Agregador de canals

Canals de publicació dels resultats de les recerques

Blok de BiD - dc., 16/12/2020 - 19:24

Rosângela Schwarz Rodrigues
Depto. Ciência da Informação
Universidade Federal de Santa Catarina

Aspesi, Claudio; Allen, Nicole; Crow, Raym; Joseph, Heather; McArthur, Joseph; Shockey, Nick (2020). 2020 update: SPARC landscape analysis and roadmap for action. [Washington, DC.]: SPARC. 38 p. Disponible a: <https://doi.org/10.31229/osf.io/2pwft>. [Consulta: 02/12/2020].

Aspesi, Claudio; Allen, Nicole; Crow, Raym; Daugherty, Shawn; Joseph, Heather; McArthur, Joseph; Shockey, Nick (2019). Landscape analysis: the changing academic publishing industry-implications for academic institutions. [Washington, DC.]: SPARC. 53 p. Disponible a: <https://doi.org/10.31229/osf.io/58yhb>. [Consulta: 02/12/2020].

L’Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) és una coalició global que pretén democratitzar l’accés al coneixement i augmentar el retorn de les inversions en educació mitjançant l’accés obert als resultats de recerca i a materials didàctics. Els informes que generen són una veu que representa els interessos dels finançadors i de l’acadèmia. 

Claudio Aspesi, juntament amb d’altres col·legues, presenta un debat crucial sobre la comunicació de la ciència amb un enfocament necessari i poc corrent que considera el control simultani dels índexs d’avaluació i de les publicacions que els alimenten, com també les implicacions d’això sobre el sistema de reconeixement i avaluació de l’activitat científica. 

L’estudi se centra en tres punts independents però relacionats entre si: a) el control dels canals de publicació dels resultats de les recerques; b) l’accés a les dades dels autors i usuaris d’aquelles publicacions i; c) la producció de material didàctic per a l’ensenyament superior. Es tracta de temes diferents, encara que estan interconnectats i és millor discutir per separat.

El discurs dels autors se centra en les principals universitats europees i americanes, els majors proveïdors i consumidors de publicacions científiques, però afecta totes les universitats del món. 

Els debats sobre les revistes científiques són antics (Bernal, 1939) i la creixent dependència dels investigadors i de la societat de la publicació dels resultats de les recerques i la seva avaluació fa que el tema sigui cada cop més pertinent i central per a un futur basat en el coneixement científic. 

Fins fa poc, les principals editorials comercials eren vistes amb dubtes (molèsties) per alguns sectors del món acadèmic. Els advertiments dels bibliotecaris sobre l’augment de les despeses de les revistes des del decenni de 1980 no han estat escoltats, ja que segueixen augmentant i s’estan creant nous títols.

Les empreses que composen l’oligopoli (Elsevier, Wiley, SpringerNature i Clarivate) s’analitzen des del punt de vista comercial, incloent el detall de la facturació, els percentatges de participació en el mercat i les estimacions de beneficis per article. Les xifres assoleixen impressionants bilions i els moviments de les empreses per mantenir una alta facturació gairebé sempre entren en conflicte amb els interessos dels investigadors, de les universitats, dels instituts de recerca, dels governs i de la societat en general. 

Les noves formes de comercialització dels articles se superposen i els editores s’hi adapten amb la creació de nous paquets: a) els encara existents big deals; b) els híbrids, amb doble cobrament a l’autor i al lector; c) els acords transformatius (read and publish); d) l’open access daurat, amb tarifes cada cop més altes; i e) els nous bigger deals que combinen paquets de publicació oberta, subscripció i la compra de serveis d’anàlisi de mètriques (data analytics services)

Es tracta del paper d’Science Hub i del Pla S en els projectes d’expansió i benefici de les editorials, destacant el paper protagonista dels finançadors de la recerca, aparentment els únics amb poder per regular el mercat de la publicació científica.  

L’informe es va actualitzar el 2020 tenint en compte els efectes de la pandèmia i cal destacar dos punts: els canvis en els pressuposts de les universitats, que poden afectar la renovació dels contractes de subscripció dels títols i els paquets de subscripció; i la demanda d’accés a les publicacions relacionades amb la COVID-19 per a la tasca de col·laboració de tots els països en la lluita contra la pandèmia. El debat públic sobre les recerques relacionades amb la COVID-19 va posar de manifest la necessitat d’un accés ràpid als documents per a l’avanç de la ciència i la cura de les malalties. La subscripció és vista ara per la societat en general com un obstacle per al treball dels científics, especialment aquells que treballen per salvar vides. 

L’informe adverteix que el llançament el juny de 2019 per part d’Elsevier de l’International Center for the Study of Research (ICSR) amb l’objectiu de «developing, characterizing and validating new and existing research metrics, indicators and research assessment practices», mostra la seva pretensió de controlar el sistema d’avaluació de la ciència. Això implica un clar conflicte d’interessos, donat que una empresa d’Elsevier es proposa avaluar i classificar el que Elsevier mateixa publica, a més d’interferir en l’avaluació de la carrera dels investigadors i la recerca, actuant encara més en la definició del que són «bones pràctiques».
L’informe hauria de ser de lectura obligatòria per als investigadors, les biblioteques, els governs, els rectors i els instituts de recerca.

Bernal, John Desmond (1939). The Social function of science. London: George Routledge & Sons. XVI, 482 p.

Canales de publicación de los resultados de las investigaciones

Blok de BID (esp) - dc., 16/12/2020 - 19:18

Rosângela Schwarz Rodrigues
Depto. Ciência da Informação
Universidade Federal de Santa Catarina

Aspesi, Claudio; Allen, Nicole; Crow, Raym; Joseph, Heather; McArthur, Joseph; Shockey, Nick (2020). 2020 update: SPARC landscape analysis and roadmap for action. [Washington, DC.]: SPARC. 38 p. Disponible en: <https://doi.org/10.31229/osf.io/2pwft>. [Consulta: 02/12/2020].

Aspesi, Claudio; Allen, Nicole; Crow, Raym; Daugherty, Shawn; Joseph, Heather; McArthur, Joseph; Shockey, Nick (2019). Landscape analysis: the changing academic publishing industry-implications for academic institutions. [Washington, DC.]: SPARC. 53 p. Disponible en: <https://doi.org/10.31229/osf.io/58yhb>. [Consulta: 02/12/2020].

La Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) es una coalición global que pretende democratizar el acceso al conocimiento y aumentar el retorno de las inversiones en educación por medio del acceso abierto a los resultados de investigación y a materiales didácticos. Los informes que generan son una voz que representa los intereses de los financiadores y de la academia. 

Claudio Aspesi, junto con otros colegas, presenta un debate crucial sobre la comunicación de la ciencia con un enfoque necesario y poco corriente que considera el control simultáneo de los índices de evaluación y de las publicaciones que los alimentan, así como las implicaciones de esto sobre el sistema de reconocimiento y evaluación de la actividad científica. 

El estudio se centra en tres puntos independientes pero relacionados entre sí: a) el control de los canales de publicación de los resultados de las investigaciones; b) el acceso a los datos de los autores y usuarios de esas publicaciones y; c) la producción de material didáctico para la enseñanza superior. Se trata de temas distintos, aunque están interconectados y es mejor discutir por separado.

El discurso de los autores se centra en las principales universidades europeas y americanas, los mayores proveedores y consumidores de publicaciones científicas, pero afecta a todas las universidades del mundo. 

Los debates sobre las revistas científicas son antiguos (Bernal, 1939) y la creciente dependencia de los investigadores y de la sociedad de la publicación de los resultados de las investigaciones y su evaluación hace que el tema sea cada vez más pertinente y central para un futuro basado en el conocimiento científico. 

Hasta hace poco, las principales editoriales comerciales eran vistas con reparos (molestias) por algunos sectores del mundo académico. Las advertencias de los bibliotecarios sobre el aumento de los costos de las revistas desde el decenio de 1980 no han sido escuchadas, ya que siguen aumentando y se están creando nuevos títulos.

Las empresas que componen el oligopolio (Elsevier, Wiley, SpringerNature y Clarivate) se analizan desde el punto de vista comercial, incluyendo el detalle de la facturación, los porcentajes de participación en el mercado y las estimaciones de beneficios por artículo. Las cifras alcanzan impresionantes billones y los movimientos de las empresas para mantener una alta facturación casi siempre entran en conflicto con los intereses de los investigadores, de las universidades, de los institutos de investigación, de los gobiernos y de la sociedad en general. 

Las nuevas formas de comercialización de los artículos se superponen y los editores se adaptan a ellas con la creación de nuevos paquetes: a) los todavía existentes big deals; b) los híbridos, con doble cobro al autor y al lector; c) los acuerdos transformativos (read and publish); d) el open access dorado, con tarifas cada vez más altas; y e) los nuevos bigger deals que combinan paquetes de publicación abierta, suscripción y la compra de servicios de análisis de métricas (data analytics services)

Se trata del papel de Science Hub y del Plan S en los proyectos de expansión y beneficio de las editoriales, destacando el papel protagonista de los financiadores de la investigación, aparentemente los únicos con poder para regular el mercado de la publicación científica.  

El informe se actualizó en 2020 teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y cabe destacar dos puntos: los cambios en los presupuestos de las universidades, que pueden afectar a la renovación de los contratos de suscripción de los títulos y los paquetes de suscripción; y la demanda de acceso a las publicaciones relacionadas con la COVID-19 para la labor de colaboración de todos los países en la lucha contra la pandemia. El debate público sobre las investigaciones relacionadas con la COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de un acceso rápido a los documentos para el avance de la ciencia y la cura de las enfermedades. La suscripción es vista ahora por la sociedad en general como un obstáculo para el trabajo de los científicos, especialmente aquellos que trabajan para salvar vidas. 

El informe advierte que el lanzamiento en junio de 2019 por parte de Elsevier del International Center for the Study of Research (ICSR) con el objetivo de «developing, characterizing and validating new and existing research metrics, indicators and research assessment practices», muestra su pretensión de controlar el sistema de evaluación de la ciencia. Esto implica un claro conflicto de intereses, ya que una empresa de Elsevier se propone evaluar y clasificar lo que la propia Elsevier publica, además de interferir en la evaluación de la carrera de los investigadores y la investigación, actuando aún más en la definición de lo que son «buenas prácticas».
El informe debería ser de lectura obligatoria para los investigadores, las bibliotecas, los gobiernos, los rectores y los institutos de investigación.

Bernal, John Desmond (1939). The Social function of science. London: George Routledge & Sons. XVI, 482 p.

La (relativa) importància de la Ciència Oberta en les polítiques d’avaluació universitàries

Blok de BiD - dc., 09/12/2020 - 16:54

Antonio Eleazar Serrano-López
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Carlos III de Madrid

Saenen, Bregt; Morais, Rita; Gaillard, Vinciane; Borrell-Damián, Lidia (2019). Research assessment in the transition to open science: 2019 EUA open science and access survey results. Brussels; Geneva: European University Association. 47 p. Disponible a: <https://www.eua.eu/resources/publications/888:research-assessment-in-the-transition-to-open-science.html?utm_source=social&utm_medium=Twitter&utm_name=Twitter-social-22-10-2019>. [Consulta: 20/11/2020].

Des de fa algun temps, assistim a un procés de canvi en les polítiques d’avaluació de l’activitat científica, que tracta d’adaptar-se als nous escenaris que es plantegen, com també a les noves alternatives quant a indicadors i fonts per a l’avaluació. En aquest sentit, la implementació de la Ciència Oberta és un dels majors reptes als quals s’enfronten els decisors i els òrgans de govern d’universitats i institucions nacionals i supranacionals.

L’informe de l’European University Association (EUA) tracta de fer un diagnòstic de la situació actual i de la direcció que estan prenent els òrgans de govern de les universitats europees de cara a la implementació de la Ciència Oberta en les seves polítiques d’avaluació de l’activitat investigadora. Per a això, analitza els resultats de l’enquesta Open science and access survey on research assessment, duta a terme el 2019 a diferents òrgans de govern dins de les universitats europees (rectorats, vicerectorats, deganats i direccions de departament). 

Aquesta enquesta es realitza de manera anual per part de la EUA des de 2014, per bé que el nombre de respostes obtingudes ha decaigut notablement des que el 2016 van arribar a la seva major taxa de resposta (338 respostes d’universitats de 39 països), mentre que els resultats del present informe es limiten a 260 respostes de 32 països diferents. D’altra banda, la taxa de respostes per països també resulta molt irregular. Tant és així que, en algunes de les respostes, les dades de Turquia han estat tractades per separat, ja que suposen un alt percentatge del total de respostes (35,7 %). Malgrat això, els resultats obtinguts són bastant representatius de la situació actual, com també de la incertesa que estan experimentant els decisors dins de les universitats respecte de les futures polítiques d’avaluació i el paper que hi ha de jugar la Ciència Oberta.

En aquest sentit, les respostes reflecteixen que Ciència Oberta i Accés Obert encara no es consideren com una part essencial del treball de recerca i, mentre que aquesta percepció no canviï, no podran passar a formar part efectiva de les tasques que realitzem els investigadors. Això es pot observar a l’informe tant a la figura 9 (pàg. 21), sobre les tasques que es consideren part essencial del treball de recerca, com a la figura 10 (pàg. 23), sobre els mètodes d’avaluació de l’activitat investigadora. 

Igualment, els resultats d’aquesta última pregunta criden l’atenció sobre altres aspectes emergents de l’avaluació, especialment al comprovar que l’ús d’indicadors altmètrics, la validesa dels quals encara està per demostrar, se situa molt a prop de l’accessibilitat de les publicacions i les dades de recerca a través de la Ciència Oberta, premissa aquesta molt més assentada en la comunitat científica. A més, els indicadors altmètrics se situen, al seu torn, per sobre de mètriques alternatives, però més properes a l’àmbit acadèmic, com són les views o les descàrregues de les publicacions, essent aquestes mesures molt més properes a la comunitat científica i mostrant una major correlació amb la citació com a mesura d’ús de les publicacions. En qualsevol cas, els resultats d’aquesta pregunta haurien de ser analitzats amb cura, donat que la redacció de la pregunta (figura 1) pot resultar problemàtica, ja que existeix solapament entre dues de les categories (altmetrics i academic attention), donat que ambdues inclouen les descàrregues com a indicador i pot haver generat confusió en les respostes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’altra banda, les respostes sobre els indicadores d’avaluació incloses en les polítiques de cada universitat mostren una tendència cap a la utilització dels indicadores més tradicionals, malgrat que molts d’ells han mostrat biaixos i problemes metodològics importants, especialment en el cas de l’avaluació en l’àmbit de l’investigador (factor d’impacte, índex H, etc.).

No obstant, el major problema detectat a través d’aquesta enquesta rau en el fet que les polítiques d’avaluació a la majoria de les universitats només reconeixen influències de la universitat mateixa o d’altres universitats, mentre gairebé no existeixen centres que reconeguin veure’s influïts pels manifestos més importants al respecte, com ara el Manifest de Leiden, DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) o Metric Tide (figura 14, pàg. 29), si bé indiquen que els estan tenint en compte a l’hora d’elaborar les seves futures polítiques d’avaluació, pel que sembla els principis per aquests documents comencen a permear en les polítiques d’avaluació, encara que hagin tardat diversos anys a fer-ho (DORA es va publicar el 2012 i Metric Tide i el Manifest de Leiden el 2015). 

Per acabar, i com a reflexió final sobre els problemes en l’elaboració de polítiques d’avaluació, crida enormement l’atenció que només el 26 % de les universitats enquestades senyalen com  un problema la falta de alineació entre les polítiques nacionals, supranacionals i universitàries, quan aquest problema és molt més real per als investigadors, que es troben elaborant diferents versions dels seus curricula i buscant evidències de la qualitat de la seva activitat científica en infinitat de formats, fonts i sistemes d’avaluació, cadascun diferents i amb criteris d’allò més dispars, encara que no sembla que això suposi un problema per als òrgans de govern de les universitats.

La (relativa) importancia de la Ciencia Abierta en las políticas de evaluación universitarias

Blok de BID (esp) - dc., 09/12/2020 - 16:38

Antonio Eleazar Serrano-López
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Carlos III de Madrid

Saenen, Bregt; Morais, Rita; Gaillard, Vinciane; Borrell-Damián, Lidia (2019). Research assessment in the transition to open science: 2019 EUA open science and access survey results. Brussels; Geneva: European University Association. 47 p. Disponible en: <https://www.eua.eu/resources/publications/888:research-assessment-in-the-transition-to-open-science.html?utm_source=social&utm_medium=Twitter&utm_name=Twitter-social-22-10-2019>. [Consulta: 20/11/2020].

Desde hace algún tiempo, asistimos a un proceso de cambio en las políticas de evaluación de la actividad científica, que trata de adaptarse a los nuevos escenarios que se plantean, así como a las nuevas alternativas en cuanto a indicadores y fuentes para la evaluación. En este sentido, la implementación de la Ciencia Abierta es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los decisores y los órganos de gobierno de universidades e instituciones nacionales y supranacionales.

El informe de la European University Association (EUA) trata de hacer un diagnóstico de la situación actual y de la dirección que están tomando los órganos de gobierno de las universidades europeas de cara a la implementación de la Ciencia Abierta en sus políticas de evaluación de la actividad investigadora. Para ello, analiza los resultados de la encuesta Open science and access survey on research assessment, llevada a cabo en 2019 a diferentes órganos de gobierno dentro de las universidades europeas (rectorados, vicerrectorados, decanatos y direcciones de departamento). 

Esta encuesta se viene realizando de manera anual por parte de la EUA desde 2014, aunque el número de respuestas obtenidas ha decaído notablemente desde que en 2016 alcanzaran su mayor tasa de respuesta (338 respuestas de universidades de 39 países), mientras que los resultados del presente informe se limitan a 260 respuestas de 32 países diferentes. Por otro lado, la tasa de respuestas por países también resulta muy irregular. Tanto es así que, en algunas de las respuestas, los datos de Turquía han sido tratados por separado, debido a que suponen un alto porcentaje del total de respuestas (35,7 %). A pesar de ello, los resultados obtenidos son bastante representativos de la situación actual, así como de la incertidumbre que están experimentando los decisores dentro de las universidades respecto a las futuras políticas de evaluación y al papel que debe jugar en ellas la Ciencia Abierta.

