Blok de BiD

De pirates i predadors editorials

1 setmana 3 dies ago

Ángel Borrego
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Morriello, Rossana (2022). Dalla pirateria dei libri all’editoria predatoria: un percorso tra storia della stampa ed etica della comunicazione scientifica. Milano: Ledizioni. 158 p. (Editoria: passato, presente e futuro). Disponible a: <https://www.ledizioni.it/checkout/order-received/55043/?key=wc_order_c2rGKG5HeyWlF>. ISBN 978-88-5526-804-2. [Consulta: 29/08/2023].

Els darrers mesos, diversos mitjans de comunicació han publicat notícies sobre comportaments deshonestos d’investigadors en publicar resultats científics (vegeu, per exemple, les publicades a El País o elDiario.es). Malgrat tractar-se d’un tema d’actualitat, el plagi o la falsificació de dades no són conductes noves i se’n poden documentar casos des dels inicis de la ciència moderna tot i que, probablement, s’han exacerbat com a conseqüència d’uns criteris d’avaluació científica centrats de manera gairebé exclusiva en el mesurament quantitatiu de la producció dels investigadors.

L’ètica de la comunicació científica constitueix el nucli de la monografia de Rossana Morriello. A aquest tema dedica l’autora el segon apartat de la seva obra. Aquest capítol central ve precedit d’un altre sobre la pirateria i té com a continuació un tercer sobre les editorials predadores. Tots tres capítols conformen una obra amb una orientació eminentment històrica, amb profusió d’exemples que il·lustren les explicacions de l’autora.

Morriello situa l’origen de la pirateria editorial a l’Anglaterra del segle XVII, justament el lloc i el moment on es regulen per primera vegada els drets patrimonials emanats de la propietat intel·lectual, és a dir, el copyright. El gremi d’editors i impressors anglesos, la Stationers’ Company, gaudia del monopoli en la producció de llibres que assegurava al membre que registrava la propietat d’un text que ningú més pogués publicar-lo. Aquesta protecció es percebia en ocasions com una limitació a la difusió de les idees polítiques, la qual cosa atorgava a la pirateria editorial una certa aura de defensa de la llibertat d’impremta que no ha perdut completament. L’autora fa un repàs de l’evolució legislativa al Regne Unit, França, Itàlia i els Estats Units que il·lustra l’augment de la pirateria a mesura que s’incrementa la industrialització de la impremta. El capítol finalitza mostrant com aquest debat ha arribat a l’edició de revistes científiques, on l’interès dels investigadors per difondre els resultats de la recerca ha portat a la proliferació de repositoris com Sci-Hub que tenen per objectiu la difusió il·legal d’articles científics.

El segon capítol de la monografia se centra, també des d’una perspectiva històrica, en l’ètica de la comunicació científica. L’autora comença traçant una línia divisòria entre l’error i la mala praxi científica en funció de la intencionalitat de l’investigador. Morriello fa un repàs d’exemples de fabricació i falsificació de dades en economia, medicina o química, mostrant que cap disciplina està exempta d’aquest tipus de males pràctiques. Un apartat del capítol tracta de comportaments deshonestos relacionats amb l’autoria, com ara els «autors fantasma» (que han participat en el desenvolupament d’un estudi però no figuren entre els seus responsables) o l’autoria honorífica (la inclusió d’autors que no han fet cap aportació al treball). A continuació, s’analitzen les tres principals causes de la retractació d’articles d’autors italians: la manipulació de dades, la manipulació d’imatges i el plagi. El capítol finalitza amb la discussió dels efectes d’aquestes males pràctiques sobre l’element essencial de la ciència: la reproductibilitat dels estudis científics.

El tercer i últim capítol de l’obra aborda el problema de les revistes científiques predadores, aquelles que cobren als autors taxes d’edició per la publicació d’articles sense comprovar-ne la seva qualitat i sense proporcionar cap tipus de servei editorial. Al text, s’ofereixen consells per a la identificació d’aquestes revistes. Altres apartats del capítol es dediquen a fenòmens com els paper mills (organitzacions dedicades a la producció d’articles falsos per vendre’n l’autoria) i els articles zombies (articles retractats però que es continuen citant com a legítims). L’últim apartat fa algunes reflexions sobre possibles intervencions per esmenar aquestes males pràctiques científiques.

En conclusió, es tracta d’una obra atractiva que resultarà especialment útil a lectors interessats a tenir una perspectiva històrica de la propietat intel·lectual i l’ètica en el món acadèmic. Es tracta d’un treball molt documentat, amb múltiples exemples que fan amena la lectura. Potser es troba a faltar una millor categorització de les conductes descrites i una reflexió més profunda sobre les seves causes i possibles solucions.

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament amb el Blog de l’Escola de Llibreria

 

© Imatge inicial de Dimitris Vetsikas a Pixabay

Àngel Borrego

Com conduir la transformació digital en les editorials acadèmiques iberoamericanes: una guia de recomanacions

2 mesos 1 setmana ago

Lluís Agustí
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Giménez Toledo, Elea; Arco Blanco, Ana del (2022). Digitalización de editoriales académicas: políticas científicas e investigación. Granada: Comares. 91 p. Disponible a: <https://www.comares.com/libro/digitalizacion-de-editoriales-academicas_141611/>. [Consulta 30/06/2023].  

El panorama de l’edició acadèmica iberoamericana està format per un conjunt de petites i mitjanes editorials universitàries, d’institucions públiques i privades, que solen publicar llibres impresos en tirades curtes, especialitzats sobretot en ciències socials i humanitats. Aquestes obres acostumen a ser concebudes i produïdes per investigadors de la regió i han estat escrites en castellà o portuguès, llengües considerades secundàries en el món de la comunicació científica. 

Tota aquesta producció serveix, evidentment, per a la transferència de resultats a la regió d’origen, però no tant per al descobriment ni la internacionalització de la ciència que s’hi produeix, ni tampoc per a la validació de la seva qualitat.

Aquest estat de coses no és d’ara i ve de lluny. L’edició acadèmica iberoamericana s’ha trobat confrontada tradicionalment a una sèrie de debilitats i problemes estructurals, com ara el de comptar amb una cadena de valor del llibre en la qual fallen dues de les baules fonamentals: una distribució eficaç i eficient, i una xarxa de punts de venda final suficientment abundant i especialitzada. Tampoc no ha ajudat el fet d’articular-se tot plegat en quasi una vintena de mercats nacionals, en ocasions poc permeables, que determinen espais de distribució insuficientment interconnectats, tal com passa també amb el mercat de les editorials comercials.

Davant d’aquest panorama, es presenta en certa manera una oportunitat sota la forma d’un repte de canvi tecnològic i de model de negoci que pot ser alhora una possible solució: la transformació digital d’aquestes editorials acadèmiques. Convertir la producció tradicional dels llibres acadèmics en obres digitals complexes, cercables i en obert. És evident que cada cop és menor el recorregut de les monografies acadèmiques per les llibreries tradicionals, però encara no és prou definit ni funcional un model de negoci alternatiu o complementari a la xarxa. Una forma de distribució de l’imprès que s’apaga, s’extingeix, i la nova distribució digital que no acaba de concretar-se.

