[Versión castellana]


Luis González

Director general adjunt
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

lgonzalez@fundaciongsr.esResum [Abstract] [Resumen]

Es descriuen els antecedents i la situació actual de l'estudi eBook y biblioteca, que s'emmarca en el projecte Territorio eBook, impulsat per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Els objectius d'aquest projecte són analitzar les noves experiències dels lectors, ajudar a definir una posició per a les biblioteques públiques en aquest entorn i proposar pautes per a la gestió del llibre digital des del servei públic de lectura.


1 Antecedents

A principi de 2009 la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) va encetar una línia de treball sobre el llibre digital amb la finalitat d'estudiar si l'efecte potencial del nou suport per als llibres podia oferir algun tipus d'oportunitat per a l'activitat d'una institució que, com la nostra, té la vocació de consolidar la lectura com un dret de la ciutadania. Durant la primera fase de reflexió i d'anàlisi vam intentar debatre el significat de l'extensió de la presència social dels dispositius dissenyats específicament per a la lectura. Partíem, doncs, no només del convenciment que aquests aparells tindrien una presència rellevant al mercat, sinó que la seva implantació social podria tenir un efecte transformador en l'ecosistema de la lectura, tot i l'escepticisme que mostrava la gran majoria dels interlocutors del sector industrial i comercial del llibre a Espanya des de feia més de dos anys.

Si l'arribada al mercat de dispositius electrònics de lectura implicava un canvi notable en el panorama del llibre, el nostre propòsit era estudiar-ne l'impacte sobre el fet lector i les oportunitats d'acompanyar eficaçment els lectors en aquest nou camí. Amb aquests grans objectius es va dissenyar el projecte Territorio eBook, com a projecte d'experimentació i recerca.

Amb aquest projecte es pretén, entre altres finalitats complementàries, comprendre les noves experiències dels lectors, ajudar a definir una posició per a les biblioteques públiques en aquest entorn i proposar unes pautes per a la gestió del llibre digital des del servei públic de lectura.

L'estructura del projecte, que es va posar en marxa l'estiu de 2009, es divideix en tres àmbits d'actuació: biblioteca, escola i universitat. En aquest text ens referirem al primer dels àmbits, anomenat eBook y biblioteca, i en detallarem la metodologia utilitzada i també les primeres conclusions que s'han recollit.


2 Plantejament de l'estudi

L'estudi eBook y biblioteca s'ha segmentat per edats amb la finalitat d'assignar els reactius, els testimonis i el tipus de contrast amb una capacitat més gran de generar informació rellevant. D'altra banda, en tots els segments s'ha operat amb dos grups (un d'experimental i un altre de control), sobre els quals hi ha hagut un grau d'intervenció diferent.


2.1 Grups constituïts

La constitució dels grups s'ha fonamentat en l'actitud davant la tecnologia i en els comportaments lectors detectats en cada segment d'edat. Durant la fase de reunions entre investigadors i bibliotecaris per a la preparació del projecte, es van identificar uns trams d'edat en què s'havien apreciat comportaments diferenciats que s'havien de tenir en compte per dotar de més riquesa la recerca. D'altra banda, abans d'emprendre l'experiència, es van dur a terme una sèrie d'estudis personalitzats sobre els hàbits de lectura de cada individu. A continuació, s'enumeren els grups segmentats per edat, ordenats segons la data d'execució de l'experimentació.

Cada segment d'edat es va organitzar en dos grups:

  1. Grup experimental. Compost per lectors guiats que van participar en totes les activitats de dinamització organitzades per l'FGSR i que van mantenir un contacte habitual amb l'equip de l'FGSR i amb els autors dels llibres que llegien.
  2. Grup de control. Compost per lectors que, tot i ser socis de les biblioteques, van fer una lectura lliure i autònoma dels llibres.

2.2 Aspectes analitzats

Sobre cada un dels segments establerts s'han portat a terme diverses "mirades" dins la recerca eBook y biblioteca:

En cada segment d'edat s'ha portat a terme una experimentació similar, però no idèntica a les altres, per tractar de potenciar, amb aquesta decisió metodològica, la riquesa de la mirada sense perjudicar el rigor a l'hora de comparar les variables fonamentals.

He de reconèixer que els plantejaments reals de l'experimentació i la recerca han estat força més rics i dotats d'una diversitat d'acostaments més àmplia que el que s'ha descrit aquí, però el mínim comú denominador que recorre tota l'experiència en totes les fases i amb la generalitat dels grups sí que queda reflectit en l'esquema anterior.

