Call for papers - número 44

Número 44 (juny 2020)
Temàtica: Dones i memòria: lluitant contra l’oblit i la invisibilitat
Coordinadors: Remei Perpinyà (UAB) i Anna Villarroya (UB)
Termini de recepció d'originals: 1 de desembre de 2019
Instruccions per als autors: https://bid.ub.edu/instruccions-als-autors
 
Els darrers anys han estat escenari de nombroses reivindicacions entorn la presència de les dones en el món de la cultura i, en especial, sobre la manca de reconeixement i de visibilització de les seves obres.

Els arxius, biblioteques, museus, monuments i el patrimoni en general, a l’igual que d’altres equipaments i manifestacions culturals, han facilitat, al llarg de la història, la reproducció d’estereotips i prejudicis sexistes, dificultant el coneixement dels diferents col·lectius de dones i dels gèneres menys representats i menystenint les seves aportacions, concebudes com a secundàries i fent-les restar en la marginalitat. 

En aquest sentit, els espais de representació de la història rarament han conservat, estudiat i difós les obres de les dones i dels gèneres menys representats, fent gairebé invisible la seva contribució en les societats del passat.

Tanmateix, cal reconèixer el potencial i la responsabilitat dels arxius i els centres de memòria en general per promoure la igualtat en termes de gènere en tant que són responsables de l’adquisició, la preservació i la gestió dels documents que modelen la memòria històrica.
Amb aquest monogràfic es vol aprofundir en la gestió de la memòria al llarg de la història des d’una perspectiva de gènere i de respecte a la diversitat. Es fa una crida, doncs, a aquelles recerques que tinguin com a objecte l’estudi, la conservació, la recerca, la difusió, la visibilització i la posada en valor de la memòria col·lectiva des d’una perspectiva de gènere. Es vol també reflexionar sobre el significat i l’impacte que té incorporar la perspectiva de gènere en el tractament de la memòria col·lectiva, posant en valor aquelles intervencions culturals que arreu del país o en d’altres contextos hagin fet visibles les aportacions de les dones al patrimoni i a la cultura del país i, per tant, a la seva diversitat. En aquest sentit acollim anàlisis sobre la integració de la perspectiva de gènere en la política d’adquisicions i ingressos de fons, així como projectes que fan polítiques proactives de cerca de fons documentals produïts per dones i/o que donin testimoni de les activitats de les dones a la nostra societat.

En concret, es vol recuperar i visibilitzar el treball i les aportacions de les dones que no varen aconseguir el reconeixement social que mereixien en el seu moment o no ocupaven espais semblants als dels homes. A l’hora que es vol acollir projectes d’innovació sobre l’arxivat de la memòria actual de les dones en el context digital.

En definitiva, es pretén recollir recerques que ajudin a conscienciar sobre les desigualtats de gènere en els diferents espais de representació, així com aquelles que han afavorit noves maneres de construir un relat i noves formes de coneixement.
Es tindran en compte principalment estudis dels àmbits de l’arxivística, la documentació i la gestió cultural, i també des d’altres disciplines com l’antropologia, la història, la museologia, la comunicació o la sociologia. Seran especialment benvinguts aquells treballs que tinguin una perspectiva interdisciplinària i alhora internacional.

Amb aquest monogràfic volem fer visibles aquelles recerques empíriques i teòriques que contribueixen a una mirada menys esbiaixada del passat llunyà i recent.

El monogràfic valorarà la publicació de textos sobre els temes següents: 
         
 • La presència de dones en fons personals als arxius i biblioteques.
 • Comunicació des de la perspectiva de gènere
 • El rol del gènere en la professionalització de disciplines com ara l’arxivística, la documentació, la comunicació o la gestió cultural
 • La funció i el perfil de les arxiveres.
 • Memòria dels feminismes
 • Els documents d’arxiu d’autoria i/o escriptura femenina
 • La incorporació de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de les fonts per a la recerca històrica.
 • La incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels arxius, les biblioteques i els museus.
 • La conservació, l’adquisició, l’estudi i l’exhibició d’obres de dones per part d’arxius, biblioteques i museus
 • El paper de les dones en les polítiques de preservació de la memòria
 • Projectes de visibilització, comunicació i recuperació de la memòria de les dones
 • Projectes d’alfabetització mediàtica i informacional des de la perspectiva de gènere
 • La perspectiva de gènere en les polítiques culturals públiques.