Agregador de canals

Una relació en tensió: ciència oberta i avaluació científica a Iberoamèrica

Blok de BiD - dc., 17/03/2021 - 20:34

Nancy Diana Gómez
Grupo Tecnodoc
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

Babini, Dominique; Rovelli, Laura (2020). Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; [Madrid]: Fundación Carolina. 184 p. (Ciencia abierta). Disponible a: 
<http://webcarol.antares-e.com/wp-content/uploads/2020/12/Ciencia-Abierta.pdf>. [Consulta: 10/02/2021].

L’objectiu que persegueix l’informe és analitzar l’estat de les recerques i les polítiques científiques en ciència oberta, dades obertes de recerca i accés obert a Iberoamèrica, posant l’accent en la incidència d’aquests paradigmes en l’avaluació científica.
 
Per dur-lo a terme planteja les següents accions:

- Iniciar un debat sobre l’avaluació científica i els indicadors de qualitat considerats a la regió.

- Contribuir a una comparació sistemàtica entre les polítiques i lineaments de la ciència oberta, l’accés obert i dades obertes vinculats a les trajectòries de recerca dels científics.

- Analitzar alternatives, per vincular l’avaluació de les publicacions científiques amb els seus indicadors d’impacte en el context de l’accés obert de cada país.

- Difondre les experiències d’èxit.

L’informe s’estructura en quatre parts essencials, un primer capítol de fonamentació, on s’aborden conceptes marc que aporten arguments de pes, i reforcen la idea de transformar l’avaluació de la ciència a Iberoamèrica. Al·ludeix als canvis que les polítiques científiques han sofert en els darrers anys al voltant d’algunes idees centrals com ciència oberta, dades obertes de recerca i accés obert. Són canvis que busquen modificar l’orientació cap a la comercialització de la ciència, la desigualtat en la circulació de coneixement i la subordinació a les regles imposades en l’àmbit internacional que validen la producció científica regional a l’escenari mundial.
Per tant, es postula pel dret humà a la ciència, establert a la declaració universal dels drets humans de l’Organització de les Nacions Unides, on es destaquen la dimensió de la participació i la del benefici de la ciència, per i per a la societat. 

Es reivindiquen també els disset objectius del Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, entre els quals es poden mencionar la fi de la pobresa, la salut i el benestar i l’educació de qualitat. És clar que la generació de coneixement col·lectiu i col·laboratiu és fonamental per dur a terme els desafiaments del desenvolupament sostenible. I com bé s’ha demostrat amb la COVID-19, l’alliberament d’informació i dades, més la recerca col·laborativa accelera els processos de creació de nou coneixement i, per tant, el benefici per a la societat. 

Un segon capítol, on es poden veure els diferents conceptes que pot cobrir la noció ciència oberta (figura 1), que comprèn dimensions diverses com accés obert, codi obert, avaluació oberta, equips oberts, innovació oberta, quaderns de notes obertes, laboratori obert, finançament obert, dades obertes, recursos educatius oberts, infraestructura oberta i ciència ciutadana. 
Es destaca la definició de McKiernan et al. (2016),1 que considera que «la ciencia abierta busca alternativas que mejoren los procesos de investigación individual y colaborativa, su comunicación y reproducibilidad, a fin de acelerar la producción y uso de nuevos conocimientos en la sociedad». Justament, perquè és la descripció que més s’ajusta a la idea que es vol transmetre, la d’una ciència oberta amb dimensió social i contextual. Donat que una ciència que només reconeix criteris d’avaluació globals dificultarà la resposta a necessitats locals i regionals. 

També se subratlla, «el abordaje del conocimiento como un bien público, y del acceso abierto gestionado por la comunidad académica como un bien común y sin fines de lucro» característic d’Amèrica Llatina i Carib (ALiC). Així mateix, destaquen el rol d’ALiC com a regió més avançada en l’adopció de l’accés obert. A més, s’aturen en la descripció de les grans iniciatives consolidades que han aportat substància a l’accés obert a Iberoamèrica, com els portals de revistes científiques (Latindex; SCIELO, Redalyc, Dialnet, etc.), i els agregadors com ara La Referencia i Recolecta entre d’altres. En aquest context, es rebutja el pla S inabordable econòmicament per a l’ALiC, donant suport a un equilibri entre el finançament de bibliografia comercial i l’enfortiment de sistemes i infraestructures nacionals, i apostant pels repositoris com alternativa viable, per accedir als articles produïts a la regió i finançats amb fons públics, per concloure amb les dades obertes de recerca i la ciència ciutadana, com a components de la ciència oberta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Components de la ciència oberta
Font: https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_sp.pdf

Al tercer apartat, potser la part més extensa i rellevant de l’informe, s’han caracteritzat i descrit nou països, seleccionats d’acord amb la presència de lineaments o polítiques rellevants en ciència oberta, accés obert i dades de recerca; descrivint els avenços i iniciatives de l’accés obert en les seves dues vies; a més de mencionar la situació de les dades obertes de recerca i els vessants de ciència oberta rellevats, dels següents països: Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Espanya, Mèxic, Perú i Xile. 

D’acord amb el que s’exposa a l’informe, la regió iberoamericana mostra un treball sostingut i consolidat en accés obert tant a la via daurada com a la verda. Aquesta última resulta la via afavorida per alliberar les publicacions acadèmiques, donat que a través del recol·lector regional La Referencia s’integraria tota la producció i permetria cercar a tots els articles.

També es pot veure que l’avenç en dades obertes és més tímid a diversos països, donada la complexitat que suposa el tema. Respecte de la ciència oberta, es pot assenyalar que l’evolució és diversa, i que l’informe menciona algunes dimensions, com per exemple Xile i Colòmbia, que presenten casos de Ciència Ciutadana, mentre que a Brasil i Argentina figuren equips compartits. En canvi, Espanya i Mèxic, reflecteixen avenços en polítiques institucionals respecte de la ciència oberta. 

És important dir que l’informe ha retallat el que ha considerat més significatiu basat en la informació que li ha estat subministrada pels països, d’acord amb un qüestionari previ i a la recerca realitzada. 

El quart capítol conté la discussió crítica internacional i regional en matèria d’avaluació de la ciència en relació amb la ciència oberta, i cita com a antecedents la declaració de San Francisco sobre l’avaluació de la recerca –DORA i el manifest de Leiden. L’informe ofereix una idea de l’avaluació de la ciència a la regió, on les avaluacions es realitzen amb els recursos tradicionals, donant un protagonisme a les revistes indexades en els repertoris centrals Web of Science i Scopus; es menciona també la invisibilització dels llibres en els processos d’avaluació, tan importants per a les humanitats com per a les ciències socials. Finalment, es presenta la proposta construïda des del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), de recent creació, que persegueix els següents objectius:

 1. Metamorfosi dels processos d’avaluació acadèmica a l’ALiC orientats a les necessitats locals. 
   
 2. Consolidació de la participació de la comunitat acadèmica en la conversa internacional de la ciència com a dret humà universal i com a bé públic comú. 
   
 3. Postulació d’un debat ampli per  posar en valor la complexitat de la matriu cognitiva de la regió. 
   
 4. Generació de recomanacions regionals per incidir en les polítiques d’avaluació dels països de l’ALiC.

Es postula una nova avaluació, per a una ciència amb rellevància social a l’Amèrica Llatina i el Carib. 
 
Per acabar, a la secció de consideracions finals es poden destacar els punts pendents i rellevants, el desenvolupament dels portals iberoamericans cap a la seva integració i interoperabilitat, amb dades fiables que permetin enrobustir i complementar els sistemes d’avaluació tradicionals, com també el diàleg entre tots els actors del sistema de ciència i tecnologia, que permeti la creació de mètriques complementàries i alternatives.

En resum, es tracta d’un informe rellevant i oportú, en temps propicis per a la ciència oberta a totes les agendes governamentals. Al·ludeix a la manca d’incentius i recompenses relacionats amb la ciència oberta tant com a la necessitat d’un canvi cultural. Reprèn una línia de treball de molt d’interès, com és la creació d’un sistema d’avaluació amb mètriques complementàries i alternatives, que consideri la producció científica regional en obert emfasitzant la necessitat d’incloure aquella que es troba fora dels circuits tradicionals. L’informe serveix d’antecedent com a revisió actual de l’estat de situació de la ciència oberta regional, des d’on cada país de la regió pot desenvolupar i construir estratègies, a més de formar part de la xarxa, per a la generació de mètriques alternatives, complementàries i contextuals per a la Ciència Iberoamericana. 

Aquest informe és el primer producte d’un conveni de col·laboració entre CLACSO i la Fundación Carolina per fer avançar la ciència oberta i l’avaluació científica a Iberoamèrica. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) és una institució internacional no governamental, amb estatus associatiu de la Unesco i referent indiscutible en la formació i l’accés obert en ciències socials i humanitats a la regió; amb 4.500 investigadors en més de 700 centres a 55 països. La Fundación Carolina és la institució espanyola de referència en mobilitat a Iberoamèrica i té com a objectiu aprofundir en la relació entre Espanya i els països de la comunitat iberoamericana. 

1 McKiernan, Erin C.; Bourne, Philip E.; Brown, C. Titus; Buck, Stuart; Kenall, Amye; Lin, Jennifer; McDougall, Damon; Nosek, Brian A.; Ram, Karthik; Soderberg, Courtney K.; Spies, Jeffrey R.; Thaney, Kaitlin; Updegrove, Andrew; Woo, Kara H.; Yarkoni, Tal (eds.) (2016). «Point of view: how open science helps researchers succeed». eLife, July, 5:e16800. 

Una relación en tensión: ciencia abierta y evaluación científica en Iberoamérica

Blok de BID (esp) - dc., 17/03/2021 - 20:07

Nancy Diana Gómez
Grupo Tecnodoc
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

Babini, Dominique; Rovelli, Laura (2020). Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; [Madrid]: Fundación Carolina. 184 p. (Ciencia abierta). Disponible en: 
<http://webcarol.antares-e.com/wp-content/uploads/2020/12/Ciencia-Abierta.pdf>. [Consulta: 10/02/2021].

El objetivo que persigue el informe es analizar el estado de las investigaciones y las políticas científicas en ciencia abierta, datos abiertos de investigación y acceso abierto en Iberoamérica, haciendo hincapié en la incidencia de estos paradigmas en la evaluación científica.
 
Para llevarlo a cabo plantea las siguientes acciones:

- Iniciar un debate sobre la evaluación científica y los indicadores de calidad considerados en la región.

- Contribuir a una comparación sistemática entre las políticas y lineamientos de la ciencia abierta, el acceso abierto y datos abiertos vinculados a las trayectorias de investigación de los científicos.

- Analizar alternativas, para vincular la evaluación de las publicaciones científicas con sus indicadores de impacto en el contexto del acceso abierto de cada país.

- Difundir las experiencias exitosas.

El informe se estructura en cuatro partes esenciales, un primer capítulo de fundamentación, donde se abordan conceptos marco que aportan argumentos de peso, y refuerzan la idea de transformar la evaluación de la ciencia en Iberoamérica. Alude a los cambios que las políticas científicas han sufrido en los últimos años en torno a algunas ideas centrales como ciencia abierta, datos abiertos de investigación y acceso abierto. Son cambios que buscan modificar la orientación hacia la comercialización de la ciencia, la desigualdad en la circulación de conocimiento y la subordinación a las reglas impuestas a nivel internacional que validan la producción científica regional en el escenario mundial.
Por tanto, se postula por el derecho humano a la ciencia, establecido en la declaración universal de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se destacan la dimensión de la participación y la del beneficio de la ciencia, por y para la sociedad. 

Se reivindican también los diecisiete objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, entre los que se pueden mencionar el fin de la pobreza, la salud y el bienestar y la educación de calidad. Es claro que la generación de conocimiento colectivo y colaborativo es fundamental para llevar a cabo los desafíos del desarrollo sostenible. Y como bien se ha demostrado con la COVID-19, la liberación de información y datos, más la investigación colaborativa acelera los procesos de creación de nuevo conocimiento y, por lo tanto, el beneficio para la sociedad. 

Un segundo capítulo, donde se pueden ver los diferentes conceptos que puede cubrir la noción ciencia abierta (figura 1), que comprende dimensiones diversas como acceso abierto, código abierto, evaluación abierta, equipos abiertos, innovación abierta, cuadernos de notas abiertas, laboratorio abierto, financiamiento abierto, datos abiertos, recursos educativos abiertos, infraestructura abierta y ciencia ciudadana. 
Se destaca la definición de McKiernan et al. (2016),1 que considera que «la ciencia abierta busca alternativas que mejoren los procesos de investigación individual y colaborativa, su comunicación y reproducibilidad, a fin de acelerar la producción y uso de nuevos conocimientos en la sociedad». Justamente, porque es la descripción que más se ajusta a la idea que se quiere transmitir, la de una ciencia abierta con dimensión social y contextual. Dado que una ciencia que solo reconoce criterios de evaluación globales dificultará la respuesta a necesidades locales y regionales. 

También se subraya, «el abordaje del conocimiento como un bien público, y del acceso abierto gestionado por la comunidad académica como un bien común y sin fines de lucro» característico de América Latina y Caribe (ALyC). Asimismo, destacan el rol de ALyC como región más adelantada en la adopción del acceso abierto. Además, se detienen en la descripción de las grandes iniciativas consolidadas que han aportado sustancia al acceso abierto en Iberoamérica, como los portales de revistas científicas (Latindex; SCIELO, Redalyc, Dialnet, etc.), y los agregadores como La Referencia y Recolecta entre otros. En este contexto, se rechaza el plan S inabordable económicamente para ALyC, apoyando un equilibrio entre el financiamiento de bibliografía comercial y el fortalecimiento de sistemas e infraestructuras nacionales, y apostando a los repositorios como alternativa viable, para acceder a los artículos producidos en la región y financiados con fondos públicos, para concluir con los datos abiertos de investigación y la ciencia ciudadana, como componentes de la ciencia abierta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Componentes de la ciencia abierta
Fuente: https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_sp.pdf

En el tercer apartado, quizás la parte más extensa y relevante del informe, se han caracterizado y descrito a nueve países, seleccionados de acuerdo a la presencia de lineamientos o políticas relevantes en ciencia abierta, acceso abierto y datos de investigación; describiendo los avances e iniciativas del acceso abierto en sus dos vías; además de mencionar la situación de los datos abiertos de investigación y las vertientes de ciencia abierta relevadas, de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, España, México y Perú. 

De acuerdo con lo expuesto en el informe, la región iberoamericana muestra un trabajo sostenido y consolidado en acceso abierto tanto en la vía dorada como en la verde. Esta última resulta la vía favorecida para liberar las publicaciones académicas, dado que por medio del cosechador regional La Referencia se integraría toda la producción y permitiría buscar en todos los artículos.

También se puede ver que el avance en datos abiertos es más tímido en varios de los países, dada la complejidad que supone el tema. Respecto a la ciencia abierta, se puede señalar que la evolución es diversa, y que el informe menciona algunas dimensiones, como por ejemplo Chile y Colombia, que presentan casos de Ciencia Ciudadana, mientras que en Brasil y Argentina figuran equipos compartidos. En cambio, España y México, reflejan avances en políticas institucionales respecto a la ciencia abierta. 

Es importante decir que el informe ha recortado lo que ha considerado más significativo basado en la información que le ha sido suministrada por los países, de acuerdo con un cuestionario previo y a la investigación realizada. 

El cuarto capítulo abarca la discusión crítica internacional y regional en materia de evaluación de la ciencia en relación con la ciencia abierta, citando como antecedentes la declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación –DORA y el manifiesto de Leiden. El informe ofrece una idea de la evaluación de la ciencia en la región, donde las evaluaciones se realizan con los recursos tradicionales, dando un protagonismo a las revistas indexadas en los repertorios centrales Web of Science y Scopus; se menciona también la invisibilización de los libros en los procesos de evaluación, tan importantes para las humanidades como para las ciencias sociales. Por último, se presenta la propuesta construida desde el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC), de reciente creación, que persigue los siguientes objetivos:

 1. Metamorfosis de los procesos de evaluación académica en ALyC orientados a las necesidades locales. 
   
 2. Consolidación de la participación de la comunidad académica en la conversación internacional de la ciencia como derecho humano universal y como bien público común. 
   
 3. Postulación de un debate amplio para poner en valor la complejidad de la matriz cognitiva de la región. 
   
 4. Generación de recomendaciones regionales para incidir en las políticas evaluativas de los países de ALyC.

Se postula una nueva evaluación, para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe. 
 
A modo de cierre, en la sección de consideraciones finales se pueden destacar los puntos pendientes y relevantes, el desarrollo de los portales iberoamericanos hacia su integración e interoperabilidad, con datos fiables que permitan robustecer y complementar los sistemas de evaluación tradicionales, como también el diálogo entre todos los actores del sistema de ciencia y tecnología, que permita la creación de métricas complementarias y alternativas.