En este sentido, las respuestas reflejan que Ciencia Abierta y Acceso Abierto todavía no se consideran como una parte esencial del trabajo de investigación y, mientras que esta percepción no cambie, no podrán pasar a formar parte efectiva de las tareas que realizamos los investigadores. Esto se puede observar en el informe tanto en la figura 9 (pág. 21), sobre las tareas que se consideran parte esencial del trabajo de investigación, como en la figura 10 (pág. 23), sobre los métodos de evaluación de la actividad investigadora. 

Asimismo, los resultados de esta última pregunta llaman la atención sobre otros aspectos emergentes de la evaluación, especialmente al comprobar que el uso de indicadores altmétricos, cuya validez aún está por demostrar, se sitúa muy cerca de la accesibilidad de las publicaciones y los datos de investigación a través de la Ciencia Abierta, estando esta premisa mucho más asentada en la comunidad científica. Además, los indicadores altmétricos se sitúan, a su vez, por encima de métricas alternativas, pero más cercanas al ámbito académico, como son las views o las descargas de las publicaciones, siendo estas medidas mucho más cercanas a la comunidad científica y mostrando una mayor correlación con la citación como medida de uso de las publicaciones. En cualquier caso, los resultados de esta pregunta deberían ser analizados cuidadosamente, ya que la redacción de la pregunta (figura 1) puede resultar problemática, al existir solapamiento entre dos de las categorías (altmetrics y academic attention), pues ambas incluyen las descargas como indicador y puede haber generado confusión en las respuestas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las respuestas sobre los indicadores de evaluación incluidas en las políticas de cada universidad muestran una tendencia hacia la utilización de los indicadores más tradicionales, a pesar de que muchos de ellos han mostrado sesgos y problemas metodológicos importantes, especialmente en el caso de la evaluación a nivel de investigador (factor de impacto, índice H, etc.).

Sin embargo, el mayor problema detectado a través de esta encuesta reside en el hecho de que las políticas de evaluación en la mayoría de las universidades sólo reconocen influencias de la propia universidad o de otras universidades, mientras apenas existen centros que reconozcan verse influidos por los manifiestos más importantes al respecto, como el Manifiesto de Leiden, DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) o Metric Tide (figura 14, pág. 29), si bien indican que los están teniendo en cuenta a la hora de elaborar sus futuras políticas de evaluación, por lo que parece los principios por estos documentos comienzan a permear en las políticas de evaluación, aunque hayan tardado varios años en hacerlo (DORA se publicó en 2012 y Metric Tide y el Manifiesto de Leiden en 2015). 

Por último, y como reflexión final sobre los problemas en la elaboración de políticas de evaluación, llama enormemente la atención que solo el 26 % de las universidades encuestadas señalan como un problema la falta de alineación entre las políticas nacionales, supranacionales y universitarias, cuando este problema es mucho más real para los investigadores, que se encuentran elaborando diferentes versiones de sus curricula y buscando evidencias de la calidad de su actividad científica en infinidad de formatos, fuentes y sistemas de evaluación, cada uno diferentes y con criterios de lo más dispares, aunque no parece que esto suponga un problema para los órganos de gobierno de las universidades.

La imparable progressió de la lectura digital

Blok de BiD - dc., 02/12/2020 - 20:52

José Antonio Cordón García
Universidad de Salamanca
http://diarium.usal.es/jcordon/

How do we read?: let's count the ways: comparing digital, audio, and print-only readers (2020). Washington, D.C.: National Endowment for the Arts. 62 p. Disponible a: <https://www.arts.gov/sites/default/files/How%20Do%20We%20Read%20report%202020.pdf>. [Consulta: 11/11/2020].

Els informes sobre les pràctiques de lectura s’estan prodigant durant els darrers anys, fonamentalment, a causa de les transformacions introduïdes per la irrupció de nous dispositius i models d’accés als continguts. La contraposició amb el referent imprès, això és, amb una tradició de segles, ha exercit el seu magnetisme en especialistes de totes les àrees que han abocat les seves opinions sobre la naturalesa i conseqüències del canvi, unes vegades fonamentades, d’altres meres especulacions (Cordón García, 2018). Aquestes anàlisis s’han incrementat quan han sorgit nous formats i formes d’accés digitals, com és el cas dels audiollibres, o bé quan alguna circumstància ha alterat el normal funcionament de la cadena del llibre, tal com ha succeït amb la pandèmia de la COVID-19, que va obligat al tancament de llibreries i biblioteques a tot el món, multiplicant exponencialment el recurs a la lectura digital (Wischenbart, 2020; FGEE, 2020; Cordón, Muñoz, 2020).  

La National Endowment for the Arts és una agència independent fundada el 1965 als Estats Units els objectius de la qual són el desenvolupament de les arts i les humanitats entre la població americana. Desenvolupa activitats de tot tipus relacionades amb aquests objectius, entre d’altres, l’elaboració d’informes d’investigació sobre temes molt diversos (tals com Arts strategies for addressing the opioid crisis: examining the evidence (2020); The effects of ticket pricing on arts attendance patterns: an economics literature review (2000-2018) (2020); Artists and other cultural workers: a statistical portrait (2019), etc.).

L’informe How do we read?: let's count the ways utilitza dades de l’enquesta desenvolupada per a l’anàlisi de participació en les activitats artístiques (entre les quals s’inclou la lectura) de l’any 2017 (The 2017 survey of public participation in the arts, SPPA), comparant els hàbits de lectura impresa, digital i d’audiollibres. Aquest informe és el quart de la sèrie que desenvolupa la institució que, prèviament, va publicar: Reading at risk (2004), To read or not to read (2007), i Reading on the rise (2009). 

Encara que el darrer informe es publica el 2020, les dades dibuixen el panorama de tres anys enrere, i en la població estatunidenca major de 18 anys exclusivament. Això limita l’abast dels resultats i de les conclusions, donat que ni el context, ni les infraestructures, ni els programes existents permeten l’extrapolació de les dades a d’altres països més que molt parcialment, ja que les tradicions i el moment tecnològic difereixen considerablement, com es pot apreciar en el cas dels audiollibres, o en el de la lectura digital. I, a més, deixa fora un sector demogràfic molt important des del punt de vista de la lectura como és el de la població infantil i adolescent, quan els estudis mostren que constitueixen un segment imprescindible per analitzar adequadament la lectura digital. Per exemple, l’estudi desenvolupat per YouGov (2018), mostra que els nens petits, de 8 a 11 anys, tenen altes taxes d’ús de tauletes (74 %), i que més de la meitat dels joves de 12 a 14 anys (67 %) i de 15 a 17 (52 %) diu que usen sovint una tauleta com un iPad, Amazon Fire, per a diverses activitats, on la lectura ocupa el tercer lloc.

Malgrat aquestes limitacions, l’informe és de gran utilitat ja que rastreja no només els patrons de lectura més d’una dècada després de l’informe anterior, sinó també la participació en activitats que hi estan relacionades i, sobretot, en un context on la lectura digital ja no és una realitat emergent, com ho podia ser l’any 2008, sinó un fenomen consolidat.

Resultats globals

Segons l’estudi, més de la meitat dels adults estatunidencs (55 %) va practicar algunes de les formes de lectura de llibres el 2017, ja fos a través de mitjans impresos, digitals o escoltant audiollibres.1 A Espanya, per aquestes mateixes dates, els percentatges s’eleven al 67,7 % i al Canadà al 82 %. De totes maneres, les grans diferències estadístiques es produeixen, sobretot, perquè la unitat temporal escollida per a l’enquesta difereix en uns casos i en d’altres. Als EUA i al Canadà es calcula sobre la lectura d’almenys un llibre en el darrer any, i a Espanya sobre la lectura en els darrers tres mesos. La taxa de lectura de llibres s’ha mantingut més o menys estable als Estats Units durant la darrera dècada, ja que el 2008 era del 54,3 %, el 2012 del 54,6 % i el 2017 del 55,5 %, una progressió força més lenta que a Espanya, per exemple, que va pujar més de 7 punts en aquell mateix període (Hábitos de lectura, 2018). No obstant, si ens retrotraiem fins l’any 1992, la taxa de lectura de llibres ha caigut als EUA una mitjana de 10 punts, sobretot al sector d’adults dels 18 als 34 anys. 

La mitjana de llibres llegits canvia considerablement segons els formats, ja que els lectors de llibres impresos en exclusiva consumeixen una mitjana de quatre llibres a l’any, mentre que els d’audiollibres escolten uns cinc llibres i els que utilitzen els llibres electrònics, uns sis. Aquestes dades no són excloents entre si, i el més habitual és el consum de formats combinats, sobretot entre els lectors digitals.

És molt interessant la dada del consum d’obres per gèneres i formats donat que permet conèixer les pràctiques de lectura d’una manera més acurada. 

Segons les dades que figuren en el quadre precedent, la lectura impresa preval sobre la digital i la d’audiollibres en tots els gèneres excepte en tres: poesia, teatre i novel·la gràfica, tres gèneres amb una forta presència a la xarxa, sobretot des del punt de vista de l’experimentació i de l’autoedició que, als Estats Units, ha trobat un nínxol de mercat amb xifres espectaculars, tant en producció com en consum. Precisament l’any 2017, la xifra d’obres autoeditades va sobrepassar el milió de títols als EUA, segons l’informe publicat per Bowker (2018). Cal tenir en compte que aquestes xifres aportades per Bowker, segurament s’hagin calculat a la baixa, ja que quan s’autoedita en format digital, el número ISBN no és obligatori, ja sigui als Estats Units o en qualsevol altre lloc. I a més, gran part de les obres publicades sota aquest sistema en aquell país ho han fet a Kindle Direct Publishing, d’Amazon, les dades del qual no són recollides per Bowker perquè utilitza el codi d’Amazon ASIN. Segons l’informe publicat per l’Association of American Publishers (AAP), per a l’any 2017, les raons de la caiguda en les vendes de llibres electrònics en aquell any podrien ser en el fort ascens de les obres autoeditades.

La resta dels gèneres, per bé que inferior en taxes de lectura a la qual s’efectua en l’àmbit analògic, adquireix xifres importants i, en alguns casos, com el dels llibres científics, molt properes a la rúbrica impresa. 

Les dades relatives als grups d’edat per als diferents formats deixen una evidència incontrovertible, i és la divisió per edats entre les pràctiques de lectura. Com es pot apreciar en el gràfic inferior, la franja d’edat dels 18 als 54 anys, amb quatre trams diferenciats, manifesta una major inclinació per la lectura digital i els audiollibres, i la corresponent als trams compresos a partir dels 55 anys mostra una preferència per l’imprès. 

L’informe finalitza amb rúbriques dedicades al compromís i la participació en activitats culturals de caràcter general, o relacionades amb la lectura (com ara la pertinència a clubs on es reflexiona sobre ella) per part dels diferents tipus de lectors. Es tracta d’una relació poc fonamentada, tret de la relativa als clubs de lectura, on l’àmbit digital juga amb l’avantatge de la virtualització del procés, i per tant de la major facilitat d’accés als continguts i discussions del fòrum, ja que al practicar un mode de lectura o altre no sembla que determini un major o menor compromís amb l’assistència a espectacles en viu, la visita a monuments a una galeria d’art o a un museu. 

De qualsevol manera, l’informe aporta xifres interessants que serveixen per radiografiar el perfil de lectura d’una part de la població americana, amb trets que necessitarien un major detall, sobretot per respondre al títol de l’estudi How do we read?, el nivell de granularitat del qual és pobre pel que fa als gèneres, i inexistent quant als sistemes d’accés als continguts, als dispositius de lectura, als sistemes d’informació sobre les obres escollides, als referents usats per a la seva selecció, etc. I sobretot, compta amb l’inconvenient de prescindir de nens i adolescents per al desenvolupament de l’enquesta.

El que és clar, tant en aquest informe com en les desenes dels que s’han succeït en els anys successius tant als EUA com a la resta dels països del món, és que els formats digitals, tant textuals com d’àudio, adquireixen cada cop major importància entre la població, una importància que s’ha vist potenciada durant l’any 2020 per l’efecte de la pandèmia del coronavirus. Però la cultura impresa segueix adquirint una força considerable, de tal manera que, com assenyala Hegland (2020), vivim en una època de paradoxes en la qual estem atrapats entre una tradició textual lineal, on el pensament i els arguments que usem són seqüencials, i una realitat cada cop més multiconnectada, sense haver descobert encara com acomodar ambdues veritats. Els informes de lectura segueixen deixant constància d’aquesta transició, per bé que la interpretació dels seus resultats tingui sentit únicament si s’efectua una anàlisi diacrònica, a través de l’evolució dels diferents paràmetres en el temps, si se la compara amb d’altres indagacions de caràcter similar, amb la finalitat de poder comparar les dades de diferents fonts, o si es contextualitza geogràficament, enfrontant la realitat de diferents països per situar-los en una posició relativa respecte a la incidència dels fets analitzats. 

En tot cas, respecte de les enquestes sobre lectura, seria convenient recordar l’experiència de l’estudi desenvolupat per The Reading Agency sobre els hàbits de lectura dels britànics amb motiu de la World Book Night, l’any 2017. Els resultats van ser sorprenents, ja que el 41 % dels enquestats va manifestar mentir quan es tractava de confessar el que llegien i quant llegien. Aquest percentatge ascendia al 64 % en el sector d’edat dels 18 als 24 anys, en el qual una gran part dels seus integrants declarava mentir quan afirmava haver llegit una obra que, en realitat havien vist al cine. El fenomen de la postveritat fa temps que va arribar a la lectura. Cal no oblidar que ja l¡any 2007 Pierre Bayard va publicar la seva obra Comment parler des livres que l'on n'a pas lus (Les Éditions de Minuit), on defensava que per parlar d’un llibre era preferible no haver-lo llegit del tot, o millor encara, no haver-lo obert mai.

1 Segons l’estudi desenvolupat per a  les mateixes dates per Pew Research Center, les xifres de lectors de almenys un llibre en els darrers dotze mesos pujaria al 74 % que, desglossat, es distribuiria entre un 67 % per als llibres impresos, un 29 % per a lectors de llibres electrònics, que també llegeixen llibres impresos, i un 7 % en exclusiva per a llibres digitals.

Referències 

Bowker (2018). Self-publishing in the United States: 2012-2017: print vs. ebooks. 

Cordón García, José Antonio (2018). «Combates por el libro: inconclusa dialéctica del modelo digital». El profesional de la información, vol. 27, n.º 3, p. 467-481.

Cordón García, José Antonio; Muñoz Rico, María (2020) «J.K. Rowling, la COVID-19 y el mundo de la edición». Anuario ThinkEPI, vol. 14, p. 1-15. 

FGEE (Federación de Gremios de Editores de España) (2020). El papel del libro y de la lectura durante el periodo de confinamiento por COVID-19 en España. Madrid: Federación de Gremios de Editores.

Hábitos de lectura y compra de libros (2018). Madrid: Federación de Gremios de Editores de España: Ministerio de Cultura.

Hegland, Frode Alexander (2020). The future of text. [S. l.]: Future Text Publishing. 

Wischenbart, Rüdiger (2020). The digital consumer book barometer. Covid-19 special edition. [Frankfurt am Main]: Bookwire. 

YouGov (2018). YouGov results. [London]: YouGov. 

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament amb el Blog de l’Escola de Llibreria.

La imparable progresión de la lectura digital

Blok de BID (esp) - dc., 02/12/2020 - 20:28

José Antonio Cordón García
Universidad de Salamanca
http://diarium.usal.es/jcordon/

How do we read?: let's count the ways: comparing digital, audio, and print-only readers (2020). Washington, D.C.: National Endowment for the Arts. 62 p. Disponible en: <https://www.arts.gov/sites/default/files/How%20Do%20We%20Read%20report%202020.pdf>. [Consulta: 11/11/2020].

Los informes sobre las prácticas de lectura se vienen prodigando durante los últimos años debido, fundamentalmente, a las transformaciones introducidas por la irrupción de nuevos dispositivos y modelos de acceso a los contenidos. La contraposición con el referente impreso, esto es, con una tradición de siglos, ha ejercido su magnetismo en especialistas de todas las áreas que han vertido sus opiniones sobre la naturaleza y consecuencias del cambio, unas veces fundamentadas, otras meras especulaciones (Cordón García, 2018). Estos análisis se han incrementado cuando han surgido nuevos formatos y formas de acceso digitales, como es el caso de los audiolibros, o bien cuando alguna circunstancia ha alterado el normal funcionamiento de la cadena del libro, como ha ocurrido con la pandemia de la COVID-19, que obligó al cierre de librerías y bibliotecas en todo el mundo, multiplicando exponencialmente el recurso a la lectura digital (Wischenbart, 2020; FGEE, 2020; Cordón, Muñoz, 2020). 

La National Endowment for the Arts es una agencia independiente fundada en 1965 en los Estados Unidos cuyos fines son el desarrollo de las artes y las humanidades entre la población americana. Desarrolla actividades de todo tipo relacionadas con estos fines, entre otras, la elaboración de informes de investigación sobre temas muy diversos (tales como Arts strategies for addressing the opioid crisis: examining the evidence (2020); The effects of ticket pricing on arts attendance patterns: an economics literature review (2000-2018) (2020); Artists and other cultural workers: a statistical portrait (2019), etc.).

El informe How do we read?: let's count the ways utiliza datos de la encuesta desarrollada para el análisis de participación en las actividades artísticas (entre las que se incluye la lectura) del año 2017 (The 2017 survey of public participation in the arts, SPPA), comparando los hábitos de lectura impresa, digital y de audiolibros. Este informe es el cuarto de la serie que desarrolla la institución que, previamente, publicó: Reading at risk (2004), To read or not to read (2007), y Reading on the rise (2009).

Aunque el último informe se publica en 2020, los datos dibujan el panorama de tres años atrás, y en la población estadounidense mayor de 18 años exclusivamente. Esto limita el alcance de los resultados y de las conclusiones, pues ni el contexto, ni las infraestructuras, ni los programas existentes permiten la extrapolación de los datos a otros países más que muy parcialmente, pues las tradiciones y el momento tecnológico difieren considerablemente, como se puede apreciar en el caso de los audiolibros, o en el de la lectura digital. Y, además, deja fuera a un sector demográfico muy importante desde el punto de vista de la lectura como es el de la población infantil y adolescente, cuando los estudios muestran que constituyen un segmento imprescindible para analizar adecuadamente la lectura digital. Por ejemplo, el estudio desarrollado por YouGov (2018), muestra que los niños pequeños, de 8 a 11 años, tienen altas tasas de uso de tabletas (74 %), y que más de la mitad de los jóvenes de 12 a 14 años (67 %) y de 15 a 17 (52 %) dice que usan con frecuencia una tableta como un iPad, Amazon Fire, para diversas actividades, en las que la lectura ocupa el tercer lugar.

