[Versión castellana]


Aurora González Teruel

Professora titular d'universitat
Universitat de València. Departament d'Història de la Ciència i Documentació

agonzal@uv.es


Mª Francisca Abad García

Professora titular d'universitat
Coordinadora del Projecte RODERIC (Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura)
Universitat de València. Departament d'Història de la Ciència i Documentació

abad@uv.es


Javier Hernández San Miguel

Professor associat d'universitat
Universitat de València. Departament d'Història de la Ciència i Documentació

Fco.Hernandez@uv.es


Júlia Ruiz Castell

Becària de col·laboració de la Unitat d'Innovació Educativa. Projecte RODERIC
Universitat de València

Julia.Ruiz@uv.esResum [Abstract] [Resumen]

Objectius. Com a pas previ a la posada en marxa del repositori institucional de la Universitat de València (UV) es localitza la producció real de publicacions periòdiques d'aquesta institució i se n'elabora un cens, com més exhaustiu millor, a més de descriure'n la visibilitat dels continguts a través del web.

Metodologia. Es fan cerques de revistes amb menció de responsabilitat de la UV en la base de dades ISSN i en el catàleg bibliogràfic de la UV.

Resultats. Amb aquestes dues fonts no n'hi ha prou per a la seva localització a causa de l'omissió d'aquesta institució en les revistes com a entitat editora. En total, s'han trobat 162 revistes, de les quals un 34,6 % es mantenen actives. N'hi ha força que es mantenen inactives des dels anys noranta. L'estament que més edita és el departament universitari i la presència d'editorials comercials és anecdòtica. L'època de major publicació és la dels anys noranta. Bona part de les revistes pertanyen a l'àrea d'humanitats i ciències socials. La visibilitat a Internet de les revistes actives és alta, fet al qual contribueix, en part, el servei Dialnet. Això és positiu de cara a un futur repositori perquè assegura la interoperabilitat dels continguts, malgrat l'ús baix de plataformes que compleixen el protocol OAI-PMH, com ara l'OJS. Hi ha nombroses revistes presents a Internet que ometen la seva adscripció institucional i molt poques que expressen explícitament la informació relativa als drets d'explotació dels continguts -—només n'hi ha una que s'adscriu a la llicència Creative Commons.

En vista dels resultats, la UV no compleix les condicions ideals per integrar les seves revistes en un repositori institucional. Perquè això passi, cal resoldre qüestions relacionades principalment amb aspectes organitzatius i editorials.


1 Introducció

Les revistes editades i promogudes per les universitats espanyoles tenen trets particulars que les caracteritzen, com ara la diversitat d'editors (serveis de publicacions, facultats, departaments, grups de recerca, etc.), un nivell de qualitat desigual i, sobretot, la inexistència de polítiques editorials per crear-ne, promoure'n i difondre'n (Abadal; Rius, 2008). Des d'un punt de vista quantitatiu, les revistes universitàries representen un 45,3 % (451 revistes) del total de revistes espanyoles recollides en la base de dades Latindex, segons l'estudi de Zamora et al. (2007). Així mateix, des del punt de vista de l'edició electrònica, aquest mateix estudi situa la Universidad Complutense de Madrid com la de major nombre de publicacions —amb un 13,6 % del total de revistes electròniques universitàries espanyoles—, seguida per la Universitat de Barcelona i la Universitat de València, amb un 8,6 % cadascuna.

En el moment actual, la posada en marxa de repositoris a les universitats està sent una ocasió i un mitjà per difondre els treballs publicats en el si d'aquestes institucions. També està sent, però, una ocasió i un mitjà per difondre les revistes universitàries els continguts de les quals provenen, molt sovint, dels mateixos investigadors i docents. N'és una bona mostra el Portal de Revistas Científicas Complutenses, el qual, en el moment de la redacció d'aquest text, oferia accés a 82 revistes editades per diverses unitats seves i a un total de 28.573 articles. Sens dubte, la naturalesa d'aquest recurs permet una major visibilitat de les revistes editades per la institució.

Més enllà de qüestions tècniques, la implantació dels repositoris està altament relacionada amb la gestió, perquè requereix una planificació prèvia, la priorització d'estratègies i la coordinació respecte a les expectatives de les diverses parts interessades (Palmer; Teffeau; Lauren, 2008). En el cas de la integració de continguts de les revistes publicades per una universitat, són necessàries dues accions prèvies relacionades amb la política editorial i amb les estratègies de control bibliogràfic.

En primer lloc, és necessari el disseny i la implantació d'una política editorial explícita que promogui la qualitat dels continguts i que ajudi a pal·liar alguns dels defectes inherents a aquest tipus de col·leccions, com ara la seva proliferació indiscriminada, l'endogàmia, l'absència de revisió d'experts o la indefinició de l'audiència. Tanmateix, per arribar a aquest punt, abans cal diagnosticar la situació de partida mitjançant un control bibliogràfic adequat d'aquestes publicacions i esbrinar, en concret, quantes revistes edita la institució, conèixer-ne la naturalesa, saber qui en són els responsables, quina audiència tenen, quin suport d'edició fan sevir, el tipus d'accés als continguts, la qualitat de la revista, els costos d'edició i la manera de finançar-se. Per molt estrany que pugui semblar, la inexistència d'un cens de revistes en una institució universitària —sobretot si és d'una grandària considerable— és força habitual. I encara més quan editar una nova revista universitària no requereix de l'autorització de cap estament de la institució que, a més, s'hagi d'encarregar de mantenir un control sobre les revistes.

D'acord amb el que ha estat exposat, i amb motiu de la creació del Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura (RODERIC) (Abad, 2009) de la Universitat de València (UV), es va fer un estudi per conèixer l'estat actual de les revistes editades pels diversos centres, instituts, departaments i serveis de la UV. En concret, els seus objectius van ser localitzar la producció real de publicacions periòdiques de la UV i elaborar-ne un cens com més exhaustiu millor, a més de conèixer la visibilitat dels continguts d'aquestes publicacions al web.