En resumen, se trata de un informe relevante y oportuno, en tiempos propicios para la ciencia abierta en todas las agendas gubernamentales. Alude a la carencia de incentivos y recompensas relacionados con la ciencia abierta tanto como a la necesidad de un cambio cultural. Retoma una línea de trabajo de sumo interés, como es la creación de un sistema de evaluación con métricas complementarias y alternativas, que considere la producción científica regional en abierto enfatizando la necesidad de incluir aquella que se encuentra fuera de los circuitos tradicionales. El informe sirve de antecedente en tanto revisión actual del estado de situación de la ciencia abierta regional, desde donde cada país de la región puede desarrollar y construir estrategias, además de formar parte de la red, para la generación de métricas alternativas, complementarias y contextuales para la Ciencia Iberoamericana. 

Este informe es el primer producto de un convenio de colaboración entre CLACSO y la Fundación Carolina para hacer avanzar la ciencia abierta y la evaluación científica en Iberoamérica. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una institución internacional no gubernamental, con estatus asociativo de la Unesco y referente indiscutible en la formación y el acceso abierto en ciencias sociales y humanidades en la región; con 4.500 investigadores en más de 700 centros en 55 países. La Fundación Carolina es la institución española de referencia en movilidad en Iberoamérica y tiene como objetivo profundizar en la relación entre España y los países de la comunidad iberoamericana. 

1 McKiernan, Erin C.; Bourne, Philip E.; Brown, C. Titus; Buck, Stuart; Kenall, Amye; Lin, Jennifer; McDougall, Damon; Nosek, Brian A.; Ram, Karthik; Soderberg, Courtney K.; Spies, Jeffrey R.; Thaney, Kaitlin; Updegrove, Andrew; Woo, Kara H.; Yarkoni, Tal (eds.) (2016). «Point of view: how open science helps researchers succeed». eLife, July, 5:e16800. 

Las CONTU Guidelines y el préstamo interbibliotecario en los Estados Unidos: una mirada legal

Blok de BID (esp) - dc., 10/03/2021 - 17:35

Silvia Losa Vidal
Técnica en propiedad intelectual - Biblioteca
Técnica en protección de datos - Gerencia
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Oakley, Meg; Quilter, Laura; Benson, Sara (2020). Modern interlibrary loan practices: moving beyond the CONTU guidelines: an ARL white paper. Washington, DC: Association of Research Libraries. 42 p. Disponible en: <https://doi.org/10.29242/report.contu2020>. [Consulta: 14/02/2021].

La Association of Research Libraries de los Estados Unidos (ARL, en adelante) publicó, el verano de 2020, un informe para animar a las bibliotecas de aquel país a dejar de aplicar las CONTU Guidelines, es decir, las directrices que siguen muchas de las bibliotecas americanas para el envío y solicitud de copias de documentos (no de originales) a través del servicio de préstamo interbibliotecario.

La legislación de los Estados Unidos sobre derechos de autor, a través de la Copyright Act, autoriza el préstamo interbibliotecario de documentos físicos. Esto es así porque lo considera dentro de la llamada «doctrina de la primera venta» (es decir, de una manera simplificada, una vez el autor ha autorizado la primera comercialización de su obra, pierde el derecho de continuar autorizando las subsiguientes ventas, préstamos u otros actos de distribución); por lo que se refiere al envío de copias, la Copyright Act prevé una excepción específica para realizar reproducciones de las obras para ser facilitadas a través del servicio de préstamo interbibliotecario, siempre y cuando el envío agregado de estas no pueda substituir la subscripción o adquisición de una obra por parte de la biblioteca peticionaria; y también, incluye una excepción más genérica, la excepción probablemente más popularmente conocida de los derechos de autor de aquel país, la llamada excepción del fair use que permite legitimar igualmente, en muchos casos, la realización de copias para el préstamo interbibliotecario.1 

Aprobada esta regulación, la House of Representatives recomendó la elaboración de pautas específicas para facilitar la interpretación de los casos en que el envío agregado de copias podía substituir una subscripción o adquisición de una obra por parte de una biblioteca. 

Este es, pues, el origen de las CONTU Guidelines (CONTU, como acrónimo del organismo que las elaboró, la Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works) que fueron publicadas en 1976.

Resumiendo su contenido, estas normas permiten a una misma biblioteca recibir un máximo de cinco copias de artículos de una misma revista publicados los últimos cinco años. A partir de aquí, la biblioteca debería o bien subscribir la revista o bien abonar una remuneración a los titulares de los derechos de autor.

El informe, publicado en agosto de 2020 por la ARL, defiende la necesidad de abandonar su seguimiento, teniendo en cuenta que el contexto que sirvió de base para su elaboración, en los años 70, ha variado enormemente respecto al actual (de hecho, las propias directrices preveían la necesidad de su revisión periódica pero en todos estos años no se han actualizado). A través de una breve comparativa, el informe muestra cómo el volumen de títulos de revista existentes ha crecido exponencialmente en estos cuarenta años y, también, su precio de subscripción, por lo que no es realista pensar que alguna biblioteca pueda llegar a adquirir y subscribir todos los recursos de información necesarios para el conjunto de sus usuarios. Esto implica necesariamente una valoración diferente del servicio de préstamo interbibliotecario y la consideración que las CONTU Guidelines dibujan unos límites demasiado restrictivos que ya no se corresponden con el espíritu de la ley.

Los autores del informe incluyen además, un análisis detallado de la legislación aplicable, para justificar la posibilidad de aplicarla sin tener en cuenta las rígidas directrices CONTU, con especial mención de la excepción del fair use. También recuerdan que las CONTU Guidelines no tienen en ningún caso fuerza legal ni vocación de aplicación a perpetuidad. Ponen también de manifiesto la existencia de toda una serie de prácticas en el sistema de préstamo interbibliotecario de los Estados Unidos que imponen la aplicación de estas directrices, y que, por lo tanto, habría que modificar. El informe finaliza con la propuesta de un conjunto de cinco recomendaciones para las bibliotecas, que pasan por:

 • aconsejar hacer un análisis de las políticas de subscripción de revistas, de adquisición de licencias, y de préstamo interbibliotecario para establecer unos estándares más flexibles; 
   
 • revisar como mínimo una vez al año los préstamos solicitados por títulos de revista para valorar su subscripción o el pago de remuneraciones por derechos de autor; 
   
 • considerar la posible aplicación de la excepción de fair use; 
   
 • evitar toda mención a las CONTU Guidelines y sí del fair use, en la negociación de las licencias de recursos electrónicos; 
   
 • y solo aquellas bibliotecas que prefieran seguir unas prácticas simples y menos flexibles, aplicar las CONTU Guidelines.

Es un informe claro en su exposición, bien documentado y fundamentado, que nos ayuda a entender desde nuestra distancia, el marco legal en el que se inserta el préstamo interbibliotecario en los Estados Unidos. Es un ejemplo, también, de cómo las normas más específicas y detalladas suelen ser más fáciles de aplicar, pero, por el contrario, envejecen peor, porque la realidad siempre evoluciona y es cambiante. Veremos si las tesis del informe acaban imponiéndose o si la simplicidad de la aplicación de las directrices CONTU con una práctica ya bien consolidada, las mantienen vivas. 

1 Véanse los apartados 17 USC § 109 para el préstamo de documentos, 17 USC § 108 para la excepción que permite hacer reproducciones de obras para el servicio del préstamo interbibliotecario y 17 USC § 107 para la excepción del fair use. (17 U.S.C. - COPYRIGHTS - Content Details - USCODE-2010-title17 (govinfo.gov). Consulta: 11 de febrero de 2021).

Les CONTU Guidelines i el préstec interbibliotecari als Estats Units: una mirada legal

Blok de BiD - dc., 10/03/2021 - 17:13

Silvia Losa Vidal
Tècnica en propietat intel·lectual - Biblioteca
Tècnica en protecció de dades - Gerència
Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Oakley, Meg; Quilter, Laura; Benson, Sara (2020). Modern interlibrary loan practices: moving beyond the CONTU guidelines: an ARL white paper. Washington, DC: Association of Research Libraries. 42 p. Disponible a: <https://doi.org/10.29242/report.contu2020>. [Consulta: 14/02/2021].

L’Association of Research Libraries dels Estats Units (ARL, en endavant) va publicar, l’estiu del 2020, un informe per animar a les biblioteques d’aquell país a deixar d’aplicar les CONTU Guidelines, és a dir, les directrius que segueixen moltes de les biblioteques americanes per a l’enviament i sol·licitud de còpies de documents (no d’originals) a través del servei de préstec interbibliotecari.

La legislació dels Estats Units sobre drets d’autor, a través de la Copyright Act, autoritza el préstec interbibliotecari de documents físics. Això és així perquè el considera dins l’anomenada «doctrina de la primera venda» (és a dir, d’una manera simplificada, un cop l’autor ha autoritzat la primera comercialització de la seva obra, perd el dret de continuar autoritzant les subsegüents vendes, préstecs o altres actes de distribució); pel que fa a l’enviament de còpies, la Copyright Act preveu una excepció específica per realitzar reproduccions de les obres per ser facilitades a través del servei de préstec interbibliotecari, sempre i quan l’enviament agregat d’aquestes no pugui substituir la subscripció o adquisició d’una obra per part de la biblioteca peticionària; i també, inclou una excepció més genèrica, l’excepció probablement més popularment coneguda dels drets d’autor d’aquell país, l’anomenada excepció del fair use que permet legitimar igualment, en molts casos, la realització de còpies per al préstec interbibliotecari.1 

Aprovada aquesta regulació, la House of Representatives va recomanar l’elaboració de pautes específiques per facilitar la interpretació dels casos en què l’enviament agregat de còpies podia substituir una subscripció o adquisició d’una obra per part d’una biblioteca. 

Aquest és, doncs, l’origen de les CONTU Guidelines (CONTU, com a acrònim de l’organisme que les va elaborar, la Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works) que van ser publicades el 1976.

Resumint el seu contingut, aquestes normes permeten a una mateixa biblioteca rebre un màxim de cinc còpies d’articles d’una mateixa revista publicats els darrers cinc anys. Més enllà d’aquí, la biblioteca hauria o bé de subscriure la revista o bé abonar una remuneració als titulars dels drets d’autor.

L’informe, publicat l’agost del 2020 per l'ARL, defensa la necessitat d’abandonar el seu seguiment, tenint en compte que el context que va servir de base per a la seva elaboració, en els anys 70, ha variat enormement respecte a l’actual (de fet, les directrius mateixes preveien la necessitat de la seva revisió periòdica però en tots aquests anys no s’han actualitzat). A través d’una breu comparativa, l’informe mostra com el volum de títols de revista existents ha crescut exponencialment en aquests quaranta anys i, també, el seu preu de subscripció, per la qual cosa no és realista pensar que cap biblioteca pugui arribar a adquirir i subscriure tots els recursos d’informació necessaris per al conjunt dels seus usuaris. Això implica necessàriament una valoració diferent del servei de préstec interbibliotecari i la consideració que les CONTU Guidelines dibuixen uns límits massa restrictius que ja no es corresponen amb l’esperit de la llei.

Els autors de l’informe inclouen a més, una anàlisi detallada de la legislació aplicable, per tal de justificar la possibilitat d’aplicar-la sense tenir en compte les rígides directrius CONTU, amb especial menció de l’excepció del fair use. També recorden que les CONTU Guidelines no tenen en cap cas força legal ni vocació d’aplicació a perpetuïtat. Posen també de manifest l’existència de tota una sèrie de pràctiques en el sistema de préstec interbibliotecari dels Estats Units que imposen l’aplicació d’aquestes directrius, i que, per tant, caldria modificar. L’informe finalitza amb la proposta d’un conjunt de cinc recomanacions per a les biblioteques, que passen per:

 • aconsellar fer una anàlisi de les polítiques de subscripció de revistes, d’adquisició de llicències, i de préstec interbibliotecari per establir uns estàndards més flexibles; 
   
 • revisar com a mínim un cop l’any els préstecs demanats per títols de revista per valorar la seva subscripció o el pagament de remuneracions per drets d’autor; 
   
 • considerar la possible aplicació de l’excepció de fair use; 
   
 • evitar tota menció a les CONTU Guidelines i sí del fair use, en la negociació de les llicències de recursos electrònics; 
   
 • i només aquelles biblioteques que prefereixin seguir unes pràctiques simples i menys flexibles, aplicar les CONTU Guidelines.

És un informe clar en la seva exposició, ben documentat i fonamentat, que ens ajuda a entendre, des de la nostra distància, el marc legal en el qual s’insereix el préstec interbibliotecari als Estats Units. És un exemple, també, de com les normes més específiques i detallades solen ser més fàcils d’aplicar, però, per contra, envelleixen pitjor, perquè la realitat sempre evoluciona i és canviant. Veurem si les tesis de l’informe acaben imposant-se o si la simplicitat de l’aplicació de les directrius CONTU amb una pràctica ja ben consolidada, les mantenen vives. 

1 Vegeu els apartats 17 USC § 109 per al préstec de documents, 17 USC § 108 per a l’excepció que permet fer reproduccions d’obres per al servei del préstec interbibliotecari i 17 USC § 107 per a l’excepció del fair use. (17 U.S.C. - COPYRIGHTS - Content Details - USCODE-2010-title17 (govinfo.gov). Consulta: 11 de febrer de 2021).

Un análisis necesario para un debate imprescindible

Blok de BID (esp) - dc., 03/03/2021 - 20:04

Maite Comalat
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

José Pablo Gallo León (coord.) (2020). Balance y proyección del informe «Prospectiva 2020: las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas». [Madrid]: Ministerio de Cultura y Deporte. Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones. 19 p. Disponible en: <https://es.calameo.com/read/000075335a95a56759aa5>. [Consulta: 28/01/2021].

En octubre de 2020, el Grupo de Trabajo de Prospectiva del CCB (Consejo de Cooperación Bibliotecaria) presentó los resultados del balance del informe que este mismo grupo publicó el año 2013 con el objetivo de dibujar la realidad de 2020. El año pasado fue, pues, el momento de valorar la evolución de las tendencias que se habían fijado. Tal y como se comenta en el documento-balance, esta es una tarea poco habitual, que se hace menos de lo que sería deseable, y este ya es un primer elemento que hace interesante el documento y su lectura. 

El balance tiene por objetivo evaluar el cumplimiento del futuro que se predecía y explorar la vigencia de las tendencias que se vislumbraban con un condicionante importante para tener en cuenta y es que «el texto original se conformó según una situación ahora desaparecida definitivamente.» (p. 4) El balance tiene, además, otras diferencias respecto al documento que evalúa, y es que el equipo que lo ha hecho es significativamente diferente porque algunos de los miembros han cambiado de contexto laboral y otros no han podido participar en él. Esto es perceptible en la lectura del documento donde el papel y evolución de algunas bibliotecas, y en especial en algunas comunidades autónomas, son motivo de reflexión y valoración extensa respecto a otros que se tratan de manera poco profunda aunque su papel y su implantación en el Estado sea mucho más generalizada. Esto, que no le resta interés al balance, sí que sería un elemento que trabajar más a fondo en el futuro. 

Los profesionales que finalmente han participado lo han hecho a través, por una parte, de una encuesta inicial para captar el grado de cumplimiento de las tendencias y, por otra, a través de un texto individual de valoración. Esto ha hecho, como se afirma en el mismo documento, que «Como fruto de opiniones diversas, el texto presenta una visión amplia y heterogénea del cumplimiento y la proyección futura de las tendencias.» (p. 5)

En el primer caso, la encuesta muestra que el informe fue más ajustado a la hora de definir las tendencias de futuro dado que estas se han hecho realidad en un porcentaje más elevado que los retos o las acciones que se preveía que las bibliotecas deberían desarrollar para afrontarlas.

Resulta difícil destacar los resultados sin repetir en exceso lo que el balance ya recoge de manera clara y ordenada y con interesantes reflexiones, tanto por lo que se refiere al papel y al futuro de los mismos centros, con una especial incidencia en las bibliotecas escolares, que en la pandemia pueden encontrar un revulsivo importante, como por lo que se refiere al papel de otros agentes: administraciones, asociaciones profesionales y universidades.

El balance se presenta siguiendo las diez tendencias que se marcaban en el informe Prospectiva 2020. Destacamos alguna de las ideas que se comentan en el informe por su relevancia, teniendo en cuenta que son retos todavía más importantes en el nuevo contexto que la pandemia ha generado. 