A pesar de estas limitaciones, el informe reviste una gran utilidad pues rastrea no solo los patrones de lectura más de una década después del informe anterior, sino también la participación en actividades relacionadas con la misma y, sobre todo, en un contexto en el que la lectura digital ya no es una realidad emergente, como lo podía ser en el año 2008, sino un fenómeno consolidado.

Resultados globales

Según el estudio, más de la mitad de los adultos estadounidenses (55 %) practicó algunas de las formas de lectura de libros en 2017, ya fuera a través de medios impresos, digitales o escuchando audiolibros.1 En España, para esas mismas fechas, los porcentajes se elevan al 67,7 % y en Canadá al 82 %. De todos modos, las grandes diferencias estadísticas se producen, sobre todo, porque la unidad temporal elegida para la encuesta difiere en unos casos y en otros. En EE. UU. y Canadá se calcula sobre la lectura de al menos un libro en el último año, y en España sobre la lectura en los últimos tres meses. La tasa de lectura de libros se ha mantenido más o menos estable en los Estados Unidos durante la última década, pues en 2008 era del 54,3 %, en 2012 del 54,6 % y en 2017 del 55,5 %, una progresión bastante más lenta que en España, por ejemplo, que subió más de 7 puntos en ese mismo periodo (Hábitos de lectura, 2018). Sin embargo, si nos retrotraemos hasta el año 1992, la tasa de lectura de libros ha caído en EE. UU. una media de 10 puntos, sobre todo en el sector de adultos de los 18 a los 34 años.

La media de libros leídos cambia considerablemente según los formatos, pues los lectores de libros impresos en exclusiva consumen una media de cuatro libros al año, mientras que los de audiolibros escuchan unos cinco libros y los que emplean los libros electrónicos, unos seis. Estos datos no son excluyentes entre sí, y lo más habitual es el consumo de formatos combinados, sobre todo entre los lectores digitales.

Es muy interesante el dato del consumo de obras por géneros y formatos pues permite conocer las prácticas de lectura de una manera más aquilatada.

Según los datos que figuran en el cuadro precedente, la lectura impresa prevalece sobre la digital y la de audiolibros en todos los géneros excepto en tres: poesía, teatro y novela gráfica, tres géneros con una fuerte presencia en la red, sobre todo desde el punto de vista de la experimentación y de la autoedición que, en los Estados Unidos, ha encontrado un nicho de mercado con cifras espectaculares, tanto en producción como en consumo. Precisamente en el año 2017, la cifra de obras autoeditadas sobrepasó el millón de títulos en EE. UU., según el informe publicado por Bowker (2018). Hay que tener en cuenta que estas cifras aportadas por Bowker, seguramente se hayan calculado a la baja, pues cuando se autoedita en formato digital, el número ISBN no es obligatorio, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Y además, gran parte de las obras publicadas bajo este sistema en dicho país lo han hecho en Kindle Direct Publishing, de Amazon, cuyos datos no son recogidos por Bowker al emplear el código de Amazon ASIN. Según el informe publicado por la Association of American Publishers (AAP), para el año 2017, las razones de la caída en las ventas de libros electrónicos en ese año podrían estar en el fuerte ascenso de las obras autoeditadas.

El resto de los géneros, aunque inferior en tasas de lectura a la que se efectúa en el ámbito analógico, reviste cifras importantes y, en algunos casos, como el de los libros científicos, muy próximas a la rúbrica impresa.

Los datos relativos a los grupos de edad para los diferentes formatos dejan una evidencia incontrovertible, y es la división por edades entre las prácticas de lectura. Como se puede apreciar en el gráfico inferior, la franja de edad de los 18 a los 54 años, con cuatro tramos diferenciados, manifiesta una mayor inclinación por la lectura digital y los audiolibros, y la correspondiente a los tramos comprendidos a partir de los 55 años muestra una preferencia por lo impreso.

El informe finaliza con rúbricas dedicadas al compromiso y la participación en actividades culturales de carácter general, o relacionadas con la lectura (como la pertenencia a clubes donde se reflexiona sobre la misma) por parte de los diferentes tipos de lectores. Se trata de una relación poco fundamentada, excepto la relativa a los clubs de lectura, donde el ámbito digital juega con la ventaja de la virtualización del proceso, y por lo tanto de la mayor facilidad de acceso a los contenidos y discusiones del foro, pues el practicar un modo de lectura u otro no parece que determine un mayor o menor compromiso con la asistencia a espectáculos en vivo, la visita a monumentos a una galería de arte o a un museo.

De cualquier modo, el informe aporta cifras interesantes que sirven para radiografiar el perfil de lectura de una parte de la población americana, con rasgos que necesitarían un mayor detalle, sobre todo para responder al título del estudio How do we read?, cuyo nivel de granularidad es pobre en lo relativo a los géneros, e inexistente en cuanto a los sistemas de acceso a los contenidos, a los dispositivos de lectura, a los sistemas de información sobre las obras elegidas, a los referentes empleados para su selección, etc. Y sobre todo, cuenta con el inconveniente de prescindir de niños y adolescentes para el desarrollo de la encuesta.

Lo que está claro, tanto en este informe como en las decenas de los que se han sucedido en los años sucesivos tanto en EE. UU. como en el resto de los países del mundo, es que los formatos digitales, tanto textuales como de audio, cobran cada vez mayor importancia entre la población, una importancia que se ha visto potenciada durante el año 2020 por el efecto de la pandemia del coronavirus. Pero la cultura impresa sigue revistiendo una fuerza considerable, de tal manera que, como señala Hegland (2020), vivimos en una época de paradojas en la que estamos atrapados entre una tradición textual lineal, en la que el pensamiento y los argumentos que empleamos son secuenciales, y una realidad cada vez más multiconectada, sin haber descubierto todavía cómo acomodar ambas verdades. Los informes de lectura siguen dejando constancia de esta transición, aunque la interpretación de sus resultados cobre sentido únicamente si se efectúa un análisis diacrónico, a través de la evolución de los diferentes parámetros en el tiempo, si se la coteja con otras indagaciones de carácter similar, con objeto de poder comparar los datos de diferentes fuentes, o si se contextualiza geográficamente, enfrentando la realidad de diferentes países con objeto de situarlos en una posición relativa respecto a la incidencia de los hechos analizados.

En todo caso, con respecto a las encuestas sobre lectura, no está de más recordar la experiencia del estudio desarrollado por The Reading Agency sobre los hábitos de lectura de los británicos con ocasión de la World Book Night, en el año 2017. Los resultados fueron sorprendentes, pues el 41 % de los encuestados manifestaron mentir cuando se trataba de confesar lo que leían y cuánto leían. Este porcentaje ascendía al 64 % en el sector de edad de los 18 a los 24 años, en el que una gran parte de sus integrantes declaraba mentir cuando afirmaba haber leído una obra que, en realidad habían visto en el cine. El fenómeno de la posverdad hace tiempo que llegó a la lectura. No hay que olvidar que ya en el año 2007 Pierre Bayard publicó su obra Comment parler des livres que l'on n'a pas lus (Les Éditions de Minuit), en la que defendía que para hablar de un libro era preferible no haberlo leído del todo, o mejor aún, no haberlo abierto nunca.

1 Según el estudio desarrollado para las mismas fechas por Pew Research Center, las cifras de lectores de al menos un libro en los últimos doce meses ascenderían al 74 % que, desglosado, se distribuiría entre un 67 % para los libros impresos, un 29 % para lectores de libros electrónicos, que también leen libros impresos, y un 7 % en exclusiva para libros digitales.

Referencias

Bowker (2018). Self-publishing in the United States: 2012-2017: print vs. ebooks.

Cordón García, José Antonio (2018). «Combates por el libro: inconclusa dialéctica del modelo digital». El profesional de la información, vol. 27, n.º 3, p. 467-481.

Cordón García, José Antonio; Muñoz Rico, María (2020) «J.K. Rowling, la COVID-19 y el mundo de la edición». Anuario ThinkEPI, vol. 14, p. 1-15.

FGEE (Federación de Gremios de Editores de España) (2020). El papel del libro y de la lectura durante el periodo de confinamiento por COVID-19 en España. Madrid: Federación de Gremios de Editores.

Hábitos de lectura y compra de libros (2018). Madrid: Federación de Gremios de Editores de España: Ministerio de Cultura.

Hegland, Frode Alexander (2020). The future of text. [S. l.]: Future Text Publishing.

Wischenbart, Rüdiger (2020). The digital consumer book barometer. Covid-19 special edition. [Frankfurt am Main]: Bookwire.

YouGov (2018). YouGov results. [London]: YouGov.

Nota. Esta reseña se publica simultáneamente con el Blog de l’Escola de Llibreria.

De la gestió de dades de recerca al control de les dades acadèmiques

Blok de BiD - dc., 25/11/2020 - 20:37

Enrique Muriel-Torrado
Programa de Posgraduação em Ciência da Informação de la Universidade Federal de Santa Catarina (PGCIN/UFSC)
 

A Roadmap for Action: academic community control of data infrastructure (2019). [Washington, DC]: SPARC. 31 p. Disponible a: <https://sparcopen.org/news/2019/roadmap-for-action/>. [Consulta: 19/11/2020].

La Coalició de publicacions acadèmiques i recursos acadèmics (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC) és una entitat que té entre els seus objectius «permetre l’intercanvi obert de resultats de recerca i materials educatius amb la finalitat de democratitzar l’accés al coneixement, accelerar el descobriment i augmentar el rendiment de la inversió en recerca i educació». 

El full de ruta per a l’acció d’SPARC és una excel·lent proposta amb els principals desafiaments i camins a seguir per tal que la comunitat acadèmica prengui el control de les seves dades, de la seva anàlisi i de la infraestructura mateixa. Tant per a les dades de recerca com per a les «dades grises», la gran quantitat de dades produïdes pels individus de la comunitat durant les seves activitats, com també les mètriques i els algoritmes que s’utilitzen per a la seva recopilació i explotació. 

L’informe parteix de la premissa que l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial han arribat per quedar-se i que la comunitat acadèmica necessita discutir aquests temes abans no sigui atropellada per la realitat, en particular per les empreses, que avui dia ja estan explotant en benefici propi algunes d’aquestes dades.

El treball es basa en tres categories d’acció: «mitigació de riscos», «opcions estratègiques» i «accions comunitàries». 
La primera categoria, «mitigació de riscos», inclou elements com la creació d’un inventari de dades, mecanismes de coordinació a les entitats, l’anàlisi de les dades i les polítiques de privacitat, les pràctiques de contractació oberta, i presenta a més grans iniciatives, com el rebuig dels acords de confidencialitat dels contractes de les editores comercials, per bé que cal reconèixer que és un tema complex d’aconseguir. 

A les «opcions estratègiques» es fa una crida perquè se celebrin els debats necessaris sobre els pros i els contres de la intel·ligència artificial i les seves repercussions en l’equitat, la privacitat i l’assignació de recursos de les entitats. Planteja debats indispensables, com l’ús de mètriques quantitatives enfront de les qualitatives i l’explotació comercial de la propietat intel·lectual enfront de l’intercanvi de coneixement.

L’última categoria, «accions comunitàries», se centra en «possibles solucions estructurals per fomentar un escenari obert i competitiu per a l’anàlisi de dades i d’informació que estigui alineat amb els interessos de les institucions acadèmiques i les comunitats a les quals serveixen» (p. 22), amb una important crida a l’aplicació col·lectiva de pràctiques estratègiques, presentant la possibilitat de crear una infraestructura o adquirir-la, establir estructures de governança inclusives, aprofitar les polítiques de suport al control comunitari o ajustar les relacions amb les parts interessades, on es destaca el paper dels bibliotecaris que «viuen i respiren dades i informació tots els dies i tenen una oportunitat única d’aportar la seva experiència, entre d’altres coses» (p.29).

Encara que el document no pretén aportar solucions sinó interrogants és inevitable qüestionar-se, per exemple, si els encarregats d’aquests debats seran professionals més propers d’àrees tècniques com ara la informàtica, o més centrats en l’explotació econòmica. I si seran conscients de les repercussions i l’abast social de les decisions a prendre, és a dir, de les conseqüències en la comunitat universitària i en la societat. Per minimitzar els aspectes negatius seria important que els gestors tinguessin present la importància de la participació de professionals de diferents àrees del coneixement. 

La transparència d’algoritmes i procediments és una de les principals claus per dur a terme la iniciativa, sempre amb la participació de la comunitat universitària. Aquesta participació de la comunitat i d’especialistes de diverses àrees pot ser de gran utilitat per aprofitar millor els recursos, com també per demostrar com ha de ser una gestió de dades transparent i la utilització d’algoritmes ètics que respectin la privacitat i els drets de totes les persones involucrades.

Aquest informe és un toc d’atenció, una alerta d’un present amb aspecte de futur imaginat en la ment d’alguns como una distòpia futurista, sobrepassant les actuals discussions sobre la gestió de dades de recerca, per presentar un panorama molt més ampli: la gestió de totes les dades que es generen en el si de la universitat, en l’exercici de les seves funcions, i la seva explotació.

En un moment on les universitats s’han vist forçades a la digitalització d’alguns dels seus processos i a prendre decisions de pes, com per exemple la utilització de l’ecosistema d’aplicacions Google GSuite per part de la Universidad de Granada, que estan directament relacionades amb la utilització comercial d’algunes «dades grises» dels participants, la discussió proposada per l’SPARC és fonamental.
Si s’actua amb rapidesa encara és possible recuperar la sobirania d’un espai fins ara reservat a les grans corporacions tecnològiques, recuperant el control i capitalitzant els beneficis tant socials com econòmics. 

Sens dubte, una lectura obligada per als responsables de les universitats públiques i privades de tot el món.

De la gestión de datos de investigación al control de los datos académicos

Blok de BID (esp) - dc., 25/11/2020 - 20:31

Enrique Muriel-Torrado
Programa de Posgraduação em Ciência da Informação de la Universidade Federal de Santa Catarina (PGCIN/UFSC)

A Roadmap for Action: academic community control of data infrastructure (2019). [Washington, DC]: SPARC. 31 p. Disponible en: <https://sparcopen.org/news/2019/roadmap-for-action/>. [Consulta: 19/11/2020].

La Coalición de publicaciones académicas y recursos académicos (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC) es una entidad que tiene entre sus objetivos «permitir el intercambio abierto de resultados de investigación y materiales educativos con el fin de democratizar el acceso al conocimiento, acelerar el descubrimiento y aumentar el rendimiento de la inversión en investigación y educación». 

La hoja de ruta para la acción de SPARC es una excelente propuesta con los principales desafíos y caminos a seguir para que la comunidad académica tome el control de sus datos, del análisis de los mismos y de la propia infraestructura. Tanto para los datos de investigación como para los «datos grises», la gran cantidad de datos producidos por los individuos de la comunidad durante sus actividades, así como las métricas y los algoritmos que se utilizan para su recopilación y explotación. 

El informe parte de la premisa de que el análisis de datos y la inteligencia artificial han llegado para quedarse y que la comunidad académica necesita discutir estos temas antes de que sea atropellada por la realidad, en particular por las empresas, que ya están explotando en beneficio propio algunos de estos datos hoy en día.

El trabajo se basa en tres categorías de acción: «mitigación de riesgos», «opciones estratégicas» y «acciones comunitarias». 
La primera categoría, «mitigación de riesgos», incluye elementos como la creación de un inventario de datos, mecanismos de coordinación en las entidades, el análisis de los datos y las políticas de privacidad, las prácticas de contratación abierta, y presenta además grandes iniciativas, como el rechazo de los acuerdos de confidencialidad de los contratos de las editoras comerciales, aunque se debe reconocer que es un asunto complejo de lograr. 

En las «opciones estratégicas» se hace un llamamiento para que se celebren los debates necesarios sobre los pros y los contras de la inteligencia artificial y sus repercusiones en la equidad, la privacidad y la asignación de recursos de las entidades. Plantea debates indispensables, como el uso de métricas cuantitativas frente a cualitativas y la explotación comercial de la propiedad intelectual frente al intercambio de conocimiento.

La última categoría, «acciones comunitarias», se centra en «posibles soluciones estructurales para fomentar un escenario abierto y competitivo para el análisis de datos y de información que esté alineado con los intereses de las instituciones académicas y las comunidades a las que sirven» (p. 22), con un importante llamamiento a la aplicación colectiva de prácticas estratégicas, presentando la posibilidad de crear una infraestructura o adquirirla, establecer estructuras de gobernanza inclusivas, aprovechar las políticas de apoyo al control comunitario o ajustar las relaciones con las partes interesadas, en las que se destaca el papel de los bibliotecarios que «viven y respiran datos e información todos los días y tienen una oportunidad única de aportar su experiencia, entre otras cosas» (p.29).

Aunque el documento no pretende aportar soluciones sino interrogantes es inevitable cuestionarse, por ejemplo, si los encargados de estos debates serán profesionales más próximos de áreas técnicas como la informática, o más centrados en la explotación económica. Y si serán conscientes de las repercusiones y el alcance social de las decisiones a tomar, es decir, de las consecuencias en la comunidad universitaria y en la sociedad. Para minimizar los aspectos negativos sería importante que los gestores tuvieran presente la importancia de la participación de profesionales de diferentes áreas del conocimiento. 

La transparencia de algoritmos y procedimientos es una de las principales claves para llevar a cabo la iniciativa, siempre con la participación de la comunidad universitaria. Esta participación de la comunidad y de especialistas de diversas áreas puede ser de gran utilidad para aprovechar mejor los recursos, así como para demostrar cómo debe ser una gestión de datos transparente y la utilización de algoritmos éticos que respeten la privacidad y los derechos de todas las personas involucradas.

Este informe es una llamada de atención, una alerta de un presente con aspecto de futuro imaginado en la mente de algunos como una distopía futurista, sobrepasando las actuales discusiones sobre la gestión de datos de investigación, para presentar un panorama mucho más amplio: la gestión de todos los datos que se generan en el seno de la universidad, en el ejercicio de sus funciones, y su explotación.

