengua, immigració i ensenyament del català" amb la intenció d'ajudar a conèixer la nostra societat i d'acollir les persones que arriben d'arreu del món. Disposa d'una llista dels plans i enllaça amb els estudis de diagnosi comarcals.

Recursos terminològics per a relacions comercials, socials i de serveis
http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/recursos.htm
És una selecció de recursos que inclou guies de conversa, lèxic bàsic de diversos àmbits i vocabularis per facilitar les relacions comercials i de serveis.

Vocabularis i guies de conversa per a l'acolliment lingüístic
http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/guies.htm
Aquesta publicació, editada en diverses llengües (català, castellà, alemany, anglès, francès, romanès i xinès), s'adreça a les persones no catalanoparlants que es volen iniciar en la comunicació en català.

La situació dels menors immigrats sols: informe i recomanacions
http://www.sindic.cat/ficheros/informes/37_Situaciomenorsimmigrats.pdf
Aquest informe del Síndic de Greuges de Catalunya vol contribuir a millorar els mètodes de treball de les administracions. Els fenòmens migratoris dels adolescents i dels joves no poden ser considerats independentment del conjunt de moviments de població que, per raons econòmiques, afecten Europa i la resta de països desenvolupats. Aquests, a més, tenen les arrels en situacions de pobresa, de greus desigualtats econòmiques i de necessitats productives, com també en el desenvolupament de les nostres societats.

Guia de recursos sobre interculturalitat
http://www.unescocat.org/ct/quisom/biblio/pdf/guia_interculturalitat_5.pdf
Aquesta guia de recursos ha estat publicada pel grup de biblioteques catalanes associades a la Unesco. Hi trobem llibres de referència, narrativa, recursos web, entitats, pel·lícules, etc.; en resum: una mirada a la diversitat cultural.

"La inmigración en España": suplement d'El País
http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/inmigracion/Espana/27/
Especial monogràfic editat pel diari El País. Ofereix notícies, informacions relacionades, presentacions multimèdia, estadístiques i entrevistes per entendre el fenomen.


6 Estadístiques

Idescat
http://www.idescat.net
L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix un conjunt molt ampli d'estadístiques oficials de Catalunya elaborades pel mateix Institut i per diferents organismes del sistema estadístic català, que es complementen amb dades d'altres agents i institucions públics. També ofereix informació sobre els estudis d'opinió.

Instituto Nacional de Estadística (INE)
http://www.ine.es/
Al portal de l'INE trobem, disponibles, totes les dades estadístiques procedents dels últims censos, estadístiques i investigacions basades en enquestes elaborades per l'Instituto. També s'hi pot trobar una gran quantitat d'informació procedent d'altres fonts de l'Estat, com també internacionals.

Observatorio Permanente de la Inmigración
http://extranjeros.mtas.es/es/general/DatosEstadisticos_index.html
L'Observatorio depèn de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Presenta anuaris i informes estadístics, indicadors d'immigració i d'asil.

Eurostat
http://epp.eurostat.cec.eu.int/
Portal europeu d'estadístiques que ofereix accés directe a la més completa informació estadística de la Unió Europa i els seus estats membres. D'accés gratuït, és la font estadística de referència a Europa.


7 Normativa

Normativa d'immigració: PortalSocial.Net
http://info.portalsocial.net/dbsV4/normatives.do?nodeOid=20
Normativa dels àmbits català i estatal sobre immigració.

Odysseus academic network for legal studies on immigration and asylum in Europe
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index1.html
És un consorci de recerca sobre legislació en matèria d'immigració fundat l'any 1998 per la Comissió Europea. La seva finalitat és analitzar les lleis de la Unió Europea i dels països membres relacionades amb migracions, immigració i asil. La informació està disponible en anglès i en francès