Por una parte, en lo relativo a la primera tendencia, aunque se detectan avances en la flexibilización interna, en la voluntad por una toma de decisiones más horizontal, en el aumento de la participación de la ciudadanía en estas decisiones y en una mejor integración de las bibliotecas dentro de sus instituciones, esta no es una tendencia generalizada. Se destaca, en esta línea, la crisis que han vivido muchas bibliotecas, sobre todo especializadas, cuyas instituciones no han entendido el valor añadido que las bibliotecas aportan y el hecho que el papel de las bibliotecas escolares se ha consolidado pero solo en aquellas comunidades autónomas donde existe un programa bien definido, planificado, coordinado y con apoyo económico de la administración educativa. En esta segunda línea, destacan Galicia, Navarra, Extremadura, las Islas Baleares y Andalucía.

La segunda tendencia evidencia la necesidad de reforzar proyectos compartidos, no solo entre bibliotecas sino entre instituciones del ámbito cultural, en los que las experiencias previas pueden ayudar a avanzar y superar los obstáculos. Esta colaboración, que parecía una tendencia clara, parece que ha frenado su evolución en un momento en el que sería especialmente importante la aportación que los profesionales de nuestro ámbito pueden hacer en la gestión de la información y en la formación en competencias de búsqueda e identificación de información fiable. 

En lo relativo a la tercera tendencia, el balance muestra el riesgo que la escasez de recursos ha supuesto, y supondrá, para muchas bibliotecas que puede verse agravado por la nueva crisis económica que se vislumbra después de la pandemia y que puede generar todavía más diferencias entre las comunidades autónomas. Las bibliotecas deberían trabajar de una manera más intensa la difusión de sus servicios y el acceso de la ciudadanía a todos los recursos que se ponen a su alcance con el impulso de la digitalización.

La cuarta tendencia ponía el acento en el perfil profesional, en la necesidad de profesionales flexibles y de equipos con conocimientos diversos. En este sentido, el balance muestra la contradicción dentro del propio entorno profesional donde la entrada de especialistas es vista, por una parte, como necesaria pero, por otra, también como una amenaza. La formación continua se convierte en una respuesta necesaria y vital que debe tener el apoyo de todas las administraciones.

La quinta tendencia centraba la atención en la función de las bibliotecas en la creación de comunidades, favoreciendo la cohesión social y garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la información y, en esta línea, el balance destaca la necesidad de llegar a los colectivos más desfavorecidos y a los no usuarios, no únicamente desde las bibliotecas públicas, sino también desde las bibliotecas escolares y las universitarias. La necesidad de reforzar este importantísimo papel de las bibliotecas debería verse en la inversión pública y, también, en el aumento de la participación de la comunidad en la toma de decisiones, una línea en que parece que se ha perdido el impulso de períodos anteriores.

La sexta tendencia, las bibliotecas-ágora o las bibliotecas como tercer lugar, es la que se señala con un grado más alto de cumplimiento. Aunque no todas, las bibliotecas están haciendo un papel importante para responder a las necesidades de la comunidad: apoyo de formación, de búsqueda de trabajo, ayuda a colectivos desfavorecidos, entre otros. Un paso más allá, no obstante, implica cambios en los espacios, en el mobiliario, en el uso de los espacios exteriores que todavía no se han llevado a cabo. 

En cambio, a pesar de la importancia que pueden tener los espacios para responder a este papel de la biblioteca, la séptima tendencia, que fija la necesidad de unos espacios flexibles, acogedores y sociales, ha sido la menos tratada por los participantes. Pero esto, hasta cierto punto, es lógico ya que la crisis ha generado una grave falta de inversión que ha acabado generando unos espacios claramente desfasados.

Llama la atención el balance de la octava tendencia que destacaba el papel clave de las bibliotecas en la educación, el aprendizaje y las habilidades. En este caso, desgraciadamente, las bibliotecas no parece que hayan evolucionado tanto como se esperaba y no se han visualizado como pilares para la autoformación que la evolución tecnológica y social ha exigido a buena parte de la ciudadanía. Los miembros del grupo de trabajo insisten en la importancia de esta función propia de las bibliotecas y cada vez más necesaria: el aprendizaje a lo largo de la vida toma consistencia de una manera abrumadora. En este sentido, el informe destaca el papel de las bibliotecas escolares durante la pandemia como mediadoras en materia de lectura y en la alfabetización mediática e informacional.

La novena tendencia, que destacaba el papel de los servicios adaptados a una realidad digital, no ha cumplido la evolución prevista dado que, a pesar del incremento de servicios digitales y la personalización de la comunicación con los usuarios, las bibliotecas han tenido dificultades para generar contenidos digitales de manera ágil y posicionarlos adecuadamente.

La última tendencia estaba centrada en las estrategias innovadoras para gestionar fuentes y colecciones híbridas. En este campo, la pandemia ha generado cambios importantes en el uso de las colecciones digitales y en el uso de las plataformas de préstamo, que hay que trabajar para que se vinculen a las bibliotecas que las han promovido y que, al mismo tiempo, deberían ayudarlas a hacer más visible su función.

En definitiva, el balance evidencia que las bibliotecas han evolucionado en las líneas previstas pero no al ritmo que habría sido deseable, lo que conlleva que las propuestas iniciales del documento sean todavía vigentes y necesarias. 

Queremos destacar de manera específica la propuesta final que se hace al balance que permitiría una reflexión más amplia y más diversa, con la implicación de más profesionales y, a la vez, podría generar foros de debate que son, sin duda, necesarios en estos momentos. En este sentido, el grupo de trabajo sugiere el interés de realizar un segundo informe de prospectiva desde el propio Consejo de Cooperación Bibliotecaria pero, desde nuestro punto de vista, sería todavía más interesante si se realizara desde las asociaciones profesionales que podrían trabajar más a fondo la situación en cada una de las comunidades autónomas. Si una cosa pone en evidencia este segundo documento son las diferencias significativas en las acciones llevadas a cabo y la situación de las bibliotecas, de todo tipo, en cada una de las comunidades que hay que identificar para poder incidir e introducir cambios que modifiquen las tendencias.

Gallo León, coordinador del grupo de trabajo del CCB y, como tal, responsable del informe y el balance hace un resumen y una valoración de este documento en el Anuario ThinkEPI 2020 donde expone alguna de las razones que explican las diferencias entre los dos documentos y, al mismo tiempo, destaca y comenta algunas de las conclusiones del balance. Una muy buena manera de compensar una de las carencias que se comenta del primer documento: una difusión limitada que quizás explica por qué motivo la respuesta de las bibliotecas no ha ido en la línea de lo que el informe Prospectiva 2020 perfilaba. 

Una anàlisi necessària per a un debat imprescindible

Blok de BiD - dc., 03/03/2021 - 19:57

Maite Comalat
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

José Pablo Gallo León (coord.) (2020). Balance y proyección del informe «Prospectiva 2020: las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas». [Madrid]: Ministerio de Cultura y Deporte. Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones. 19 p. Disponible a: <https://es.calameo.com/read/000075335a95a56759aa5>. [Consulta: 28/01/2021].

L’octubre de 2020, el Grupo de Trabajo de Prospectiva del CCB (Consejo de Cooperación Bibliotecaria) va presentar els resultats del balanç de l’informe que aquest mateix grup va publicar l’any 2013 amb l’objectiu de dibuixar la realitat de 2020. L’any passat era, doncs, el moment de valorar l’evolució de les tendències que s’havien fixat. Tal com es comenta al document-balanç, aquesta és una tasca poc habitual, que es fa menys del que seria desitjable, i aquest ja és un primer element que fa interessant el document i la seva lectura. 

El balanç té l’objectiu d’avaluar el compliment del futur que es predeia i explorar la vigència de les tendències que s’albiraven amb un condicionant important a tenir en compte i és que «el texto original se conformó según una situación ahora desaparecida definitivamente.» (p. 4) El balanç té, a més, altres diferències respecte el document que avalua, i és que l’equip que l’ha fet és significativament diferent perquè alguns dels membres han canviat de context laboral i altres no han pogut participar-hi. Això és perceptible en la lectura del document en què el paper i evolució d’algunes biblioteques, i en especial en algunes comunitats autònomes, són motiu de reflexió i valoració extensa respecte d’altres que es tracten de manera poc aprofundida tot i que el seu paper i la seva implantació a l’Estat sigui molt més generalitzada. Això, que no li resta interès al balanç, sí que seria un element a treballar més a fons en el futur. 

Els professionals que finalment hi han participat ho han fet a través, d’una banda, d’una enquesta inicial per copsar el grau de compliment de les tendències i, de l’altra, a través d’un text individual de valoració. Això ha fet, com s’afirma al mateix document, que «Como fruto de opiniones diversas, el texto presenta una visión amplia y heterogénea del cumplimiento y la proyección futura de las tendencias.» (p. 5)

En el primer cas, l’enquesta mostra que l’informe va ser més ajustat a l’hora de definir les tendències de futur ja que aquestes s’han fet realitat en un percentatge més elevat que els reptes o les accions que es preveia que les biblioteques haurien de desenvolupar per afrontar-les.

És fa difícil destacar els resultats sense repetir en excés el que el balanç ja recull de manera clara i ordenada i amb interessants reflexions, tant pel que fa al paper i al futur dels mateixos centres, amb una especial incidència en les biblioteques escolars, que en la pandèmia poden trobar un revulsiu important, com pel que fa al paper d’altres agents: administracions, associacions professionals i universitats.

El balanç es presenta seguint les deu tendències que es marcaven a l’informe Prospectiva 2020. Destaquem alguna de les idees que es comenten a l’informe per la seva rellevància, tenint en compte que són reptes encara més importants en el nou context que la pandèmia ha generat. 

Per una banda, pel que fa a la primera tendència, tot i que es detecten avenços en la flexibilització interna, en la voluntat per una presa de decisions més horitzontal, en l’augment de la participació de la ciutadania en aquestes decisions i en una millor integració de les biblioteques dins de les seves institucions, aquesta no és una tendència generalitzada. Es destaca, en aquesta línia, la crisi que han viscut moltes biblioteques, sobretot especialitzades, les institucions de les quals no han entès el valor afegit que les biblioteques aporten i el fet que el paper de les biblioteques escolars s’ha consolidat però només en aquelles comunitats autònomes on existeix un programa ben definit, planificat, coordinat i amb suport econòmic de l’administració educativa. En aquesta segona línia, destaquen Galícia, Navarra, Extremadura, les Illes Balears i Andalusia.

La segona tendència evidencia la necessitat de reforçar projectes compartits, no només entre biblioteques sinó entre institucions de l’àmbit cultural, en els quals les experiències prèvies poden ajudar a avançar i superar els obstacles. Aquesta col·laboració, que semblava una tendència clara, sembla que ha frenat la seva evolució en un moment en el qual seria especialment important l’aportació que els professionals del nostre àmbit poden fer en la gestió de la informació i en la formació en competències de cerca i identificació d’informació fiable. 

Pel que fa a la tercera tendència, el balanç mostra el risc que l’escassetat de recursos ha suposat, i suposarà, per a moltes biblioteques que es pot veure agreujat per la nova crisi econòmica que s’albira després de la pandèmia i que pot generar encara més diferències entre les comunitats autònomes. Les biblioteques haurien de treballar d’una manera més intensa la difusió dels seus serveis i l’accés de la ciutadania a tots els recursos que es posen al seu abast amb l’impuls de la digitalització.

La quarta tendència posava l’accent en el perfil professional, en la necessitat de professionals flexibles i d’equips amb coneixements diversos. En aquest sentit, el balanç mostra la contradicció dins del propi entorn professional en què l’entrada d’especialistes es veu, per una banda, necessària però, per l’altra, també com una amenaça. La formació contínua es converteix en una resposta necessària i vital que ha de tenir el suport de totes les administracions.

La cinquena tendència centrava l’atenció en la funció de les biblioteques en la creació de comunitats, afavorint la cohesió social i garantint la igualtat d’oportunitats en l’accés a la informació i, en aquesta línia, el balanç destaca la necessitat d’arribar als col·lectius més desafavorits i als no usuaris, no únicament des de les biblioteques públiques, sinó també des de les biblioteques escolars i les universitàries. La necessitat de reforçar aquest importantíssim paper de les biblioteques s’hauria de veure en la inversió pública i, també, en l’augment de la participació de la comunitat en la presa de decisions, una línia en què sembla que s’ha perdut l’impuls de períodes anteriors.

La sisena tendència, les biblioteques-àgora o les biblioteques com a tercer lloc, és la que s’assenyala amb un grau més alt d’acompliment. Tot i que no totes, les biblioteques estan fent un paper important per respondre a les necessitats de la comunitat: suport de formació, de cerca de feina, ajuda a col·lectius desafavorits, entre d’altres. Un pas més enllà, però, implica canvis en els espais, en el mobiliari, en l’ús dels espais exteriors que encara no s’han dut a terme. 

En canvi, tot i la importància que poden tenir els espais per respondre a aquest paper de la biblioteca, la setena tendència, que fixa la necessitat d’uns espais flexibles, acollidors i socials, ha estat la menys tractada pels participants. Això és, però, fins a cert punt lògic ja que la crisi ha generat una greu manca d’inversió que ha acabat generant uns espais clarament desfasats.

Crida l’atenció el balanç de la vuitena tendència que destacava el paper clau de les biblioteques en l’educació, l’aprenentatge i les habilitats. En aquest cas, malauradament, les biblioteques no sembla que hagin evolucionat tant com s’esperava i no s’han visualitzat com a pilars per a l’autoformació que l’evolució tecnològica i social ha exigit a bona part de la ciutadania. Els membres del grup de treball insisteixen en la importància d’aquesta funció pròpia de les biblioteques i cada vegada més necessària: l’aprenentatge al llarg de la vida pren cos d’una manera aclaparadora. En aquest sentit, l’informe destaca el paper de les biblioteques escolars durant la pandèmia com a mediadores en matèria de lectura i en l’alfabetització mediàtica i informacional.

La novena tendència, que destacava el paper dels serveis adaptats a una realitat digital, no ha complert l’evolució prevista ja que, tot i que l’increment de serveis digitals i la personalització de la comunicació amb els usuaris, les biblioteques han tingut dificultats per generar continguts digitals de manera àgil i posicionar-los adequadament.

La darrera tendència estava centrada en les estratègies innovadores per gestionar fonts i col·leccions híbrides. En aquest camp, la pandèmia ha generat canvis importants en l’ús de les col·leccions digitals i en l’ús de les plataformes de préstec, que cal treballar perquè es vinculin a les biblioteques que les han promogut i que, alhora, haurien d’ajudar-les a fer més visible la seva funció.

En definitiva, el balanç evidencia que les biblioteques han evolucionat en les línies previstes però no al ritme que hauria estat desitjable, la qual cosa fa que les propostes inicials del document siguin encara vigents i necessàries. 

Volem destacar de manera específica la proposta final que es fa al balanç que permetria una reflexió més àmplia i més diversa, amb la implicació de més professionals i, alhora, podria generar fòrums de debat que són, sens dubte, necessaris en aquests moments. En aquest sentit, el grup de treball suggereix l’interès de realitzar un segon informe de prospectiva des del mateix Consejo de Cooperación Bibliotecaria però, des del nostre punt de vista, encara més interessant si es realitzés des de les associacions professionals que podrien treballar més a fons la situació a cadascuna de les comunitats autònomes. Si una cosa posa en evidència aquest segon document són les diferències significatives en les accions dutes a terme i la situació de les biblioteques, de tot tipus, a cadascuna de les comunitats que cal identificar per poder-hi incidir i introduir canvis que modifiquin les tendències.

Gallo-León, coordinador del grup de treball del CCB, i com a tal responsable de l’informe i el balanç fa un resum i una valoració d’aquest document a l’Anuario ThinkEPI 2020 en què explica alguna de les raons que expliquen les diferències entre els dos documents i, alhora, destaca i comenta algunes de les conclusions del balanç. Una molt bona manera de compensar una de les mancances que es comenta del primer document: una difusió limitada que potser explica perquè la resposta de les biblioteques no ha anat en la línia del que l’informe Prospectiva 2020 perfilava. 

Bibliotecas escolares en el Reino Unido: ¿un espacio desaprovechado?

Blok de BID (esp) - dc., 24/02/2021 - 20:09

Guillem Fargas
Divulgador y asesor de Literatura Infantil y Juvenil

Great School Libraries (2019). Great School Libraries survey findings and update on phase 1: every child deserves a great school library. (London: Great School Libraries). 22 p. Disponible en: <https://d824397c-0ce2-4fc6-b5c4-8d2e4de5b242.filesusr.com/ugd/8d6dfb_a1949ea011cd415fbd57a7a0c4471469.pdf>. [Consulta: 18/02/2021].  

¿De dónde sale el informe?
Desde septiembre de 2018, en el Reino Unido, hay en marcha la campaña Great School Libraries impulsada por el Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) y por la School Library Association (SLA). Este proyecto busca demostrar con datos empíricos la importancia, el impacto y la necesidad de bibliotecas escolares de cualidad en los centros educativos. En el marco de esta campaña, la BMG Research realizó una encuesta a nivel nacional sobre la situación de las bibliotecas escolares. Los resultados se dieron a conocer en el informe Great School Libraries survey findings and update on phase 1 que aquí se reseña.