Per tal de revertir aquesta situació de decreixement en la circulació de la monografia impresa, cal proposar alternatives de difusió a partir de la xarxa que convisquin i siguin complementàries, no excloents, amb la distribució en paper i amb els sistemes propis i consolidats de les entitats editores. I això és urgent i necessari ja que des de fa dues dècades i cada vegada de manera més accentuada, la descoberta per part del lector de les darreres investigacions no es produeix per trobar les obres impreses en el circuit de la llibreria, sinó que es produeix a partir de la consulta dels cercadors generalistes i acadèmics. Aquelles monografies que no estiguin digitalitzades no són visibles, d’alguna manera, no existeixen.

Superar aquestes debilitats resulta força complex, el conjunt és heterogeni, són moltes petites institucions i entitats acadèmiques disperses i amb inèrcies no exclusives de la regió, com per exemple, una reverència icònica pel llibre imprès per part d’editors i d’autors. 

En qualsevol cas, i tal com afirma Elea Giménez Toledo a Digitalización de editoriales académicas, aquesta transformació és urgent i crítica. En ocasions, les institucions i entitats editores no tenen la infraestructura necessària per a la tasca editorial, una labor complexa que va des de la revisió i la preparació dels originals, la producció pròpiament dita i la distribució, la difusió i la comercialització correctes i necessàries. Això val especialment per a les edicions digitals que, a més a més dels coneixements editorials tradicionals requereixen infraestructura (ordinadors i programari) i tècniques (edició de metadades i protocols d'interoperabilitat, però també màrqueting digital) propis i exclusius de l’edició electrònica. 

Cal superar les polítiques institucionals i locals, nacionals, els espais de distribució i mercat nacionals closos, i això sense perdre però les bondats de la transferència de ciència propera i potser sense haver de recórrer a l’anglès com a llengua franca, tot mantenint el castellà i el portuguès que segueixen facilitant l’accés a la ciència per a les comunitats més properes. 

Cal una transformació digital per a les editorials acadèmiques, una transformació que sigui integral i no només tecnològica, que ho sigui en la seva visió més general, en les seves polítiques d’edició vinculada a la ciència oberta, amb la introducció de la revisió en obert en els processos editorials, en consonància amb les infraestructures d'informació científica i d’acord amb les noves coordenades de l'avaluació científica. I que, a sobre, sigui econòmicament sostenible.

Per això és tan important que aparegui aquesta guia completa i en obert que pretén resoldre bona part de les qüestions relatives a la digitalització de les editorials acadèmiques, en especial les iberoamericanes, sigui quina sigui la seva dimensió. Des dels aspectes més generals com són la visibilitat d’aquestes editorials en el sistema d’informació científica, les polítiques estatals i internacionals, els aspectes purament tecnològics que els afecten, com ara l’accessibilitat i la interoperabilitat, o els criteris d’avaluació de la ciència mateixa i les editorials.

Les autores de Digitalización de editoriales académicas són especialistes reconegudes, Elea Giménez Toledo és científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) d'Espanya i directora del Grupo de investigación sobre Libro Académico (ILIA). Doctora i llicenciada en Documentació per la Universidad Carlos III de Madrid. Des del 2020, és directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. És membre del Management Committee de l’Acción COST de la Unió Europea. 

Ana del Arco Blanco és advocada especialitzada en propietat intel·lectual i assessorament a indústries culturals a Gómez de Mercado Abogados de Madrid i coautora de diverses obres especialitzades en aquests àmbits: Edición académica y difusión, Comares, 2019; El archivo de internet: Depósito legal de las publicaciones electrónicas tras el Real Decreto 635/2015, de 10 de junio, Comares, 2016.

Si bé la proposta es fa des d’Espanya i molt en consonància amb les polítiques i directives europees i espanyoles (Horizon Europe, Plan S, Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI) i la modificació de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació), fins i tot es pot confondre o pensar que tenen més a veure amb el món de les revistes científiques, la voluntat és que sigui d’utilitat a qualsevol editorial o investigador iberoamericà.

Les instruccions de la primera part de la guia són obra de Giménez Toledo i passen per saber produir tècnicament els llibres digitals, automatitzar el procés d’edició, incloure necessàriament els diversos estàndards de metadades per tal que tots els actors puguin recuperar les obres produïdes (cercadors, llibreries, biblioteques, bases de dades i plataformes acadèmiques), preveure la preservació digital i garantir-ne una accessibilitat permanent a la xarxa, disposar d’unes evidències d’ús a partir de nous sistemes de mètriques acadèmiques, posar en relleu el paper del màrqueting digital i de l’autor en la visibilitat de l’obra i, finalment, explorar les possibilitats que obre la intel·ligència artificial en el futur més immediat de l’edició electrònica.

En efecte, cal saber produir tècnicament llibres digitals consultables en tot tipus de dispositius electrònics, cercables en tots els buscadors d’informació científica. Es comenten així els formats més comuns (PDF i ePUB) i d’altres de menor difusió, però es fa especial esment en els llenguatges de marcat, amb una preferència per a l’XML, molt per davant de l’HTML, per les seves qualitats, en especial per l’estructura i recuperació que ofereixen la possibilitat de múltiples formats derivats i garanteixen una molt major visibilitat al contingut. A l’obra s’apunta que l’adopció de l’XML suposa alguna cosa més que adaptar un llenguatge més complet, també suposa un canvi d’ideologia en la qual té més importància el contingut (el capítol, la part, l’obra) que l’objecte llibre, un contingut que acaba per ser susceptible de tenir més usos que el de la monografia acadèmica. Fins al present, hi ha editorials que han convertit en PDF les seves obres i han estat penjades en obert, però no responen a una sèrie de característiques tècniques, no són recuperables i, per tant, no existeixen per al públic potencialment interessat.

És imprescindible automatitzar el procés d’edició, l’edició digital suposa una sèrie de canvis no només tecnològics davant de la impressió analògica, com per exemple l’adaptació de gestors de continguts com a eixos de la planificació i organització dels fluxos de treball.

Cal entendre la naturalesa de les metadades del llibre electrònic, de la seva inclusió –més que necessària– imprescindible. En tota la cadena de valor del llibre, les metadades són l’eina que posarà el producte en exposició, que el farà recercable, que farà que sigui descobert pels lectors. Els estàndards de les metadades, sense entrar en detall, poden ser de tipus comercial, com ara l’ONIX; temàtics, com ara THEMA; o generalistes en els protocols de recollida de dades, com ara OAI PMH. Sense aquesta medul·la del llibre electrònic, l’obra no es coneixerà, no es descobrirà. I si en el model imprès, les llibreries i les biblioteques són el punt final, en aquest nou escenari també hi entren cercadors generalistes i acadèmics, les bases de dades especialitzades i les plataformes acadèmiques.

També, resulta necessari preveure la preservació digital i garantir-ne una accessibilitat permanent, en un àmbit on la materialitat mateixa de les obres i el seu allotjament no està garantit de manera física. Els usos de sistemes com el DOI (Digital Object Identifier) i d’entitats com Crossref són actualment essencials, també dels identificadors clàssics del món del llibre.

En aquest recorregut del llibre a la xarxa, es té la possibilitat de disposar d’unes noves evidències d’ús a partir de nous sistemes de mètriques acadèmiques, semblants al del món de la revista científica, però no només. En aquesta visibilitat de l’obra acadèmica electrònica hi juguen un paper clau el màrqueting digital i l’autor, a partir de tots els canals de distribució i venda, i de les xarxes socials.

