Mercè Porras Serrano

Consultora freelance i professora associada de la UB

merceporras@yahoo.comResum [Abstract] [Resumen]

L'article descriu, a partir de l'extrapolació de la pròpia experiència de l'autora, les principals característiques dels projectes que es duen a terme en empreses del sector tecnològic i les funcions típiques de consultoria en aquesta àrea. L'objectiu principal és presentar el perfil del consultor com un potencial nínxol d'ocupació per als titulats en Biblioteconomia i Documentació que es vulguin especialitzar en aquesta àrea, sempre amb la formació complementària necessària.


1 Introducció

Els titulats en Biblioteconomia i Documentació (BiD)1 adquireixen, al llarg del seu procés d'aprenentatge, una sèrie d'habilitats i coneixements transversals i específics que permeten adaptar-se a entorns de treball molt diversos. Aquesta característica és especialment útil en el moment actual en què ens trobem, de revolució tecnològica i canvis continus que afecten no solament els models d'organització tradicional d'empresa, sinó també la definició dels llocs de treball i les funcions que s'hi han de desenvolupar.

El present article pretén descobrir, a partir de l'extrapolació de la meva pròpia experiència com a consultora freelance2 per a PIME del sector tecnològic, el filó d'ocupació que hi ha en aquesta àrea per als titulats en BiD, tot i que és un terreny en què convergeixen molts altres perfils, tant tècnics com de gestió o comercials.

S'hi analitzen amb detall les diferents funcions que pot desenvolupar un consultor en el sector de les TIC i la formació i els coneixements complementaris que els titulats en BiD haurien de tenir si es volen dedicar professionalment a tasques de consultoria.

Hi ha molts altres tipus de tasques que aquests titulats poden dur a terme en empreses del sector (com ara documentalista tècnic, expert en posicionament web, dissenyador web o expert en webmetria), però no és intenció d'aquest article abraçar-les totes.


2 El sector tecnològic

Sense ànim d'exhaustivitat, podem dir que les principals característiques del sector de les TIC en relació amb l'objectiu d'aquest article són:

Depenent de l'activitat de l'empresa, els projectes que es desenvolupen en el sector són de diferents tipus, entre els quals trobem: desenvolupament de software, integració de software i de sistemes, consultoria, auditories de tipologia diversa (d'usabilitat, d'accessibilitat, de posicionament web, per obtenir certificacions tipus ISO o CMMI, de seguretat...), etc.

També en funció de l'activitat de l'empresa i de la seva grandària, es poden identificar diversos llocs de treball. Destaquem-ne els següents:


2.1 Les PIME dins el sector tecnològic

Les PIME (empreses de 0 a 249 treballadors) constitueixen un 99,70 %4 de les empreses del sector de les TIC a Espanya; d'aquestes, un 93,94 % són microempreses (de 0 a 9 treballadors). Tot i que són moltes les petites empreses que desapareixen o són absorbides per grans grups empresarials, n'hi ha un alt percentatge que sobreviu i que es posiciona en un segment determinat de mercat, amb productes específics o serveis adreçats a un perfil d'usuaris molt concret.

Les funcions pròpies dels llocs de treball ja esmentats són molt més difuses en el cas de les PIME, i més encara en el cas de petites empreses, ja que una mateixa persona ha de dur a terme diferents funcions.

La tendència a la subcontractació és especialment habitual en el cas de les microempreses, que acostumen a subcontractar professionals davant de pics puntuals de feina o per cobrir necessitats tècniques específiques que el seu personal propi no pot resoldre. Entre els perfils sol·licitats com a freelance trobem el de consultor funcional expert en una àrea concreta (ERP, gestió documental, gestió de continguts, etc.). És en aquest tipus d'empreses que hi ha un nínxol important de feina per als titulats en BiD que es vulguin dedicar a tasques de consultoria.


2.2 Fases d'un projecte informàtic

L'esquema següent representa les fases d'un projecte de desenvolupament web, tal com es duu a terme a les PIME amb les quals he col·laborat. Com acostuma a passar en una gran part de projectes informàtics, i sempre depenent de les dimensions del projecte, les fases són iteratives, corresponents als diferents mòduls o funcionalitats de l'aplicació:

Fases d'un projecte informàtic

Gràfic 1. Fases d'un projecte informàtic (font: elaboració pròpia)


2.3 El paper del consultor en el sector tecnològic

Seguint les fases de projecte esmentades anteriorment, els consultors poden dur a terme diferents tasques dins de les fases de desenvolupament d'un projecte. L'activitat, la grandària de l'empresa i la mateixa especialització i formació del consultor condicionaran el tipus i nombre de tasques que cal realitzar:


3 Funcions de consultoria que poden realitzar els titulats en BiD amb la formació complementària necessària

Tot i que dependrà de la formació, les habilitats i l'experiència complementàries de cada professional, i dels requeriments i l'especialització de cada empresa, els titulats en BiD poden arribar a dur a terme la major part de les tasques pròpies d'un consultor. Gairebé totes les competències específiques i transversals que descriu el Libro Blanco: Título de Grado en Información y Documentación5 són útils per treballar com a consultor. Per destacar:


3.1 Competències específiques


3.2 Competències transversals

3.2.1 Instrumentals

3.2.2 Personals

3.2.3 Sistèmiques


3.3 Formació complementària

Si ja de per si la formació continuada és necessària en qualsevol àmbit professional, treballar en el sector tecnològic requereix que els professionals actualitzin constantment els seus coneixements. Partint d'una bona base de coneixements tècnics (que es poden adquirir durant els estudis), és totalment factible que aquesta actualització es faci de manera autodidacta. En el meu cas ha estat així la majoria de vegades (tot i que també he hagut de fer cursos específics). A continuació menciono alguns coneixements complementaris necessaris per introduir-se en aquest sector, i algunes possibles vies per adquirir-los.