¿Qué quiere conseguir?
El informe parte de la base que faltan datos sobre las bibliotecas escolares. Por este motivo, la encuesta se centra en establecer una referencia del número existente de bibliotecas y, sobre todo, busca profundizar en el conocimiento que se tiene sobre la accesibilidad, los recursos y su personal. 

¿De dónde obtiene los datos?
Mediante una invitación en línea se contactó con escuelas de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, de las que 1.750 respondieron la encuesta.

¿Cómo es?
Después de establecer el contexto, el informe analiza los datos y presenta los resultados en diversos apartados. En primer lugar, focaliza la atención en determinar si hay un espacio designado para la biblioteca dentro de las escuelas. Después, se fija en el espacio y en cómo se utiliza, las horas de acceso y las horas en las que está atendido. A continuación, estudia el presupuesto destinado a las bibliotecas. Finalmente, examina el personal de la biblioteca, su formación y sus responsabilidades. Para cada apartado, el informe presenta los datos de forma visual (en gráficos o tablas) y amplia la investigación comparándolos con otros estudios.

¿Qué extraen del informe?
Destacan que casi 9 de cada 10 escuelas tienen un espacio destinado a la biblioteca, aunque este número baja considerablemente en Gales e Irlanda del Norte. Por lo que se refiere al espacio y al acceso, se observa que más de la mitad de las bibliotecas se utilizan para realizar otras actividades. A la vez, el 55 % de las encuestadas indican que la biblioteca está abierta seis horas al día, pero solo el 14 % están atendidas por personal durante todas las horas de apertura. También subrayan que el 95 % de las escuelas de Secundaria, pero solo el 38 % en las de Primaria, tienen un responsable designado para dirigir la biblioteca y evidencian sus precarias condiciones laborales. Finalmente, observan que las escuelas privadas tienen el doble de posibilidades que las públicas de tener un presupuesto exclusivo dedicado a la biblioteca.

Los autores concluyen que la oferta de bibliotecas escolares varía mucho según el territorio. Remarcan que están siendo infrautilizadas y que no se está invirtiendo lo suficiente. Una gran parte de las bibliotecas no están dirigidas por personal cualificado lo que reduce sus potencialidades. Además, subrayan que las bibliotecas, incluso las de escuelas privadas, se enfrentan a recortes en los presupuestos y a una falta de espacio. Todo ello demuestra que las bibliotecas escolares no pueden darse por sentadas en ninguna parte.

¿Y ahora, qué?
A partir de los datos y las conclusiones, los autores del informe proponen unas recomendaciones finales. A nivel político, piden implementar estrategias para la biblioteca escolar y que se le reconozca el valor y el impacto en las escuelas. A los dirigentes escolares, les instan a continuar apostando por integrar las bibliotecas en los centros y a valorar la importancia de los responsables de biblioteca ofreciendo buenas condiciones laborales. Finalmente, los autores se proponen mejorar la oferta de recursos y de formación a los responsables de bibliotecas y presionar al Gobierno para que ponga en práctica las recomendaciones hechas. También se exige que las evidencias y conclusiones extraídas en este estudio sean un factor presente a lo largo de la segunda fase del proyecto. Encuentro interesante que no tan solo se queden en saber el estado de la cuestión, sino que aporten esta mirada al futuro.

Una vez leído el informe, y si tenemos en cuenta el estudio que se hizo en Cataluña sobre bibliotecas escolares el curso 2015-20161, podemos observar que las dos situaciones no son nada distantes. Los problemas que se detallan también están presentes en nuestra realidad. Las bibliotecas escolares son cada vez más importantes y está demostrado el impacto positivo que tienen durante el proceso de aprendizaje. Una gran mayoría de escuelas tienen biblioteca, pero está infrautilizada, recibe pocos recursos y a los responsables les falta formación y horas de gestión. Viendo que la situación se repite, podríamos subscribir al pie de la letra las recomendaciones que se hacen en el informe.

1Resultats globals de l’estadística de biblioteques escolars del curs 2015-2016. Programa Biblioteca escolar «puntedu». Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2017. [Consulta: 19/02/2021].

Biblioteques escolars al Regne Unit: un espai desaprofitat?

Blok de BiD - dc., 24/02/2021 - 20:01

Guillem Fargas
Divulgador i assessor de Literatura Infantil i Juvenil

Great School Libraries (2019). Great School Libraries survey findings and update on phase 1: every child deserves a great school library. (London: Great School Libraries). 22 p. Disponible a : <https://d824397c-0ce2-4fc6-b5c4-8d2e4de5b242.filesusr.com/ugd/8d6dfb_a1949ea011cd415fbd57a7a0c4471469.pdf>. [Consulta: 18/02/2021]. 

D’on surt l’informe?
Des del setembre de 2018, al Regne Unit, hi ha en marxa la campanya Great School Libraries impulsada pel Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) i per l’School Library Association (SLA). Aquest projecte busca demostrar amb dades empíriques la importància, l’impacte i la necessitat de biblioteques escolars de qualitat als centres educatius. En el marc d’aquesta campanya, la BMG Research va realitzar una enquesta d’abast nacional sobre la situació de les biblioteques escolars. Els resultats es van donar a conèixer a l’informe Great School Libraries survey findings and update on phase 1 que aquí es ressenya.

Què vol aconseguir?
L’informe parteix de la base que falten dades sobre les biblioteques escolars. Per aquest motiu, l’enquesta se centra a establir una referència del nombre existent de biblioteques i, sobretot, busca aprofundir en el coneixement que es té sobre l’accessibilitat, els recursos i el seu personal. 

D’on treu les dades?
Mitjançant una invitació en línia es va contactar amb escoles d’Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord, de les quals 1.750 van respondre l’enquesta.

Com és?
Després d’establir el context, l’informe analitza les dades i presenta els resultats en diversos apartats. Primer, focalitza l’atenció a determinar si hi ha un espai designat per a la biblioteca dins les escoles. Després, es fixa en l’espai i en com s’utilitza, les hores d’accés i les hores en les quals està atès. A continuació, estudia el pressupost destinat a les biblioteques. Finalment, examina el personal de la biblioteca, la seva formació i les seves responsabilitats. Per a cada apartat, l’informe presenta les dades de forma visual (en gràfics o taules) i amplia la investigació comparant-les amb altres estudis.

Què n’extreuen de l’informe?
Destaquen que gairebé 9 de cada 10 escoles tenen un espai destinat a la biblioteca, tot i que aquest nombre baixa considerablement a Gal·les i Irlanda del Nord. Pel que fa a l’espai i l’accés, s’observa que més de la meitat de les biblioteques s’utilitzen per fer-hi altres activitats. A la vegada, el 55 % de les enquestades indiquen que la biblioteca està oberta sis hores al dia, però només el 14 % estan ateses per personal durant totes les hores d’obertura. També subratllen que el 95 % de les escoles de Secundària, però només el 38 % en les de Primària, tenen un responsable designat per dirigir la biblioteca i evidencien les seves precàries condicions laborals. Finalment, observen que les escoles privades tenen el doble de possibilitats que les públiques de tenir un pressupost exclusiu dedicat a la biblioteca.

Els autors conclouen que l’oferta de biblioteques escolars varia molt segons el territori. Remarquen que estan sent infrautilitzades i que no s’està invertint prou. Una gran part de les biblioteques no són dirigides per personal qualificat i això en redueix les seves potencialitats. A més, subratllen que les biblioteques, fins i tot les d’escoles privades, s’enfronten a retallades en els pressupostos i a una manca d’espai. Tot això demostra que les biblioteques escolars no es poden donar per fetes enlloc.

I ara, què?
A partir de les dades i les conclusions, els autors de l’informe proposen unes recomanacions finals. Políticament, demanen implementar estratègies per a la biblioteca escolar i que se’n reconegui el valor i l’impacte a les escoles. Als dirigents escolars, els insten a continuar apostant per integrar les biblioteques als centres i a valorar la importància dels responsables de biblioteca oferint bones condicions laborals. Finalment, els autors es proposen millorar l’oferta de recursos i de formació als responsables de biblioteques i pressionar el Govern per tal que posi en pràctica les recomanacions fetes. També s’exigeix que les evidències i conclusions extretes en aquest estudi siguin un factor present al llarg de la segona fase del projecte. Trobo interessant que no només es quedin a saber l’estat de la qüestió, sinó que aportin aquesta mirada al futur.

Una vegada llegit l’informe, i si tenim en compte l’estudi que es va fer a Catalunya sobre biblioteques escolars el curs 2015-20161, podem observar que les dues situacions no són gens distants. Els problemes que es detallen també són presents a la nostra realitat. Les biblioteques escolars són cada vegada més importants i està demostrat l’impacte positiu que tenen durant el procés d’aprenentatge. Una gran majoria d’escoles tenen biblioteca, però està infrautilitzada, rep pocs recursos i als responsables els manca formació i hores de gestió. Veient que la situació es repeteix, podríem subscriure al peu de la lletra les recomanacions que es fan a l’informe.

1Resultats globals de l’estadística de biblioteques escolars del curs 2015-2016. Programa Biblioteca escolar «puntedu». Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2017. [Consulta: 19/02/2021].

Un impuls de REBIUN a l’aplicació de la preservació digital als repositoris de recerca

Blok de BiD - dc., 17/02/2021 - 16:32

Jesús Robledano Arillo
Universidad Carlos III de Madrid 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación

Acción 5 del Grupo de Repositorios de REBIUN (2020). Guía para la evaluación de los procesos de preservación en repositorios institucionales de investigación: REBIUN Línea 3 (3er. P.E.) Grupo de Repositorios. [Madrid]: CRUE; REBIUN. 28 p. (Colección Estudios e informes; 2020) (Manuales y guías; 2020). Disponible a: <https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/634>. [Consulta: 04/01/2021].

La preservació digital de fons documentals té com a objectiu mantenir en el temps la seva capacitat d’ús. Cosa que no es tan fàcil como a priori pugui semblar, donat que ja ho va dir Heràclit d’Efes: tot en l’Univers està sotmès inexorablement al pas del temps, que és el mateix que dir al canvi, a la transformació. I les tecnologies de la informació no en són alienes, ja que evolucionen sense descans; i aquest canvi continu va deixant obsoleta la informació que utilitzem i acumulem dia a dia. Nous formats, mètodes de compressió i de codificació de la informació van succeint-se en el temps, i s’ajusten a aquests nous paradigmes informàtics que es van encadenant en interès de la major potència de processament, prestacions i facilitat d’ús. I, en pocs anys, els antics van caient, si no en l’oblit, sí en l’obsolescència, i no són reconeguts per les noves versions de les aplicacions programari o els nous productes informàtics que anem tenint a la nostra disposició. 

Però, a més, el pas del temps té el mal costum de provocar l’envelliment. Els suports i unitats d’emmagatzematge on anem dipositant els nostres fitxes i dades també estan subjectes a aquest destí: envelleixen i van deixant de funcionar o patint la pèrdua de la integritat de les seves dades, fins i tot abans que actuï la tan temuda obsolescència. No sé si fou Parmènides qui va afirmar que «l’ésser deixa de ser el que és, per ser un altre ésser», però sí que sé que aquesta frase defineix molt bé el que li succeeix a la informació digital sense l’aplicació d’estratègies efectives de preservació digital que evitin o minorin els estralls del temps: la informació deixa de ser el que és per convertir-se en una altra cosa molt diferent, en alguna cosa que no té cap utilitat, al no poder ser reproduïda o accedida o només amb errors que li resten tota utilitat.

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) edita un conjunt de manuals i guies de gran utilitat per al professional de la informació en l’àmbit de les biblioteques universitàries i científiques, però que també s’apliquen en d’altres contextos, donada l’exhaustivitat i, al mateix temps, la concisió i precisió del seu enfocament. L’any 2020 ha vist la llum, gràcies al seu Grupo de Repositorios, la Guía para la evaluación de los procesos de preservación en repositorios institucionales de investigación. És molt encomiable que en aquests nivells institucionals hi hagi consciència de la necessitat de la preservació digital i que es procuri una eina d’ús lliure que difongui la necessitat imperiosa d’aquests procediments de treball i aporti pautes per a la seva aplicació en el seu àmbit d’actuació. 

Som davant d’un document important, que tracta de fer una aportació pràctica en l’aplicació de la preservació digital a aquest tipus de repositoris, per bé que la seva utilitat també és clara en d’altres contextos de treball del professional de la informació. La seva motivació principal és, segons s’explica a les seves primeres pàgines, la constatació, l’any 2018, de la poca aplicació de les mesures tècniques de preservació per part dels repositoris de recerca espanyols. La guia tracta de pal·liar aquesta carència, oferint un document d’ajuda per tal que les persones que gestionen aquests repositoris apliquin processos de preservació digital.

La guia s’estructura com un document introductori que explica els conceptes principals de la preservació digital, ofereix pautes per a l’autoavaluació dels processos de preservació digital que ja s’estan aplicant i facilita l’adopció d’estratègies de treball rigoroses que garanteixin el manteniment dels fons digitals llegibles a llarg termini. A les seves pàgines es tracta de donar respostes a preguntes essencials de la preservació digital, tals com Quines accions imprescindibles hem de posar en marxa per garantir un primer nivell de preservació en el repositori? Com les planifiquem? Quina és la utilitat i quins elements ha de tenir una política i un pla de preservació digital? Com es verifica la integritat de la informació? Com gestionem l’obsolescència dels formats? Com hem de treballar amb les metadades a les tasques de preservació digital? Com gestionem l’emmagatzematge i les còpies de seguretat? De forma concisa i estructurada, es va desgranant aquest coneixement, amb el suport d’exemples i bibliografia que ajuden a comprendre i a aprofundir totes aquestes qüestions. No es deixen de banda aspectes tan importants (i comunament oblidats en els textos introductoris a la preservació digital) com són l’inventari d’objectes digitals, la documentació dels processos de treball i la gestió de riscos. En suma, el text reflecteix el gran esforç dels seus autors, el seu coneixement del tema i una gran tasca de síntesi de tots els aspectes rellevants de l’aplicació de processos de treball de la preservació digital. 

A més del que ja s’ha comentat, he de ressaltar una cosa que m’ha agradat especialment, que és la integració de la preservació digital com un component essencial de la Ciència Oberta. S’afirma amb rotunditat la necessitat de la preservació digital en aquest paradigma: el llegat, difusió i divulgació del coneixement científic requereix uns sistemes de gestió, accés i eficients, però també de la preservació digital. No puc deixar tampoc d’assenyalar la correcció en el plantejament de la preservació digital com un concepte de treball ampli i integrat: la preservació digital no es pot considerar només des del punt de vista de la implementació d’una tecnologia ni com un projecte aïllat, sinó que requereix una forta coordinació i organització del personal i de la institució i la seva incardinació en la resta d’actuacions del repositori.

Per posar un però, potser hagués estat convenient aportar algunes directrius per al seguiment tecnològic que permet detectar problemes d’obsolescència imminents o a mitjà termini que justifiquin mesures de preservació pal·liatives, i alguna menció a la utilitat d’algunes de les eines d’ús lliure que els encarregats de la preservació digital poden utilitzar per fer de forma automatitzada alguna de les seves tasques, tals com la identificació automàtica de formats de fitxer o la seva validació. O una mica més de precisió i extensió a l’hora de parlar de les estratègies d’emulació o d’alguns conceptes tècnics relacionats amb els formats de fitxer i els mètodes de compressió. Però això i molt més podem aprendre a la rica i solvent bibliografia i annexos que són referits i inclosos a les seves pàgines. 

He de finalitzar donant l’enhorabona als seus autors i recomanant sens cap mena de dubte la lectura i ús d’aquesta guia.

Un impulso de REBIUN a la aplicación de la preservación digital a los repositorios de investigación

Blok de BID (esp) - dc., 17/02/2021 - 16:26

Jesús Robledano Arillo
Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Biblioteconomía y Documentación

Acción 5 del Grupo de Repositorios de REBIUN (2020). Guía para la evaluación de los procesos de preservación en repositorios institucionales de investigación: REBIUN Línea 3 (3er. P.E.) Grupo de Repositorios. [Madrid]: CRUE; REBIUN. 28 p. (Colección Estudios e informes; 2020) (Manuales y guías; 2020). Disponible en: <https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/634>. [Consulta: 04/01/2021].