La segona part de la guia, obra d’Ana del Arco Blanco, es dedica als aspectes jurídics i no és menys interessant per les implicacions que suposen, paral·leles a les tècniques. Aquesta és també una llista de comprovació on es recorren tots els aspectes jurídics que una editorial acadèmica ha de tenir en compte a l’hora d’operar en accés obert o en accés restringit. Qüestions tan importants com ara l’aplicació correcta de les lleis de propietat intel·lectual en el món de l’edició digital, la definició clara dels titulars dels drets de les obres, l’ús de les llicències Creative Commons, les polítiques sobre accés obert amb especial referència al cas espanyol, la comercialització de llibres descatalogats i el de les anomenades obres òrfenes, això és, les obres que estan subjectes a drets de propietat intel·lectual però els titulars de les quals no poden ser localitzats o identificats, les obres de domini públic i aquelles que tenint un autoria tenen necessitat d’un contracte... 

Tanca l’obra una breu llista de preguntes més freqüents sobre les publicacions digitals en accés obert i restringit, no només acadèmiques, amb les seves respostes.

Si en alguna qüestió es podria dir que faltaria abundar seria en les qüestions de viabilitat econòmica d’aquestes editorials, i autèntic taló d’Aquil·les. Caldria reflexionar i donar les pistes a seguir de la mateixa manera, seriosa i segura, però probablement aquest no era l’objectiu de les autores o hagués calgut una tercera part, tan important com les dues primeres.

En qualsevol cas, una guia seriosa en forma de reflexió per punts i alhora divulgativa, autèntica llista de comprovació que qualsevol editor/a, autor/a o bibliotecari/ària farà bé de tenir a mà i revisar.

De lectura recomanada.

© Imatge d’Oleksandr Pidvalnyi a Pixabay

Lluís Agustí

Accés obert: aprendre de casos d’èxit en universitats

2 mesos 2 setmanes ago

Francisco Martínez-Galindo
RiuNet. Repositori institucional
Biblioteca i Documentació Científica
Universitat Politècnica de València (UPV)
ORCID: 0000-0001-6737-4320
@pacobib

De Castro, Pablo; Rovira, Anna; Rousi, Antti (2022) Successful implementation of open access strategies at universities of science & technology. Leuven: CESAER. 41 p. Disponible a: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6410867>. [Consulta: 08/06/2023].

Actualment, l’accés obert és un objectiu indiscutible a assolir per les institucions de recerca. Al promoure l’accés lliure i gratuït a la recerca es facilita l’intercanvi global sense restriccions i es potencia l’acceleració del progrés científic. L’accés obert va néixer dels investigadors mateixos, però ha estat a la darrera dècada quan s’han aconseguit majors avenços gràcies als mandats de les agències finançadores. 

Els rànquings universitaris, no obstant, no han reflectit aquesta evolució de l’accés obert de manera que permeti identificar casos d’èxit a imitar. Aquesta absència, en part, s’entén per la dificultat de mesurar aquest indicador fins a l’aparició d’eines com ara Unpaywall. Des de l’edició de 2019, el rànquing CWTS de Leiden disposa d’una classificació per percentatge de publicacions en accés obert. 

L’objectiu de l’informe Successful implementation of open access strategies at universities of science & technology, elaborat pel Grup de Treball d’Accés Obert de la CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), és conscienciar sobre la rellevància que poden tenir els factors estratègics per assolir una implantació reeixida de l’accés obert a les institucions acadèmiques, especialment a la via verda. El document s’adreça a rectors, titulars de vicerectorats de recerca i responsables de presa de decisions en universitats, especialment de Ciència i Tecnologia, que desitgin millorar les seves estratègies per aconseguir un major èxit en el camí d’arribar a un 100 % d’accés obert als resultats de recerca. També s’adreça a equips d’accés obert en aquestes universitats que desitgin avaluar els seus models existents.

El document s’organitza en tres apartats. A la primera part, el Grup de Treball realitza una comparativa de l’evolució de les posicions assolides per les seves institucions (membres del Grup de Treball d’Accés Obert 2019-2020) en les edicions 2019-21 del rànquing CWTS Leiden Open Access. La classificació es basa en el percentatge disponible de publicacions en obert cosa que permet avaluar el progrés de les institucions en la implantació de l’accés obert. 

A la segona part, s’identifiquen i es descriuen quatre factors clau d’institucions del Grup que han ajudat a aconseguir uns resultats destacats d’accés obert i, per tant, a assolir una bona posició en el rànquing CWTS Leiden en aquella categoria:

 1. Polítiques d’accés obert. Les institucions amb polítiques sòlides obtenen millors resultats en comparació amb aquelles que no tenen polítiques específiques, més enllà de les requerides pels finançadors. Aquestes polítiques han de col·locar els fluxos de treball de dipòsit al centre de l’activitat acadèmica i promoure la consolidació d’un equip institucional de suport a la implementació de l’accés obert.
   
 2. Disponibilitat i configuració del sistema institucional (repositoris/CRIS). La presència d’un repositori institucional interconnectat i un sistema de gestió d’informació de recerca (CRIS) és crucial. Es destaca la importància de la captura de metadades bibliogràfiques en el CRIS i el flux de transferència de metadades i fitxers amb la versió del text adequada al repositori, on s’ofereix en accés obert o amb un període d’embargament. 
   
 3. Personal institucional de suport a la recerca. És fonamental comptar amb un equip dedicat al suport i la capacitació en accés obert/ciència oberta dins de la institució, generalment dins de la biblioteca. Aquest equip ha d’oferir orientació i assistència als investigadors en la preparació de les seves publicacions per a l’accés obert, la validació de publicacions en el CRIS, com també en el compliment dels requisits de les polítiques de finançament. La capacitació en accés obert pot incloure temes com els drets d’autor, les llicències d’ús i la gestió de dades de recerca.
   
 4. Col·laboració i compromís institucional. La col·laboració i el compromís entre diferents actors són fonamentals per introduir l’accés obert de forma reeixida a les institucions. Això implica la participació activa dels investigadors, les biblioteques, els serveis de TI i altres departaments rellevants. La institució ha de fomentar un entorn on l’accés obert sigui valorat i protegit, i on es reconegui la seva importància per a la recerca i la reputació institucional.

A la tercera part, s’exposen tres casos d’èxit d’universitats de ciència i tecnologia europees, pertanyents al Grup de Treball que ha elaborat l’informe, que han obtingut grans ascensos en el rànquing en aquells anys. Els exemples de les universitats de Strathclyde (Regne Unit), Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) i Universitat d’Aalto (Finlàndia) mostren específicament com han abordat polítiques sòlides, la disponibilitat de sistemes institucionals adequats, el suport i la capacitació, juntament amb la col·laboració institucional, que han dut a un major compliment de les polítiques d’accés obert i a una millora en els rànquings d’accés obert. 

El mateix informe explica que els resultats de l’edició de 2021 no semblen seguir una evolució similar a la dels anys anteriors amb una escalada de llocs per part de les institucions escollides. Això és causat, en part, per l’augment del nombre d’institucions en el rànquing i, per altra banda, pel fet que l’ecosistema de la ciència oberta, i l’accés obert en particular, està sotmès a múltiples canvis. Per posar algun exemple, en els darrers anys el Pla S ha estat una palanca amb la qual moltes institucions han signat acords transformatius amb editorials que han modificat els seus percentatges d’articles en accés obert. Recentment, a Espanya, s’ha publicat l’Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA), similar a altres polítiques de ciència oberta nacionals, que inclou com un dels seus eixos estratègics «l’accés obert a publicacions científiques». 