3.3.1 Technical awareness

És imprescindible estar al dia de les moltíssimes novetats que apareixen constantment, tant pel que fa a noves tecnologies, nous llenguatges de programació o noves aplicacions, com pel que fa als canvis empresarials que es produeixen (fusions, adquisicions, etc.). Només a tall d'exemple, aquests són alguns portals i webs dels quals acostumo a fer el seguiment (no són ni els únics ni els millors!, simplement els he anat descobrint a mesura que anava interessant-me en aquests temes):

3.3.2 Parlar el mateix llenguatge que els informàtics i que els nostres clients (departaments de màrqueting...)

Si hem de treballar estretament amb informàtics o personal tècnic, cal que dominem (o com a mínim coneguem) el seu propi vocabulari i les seves metodologies de treball. En destaquem:

3.3.3 Idiomes

Tot i que ja ho hem esmentat com una competència transversal que els titulats haurien de tenir en acabar els estudis, cal remarcar la importància d'un cert domini de llengües estrangeres, principalment l'anglès.

Són freqüents les aliances entre empreses de diferents països, sobretot en PIME que treballen en nínxols de mercat molt concrets i que es troben amb la necessitat d'explotar les seves solucions en altres mercats: la via ràpida acostuma a ser les joint ventures, o altres acords de comercialització, que de vegades acaben en la creació d'oficines pròpies en altres països. En la meva experiència com a consultora, he hagut de participar en reunions de treball amb italians, francesos i britànics en les quals l'anglès era l'idioma comú.


4 Conclusions

Tot i que el perfil de consultor ha estat tradicionalment ocupat per professionals provinents de titulacions tècniques, hi ha una oportunitat real d'ocupació que els titulats en BiD han de saber explotar. El més difícil és aconseguir una primera feina de consultor, ja que, d'una banda, les empreses demanen algun tipus d'experiència prèvia en el sector tecnològic, i de l'altra, acostumen a demanar altres titulats per cobrir aquests llocs de treball, principalment pel desconeixement de la nostra professió que encara existeix.

La situació està canviant, gràcies a la incorporació al sector cada cop més de professionals de BiD i a l'esforç que, com a mínim a Catalunya, s'està esmerçant en la promoció de la professió, tant des del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya6 com des de les mateixes universitats que imparteixen aquests estudis.


5 Bibliografia

Bibliotecaris-Documentalistes: Què sabem fer i què oferim a les organitzacions del segle XXI. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2005. [tríptic]

EITO. European Information Technology Observatory 2006. <http://www.eito.com/download/EITO%202006%20-%20ICT%20market%20March%202006.pdf>. [Consulta: 08/10/2006].

INE. Directorio Central de Empresas <http://www.ine.es/inebase/menu4_eco.htm#14>. [Consulta: 08/10/2006].

Libro Blanco: Título de Grado en Información y Documentación. Madrid: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2004. <http://www.aneca.es/modal_eval/docs/ libroblanco_jun05_documentaci%F3n.pdf>. [Consulta: 20/09/2006].

Las tecnologías de la información en España 2005. Madrid: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; AETIC, 2006. <http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/BCF9B4BD-18C7-46F7-A787-530B3BA5A565/0/EstudioTI2005An%C3%A1lisisdedatos.pdf>. [Consulta: 08/10/2006].


Data de recepció: 15/10/2006. Data d'acceptació: 31/10/2006.Notes

1 Amb el concepte titulats en Biblioteconomia i Documentació (BiD) ens referim tant a diplomats en Biblioteconomia i Documentació com a llicenciats en Documentació.

2 Durant els darrers mesos he dut a terme tasques de consultoria en les àrees de desenvolupament web, gestió documental i gestió d'actius digitals (Digital Asset Management).

3 Les xifres no inclouen dades del sector de les telecomunicacions, només del sector tecnològic. Font: EITO. European Information Technology Observatory 2006. <http://www.eito.com/download/EITO%202006%20-%20ICT%20market%20March%202006.pdf>. [Consulta: 08/10/2006].

4 Dades de l'1 de gener de 2006. Font: INE. Directorio Central de Empresas. <http://www.ine.es/inebase/menu4_eco.htm#14>. [Consulta: 08/10/2006].

5 Libro Blanco: Título de Grado en Información y Documentación. Madrid: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2004. <http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_jun05_documentaci%F3n.pdf>. [Consulta: 20/09/2006].

6 Bibliotecaris-Documentalistes: Què sabem fer i què oferim a les organitzacions del segle XXI. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2005. [tríptic].