La preservación digital de fondos documentales tiene como objetivo mantener en el tiempo su capacidad de uso. Cosa que no es tan fácil como a priori puede parecer, pues ya lo dijo Heráclito de Éfeso: todo en el Universo está sometido inexorablemente al paso del tiempo, que es lo mismo que decir al cambio, a la transformación. Y las tecnologías de la información no son ajenas a ello, pues evolucionan sin descanso; y ese cambio continuo va dejando obsoleta la información que usamos y acumulamos día a día. Nuevos formatos, métodos de compresión y de codificación de la información van sucediéndose en el tiempo, ajustándose a esos nuevos paradigmas informáticos que van encadenándose en aras a la mayor potencia de procesamiento, prestaciones y facilidad de uso. Y, en pocos años, los antiguos van cayendo, si no en el olvido, sí en la obsolescencia, no siendo reconocidos por las nuevas versiones de las aplicaciones software o los nuevos productos informáticos que vamos teniendo a nuestra disposición. 

Pero, además, el paso del tiempo tiene la mala costumbre de provocar el envejecimiento. Los soportes y unidades de almacenamiento donde vamos almacenando nuestros ficheros y datos están también sujetos a este destino: envejecen y van dejando de funcionar o sufriendo la pérdida de la integridad de sus datos, incluso antes de que actúe la tan temida obsolescencia. No sé si fue Parménides quien afirmó que «el ser deja de ser lo que es, para ser otro ser», pero sí que sé que esta frase define muy bien lo que ocurre a la información digital sin la aplicación de estrategias efectivas de preservación digital que eviten o aminoren los estragos del tiempo: la información deja de ser lo que es para convertirse en otra cosa muy diferente, en algo que no tiene ninguna utilidad, al no poder ser reproducida o accedida o sólo con errores que le restan toda utilidad.

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) viene editando un conjunto de manuales y guías de gran utilidad para el profesional de la información en el ámbito de las bibliotecas universitarias y científicas, pero que también son de aplicación en otros contextos, dada la exhaustividad y, al mismo tiempo, la concisión y precisión de su enfoque. En el año 2020 ha visto la luz, gracias a su Grupo de Repositorios, la Guía para la evaluación de los procesos de preservación en repositorios institucionales de investigación. Es muy encomiable que a estos niveles institucionales haya conciencia de la necesidad de la preservación digital y que se procure una herramienta de uso libre que difunda la necesidad imperiosa de estos procedimientos de trabajo y aporte pautas para su aplicación en su ámbito de actuación. 

Estamos ante un documento importante, que trata de hacer una aportación práctica en la aplicación de la preservación digital a este tipo de repositorios, aunque su utilidad es también clara en otros contextos de trabajo del profesional de la información. Su motivación principal es, según se explica en sus primeras páginas, la constatación, en el año 2018, de la poca aplicación de las medidas técnicas de preservación por parte de los repositorios de investigación españoles. La guía trata de paliar esta carencia, ofreciendo un documento de ayuda para que las personas que gestionan estos repositorios apliquen procesos de preservación digital.

La guía se estructura como un documento introductorio que explica los conceptos principales de la preservación digital, ofrece pautas para la autoevaluación de los procesos de preservación digital que se vienen ya aplicando y facilita la adopción de estrategias de trabajo rigurosas que garanticen el mantenimiento de los fondos digitales legibles a largo plazo. En sus páginas se trata de dar respuestas a preguntas esenciales de la preservación digital, tales como, ¿Qué acciones imprescindibles debemos poner en marcha para garantizar un primer nivel de preservación en el repositorio? ¿Cómo las planificamos? ¿Cuál es la utilidad y qué elementos debe tener una política y un plan de preservación digital? ¿Cómo se verifica la integridad de la información? ¿Cómo gestionamos la obsolescencia de los formatos? ¿Cómo hemos de trabajar con los metadatos en las tareas de preservación digital? ¿Cómo gestionamos el almacenamiento y las copias de seguridad? De forma concisa y estructurada, se va desgranando este conocimiento, con el apoyo de ejemplos y bibliografía que ayudan a comprender y a profundizar todas estas cuestiones. No se dejan de lado aspectos tan importantes (y comúnmente olvidados en los textos introductorios a la preservación digital) como son el inventariado de objetos digitales, la documentación de los procesos de trabajo y la gestión de riesgos. En suma, el texto refleja el gran esfuerzo de sus autores, su conocimiento del tema y una gran tarea de síntesis de todos los aspectos relevantes de la aplicación de procesos de trabajo de la preservación digital. 

Además de lo ya comentado, he de resaltar algo que me ha gustado especialmente, que es la integración de la preservación digital como un componente esencial de la Ciencia Abierta. Se afirma con rotundidad la necesidad de la preservación digital en este paradigma: el legado, difusión y divulgación del conocimiento científico requiere unos sistemas de gestión, acceso y eficientes, pero también de la preservación digital. No puedo dejar tampoco de señalar la corrección en el planteamiento de la preservación digital como un concepto de trabajo amplio e integrado: la preservación digital no se puede considerar solo desde el punto de vista de la implementación de una tecnología ni como un proyecto aislado, sino que requiere una fuerte coordinación y organización del personal y de la institución y su incardinación en el resto de actuaciones del repositorio.

Por poner un pero, quizás hubiera sido conveniente aportar algunas directrices para el seguimiento tecnológico que permite detectar problemas de obsolescencia inminentes o a medio plazo que justifiquen medidas de preservación paliativas, y alguna mención a la utilidad de algunas de las herramientas de uso libre que los encargados de la preservación digital pueden utilizar para hacer de forma automatizada alguna de sus tareas, tales como la identificación automática de formatos de fichero o su validación. O algo más de precisión y extensión al hablar de las estrategias de emulación o de algunos conceptos técnicos relacionados con los formatos de fichero y los métodos de compresión. Pero esto y mucho más podemos aprender en la rica y solvente bibliografía y anexos que son referidos e incluidos en sus páginas. 

He de finalizar dando la enhorabuena a sus autores y recomendando sin duda alguna la lectura y uso de esta guía.

Visión global del acceso abierto en el ámbito bibliotecario: una sola dirección, diferentes velocidades

Blok de BID (esp) - dc., 10/02/2021 - 19:52

Alexandre López-Borrull
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Director del grau d'Informació i Documentació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Werf, Titia van der (2020). Open content activities in libraries: same direction, different trajectòries: findings from the 2018 OCLC Global Council survey. Dublin, Ohio: OCLC Research. 36 p. Disponible a: <https://doi.org/10.25333/vgmw-ba86>. [Consulta: 17/12/2020]. 

El Online Computer Library Center (OCLC) es una entidad cooperativa global bastante conocida por su labor en la creación de herramientas como WorldCat o el mantenimiento de la Clasificación Decimal de Dewey (CDD). A parte de estas tareas, hay que destacar que, de forma periódica, va publicando una serie de informes con investigación de gran interés gracias a su red y capacidad para llegar a centenares de personas e instituciones.

En el informe de Titia van der Werf que reseñamos, el tema central es el acceso abierto y los contenidos en abierto. Tal y como mencionan en la presentación, 2018 es un año en el que el acceso en abierto parece tomar una mayor importancia, donde el Pla S que afecta a Europa y la publicación en abierto es presentado, y donde todo el ecosistema de publicación científica parece enfrentarse de forma mayoritaria. Este interés es, pues, la fuerza motriz inicial para ver cómo el colectivo global de bibliotecas (nacionales, públicas, especiales y académicas) percibe y trabaja el fenómeno, y, sobre todo, ver si hay una visión común y compartida a partir de la que tener claros los servicios que pueden ofrecerse desde los centros.

La metodología que se llevó a cabo para recopilar datos se basó en una encuesta en línea enviada entre noviembre de 2018 y enero de 2019 y distribuida para responderla vía invitación a las direcciones de las bibliotecas. Se recogieron un total de 705 respuestas de 82 países diferentes, aunque el informe no especifica a cuanta gente se hizo llegar. Es relevante que la encuesta parta de una visión amplia de lo que es contenido abierto, definido como «toda la gama de contenido en línea de cualquier tipo, libremente disponible y sin restricciones», a la vez que reconoce que «abierto» es un concepto dinámico y continuo. Las preguntas de la encuesta pueden encontrarse en este enlace, y en este otro el paquete de datos con las respuestas. Por lo que se refiere a la distribución geográfica, el 49 % de las respuestas provienen de América, el 36 % de Europa, Oriente Medio y África, siendo el resto (15 %) de Asia-Pacífico.

Antes de mencionar los principales resultados del estudio, hay que hablar del sesgo de respuestas: un 66 % de respuestas proviene de bibliotecas de instituciones de educación superior, un 6 % de bibliotecas de investigación, mientras que un 9 % son bibliotecas públicas, siendo el resto, hasta la totalidad, de centros diferentes. Esto supone que aun no siendo representativa de la globalidad del colectivo, sí que proporciona una amplia panorámica de la visión y los servicios de las bibliotecas en centros académicos y de investigación. Y este, seguramente, es el principal pero al informe, dado que las principales conclusiones solo las puede presentar en un ámbito bien representado como es el académico, de forma que la ambición inicial se ve mitigada y se reduce la relevancia.

Teniendo estos hechos en cuenta, de entre los principales resultados del estudio que el informe ofrece destacaría:

 • El interés por el acceso abierto es creciente.

Casi la totalidad (97 %) de las instituciones de investigación y académicas que respondieron llevaban a cabo alguna actividad en relación con los contenidos en abierto, destacando los repositorios institucionales y los programas de apoyo y formación a usuarios.

Figura 1. Actividades y proyectos en relación con los contenidos abiertos que se llevan a cabo en las bibliotecas universitarias y de investigación. Fuente: Informe reseñado.
 

 • Las principales diferencias en servicios y actividades vienen dadas, a menudo, por las políticas estatales en la evaluación de la investigación y el apoyo a la ciencia abierta. A más políticas y más apoyo, más actividades y servicios. Este hecho explica la asimetría en las respuestas entre diferentes países.
   
 • Algunas de las actividades a desarrollar en los próximos años según las respuestas tienen relación con servicios relacionados con los datos en abierto, la interacción con contenidos en abierto, la evaluación o bien la publicación en abierto.
   
 • Se consolida la trayectoria de muchas instituciones con servicios relacionados con el acceso abierto, siendo así desde hace años en la mayor parte de los casos.
   
 • Las acciones y servicios puestos en marcha en relación con los contenidos en abierto son percibidos como de éxito por las bibliotecas académicas y de investigación.

Figura 2. Éxito de las actividades relacionadas con el acceso abierto en las bibliotecas académicas y de investigación. Fuente: Informe reseñado.
 

 • Se espera de forma general un aumento y aceleración de las actividades relacionadas con los datos de investigación, incluyendo los servicios con los datos, la promoción y la creación de políticas de datos.
   
 • El ámbito institucional es el que se percibe como a escala adecuada para trabajar servicios y conseguir impacto en relación con los contenidos en abierto, por encima del ámbito local, consorciado o estatal.

Como en diversos ámbitos, en el momento de la publicación y teniendo en cuenta que los datos son de finales del 2018 y principios del 2019, el propio informe valora que probablemente el escenario de la COVID-19 habrá alterado algunas de las previsiones y dinámicas en torno al acceso abierto, sobre todo en relación con las múltiples iniciativas que se han llevado a cabo.

Finalmente, podemos decir que se trata de un informe interesante:

 • Para el colectivo científico, para ver la noción de acceso y contenidos en abierto en su visión global, no solo la del conocimiento científico que consumen en el ámbito laboral. 
   
 • Para las bibliotecas en general, para intentar tener una idea común y compartida de lo que es el acceso y contenidos en abierto y qué servicios pueden ofrecerse de forma compartida tanto en entornos académicos como de biblioteca pública. Este informe pretende romper las dos visiones y generar marcos de trabajo conjunto. Aunque el grueso de respuestas viene del ámbito que ya habitualmente trabaja con la publicación en abierto de información científica, es destacable el intento de tener visiones compartidas.
   
 • Para el colectivo de profesionales de la información en general que entiende que el acceso abierto es un vector que solo puede ir hacia delante, a mayor o menor velocidad y que debe permitir que contenidos de diversos formatos pasen a estar accesibles y permitan servicios cada vez más ambiciosos.

Visió global de l’accés obert en l’àmbit bibliotecari: una sola direcció, diferents velocitats

Blok de BiD - dc., 10/02/2021 - 18:51

Alexandre López-Borrull
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Director del grau d'Informació i Documentació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Werf, Titia van der (2020). Open content activities in libraries: same direction, different trajectòries: findings from the 2018 OCLC Global Council survey. Dublin, Ohio: OCLC Research. 36 p. Disponible a: <https://doi.org/10.25333/vgmw-ba86>. [Consulta: 17/12/2020]. 

L’Online Computer Library Center (OCLC) és una entitat cooperativa global prou coneguda per la seva tasca en la creació d’eines com WorldCat o el manteniment de la Classificació Decimal de Dewey (CDD). A banda d’aquestes tasques, cal destacar que, de forma periòdica, va publicant tota una sèrie d’informes amb recerca d’alt interès gràcies a la seva xarxa i capacitat per arribar a centenars de persones i institucions.

A l’informe de Titia van der Werf que ressenyem, el tema central és l’accés obert i els continguts en obert. Tal com esmenten a la presentació, el 2018 és un any on l’accés en obert sembla agafar una major importància, on el Pla S que afecta Europa i la publicació en obert és presentat, i on tot l’ecosistema de publicació científica sembla encarar-se de forma majoritària. Aquest interès és, doncs, la força motriu inicial per veure com el col·lectiu global de biblioteques (nacionals, públiques, especials i acadèmiques) percep i treballa el fenomen, i, sobretot, veure si hi ha una visió comuna i compartida a partir de la qual tenir clars els serveis que es poden oferir des dels centres.

La metodologia que es va dur a terme per recopilar dades es basà en una enquesta en línia enviada entre novembre del 2018 i gener del 2019 i distribuïda per respondre-la via invitació a les direccions de les biblioteques. Un total de 705 respostes de 82 països diferents foren recollides, tot i que l’informe no especifica a quanta gent es va fer arribar. És rellevant que l’enquesta parteix d’una visió àmplia del que és contingut obert, definit com «tota la gamma de contingut en línia de qualsevol tipus, lliurement disponible i sense restriccions», a la vegada que reconeix que «obert» és un concepte dinàmic i continu. Les preguntes de l’enquesta es poden trobar en aquest enllaç, i en aquest altre el paquet de dades amb les respostes. Pel que fa a la distribució geogràfica, el 49 % de les respostes provenen d’Amèrica, el 36 % d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica, essent la resta (15 %) de l’Àsia-Pacífic.

Abans d’esmentar els principals resultats de l’estudi, cal parlar del biaix de respostes: un 66 % de respostes prové de biblioteques d’institucions d’educació superior, un 6 % de biblioteques de recerca, mentre que un 9 % són biblioteques públiques, essent la resta, fins a la totalitat, de centres diferents. Això fa que tot i no ser representativa de la globalitat del col·lectiu, sí que forneix d’una àmplia panoràmica de la visió i els serveis de les biblioteques en centres acadèmics i de recerca. I aquest, segurament, és el principal però a l’informe, atès que les principals conclusions només les pot presentar en un àmbit ben representat com és l’acadèmic, de forma que l’ambició inicial es veu esmorteïda i es redueix la rellevància.

Tenint aquests fets en compte, d’entre els principals resultats de l’estudi que l’informe ofereix destacaria:

 • L'interès per l’accés obert és creixent.

Quasi la totalitat (97 %) de les institucions de recerca i acadèmiques que van respondre duien a terme alguna activitat en relació als continguts en obert, destacant els repositoris institucionals i els programes de suport i formació a usuaris.

Figura 1. Activitats i projectes en relació als continguts oberts que es porten a terme a les biblioteques universitàries i de recerca. Font: Informe ressenyat.
 

 • Les principals diferències en serveis i activitats venen donades, sovint, per les polítiques estatals en l’avaluació de la recerca i el suport a la ciència oberta. Com més polítiques i més suport, més activitats i serveis. Aquest fet explica l’asimetria en les respostes entre diferents països.
   
 • Algunes de les activitats a desenvolupar en els propers anys segons les respostes tenen relació amb serveis relacionats amb les dades en obert, la interacció amb continguts en obert, l’avaluació o bé la publicació en obert.
   
 • Es consolida la trajectòria de moltes institucions amb serveis relacionats amb l’accés obert, essent així de fa anys en la major part dels casos.
   
 • Les accions i serveis posats en marxa en relació als continguts en obert són percebuts com d’èxit per les biblioteques acadèmiques i de recerca.

Figura 2. Èxit de les activitats relacionades amb l’accés obert a les biblioteques acadèmiques i de recerca. Font: Informe ressenyat.
 

 • S’espera de forma general un augment i acceleració de les activitats relacionades amb les dades de recerca, incloent els serveis amb les dades, la promoció i la creació de polítiques de dades.
   
 • L’àmbit institucional és el que es percep com a escala adequada per treballar serveis i assolir impacte en relació als continguts en obert, per sobre de l’àmbit local, consorciat o estatal.