En un momento donde las universidades se han visto forzadas a la digitalización de algunos de sus procesos y a tomar decisiones de calado, como por ejemplo la utilización del ecosistema de aplicaciones Google GSuite por parte de la Universidad de Granada, que están directamente relacionadas con la utilización comercial de algunos «datos grises» de los participantes, la discusión propuesta por la SPARC es fundamental.
Si se actúa con rapidez aún es posible recuperar la soberanía de un espacio hasta ahora reservado a las grandes corporaciones tecnológicas, recuperando el control y capitalizando los beneficios tanto sociales como económicos. 

Sin lugar a dudas, una lectura obligada para los responsables de las universidades públicas y privadas de todo el mundo.

Crónica de las Jornadas de Revistas de RACO

Blok de BID (esp) - dc., 18/11/2020 - 19:11

Candela Ollé
Profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Jornades de Revistes de RACO: qualitat i visibilitat de les revistes (2020). Barcelona: AQU Catalunya. Disponible en: <http://www.aqu.cat/tallers/jornada-revista-raco/index.html#.X7Ks0MhKhhE>. Consulta: [16/11/2020]. 

La COVID-19 ha hecho que la modalidad en línea se impusiera en todos los actos desde el pasado marzo. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), el Institut d'Estudis Catalans (IEC), el Centre de Recerca en Informació Comunicació i Cultura de la Universitat de Barcelona (CRICC) y la AQU Catalunya organizaron los días 20, 27 de octubre y 3, 10 de noviembre de 2020, cuatro sesiones dentro de las Jornades de Revistes de RACO: qualitat i visibilitat de les revistes.

El objetivo de estas jornadas era ayudar a los editores de las revistas del repositorio cooperativo de Revistas Catalanas con Acceso Abierto (RACO) para que mejoren sus prácticas editoriales y dar herramientas para incrementar la visibilidad y el uso de la investigación que se publica.

La apertura fue el 20 de octubre, con la mejora de la calidad de las revistas y su evaluación, moderada por Martí Casadesús, de AQU Catalunya, y con la participación de los ponentes Esteve Arboix, secretario de la CAR de AQU Catalunya; Ismael Ràfols, investigador senior del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología (CWTS), Universidad de Leiden y Flocel Sabaté, catedrático de Historia Medieval de la UdL y miembro de la Comisión Específica de Humanidades de la Comisión de Evaluación de la Investigación (CAR). En primer lugar, se expusieron los procedimientos y los criterios de evaluación del profesorado usados ​​por la AQU Catalunya en los procesos de acreditación de la investigación. Se hizo hincapié en los criterios de calidad de las revistas y editoriales científicas en el ámbito humanístico. También se analizaron los principios de la declaración DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) y del Manifiesto de Leiden, que proponen cambios en los actuales sistemas de evaluación de la investigación.
 
La segunda sesión, el 27 de octubre, versó sobre el cambio acelerado y exigente de las revistas científicas. Yo misma fui la moderadora, y contamos con los ponentes Jamie Hutchins, Director Open Access Innovation, ProQuest; Alexandre López-Borrull, Universitat Oberta de Catalunya y Cristóbal Urbano, Universitat de Barcelona. Se presentaron las principales conclusiones de una investigación reciente sobre las revistas españolas y el Plan S (promovido por agencias de financiación para apoyar el acceso abierto) y las implicaciones que tiene para las revistas científicas (deben cumplir varios requisitos técnicos y legales). También se explicó la estructura y las características de las nuevas bases de datos científicos (Dimensions, Lens, DOAJ, entre otros) y se describió cómo deben ser los metadatos que deben suministrar las revistas para que sus artículos aparezcan bien indexados. ProQuest presentó su plataforma y aportó algunos aspectos para la reflexión y debate.

El 3 de noviembre la sesión trató de los cambios, mejoras y nuevas posibilidades de RACO. En este caso, la moderación estuvo a cargo de Sandra Reoyo, del CSUC, y las intervenciones y presentación fueron de Lluís Anglada, director de Ciencia Abierta del CSUC; Iris Parusel, técnica de Recursos de Información y Natalia Torres, responsable de Aplicaciones y proyectos, ambas también del CSUC. Fue una sesión dedicada a explicar el cambio de versión del software con que funciona RACO. OJS ha abierto nuevas posibilidades y mejoras para las revistas, que han facilitado, además, la creación de nuevos servicios. Se contaron los más destacados, como la personalización, el ORCID para los autores, el DOI y las nubes de palabras clave para los artículos y altmétricas.

La cuarta y última mesa redonda fue el pasado 10 de noviembre, y ponía el foco en ¿tienen futuro las revistas? ¿cuál? De la mano de Ernest Abadal, director del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura de la UB, los ponentes Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica del Institut d’Estudis Catalans (IEC); Juan Gómez, director general de Investigación de la Secretaría de Universidades e Investigación; Josep Joan Moreso, presidente de la AQU Catalunya y Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes hablaron del modelo de revistas catalán, de la sostenibilidad de las revistas, el impacto social y, también, de la lengua catalana como lengua de ciencia, entre muchos otros temas. Para cerrar las jornadas, el director de Ciencia Abierta del CSUC, Lluís Anglada, agradeció la participación a los ponentes y la asistencia a lo largo de las cuatro sesiones.
 
Las jornadas de revistas de RACO, como muchos otros eventos, ha visto modificado el formato y la planificación original para reconvertirlo en línea y, en este sentido, me ha parecido muy acertado marcar los martes, a las 12:30h, como el punto de encuentro habitual de las cuatro mesas redondas, que se pudieron seguir por Youtube y Facebook en directo. De este modo, se han repartido en el tiempo, y han permitido esponjar un último trimestre cargado de actos pospuestos.

Centradas en hablar de la calidad, cambio, mejoras y futuro de las revistas científicas, muchos editores/-as y bibliotecarios/-arias han hecho el seguimiento de las sesiones, y los últimos minutos han sido dedicados a dar respuesta a las preguntas planteadas a través del chat.
 
En síntesis, diría que ha habido poco debate y mucho fair play, ya que los ponentes han completado y complementado las aportaciones de los compañeros/-as de mesa de manera excelente. Como docente, investigadora y codirectora de una revista académica destacaría la trayectoria de las jornadas, y sobre todo el comentario de Joan Gómez Pallarès, que avanzó cambios a corto plazo en un nuevo un sistema de evaluación de la investigación en Cataluña, a partir del 2021, y que se está discutiendo actualmente. Habló de una nueva serie de variables donde la Generalitat de Catalunya tiene competencias, a fin de romper las reglas del juego y afirmó que «no vale cualquier investigación publicada en cualquier lugar, sino que valen los contenidos y el impacto». Esperamos poder conocer este nuevo sistema en breve.

Crònica de les Jornades de Revistes de RACO

Blok de BiD - dc., 18/11/2020 - 19:04

Candela Ollé
Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Jornades de Revistes de RACO: qualitat i visibilitat de les revistes (2020). Barcelona: AQU Catalunya. Disponible a: <http://www.aqu.cat/tallers/jornada-revista-raco/index.html#.X7Ks0MhKhhE>. Consulta: [16/11/2020]. 

La COVID-19 ha fet que la modalitat en línia s’imposés en tots els actes des del passat març. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), el Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la Universitat de Barcelona (CRICC) i l’AQU Catalunya van organitzar els dies 20 i 27 d'octubre i 3 i 10 de novembre de 2020, quatre sessions dins les Jornades de Revistes de RACO: qualitat i visibilitat de les revistes. 

L’objectiu d’aquestes jornades era ajudar els editors de les revistes del repositori cooperatiu de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) perquè millorin les seves pràctiques editorials i donar eines per incrementar la visibilitat i l’ús de la investigació que s’hi publica.

L’obertura va ser el 20 d'octubre, amb «La millora de la qualitat de les revistes i la seva avaluació», moderada per Martí Casadesús, d’AQU Catalunya, i amb la participació dels ponents Esteve Arboix, secretari de la CAR d'AQU Catalunya; Ismael Ràfols, investigador sènior del Centre d'Estudis de Ciència i Tecnologia (CWTS), Universitat de Leiden i Flocel Sabaté, catedràtic d'Història Medieval de la UdL i membre de la Comissió Específica d'Humanitats de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR). En primer lloc, es van exposar el procediments i els criteris d’avaluació del professorat usats per l’AQU Catalunya en els processos d’acreditació de la recerca. Es va fer èmfasi, especialment, en els criteris de qualitat de les revistes i editorials científiques en l’àmbit humanístic. També es van analitzar els principis de la declaració DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) i del Manifest de Leiden, que proposen canvis en els actuals sistemes d’avaluació de la recerca. 

La segona sessió, del 27 d'octubre, portava per títol «El canvi accelerat i exigent de les revistes científiques». Jo mateixa en vaig ser la moderadora, i vam comptar amb els ponents Jamie Hutchins, Director Open Access Innovation, ProQuest; Alexandre López-Borrull, Universitat Oberta de Catalunya i Cristóbal Urbano, Universitat de Barcelona. Es va presentar les principals conclusions d’una investigació recent sobre les revistes espanyoles i el Pla S (promogut per agències de finançament per donar suport a l’accés obert) i les implicacions que té per a les revistes científiques (han de complir diversos requisits tècnics i legals). També es va explicar l’estructura i les característiques de les noves bases de dades científiques (Dimensions, Lens, DOAJ, entre d’altres) i es va descriure com han de ser les metadades que han de subministrar les revistes perquè els seus articles apareguin ben indexats. ProQuest va presentar la seva plataforma i va aportar alguns aspectes per a la reflexió i debat.

El 3 de novembre la sessió portava per títol «Canvis, millores i noves possibilitats de RACO». En aquest cas, la moderació va anar a càrrec de la Sandra Reoyo, del CSUC, i les intervencions i presentació van ser de Lluís Anglada, director de Ciència Oberta del CSUC; Iris Parusel, tècnica de Recursos d’Informació i Natalia Torres, cap d’Aplicacions i Projectes, ambdues també del CSUC. Va ser una sessió dedicada a explicar el canvi de versió del programari amb què funciona RACO. OJS ha obert noves possibilitats i millores per a les revistes que han facilitat, a més, la creació de nous serveis. Es van explicar els més destacats, com la personalització, l’ORCID per als autors, el DOI i els núvols de paraules clau per als articles i altmètriques.

La quarta i última taula rodona va ser el passat 10 de novembre, i posava el focus en «Tenen futur les revistes? Quin?». De la mà de l’Ernest Abadal, director del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la UB, els ponents foren Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC); Joan Gómez, director general de Recerca de la Secretaria d'Universitats i Recerca; Josep Joan Moreso, president de l'AQU Catalunya i Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes que van parlar del model de revistes català, de la sostenibilitat de les revistes, l’impacte social i, també, de la llengua catalana com a llengua de ciència, entre molts altres temes. Per tancar les jornades, el director de Ciència Oberta del CSUC, el Lluís Anglada, va agrair la participació als ponents i l’assistència al llarg de les quatre sessions.

Les jornades de revistes de RACO, com molts altres esdeveniments, ha vist modificat el format i la planificació original per reconvertir-les en línia i, en aquest sentit, m’ha semblat molt encertat marcar els dimarts, a les 12:30h, com el punt de trobada habitual de les quatre taules rodones, que es van poder seguir per Youtube i Facebook en directe. D’aquesta manera, s’ha repartit en el temps, i ha permès esponjar un darrer trimestre carregat d’actes posposats.

Centrades a parlar de la qualitat, canvi, millores i futur de les revistes científiques, molts editor/-es i bibliotecaris/-àries han fet el seguiment de les sessions, i els darrers minuts han estat dedicats a donar resposta a les preguntes plantejades a través del xat. 

En síntesi, diria que hi ha hagut poc debat i molt fair play, ja que els ponents han completat i complementat les aportacions dels companys/-es de taula de manera excel·lent. Com a docent, investigadora i codirectora d’una revista acadèmica destacaria la trajectòria de les jornades, i sobretot el comentari de Joan Gómez Pallarès, que va avançar canvis a curt termini en un nou un sistema d’avaluació de la recerca a Catalunya, a partir del 2021, i que s’està discutint actualment. Va parlar d’una nova sèrie de variables allà on la Generalitat de Catalunya té competències, per tal de trencar les regles del joc, i va afirmar que «no val qualsevol recerca publicada en qualsevol lloc, si no que valen els continguts i l’impacte». Esperem poder conèixer aquest nou sistema ben aviat.

Accés obert: teoria i pràctica

Blok de BiD - dc., 11/11/2020 - 19:22

Ángel Borrego
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Pinfield, Stephen; Wakeling, Simon; Bawden, David; Robinson, Lyn (2020). Open access in theory and practice: the theory-practice relationship and openness. London; New York: Routledge. XII, 244 p. ISBN 978-0-429-27684-2. Disponible a: <https://doi.org/10.4324/9780429276842>. [Consulta: 06/11/2020]. 

La bibliografia sobre el moviment de l’accés obert és abundant, i els informes sobre el tema ressenyats en aquest blog, nombrosos. És difícil, no obstant, trobar una aproximació original al fenomen com la que han emprat els autors de la monografia que avui resumim. Pinfield, Wakeling, Bawden i Robinson se centren en la relació entre la teoria i la pràctica en el terreny de l’accés obert. És a dir, com s’utilitza la teoria per entendre el fenomen de l’accés obert i fins a quin punt la teoria incideix sobre la seva implementació.

És una aproximació que, d’entrada, pot resultar difícil de comprendre, per la qual cosa els autors la il·lustren amb dos exemples a la introducció: un estudi que analitza el Pla S des de la teoria dels «recursos compartits» o «béns comuns», un marc teòric el desenvolupament del qual li va valer a Einor Ostrom ser la primera dona guardonada amb el Nobel d’Economia; i un treball sobre les motivacions dels investigadors per compartir els seus articles a ResearchGate aplicant la «teoria d’intercanvi social», una aproximació en psicologia i sociologia que explica les relacions humanes com el resultat d’una anàlisi cost-benefici i de comparació d’alternatives. Són dos exemples d’estudis que utilitzen aproximacions teòriques procedents de disciplines diferents per investigar dos aspectes relacionats amb l’accés obert: les polítiques que el fomenten i el comportament dels investigadors.

La monografia s’organitza en cinc parts, cadascuna dividida en dos capítols. La primera presenta una aproximació a l’accés obert, descriu la seva evolució des dels seus orígens fins a l’actualitat i ofereix un model dels seus components: els actors (investigadors, finançadors, editorials, etc.), les dimensions (polítiques, econòmiques, legals, etc.) i els aspectes que relacionen ambdós components (les cultures disciplinàries, les diferències Nord-Sud, els sistemes de recompenses, etc.).

La segona part del llibre se centra en la relació entre la teoria i la pràctica. Els autors revisen la bibliografia al voltant de conceptes com «teoria», «model» o «paradigma» i en com ajuden a explicar la realitat, a predir el futur i a prescriure accions. L’anàlisi se centra en l’ús de la teoria en biblioteconomia i documentació, una disciplina caracteritzada per l’escassa utilització d’abstraccions i generalitzacions per explicar els fenòmens i guiar la pràctica professional. Es tracta d’una bretxa habitual en disciplines aplicades, com la infermeria o l’educació on, sovint, la recerca té com a objectiu obtenir resultats a curt termini, en un context específic, per ser aplicats de manera immediata, més que per a la comprensió de conceptes de manera global.

La tercera part se centra en l’aplicació de la teoria a l’estudi de l’accés obert. El primer capítol de la secció descriu la metodologia emprada per a la identificació de la bibliografia i el segon els resultats de l’anàlisi de contingut. En aquesta etapa, els autors van trobar més d’una dotzena de teories utilitzades a la bibliografia sobre accés obert. Crida l’atenció la diversitat disciplinària, amb aportacions teòriques procedents de la sociologia, la psicologia, la biblioteconomia, les matemàtiques, l’educació, l’economia o les empresarials. Dues aproximacions teòriques destaquen com les més utilitzades per a l’estudi de l’accés obert: la «difusió d’innovacions», una teoria popularitzada per Everett Rogers que pretén explicar com, per què i a quina velocitat es mouen les noves idees i tecnologies; i la «tecnologia o innovació disruptiva», expressió encunyada per Clayton Christensen per definir innovacions que produeixen una ruptura brusca amb la finalitat de competir contra una tecnologia dominant. Un segon aspecte analitzat és fins a quin punt els autors que investiguen sobre accés obert no només utilitzen teories elaborades prèviament, sinó que desenvolupen noves teories. Els resultats en aquest sentit són escassos i es tendeix a enunciar conceptes vagues i hipòtesis no comprovades més que «grans teories».

La quarta part de l’obra s’enfronta a una nova pregunta: fins a quin punt els professionals que treballen en l’àmbit de l’accés obert coneixen la recerca teòrica sobre el tema i quina utilitat li atorguen? Per donar-li resposta, els autors entrevisten una trentena de professionals i investigadors. Els resultats mostren les dificultats que ambdós grups experimenten per mantenir-se al dia de la bibliografia publicada sobre accés obert, el paper —com una font d’informació més— de la literatura acadèmica i les dificultats a l’hora de definir què entenen per «teoria». Per reduir la bretxa entre teoria i pràctica, els professionals advoquen perquè els resultats de la recerca siguin més accessibles —amb formats «per a llecs»—, la realització de recerques conjuntes entre acadèmics i professionals, i la creació de canals addicionals per al diàleg entre ambdós grups.

La cinquena i última part del llibre se centra en les implicacions derivades del treball previ. El primer dels seus capítols intenta «modelitzar» la relació entre teoria i pràctica en l’àmbit de l’accés obert i insisteix en les propostes per reduir la bretxa entre teoria i pràctica. El segon identifica aspectes —com els principis rectors de l’accés obert— en els quals seria necessari desenvolupar teories sòlides que fonamentin la pràctica professional. 

Es tracta, en definitiva, d’una monografia amb un enfocament interessant que anima acadèmics i professionals a treballar de manera més propera —ja que els resultats mostren que ni els acadèmics utilitzen sempre la teoria per sustentar els seus treballs ni els professionals són aliens al desenvolupament de marcs teòrics— i que ret tribut a l’aforisme de Kurt Lewin segons el qual «no hi ha res més pràctic que una bona teoria.»