L'edició del rànquing CWTS Leiden Open Access de 2022 constata que per escalar posicions no n’hi prou a millorar el percentatge de resultats de recerca institucional disponibles en obert; a més, la millora ha de ser més significativa que la d’institucions de classificació similar. Amb un panorama en constant evolució és necessari que les institucions facin un seguiment dels seus resultats en edicions consecutives del rànquing.

La creació de rànquings sempre està subjecta a crítiques, les metodologies usades poden mostrar uns resultats esbiaixats; per exemple, el rànquing del CWTS es basa en dades de Web of Science (WoS) per la qual cosa les publicacions en accés obert fora d'aquesta base de dades no són tingudes en compte a l'hora de fer la classificació. Per la seva banda, les institucions estan creant els seus propis monitors d'accés obert, com la UPV, a vegades amb informació agregada com CRUE o les universitats catalanes. L'ENCA també ha inclòs entre les seves mesures d'actuació la mesura, de forma periòdica, el grau de compliment de la política nacional d'accés obert recollida a la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Tots aquests monitors i rànquings són passos fins que la normalitat sigui publicar en accés obert, i calgui explicar per què alguna publicació no està en obert.

El valor de l’informe, independentment d’avaluar quantes posicions s’ha mogut en el rànquing una institució, és que permet explorar les propostes dels casos d'èxit detectats com palanques per optimitzar les seves estratègies d’accés obert, i amb això millorar el percentatge d’accés obert en els seus resultats de recerca. Acaba la ressenya amb la mateixa frase que l’informe: el que realment importa és el progrés col·lectiu per fer de l’accés obert l’estratègia de comunicació acadèmica predeterminada.

 

© Imatge inicial de Ronald Carreño a Pixabay

Francisco Martínez-Galindo

Universitat i recursos en streaming: una enquesta a les biblioteques nord-americanes

2 mesos 4 setmanes ago

Sara Zerini
Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Cooper, Danielle M.; Ruediger, Dylan; Skinner, Makala (2022). Streaming media licensing and purchasing practices at academic libraries: survey results. [New York]: Ithaka S+R. 26 p. Disponible a: <https://doi.org/10.18665/sr.316793>. [Consulta: 25/06/2023]. 

L'informe Pràctiques de llicència i adquisició de continguts en streaming a les biblioteques universitàries (Streaming media licensing and purchasing practices at academic libraries), publicat per l'organització Ithaka S+R ens dona una àmplia i detallada perspectiva sobre l'adquisició d'aquest tipus de recursos al món acadèmic nord-americà.

L'informe s'enfoca en els processos i estratègies d'adquisició de les biblioteques acadèmiques nord-americanes dels streaming media, els continguts multimèdia en línia. Durant el 2021, l'organització va dur a terme una enquesta realitzada en col·laboració amb 24 biblioteques acadèmiques i centrada en els proveïdors de continguts en streaming amb qui les biblioteques treballen majoritàriament, en els models d'adquisició i acords de llicència, i en els pressupostos que les biblioteques dediquen a aquests continguts.
En concret, l'informe analitza les respostes de 297 institucions nord-americanes (taxa de resposta del 20 %) i 12 institucions canadenques (taxa de resposta del 50 %).

Visió de les llicències de contingut en streaming

La gran majoria de les biblioteques (el 88 %) treballa a partir de l'adquisició de plataformes de streaming, i poques ho fan amb distribuïdors independents (7 %), o amb recursos en accés obert (3 %). Pràcticament, la totalitat de les biblioteques utilitza múltiples sistemes d'adquisició de forma simultània i l'enquesta es planteja en clau de resposta múltiple en aquest apartat: la gran majoria compra els continguts en streaming a curt termini (el 94 % utilitzen aquesta opció) o a llicència perpètua, si aquesta està disponible (70 %). Els sistemes més usats són la subscripció (90 %) i la comanda directa (82 %).

Els proveïdors que dominen el mercat són Kanopy amb el 83 % de les biblioteques entrevistades que hi tenen subscripció i Alexander Street amb el 80 %, després Infobase, Swank's Digital Campus i Naxos, present en més del 50 % de les biblioteques. La majoria de les biblioteques tenen subscripcions actives amb més d'un proveïdor a la vegada. En gran part de les biblioteques, els encarregats de prendre decisions sobre els materials adquirits són els professionals responsables de la col·lecció, els bibliotecaris referents o liaisons.

El factor més important que influeix en les decisions sobre l'adquisició dels recursos en streaming és l'impacte en la docència, seguit pel cost anual i la qualitat dels continguts. Entre els factors menys determinants, en canvi, hi ha la possibilitat d'escollir entre diferents modalitats de pagament, i la relació amb el proveïdor.

Es destaca que la pandèmia de la COVID-19 va afectar la demanda de continguts en streaming, però l'evidència suggereix que la pandèmia va ser un accelerador d'una tendència que ja s'estava produint i no pròpiament la causa. No obstant, les estratègies de llicència de streaming media no han evolucionat al mateix ritme de l'augment de la demanda des de la pandèmia; només el 23 % de les biblioteques informen de canvis en la seva estratègia d'adquisició, tot i que el 42 % reconeix l'augment de la demanda: això es pot explicar perquè algunes biblioteques ja tenien estratègies efectives abans de la COVID-19.

Entre les biblioteques que van canviar la seva estratègia d'adquisició durant la pandèmia, destaquen aquelles amb una gran població d'estudiants al campus, a causa del canvi sobtat a la docència en línia. Algunes de les biblioteques van haver de canviar els models d'adquisició de no mediats a mediats, perquè els models no mediats es van tornar insostenibles enmig del nou augment de la demanda. Ara, després de la pandèmia, s'espera que la demanda de streaming continuï.

Respecte al pressupost, l'enquesta informa que durant el curs 2021-22, dos terços de les biblioteques van gastar entre l'1 i el 6 % del seu pressupost en streaming de mitjans. I més d'una quarta part preveu augmentar per sobre del 10 % aquesta despesa en els propers cinc anys. Les escoles de batxillerat i màster també gasten un 5 % dels seus pressupostos anuals de materials docents en streaming, amb una previsió similar de creixement en els propers anys. Les universitats de doctorat hi dediquen un 2 % del seu pressupost i esperen arribar a un 5 % en cinc anys. Aquests augments del pressupost per a mitjans de streaming, no obstant, són incerts, ja que durant els últims anys el 56 % dels entrevistats va veure un augment del pressupost concretat en els recursos en streaming, però, al mateix temps, el 49 % de les biblioteques va experimentar una disminució del pressupost general per adquisició de materials (de qualsevol tipologia). És interessant destacar, que només el 35 % dels centres preveu un augment del pressupost mentre un altre 35 % en preveu justament una disminució.

En línia general, no sorprèn que poques biblioteques estiguin interessades a adquirir noves tipologies de continguts en streaming, probablement arran d'aquesta incertesa sobre el pressupost durant els propers anys: només un 3-5 % està interessat en l'adquisició de pòdcasts, recursos de realitat augmentada/virtual o videojocs per als usuaris.