Com en diversos àmbits, en el moment de la publicació i tenint en compte que les dades són de final del 2018 i inici del 2019, l’informe mateix valora que ben probablement l’escenari de la COVID-19 haurà alterat algunes de les previsions i dinàmiques al voltant de l’accés obert, sobretot en relació amb les múltiples iniciatives que s’han dut a terme.

Com a tancament, podem dir que es tracta d’un informe interessant:

 • Per al col·lectiu científic, per tal de veure la noció d’accés i continguts en obert en la seva visió global, no només la del coneixement científic que consumeixen en l’àmbit laboral. 
   
 • Per a les biblioteques en general, per intentar tenir una idea comuna i compartida del què és l’accés i continguts en obert i quins serveis es poden oferir de forma compartida tant en entorns acadèmics com de biblioteca pública. Aquest informe pretén trencar les dues visions i generar marcs de treball conjunt. Tot i que el gruix de respostes venen de l’àmbit que ja habitualment treballa amb la publicació en obert d’informació científica, és destacable l’intent de tenir visions compartides.
   
 • Per al col·lectiu de professionals de la informació en general, que entén que l’accés obert és un vector que només pot anar cap endavant, a major o menor velocitat i que ha de permetre que continguts de diversos formats passin a estar accessibles i permetin serveis cada vegada més ambiciosos.

Apoyo a la investigación: cómo hacer amistades e influenciar en la universidad

Blok de BID (esp) - dc., 03/02/2021 - 12:19

Ciro Llueca
Director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje
Director Editorial UOC
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Bryant, Rebecca; Dortmund, Annette; Lavoie, Brian (2020). Social interoperability in research support: cross-campus partnerships and the university research enterprise. Dublin, Ohio: OCLC Research. Disponible en: <https://doi.org/10.25333/wyrd-n586>. [Consulta: 05/01/2021].

OCLC (Online Computer Library Center) es una poderosa organización sin ánimo de lucro creada en 1967 que agrupa a bibliotecas de más de 100 países, básicamente de EEUU. Con unos activos financieros netos de 265 millones de dólares, presta servicios y productos tan conocidos como el WorldShare (empleado en 680 bibliotecas), el WorldCat (482 millones de registros), el CONTENTdm o el EZprozy. Su división OCLC Research se dedica a la mejora de servicios bibliotecarios, mediante la investigación y la innovación entre bibliotecas.

El informe que reseñamos apuesta por el trabajo colaborativo de las bibliotecas académicas y otros órganos universitarios, a partir de las conclusiones de 22 entrevistas a varios agentes de gestión –su nombre no se publica en el informe– implicados en el apoyo a la investigación de una selección de 17 universidades estadounidenses, mayoritariamente públicas. Se trata, pues, de una selección de perfiles de gestión de una muestra del enorme ecosistema universitario de investigación de EEUU. Este sesgo, como se verá, no impide que las conclusiones sean extrapolables a la realidad de los lectores de Blok de BiD, empezando por dos avisos del informe: no existe un único modelo de estructura universitaria de apoyo a la investigación; y es fundamental desarrollar y administrar relaciones de confianza en este entorno descentralizado.

El documento se estructura en siete capítulos, que incluyen una introducción («construyendo relaciones intracampus en torno a los servicios de apoyo a la investigación»); una definición sobre el terreno de juego («el entorno Campus»); la identificación de los stakeholders («un modelo para conceptualizar los interesados ​​en el soporte a la investigación en la universidad»); los servicios susceptibles de mayor colaboración («interoperabilidad social en servicios de apoyo a la investigación»); una práctica hoja de ruta para la construcción de esta colaboración («construyendo relaciones en el campus: estrategias y tácticas»); así como las conclusiones y agradecimientos finales.

A pesar de la prevención inicial sobre la dificultad de generalizar el apoyo a la investigación, se establece un modelo conceptual que representa tanto los agentes interesados, como el reparto de las tareas que son habitualmente objeto de este soporte. Entre los agentes que participan: las oficinas de administración de la Investigación (las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación, en la terminología ibérica); las áreas de Tecnología; las de Asuntos académicos; las de Comunicación; y las Bibliotecas. En los aspectos concretos objeto de la colaboración: Research Data Management (RDM); Research Information Management (curación del RDM); Research Analytics; y adopción del ORCID. Resulta pedagógico el esfuerzo para ordenar las aportaciones posibles de unos y otros agentes, que se acompaña de ejemplos susceptibles de significar buenas prácticas.

Una vez identificados terreno de juego, protagonistas y servicios, el informe se dedica a establecer la hoja de ruta de la interoperabilidad, en cuatro apartados: estrategias; consejos prácticos para la construcción de las relaciones; resolución de problemas; y retos en la gestión de la resistencia y la sostenibilidad de la energía que requiere esta cooperación. Es el «how to do» de la interoperabilidad en el soporte a la investigación, en un lenguaje divulgativo plagado de ejemplos que recuerda a los clásicos de Dale Carnagie.

Este singular «cómo hacer amistades e influenciar en la universidad» empieza con las «Estrategias y direcciones», donde se identifican los aspectos recurrentes en la construcción de esta relación: la persuasión en clave de beneficio; el conocimiento del «otro», que contiene una check list de temas a investigar previamente a la propuesta de cooperación; la necesidad de hablar el lenguaje propio del área a seducir; el ofrecimiento de soluciones concretas a los problemas de los demás; y la importancia del «momentum», el momento exacto donde mejor impacto tendrá la propuesta de colaboración.

En el apartado de consejos prácticos, se apunta la necesidad de establecer interacciones continuas formales e informales, espontáneas y programadas, subrayando el poder de las conversaciones de pasillo previas y posteriores a las reuniones formales. También, la importancia del personal compartido y los recursos recíprocamente integrados: el control de la interlocución y también del trabajo interno.

En la resolución de conflictos, el establecimiento de relaciones de confianza es esencial. Y en ese sentido, es crucial la relevancia de las personas «hub» y de las «personalidades» del campus. Lejos de actuar con servilismo, el informe recomienda estar centrado en lo que se quiere conseguir y el propio rol y valor, rechazando la dispersión profesional.

Finalmente, en los retos vinculados a la energía que requiere la cooperación se parte de dos ejes: la gestión de la potencial resistencia al cambio (una táctica de éxito para la colaboración es preguntar pronto y a menudo al resto de agentes implicados); y la sostenibilidad en la inversión de la energía (será necesario aprender y escuchar las perspectivas de la otra persona).

Como ocurre con el clásico de Carnagie, el lector no estadounidense puede observar este práctico recetario con cierta distancia, por no decir resistencia y miedo al ridículo. Siempre se puede recurrir a Barbara Ehrenreich o William Davies para compensar la superficialidad de los textos de autoayuda1. Volviendo al informe objeto de la reseña: la recomendación es realizar una lectura desacomplejada y extraer aquellas ideas más pertinentes para cada institución. De hecho, no deja de ser una apuesta a favor del trabajo en equipo en las universidades y en cualquier otro ecosistema, una competencia básica que, a menudo, ha sido despreciada en nuestro desarrollo profesional.

1 Ehrenreich, Barbara (2011). Sonríe o muere: la trampa del pensamiento positivo. Madrid: Turner. Davies, William (2016). La industria de la felicidad: cómo el gobierno y las grandes empresas nos vendieron el bienestar. Barcelona: Malpaso. 

Suport a la recerca: com fer amistats i influenciar en la universitat

Blok de BiD - dc., 03/02/2021 - 11:50

Ciro Llueca
Director de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge
Director Editorial UOC
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Bryant, Rebecca; Dortmund, Annette; Lavoie, Brian (2020). Social interoperability in research support: cross-campus partnerships and the university research enterprise. Dublin, Ohio: OCLC Research. Disponible a: <https://doi.org/10.25333/wyrd-n586>. [Consulta: 05/01/2021].

OCLC (Online Computer Library Center) és una poderosa organització sense ànim de lucre creada el 1967 que agrupa biblioteques de més de 100 països, bàsicament dels EUA. Amb uns actius financers nets de 265 milions de dòlars, presta serveis i productes tan coneguts com el WorldShare (emprat a 680 biblioteques), el WorldCat (482 milions de registres), el CONTENTdm o l’EZprozy. La seva divisió OCLC Research es dedica a la millora de serveis bibliotecaris, mitjançant la recerca i la innovació entre biblioteques. 

L’informe que ressenyem aposta pel treball col·laboratiu de les biblioteques acadèmiques i altres òrgans universitaris, a partir de les conclusions de 22 entrevistes a diversos agents de gestió –el nom dels quals no es fa públic– implicats en el suport a la recerca d’una selecció de 17 universitats estatunidenques, majoritàriament públiques. Es tracta, doncs, d’una selecció de perfils de gestió d’un tast de l’enorme ecosistema universitari de recerca dels EUA. Aquest biaix, com es veurà, no impedeix que les conclusions siguin extrapolables a la realitat dels lectors del Blok de BiD, començant per dos avisos de l’informe: no existeix un únic model d’estructura universitària de suport a la recerca; i és fonamental desenvolupar i administrar relacions de confiança en aquest entorn descentralitzat.

El document s’estructura en set capítols, que inclouen una introducció («construint relacions intracampus al voltant dels serveis de suport a la recerca»); una definició sobre el terreny de joc («l’entorn Campus»); la identificació dels stakeholders («un model per conceptualitzar els interessats en el suport a la recerca a la universitat»); els serveis susceptibles de major col·laboració («interoperabilitat social en serveis de suport a la recerca»); un pràctic full de ruta per la construcció d’aquesta col·laboració («construint relacions al campus: estratègies i tàctiques»); com també les conclusions i agraïments finals. 

Malgrat la prevenció inicial sobre la dificultat de generalitzar el suport a la recerca, s’estableix un model conceptual que representa tant els agents interessats, com el repartiment de les tasques que són habitualment objecte d’aquest suport. Entre els agents que hi participen: les oficines d’administració de la Recerca (les Oficines de Transferència de Resultats de la Recerca, en la terminologia ibèrica); les àrees de Tecnologia; les d’Afers acadèmics; les de Comunicació; i les Biblioteques. Entre els aspectes concrets objecte de la col·laboració: Research Data Management (RDM); Research Information Management (curació de l’RDM); Research Analytics; i adopció de l’ORCID. Resulta pedagògic l’esforç per ordenar les aportacions possibles d’uns i altres agents, que s’acompanya d’exemples susceptibles de significar bones pràctiques. 

Un cop identificats terreny de joc, protagonistes i serveis, l’informe es dedica a establir el full de ruta de la interoperabilitat, en quatre apartats: estratègies; consells pràctics per a la construcció de les relacions; resolució de problemes; i reptes en la gestió de la resistència i la sostenibilitat de l’energia que requereix aquesta cooperació. És el «how to do» de la interoperabilitat en el suport a la recerca, en un llenguatge divulgatiu farcit d’exemples que recorda els clàssics de Dale Carnagie. 

Aquest singular «com fer amistats i influenciar en la universitat» comença amb les «Estratègies i direccions», on s’identifiquen els aspectes recurrents en la construcció d’aquesta relació: la persuasió en clau de benefici; el coneixement de «l’altre», que conté una check list de temes a investigar prèviament a la proposta de cooperació; la necessitat de parlar el llenguatge propi de l’àrea a seduir; l’oferiment de solucions concretes als problemes dels altres; i la importància del «momentum», el moment exacte on millor impacte tindrà la proposta de col·laboració. 

En l’apartat de consells pràctics, s’apunta la necessitat d’establir interaccions contínues formals i informals, espontànies i programades, subratllant el poder de les converses de passadís prèvies i posteriors a les reunions formals. També, la importància del personal compartit i els recursos recíprocament integrats: el control de la interlocució i també de la feina interna. 

En la resolució de conflictes, l’establiment de relacions de confiança és essencial. I en aquest sentit, esdevé crucial la rellevància de les persones «hub» i de les «personalitats» del campus. Lluny d’actuar amb servilisme, l’informe recomana estar centrat en el que es vol aconseguir i el rol mateix i valor, rebutjant la dispersió professional. 

Finalment, en els reptes vinculats a l’energia que requereix la cooperació es parteix de dos eixos: la gestió de la potencial resistència al canvi (una tàctica d’èxit per a la col·laboració és preguntar aviat i sovint a la resta d’agents implicats); i la sostenibilitat en la inversió de l’energia (caldrà esforç per aprendre i escoltar les perspectives de l’altra persona). 

Com passa amb el clàssic de Carnagie, el lector no estatunidenc pot viure aquest pràctic receptari amb certa distància, per no dir resistència i por al ridícul. Sempre es pot recórrer a Barbara Ehrenreich o a William Davies per compensar la superficialitat dels textos d’autoajuda1. Tornant a l’informe objecte de la ressenya: la recomanació és fer-hi una lectura desacomplexada i extreure aquelles idees més pertinents per a cada institució. De fet, no deixa de ser una aposta a favor del treball en equip a les universitats i a qualsevol altre ecosistema, una competència bàsica que, sovint, ha estat menyspreada en el nostre desenvolupament professional. 

1 Ehrenreich, Barbara (2011). Sonríe o muere: la trampa del pensamiento positivo. Madrid: Turner. Davies, William (2016). La industria de la felicidad: cómo el gobierno y las grandes empresas nos vendieron el bienestar. Barcelona: Malpaso. 

 

¿Cómo son los hábitos lectores de las mujeres?

Blok de BID (esp) - dc., 27/01/2021 - 17:54

Anna Villarroya
Profesora de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Informe mujeres que leen en España. [Ciudad Autónoma de Buenos Aires]: Entre Editores, 2020. [50] p. Disponible en: <https://entreditores.net/wp-content/uploads/2020/07/MQL-Informe-Espan%CC%83a.pdf>. [Consulta: 30/12//2020].

El Informe mujeres que leen en España forma parte de un proyecto global promovido por Entre Editores, una iniciativa nacida en el seno de la industria editorial argentina con el objetivo de contribuir a la modernización, el fomento, la profesionalización y la integración global de los mercados del libro en español. A partir de la Encuesta: mujeres que leen, Entre Editores ha querido profundizar en los hábitos, gustos y características del consumo de libros que hacen las mujeres. La encuesta, que se lanzó inicialmente en el año 2019 en Argentina, ha llegado durante el año 2020 a España y a México.

Aunque, en el caso de España, hay datos que de manera periódica caracterizan el hábito de lectura y compra de libros de los individuos, como las incluidas en la Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2018-2019 del Ministerio de Cultura y Deporte o en el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2019 de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), y permiten un análisis diferenciado también por sexo, Entre Editores ha elaborado una nueva encuesta específica con los objetivos de avanzar en la concreción de acciones de marketing, la toma de decisiones editoriales, así como de contribuir al sector editorial de España, en particular, y de los mercados de lengua española, en general.

Con estos objetivos, el informe se estructura en cinco capítulos, además de un apartado inicial en el que se recoge el alcance y los objetivos del estudio. El primer capítulo presenta un análisis general sobre los hábitos y las prácticas de lectura de las mujeres. En el segundo, se analiza el hábito de compra de libros; en el tercero se hace un estudio por edades; el cuarto incluye las conclusiones, y el quinto capítulo presenta un análisis comparativo con la encuesta de México.

El repaso a los diferentes capítulos muestra que, de media, las encuestadas leen al menos 13 libros al año, una cantidad mayor que la media general de 11 libros al año (según el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2019, de la FGEE). La encuesta pone también de relieve cómo el tiempo libre, el entretenimiento y la lectura de ficción van juntos, siendo la novela negra el género preferido entre las mujeres. Le siguen la novela romántica entre las más jóvenes (al lado de la novela fantástica y la ciencia-ficción) y la novela histórica entre las mayores. Por lo que al soporte preferido para leer se refiere, el 38 % de las mujeres lee siempre o habitualmente en soporte digital. 

De cara a las estrategias de compra, la encuesta muestra cómo la principal fuente de información y recomendación son las redes sociales, seguidas de las librerías. Solo las mujeres mayores de 46 años (el 35 % del universo lector) siguen acudiendo mayoritariamente a los medios de comunicación tradicionales. En el caso de las redes sociales, casi el 40 % de las lectoras recurren mayoritariamente al autor, y muchas menos confían en blogueros y páginas web de las editoriales. 

Atendiendo al soporte de compra, las ventas digitales representan solo el 7,4 % del total (Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2019, FGEE). Comparando este dato con el porcentaje de mujeres que lee siempre o habitualmente en soporte digital (38 %) puede deducirse que la diferencia se encuentra en las descargas gratuitas. 

En relación también con los hábitos de compra, la encuesta muestra cómo un 73 % de las mujeres no pagaría más de 18 euros por una novela que en el mercado costase 21 euros. El precio se perfila, pues, como un tope en la disposición de compra de las mujeres lectoras. Por su parte, el comercio electrónico, mediante cadenas de librerías virtuales y Amazon, avanza de manera rápida, aunque se observan diferencias por edades. Ya sea por preferencias diversas o como consecuencia de la brecha digital entre la población de más edad, mientras que el 60 % de las jóvenes hace compras electrónicas siempre o habitualmente, este porcentaje se reduce al 30 % en el caso de las mujeres mayores de 46 años.

