Instruccions per als autors


1 Abast i procediment

1.1 Abast temàtic

La revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació admet per publicar textos originals de recerca i d'aplicació sobre els diversos aspectes de la biblioteconomia, la documentació i l'arxivística.

1.2 Llengües de publicació

La llengua de treball i publicació de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació és el català. Així mateix, s'accepten textos en castellà, anglès, francès, alemany, italià i portuguès. Les contribucions que es rebin en aquestes llengües apareixeran publicades en la llengua original i BiD n'oferirà, sempre que sigui possible, una traducció al català.

1.3 Tramesa d'originals

Els originals s'han d'enviar al Comitè de Redacció mitjançant el formulari electrònic que hi ha al web de la publicació: <http://bid.ub.edu/bid_enviar_article.php>.

1.4 Revisió dels originals

El Comitè informarà puntualment els autors de la recepció dels originals. Tots els textos destinats a les seccions "Articles” i “Experiències i anàlisis" els revisaran, de manera anònima, dos avaluadors externs especialistes en la temàtica dels textos. La resta de seccions, les revisaran avaluadors interns designats pel Comitè de Redacció. En un termini màxim de quatre mesos des de la recepció de l'article, s'enviaran als autors els comentaris i les propostes de millora, si n'hi hagués, i se'ls comunicarà si se n'ha decidit la publicació o no.

1.5 Ètica i males pràctiques

La revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació (BiD) es compromet a mantenir els estàndards ètics de publicació més rigorosos i prendrà totes les mesures necessàries per evitar qualsevol mala pràctica en aquest sentit.
Tots els treballs que s’enviïn a la revista BiD per publicar-se hauran de ser textos originals no publicats amb anterioritat i en els quals no s’hagin copiat o plagiat altres obres, ni parcialment ni en la seva totalitat.
En cas que fos necessari, els autors hauran de fer constar en els articles les responsabilitats ètiques contretes així com una declaració de conflictes d'interès derivats. De la mateixa manera, la revista BiD es compromet a realitzar una revisió externa objectiva dels treballs enviats.
En cas de males pràctiques, el consell editorial de la revista BiD seguirà el Code of conduct and best practices guidelines for journal editors desenvolupat pel COPE (Committee on Publication Ethics) (http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf).


2 Presentació dels textos

2.1 Format

Els manuscrits s'han de lliurar en forma de fitxer electrònic, preferentment en format RTF o Word.

2.2 Il·lustracions

Els treballs poden incloure taules (amb text i/o nombres) i figures (imatges, gràfics, captures de pantalla, etc.). Aquest material ha d'anar numerat (figura 1, taula 1, etc.) i s'ha de lliurar en fitxers separats. Cal assenyalar clarament el lloc del text en què s'ha d'integrar cada element, indicant-hi un títol breu i descriptiu, que serà la informació que apareixerà publicada al peu d'aquests objectes.

El text al peu de les taules, figures, gràfics, fotografies i altres il·lustracions, s'ha d'escriure centrat, en cos 10 i sense punt final. La referència al nombre de taula, figura, gràfic, fotografia o imatge s'ha d'indicar mitjançant la forma desenvolupada corresponent.

2.3 Extensió

L'extensió recomanada dels textos destinats a la secció "Articles" és aproximadament de 4.000 paraules. L'extensió màxima recomanada dels textos destinats a les seccions "Experiències i anàlisis" i "Recursos" és aproximadament de 3.000 paraules.

2.4 Format de pàgina i tipus de lletra

El text ha d'estar alineat a l'esquerra. Cal emprar el tipus de lletra Times New Roman, en un cos de 12 punts.

2.5 Paràgrafs

No es fa sagnat a principi de paràgraf. Per tant, els paràgrafs se separen per una línia en blanc. Abans del títol d'un epígraf nou cal deixar dues línies en blanc.

2.6 Títols i autoria

La primera pàgina del text ha d'incloure el títol i el nom de l'autor o dels autors, amb la indicació del càrrec, el lloc de treball, el grup de recerca (si escau) i l'adreça electrònica.

Els títols i els subtítols del treball no han de portar mai punt al final.

La tipografia que cal utilitzar per als diversos nivells de títol és la següent:

Títol de l'article: caixa baixa, negreta, cos 16.

Exemple de títol d'article:

Avaluació de la qualitat de les pàgines web amb informació sanitària: una revisió bibliogràfica

Informació de l'autor o dels autors:

Títols a l'interior de l'article: s'ha de fer una gradació tipogràfica segons el nivell jeràrquic de les divisions que s'estableixen. No s'ha de posar punt final en la numeració dels apartats. Com a indicació general, tots els títols dels epígrafs s'han de consignar sense sagnar i en caixa baixa:

2.7 Resum

Totes les contribucions incloses en la secció "Articles" han de comptar amb un resum estructurat en el qual s'indicaran els "Objectius" proposats, la "Metodologia" utilitzada i els "Resultats" obtinguts. Aquest resum s'ha d'incloure després de la informació sobre l'autor o els autors de l'article i abans de començar-ne la redacció. El text, en cos 10, s'ha d'encapçalar amb la paraula "Resum", en negreta i cos 14, i seguint el model que s'adjunta a continuació com a exemple.