2 Metodologia

S'ha considerat revista de la UV qualsevol publicació de contingut cultural, divulgatiu o científic editada per aquesta institució, a la qual se li hagi assignat un número ISSN (número internacional normalitzat per a publicacions en sèrie) o, si no n'hi ha,1 que figuri com a tal en el catàleg de revistes de la UV. De la llista final, se n'han exclòs altres publicacions —tot i tenir assignat un ISSN— els continguts de les quals estan relacionats estrictament amb l'activitat universitària (anuaris, memòries d'activitats, catàlegs col·lectius o repertoris bibliogràfics, reculls de dades estadístiques i de premsa, plans d'actuació i guies per a alumnes).

A banda d'aquestes dues fonts d'informació, també es podia considerar rellevant per al propòsit d'aquest estudi el directori Ulrich's, tot i que se'n va descartar la inclusió perquè no era accessible en l'entorn dels investigadors.


2.1 Fonts d'informació consultades

Per a la localització de les revistes s'han fet servir dues fonts d'informació complementàries: la base de dades de l'ISSN i el catàleg de les biblioteques de la UV. A més, durant la realització d'aquest estudi, de manera casual, es van localitzar revistes atribuïdes a la UV que també s'han inclòs en la llista final, malgrat el fet que en les fonts principals l'atribució de la seva edició fos diferent.

a) Base de dades de l'ISSN

Es van fer cerques en els camps PUBLISHER i AUTHOR d'"Universidad de Valencia" o d'"Universitat de València". Dels resultats, se'n van excloure les revistes pertanyents a la Universitat Politècnica de València, els títols duplicats i les publicacions de la UV que són dins les categories excloses, com s'ha esmentat anteriorment.

b) Catàleg de la UV

Es van fer cerques en els camps EDITOR i CORPORATE AUTHOR d'"Universidad de Valencia" o d'"Universitat de València". Atès el fet que el catàleg de la UV tan sols mostra les publicacions que estan disponibles per a la seva consulta, hi va haver un bibliotecari que va fer una cerca en la versió interna del catàleg per localitzar títols que no fossin d'accés públic.


2.2 Identificació i descripció bibliogràfica de la llista de revistes

La informació de cada revista s'ha agafat de les dues fonts consultades i s'ha completat amb la que proporciona la versió electrònica, si n'hi ha. Els aspectes que descriuen les característiques de cada revista són els que figuren en la taula 1.

Aspecte analitzat Definició
Estat actual de la publicació
 • ACTIVA: ha publicat algun número durant els anys 2008 o 2009.
 • INACTIVA: l'últim número que ha publicat no va més enllà del 2007 i no consta cap notícia expressa que hagi desaparegut en les fonts consultades.
 • MORTA: ha cessat de publicar i se'n té notícia explícita en les fonts consultades.
 • SENSE NOTÍCIA: no s'ha obtingut informació de l'historial de publicació més enllà del primer número.
Menció de responsabilitat
 • Revistes editades per un estament de la Universitat de València (facultat, escola, departament).
 • Revistes editades entre la Universitat de València i organismes externs (societats científiques, administració, editorial comercial, altres universitats).
Antiguitat Data de publicació del primer número.
Classificació per àrees temàtiques A partir del número CDU assignat per l'ISSN i de la classificació per matèries pròpia del catàleg de la Universitat de València s'han establert les grans àrees i matèries següents:
 • General: informació universitària; cultura i divulgació científica.
 • Ciències socials: dret i Unió Europea; economia i empresa; educació, ensenyament i formació; psicologia; sociologia.
 • Humanitats: art, cinema, música i teatre; filologia, lingüística i literatura; filosofia; història, arqueologia i geografia.
 • Ciència i tecnologia: astronomia; biologia; botànica; computació; matemàtiques; meteorologia.
 • Ciències de la salut: biomedicina; infermeria; fisioteràpia; història de la medicina; odontologia.

Taula 1. Aspectes analitzats de les revistes de la Universitat de València


A més, de les revistes amb accés electrònic, se n'han estudiat els aspectes següents:


3 Resultats

3.1 Aportació de cada font d'informació a la llista de revistes de la Universitat de València

L'aportació de cada font apareix reflectida en la figura 1. De la base de dades de l'ISSN, se'n va obtenir una llista de 121 revistes. D'aquesta llista, se'n van eliminar els títols que pertanyien a altres universitats (3), d'altres es van unificar (4) per tenir el mateix ISSN-L2 i se'n van eliminar les excloses d'acord amb la definició operativa de revista de la UV (12) exposada en la metodologia. Finalment, el nombre total de revistes obtingudes a través d'aquesta font va ser de 102.

Figura 1. Aportació de cada font d'informació a la llista de revistes de la Universitat de València

Figura 1. Aportació de cada font d'informació a la llista de revistes de la Universitat de València


Del catàleg de la UV, se'n va obtenir un total de 157 registres, 52 dels quals van eliminar-se pels motius següents: pertànyer a altres universitats (9), ser registres duplicats segons l'ISSN (10) i ser publicacions excloses segons la definició operativa de revista de la UV (33). Així, finalment es va obtenir una llista prèvia de 105 revistes. No obstant això, més endavant, es va fer una cerca interna en el catàleg que va suposar l'aportació d'11 títols més que no eren públics perquè no estaven accessibles per a la seva consulta. La llista definitiva de revistes obtingudes mitjançant aquesta font va ser de 116.

Finalment, de manera casual, es van trobar cinc revistes a les quals no se'ls atribuïa menció de responsabilitat de la UV en les dues fonts anteriors, però sí en la font en la qual es va fer la troballa. A través de Dialnet es van detectar dues revistes atribuïdes a la UV (Psicologemas i Caràcters: és una revista de llibres), dues més a través del web de la UV (L'espill i CIRIEC Espanya) i una a través del web d'una altra revista (Celestinesca). A més a més, es dóna el cas que tant L'espill com Celestinesca es presenten com a revistes destacades de la UV en el Servei de Publicacions de la Universitat de València (SPUV).

Després d'eliminar-ne els títols repetits, es va obtenir una llista final de 162 revistes (vegeu l'apèndix). L'aportació de cada una de les fonts utilitzades és el que apareix en la figura 2 i en la taula 2. En total, el catàleg de la UV va aportar 116 revistes (71,6 %) i l'ISSN, 102 (62,9 %). En comú, aquestes fonts van recuperar 61 títols (37,7 %). La no-recuperació d'una revista en alguna de les fonts no significa estrictament que no hi sigui, sinó que no s'hi descriu amb menció de responsabilitat de la UV.