Si bien es cierto que muchos de los datos que se recogen en el informe ya los conocíamos a través de las encuestas del Ministerio de Cultura y Deporte y de la FGEE, el interés de este estudio de encuesta en el que han participado 9.400 mujeres mayores de 18 años radica, por una parte, en la posibilidad de ser aplicado en otros países, tal como se ha hecho en Argentina y México, y así se permite un análisis comparativo de los resultados. Y, por otra parte, en el análisis conjunto de las variables de edad y sexo, hecho que aporta más información en torno al perfil y hábitos de lectura y compra de las mujeres españolas.

A diferencia de las otras fuentes estadísticas ya existentes, este estudio está dirigido solo a mujeres lectoras, y no permite, en este caso, ver la existencia o no de diferencias significativas en el perfil y comportamiento lector de mujeres y hombres. En cualquier caso, es importante el uso de estadísticas, a poder ser regulares, a la hora de tomar decisiones, tanto por parte de las administraciones públicas como por el sector editorial.

Nota. Esta reseña se publica simultáneamente con el Blog de l’Escola de Llibreria.

Com són els hàbits lectors de les dones?

Blok de BiD - dc., 27/01/2021 - 17:44

Anna Villarroya
Professora de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Informe mujeres que leen en España. [Ciudad Autónoma de Buenos Aires]: Entre Editores, 2020. [50] p. Disponible a: <https://entreditores.net/wp-content/uploads/2020/07/MQL-Informe-Espan%CC%83a.pdf>. [Consulta: 30/12//2020].

L’Informe mujeres que leen en España forma part d’un projecte global promogut per Entre Editores, una iniciativa nascuda en el si de la indústria editorial argentina amb l’objectiu de contribuir a la modernització, el foment, la professionalització i la integració global dels mercats del llibre en espanyol. A partir de l'Encuesta: mujeres que leen, Entre Editores ha volgut aprofundir en els hàbits, gustos i característiques del consum de llibres que fan les dones. L’enquesta, que es va llançar inicialment l’any 2019 a l’Argentina, ha arribat durant l’any 2020 a Espanya i a Mèxic.

Per bé que, en el cas d’Espanya, hi ha dades que de manera periòdica caracteritzen l’hàbit de lectura i compra de llibres dels individus, com les incloses a l’Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2018-2019 del Ministerio de Cultura y Deporte o al Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2019 de la Federación del Gremios de Editores de España (FGEE), i permeten una anàlisi diferenciada també per sexe, Entre Editores ha elaborat una nova enquesta específica amb els objectius d’avançar en la concreció d’accions de màrqueting, la presa de decisions editorials, com també de contribuir al sector editorial d’Espanya, en particular, i dels mercats de llengua espanyola, en general.

Amb aquests objectius, l’informe s’estructura en cinc capítols, a més d’un apartat inicial en el qual es recull l’abast i els objectius de l’estudi. El primer capítol presenta una anàlisi general sobre els hàbits i les pràctiques de lectura de les dones. En el segon, s’analitza l’hàbit de compra de llibres; en el tercer es fa un estudi per edats; el quart inclou les conclusions, i el cinquè capítol presenta una anàlisi comparativa amb l’enquesta de Mèxic.

El repàs als diferents capítols mostra que, de mitjana, les enquestades llegeixen almenys 13 llibres l’any, una quantitat més gran que la mitjana general d’11 llibres l’any (segons el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2019, de la FGEE). L’enquesta posa també en relleu com el temps lliure, l’entreteniment i la lectura de ficció van junts, essent la novel·la negra el gènere preferit entre les dones. El segueixen la novel·la romàntica entre les més joves (al costat de la novel·la fantàstica i la ciència-ficció) i la novel·la històrica entre les grans. Quant al suport preferit per llegir, el 38 % de les dones llegeix sempre o habitualment en suport digital. 

De cara a les estratègies de compra, l’enquesta mostra com la principal font d’informació i recomanació són les xarxes socials, seguides de les llibreries. Només les dones més grans de 46 anys (el 35 % de l’univers lector) segueixen acudint majoritàriament als mitjans de comunicació tradicionals. En el cas de les xarxes socials, gairebé el 40 % de les lectores recorren majoritàriament a l’autor, i moltes menys confien en bloguers i pàgines web de les editorials. 

Atenent el suport de compra, les vendes digitals representen només el 7,4 % del total (Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2019, FGEE). Comparant aquesta dada amb el percentatge de dones que llegeix sempre o habitualment en suport digital (38 %) es pot deduir que la diferència es troba en les descàrregues gratuïtes. 

En relació també amb els hàbits de compra, l’enquesta mostra com un 73 % de les dones no pagaria més de 18 euros per una novel·la que al mercat costés 21 euros. El preu es perfila, doncs, com un topall en la disposició de compra de les dones lectores. Per la seva banda, el comerç electrònic, mitjançant cadenes de llibreries virtuals i Amazon, avança de manera ràpida, tot i que s’observen diferències per edats. Ja sigui per preferències diverses o com a conseqüència de la bretxa digital entre la població de més edat, mentre que el 60 % de les joves fa compres electròniques sempre o habitualment, aquest percentatge es redueix al 30 % en el cas de les dones més grans de 46 anys.

Si bé és cert que moltes de les dades que es recullen a l’informe ja les coneixíem a través de les enquestes del Ministerio de Cultura y Deporte i de la FGEE, l’interès d’aquest estudi d’enquesta en el qual han participat 9.400 dones més grans de 18 anys rau, d’una banda, en la possibilitat de ser aplicat a d’altres països, tal i com s’ha fet a l’Argentina i Mèxic, i així es permet una anàlisi comparativa dels resultats. I, d’altra banda, en l’anàlisi conjunta de les variables d’edat i sexe, fet que aporta més informació entorn al perfil i hàbits de lectura i compra de les dones espanyoles.

A diferència de les altres fonts estadístiques ja existents, aquest estudi està adreçat només a dones lectores, i no permet, en aquest cas, veure l’existència o no de diferències significatives en el perfil i comportament lector de dones i homes. En qualsevol cas, és important l´ús d’estadístiques, a poder ser regulars, a l’hora de prendre decisions, tant per part de les administracions públiques com pel sector editorial.

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament amb el Blog de l'Escola de Llibreria.

Great School Libraries

Blok de BID (esp) - dc., 20/01/2021 - 10:24

Júlia Baena
Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Great School Libraries (2019- ). Swindon: SLA; London: CILIP: School Libraries Group. Disponible en: <https://www.greatschoollibraries.org.uk/>. [Consulta: 09/12/2020]. 

El web Great School Libraries es una iniciativa organizada por diversas entidades independientes británicas vinculadas a las bibliotecas escolares: Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), School Library Association (SLA) y School Libraries Group (CILIPSLG). También cuenta con el apoyo de empresas, bibliotecas y entidades diversas como SLS UK School Library Services, Association of Senior Children’s and Education Librarians (ASCEL), Guille-Allès Library, National Association for Able Children in Education (NACE), Read for Good, CILIP Wales, CILIP Ireland, SLG Scotland, Youth Libraries Group, The Reading Agency, National Literacy Trust y Booktrust. A parte, también está patrocinada por la empresa inglesa Peters (especializada en productos y servicios para bibliotecas escolares).

La misión que indica la entidad es bastante clara: «Nuestra misión es devolver las bibliotecas y el acceso de los bibliotecarios a todas las escuelas del Reino Unido». A través de una campaña prevista por tres años, se intenta conseguir el objetivo de proporcionar «grandes bibliotecas escolares» a todos los niños y jóvenes del país, defendiendo su derecho a disfrutar de una biblioteca escolar de calidad. Como primer paso, indican la necesidad de obtener información sobre la situación de las bibliotecas escolares y, por lo tanto, inciden en el objetivo de recoger datos precisos. Los ejes de la campaña son los siguientes:

 • Crear una estrategia nacional de bibliotecas escolares para el Reino Unido.
   
 • Asegurar la financiación de las bibliotecas escolares.
   
 • Incentivar la Ofsted (entidad gubernamental: Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) para reconocer las bibliotecas y los bibliotecarios en su marco de inspección escolar.

Cuenta con un equipo de profesionales (18 personas), formado mayoritariamente de bibliotecarios y docentes. La información sobre el equipo humano es detallada y clara, así como la información sobre la campaña y sus impulsores. 

El web es público, pero tiene un acceso para usuarios registrados, que reciben las actualizaciones de la campaña e indicaciones para participar en ella. Se destacan los siguientes apartados:

Ask a librarian: es un servicio de consulta para docentes y familias que con las escuelas cerradas tienen preguntas sobre recursos educativos que ofrezcan apoyo al aprendizaje de sus alumnos e hijos. Funciona como un fórum y el equipo de bibliotecarios y maestros responde a las consultas que se realizan. 


Survey Report: encuesta nacional completa realizada en 1.750 escuelas y de la que se facilitan los resultados. 

How can I help?: aquí indican, de manera muy precisa, cómo pueden colaborar en la campaña los diferentes perfiles vinculados a las bibliotecas escolares (bibliotecarios escolares, docentes, familias, etc.)

Case Studies: recopilación de experiencias en torno a diversos temas (leer por placer/informarse, bienestar/diversidad, aprendizaje a través de la investigación, bibliotecas escolares durante el confinamiento y documentación recogida por organismos gubernamentales). En esta sección, se invita a los visitantes a contribuir con un estudio de cas de sus centros educativos, facilitando una plantilla para llevarlo a cabo. 

Resources: ofrece una recopilación de recursos relacionados con la biblioteca escolar: ideas de financiación, pósters, vídeos, webs de interés e investigación.

También cuentan con un blog donde van publicando artículos y recursos relacionados con las bibliotecas escolares y la campaña, con una periodicidad entre semanal y quincenal.

Finalmente, destacamos algunos aspectos interesantes del web y de la campaña misma (en algún caso, haciendo referencia a la situación en Cataluña):

 • El aumento de la visibilidad de la biblioteca escolar, reivindicando su papel vital en la formación de los niños y jóvenes, así como su importancia como agente de equidad educativa y el derecho de niños y jóvenes a tener no tan solo una biblioteca escolar, sino una biblioteca escolar de calidad. El hecho que en el Reino Unido, actualmente (y a diferencia de Cataluña), la ley no obligue a los centros educativos a tener una biblioteca escolar y que estas no sean inspeccionadas por la Ofsted ha dado lugar a esta demanda conjunta de las principales entidades y asociaciones de bibliotecarios del país. 
   
 • La colaboración y trabajo en equipo de bibliotecarios y docentes: cada perfil aporta los conocimientos técnicos y pedagógicos que le son propios. 
   
 • Fórum de consultas: con esta herramienta, puede darse una respuesta rápida a consultas puntuales. El hecho que sea un fórum y se comparta el conocimiento de manera abierta facilita el acceso a la información para los centros educativos.
   
 • Encuesta nacional: en nuestro contexto, contamos con los datos oficiales de bibliotecas escolares del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; los últimos corresponden al período 2015-2016; actualmente, se está recopilando el período 2018-2019. Aun así, recordemos que no es una encuesta obligatoria, y por lo tanto nunca podrá reflejar de manera absoluta la realidad de las bibliotecas escolares en Cataluña. En el caso de Great School Libraries en el Reino Unido, la recopilación y difusión de información, tal y como indican, es imprescindible. Se desconoce, por ejemplo, cuantas bibliotecas escolares han dejado de dar servicio durante la pandemia (en Cataluña tampoco tenemos, de momento, datos públicos al respecto). 
   
 • Los estudios de caso, aun siendo interesantes, todavía no son muy abundantes, dado que son las propias escuelas las que envían la información. Con un funcionamiento colaborativo muy similar, en Cataluña se ha publicado el #biblioactivacovid, una recopilación de experiencias que envían los centros educativos al Programa Puntedu de Bibliotecas Escolares. De esta iniciativa es interesante tanto la difusión de la información como el reconocimiento que hace el Departament d’Ensenyament otorgando un sello de buenas prácticas (distintivo Biblioactivacovid). 
   
 • Un hecho que puede sorprender es el patrocinio y apoyo de empresas privadas, como Peters o SLS. En Cataluña, a diferencia de otros países como el Reino Unido o los Estados Unidos, no existe esta costumbre y el mecenazgo no suele ser una opción. 

En conjunto, se trata de una campaña claramente necesaria en un contexto educativo en el Reino Unido que no parece que dé mucho apoyo a las bibliotecas escolares. En una situación sanitaria tan excepcional como la actual, donde la brecha educativa se ha evidenciado todavía más, reivindicar el papel educativo de las bibliotecas escolares se convierte casi en una obligación de cualquier sociedad que valore el acceso al conocimiento, la cultura y la educación.

Great School Libraries

Blok de BiD - dc., 20/01/2021 - 10:08

Júlia Baena
Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Great School Libraries (2019- ). Swindon: SLA; London: CILIP: School Libraries Group. Disponible a: <https://www.greatschoollibraries.org.uk/>. [Consulta: 09/12/2020]. 

El web Great School Libraries és una iniciativa organitzada per diverses entitats independents britàniques vinculades a les biblioteques escolars: Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), School Library Association (SLA) i School Libraries Group (CILIPSLG). També compta amb el suport d’empreses, biblioteques i entitats diverses com SLS UK School Library Services, Association of Senior Children’s and Education Librarians (ASCEL), Guille-Allès Library, National Association for Able Children in Education (NACE), Read for Good, CILIP Wales, CILIP Ireland, SLG Scotland, Youth Libraries Group, The Reading Agency, National Literacy Trust i Booktrust. A banda, també està patrocinada per l’empresa anglesa Peters (especialitzada en productes i serveis per a biblioteques escolars).

La missió que indica l’entitat és prou clara: «La nostra missió és retornar les biblioteques i l’accés dels bibliotecaris a totes les escoles del Regne Unit». A través d’una campanya prevista per tres anys, s’intenta assolir l’objectiu de proporcionar «grans biblioteques escolars» a tots els infants i joves del país, defensant el seu dret a gaudir d’una biblioteca escolar de qualitat. Com a primer pas, indiquen la necessitat d’obtenir informació sobre la situació de les biblioteques escolars i, per tant, incideixen en l’objectiu de recollir dades precises. Els eixos de la campanya són els següents:

 • Crear una estratègia nacional de biblioteques escolars per al Regne Unit.
   
 • Assegurar el finançament de les biblioteques escolars.
   
 • Incentivar l'Ofsted (entitat governamental: Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) a reconèixer les biblioteques i els bibliotecaris en el seu marc d’inspecció escolar.

Compta amb un equip de professionals (18 persones), compost majoritàriament de bibliotecaris i docents. La informació sobre l’equip humà és detallada i clara, com també la informació sobre la campanya i els seus impulsors. 

El web és públic, però té un accés per a usuaris registrats, que reben les actualitzacions de la campanya i indicacions per participar-hi. Es destaquen els següents apartats:

Ask a librarian: és un servei de consulta per a docents i famílies que amb les escoles tancades tenen preguntes sobre recursos educatius que donin suport a l’aprenentatge dels seus alumnes i fills. Funciona com un fòrum i l’equip de bibliotecaris i mestres respon a les consultes que es realitzen. 

Survey Report: enquesta nacional completa realitzada a 1.750 escoles i de la qual se’n faciliten els resultats. 

How can I help?: aquí indiquen, de manera molt precisa, com poden col·laborar en la campanya els diferents perfils vinculats a les biblioteques escolars (bibliotecaris escolars, docents, famílies, etc.)

Case Studies: recull d’experiències al voltant de diversos temes (llegir per plaer/informar-se, benestar/diversitat, aprenentatge a través de la investigació, biblioteques escolars durant el confinament i documentació recollida per organismes governamentals). En aquesta secció, es convida als visitants a contribuir amb un estudi de cas dels seus centres educatius, facilitant una plantilla per realitzar-lo. 

Resources: ofereix un recull de recursos relacionats amb la biblioteca escolar: idees de finançament, pòsters, vídeos, webs d’interès i recerca.

També compten amb un blog on van publicant articles i recursos relacionats amb les biblioteques escolars i la campanya, amb una periodicitat entre setmanal i quinzenal.

Finalment, destaquem alguns aspectes interessants del web i de la campanya mateixa (en algun cas, fent referència a la situació a Catalunya):

 • L’augment de la visibilitat de la biblioteca escolar, tot reivindicant el seu paper vital en la formació dels infants i joves, com també la seva importància com agent d’equitat educativa i el dret d’infants i joves a tenir no només una biblioteca escolar, sinó una biblioteca escolar de qualitat. El fet que al Regne Unit, actualment (i a diferència de Catalunya), la llei no obligui els centres educatius a tenir una biblioteca escolar i que aquestes no siguin inspeccionades per l’Ofsted ha donat lloc a aquesta demanda conjunta de les principals entitats i associacions de bibliotecaris del país. 
   