 

Acceso abierto: teoría y práctica

Blok de BID (esp) - dc., 11/11/2020 - 19:19

Ángel Borrego
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Pinfield, Stephen; Wakeling, Simon; Bawden, David; Robinson, Lyn (2020). Open access in theory and practice: the theory-practice relationship and openness. London; New York: Routledge. XII, 244 p. ISBN 978-0-429-27684-2. Disponible en: <https://doi.org/10.4324/9780429276842>. [Consulta: 06/11/2020]. 

La bibliografía sobre el movimiento del acceso abierto es abundante, y los informes sobre el tema reseñados en este blog, numerosos. Es difícil, no obstante, encontrar una aproximación original al fenómeno como la que han empleado los autores de la monografía que hoy resumimos. Pinfield, Wakeling, Bawden y Robinson se centran en la relación entre la teoría y la práctica en el terreno del acceso abierto. Es decir, cómo se utiliza la teoría para entender el fenómeno del acceso abierto y hasta qué punto la teoría incide sobre su implementación.

Es una aproximación que, de entrada, puede resultar difícil de comprender, por lo que los autores la ilustran con dos ejemplos en la introducción: un estudio que analiza el Plan S desde la teoría de los «recursos compartidos» o «bienes comunes», un marco teórico cuyo desarrollo valió a Einor Ostrom ser la primera mujer galardonada con el Nobel de Economía; y un trabajo sobre las motivaciones de los investigadores para compartir sus artículos en ResearchGate aplicando la «teoría de intercambio social», una aproximación en psicología y sociología que explica las relaciones humanas como el resultado de un análisis coste-beneficio y de comparación de alternativas. Son dos ejemplos de estudios que utilizan aproximaciones teóricas procedentes de disciplinas diferentes para investigar dos aspectos relacionados con el acceso abierto: las políticas que lo fomentan y el comportamiento de los investigadores.

La monografía se organiza en cinco partes, cada una dividida en dos capítulos. La primera presenta una aproximación al acceso abierto, describe su evolución desde sus orígenes hasta la actualidad y ofrece un modelo de sus componentes: los actores (investigadores, financiadores, editoriales, etc.), las dimensiones (políticas, económicas, legales, etc.) y los aspectos que relacionan ambos componentes (las culturas disciplinarias, las diferencias Norte-Sur, los sistemas de recompensas, etc.).

La segunda parte del libro se centra en la relación entre la teoría y la práctica. Los autores revisan la bibliografía en torno a conceptos como «teoría», «modelo» o «paradigma» y en cómo ayudan a explicar la realidad, a predecir el futuro y a prescribir acciones. El análisis se centra en el uso de la teoría en biblioteconomía y documentación, una disciplina caracterizada por la escasa utilización de abstracciones y generalizaciones para explicar los fenómenos y guiar la práctica profesional. Se trata de una brecha habitual en disciplinas aplicadas, como la enfermería o la educación donde, a menudo, la investigación tiene como objetivo obtener resultados a corto plazo, en un contexto específico, para ser aplicados de manera inmediata, más que para la comprensión de conceptos de manera global.

La tercera parte se centra en la aplicación de la teoría al estudio del acceso abierto. El primer capítulo de la sección describe la metodología empleada para la identificación de la bibliografía y el segundo los resultados del análisis de contenido. En esta etapa, los autores encontraron más de una docena de teorías utilizadas en la bibliografía sobre acceso abierto. Llama la atención la diversidad disciplinaria, con aportaciones teóricas procedentes de la sociología, la psicología, la biblioteconomía, las matemáticas, la educación, la economía o las empresariales. Dos aproximaciones teóricas destacan como las más utilizadas para el estudio del acceso abierto: la «difusión de innovaciones», una teoría popularizada por Everett Rogers que pretende explicar cómo, por qué y a qué velocidad se mueven las nuevas ideas y tecnologías; y la «tecnología o innovación disruptiva», expresión acuñada por Clayton Christensen para definir innovaciones que producen una ruptura brusca con el fin de competir contra una tecnología dominante. Un segundo aspecto analizado es hasta qué punto los autores que investigan sobre acceso abierto no solo usan teorías elaboradas previamente, sino que desarrollan nuevas teorías. Los resultados en este sentido son escasos y se tiende a enunciar conceptos vagos e hipótesis no comprobadas más que «grandes teorías».

La cuarta parte de la obra se enfrenta a una nueva pregunta: ¿hasta qué punto los profesionales que trabajan en el ámbito del acceso abierto conocen la investigación teórica sobre el tema y qué utilidad le otorgan? Para darle respuesta, los autores entrevistan a una treintena de profesionales e investigadores. Los resultados muestran las dificultades que ambos grupos experimentan para mantenerse al día de la bibliografía publicada sobre acceso abierto, el papel —como una fuente de información más— de la literatura académica y las dificultades a la hora de definir qué entienden por «teoría». Para reducir la brecha entre teoría y práctica, los profesionales abogan por que los resultados de la investigación sean más accesibles —con formatos «para legos»—, la realización de investigaciones conjuntas entre académicos y profesionales, y la creación de canales adicionales para el diálogo entre ambos grupos.

La quinta y última parte del libro se centra en las implicaciones derivadas del trabajo previo. El primero de sus capítulos intenta «modelizar» la relación entre teoría y práctica en el ámbito del acceso abierto e insiste en las propuestas para reducir la brecha entre teoría y práctica. El segundo identifica aspectos —como los principios rectores del acceso abierto— en los que sería necesario desarrollar teorías sólidas que fundamenten la práctica profesional. 

Se trata, en definitiva, de una monografía con un enfoque interesante que anima a académicos y profesionales a trabajar de manera más cercana —pues los resultados muestran que ni los académicos utilizan siempre la teoría para sustentar sus trabajos ni los profesionales son ajenos al desarrollo de marcos teóricos— y que rinde tributo al aforismo de Kurt Lewin según el cual «no hay nada más práctico que una buena teoría.»

 

Una guía sencilla y clara para impulsar la ciencia ciudadana desde las bibliotecas

Blok de BID (esp) - dc., 04/11/2020 - 22:59

Daniel Gil 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona

The librarian’s guide to citizen science: understanding, planning, and sustaining ongoing engagement in citizen science at your library. (2019). Editors: Darlene Cavalier, Caroline Nickerson, Robin Salthouse, Dan Stanton. School for the Future of Innovation in Society, Arizona State University. 43 p. Disponible en: <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/orrery-media/misc/CitSci_Librarians_Guide_02_22_r1.pdf>. [Consulta: 22/10/2020]

Hace unos meses, en este mismo blog, ya publiqué una reseña del informe Ciència ciutadana a les biblioteques: observa, analitza, crea i participa done exponía que «La idea de fondo es que cualquier ciudadano puede generar datos científicos, y las bibliotecas públicas son las principales instituciones que pueden suministrar las herramientas necesarias para canalizar, validar y dar forma a estos datos». Esta idea de fondo se repite en este nuevo informe, esta vez editado en los Estados Unidos por la School for the Future of Innovation in Society, de la Arizona State University, que es además la impulsora desde 2014 del portal SciStarter, donde se pueden encontrar multitud de proyectos de ciencia abierta y ciudadana que las bibliotecas pueden incorporar a sus planes de actuación. Y a pesar de ser un informe sobre la realidad y las experiencias en ciencia ciudadana en las bibliotecas de los Estados Unidos, pienso que es claramente extrapolable a nuestra realidad bibliotecaria.

Este informe empieza con una rápida presentación sobre cómo usar esta guía. A continuación, encontramos los seis apartados en que se divide. En el primero, se hace una introducción sobre qué es la ciencia ciudadana, que se define como «most reliable system of gaining new knowledge and citizen science is the public involvement in inquiry and discovery of new scientific knowledge» (p. 7). Por otra parte, y fruto de una visión muy anglosajona sobre la importancia y el fortalecimiento de las comunidades locales, el informe pone el énfasis en las personas y en la colaboración extensa entre ellas, entre millones de ellas incluso, como centro nuclear del desarrollo de la ciencia ciudadana. Al mismo tiempo, se apuntan cuatro características básicas: todo el mundo puede participar; se utiliza un mismo procedimiento científico; los datos obtenidos pueden ayudar en el desarrollo de investigación en aquel campo y al mismo tiempo sirven en la toma de decisiones; y finalmente, los datos obtenidos son de dominio público y todo el mundo puede acceder y hacer uso de ellos. En este primer apartado también podemos encontrar diferentes experiencias ya puestas en práctica en algunas bibliotecas de los Estados Unidos como por ejemplo:

 • Los Citizen Science Kits de la Arizona State University Library juntamente con SciStarter, que sirven para saber qué bibliotecas del área de Phoenix disponen de equipamiento y materiales para llevar a cabo proyectos de ciencia ciudadana, y en qué temáticas están especializadas;
   
 • Los Neighborhood Science Kits que impulsa la Los Angeles Public Library juntamente con el Globe Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE), sobre aspectos medioambientales en la ciudad, y que ya está presente en 13 de las 73 bibliotecas de la ciudad;
   
 • Los Community Science Kits que impulsan conjuntamente el The Natural History Museum, Los Angeles County y la Los Angeles County Library para explorar la naturaleza que hay alrededor de la ciudad, y que están dirigidos tanto a los padres y madres como a sus hijos e hijas;
   
 • Los North Carolina’s Candid Critters, proyecto realizado de forma conjunta entre la North Carolina State University Library y más de 50 bibliotecas de la North Carolina Public Libraries, y que da acceso a cámaras que monitorizan la vida y los movimientos de la fauna salvaje de todo el estado;
   
 • Y para terminar, el Citizen Science Day Expo, que lidera la San Diego Public Library y que acoge este encuentro anual que sirve de aparador para todos los proyectos de ciencia ciudadana creados por los mismos habitantes de la ciudad, donde se crean sinergias y colaboraciones entre ellos.

El segundo apartado hace referencia a cómo usar el portal SciStarter, que recopila más de 3.000 proyectos de ciencia abierta de Estados Unidos que, como hemos dicho más arriba, fue creado en 2014 por la School for the Future of Innovation in Society, de la Arizona State University, y que desde 2018 recibe el apoyo también de la National Science Foundation. Así, se explican de manera breve pero al mismo tiempo bastante detallada, todas las funcionalidades del portal, qué información puede encontrarse, cómo está estructurado y organizado, y cómo pueden realizarse búsqueda en su base de datos.

El tercer apartado trata sobre cómo llevar e introducir la ciencia ciudadana a las respectivas bibliotecas, aspecto en el que muchos profesionales pueden encontrarse perdidos y sin saber muy bien por donde empezar. El informe facilita, en este sentido, cuatro ideas básicas que pueden servir como punto de partida: colaborar intensamente con los propios usuarios creando escenarios de oportunidades para que puedan desarrollar sus conocimientos y sus inquietudes; encontrar el proyecto adecuado y apropiado para cada biblioteca y el entorno social, cultural y medioambiental donde se encuentre, buscando inspiración en portales como SciStarter o similares; establecer vínculos con científicos y expertos que se encuentren en el entorno más próximo donde presta servicio la biblioteca, y que pueden convertirse en líderes e impulsoras de proyectos de ciencia ciudadana; y, finalmente, encontrar aliados externos, socios, mecenas, que puedan colaborar en estos proyectos, y de los que todo el mundo pueda salir beneficiado de alguna manera. Y evidentemente, como último paso, hay que definir y evaluar cuidadosamente qué éxito hemos conseguido.

Los apartados cuarto y quinto hacen referencia al Citizen Science Day, que tuvo lugar el pasado 13 de abril de 2019. Se trata de una iniciativa anual impulsada por SciStarter.org con la colaboración de la Citizen Science Association y que busca promover y celebrar la ciencia ciudadana en todo el mundo. El cuarto apartado, pues, explica de forma detallada, paso a paso, cómo alojar en tu biblioteca un acontecimiento del Citizen Science Day, todo lo necesario y todos los pasos que hay que seguir. Po su parte, el quinto apartado expone acciones que pueden llevarse a cabo durante el resto del año, más allá de un único día, para hacer que la ciencia ciudadana esté presente en la vida cotidiana de las personas.

El sexto apartado da una serie de recursos de información para bibliotecarios y bibliotecarias que estén interesados en introducir proyectos de ciencia ciudadana en sus respectivas bibliotecas. A pesar de que todos estos recursos son del ámbito norteamericano, pueden también servir como punto de partida para bibliotecas catalanas o españolas. Podemos encontrar una relación de webinars, páginas web, artículos, libros y libros para niños sobre ciencia ciudadana.

Finalmente, la última parte de la guía está formada por materiales prácticos que las bibliotecas pueden usar sus proyectos de implementación de programas de ciencia abierta y ciudadana entre sus usuarios. En primer lugar encontramos una mesa de implementación de acciones determinadas, con la que se puede validar y controlar todo lo necesario: recursos humanos y económicos, espacios necesarios, ámbito de trabajo, título de la acción, asistentes, público objetivo, participantes, etc. También encontramos tres modelos de correos electrónicos para enviar a universidades, a festivales y a otros actos relacionados con la ciencia, y también a una organización de lucha contra el Alzheimer (pero que puede adaptarse a cualquier otro tipo de organización o entidad). En estos materiales podemos encontrar también un ejemplo en forma de guía para la implementación de un Megathon.

Estamos, pues, ante un nuevo informe eminentemente práctico, y que pone de manifiesto la importancia del binomio bibliotecas (públicas) - ciencia ciudadana, entendido como eje para extender los conocimientos y el interés para la ciencia a todas las capas posibles de la ciudadanía. Para las bibliotecas, los beneficios de impulsar la ciencia ciudadana son diversos; entre otros: se refuerza la misión de lo público que figura en el ADN más profundo de cualquier biblioteca, se democratiza el acceso a la información y se incrementa el conocimiento, se crean experiencias participativas de aprendizaje, y se fortalecen y se da apoyo a las comunidades más próximas. Y es que como motores sociales, culturales, de conocimiento y comunitarios que son (o deberían ser) las bibliotecas, estas se convierten en el escenario ideal para coordinar, impulsar y liderar esta tipo de proyectos y acciones; y al mismo tiempo convertirse en un agente, un lugar preciso, reconocido y valorado donde poder aplicar, de forma palpable, las teorías de las inteligencias distribuidas.

Una guia senzilla i clara per impulsar la ciència ciutadana des de les biblioteques

Blok de BiD - dc., 04/11/2020 - 22:35

Daniel Gil 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona

The librarian’s guide to citizen science: understanding, planning, and sustaining ongoing engagement in citizen science at your library. (2019). Editors: Darlene Cavalier, Caroline Nickerson, Robin Salthouse, Dan Stanton. School for the Future of Innovation in Society, Arizona State University. 43 p. Disponible a: <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/orrery-media/misc/CitSci_Librarians_Guide_02_22_r1.pdf>. [Consulta: 22/10/2020]

Fa uns mesos, en aquest mateix blog, ja vaig publicar una ressenya de l’informe Ciència ciutadana a les biblioteques: observa, analitza, crea i participa en què exposava que «La idea de fons és que tot ciutadà pot generar dades científiques, i les biblioteques públiques són les principals institucions que poden subministrar les eines necessàries per canalitzar, validar i donar forma a aquestes dades». Aquesta idea de fons es repeteix en aquest nou informe, aquesta vegada editat als Estats Units d’Amèrica per l’School for the Future of Innovation in Society, de l’Arizona State University, que és a més la impulsora des del 2014 del portal SciStarter, on es poden trobar multitud de projectes de ciència oberta i ciutadana que les biblioteques poden incorporar als seus plans d’actuació. I malgrat ser un informe sobre la realitat i les experiències en ciència ciutadana a les biblioteques dels Estats Units, penso que és clarament extrapolable a la nostra realitat bibliotecària.

Aquest informe comença amb una ràpida presentació sobre com usar aquesta guia. A continuació, trobem els sis apartats en què es divideix. En el primer, es fa una introducció sobre què és la ciència ciutadana, que es defineix com a «most reliable system of gaining new knowledge and citizen science is the public involvement in inquiry and discovery of new scientific knowledge» (p. 7). D’altra banda, i fruit d’una visió molt anglosaxona sobre la importància i l’enfortiment de les comunitats locals, l’informe posa l’èmfasi en les persones i en la col·laboració extensa entre elles, entre milions d’elles fins i tot, com a centre nuclear del desenvolupament de la ciència ciutadana. Al mateix temps, s’apunten quatre característiques bàsiques: tothom hi pot participar; s’utilitza un mateix procediment científic; les dades obtingudes poden ajudar en el desenvolupament de recerca en aquell camp i al mateix temps serveixen en la presa de decisions; i finalment, les dades obtingudes són de domini públic i tothom hi pot accedir i fer-ne ús. En aquest primer apartat també podem trobar diferents experiències ja posades en pràctica a algunes biblioteques dels Estats Units com ara:

 • Els Citizen Science Kits de l’Arizona State University Library juntament amb SciStarter, que serveixen per saber quines biblioteques de l’àrea de Phoenix disposen d’equipament i materials per portar a terme projectes de ciència ciutadana, i en quines temàtiques estan especialitzades;
   
 • Els Neighborhood Science Kits que impulsa la Los Angeles Public Library juntament amb el Globe Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE), sobre aspectes mediambientals a la ciutat, i que ja és present a 13 de les 73 biblioteques de la ciutat;
   
 • Els Community Science Kits que impulsen conjuntament el The Natural History Museum, Los Angeles County i la Los Angeles County Library per tal d’explorar la natura que hi ha al voltant de la ciutat, i que estan adreçats tant als pares i mares com als seus fills i filles;
   
 • Els North Carolina’s Candid Critters, projecte portat de forma conjunta entre la North Carolina State University Library i més de 50 biblioteques de la North Carolina Public Libraries, i que dona accés a càmeres que monitoritzen la vida i els moviments de la fauna salvatge de tot l’estat;
   
 • I per acabar, el Citizen Science Day Expo, que lidera la San Diego Public Library i que acull aquesta trobada anual que serveix d’aparador per a tots els projectes de ciència ciutadana creats pels mateixos habitants de la ciutat, on es creen sinergies i col·laboracions entre ells.