Figura 2. Aportació de les fonts a la llista de títols únics

Figura 2. Aportació de les fonts a la llista de títols únics


CATÀLEG DE LA UV
No Total
 I
S
S
N
61 41 102
No 55 - 55
Total 116 41 157

Taula 2. Aportació de l'ISSN i del catàleg de la UV a la llista de títols únics


3.2 Característiques de les revistes de la Universitat de València

3.2.1 Estat actual de publicació

De les 162 revistes, 56 estan actives (34,6 %) (vegeu l'apèndix) i 46, inactives (28,4 %). A més, 30 revistes estan mortes (18,5 %) i n'hi ha 30 més (18,5 %) de les quals no es té notícia explícita de la publicació de números —després del primer— ni en l'ISSN, ni el catàleg de la UV ni en el web, si en tenen (vegeu la taula 3).

  Nre. %
Activa 56 34,6
Inactiva 46 28,4
Morta 30 18,5
Sense notícia 30 18,5
TOTAL 162 100,0

Taula 3. Estat actual de publicació de les revistes de la UV]


Quan hom considera la data de l'última actualització de continguts de les revistes inactives (vegeu la taula 4), crida l'atenció el fet que un 65,2 % de les revistes no s'hagi actualitzat en dates anteriors a l'any 2000 i, tot i així, no apareixen com a cessades en les fonts de referència, mentre que setze revistes (34,8 %) no han publicat cap número entre l'any 2000 i el 2007.

Taula 4. Data de publicació de l'últim número en revistes inactives

Taula 4. Data de publicació de l'últim número en revistes inactives


3.2.2 Menció de responsabilitat de la Universitat de València

La taula 5 mostra com un estament de la universitat és el responsable, de manera exclusiva, de l'edició de les revistes en un 81,5 % dels casos i, en menor mesura, ho fa en col·laboració amb altres organismes (13,6 %). En vuit ocasions la menció de responsabilitat s'ha considerat com a "Altres casos" per no ser prou clara, ja que la seva troballa ha estat casual, o bé les fonts principals no li atribueixen cap responsabilitat a la UV (per exemple, L'espill), o bé aquestes fonts sí que li assignen autoria a la UV, però la mateixa revista, en la seva versió electrònica, no (per exemple, Mediterráneo). De la mateixa manera, en aquest grup s'han inclòs les revistes editades pel Col·legi Universitari de Castelló quan encara depenia de la UV (quatre revistes no actives).

Quan hom considera les revistes editades únicament per la UV, els estaments que acostumen a impulsar-ne la creació solen ser, sovint, els departaments. Crida l'atenció el fet que, quan l'edició de la revista es fa en col·laboració amb altres estaments, la presència d'editorials comercials és anecdòtica, ja que això passa en només deu casos que corresponen sobretot a revistes no actives. En onze casos, les revistes són l'òrgan d'expressió de societats científiques, associacions professionals, culturals i grups de treball. En aquests casos, totes menys quatre, són revistes actives.


  Activa Inactiva Morta Sense notícia Total %
A. NOMÉS LA UNIVERSITAT            
Només la UV
2
5
3
5
15
9,3
Facultat o escola
8
13
6
5
32
19,8
Departament
19
17
5
7
48
29,6
Institut
1
1
4
4
10
6,2
Vicerectorat
4
 
2
 
6
3,7
Servei
1
 
1
4
6
3,7
Organismes singulars
1
 
1
2
4
2,5
Òrgans d'expressió de societats científiques, associacions professionals, culturals i grups de treball
7
3
1
 
11
6,8
Total (només de la Universitat)
43
39
23
27
132
81,5
             
B. UNIVERSITAT AMB ALTRES ORGANISMES            
Administració  
3
 
 
3
1,9
Comercial
4
2
3
1
10
6,2
Altres universitats
2
1
2
1
6
3,7
Altres (per exemple, xarxes de d'investigació, fundacions)
3
 
 
 
3
1,9
Total (Universitat i d'altres)
9
6
5
2
22
13,6
             
C. ALTRES CASOS
4
1
2
1
8
4,9
             
TOTAL
56
46
30
30
162
100,0

Taula 5. Distribució de les revistes de la UV segons la menció de responsabilitat


3.2.3 Antiguitat de les revistes

Del total de 162 revistes, tan sols en 145 la data del primer número és encertada. En les 17 restants, no hi apareix l'any (s. a. - ?) o bé és aproximat ([1990?]-). La data de creació de les revistes de la Universitat incloses al cens es mou en un rang que abasta des del 1927 fins al 2009. La revista més antiga d'aquest cens és Publicaciones del Observatorio Astronómico. No obstant això, hi ha una revista encara més antiga, el Boletín del Instituto Médico Valenciano. Aquesta revista es va començar a editar el 1842, tot i que per a aquest estudi s'ha pres en consideració la versió electrònica reeditada per l'Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (UV-CSIC) l'any 2005.

El gràfic 3 mostra la distribució temporal agrupada per períodes. En el gràfic es posa de manifest que és als anys setanta quan comença la veritable activitat de publicació de revistes de la UV, que culmina en la dècada dels noranta per davallar en els últims anys. En concret, el 70 % de les revistes actives no arriba als vint anys d'antiguitat.

Gràfic 1. Antiguitat i estat de publicació de les revistes de la Universitat de València

Gràfic 1. Antiguitat i estat de publicació de les revistes de la Universitat de València


3.2.4 Classificació per àrees temàtiques

En considerar les revistes per grans àrees (vegeu el gràfic 2), es pot afirmar que les revistes de la UV corresponen sobretot a les àrees d'humanitats (41 %) i ciències socials (36 %), mentre que en les àrees de ciència i tecnologia (9 %) i ciències de la salut (5 %) les revistes són escasses. D'aquesta última àrea, a més, actualment no n'hi ha cap que es mantingui activa.

Gràfic 2. Distribució per grans àrees temàtiques de les revistes de la Universitat de València

Gràfic 2. Distribució per grans àrees temàtiques de les revistes de la Universitat de València


Si considerem les temàtiques d'aquestes revistes (vegeu la taula 6), hi destaquen sobretot les categories de filologia, lingüística i literatura (trenta-set revistes) i d'educació, ensenyament i formació (vint-i-cinc revistes). Si tan sols considerem les revistes actives, la categoria que destaca novament és la de filologia, lingüística i literatura, seguida a gran distància per les d'educació, ensenyament i formació; dret i Unió Europea, i història, arqueologia i geografia, amb cinc revistes cadascuna.