El 86 % de les biblioteques continua comprant el material audiovisual en suports físics, sobretot a causa de la rendibilitat i la disponibilitat encara bastant limitada de continguts a les plataformes de streaming, i han de gestionar els mitjans físics juntament amb l’streaming per satisfer la demanda creixent. El 46 % de les biblioteques digitalitza VHS/DVD a petita escala, utilitzant majoritàriament sistemes interns per a la digitalització. Després de la digitalització, els mitjans s'allotgen en els seus servidors interns o LMS (Kaltura (29 %), Alexander Street (25 %) i Kanopy (20 %) estan entre les plataformes d'allotjament més habituals de les disponibles al mercat).

El punt de vista canadenc

Entre els objectius d'aquest estudi d'Ithaka S+R hi havia el repte d'examinar les diferències nacionals en les pràctiques d'adquisició de continguts en streaming entre biblioteques, especialment centrant-se en les institucions canadenques a través del consorci CARL (Canadian Association of Research Libraries). Hi van participar dotze biblioteques d'aquest consorci. Els resultats van posar de manifest que les biblioteques canadenques enfocaven la presa de decisions per la compra de llicències de streaming sobretot en l'impacte en la docència i no tant a factors com el cost o els sistemes integrats.

El curs 2021-2022, la majoria de biblioteques CARL van destinar el 2 % o menys del seu pressupost de materials a mitjans de streaming, però, de la mateixa manera que les americanes, s'espera que es dupliqui en cinc anys.

Els bibliotecaris de la CARL concorden, per unanimitat, que la demanda de streaming media va augmentar des del març de 2020, mentre només el 42 % dels estatunidencs havia respost afirmativament. Les raons d'aquesta disparitat inclouen, possiblement, factors com ara canvis en les disposicions de drets d'autor (fins fa molt poc temps els docents no podien utilitzar continguts de vídeo en les classes sense llicències específiques), opcions de streaming limitades abans de la pandèmia i polítiques més estrictes per la COVID-19 al Canadà.

Conclusions

La investigació d'Ithaka S+R, conclou posant de manifest la importància creixent dels recursos en streaming en les prioritats d'ensenyament i aprenentatge en les biblioteques, especialment a partir de la pandèmia. Les biblioteques estan invertint més en contingut en streaming per satisfer les necessitats dels estudiants i millorar la docència en les seves institucions. Com que els costos d'aquests recursos consumeixen una part important dels pressupostos de les biblioteques, esdevé crucial posar en valor aquests recursos fent-ne una comunicació efectiva: les biblioteques hauran de demostrar el valor pedagògic dels recursos, fer un seguiment de l'ús, adaptant-se a les necessitats en constant evolució i fomentant la relació amb els docents.

Els venedors hauran d'alinear la seva oferta amb les necessitats d'ensenyament i aprenentatge, posant de manifest i sabent explotar millor el valor pedagògic dels recursos en streaming i les substancials diferències amb els formats més estàtics i els recursos tradicionals.

Finalment, l'estudi suggereix que les biblioteques i els proveïdors encara han d'explorar completament la integració dels continguts en streaming en l'educació superior.

A mesura que aquests continguts van creixent, el repte més important de les biblioteques universitàries serà, doncs, avaluar el seu paper i la seva efectivitat com a materials pedagògics essencials.

Si bé, en termes generals, els resultats demostren una evolució bastant previsible d'aquest tipus de continguts, sí que les dades de l'estudi poden ser útils per al plantejament de les futures polítiques d'adquisició i poden ser especialment rellevants per proveïdors d'aquest tipus de recursos.

La globalització dels recursos acadèmics ens fa pensar que l'evolució a casa nostra d'aquest tipus de continguts pot tenir un creixement similar. No obstant, seria interessant dur a terme un estudi similar més enfocat al món hispanoparlant o, a més petita escala, a les universitats del nostre país.

© Imatge inicial de Michal Jarmoluk a Pixabay

Sara Zerini

Creant espais de biblioteca per al present i futur: un nou tractat de referència

3 mesos ago

José Pablo Gallo León
Director de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant

Hickerson, H. Thomas; Lippincott, Joan K.; Crema, Leonora (eds.) (2002). Designing libraries for the 21st century. Chicago: Association of College and Research Libraries 2022. XIII, 447 p. Disponible a: <https://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/booksanddigitalresources/digital/9780838936726_OA.pdf>. [Consulta: 01/06/2023].

Es pot afirmar que la tecnologia de la informació imperant a cada època sempre ha determinat la forma de les biblioteques. Però els darrers canvis han anat potser més enllà, perquè ja no és necessari arribar on es troba físicament registrada la informació i accedir-hi de forma directa en el seu suport palpable. Això és, desapareix la necessitat de la localització per a l’accés a la informació. 

Això fa que, des dels anys 60 del segle XX1, gairebé a la prehistòria dels ordinadors, la vigència de les biblioteques es va començar a posar en dubte, almenys com a ens físic i presencial. De forma recurrent, diversos autors de la talla d’F. W. Lancaster han seguit fent pronòstics preocupants, alguns amb fort impacte, com els d’Scott Carlson (2001) o Brian T. Sullivan (2011)2. Però la irrupció de la World Wide Web a mitjan anys 90 va suposar un punt quasi de ruptura. 

No obstant, durant aquests anys les biblioteques han anat evolucionant i adaptant-se als canvis. És més, des dels 80 fins a la Gran Crisi de 2007 les biblioteques físiques van viure una època de bastant esplendor. 

Existeix el problema que el terme mateix biblioteca es refereixi a un espai físic; i que la imatge popular d’una biblioteca sigui la de prestatgeries amb llibres. En part, i ara per ara, segueix sent això, però les tecnologies i l’evolució mateixa de la societat provoquen que sigui molt més. 

En una etapa inicial, vam automatitzar les tasques i els accessos, però basant-nos en models físics. La societat xarxa ha suposat un canvi més profund, amb modificacions en la socialització, adquisició del coneixement, etc. És un canvi global, que afecta de forma profunda l’essència de les biblioteques i, per tant, la seva forma física. Igualment, la tecnologia de la informació canvia ineludiblement un espai destinat a l’explotació d’aquella informació. Modifica els seus serveis i, consegüentment, els seus espais. Cosa lògica en una arquitectura que ha de ser originalment funcionalista. Però, como s’indica en el segon capítol del llibre que ens ocupa, l’exemple més important de la capacitat de transformar-se i afrontar el futur de les biblioteques és, precisament, les biblioteques que s’han reformat o construït en els darrers 20 anys.

Així, Ashkenas (2015)3 va indicar que no n’hi ha prou amb modificacions parcials o aïllades, sinó que cal un conjunt més ampli de canvis interdependents i interconnectats que només es podrien descriure com a transformacionals.

En aquest context, neix el llibre Designing libraries for the 21st century, editat per Tom Hickerson, Joan Lippincott i Leonora Crema. Es tracta d’una obra hereva de les conferències del mateix nom que es van iniciar a la Universitat de Calgary el 2012. Per això, els nombrosos autors procedeixen, majoritàriament, d’aquestes. 

Els editors indiquen la seva intenció que el llibre tingui una perspectiva holística del procés de disseny d’una biblioteca o de la seva renovació, no només centrat en les instal·lacions físiques. S’estudia des de la visió i primers conceptes fins al moment de la publicitat i difusió. Pretén orientar i proporcionar bones pràctiques a tothom que s’hi apropi, bé per estar en el moment de la planificació i construcció, bé per interès acadèmic o com a eina per persuadir a qui pren les decisions al respecte. Vol ser pràctic i inspirador al mateix temps, però no és un manual que guiï cada pas del procés, sinó més aviat un tractat sobre totes les variables necessàries per dur-lo a terme. 