Com a exemple del que acabo d'indicar puc assenyalar que he obviat la referència a uns altres grups de lectors que participen en la recerca i que ni s'han organitzat segons el criteri d'edat, ni han estat sotmesos a les mateixes eines d'indagació.


3 Resultats

En l'àmbit de  l'estudi eBook y biblioteca, s'ha acabat el primer processament de la informació corresponent al segment d'edat més avançada i al segment dels adolescents. Després d'una primera prova prèvia per a la programació del treball, tant en aquests dos grups com en els restants, els equips de l'FGSR han decidit modular l'experiència mitjançant una adaptació dels estímuls en dos àmbits:

  1. Tipus de dispositius electrònics per a la lectura.
    Inicialment es va percebre una fecunditat més gran de l'experimentació amb aparells de tinta electrònica per als més grans i amb tauletes per als més joves.
  2. Tipus de "dinamització" utilitzada amb els grups experimentals.
    És obvi que el disseny d'una experiència "enriquidora" de lectura va ser molt diferent en cada un dels grups.

En la fase actual del projecte ja tenim força informació relativa als dos primers segments d'edat (de 55 a 78 i d'adolescents). No hi ha espai aquí per desenvolupar la gran quantitat d'informació que estem obtenint, però val la pena apuntar alguna dada sobre el desenvolupament de la lectura de llibres digitals en el marc de la dinàmica bibliotecària.


4 Primeres conclusions

L'FGSR encara està desenvolupant l'experimentació amb els grups de lectors de 19 a 54 anys i aquesta dada ja dóna una idea del que pot ser escriure sobre les conclusions de eBook y biblioteca. Quan culmini aquesta darrera etapa, els equips de l'FGSR i els investigadors que participen en el projecte duran a terme un treball de reflexió sobre els resultats generals obtinguts. No obstant això, hem obtingut unes primeres conclusions com a resultat dels seminaris que s'han fet en acabar cada una de les fases de l'experimentació.


4.1 Lectors més grans de 55 anys

En el cas dels lectors més grans de 55 anys, podem avançar com a primeres conclusions que:


4.2 Lectors de 13 a 18 anys

Pel que fa als grups de 13 a 18 anys, en destacaríem les conclusions següents:


4.3 Altres lliçons apreses

No obstant això, juntament amb la nombrosa informació que els equips de recerca han estat processant i el gran interès que tenen molts altres resultats obtinguts fins avui, no puc acabar aquesta nota breu sobre el projecte Territorio eBook sense esmentar un altre gran patrimoni que els equips de les biblioteques de l'FGSR estan acumulant i que no apareix en les conclusions dels nostres estudis: tot un conjunt de lliçons i de sorpreses que han transformat ja la manera de treballar. Entre aquestes lliçons m'agrada destacar, d'una banda, la potència dels blogs entorn d'un llibre, en què participen autor i lectors d'una manera insospitada i que tenen un pes notable en la nova experiència de lectura i la manera de gestionar els grups de lectors i, d'una altra banda, l'abast enorme que tot allò digital proporciona a les activitats i informacions contextualitzadores, a l'experiència de lectura de cada obra i com intensifica la petjada que deixa cada llibre.

Totes les persones de l'FGSR que treballem en aquest projecte, els grups d'investigadors i, sens dubte, els lectors que estan participant en les experiències no tenim cap dubte que la digitalització modifica la nostra manera de llegir.

L'afirmació precedent implica, en el terreny professional bibliotecari, que la lectura digital reinventa el mapa de competències dels bibliotecaris en què s'entrellacen i es combinen noves realitats, noves emocions, noves eines i noves destreses. L'experiència d'un any i mig de treball permet dibuixar una primera versió d'aquest mapa i esperem ser capaços de definir més endavant una proposta de pautes per a la gestió de la lectura digital des de la biblioteca.

Amb aquest text volem proporcionar unes pinzellades sobre l'enfocament general de la investigació Libro digital y biblioteca, però es pot seguir el dia a dia d'aquest treball i de la resta del projecte Territorio eBook en el web del laboratori de la lectura de l'FGSR, <http://www.lecturalab.org>. Esperem que en el termini fixat publiquem d'una manera global els resultats d'aquest esforç.


Data de recepció: 5/5/2011. Data d'acceptació: 15/5/2011.