  Activa Inactiva 2000-2007 Inactiva fins al 1999 Morta Sense notícia Total %
Filologia, lingüística i literatura
14
4
8
6
5
37
22,8
Educació, ensenyament i formació
5
1
11
1
7
25
15,4
Dret i Unió Europea
5
1
1
4
4
15
9,3
Història, arqueologia i geografia
5
1
2
3
2
13
8,0
Economia i empresa
3
2
1
1
3
10
6,2
Art, cinema, música i teatre
4
1
1
1
2
9
5,6
Cultura i divulgació científica
4
 
1
3
1
9
5,6
Filosofia
3
 
2
2
1
8
4,9
Psicologia
3
1
 
1
 
5
3,1
Botànica
3
 
 
1
1
5
3,1
Informació universitària
3
 
 
2
 
5
3,1
Sociologia
2
 
 
 
1
3
1,9
Matemàtiques
1
2
 
 
 
3
1,9
Biomedicina
 
 
1
1
1
3
1,9
Biologia
1
1
 
 
 
2
1,2
Astronomia
 
 
 
1
1
2
1,2
Història de lamedicina
 
1
 
1
 
2
1,2
Odontologia
 
1
1
 
 
2
1,2
Meteorologia
 
 
 
1
 
1
0,6
Computació
 
 
 
1
 
1
0,6
Infermeria
 
 
1
 
 
1
0,6
Fisioteràpia
 
 
 
 
1
1
0,6
Total
56
16
30
30
30
162
100,0

Taula 6. Distribució per matèries i estat de publicació de les revistes de la Universitat de València


3.3 Accés electrònic a les revistes de la Universitat de València

En primer lloc, de les 162 revistes de la UV, només 80 (49,4 %) són visibles a Internet (vegeu la taula 7). Aquest accés correspon majoritàriament a les revistes actives (96 %) i a les revistes que han cessat la seva activitat des de l'any 2000 fins a l'actualitat (87,2 %). Destaca el fet que vuit de les trenta revistes considerades com a mortes disposen d'accés electrònic.

  Activa Inactiva
2000-2007
Inactiva
fins al 1999
Morta Sense notícia Total %
Sense accés electrònic
2
2
29
22
27
82
50,6
Amb accés electrònic
54
14
1
8
3
80
49,4
Total
56
16
30
30
30
162
100,0

Taula 7. Accés electrònic a les revistes de la Universitat de València segons l'estat de publicació


En segon lloc, pel que fa a la manera d'accedir a la revista a través d'Internet, n'hi ha 58 (72,5 %) que tenen un lloc web i 60 (75 %) estan disponibles a través de Dialnet. En considerar les dues fonts, s'observa que 20 revistes són accessibles únicament a través del lloc web; 22 només a través de Dialnet i 38 a través dels dos mitjans (vegeu la figura 3).

Figura 3. Accés al contingut electrònic de les revistes actives de la Universitat de València a través d'un lloc web o de Dialnet

Figura 3. Accés al contingut electrònic de les revistes actives
de la Universitat de València a través d'un lloc web o de Dialnet


Finalment, només es pot accedir als textos complets de 35 de les revistes que tenen presència a Internet (43 %), una xifra molt baixa si tenim en compte el total de les 162 revistes de la UV (21,6 %) (vegeu la taula 8).

  TC total TC parcial Resums o sumaris Sense continguts Total %
Activa
28
7
18
1
54
67,5
Inactiva 2000-2007
3
2
9
 
14
17,5
Inactiva fins al 1999
 
 
1
 
1
1,3
Morta
4
2
2
 
8
10,0
Sense notícia
 
1
1
1
3
3,8
Total
35
12
31
2
80
100,0

Taula 8. Grau d'accés electrònic als continguts de les revistes de la Universitat de València


3.3.1 Accés electrònic a les revistes actives de la Universitat de València

D'una banda, de les 56 revistes actives, 54 disposen d'accés electrònic. D'aquestes 54, 40 disposen d'un lloc web (74 %) i 44 (80 %) són visibles a través de Dialnet. Si tenim en compte les dues fonts (vegeu la figura 4), 30 revistes són visibles a través d'ambdós mitjans, 10 tenen pàgina web, però no apareixen a Dialnet, i 14 són presents a Dialnet, però no disposen de web propi.

Accés al contingut electrònic de les revistes actives de la Universitat de Valencia a través d'un lloc web o de Dialnet

Figura 4. Accés al contingut electrònic de les revistes actives
de la Universitat de València a través d'un lloc web o de Dialnet


D'altra banda, de les 54 revistes actives que tenen presència al web (vegeu la taula 9), tan sols el 51,9 % permet l'accés al text complet dels continguts. No obstant això, aquesta xifra s'incrementa fins al 62,5 % si a més se'n considera l'accés parcial. La revista que no proporciona cap accés afirma que els seus continguts estaran disponibles al llarg del 2010.

  TC total TC parcial Resums o sumaris Sense continguts Total %
Només web
9
-
-
1
10
18,5
Només Dialnet
-
2
12
-
14
25,9
Dialnet + web
19
5
6
-
30
55,6
Total
28
7
18
1
54
100,0

Taula 9. Grau i via d'accés electrònic als continguts de les revistes actives de la Universitat de València


Si hom analitza la via per la qual són accessibles els continguts de les revistes actives de la UV, nou de les deu revistes a les quals tan sols es pot accedir a través del web ofereixen accés als textos complets. De les catorze revistes que són accessibles únicament a través de Dialnet no n'hi ha cap que ofereixi accés al text complet: només dues, al text parcial i la majoria, tan sols als resums o als sumaris. De les trenta revistes que són accessibles tant a través d'una pàgina web com de Dialnet, la majoria ofereixen accés al text complet, totalment (63,3 %) o parcialment (16,6 %).

Per a les revistes d'aquest grup (accés tant a través del web com de Dialnet), en vint-i-vuit ocasions el grau d'accés als continguts és el mateix —sigui quin sigui el mitjà emprat—, en dues ocasions ofereixen més continguts a través del web de la revista i, finalment, mai no ofereixen accés al text complet a través de Dialnet.