El leitmotiv del llibre és la dificultat per dissenyar edificis en aquests moments. Hem passat de dissenyar basant-nos en el llibre a basar-nos en les persones, adaptant-nos al mateix temps a un entorn tecnològic canviant. Es pot trobar un fil que guia tot el llibre i que ja hem suggerit: que les tecnologies han canviat la societat, la forma d’aprendre i la forma d’accedir a la informació, variant per tant de forma ineludible la forma mateixa de les biblioteques. Centrat en les biblioteques acadèmiques, la principal inquietud és la seva habilitat per afavorir l’aprenentatge i adaptar-se als objectius de la institució. O sigui, dissenys centrats en el bon servei a la comunitat, per la qual cosa s’emfatitza la seva importància, com també de la inclusió.

D’aquesta forma, la monografia presenta les principals tendències en la concepció d’aquests llocs i identifica estratègies per preparar les biblioteques del futur. Entre les primeres, la construcció d’espais actius, socials i rics en tecnologia. Llocs on vingui de gust estar-s’hi i que siguin flexibles o, en paraules de Hickerson, un dels editors, permeables. És a dir, dissenyats segons l’expectativa de canvis continus, alguns previstos i d’altres encara no imaginats, amb plantejaments oberts que generen flexibilitat espacial.

El llibre no obvia la pandèmia i el que va suposar. Diversos autors l’aborden parcialment, però no és un assumpte fonamental, ja que s’indica que no ha canviat les tendències a llarg termini. Així i tot, s’assenyala que va provocar pèrdues reals en l’aprenentatge i en la productivitat investigadora, per la qual cosa s’ha produït un estimació renovada per la biblioteca com a lloc. 

S’estructura en vuit seccions temàtiques i 28 capítols, més la introducció i uns apèndixs:

 • Biblioteques acadèmiques del segle XXI en un entorn en evolució. La primera secció ofereix una visió general de les qüestions clau que qualsevol persona que planegi avaluar i abordar els seus espais bibliotecaris ha de tenir en compte per garantir l’èxit.
   
 • Alineació amb la visió institucional, donat que les universitats també estan canviant els seus objectius, impactant en el disseny de les biblioteques.
   
 • Col·laboració amb arquitectes, dissenyadors i planificadors, cosa que és des de sempre un tema recurrent en qualsevol manual.
   
 • Qüestions clau en la planificació. Mesura d’usos i la seva interpretació; què fer amb les col·leccions en paper; o la introducció de les tecnologies. Es dedica un capítol a l’accessibilitat i el disseny universal per aconseguir-la.
   
 • Col·laboracions i convergències. Renovar els espais existents per fomentar la col·laboració amb altres unitats de la universitat, sobretot al voltant de la utilització d’espais per a l’aprenentatge. 
   
 • Lideratge, canvi organitzacional i noves funcions del personal. Dins d’aquella visió holística que havíem indicat, entra en temes poc habituals per a aquest tipus d’obres, com la planificació estratègica i del canvi. Alguns d’ells tan obertament delicats com la composició de la plantilla per a aquell canvi. 
   
 • Programació per a la recerca, l’aprenentatge i la comunitat. És la secció amb més capítols i més heterogènia, amb diversos estudis de cas sobre diferents aspectes que es poden incloure en la nova biblioteca. 
   
 • Mirant cap al futur. La vuitena secció serveix com a resum i desglossa els desafiaments en el disseny de biblioteques als quals ens enfrontem.

Valoració

Com a punts forts de l’obra es poden destacar la visió àmplia i l’exhaustivitat del seu abast, que aborda pràcticament tot el procés de disseny. Igualment, resulta molt valuós que es refereixi a exemples concrets que, dins de la limitació geogràfica, estan molt ben seleccionats. Poden servir com a inspiració o com a models a imitar, amb gran quantitat d’imatges. També s’agraeix que una obra d’aquest pes es trobi disponible de lliure accés.

Com a punts dèbils, la diversitat d’autors i l’ambició mateixa que hem assenyalat que té com a conseqüència que no aconsegueixi la cohesió d’un manual d’aquest tipus. Igualment, es troba a faltar una bibliografia completa. 

D’altra banda, no és en si mateix una debilitat, però hem de tenir clar que, encara que exhaustiu en el seu plantejament del procés, és restrictiu en el seu objectiu, al centrar-se gairebé exclusivament en biblioteques acadèmiques nord-americanes. Només se citen uns altres dos exemples notables: la Biblioteca Pública de Calgary i la Biblioteca Nacional de Qatar.

De forma potser més anecdòtica, tampoc el títol és especialment afortunat, al no reflectir aquesta orientació. A més, com diu Chris Bourgh (directora de la biblioteca del MIT) no se sap si té sentit seguir parlant d’una biblioteca per al segle XXI, donat que en portem gairebé un quart.

No obstant, el llibre és, des del moment de la seva aparició, un clàssic de consulta imprescindible. Juntament amb Khan (2022) i Schlipf & Moorman (2018)4, constitueixen el triangle de grans treballs anglosaxons d’avui dia. 
 

Notes

1. Alvin Toffler ja es preocupava pel tema ja el 1963 [Citat per McAdams, Nancy R. (1987). «Trends in academic library facilities». Library trends, vol. 36, no. 2, p. 287-298.]

2. Carlson, Scott (2001). «The deserted library». The Chronicle of higher education, vol. 48, no. 12, p. A35–A38. [Consulta: 07/06/2023]. Sullivan, Brian T. (2011). «Academic library autopsy report, 2050». The Chronicle of higher education, January 02. [Consulta: 07/06/2023].

3. Ashkenas, Ron, (2015). «We still don’t know the difference between change and transformation». Harvard business review [blog]. [Consulta: 07/06/2023].

4. Khan, Ayub; Thebridge, Stella (2022). Better by design: an introduction to planning designing and developing library buildings. 2nd ed. London: Facet Publishing.

Schlipf, Fred. A.; Moorman, John. A. (2018). The practical handbook of library architecture: creating building spaces that work. Chicago: American Library Association.
 

© Imatge inicial de Pexels a Pixabay

José Pablo Gallo León

Un treball humil sobre els mediadors de la lectura entre infants i joves

3 mesos 1 setmana ago

Teresa Mañà
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)

Estudio sobre los valores y enfoques de los profesionales del fomento de la lectura. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2022. 80 p. Disponible a: <https://fundaciongsr.org/wp-content/uploads/2023/02/Mediadores.pdf>. [Consulta: 27/03/2023]. Més informació: <https://canallector.com/docs/3598/>.

Aquesta publicació ha estat elaborada per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) des del seu servei anomenat Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura (LCFL), entitat on s’agrupen totes les iniciatives de la institució per generar idees, línies de treball i estudis en el context del III Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte. Entre les línies d’actuació d’aquest pla es contemplen ‒com no podia ser d’una altra manera‒ estudis sobre el tema de la lectura; aquest, específicament, està centrat en els professionals que treballen en el foment de la lectura dels joves.

L’estudi es proposa analitzar els valors i les visions de persones dedicades al foment de la lectura entre els joves (de fet, la publicació té, a més del títol citat, un altre títol més descriptiu a la contraportada, Visiones de los profesionales que trabajan en el fomento de la lectura de los jóvenes). Aquests professionals, anomenats genèricament «mediadors», són aquelles persones l’activitat professional de les quals consisteix a afavorir l’accés als llibres com a forma d’oci i també a fomentar l’interès i la pràctica de la lectura.