El segon apartat fa referència a com usar el portal SciStarter, que recopila més de 3.000 projectes de ciència oberta d’arreu dels Estats Units que, com hem dit més amunt, va ser creat el 2014 per la School for the Future of Innovation in Society, de l’Arizona State University, i que des del 2018 rep el suport també de la National Science Foundation. Així, s’expliquen de manera breu però al mateix temps força detallada, totes les funcionalitats del portal, quina informació s’hi pot trobar, com està estructurat i organitzat, i com es poden fer cerques a la seva base de dades.

El tercer apartat tracta sobre com portar i introduir la ciència ciutadana a les respectives biblioteques, aspecte en el qual molts professionals es poden trobar perduts i sense saber ben bé per on començar. L’informe facilita, en aquest sentit, quatre idees bàsiques que poden servir com a punt de partida: col·laborar intensament amb els mateixos usuaris tot creant escenaris d’oportunitats per tal que puguin desenvolupar els seus coneixements i les seves inquietuds; trobar el projecte adequat i adient per a cada biblioteca i l’entorn social, cultural i mediambiental on es trobi, tot buscant inspiració en portals com SciStarter o d’altres similars; establir vincles amb científics i experts que es trobin en l’entorn més proper on presta servei la biblioteca, i que poden esdevenir líders i impulsors de projectes de ciència ciutadana; i, finalment, trobar aliats externs, socis, mecenes, que puguin col·laborar en aquests projectes, i dels quals tothom en pugui sortir beneficiat d’alguna manera. I evidentment, com a últim pas, cal definir i avaluar acuradament quin èxit hem aconseguit.

Els apartats quart i cinquè fan referència al Citizen Science Day, que va tenir lloc el passat 13 d’abril de 2019. Es tracta d’una iniciativa anual impulsada per SciStarter.org amb la col·laboració de la Citizen Science Association i que busca promoure i celebrar la ciència ciutadana a tot el món. El quart apartat, doncs, explica de forma detallada, pas a pas, com allotjar a la teva biblioteca un esdeveniment del Citizen Science Day, tot allò necessari i totes les passes que cal seguir. Per la seva banda, el cinquè apartat exposa tot d’accions que es poden portar a terme durant la resta de l’any, més enllà d’un únic dia, per tal de fer que la ciència ciutadana sigui present en la vida quotidiana de les persones.

El sisè apartat dona una sèrie de recursos d’informació per a bibliotecaris i bibliotecàries que estiguin interessats a introduir projectes de ciència ciutadana a les seves respectives biblioteques. Malgrat que tots aquests recursos són de l’àmbit nord-americà, poden també servir com a punt de partida per a biblioteques catalanes o espanyoles. Podem trobar una relació de webinars, pàgines web, articles, llibres i llibres per a infants sobre ciència ciutadana.

Finalment, l’última part de la guia està formada per materials pràctics que les biblioteques poden usar en els seus projectes d’implementació de programes de ciència oberta i ciutadana entre els seus usuaris. En primer lloc trobem una taula d’implementació d’accions determinades, amb la qual es pot validar i controlar tot allò necessari: recursos humans i econòmics, espais necessaris, àmbit de treball, títol de l’acció, assistents, públic objectiu, participants, etc. També trobem tres models de correus electrònics per enviar a universitats, a festivals i a altres actes relacionats amb la ciència, i també a una organització de lluita contra l’Alzheimer (però que es pot adaptar a qualsevol altre tipus d’organització o entitat). En aquests materials hi podem trobar també un exemple en forma de guia per a la implementació d’un Megathon.

Estem davant, doncs, d’un nou informe eminentment pràctic, i que fa palesa la importància del binomi biblioteques (públiques) - ciència ciutadana, entès com a pal de paller per estendre els coneixements i l’interès per la ciència a totes les capes possibles de la ciutadania. Per a les biblioteques, els beneficis d’impulsar la ciència ciutadana són diversos; entre d’altres: es reforça la missió d’allò públic que figura en l’ADN més profund de qualsevol biblioteca, es democratitza l’accés a la informació i s’incrementa el coneixement, es creen experiències participatives d’aprenentatge, i s’enforteixen i es dona suport a les comunitats més properes. I és que com a motors socials, culturals, de coneixement i comunitaris que són (o haurien de ser) les biblioteques, aquestes esdevenen l’escenari ideal per coordinar, impulsar i liderar aquesta mena de projectes i accions; i alhora esdevenir un agent, un lloc precís, reconegut i valorat on poder aplicar, de forma palpable, les teories de les intel·ligències distribuïdes.

Ciencia Abierta, de las buenas intenciones a los hechos

Blok de BID (esp) - dc., 28/10/2020 - 09:07

Lluís Anglada
Director de l'Àrea de Ciència Oberta
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Mendez, Eva; Lawrence, Rebecca; MacCallum, Catriona J.; Moar, Eva (2020). Progress on Open Science: towards a shared research knowledge system: final report of the Open Science Policy Platform. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation. Directorate G-Research & Innovation Outreach. Unit G.4-Open Science. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 61 p. ISBN 978-92-76-18882-7. Disponible en: <https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/ec_rtd_ospp-final-report.pdf>. [Consulta: 19/09/2020]. 

Si nos miramos los términos que lo precedieron, el de «Ciencia Abierta»1 no es el más descriptivo de lo que designa, y quizás tampoco el mejor, pero ha tenido el acierto (o la suerte) de llegar en el momento que tocaba e, indudablemente, se ha consolidado como el que expresa este conjunto de cambios en la manera de hacer ciencia que se están viviendo actualmente. 

La Ciencia Abierta pasó por una fase inicial en la que quedaron más claras sus intenciones que sus componentes. Mientras que las ideas de apertura, colaboración e incidencia social son constantes en todos los papeles iniciales, los pilares o elementos constitutivos oscilan y, a veces, incluyen los recursos educativos en abierto o el software de código libre, y a veces no.2 

En 2018, no obstante, la Open Science Policy Platform (OSPP) ordena los temas de los que se ocupa la Ciencia Abierta bajo ocho prioridades, o áreas clave de resultados.3 Esta clasificación ha tenido una acogida importante porque es la que ha servido también a la LERU (League of European Research Universities) o a la LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) para establecer hoja de ruta o agendas para avanzar hacia la Ciencia Abierta. Con esta canonización de sus componentes quedan ya bien establecidos los terrenos de batalla y los objetivos por conseguir. 

La Ciencia Abierta ha conseguido, pues, instalarse como un paradigma conceptual en la mente de casi todos los agentes que intervienen en el ciclo de investigación. Pero si comparamos lo que esta persigue con la realidad, veremos cómo las dos están muy lejos. ¿Cómo podemos pasar de los buenos deseos y buenas intenciones a unos hechos que nos conduzcan a la realización efectiva de los cambios que reclama este movimiento? Esto es lo que plantea el informe que reseñamos.

A mi juicio, lo más innovador de este documento es el énfasis que hace en que debemos cerrar el período de discusiones teóricas y debemos iniciar otro de acción en el que cada uno de los agentes del sistema de investigación (todas las entidades financiadoras, todas las universidades, todas las sociedades científicas...) debe fijar a qué se compromete para hacer avanzar de forma inmediata los objetivos de la Ciencia Abierta. Lo explicaremos con más detalle, pero antes, hablemos un poco de la OSPP. 

La Open Science Policy Platform es un grupo asesor de alto nivel que la Dirección General para la Investigación y la Innovación de la Comisión Europea estableció, en 2016, para asesorar a la Comisión sobre cómo desarrollar la política de la Ciencia Abierta. Está formada por un grupo de 25 expertos europeos que, en estos momentos, tiene por chair la española Eva Méndez. Los miembros han sido nombrados por los diferentes agentes del sistema de investigación: universidades (5 representantes), centros de investigación (4), sociedades científicas (3), entidades financiadoras (1), organizaciones de ciencia ciudadana (1), editores (2), plataformas e intermediarios de Ciencia Abierta (7) y bibliotecas (1).

El informe que reseñamos tiene tres partes: 

 • Actividades de los dos mandatos de la OSPP (2016-2018 y 2019-2020) (5 páginas).
   
 • Avances realizados con relación a las recomendaciones de la propia OSPP4 (10 páginas más 27 del apéndice A).
   
 • Una llamada a la acción para tener, en 2030, un sistema de investigación basado en el conocimiento compartido (7 páginas).

En esta breve primera parte, se explica la composición, creación y funciones de la OSPP; entre estas últimas, destacar la principal que es la de asesorar a la Comisión sobre cómo desarrollar e implementar en la práctica la Ciencia Abierta. El enfoque práctico es seguramente el que caracteriza la aportación de la OSPP y de ahí que las principales aportaciones hechas durante el período 2016-18 fueran las OSPP recommendations, que han tenido mucha influencia en fijar los ámbitos o retos de la Ciencia Abierta, y también los diferentes informes que han ido propiciando sobre cada uno de estos retos y que recomiendo repasar en el informe. 

La OSPP quiso caracterizar su segundo mandato por un giro que quería cambiar el «modo recomendación» por el «modo implementación». Destacamos, de nuevo, el enfoque práctico de esta entidad que viene a decir que ya no hace falta debatir más sobre qué es o deja de ser la Ciencia Abierta y que lo que hace falta son Compromisos Prácticos de Implementación (PCI, es decir, Practical Commitments for Implementation) tomados a todos los niveles y agentes implicados en la ciencia). El polémico Plan S sería un ejemplo de PCI, en este caso como acción emprendida por organismos financiadores de la investigación. 

La parte que no sabría decir si más substancial pero sí más extensa del informe es la segunda (a la que hay que adjuntar el extenso Apéndice A). Aquí se hace una evaluación del grado de consecución de las veintiocho recomendaciones que la OSPP hizo en 2018. La evaluación de logros se hace para cada uno de los tipos de entidades que se reconocían como agentes (que, más o menos, son los que determinan la composición de la OSPP). Así, para cada agente se examina el estadio en que está cada recomendación. Esta puede estar en fase de debate (los agentes hablan de ello pero se implican), de planificación de medidas, de implementación, de adopción de las medidas implementadas por parte de los afectados y de práctica común, que sería cuando la medida se ha puesto en funcionamiento y ya se tienen los beneficios.

Lo más interesante de esta segunda parte es la relación que se hace de las barreras que se han observado que existen para poner en funcionamiento las recomendaciones. En el anexo A, lo anterior se complementa con un análisis de la situación para cada grupo de recomendaciones y cada tipo de agente, análisis del que se desprenden medidas a llevar a cabo, es decir, «compromisos prácticos a implementar» en opinión de la OSPP.

La tercera parte es una breve pero interesante y sugerente descripción de cómo puede y debe ser la ciencia hoy. De esta derivan una llamada a todas las partes implicadas a ayudar en la creación, desarrollo y mantenimiento de un «Sistema de investigación basado en el conocimiento» para el 2030. Este debería tener los cinco atributos siguientes:

 • Una carrera académica hecha partiendo de una amplia gama de resultados y teniendo en cuenta las contribuciones al sistema de conocimiento compartido.
   
 • Un sistema de investigación fiable, transparente y de confianza.
   
 • Un sistema de investigación que potencie la innovación.
   
 • Una cultura de investigación que posibilite la diversidad y la igualdad de oportunidades.
   
 • Un sistema de investigación hecho con políticas y prácticas basadas en la evidencia.

Como comentario final de esta reseña, un elogio i una crítica. El elogio: con sus recomendaciones la OSPP tuvo el enorme acierto de fijar los ámbitos de que se componía la ciencia abierta y los objetivos a conseguir, y continúa teniendo el acierto de empujar para hacer que la balanza se incline hacia la implementación práctica de las acciones que hay que hacer para conseguir lo que la Ciencia Abierta promete y a pedir a todas las partes implicaciones efectivas para esta consecución. La crítica: si antes hemos dicho que ya íbamos bien con los ámbitos y recomendaciones ya establecidos, debemos decir, consecuentemente, que el establecimiento de unos cinco atributos a perseguir para el 2030 –en mi opinión– añaden teoría donde habíamos dicho que ya había suficiente, y confunden.

1 Ciencia en red, e-ciencia, ciencia digital, ciencia 2.0 …, vid. Abadal Falgueras, Ernest; Anglada Ferrer, Lluís (2020) «Ciencia abierta: cómo han evolucionado la denominación y el concepto». Anales de documentación, vol. 23, nº 1, 11 p. 

2 Anglada, Lluís; Abadal, Ernest (2018). «¿Qué es la ciencia abierta?». Anuario ThinkEPI, vol. 12, p. 292-298. 

3 Véase la reseña de este informe que hizo, en este mismo Blok, Reme Melero el 26.09.2018 en «Reflexiones y recomendaciones para una ciencia abierta». 

4 Open Science Policy Platform recommendations (2018). European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Directorate A-Policy Development and Coordination. Unit A.2-Open Data Policy and Science Cloud. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 14 p. 

Ciència oberta, de les bones intencions als fets

Blok de BiD - dc., 28/10/2020 - 08:42

Lluís Anglada
Director de l'Àrea de Ciència Oberta
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Mendez, Eva; Lawrence, Rebecca; MacCallum, Catriona J.; Moar, Eva (2020). Progress on Open Science: towards a shared research knowledge system: final report of the Open Science Policy Platform. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation. Directorate G-Research & Innovation Outreach. Unit G.4-Open Science. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 61 p. ISBN 978-92-76-18882-7. Disponible a: <https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/ec_rtd_ospp-final-report.pdf>. [Consulta: 19/09/2020]. 

Si ens mirem els termes que el van precedir, el de «Ciència Oberta»1 no és el més descriptiu del que designa, i potser tampoc el millor, però ha tingut l’encert (o la sort) d’arribar en el moment que tocava i, indubtablement, s’ha consolidat com el que expressa aquest conjunt de canvis en la manera de fer ciència que s’estan vivint actualment. 

La Ciència Oberta va passar per una fase inicial en la que van quedar més clares les seves intencions que els seus components. Mentre que les idees d’obertura, col·laboració i incidència social són constants en tots els papers inicials, els pilars o elements constitutius oscil·len i, a vegades, inclouen els recursos educatius en obert o el programari de codi lliure, i a vegades no.2 

El 2018, però, l’Open Science Policy Platform (OSPP) ordena els temes dels que s’ocupa la Ciència Oberta sota vuit prioritats, o àrees clau de resultats.3 Aquesta classificació ha tingut una acollida important perquè és la que ha servit també a la LERU (League of European Research Universities) o a la LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) per establir full de ruta o agendes per avançar cap a la Ciència Oberta. Amb aquesta canonització dels seus components queden ja ben establerts els terrenys de batalla i els objectius a assolir. 

La Ciència Oberta ha aconseguit, doncs, instal·lar-se com un paradigma conceptual en la ment de quasi tots els agents que intervenen en el cicle de recerca. Però si comparem el que aquesta persegueix amb la realitat, veurem com les dues estan molt lluny. Com podem passar dels bons desitjos i bones intencions a uns fets que ens portin a la realització efectiva dels canvis que reclama aquest moviment? Això és el que planteja l’informe que ressenyem.

Al meu entendre, el més innovador d’aquest document és l’èmfasi que fa en què hem de cloure el període de discussions teòriques i n’hem d’encetar un altre d’acció en el que cada agent del sistema de recerca (totes les entitats finançadores, totes les universitats, totes les societats científiques...) ha de fixar a què es compromet per fer avançar de forma immediata els objectius de la Ciència Oberta. Ho explicarem amb més detall, però abans, parlem una mica de l’OSPP. 

L’Open Science Policy Platform és un grup assessor d’alt nivell que la Direcció General per a la Recerca i la Innovació de la Comissió Europea va establir, el 2016, per tal d’assessorar a la Comissió sobre com desenvolupar la política de la Ciència Oberta. Està formada per un grup de 25 experts europeus que, en aquests moments, té per chair l’espanyola Eva Méndez. Els membres han estat nomenats pels diferents agents del sistema de recerca: universitats (5 representants), centres de recerca (4), societats científiques (3), entitats finançadores (1), organitzacions de ciència ciutadana (1), editors (2), plataformes i intermediaris de Ciència Oberta (7) i biblioteques (1).

L’informe que ressenyem té tres parts: 

 • Activitats dels dos mandats de l’OSPP (2016-2018 i 2019-2020) (5 pàgines).
   
 • Avenços fets en relació a les recomanacions de la mateixa OSPP4 (10 pàgines més 27 de l’apèndix A).
   
 • Una crida a l’acció per tal de tenir, el 2030, un sistema de recerca basat en el coneixement compartit (7 pàgines).

En aquesta breu primera part, s’explica la composició, creació i funcions de l’OSPP; entre aquestes darreres, destaquem la principal que és la d’assessorar a la Comissió sobre com desenvolupar i implementar en la pràctica la Ciència Oberta. L’enfocament pràctic és segurament el que caracteritza l’aportació de l’OSPP i d’aquí que les principals aportacions fetes durant el període 2016-18 fossin les OSPP recommendations, que han tingut molta influència a fixar els àmbits o reptes de la Ciència Oberta, i també els diferents informes que han anat propiciant sobre cada un d’aquests reptes i que recomano repassar a l’informe. 

L’OSPP va voler caracteritzar el seu segon mandat per un gir que volia canviar el «mode recomanació» pel «mode implementació». Destaquem, de nou, l’enfocament pràctic d’aquesta entitat que ve a dir que ja no cal debatre més sobre què és o deixa de ser la Ciència Oberta i que el que cal són Compromisos Pràctics d’Implementació (PCI, és a dir, Practical Commitments for Implementation) presos a tots els nivells i agents implicats en la ciència). El polèmic Pla S seria un exemple de PCI, en aquest cas com a acció empresa per organismes finançadors de la recerca. 

La part que no sabria dir si més substancial però sí més extensa de l’informe és la segona (a la que cal ajuntar-hi l’extens Apèndix A). Aquí es fa una avaluació del grau d’assoliment de les vint-i-vuit recomanacions que l’OSPP va fer el 2018. L’avaluació d’assoliments es fa per a cada un dels tipus d’entitats que es reconeixien com a agents (que, més o menys, són els que determinen la composició de l’OSPP). Així, per a cada agent s’examina l’estadi en què està cada recomanació. Aquesta pot estar en fase de debat (els agents en parlen però s’impliquen), de planificació de mesures, d’implementació, d’adopció de les mesures implementades per part dels afectats i de pràctica comuna, que seria quan la mesura s’ha posat en funcionament i ja se’n tenen els beneficis.