3.3.2 Gestió i visualització dels continguts dels webs de les revistes actives

De les quaranta revistes actives amb pàgina web, en trenta-un casos (77,5 %) presenten els seus continguts en una pàgina web plana; és a dir, sense cap tipus d'aplicació que n'automatitzi la publicació. En el cas de les nou revistes restants, aquests continguts es presenten amb alguna de les eines següents:


3.3.3 Menció de drets d'explotació (copyright) de les revistes actives

Del total de les quaranta revistes actives que tenen pàgina web, només en onze (27,5 %) esmenten explícitament els drets d'explotació dels continguts. N'hi ha quatre que fan servir la llicència Creative Commons: tres de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada i una tan sols de Reconeixement d'autoria.

Quatre revistes especifiquen que els drets resten en poder dels autors. En dues revistes, la menció específica de drets queda establerta en cada text i, finalment, en una revista s'especifica que els drets d'explotació són de la revista.


3.3.4 Visibilitat de la identitat corporativa i menció de responsabilitat.

El més habitual en les revistes amb pàgina web és que s'identifiquin com a pertanyents a la Universitat pel fet que aquesta institució té un URL propi. En més de la meitat hi apareix una menció específica de responsabilitat de la mateixa revista i en la meitat dels casos el web de la revista incorpora el logotip o l'escut la Universitat. El patró és semblant per a les revistes actives (vegeu la taula 10).

  Nre. de revistes total % Nre. de revistes actives %
URL UV
44
75,9
29
72,5
Menció específica de responsabilitat
30
51,7
19
47,5
Logotip o escut
23
39,7
16
40
Sense menció
8
13,8
6
15
Total sense eliminar repeticions
58
100,0
40
100

Taula 10. Visibilitat de la identitat corporativa a les revistes amb pàgina web


En alguns webs hi apareix més d'un tipus de menció d'identitat corporativa (vegeu la figura 5) i en deu de les cinquanta-vuit revistes (20,7 %) hi consten totes les possibilitats. Cal destacar que en vuit revistes no hi ha cap menció. Cinc d'aquestes revistes han estat localitzades de manera casual, la resta bé estaven considerades com a pertanyents a la Universitat en alguna de les dues fonts emprades en la recerca.

Figura 5. Visibilitat de la identitat corporativa

Figura 5. Visibilitat de la identitat corporativa


4 Conclusions

Els continguts exposats ens duen a considerar tota una sèrie de qüestions. Respecte a les fonts d'informació emprades per a la localització de les revistes de la UV, el fet que cinc s'hagin trobat de manera casual posa de manifest que —malgrat tractar-se de les fonts més solvents— no són suficients per construir el cens de revistes editades per aquesta institució. De fet, aquesta casualitat fa sospitar la possibilitat que hi hagi alguna altra revista que no hagi estat localitzada. Si l'objectiu d'aquest treball hagués estat l'avaluació de la cobertura de les fonts d'informació quant al registre de revistes de la UV, a més, s'haurien d'haver emprat com a mínim dos recursos alternatius, com ara el directori Ulrich's i la base de dades Latindex.

A més a més, els errors en la identificació de revistes també es poden atribuir a la manera com se n'ha gestionat l'edició. Així, tot i que els editors haurien de notificar a l'oficina de l'ISSN qualsevol canvi en una publicació, la informació registrada en aquesta font fa referència, majoritàriament, al primer número. Tanmateix, una de les característiques de les publicacions periòdiques és que estan sotmeses, durant la seva existència, a nombrosos canvis com ara el d'organisme finançador o de responsabilitat d'edició, períodes d'inactivitat, etc. Així mateix, en el cas del catàleg de la UV, el registre d'una publicació es fa a partir de la informació continguda en la font original —és a dir, la revista— i si aquesta no esmenta explícitament la UV com a entitat editora, el registre catalogràfic no li atribueix cap tipus de responsabilitat. En resum, la manera com es gestionen les revistes de la UV, juntament amb les característiques pròpies de les fonts principals d'identificació i de control d'aquest tipus de publicacions, fa que l'obtenció d'una llista única de revistes d'aquesta institució hagi estat una tasca àrdua.

Amb relació a l'estat de publicació de les 162 revistes censades, s'observa que una mica més d'un terç del total (34,6 %) estan actives actualment. Respecte a les considerades inactives, crida l'atenció el fet que un 65 % d'aquestes revistes van deixar d'actualitzar els continguts fa més de deu anys, dada que ens permetria assimilar-les a la categoria de revistes mortes. Des del punt de vista de la seva identificació i control, el primer pas que s'hauria de fer és la notificació a l'ISSN de qualsevol canvi en la vida d'una revista per part de l'entitat editora.

Respecte a l'entitat editora, la majoria de vegades és la mateixa universitat sense cap altra col·laboració externa; en aquest cas, els departaments universitaris són els que més revistes editen. L'edició de revistes amb organismes externs és menys freqüent i la participació d'editorials comercials, gairebé anecdòtica. És possible que, en part, això sigui a causa de l'audiència limitada d'aquest tipus de revistes —i, per tant, amb una rendibilitat econòmica— i, fins i tot, a la seva qualitat desigual.

D'acord amb el patró temporal, segons sembla, la veritable activitat publicadora de la UV s'inicia a partir dels anys setanta, culmina durant la dècada dels anys noranta i comença a davallar en els primers deu anys d'aquest segle. Aquest fet crida l'atenció perquè és en aquest últim període quan la creació i la gestió editorial d'una revista resulta més fàcil i econòmica.

Per àrees temàtiques, les revistes de la UV tenen un perfil de ciències socials i humanitats. Dins aquestes àrees, hi destaca l'existència de catorze revistes actives de filologia, lingüística i literatura, així com l'absència de revistes actives de l'àrea de ciències de la salut, malgrat el predomini del perfil biomèdic en la investigació de qualitat de la UV (IDia, 2009).