 • La col·laboració i treball en equip de bibliotecaris i docents: cada perfil aporta els coneixements tècnics i pedagògics que li són propis. 
   
 • Fòrum de consultes: amb aquesta eina, es pot donar una resposta ràpida a consultes puntuals. El fet que sigui un fòrum i es comparteixi el coneixement de manera oberta facilita l’accés a la informació per als centres educatius.
   
 • Enquesta nacional: en el nostre context, comptem amb les dades oficials de biblioteques escolars del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; les darreres corresponen al període 2015-2016; actualment, s’està fent la recollida del període 2018-2019. Així i tot, recordem que no és una enquesta obligatòria, i per tant mai podrà reflectir de manera absoluta la realitat de les biblioteques escolars a Catalunya. En el cas de Great School Libraries al Regne Unit, la recollida i difusió d’informació, com indiquen, és imprescindible. Es desconeix, per exemple, quantes biblioteques escolars han deixat de donar servei durant la pandèmia (a Catalunya tampoc en tenim, de moment, dades públiques al respecte). 
   
 • Els estudis de cas, tot i ser interessants, encara no són molt abundants, donat que són les mateixes escoles les que envien la informació. Amb un funcionament col·laboratiu molt similar, a Catalunya s’ha publicat el #biblioactivacovid, un recull d’experiències que envien els centres educatius al Programa Puntedu de Biblioteques Escolars. D’aquesta iniciativa és interessant tant la difusió de la informació com el reconeixement que en fa el Departament d’Ensenyament atorgant un segell de bones pràctiques (distintiu Biblioactivacovid). 
   
 • Un fet que pot sorprendre és el patrocini i suport d’empreses privades, com Peters o SLS. A Catalunya, a diferència d’altres països com el Regne Unit o els Estats Units d’Amèrica, no existeix aquest costum i el mecenatge no sol ser una opció. 

En conjunt, es tracta d’una campanya clarament necessària en un context educatiu al Regne Unit que no sembla que doni gaire suport a les biblioteques escolars. En una situació sanitària tan excepcional com l’actual, en la qual la bretxa educativa s’ha evidenciat encara més, reivindicar el paper educatiu de les biblioteques escolars es converteix gairebé en una obligació de qualsevol societat que valori l’accés al coneixement, la cultura i l’educació. 

Biblioterapia para terapeutas

Blok de BID (esp) - dc., 13/01/2021 - 10:54

Montserrat Espuga
Directora de la Biblioteca Font de la Mina
Sant Adrià de Besòs
https://twitter.com/montseespuga

Llegir abans de curar (2019- ). [Barcelona: Societat Catalana de Bioètica: Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO: LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)]. Disponible en: <https://llegirabansdecurar.cat/>. [Consulta: 28.12.2020].

Este recurso web es una herramienta de fomento de lectura e intercambio de experiencias dentro del entorno de los profesionales de la salud a partir de los clubs de lectura ideado y promovido por la Societat Catalana de Bioètica, Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO y el proyecto LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Incluye un conjunto de herramientas para la autoformación, el diálogo y la mentoría, tanto para los dinamizadores como para los participantes de los clubs de lectura con el objetivo final de reforzar la humanización del sistema sanitario catalán gracias a la lectura y la literatura. Podría decirse que es un recurso de biblioterapia para los cuidadores. 

Está estructurado en cinco secciones en diferentes desplegables. En primer lugar, encontramos el objeto del «Projecte», que presenta de forma muy genérica cuál es su finalidad y los miembros que forman parte, y desde la que puede abrirse la página «Com es posa en marxa un club de lectura». A continuación, encontramos la opción «Lectures», que permite seleccionar los títulos para realizar el club de lectura. Cuando seleccionamos un título, aparece una página con tres opciones: «Informació sobre la lectura», «Eines per comentar la lectura» y «Després de llegir». En la opción «Eines per comentar la lectura» pueden seleccionarse «Fragments», «Temes» y «Valors». En la opción «Recursos» encontramos referencias bibliográficas sobre la organización de clubs de lectura, una segunda opción con instrumentos para la localización de información de los autores y para hablar en público, y una tercera opción con referencias bibliográficas y enlaces sobre medicina y literatura y también clubs de lectura. La cuarta opción, «Espais» es una recopilación de los carteles de difusión de los diferentes clubs de lectura que se están realizando y un calendario con las sesiones de cada uno de ellos. Finalmente, la quinta opción, «Experiències», es una recopilación de ejemplos de clubs de lectura llevados a cabo, con fotografías ilustrativas y comentarios.

La biblioterapia no es una desconocida para muchos profesionales tanto del sector cultural (bibliotecarios, libreros, dinamizadores culturales, educadores sociales, etc.) como del sector profesional sanitario (técnicos sanitarios, médicos de familia o especialistas, enfermeros y enfermeras, etc.). Ya en el año 1956 se hacía referencia a este término en publicaciones especializadas.1 También la IFLA tiene un proyecto de biblioterapia con jóvenes, Central Europe 2020 Bibliotherapy Project y unas recomendaciones para bibliotecas de hospitales.2 También es común encontrar bibliotecas en los hospitales que ofrecen sus fondos bibliográficos y sus servicios a los pacientes ya sea en sus instalaciones o mediante servicios domiciliarios. 

El interés del recurso digital que nos ocupa es que no va dirigido a los pacientes del sistema sanitario catalán sino a los profesionales que los atienden. En definitiva, es un recurso destinado a profesionales de la salud para fortalecer las relaciones entre ellos, compartiendo experiencias laborales mediante el formato de club de lectura. La actividad de los clubs de lectura en si misma ya favorece las interacciones entre los miembros, y el hecho que se lleve a cabo en un entorno de servicio, casi siempre asistencial, como es este caso, hace que sea especialmente interesante. Se basa en la idea de «cuidar al cuidador» que ya se practica habitualmente con familiares de personas hospitalizadas, de personas mayores o con necesidades especiales. 

Inicialmente, la consulta de los diferentes apartados plantea una serie de cuestiones que no tienen respuesta inmediata a partir de la información que aparece en el recurso. La primera está relacionada con el público a quien va dirigido que, de entrada, es el colectivo vinculado a la salud, pero sin especificar si se trata de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras o los técnicos sanitarios... También genera duda cuál sería la localización del entorno laboral de estos profesionales, aunque la propuesta sería interesante tanto para personal de atención primaria, de centros hospitalarios, de centros sociosanitarios, de hogares para personas mayores o de atención domiciliaria. 

El proyecto cumple el objetivo que se fija como recurso de referencia para dinamizadores de clubs de lectura porque incluye diferentes tipos de materiales: audiovisuales ilustrativos, bibliografía y sitios web con información de autores y títulos, materiales de apoyo, etc. Sin embargo, los materiales de apoyo para organizar y dinamizar un club no se localizan de manera intuitiva. Se incluyen en la opción «Projecte», y quizás se ubicarían de forma más simple en la opción «Recursos». 

Por otra parte, se echa de menos la prescripción lectora temática o con finalidades específicas. Entendemos por temática que la persona interesada en formar parte de un club de lectura, o en dinamizar uno, pueda identificar si su foco de interés está o no incluido. Si miramos el recurso desde el punto de vista de los destinatarios, resulta difícil de identificar si se realiza, por ejemplo, un club de lectura donde se hable de cómo tratar el duelo, la comunicación con las familias u otros temas que viven en su labor diaria el conjunto del personal sanitario. El recurso lo incluye pero no es demasiado evidente cómo encontrarlo. Por ejemplo, el autismo se trata en El curioso incidente del perro a medianoche, y el duelo en Reparar a los vivos. En la práctica, se localiza a partir de «Eines per comentar la lectura», en la opción «Temes». Posiblemente, sería más sencillo poder acceder desde la opción «Valors», dentro de «Eines per comentar la lectura». Otra posibilidad sería dar más visibilidad a las opciones «Temes» y «Valors» para que tanto dinamizadores como participantes pudieran escoger de forma ágil y sencilla.

Por lo que respecta a la usabilidad y aspectos relacionados con la estética, destacan los colores, blanco y azul en la mayoría, aséptico, que nos sitúa inconscientemente en todo aquello que relacionamos con la sanidad. Es un recurso de fácil navegación y estructura intuitiva, aunque estaría bien que existieran enlaces hacia las entidades que forman parte del proyecto en sus logotipos, que aparecen en todas las páginas y en ninguna de ellas están activos. También recomendaríamos variar la cita de Simon Leys que se repite en todas las páginas por citas de otros autores. Igualmente, se podría mejorar la navegación dentro del recurso, dado que actualmente hay que ir a la página anterior porque falta incluir el enlace.

En conjunto se trata de un recurso con mucho potencial en el que sería interesante implicar al mundo bibliotecario y aprovechar la experiencia con los clubs de lectura de las bibliotecas. En las bibliotecas públicas ya se realizan habitualmente estas actividades, y se podrían vincular los procesos técnicos asociados a la biblioteca más próxima al centro de salud, por ejemplo con la gestión de lotes de libros. 

1 McDaniel, Walton B. «Bibliotherapy: some historical and contemporary aspects». ALA bulletin, 50 (Oct. 1956), p. 584-589.

2Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in long-term care facilities. Compiled by a working group chaired by Nancy Mary Panella under the auspices of the Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons. The Hague: IFLA Headquarters, 2000. 48 p. (IFLA professional reports; 61). 

Nota. Esta reseña se publica simultáneamente con el Blog de l’Escola de Llibreria.

Biblioteràpia per a terapeutes

Blok de BiD - dc., 13/01/2021 - 10:40

Montserrat Espuga
Directora de la Biblioteca Font de la Mina
Sant Adrià de Besòs
https://twitter.com/montseespuga

Llegir abans de curar (2019- ). [Barcelona: Societat Catalana de Bioètica: Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO: LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)]. Disponible a: <https://llegirabansdecurar.cat/>. [Consulta: 28.12.2020].

Aquest recurs web és una eina de foment de lectura i intercanvi d’experiències dins l’entorn dels professionals de la salut a partir dels clubs de lectura ideat i promogut per la Societat Catalana de Bioètica, Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO i el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Inclou un conjunt d’eines per a l’autoformació, el diàleg i la mentoria, tant per als dinamitzadors com per als participants dels clubs de lectura amb l’objectiu final de reforçar la humanització del sistema sanitari català gràcies a la lectura i la literatura. Es podria dir que és un recurs de biblioteràpia per als cuidadors. 

Està estructurat en cinc seccions en diferents desplegables. En primer lloc, trobem l’objecte del «Projecte», que presenta de forma molt genèrica quina és la seva finalitat i els membres que en formen part, i des de la qual es pot obrir la pàgina «Com es posa en marxa un club de lectura». A continuació, trobem l’opció «Lectures», que permet seleccionar els títols per realitzar el club de lectura. Quan seleccionem un títol, apareix una pàgina amb tres opcions: «Informació sobre la lectura», «Eines per comentar la lectura» i «Després de llegir». A l’opció «Eines per comentar la lectura» es poden seleccionar «Fragments», «Temes» i «Valors». A l’opció «Recursos» trobem referències bibliogràfiques sobre l’organització de clubs de lectura, una segona opció amb instruments per a la localització d’informació dels autors i per parlar en públic, i una tercera opció amb referències bibliogràfiques i enllaços sobre medicina i literatura i també clubs de lectura. La quarta opció, «Espais» és una recopilació dels cartells de difusió dels diferents clubs de lectura que s’estan realitzant i un calendari amb les sessions de cadascun. Finalment, la cinquena opció, «Experiències», és un recull d’exemples de clubs de lectura duts a terme, amb fotografies il·lustratives i comentaris.

La biblioteràpia no és una desconeguda per a molts professionals tant del sector cultural (bibliotecaris, llibreters, dinamitzadors culturals, educadors socials, etc.) com del sector professional sanitari (tècnics sanitaris, metges de família o especialistes, infermers i infermeres, etc.). Ja l’any 1956 es feia referència a aquest terme en publicacions especialitzades.1 També l’IFLA té un projecte de biblioteràpia amb joves, Central Europe 2020 Bibliotherapy Project i unes recomanacions per a biblioteques d’hospitals.2 També és comú trobar biblioteques als hospitals que ofereixen els seus fons bibliogràfics i els seus serveis als pacients ja sigui en les seves instal·lacions o mitjançant serveis domiciliaris. 

L'interès del recurs digital que ens ocupa és que no va adreçat als pacients del sistema sanitari català sinó als professionals que els atenen. En definitiva, és un recurs destinat a professionals de la salut per tal d’enfortir les relacions entre ells, tot compartint experiències laborals mitjançant el format de club de lectura. L’activitat dels clubs de lectura en si mateixa ja afavoreix les interaccions entre els membres, i el fet que es dugui a terme en un entorn de servei, gairebé sempre assistencial, com és aquest cas, fa que sigui especialment interessant. Es basa en la idea de «cuidar el cuidador» que ja es practica habitualment amb familiars de persones hospitalitzades, de gent gran o amb necessitats especials. 

En un inici, la consulta dels diferents apartats planteja un seguit de qüestions que no tenen resposta immediata a partir de la informació que apareix al recurs. La primera està relacionada amb el públic al qual va adreçat que, d’entrada, és el col·lectiu vinculat a la salut, però sense especificar si es tracta de metges i metgesses, infermers i infermeres o els tècnics sanitaris... També genera dubte quina seria la localització de l’entorn laboral d’aquests professionals, tot i que la proposta seria interessant tant per a personal d’atenció primària, de centres hospitalaris, de centres sociosanitaris, de llars per a gent gran o d'atenció domiciliària. 

El projecte acompleix l’objectiu que es fixa com a recurs de referència per a dinamitzadors de clubs de lectura perquè inclou diferents tipus de materials: audiovisuals il·lustratius, bibliografia i llocs web amb informació d’autors i títols, materials de suport, etc. Tanmateix, els materials de suport per organitzar i dinamitzar un club no es localitzen de manera intuïtiva. S’inclouen a l’opció «Projecte», i potser s’ubicarien de forma més simple a l’opció «Recursos». 

D'altra banda, es troba a faltar la prescripció lectora temàtica o amb finalitats específiques. Entenem per temàtica que la persona interessada a formar part d’un club de lectura, o en dinamitzar-ne un, pugui identificar si el seu focus d’interès s’hi inclou o no. Si mirem el recurs des del punt de vista dels destinataris, resulta difícil d’identificar si es realitza, per exemple, un club de lectura on es parli de com tractar el dol, la comunicació amb les famílies o altres temes que viuen en la seva tasca diària el conjunt del personal sanitari. El recurs ho inclou però no és massa evident com trobar-ho. Per exemple, l’autisme es tracta a El curiós incident del gos a mitjanit, i el dol a Reparar els vius. A la pràctica, es localitza a partir d’«Eines per comentar la lectura», en l’opció «Temes». Possiblement, seria més senzill poder-ho fer des de l’opció «Valors», dins d’«Eines per comentar la lectura». Una altra possibilitat seria donar més visibilitat a les opcions «Temes» i «Valors» per tal que tant dinamitzadors com participants poguessin escollir de forma àgil i senzilla.

Pel que fa a la usabilitat i aspectes relacionats amb l’estètica, destaquen els colors, blanc i blau en la majoria, asèptic, que ens situa inconscientment en tot allò que relacionem amb la sanitat. És un recurs de fàcil navegació i estructura intuïtiva, tot i que seria bo que hi hagués enllaços cap a les entitats que formen part del projecte en els seus logotips, que apareixen a totes les pàgines i en cap d’elles estan actius. També recomanaríem variar la citació de Simon Leys que es repeteix a totes les pàgines per citacions d’altres autors. Igualment, es podria millorar la navegació dins del recurs, perquè actualment cal anar a la pàgina anterior perquè manca incloure l’enllaç.

En conjunt es tracta d’un recurs amb molt potencial en el qual seria interessant implicar el món bibliotecari i aprofitar-ne l'experiència amb els clubs de lectura de les biblioteques. A les biblioteques públiques ja es realitzen habitualment aquestes activitats, i es podrien vincular els processos tècnics associats a la biblioteca més propera al centre de salut, per exemple amb la gestió de lots de llibres. 

1 McDaniel, Walton B. «Bibliotherapy: some historical and contemporary aspects». ALA bulletin, 50 (Oct. 1956), p. 584-589.

2Guidelines for libraries serving hospital patients and the elderly and disabled in long-term care facilities. Compiled by a working group chaired by Nancy Mary Panella under the auspices of the Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons. The Hague: IFLA Headquarters, 2000. 48 p. (IFLA professional reports; 61). 

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament amb el Blog de l’Escola de Llibreria.

Pàgines

Subscriure a BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació agregador