Ens permetem un petit aclariment lingüístic. «Mediador» i «mitjancer» són paraules sinònimes en català que es refereixen totes dues a la persona que intervé entre altres persones per posar-les d’acord; és a dir, a la persona que fa una mediació. En aquest cas, la mediació es fa entre una persona i una acció (llegir) o un objecte (llibre). «Mediador» té un origen més culte i, probablement per proximitat al castellà, és el terme usat en l’àmbit que comentem: el mediador escolar de lectura literària, la formació de mediadors per a la promoció de la lectura, el mediador de lectura, són exemples del seu ús. 

Qui són els mediadors segons aquest estudi? En la llista de participants que han col·laborat en aquest estudi hi trobem «profesionales de largo y reconocido prestigio» (sic) escollits, tal com es fa constar en els prolegòmens, de l’àmbit d’Espanya i Iberoamèrica, sense cap intenció de representativitat. Són bibliotecaris, tècnics de gestió cultural, editors i organitzadors de trobades i festivals, coordinadors de premis i, ‒no hi podien faltar en els temps actuals‒ prescriptors de lectura amb incomptables seguidors a les xarxes. En concret, l’estudi recull l’opinió de: professionals de biblioteques de Lleó, la Corunya, Múrcia, Lisboa, Xile; dues entitats mereixedores del Premi Nacional de Foment de la Lectura; gestors independents d’entitats de foment de la lectura de Salamanca, Gijón, Sevilla; els responsables d’una fira del llibre i una bookstagrammer. En el conjunt, hi ha noms de referència com Raquel López, Luis Miguel Cencerrado o Freddy Golçalves Da Silva, però que els escollits com a organitzadors de la fira siguin d’Eslovènia (que d’altra banda, no és d’Espanya ni d’Iberoamèrica), havent-hi la Feria del Libro de Madrid o el Món Llibre de Barcelona, no deixa de sorprendre. En total, només 28 persones. 

L’estudi es proposa recollir les visions o percepcions d’aquests professionals del foment de la lectura sobre diferents qüestions, com l’objectiu del seu treball, l’evolució dels comportaments i les necessitats dels destinataris o les oportunitats de millora de l’impacte de les seves accions, amb l’objectiu final de generar un instrument per afavorir la innovació metodològica dels mediadors. Els aspectes que centren l’interès de la investigació són: 

 1. Tipologia dels destinataris de les activitats de foment de la lectura; 
   
 2. Relacions i dinàmiques entre institucions i destinataris; 
   
 3. Sistemes per al disseny de les activitats; 
   
 4. Valoració de la LIJ com a estímul; 
   
 5. Impacte de la pandèmia de la covid-19; 
   
 6. Camins per a la innovació; 
   
 7. El treball en col·laboració, i 
   
 8. Propostes de transformació. 

En totes aquestes facetes es recullen, sobretot, els comentaris dels entrevistats, dels quals els redactors de l’estudi en fan una síntesi i en treuen alguna conclusió aproximada. Algunes d’aquestes conclusions són: 

 • Entre els joves es donen diferents perfils: els que sense pudor proclamen no llegir, els que els interessa més la qualitat que la quantitat i els que llegeixen molt.
   
 • Els gèneres que interessen els joves lectors són fantasia i els seus subgèneres i temes conjunturals (feminisme), amb un increment pel còmic i pels derivats dels audiovisuals.
   
 • A les biblioteques es duen a terme moltes accions de promoció lectora, però de vegades passen desapercebudes.
   
 • S’apunta la necessitat d’ampliar la mediació als adults que acompanyen els més petits.
   
 • Els mediadors consideren que tenen un alt grau d’autonomia en les programacions i que aquestes s’ajusten als gustos i edats del públic, sobretot, a les biblioteques; així mateix, reconeixen que es fan més activitats per al públic infantil que per al juvenil.
   
 • El volum d’activitats s’ha incrementat, però es detecta una certa reducció del pressupost, poca innovació en els programes, escassa implicació de les polítiques publiques i, per contra, massa actuació sense avaluar o determinar clarament els objectius.
   
 • La pandèmia va estimular la creativitat i les fórmules híbrides de treball, però moltes persones prefereixen l’experiència presencial.
   
 • Els mediadors se senten insegurs en l’ús de dinàmiques més innovadores (Wattpad, Bookstagram, Book Tok, Goodreads o Twitch).
   
 • Cal la col·laboració de les famílies i amb totes les organitzacions i institucions que treballen en aquest camp, cal millorar les estratègies i introduir transformacions en l’àmbit escolar.

Tot i que només mostrem una selecció de les que ens han semblat més rellevants, el conjunt de l’estudi apuntala certeses i no aporta gaires novetats. Totes les opinions recollides en els diferents apartats s’acompanyen de fragments dels literals obtinguts en les entrevistes, diversos i, fins i tot, contradictoris en alguns casos. En algun moment, els mateixos redactors opinen que apleguen les idees en un context de bastantes divergències. 

Es tracta d’un estudi de caràcter qualitatiu, basat en entrevistes i grups de discussió, en el qual només es recullen percepcions i opinions sense que se’n pugui concloure cap representativitat estadística ni cap conclusió contrastada. Se’ns donen també les xifres d’una campanya promoguda a través dels comptes de Twitter de la FGSP que va obtenir resposta de 1.049 usuaris (@canallector) i 1.734 usuaris (@fundaciongsr @casalector), una acció del tot inconsistent i on difícilment es pot atorgar cap valor a les respostes, com tampoc ho fan els responsables de l’estudi.

En les conclusions, els redactors reconeixen que encara que es tracta d’un plantejament humil (sic, p. 75) confien que serveixi com a material per a una reflexió crítica, que suggereixi propostes d’innovació i pautes que ajudin les institucions a redefinir l’organització de les accions de foment de la lectura. En fan un resum ben estructurat des de la visió de les organitzacions, els professionals, els destinataris, els continguts (la LIJ) a més d’un resum de les propostes derivades de les converses. Al lector interessat en el tema, probablement li resultarà suficient la lectura d’aquest darrer apartat (p. 75-80).

En conjunt, l’obra es proposa un objectiu encertat i ambiciós, però obté uns resultats veritablement «humils» i també previsibles que no contribueixen a conèixer i millorar la situació. D’un estudi tan limitat pel que fa al plantejament i, sobretot, a la metodologia, difícilment se’n podia derivar una investigació útil i rigorosa. 

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament al Blog de l’Escola de Llibreria.
 

© Imatge inicial de Kranich17 a Pixabay

Teresa Mañà

Crònica de la Jornada Internacional GLAM+Wikiverse+GENDER: explorant les possibilitats dels projectes Wikimedia en el món de biblioteques, arxius i museus amb perspectiva de gènere

3 mesos 2 setmanes ago

Aida Maideu Vergés
Nubilum 

Jornada Internacional #GLAM+WIKI+GÈNERE (2023): explorant les possibilitats Wikimedia en el món de biblioteques, arxius i museus amb perspectiva de gènere. Barcelona: FIMA. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=bPusslPMfv4>. [Consulta: 05/06/2023].