La visibilitat de les revistes editades per la UV a Internet no arriba a la meitat (49,4 %), tot i que varia substancialment (96 %) si tan sols es tenen en compte les revistes actives, que són les que serien objecte prioritari de ser integrades en un repositori —malgrat no ser les úniques. Aquesta visibilitat la presta el web de la revista en un 72,5 % i Dialnet en un 75 %. En aquest sentit, cal destacar la contribució de Dialnet a l'hora d'augmentar la visibilitat de les revistes que no tenen pàgina web, ja que actua —tal com afirmen León-Marín i Magriñà-Contreras (2004)— com una hemeroteca virtual de revistes hispanes. En el cas de la UV, el Servei de Documentació i Biblioteques és l'encarregat d'actualitzar els continguts relatius a la institució. Tanmateix, el desconeixement del procediment que se segueix impedeix conèixer els motius pels quals hi ha revistes de la UV que no apareixen en aquest sistema. Una altra qüestió que cal destacar és que el fet que Dialnet, tot i contribuir a una major visibilitat de les revistes, no n'augmenta l'accés als continguts, ja que quan la revista és visible únicament a través d'aquest mitjà tan sols es pot accedir als sumaris.

Quant a l'accés als continguts, 35 de les 162 revistes (21,6 %) permeten accedir als textos complets des d'Internet, percentatge que augmenta al 50 % si es consideren només les revistes actives. En aquest cas, l'accés es produeix en el 67 % de les ocasions, tant a través de la pàgina web de la revista com des de Dialnet. Des del punt de vista d'un repositori, això té una repercussió positiva perquè Dialnet compleix el protocol OAI-PMH, que garanteix la interoperabilitat dels continguts, mentre que els webs de les revistes acostumen a no tenir-lo. De fet, tan sols hi ha nou revistes que fan servir programari de gestió que va més enllà d'una pàgina web plana i tres (dos amb continguts) que utilitzen l'Open Journal System (OJS).

Un altre aspecte que cal destacar fa referència als drets d'explotació dels textos inclosos en les revistes de la UV. En aquest sentit, la integració d'aquests textos en un repositori institucional requereix unes condicions bàsiques com ara el compliment de protocols OAI-PMH i la possibilitat d'accés complet al contingut dels documents. Aquesta última condició, que es dóna en més del 50 % dels casos de les revistes actives, permet que els usuaris accedeixin gratuïtament als continguts de les revistes, però no sempre permetrà la integració correcta dels continguts al repositori, atès el fet que la freqüència de la informació relativa als drets d'explotació dels continguts de la revista (copyright) no existeix o queda indefinida. Així doncs, d'una banda, de les quaranta revistes actives que tenen pàgina web, aquests drets només s'esmenten onze cops (27,5 %) i tan sols en quatre es fa servir una llicència Creative Commons compatible amb l'accés obert. D'altra banda, en quatre casos la revista afirma que els drets resten en poder dels autors, la qual cosa equival a dir que tots els drets queden reservats. Passa ben bé el mateix quan no hi ha informació sobre aquests drets, ja que l'absència d'informació sobre els drets equival a dir "tots els drets reservats". La no-informació sobre la titularitat dels drets d'explotació també es veu reflectida en el directori Dulcinea, l'objectiu del qual és proporcionar informació sobre els drets d'explotació i les condicions d'arxivament de les revistes científiques espanyoles (http://accesoabierto.net/dulcinea) —actualment proporciona aquesta informació de 1.258 revistes. Dulcinea registra setze títols l'entitat editora dels quals és la UV, i d'aquests setze, tan sols n'hi ha set en els quals s'especifiquen els drets d'explotació. Referent a això, la guia elaborada recentment pel grup accesoabierto.net pot ser de gran utilitat, sobretot per als editors de les revistes.

Finalment, quant a la manera que fan servir les revistes per mostrar la seva identitat corporativa, crida l'atenció la manca de referència explícita a la UV en nombroses revistes que disposen de pàgina web. En són un bon exemple les revistes Caràcters, Celestinesca i L'espill, que no es van conèixer a través de les fonts consultades, sinó d'una manera casual. D'altra banda, aquestes són tres de les úniques sis revistes que apareixen com de la UV en el web del Servei de Publicacions d'aquesta institució. Aquest és un aspecte important des del punt de vista de la creació d'un repositori perquè, en part, és una estructura des de la qual es difon una imatge institucional a través dels objectes digitals dipositats.

En vista de les dades que s'acaben de presentar, d'una banda, sembla clar que la UV encara està lluny de complir les condicions adequades per a la integració de les revistes en un repositori institucional. De l'altra, els aspectes clau que cal resoldre són més aviat organitzatius i editorials, i no tant tècnics. Entre els aspectes organitzatius i editorials, podríem destacar-ne els següents: control de les publicacions periòdiques de la UV, establiment d'uns paràmetres formals que reflecteixin de manera normalitzada la identitat corporativa, impuls per a la transició de les revistes del format paper a l'electrònic, adopció de programari adequat per a la gestió de continguts editorials, formació de personal de suport en aquestes tasques que possibiliti compartir recursos i abaratir costos i que sigui capaç de posar en marxa sessions de formació adreçades als editors per tal de difondre els principis de l'accés obert i sensibilitzar sobre l'eficiència i la sostenibilitat de l'adopció d'aquests principis. En definitiva, es tracta que la UV, com a entitat editora, faci el salt definitiu cap a la racionalització i l'augment de la qualitat de les seves publicacions que la situï convenientment en un context en què l'avaluació de l'activitat investigadora gaudeix d'una època d'esplendor i en què els serveis de publicacions de les universitats són els principals actors (Giménez Toledo, 2010).


Bibliografia

Abad García, M. F. (2009). "RODERIC, el Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura". @tic, núm. 3, p. 39-46.

Abadal, E.; Rius-Alcaraz, L. (2008). "Revistas científicas de las universidades españolas: acciones básicas para aumentar su difusión e impacto". Revista española de documentación científica, vol. 31, núm. 2, p. 242-262.

Accesoabierto.net. Guía práctica sobre los derechos patrimoniales o de explotación (copyright) y su relación con el auto-archivo en repositorio de acceso abierto. <http://www.accesoabierto.net/sites/accesoabierto.net/files/Guia-derechos.pdf>. [Consulta: 01/07/2010].

Giménez Toledo, E. (2010). "Papel de los servicios de publicaciones en la mejora de las revistas científicas universitarias". Anuario ThinkEPI, núm. 1, p. 266-268.

IDia. Investigació Desenvolupament Innovació Aplicació (2009). Universitat de València, Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació, núm. 6 <http://www.uv.es/bidia/6/IDia6.pdf>. [Consulta: 01/07/2010].