L'extensió recomanada serà de 150 a 250 paraules.

En el cas dels treballs destinats a les seccions "Experiències i anàlisis" i "Recursos" el resum no cal que segueixi l'estructura abans indicada i tindrà una extensió d'entre 100 i 150 paraules.

2.8 Bibliografia

Quan s'hagi de fer una citació bibliogràfica s'ha d'utilitzar el sistema autor-data. A l'interior del text, cada referència s'ha de citar, entre parèntesis, amb el cognom de l'autor seguit de coma i l'any de publicació. En el cas de les obres encapçalades pel títol, s'inclourà la primera paraula significativa del títol, en cursiva, seguida de tres punts suspensius. Si cal anotar una pàgina o més de l'obra referenciada, s'ha de fer després de l'any, amb una coma i l'abreviatura de pàgina (p.).

Les referències bibliogràfiques completes han d'aparèixer de manera conjunta al final del text, introduïdes per la paraula "Bibliografia", escrita en negreta i cos 14, i ordenades alfabèticament pel cognom del primer autor o del primer element de la referència i l'any de publicació. Les referències s'han de fer d'acord amb l'adaptació catalana de les normes ISO 690 i ISO 690-2, elaborada per Assumpció Estivill i Cristóbal Urbano.

La data de consulta ha d'anar entre claudàtors, precedida de la paraula "Consulta", dos punts i un espai. S'ha d'indicar en la forma numèrica completa, separada per barres inclinades: 00/00/0000.

En els textos següents, hi ha més exemples de referències, a més de les directrius per elaborar-les:

2.9 Notes

Les notes s'han de col·locar després de la bibliografia, al final del text, en cos 10, encapçalades per la paraula "Notes", en negreta i cos 14.

Les crides s'han de col·locar en el cos del text per mitjà de superíndexs numèrics (1, 2, 3). Seguint la tradició tipogràfica, en cas que hi hagi un signe de puntuació, han d'anar darrere mateix del signe.

2.10 Apèndixs

Si en el text hi ha apèndixs, aquests s'han d'incloure després de les notes, en cos 10, introduïts per la paraula "Apèndix", en negreta i cos 14.

2.11 Traducció de noms propis

Els noms de les entitats i dels organismes que apareixen en el text s'han de fer constar en l'idioma original. Si es considera oportú, se n'oferirà una traducció.

2.12 Citacions textuals

Els textos citats s'han de consignar en la llengua original, tant en les citacions textuals com en els noms dels botons d'un programa informàtic, etc.

Exemple de citació textual:

"Le numéro international normalisé du livre (International Standard Book Number, ISBN) et le numéro international des publications en série (International Standard Serial Number, ISSN) ont été généralement indiqués, de même que le prix."

2.13 Tractament tipogràfic d'elements diversos

Pel que fa al tractament tipogràfic dels diversos elements del text, s'han de seguir les indicacions següents.

2.13.1 Segons el tipus d'element

Tipus d’elementTractament tipogràficExemples
Monografies Cursiva
Només la inicial majúscula
Guia de l’estudiant
The librarian's companion
Publicacions en sèrie Cursiva
Només la inicial majúscula
American journal of science
Educació i història: revista d'història de l'educació
Revista de libros
El periódico de Catalunya
Recursos electrònics amb actualitzacions sense periodicitat fixa (també anomenats recursos continus) Cursiva
Només la inicial majúscula
Biblioteca digital hispánica
Teseo
El web de les ciències socials: recursos d'Internet per a les ciències socials
Iwetel
Parts components Entre cometes
Només la inicial majúscula
"Llista de novetats"
Noms propis
(de persones i d’entitats)
Totes les inicials majúscules Amadeu Pons
Doc6
Departament d'Acció Social i Ciutadania
Conceptes Minúscules formulari dinàmic
Fragments de text citat Entre cometes Tal com afirma Sorribes, cal tenir en compte que "la informació és un input bàsic del procés de producció local".
Paraules en altres idiomes Cursiva Els feeds són fitxers RSS.
Usos metalingüístics Cursiva Aquesta forma d'actualització és coneguda amb el terme recurs continu.
Programes, xarxes, llenguatges i protocols informàtics Totes les inicials majúscules Internet
Visual Basic Script
Java
CGI
Linux
Microsoft Windows
Fitxers informàtics, opcions de menú, botons Entre cometes "formulari.htm"
"llista.asp"
"adqui.mdb"
"Activa l'edició"
"Anomena i desa"

2.13.2 Apòstrofs i cometes

Els apòstrofs i les cometes han de ser rectes, mai inclinats:

Les cometes que s'han d'utilitzar com a principals són les altes dobles: " ". Si mai han de conviure cometes dins cometes, s'han d'utilitzar també les simples. L'ordre jeràrquic és el següent:

2.13.3 Guions

Els guions de les enumeracions i dels incisos han de ser llargs (–).

Entre intervals numèrics (pàgines, anys, etc.), hi ha d'haver un guió mitjà o signe menys (–).

2.14 Adreces web

Les adreces d'Internet que constin en els textos han d'incloure l'enllaç directament en el nom del lloc web, sense necessitat que consti a continuació o en nota.

Excepte en la bibliografia final, en què les adreces d'Internet han de figurar al costat de la referència.Data d'actualització: 25/05/2010