El més interessant d’aquesta segona part és la relació que es fa de les barreres que s’han observat que existeixen per posar en funcionament les recomanacions. A l’annex A, l’anterior es complementa amb una anàlisi de la situació per a cada grup de recomanacions i cada tipus d’agent, anàlisi de la qual es desprenen mesures a fer, és a dir, «compromisos pràctics a implementar» a parer de l’OSPP.

La tercera part és una breu però interessant i suggeridora descripció de com pot i ha de ser la ciència avui. D’aquesta en deriven una crida a totes les parts implicades a ajudar en la creació, desenvolupament i manteniment d’un «Sistema de recerca basat en el coneixement» per al 2030. Aquest hauria de tenir els cinc atributs següents:

 • Una carrera acadèmica feta partint d’una àmplia gamma de resultats i tenint en compte les contribucions al sistema de coneixement compartit.
   
 • Un sistema de recerca fiable, transparent i de confiança.
   
 • Un sistema de recerca que potenciï la innovació.
   
 • Una cultura de recerca que possibiliti la diversitat i la igualtat d’oportunitats.
   
 • Un sistema de recerca fet amb polítiques i pràctiques basades en l’evidència.

Com a comentari final d’aquesta ressenya, un elogi i una crítica. L’elogi: amb les seves recomanacions l’OSPP va tenir l’enorme encert de fixar els àmbits de què es composava la ciència oberta i els objectius a assolir, i continua tenint l’encert d’empènyer per fer que la balança s’inclini cap a la implementació pràctica de les accions que cal fer per assolir el que la Ciència Oberta promet i a demanar a totes les parts implicacions efectives per a aquest assoliment. La crítica: si abans hem dit que ja anàvem bé amb els àmbits i recomanacions ja establerts, hem de dir, conseqüentment, que l’establiment d’uns cinc atributs a perseguir per al 2030 –al meu entendre– afegeixen teoria on havíem dit que ja n’hi havia prou, i confonen.

1 Ciència en xarxa, e-ciència, ciència digital, ciència 2.0 …, vid. Abadal Falgueras, Ernest; Anglada Ferrer, Lluís (2020) «Ciencia abierta: cómo han evolucionado la denominación y el concepto». Anales de documentación, vol. 23, nº 1, 11 p.

2 Anglada, Lluís; Abadal, Ernest (2018). «¿Qué es la ciencia abierta?». Anuario ThinkEPI, vol. 12, p. 292-298.

3 Vegeu la ressenya d’aquest informe que en va fer, en aquest mateix Blok, la Reme Melero el 26.09.2018 a «Reflexions i recomanacions per a una ciència oberta».

4Open Science Policy Platform recommendations (2018). European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Directorate A-Policy Development and Coordination. Unit A.2-Open Data Policy and Science Cloud. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 14 p.

La transformación del modelo de biblioteca a partir de la arquitectura y el interiorismo

Blok de BID (esp) - dc., 21/10/2020 - 20:34

Ignasi Bonet
Jefe de la Unitat d'Arquitectura Bibliotecària
Gerència de Serveis de Biblioteques, Diputació de Barcelona

Library buildings in Europe (2020). The Hague: LIBER. Disponible en: <https://www.librarybuildings.eu/>. [Consulta: 04/09/2020].

Se ha publicado la nueva versión del portal Library buildings in Europe, una herramienta muy visual e intuitiva para el hallazgo de buenos ejemplos de transformación de edificios de biblioteca. Tiene el objetivo de generar nuevas ideas y estimular la inspiración de los profesionales implicados en la construcción, ampliación o renovación de bibliotecas, para que la arquitectura pueda facilitar la transformación del modelo de servicio de biblioteca.

En la transformación del modelo de servicios que las bibliotecas ofrecen a los usuarios a menudo los equipos que las gestionan se encuentran con fuertes impedimentos que provienen de una infraestructura que se resiste al cambio: la arquitectura. La arquitectura es, casi por definición, inmutable al paso del tiempo.

Transformar los espacios en los que nos alojamos es normalmente una tarea ardua, pesada, lenta, y que muchas veces está llena de obstáculos, el principal de los cuales suele ser la importante inversión económica que requiere. Si a esto le añadimos que el equipo que gestiona el equipamiento a menudo no tiene experiencia ni formación en arquitectura e interiorismo, y que habitualmente no se ha encontrado nunca en una situación similar, el panorama es desolador.

Pero por otra parte, paradójicamente, la transformación de los espacios puede ser una de las principales palancas de cambio, de transformación del modelo de servicio. La imagen que el equipamiento ofrece a sus usuarios a través de su arquitectura e interiorismo pueden convertirse en el mejor aliado para transmitir a los usuarios los valores y la visión de la institución. Un equipamiento de calidad, moderno, abierto, flexible, que invite a la participación y a la colaboración, que facilite la interacción y que potencie la autosuficiencia del usuario, por ejemplo, puede ser el detonante para entrar en un nuevo paradigma de servicio.

Para abordar esta transformación hay que tener una visión, una inspiración, y se precisan herramientas como, por ejemplo, imágenes de buenos referentes o información concreta de casos de éxito. Estos recursos son los que pueden empoderar al equipo de la biblioteca para abordar la transformación y, sobre todo, pueden persuadir a los responsables de la inversión de la viabilidad y conveniencia de la operación. 

Proporcionar esta inspiración y estos recursos a los profesionales implicados en la transformación de edificios de biblioteca es el objetivo del portal Library buildings in Europe.

El pasado mes de junio el LIBER Architecture Group, LIBER LAG, publicó este sitio web que se presenta con la voluntad de «inspirar y apoyar a cualquier persona que trabaje en un proyecto de construcción de biblioteca: un edificio nuevo, una ampliación, una rehabilitación o una reforma de espacios interiores. Las imágenes y la documentación que las acompaña permitirán a los participantes en estos proyectos conocer nuevas tendencias, compartir conocimientos y experiencias, aprender y establecer contactos». Incluye bibliotecas de investigación nacionales y universitarias, bibliotecas de instituciones que imparten docencia e investigación a nivel de postgrado, bibliotecas públicas con importantes fondos de investigación y archivos nacionales, de toda Europa.

El origen de esta web son las publicaciones del LIBER LAG con motivo de los seminarios bianuales sobre el tema, que se han celebrado desde 1996. En 2012 se desarrolló una base de datos con documentación detallada de más de 60 edificios de bibliotecas de 17 países europeos de 2012 a 2016, que reseñamos en 2016 en el Blok de BiD. La publicación de este año es una actualización de aquella base de datos, con nueva información sobre unos 15 edificios de bibliotecas recientes, finalizados desde 2016. La información se completará con la publicación de nuevas bibliotecas cada año.

Pero lo más relevante es el cambio en la presentación de la información, que se realiza a través de una interfaz muy visual, basada en imágenes, intuitiva y con buena usabilidad. Contiene herramientas de descubrimiento visual que permiten una exploración continua y estimulante. No se profundiza tanto en los datos, sino que se prioriza el hallazgo, la generación de ideas y de inspiración, para facilitar la transformación de la que hablábamos al principio.

El descubrimiento puede iniciarse desde la home, a partir de las últimas publicaciones, por orden cronológico, donde cada biblioteca tiene una ficha con los datos básicos y una galería de imágenes, pero también puede hacerse a partir de dos páginas alternativas: búsqueda a partir de filtros o búsqueda a partir de etiquetas.

La ficha de cada biblioteca contiene información sobre los datos básicos (tipo de biblioteca, página web, año de apertura y coste total), localización, memoria y descripción del proyecto, datos del proyecto (arquitectos, capacidad documental, asientos, superficie…), publicaciones, premios, y características adicionales (como servicios especiales, características específicas o comentarios adicionales). Destaca que la selección de imágenes es de calidad, normalmente reportajes de fotógrafos profesionales, y se accede con un visualizador a pantalla completa. También hay que remarcar que la página propone bibliotecas similares a la seleccionada, en base al tipo de biblioteca y a su superficie.

La búsqueda facetada a partir de filtros permite delimitar el universo de bibliotecas en base a criterios como el tipo de proyecto (obra nueva, reforma, ampliación…), la superficie, la capacidad documental, el coste, el año de apertura, el país o el tipo de biblioteca, entre otros. Los resultados se obtienen en tres posibles formatos de visualización: como lista (con visualización de datos básicos), como mosaico de imágenes o según la ubicación geográfica sobre un mapa. Es relevante la posibilidad de navegar a través del mapa político, que queda destacada en la página inicial. Por otra parte, una vez realizada la búsqueda y obtenidos los resultados, la web da los valores promedio de las bibliotecas seleccionadas para cuatro campos básicos (superficie, coste total, capacidad de estanterías y número de asientos).

La búsqueda a partir de etiquetas nos lleva a imágenes organizadas temáticamente, a partir de grupos de etiquetas (como «Espacios de biblioteca», «Mobiliario», «Equipamiento», «Materiales» o «Elementos arquitectónicos») que pueden llevarnos a temas tan diversos como «Learning space», «Tablero», «Sistema logístico de transporte», «Asientos informales», «Makerspace», «Autopréstamo», «Iluminación artificial», «Hormigón», «Fachada« o «Sala de lectura en silencio». Las imágenes incluyen también algunos planos, dibujos y perspectivas virtuales. Cada imagen siempre remite a la ficha de la biblioteca a la que pertenece.

El LIBER LAG busca permanentemente bibliotecas inspiradoras que puedan ser referentes para otros casos similares, e invita a quien conozca otras a contactar con ellos, para su posible publicación. Hay que enviar documentación básica y algunas fotografías a cualquier miembro del LIBER LAG, o a través del formulario de la entidad. Cada propuesta será valorada, y los miembros del LIBER LAG tomarán la decisión sobre su posible publicación.

Actualmente, la página contiene dos bibliotecas de Cataluña, la Biblioteca Montserrat Abelló de Barcelona y la Biblioteca La Ginesta de Begues. Esperamos que muy pronto haya más ejemplos, y que todo ello facilite que los profesionales de las bibliotecas del país se encuentren más bien equipados para la transformación de los espacios de biblioteca.

La transformació del model de biblioteca a partir de l’arquitectura i l’interiorisme

Blok de BiD - dc., 21/10/2020 - 20:26

Ignasi Bonet
Cap de la Unitat d'Arquitectura Bibliotecària
Gerència de Serveis de Biblioteques, Diputació de Barcelona

Library buildings in Europe (2020). The Hague: LIBER. Disponible a: <https://www.librarybuildings.eu/>. [Consulta: 04/09/2020].

S’ha publicat la nova versió del portal Library buildings in Europe, una eina molt visual i intuïtiva per a la descoberta de bons exemples de transformació d’edificis de biblioteca. Té l’objectiu de generar noves idees i estimular la inspiració dels professionals implicats en la construcció, ampliació o renovació de biblioteques, per tal que l’arquitectura pugui facilitar la transformació del model de servei de biblioteca.

En la transformació del model de serveis que les biblioteques ofereixen als usuaris sovint els equips que les gestionen es troben amb forts impediments que provenen d’una infraestructura que es resisteix al canvi: l’arquitectura. L’arquitectura és, gairebé per definició, immutable al pas del temps.

Transformar els espais en els quals ens allotgem és normalment una tasca àrdua, feixuga, lenta, i que sovint està plena d’obstacles, el principal dels quals sol ser la important inversió econòmica que requereix. Si a això hi afegim que l’equip que gestiona l’equipament sovint no té experiència ni formació en arquitectura i interiorisme, i que habitualment no s’ha trobat mai en una situació similar, el panorama és desolador.

Però per altra banda, paradoxalment, la transformació dels espais pot ser una de les principals palanques de canvi, de transformació del model de servei. La imatge que l’equipament ofereix als seus usuaris a través de la seva arquitectura i interiorisme poden esdevenir el millor aliat per transmetre als usuaris els valors i la visió de la institució. Un equipament de qualitat, modern, obert, flexible, que inviti a la participació i a la col·laboració, que faciliti la interacció i que potenciï l’autosuficiència de l’usuari, per exemple, pot ser el detonant per entrar en un nou paradigma de servei.

Per abordar aquesta transformació cal tenir una visió, una inspiració, i calen eines com, per exemple, imatges de bons referents o informació concreta de casos d’èxit. Aquests recursos són els que poden empoderar l’equip de la biblioteca per abordar la transformació i, sobretot, poden persuadir els responsables de la inversió de la viabilitat i conveniència de l’operació. 

Proporcionar aquesta inspiració i aquests recursos als professionals implicats en la transformació d’edificis de biblioteca és l’objectiu del portal Library buildings in Europe.

El passat mes de juny, el LIBER Architecture Group, LIBER LAG, va publicar aquest lloc web que es presenta amb la voluntat d’«inspirar i donar suport a qualsevol persona que treballi en un projecte de construcció de biblioteca: un edifici nou, una ampliació, una rehabilitació o una reforma d’espais interiors. Les imatges i la documentació que les acompanya permetran als participants en aquests projectes conèixer noves tendències, compartir coneixements i experiències, aprendre i establir contactes». Inclou biblioteques d’investigació nacionals i universitàries, biblioteques d’institucions que imparteixen docència i investigació en l’àmbit de postgrau, biblioteques públiques amb importants fons de recerca i arxius nacionals, d’arreu d’Europa.

L’origen d’aquest web són les publicacions del LIBER LAG amb motiu dels seminaris bianuals sobre el tema, que s’han celebrat des de 1996. El 2012 es va desenvolupar una base de dades amb documentació detallada de més de 60 edificis de biblioteques de 17 països europeus de 2012 a 2016, que vam ressenyar el 2016 al Blok de BiD. La publicació d’enguany és una actualització d’aquella base de dades, amb nova informació sobre uns 15 edificis de biblioteques recents, finalitzats des de 2016. La informació es completarà amb la publicació de noves biblioteques cada any.

Però el més rellevant és el canvi en la presentació de la informació, que es fa a través d’una interfície molt visual, basada en imatges, intuïtiva i amb bona usabilitat. Conté eines de descobriment visual que permeten una exploració contínua i estimulant. No s’aprofundeix tant en les dades, sinó que es prioritza la descoberta, la generació d’idees i d’inspiració, per facilitar la transformació de la qual parlàvem al principi.

La descoberta es pot iniciar des de la home, a partir de les últimes publicacions, per ordre cronològic, on cada biblioteca té una fitxa amb les dades bàsiques i una galeria d’imatges, però també es pot fer a partir de dues pàgines alternatives: cerca a partir de filtres o cerca a partir d’etiquetes.

La fitxa de cada biblioteca conté informació sobre les dades bàsiques (tipus de biblioteca, pàgina web, any d’obertura i cost total), localització, memòria i descripció del projecte, dades del projecte (arquitectes, capacitat documental, seients, superfície…), publicacions, premis i característiques addicionals (com serveis especials, característiques específiques o comentaris addicionals). Destaca que la selecció d’imatges és de qualitat, normalment reportatges de fotògrafs professionals, i s’hi accedeix amb un visualitzador a pantalla completa. També cal remarcar que la pàgina proposa biblioteques similars a la seleccionada, en base al tipus de biblioteca i a la seva superfície.

La cerca facetada a partir de filtres permet acotar l’univers de biblioteques en base a criteris com el tipus de projecte (obra nova, reforma, ampliació…), la superfície, la capacitat documental, el cost, l’any d’obertura, el país o el tipus de biblioteca, entre d’altres. Els resultats s’obtenen en tres possibles formats de visualització: com a llista (amb visualització de dades bàsiques), com a mosaic d’imatges o segons la ubicació geogràfica sobre un mapa. És rellevant la possibilitat de navegar a través del mapa polític, que queda destacada a la pàgina inicial. Per altra banda, un cop realitzada la cerca i obtinguts els resultats, el web dona els valors de mitjana de les biblioteques seleccionades per a quatre camps bàsics (superfície, cost total, capacitat de prestatgeries i nombre de seients).

La cerca a partir d’etiquetes ens porta a imatges organitzades temàticament, a partir de grups d’etiquetes (com «Espais de biblioteca», «Mobiliari», «Equipament», «Materials» o «Elements arquitectònics») que ens poden portar a temes tan diversos com «Learning space», «Taulell», «Sistema logístic de transport», «Seients informals», «Makerspace», «Autopréstec», «Il·luminació artificial», «Formigó», «Façana» o «Sala de lectura en silenci». Les imatges inclouen també alguns plànols, dibuixos i perspectives virtuals. Cada imatge sempre remet a la fitxa de la biblioteca a la qual pertany.

El LIBER LAG cerca permanentment biblioteques inspiradores que puguin ser referents per a d’altres casos similars, i convida a qui en conegui a contactar-hi, per a la seva possible publicació. Cal enviar documentació bàsica i algunes fotografies a qualsevol membre del LIBER LAG, o bé a través del formulari de l’entitat. Cada proposta serà valorada, i els membres del LIBER LAG prendran la decisió sobre la seva possible publicació.

Actualment, la pàgina conté dues biblioteques de Catalunya, la Biblioteca Montserrat Abelló de Barcelona i la Biblioteca La Ginesta de Begues. Esperem que ben aviat hi hagi més exemples, i que tot plegat faciliti que els professionals de les biblioteques del país es trobin més ben equipats per a la transformació dels espais de biblioteca.

La edición académica en las bibliotecas: horizontes para avanzar (y sobresalir)

Blok de BID (esp) - dc., 14/10/2020 - 08:14

Mireia Salgot Negre
Biblioteca de la UOC
Biblioteca per a la Recerca

Agate, Nicky; Beamer, Jennifer; Bedford, Elizabeth; Boczar, Jason; Bjork, Karen; Guimont, Corrine; Harmon, Ian; Hunter, Matthew; Johnson, Annie; Wipperman, Sarah; Gabler, Vanessa; Schlosser, Melanie (2020). Library publishing research agenda: April 2020. 17 p. (LPC publications; 2). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5703/1288284317124>. [Consulta: 31/08/2020].

Brown, Allison; Cole, Emily; Ho, Adrian; Hurford, Amanda; Kowalski, Melanie; Laird, Ally; Lange, Jessica; Soper, Devin; Syma, Carrye; Polley, Ted; Fruin, Christine; Schlosser, Melanie (2020). Library publishing competencies. (LPC publications; 3). 10 p. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5703/1288284317123>. [Consulta: 31/08/20202].