León-Marín, J.; Magriñà-Contreras, M. (2004). "Dialnet, una hemeroteca virtual de revistas hispanas sobre la base de la cooperación bibliotecaria". El profesional de la información, vol. 13, p. 281-282.

Palmer, Carole L.; Teffeau, Lauren C.; Newton, Mark P. (2008). "Strategies for institutional repository development: a case study of three evolving initiatives". Library Trends, vol. 57, no 2, p. 142-167.

Zamora, H.; Aguillo, I.; Ortega, J. L.; Granadino, B. (2007). "Calidad formal, impacto y visibilidad de las revistas electrónicas universitarias españolas". El profesional de la información, vol. 16, núm. 1, p. 13-23.
Notes

1 Espanya forma part de la xarxa ISSN des del 1978. Anteriorment, no hi ha control bibliogràfic sobre les publicacions seriades.

2 The ISSN-L is an ISSN designated among the distinct ISSN assigned to different medium versions of a resource, to enable collocation or linking between these different medium versions. When a searched is performed in the ISSN-L index all the different media versions of the corresponding publication are displayed together with their corresponding ISSN. If the number submitted is not an ISSN designated as ISSN-L, no record will be displayed. If this is the case, please submit again your number in the ISSN search box proper. <http://www.issn.org/2-22637-What-is-an-ISSN-L.php>.


Apèndix

Revistes actives de la Universitat de València

Títol Estat actual Matèria Accés electrònic Dialnet Web Drets d'explotació
@tic. Revista d'innovació educativa Activa Educació, ensenyament i formació CC: Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
Anglogermánica online Activa Filologia, lingüística i literatura
Ars Longa. Cuadernos de arte Activa Art, cinema, música i teatre
Arxius de sociologia Activa Sociologia
BIP. Butlletí d'informació pròpia de la Universitat de València Activa Informació universitària

Boletín de psicología Activa Psicologia
Boletines. Límites de la protección de la intimidad Activa Dret i Unió Europea

Bouteloua Activa Botànica
Caràcters: és una revista de llibres Activa Filologia, lingüística i literatura
Celestinesca Activa Filologia, lingüística i literatura Dels autors
CIRIEC-España. Revista de economía pública, social y cooperativa Activa Economia i empresa
Cuadernos de Aleph Activa Filologia, lingüística i literatura

Cuadernos de geografía Activa Història, arqueologia i geografia
Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho Activa Dret i Unió Europea Dels autors
Didáctica de las ciencias experimentales y sociales Activa Educació, ensenyament i formació

Dilema Activa Filosofia
Ensconews. The European native seed conservation newsletter Activa Botànica

Enseñanza de las ciencias Activa Educació, ensenyament i formació
Estudis. Revista de historia moderna Activa Història, arqueologia i geografia
Extravío Activa Filologia, lingüística i literatura CC: Reconeixement
Flora montibérica Activa Botànica CC: Reconeixement-No comercial-SenseObraDerivada
Futura Activa Educació, ensenyament i formació

IDia. Boletín de investigación, desarrollo, innovación y aplicación Activa Informació universitat

Itamar Activa Art, cinema, música i teatre

L'atalante. Revista de estudios cinematográficos Activa Art, cinema, música i teatre No


L'espill Activa Cultura i divulgació científica

Lemir Activa Filologia, lingüística i literatura Cada article els estableix de manera específica
Liquids. Revista d'estudis literaris ibèrics Activa Filologia, lingüística i literatura
Lynx. Panorámica de estudios lingüísticos Activa Filologia, lingüística i literatura

Mediterránea Activa Biologia

Memorabilia Activa Filologia, lingüística i literatura
Mètode i Mètode anuario Activa Cultura i divulgació científica
Nou Dise digital i Nou Dise Activa Informació universitària No


Paleontología electrónica Activa Història, arqueologia i geografia

Pasajes Activa Cultura i divulgació científica

Psicológica Activa Psicologia
Quaderns de ciències socials Activa Economia i empresa

Quaderns de filologia. Estudis de comunicació Activa Sociologia

Quaderns de filologia. Estudis lingüístics Activa Filologia, lingüística i literatura

Quaderns de filologia. Estudis literaris Activa Filologia, lingüística i literatura

Quaderns de filosofia i ciència Activa Filosofia
Quaderns de relacions laborals Activa Economia i empresa

ReCrim Activa Dret i Unió Europea

Rect@. Revista electrónica de comunicaciones y trabajos de ASEPUMA Activa Matemàtiques CC: Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
Relieve. Revista electrónica de investigación y evaluación educativa Activa Educació, ensenyament i formació De la revista
Revista de derecho civil Valenciano Activa Dret i Unió Europea

Revista de historia de la psicología Activa Psicologia
Revista internauta de práctica jurídica Activa Dret i Unió europea Dels autors
Saguntum Activa Història, arqueologia i geografia

Saitabi Activa Història, arqueologia i geografia

Stichomythia. Revista de teatro español contemporáneo Activa Art, cinema, música i teatre
TeatrEsco Activa Filologia, lingüística i literatura Cada article els estableix de manera específica
Teorema Activa Filosofia

Tirant Activa Filologia, lingüística i literatura
Transfer. Journal of contemporary culture Activa Cultura i divulgació científica

UniverSOS. Revista de lenguas indígenas y universos culturales Activa Filologia, lingüística i literatura
Acta estomatológica valenciana Inactiva fins al 1999 Odontologia No


Bajamar: cuadernos de ensayo Inactiva fins al 1999 Filosofia No


Cátedra de Histología y Anatomía Patológica Inactiva fins al 1999 Biomedicina No


Claquette. Vídeo, llengües, cultures, literatures Inactiva fins al 1999 Filologia, lingüística i literatura No


Creación Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Cronos: cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la ciencia Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Història de la medicina
Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Dret i Unió Europea

Cuadernos críticos de educación Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Cuadernos de inglés Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Cuadernos de la Cátedra de Derecho del Trabajo Inactiva fins al 1999 Dret i Unió Europea No


Cuadernos de la naturaleza Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Cuadernos de trabajo Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Cuadernos didácticos de música Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Diablotexto Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Filologia, lingüística i literatura

Docència. Revista de l'Escola Universitària del Professorat d'EGB de Castelló Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Documents de treball del Departament d'Anàlisi Econòmica Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Economia i empresa
Edetania (Godella) Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Educació, ensenyament i formació No


EJDR. Electronic journal of dental research Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Odontologia