El passat 23 de maig va tenir lloc a la sala d’actes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA) de la Universitat de Barcelona la Jornada Internacional GLAM+Wikiverse+Gender. Aquesta jornada, organitzada en el si del projecte Women&Wikipedia, del qual Núria Ferran-Ferrer és investigadora principal, se centrava en la presentació de projectes impulsats per diferents institucions del sector GLAM –Galleries, Libraries, Archives and Museums– vinculades a l’univers Wikimedia i amb el focus en la perspectiva de gènere. 

Va encetar la Jornada la Núria-Sara Boronat Miras, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona qui, des del punt de vista de la filosofia, va reflexionar sobre la importància de la preservació i la democratització del coneixement a través d’instruments col·laboratius com ara la Viquipèdia. A més, va posar èmfasi en la importància d’examinar com s’està categoritzant la informació, mencionant de passada el concepte del Feminisme de dades, el qual parteix de la base que les dades no són neutrals ni objectives.

La keynote de la Jornada la va pronunciar Laurie Bridges, catedràtica i bibliotecària de l’Oregon State University (Estats Units d’Amèrica). Bridges, autora del llibre Wikipedia and academic libraries: a global project, disponible en accés obert, apuntava a la posició dels professionals de la informació com a promotors de projectes relacionats amb l'univers Wiki, més que no prenent el rol d’editors o «viquipedistes». Es va parlar de les campanyes #1Lib1Ref, gràcies a les quals cada any s’afegeixen milers de citacions a la Viquipèdia, o #EveryBookItsReader / #ACadaLlibreElSeuPúblic per incrementar la informació sobre llibres a l’enciclopèdia. A més, Bridges va presentar altres projectes relacionats amb l’àmbit educatiu a diferents nivells, tant propis a la Universitat d’Oregon com d’altri, els quals posen de manifest la vocació pedagògica del personal bibliotecari. 

Elena Sánchez Nogales, responsable de BNElab, el projecte per a l’impuls de la innovació i la reutilització de dades i recursos digitals de la Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE), va exposar alguns projectes que s’han endegat des d’aquesta institució que van en dues línies específiques: d’una banda, per pal·liar la bretxa de gènere a la Viquipèdia a través de la visibilització mitjançant projectes col·lectius, un exemple del qual és el Día de las escritoras, crescut exponencialment tant en el pla geogràfic com en el temporal. Per altra banda, la BNE ha posat grans esforços els últims anys a repensar la manera en la qual s’ha preservat la informació al llarg dels anys per millorar-la, fer-la accessible, intentant revisar els biaixos de les dades i buscant promoure la creació de nou coneixement i la capacitat de resolució de les noves preguntes que planteja la societat. Alguns projectes que van en aquesta línia són Comunidad BNE, BNE Escolar o BNElab

Tot seguit, Michael David Miller, bibliotecari agregat i viquipedista a la Universitat McGill de Montreal, Canadà, va presentar de forma acurada la situació de la Viquipèdia al Quebec posant el punt de mira, especialment, en la presència de continguts relacionats amb la categoria LGBTQ+. Miller va presentar alguns projectes que ha coordinat per incrementar la presència d’aquests continguts a la Viquipèdia quebequesa en col·laboració amb entitats com Le centre communautaire LGBTQ+ de Montréal o Archives gaies du Québec (AGQ); altres projectes per pal·liar la bretxa de gènere en l’àmbit educatiu centrat en l’edició de biografies de dones poetesses del Quebec, o el projecte Croissant Boréal, destinat a la millora dels continguts relacionats amb aquesta regió. 

Una reflexió interessant que va posar sobre la taula aquesta comunicació fou si la pròpia existència d’un contingut a la Viquipèdia acaba justificant la seva existència real o en ratifica la seva importància. Concretament, Miller va fer un paral·lelisme amb els continguts LGBTQ+ i la importància que pren incrementar-los per millorar els referents i visibilitat d’aquesta comunitat al Quebec. 

Anna Costal i Sílvia Redondo van compartir taula per exposar, cadascuna, les seves pròpies experiències capitanejant projectes Viquimèdia en el sector més artístic. En primer lloc, Anna Costal, professora del Departament d’Estudis Culturals i Musicals de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), va presentar el Viquiprojecte ESMUC. Aquest projecte, desenvolupat dins dels estudis universitaris d’aquesta Escola, compta amb una trajectòria de 10 anys de vida i amb la publicació de prop de 600 articles a la Viquipèdia catalana. L’objectiu és incorporar continguts musicals aprofitant la investigació que es fa en el context acadèmic i, així, apostar per la transferència dels coneixements propis d’aquesta institució posant-los a disposició pública. A més, s’aprofita aquesta transferència de coneixement, inserida dins el mateix currículum de les assignatures, per revertir biaixos de gènere, racials o visibilitzar grups minoritzats. Una altra vessant d’aquest viquiprojecte, en aquest cas en format àudio, és la pujada a Wikicommons d’enregistraments sonors que es duen a terme en cooperació amb estudiants de diferents disciplines, com la interpretació i la sonologia. 

En el seu torn, Sílvia Redondo va exposar l’extensa trajectòria de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en la realització de projectes Wikimedia, especialment amb l'objectiu de visibilitzar les dones artistes del nostre país. Amb aquest propòsit, aquesta institució ha dut a terme diverses activitats, com l'organització de viquimaratons per augmentar els continguts sobre dones artistes a la Viquipèdia des del 2021, el seguiment de la campanya #1Lib1Ref en col·laboració amb el CRAI Biblioteca de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, així com una activitat amb alumnes de màster d’aquesta mateixa Universitat. Redondo va destacar, sobretot, la feina de les professionals que comporta la preparació d’una viquimarató, un apunt que de nou posava en valor el rol de les persones que treballen a les biblioteques com a organitzadores i promotores d’aquest tipus de projectes. Va animar les institucions GLAM a generar iniciatives en els projectes Wikis i fer-ho amb el consell i suport de l’Amical Wikimedia

L’encarregada de tancar la Jornada va ser Carme Fenoll Clarabuch, directora de l’Àrea de Cultura i Comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, qui va posar en marxa el projecte Bibliowikis l’any 2012. Fenoll va compartir les seves reflexions sobre les comunicacions de la Jornada i va expressar un desig d'imaginar un alumnat universitari ben format en Viquipèdia, que faci de suport a les institucions per mantenir un ritme constant d'edició i creixement de continguts. 

Com a conclusió, la Jornada Internacional GLAM+Wikiverse+Gender va ser un esdeveniment inspirador que va posar de manifest el valor d’iniciatives relacionades amb l’univers Wiki, organitzades en el si de les institucions del sector GLAM, com a eina per pal·liar la bretxa de gènere i revertir els biaixos existents a la informació. L'ús de la Viquipèdia com a eina de generació col·laborativa del coneixement i el paper de les biblioteques i els seus professionals com a agents del canvi són factors clau en la democratització de la informació, la promoció de la igualtat de gènere i la visibilització de col·lectius minoritzats i, per tant, és cabdal continuar creixent en aquesta direcció. 

Podeu recuperar l’enregistrament complet de la Jornada al canal de YouTube de la FIMAUB

Les institucions organitzadores del projecte van ser el Projecte W&W amb la col·laboració del COBDC, Bibliowikis d’Amical Wikimedia, Màster en Humanitats Digitals, Universitat de Barcelona i Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona.

© Imatges d’Aida Maideu

Aida Maideu
23 hores 2 minuts ago
Reseñas de Biblioteconomía y Documentación
Subscriu-te a Canal Blok de BiD