De todos es conocido el término «Library Publishing» consolidado en el mundo anglosajón y que define la práctica que una biblioteca ofrezca servicios de edición. 
Más allá de la tarea de digitalización y preservación digital, de la creación de repositorios académicos y de la difusión de contenidos ya editados, las bibliotecas universitarias están extendiendo sus competencias y funciones para ser un elemento activo dentro del complejo ecosistema de la comunicación científica. 
Los informes que hoy reseñamos tienen este contexto y han sido elaborados por comités de expertos de la Library Publishing Coalition (LPC). Creada en 2013, es una robusta red de unas 90 bibliotecas académicas y de investigación, básicamente americanas, pero también hay algunos miembros de Australia, Canadá y el Reino Unido. Tiene como misión mejorar, promover y explorar proyectos bibliotecarios vinculados al ámbito de la edición académica y convertirse en un fórum profesional de intercambio de buenas prácticas y experiencia. 
Los objetivos planteados en estos trabajos son reflexionar sobre los servicios de edición en las bibliotecas y sus roles profesionales. Se define una agenda de investigación, identificando aquellas áreas donde las bibliotecas deben profundizar, investigar, analizar resultados, resultar creativas, redefinir roles y encontrar soluciones a los retos actuales para mejorar la edición académica dentro de las universidades y, por qué no, convertirse en agentes transformadores. 

El informe Library publishing research agenda, de solo diecisiete páginas, identifica seis temas de interés y reflexión sobre la publicación académica hecha desde las bibliotecas: evaluación, (valor del) trabajo, accesibilidad, resultados de investigación no tradicionales, revisión por pares y colaboraciones.  
De cada tema hace una descripción y contexto, formula preguntas clave de investigación y ofrece una selección de recursos relevantes para quien esté interesado en profundizar en él. 
Los autores también aspiran a que este sea un documento vivo y que este plan motive a los miembros de la LPC y a otras personas del campo a analizar estas cuestiones más a fondo. Que sirva como complemento de la investigación sobre la publicación académica hecha desde las bibliotecas por el programa Open and Equitable and Scholarly Communications1 de la Association of College and Research Libraries (ACRL) y para los objetivos de la Digital Library Federation y su plan «Valuing Labor in Digital Libraries».2
De manera muy sintética, destacaremos los puntos clave de los seis temas de análisis planteados. Os recomendamos firmemente la lectura del informe para ampliar las ideas con la bibliografía citada. 

Evaluación

 • Se apunta que no es una práctica establecida o consolidada por las bibliotecas evaluar sus actividades de publicación. 
  Seguramente que elaborar planes de negocio editorial, hojas de ruta donde se concretan objetivos y servicios proporcionaría una guía para evaluar la eficiencia de sus servicios editoriales y plantear caminos de crecimiento a corto y medio plazo. 

(Valor) del trabajo 

 • Se reflexiona sobre la figura del profesional que apoya la publicación académica. Hay que detectar las lagunas de conocimiento, competencias y habilidades y ofrecer formación. Investigar sobre la profesionalización y reconocimiento de este perfil puede ser una buena manera de abordar el tema también desde los puntos de vista remunerativo y ético. 

Accesibilidad 

 • Se define el término accesibilidad y cómo el concepto ha ido evolucionando. Se apunta que hacer accesibles publicaciones digitales no es exclusivamente un tema tecnológico, sino que es clave que los autores de los contenidos y los creadores de plataformas ideen y estructuren sus trabajos para que la tecnología pueda interactuar cumpliendo con los estándares establecidos. 
  Es necesario un cambio cultural en cómo los autores y editores de contenidos priorizan la accesibilidad en el proceso de conceptualización, creación y difusión de sus obras. 
  Revisar flujos de trabajo, analizar tanto el producto final como la plataforma de publicación, asociarse con los desarrolladores de software o capacitar a los autores con buenas prácticas son algunos ejemplos de acciones que pueden hacer de la accesibilidad una realidad. 

Resultados de investigación no tradicionales

 • Mientras muchas bibliotecas se focalizan en la publicación de los resultados tradicionales de comunicación científica (revistas, monografías, manuales y tesis), otras han encontrado una oportunidad en los resultados no tradicionales o no alineados con los intereses y objetivos de los editores académicos. Estamos hablando de resultados tales como proyectos digitales multimedia, datos primarios o proyectos GIS (geographic information system), entre otros. 
  Hacer investigación adicional en este área es necesario por diversas razones. Hay mucho camino por delante en la detección y definición de estos outputs, en establecer buenas prácticas para su presentación (tal y como se ha hecho con los tradicionales), para legitimarlos en los procesos de meritaje académico y para consolidar el rol de las bibliotecas en el ecosistema de la comunicación científica.
  Un conocimiento más profundo de estos outputs ayudará a las bibliotecas y a otras instituciones a desarrollar buenas prácticas para la evaluación, difusión y preservación de los resultados de investigación no tradicionales. 

Revisión por pares 

 • Es por todos conocido que la revisión por pares es el proceso mediante el cual «se examina» la investigación de la comunidad académica. Se apuntan temas como las voces críticas por parte de la propia comunidad científica a la revisión a ciegas y cómo esto ha hecho que algunas editoriales académicas hayan empezado a experimentar con la revisión abierta. 
  Existe mucha literatura profesional sobre el proceso de revisión por pares, pero no tanta con relación a cómo las bibliotecas editoras usan y gestionan este proceso. Explorarlo puede ayudar a establecer buenas prácticas y que las bibliotecas editoras puedan dirigir e incluso suavizar las críticas de la comunidad académica sobre el modelo de revisión por pares tradicional. 

Colaboraciones 

 • Hay pocos estudios que exploren la relación de los servicios de edición de las bibliotecas y el ecosistema editorial académico. Trabajar en esta dirección podría ser útil para las bibliotecas para planificar escenarios de acciones y para reflexionar sobre establecer colaboraciones más allá de la asociación natural de la biblioteca y la editorial universitaria.  

El segundo informe, el Library publishing competences proporciona una amplia lista sobre competencias profesionales de los servicios de edición académica en las bibliotecas que se organizan en tres grandes temas: edición, desarrollo y gestión y formación y consultoría.
El Comité de Desarrollo Profesional de la LPC ha elaborado este documento, definido como holístico más que prescriptivo, basándose en las competencias básicas de NASIG’s core competencies for scholarly communication librarians (2017), el COAR Librarians’ competencies profile for scholarly communication and open access (2016) y de datos del Library publishing directory

De manera muy sintética, reseñaremos las competencias clave de los tres temas de análisis planteados. 

Edición

 • Ser expertos y poder desarrollar con rigor la operativa del proceso de edición: mantenimiento de plataformas editoriales, descripción de los contenidos, definición de los procesos de producción, seguimiento de las métricas y estrategia de la preservación digital. 

Desarrollo y gestión

 • Tener capacidad para evaluar necesidades y planificar de manera sostenible, abordando aspectos como la definición de políticas, temas legales, marketing o colaboraciones con instituciones coeditoras y proveedoras de servicios. 

Formación y consultoría 

 • Convertirse en expertos en publicación académica significa también ser referentes en exportar, compartir y asesorar el conocimiento adquirido. 

A modo de conclusión, remarcar que son evidentes la necesidad y el interés de debates en relación con el papel de las bibliotecas en los procesos editoriales. El sector editorial académico está sometido a importantes presiones y las bibliotecas son expertas en adaptarse a los cambios. En la medida que las bibliotecas exploran, avanzan y consolidan sus servicios editoriales es necesario sistematizar las políticas para plantear modelos medibles, para alentar proyectos colaborativos, para dotarse y reflexionar sobre la formación y competencias de personal experto, y para consolidar el acceso abierto como modelo de comunicación científica. 
Y es imprescindible hacerlo alineados con la universidad de la que forman parte, y convirtiéndose en un activo más en su estrategia institucional. 
Este, no obstante, es solo un punto de partida. Deberán abordarse también, como indican los autores de los informes, otros temas como la diversidad, la equidad y la inclusión, la sostenibilidad, la escalabilidad o la preservación. ¿Vamos? 

1 Maron, Nancy; Kennison, Rebecca; Bracke, Paul; Hall, Nathan; Gilman, Isaac; Malenfant, Kara; Roh, Charlotte; Shorish, Yasmenn (2019). Open and equitable scholarly communications: creating a more inclusive future. Chicago, Il.: Association of College and Research Libraries. VII, 139 p. 

2Research agenda: valuing labor in digital libraries (2018). Digital Library Federation Working Group on Labor in Digital Libraries. 14 p. 

L’edició acadèmica a les biblioteques: horitzons per avançar (i excel·lir)

Blok de BiD - dc., 14/10/2020 - 07:55

Mireia Salgot Negre
Biblioteca de la UOC
Biblioteca per a la Recerca

Agate, Nicky; Beamer, Jennifer; Bedford, Elizabeth; Boczar, Jason; Bjork, Karen; Guimont, Corrine; Harmon, Ian; Hunter, Matthew; Johnson, Annie; Wipperman, Sarah; Gabler, Vanessa; Schlosser, Melanie (2020). Library publishing research agenda: April 2020. 17 p. (LPC publications; 2). Disponible a: <http://dx.doi.org/10.5703/1288284317124>. [Consulta: 31/08/2020].

Brown, Allison; Cole, Emily; Ho, Adrian; Hurford, Amanda; Kowalski, Melanie; Laird, Ally; Lange, Jessica; Soper, Devin; Syma, Carrye; Polley, Ted; Fruin, Christine; Schlosser, Melanie (2020). Library publishing competencies. (LPC publications; 3). 10 p. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.5703/1288284317123>. [Consulta: 31/08/20202].

Per a tots és conegut el terme «Library Publishing» consolidat al món anglosaxó i que defineix la pràctica que una biblioteca ofereixi serveis d’edició. 
Més enllà de la tasca de digitalització i preservació digital, de la creació de repositoris acadèmics i de la difusió de continguts ja editats, les biblioteques universitàries estan estenent les seves competències i funcions per ser un element actiu dins del complex ecosistema de la comunicació científica. 
Els informes que avui ressenyem tenen aquest context i han estat elaborats per comitès d’experts de la Library Publishing Coalition (LPC). Creada el 2013, és una robusta xarxa d’unes 90 biblioteques acadèmiques i de recerca, bàsicament americanes, però també hi ha alguns membres d’Austràlia, Canadà i el Regne Unit. Té com a missió millorar, promoure i explorar projectes bibliotecaris vinculats a l’àmbit de l’edició acadèmica i esdevenir un fòrum professional d’intercanvi de bones pràctiques i expertesa. Els objectius plantejats en aquests treballs són reflexionar sobre els serveis d’edició en les biblioteques i els seus rols professionals. Es defineix una agenda de recerca, identificant aquelles àrees on les biblioteques han d’aprofundir, investigar, analitzar resultats, esdevenir creatives, redefinir rols i trobar solucions als reptes actuals per millorar l’edició acadèmica dins de les universitats i, per què no, esdevenir-ne agents transformadors. 

L’informe Library publishing research agenda, de només disset pàgines, identifica sis temes d’interès i reflexió sobre la publicació acadèmica feta des de les biblioteques: avaluació, (valor del) treball, accessibilitat, resultats de recerca no tradicionals, revisió d’experts i col·laboracions.  
De cada tema en fa una descripció i context, en formula preguntes clau de recerca i ofereix una selecció de recursos rellevants per a qui estigui interessat a aprofundir-hi. 
Els autors també aspiren a què aquest sigui un document viu i que aquest pla motivi els membres de l'LPC i altres persones del camp a analitzar aquestes qüestions més a fons. Que serveixi com a complement de la recerca sobre la publicació acadèmica feta des de les biblioteques pel programa Open and Equitable and Scholarly Communications1 de l'Association of College and Research Libraries (ACRL) i per als objectius de la Digital Library Federation i el seu pla «Valuing Labor in Digital Libraries».2
De manera molt sintètica, destacarem els punts clau dels sis temes d’anàlisi plantejats. Us recomanem fermament la lectura de l’informe per ampliar les idees amb la bibliografia citada. 

Avaluació

 • S’apunta que no és una pràctica establerta o consolidada per les biblioteques avaluar les seves activitats de publicació. 
  De ben segur que elaborar plans de negoci editorial, fulls de ruta on es concreten objectius i serveis proporcionaria una guia per avaluar l’eficiència dels seus serveis editorials i plantejar camins de creixement a curt i mig termini. 

(Valor) del treball 

 • Es reflexiona sobre la figura del professional que dona suport a la publicació acadèmica. Cal detectar les llacunes de coneixement, competències i habilitats i oferir formació. Fer recerca sobre la professionalització i reconeixement d’aquest perfil pot ser una bona manera d’abordar el tema també des dels punts de vista remuneratiu i ètic. 

Accessibilitat 

 • Es defineix el terme accessibilitat i com el concepte ha anat evolucionant. S’apunta que fer accessibles publicacions digitals no és exclusivament un tema tecnològic, sinó que és clau que els autors dels continguts i els creadors de plataformes ideïn i estructurin els seus treballs per tal que la tecnologia hi pugui interactuar complint amb els estàndards establerts. 
  Cal un canvi cultural en com els autors i editors de continguts prioritzen l’accessibilitat en el procés de conceptualització, creació i difusió de les seves obres. 
  Revisar fluxos de treball, analitzar tant el producte final com la plataforma de publicació, associar-se amb els desenvolupadors de programari o capacitar els autors amb bones pràctiques són alguns exemples d’accions que poden fer de l’accessibilitat una realitat. 

Resultats de recerca no tradicionals

 • Mentre moltes biblioteques es focalitzen en la publicació dels resultats tradicionals de comunicació científica (revistes, monografies, manuals i tesis), altres han trobat una oportunitat en els resultats no tradicionals o no alineats amb els interessos i objectius dels editors acadèmics. Estem parlant de resultats com projectes digitals multimèdia, dades primàries o projectes GIS (geographic information system), entre d’altres. 
  Fer recerca addicional en aquesta àrea és necessari per diverses raons. Hi ha camp per córrer en la detecció i definició d’aquests outputs, a establir bones pràctiques per a la seva presentació (tal com s’ha fet amb els tradicionals), per legitimar-los en els processos de meritatge acadèmic i per consolidar el rol de les biblioteques en l’ecosistema de la comunicació científica.
  Un coneixement més profund d’aquests outputs ajudarà les biblioteques i altres institucions a desenvolupar bones pràctiques per a l’avaluació, difusió i preservació dels resultats de recerca no tradicionals. 

Revisió d’experts 

 • És conegut per tots que la revisió d’experts és el procés mitjançant el qual «s’examina» la investigació de la comunitat acadèmica. S’apunten temes com les veus crítiques per part de la mateixa comunitat científica a la revisió a cegues i com això ha fet que algunes editorials acadèmiques hagin començat a experimentar amb la revisió oberta. 
  Existeix molta literatura professional sobre el procés de revisió d’experts, però no tanta en relació a com les biblioteques editores usen i gestionen aquest procés. Explorar-ho pot ajudar a establir bones pràctiques i que les biblioteques editores puguin adreçar i, fins i tot, suavitzar les crítiques de la comunitat acadèmica sobre el model de revisió d’experts tradicional. 

Col·laboracions 

 • Hi ha pocs estudis que explorin la relació dels serveis d’edició de les biblioteques i l’ecosistema editorial acadèmic. Treballar cap aquí podria ser útil per a les biblioteques per planificar escenaris d’accions i per reflexionar sobre establir col·laboracions més enllà de l’associació natural de la biblioteca i l’editorial universitària.  

El segon informe, el Library publishing competences proporciona una àmplia llista sobre competències professionals dels serveis d’edició acadèmica a les biblioteques que s’organitzen en tres grans temes: edició, desenvolupament i gestió i formació i consultoria.
El Comitè de Desenvolupament Professional de l’LPC ha elaborat aquest document, definit com a holístic més que prescriptiu, basant-se en les competències bàsiques de NASIG’s core competencies for scholarly communication librarians (2017), el COAR Librarians’ competencies profile for scholarly communication and open access (2016) i de dades del Library publishing directory. 

De manera molt sintètica, ressenyarem les competències clau dels tres temes d’anàlisi plantejats. 

Edició

 • Ser experts i poder desenvolupar amb rigor l’operativa del procés d’edició: manteniment de plataformes editorials, descripció dels continguts, definició dels processos de producció, seguiment de les mètriques i estratègia de la preservació digital. 

Desenvolupament i gestió

 • Tenir capacitat per avaluar necessitats i planificar de manera sostenible, abordant aspectes com la definició de polítiques, temes legals, màrqueting o col·laboracions amb institucions coeditores i proveïdors de serveis. 

Formació i consultoria 

 • Esdevenir experts en publicació acadèmica vol dir també ser referents en exportar, compartir i assessorar el coneixement adquirit. 

A tall de conclusió, remarcar que són evidents la necessitat i l’interès de debats en relació al paper de les biblioteques en els processos editorials. El sector editorial acadèmic està sotmès a importants pressions i les biblioteques són expertes en adaptar-se als canvis. En la mesura que les biblioteques exploren, avancen i consoliden els seus serveis editorials és necessari sistematitzar-ne les polítiques per plantejar models mesurables, per encoratjar projectes col·laboratius, per dotar-se i reflexionar sobre la formació i competències de personal expert, i per consolidar l’accés obert com a model de comunicació científica. 
I és imprescindible fer-ho alineats amb la universitat de la qual formen part, i esdevenint un actiu més en la seva estratègia institucional. 
Aquest, però, és només un punt de partida. S’hauran d’abordar també, com indiquen els autors dels informes, altres temes com la diversitat, l'equitat i la inclusió, la sostenibilitat, l'escalabilitat o la preservació. Som-hi? 

1 Maron, Nancy; Kennison, Rebecca; Bracke, Paul; Hall, Nathan; Gilman, Isaac; Malenfant, Kara; Roh, Charlotte; Shorish, Yasmenn (2019). Open and equitable scholarly communications: creating a more inclusive future. Chicago, Il.: Association of College and Research Libraries. VII, 139 p. 

2Research agenda: valuing labor in digital libraries (2018). Digital Library Federation Working Group on Labor in Digital Libraries. 14 p. 

Pàgines

Subscriure a BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació agregador