Estudios de metafísica Inactiva fins al 1999 Filosofia No


Estudis d'història contemporània del País Valencia Inactiva fins al 1999 Història, arqueologia i geografia

Europa Inactiva fins al 1999 Economia i empresa No


Eutopías Inactiva fins al 1999 Filologia, lingüística i literatura No


Glosa. Revista de filologia Inactiva fins al 1999 Filologia, lingüística i literatura No


Lagos de Lahos Inactiva fins al 1999 Filologia, lingüística i literatura No


Lletraferits Inactiva fins al 1999 Cultura i divulgació científica No


Llir entre cards Inactiva fins al 1999 Filologia, lingüística i literatura No


Matemàtiques (Burjassot) Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Matemàtiques
Mediterráneo Inactiva fins al 1999 Filologia, lingüística i literatura No


Millars. Filología Inactiva fins al 1999 Filologia, lingüística i literatura No


Monteolivete: colaboraciones interdisciplinares Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Nexe: debats valencians Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Biologia

PAD'E Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Papeles de enseñanza de la matemática Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Papers de teoria de l'educació Inactiva fins al 1999 Educació, ensenyament i formació No


Prosopopeya Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Filologia, lingüística i literatura

Psicologemas Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Psicologia

Recerques: història, economia, cultura Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Economia i empresa
Reüll Inactiva fins al 1999 Art, cinema, música i teatre No


Revista d'història medieval Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Història, arqueologia i geografia
Revista de la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe Inactiva fins al 1999 Infermeria No


Revista de literatura Inactiva fins al 1999 Filologia, lingüística i literatura No


Revista española de sistemas Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Matemàtiques

SELL. Studies in English language and linguistics Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Filologia, lingüística i literatura

Shiva Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Art, cinema, música i teatre No


Stvdia philologica valentina Inactiva 2 NoNoNo-2 NoNo 7 Filologia, lingüística i literatura
Varia Inactiva fins al 1999 Història, arqueologia i geografia No


ACTA. Aplicaciones de computación y telemática avanzada Morta Computació No


Boletín del instituto médico valenciano Morta Biomedicina

Butlletí de l'Aula de Cinema Morta Art, cinema, música i teatre No


Catalogus seminum in hortus botanicus. Universitatis Valentinae Morta Botànica No


Cuadernos de filología Morta Filologia, lingüística i literatura No


Cuadernos de filología. I, Teoría: lenguajes Morta Filologia, lingüística i literatura No


Cuadernos de filología. II, Studia lingüística hispánica Morta Filologia, lingüística i literatura No


Cuadernos de filología. III, Literaturas: análisis Morta Filologia, lingüística i literatura No


Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol Morta Dret i Unió Europea No


Delincuencia Morta Dret i Unió Europea No


Dise Morta Informació universitària No


Entornos filosóficos Morta Filosofia No


Info-Europa Morta Dret i Unió Europea No


Interlingüística Morta Filologia, lingüística i literatura No


L'Observatori: butlletí de l'Àrea d'Estudis i Anàlisi de l'OPAL Morta Informació universitària

Ligarzas Morta Història, arqueologia i geografia No


Medicina y ciencias sociales Morta Història de la medicina
Dels autors
Millars Morta Cultura i divulgació científica No


Millars. Filosofía y ciencias de la educación Morta Filosofia No


Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia Morta Història, arqueologia i geografia

Publicaciones del observatorio astronómico (resum de les observacions meteorològiques fetes a l'estació meteorològica de la Universitat de València) Morta Astronomia No


QPE. Quaderns de política econòmica (edició impresa a Internet) Morta Economia i empresa
Queste. Estudios de lengua y literatura francesa. Universidades del País Vasco, Pau, Valencia, Zaragoza Morta Filologia, lingüística i literatura No


Revista de derecho Morta Dret i Unió Europea
Revista de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Castellón Morta Educació, ensenyament i formació No


Revista de psicología de la educación Morta Psicologia

Revista electrónica del Instituto de Física Corpuscular Morta Cultura i divulgació científica

Serie arqueológica (Departament d'Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València) Morta Història, arqueologia i geografia No


Sicania. Revista mensual, local, regional, nacional, sumario y guía de cultura valenciana Morta Cultura i divulgació científica No


Acotaciones en la caja negra Sense notícia Art, cinema, música i teatre No


Al pie de la letra. Revista de literatura Sense notícia Filologia, lingüística i literatura No


Aula zero Sense notícia Economia i empresa No


Azud. Revista de poesía y palabras Sense notícia Filologia, lingüística i literatura No


Beccaria Sense notícia Dret i Unió Europea No


Colección de estudios Sense notícia Dret i Unió Europea No


Cuadernos de didáctica de las ciencias naturales Sense notícia Educació, ensenyament i formació No


Cuadernos de física y química Sense notícia Educació, ensenyament i formació No


Cuadernos de género, sexo y lenguaje Sense notícia Filologia, lingüística i literatura No


Cuadernos de integración europea Sense notícia Dret i Unió Europea No


Cuadernos del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia Sense notícia Educació, ensenyament i formació No


Documentos de trabajo Sense notícia Dret i Unió Europea No


Educació. Materials Sense notícia Educació, ensenyament i formació No


Educación artística Sense notícia Educació, ensenyament i formació No


Educar jugando: revista de estudios e investigaciones educativas sobre el juego Sense notícia Educació, ensenyament i formació No


Enrojo: revista de humanidades Sense notícia Cultura i divulgació científica No


Estudios de historia de Valencia Sense notícia Història, arqueologia i geografia No


Estudios financieros y de matemática aplicada Sense notícia Economia i empresa No


Feminismos Sense notícia Sociologia No


Fisioterapia electrónica Sense notícia Fisioteràpia

Foro de profesores de EL/E Sense notícia Filologia, lingüística i literatura No


Imatge Sense notícia Art, cinema, música i teatre No


Obstetricia y ginecología de postgrado Sense notícia Biomedicina No


Odissea semina Sense notícia Botànica

Papers transició Sense notícia Economia i empresa No


Pleiades Sense notícia Astronomia No


Recerca Sense notícia Filosofia No


Serie arqueológica. Varia (Departament d'Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València) Sense notícia Història, arqueologia i geografia No


Studies in English language and literature. Miscellaneous Sense notícia Filologia, lingüística i literatura No


UVPress Sense notícia Educació, ensenyament i formació