[Traducción automática al español]

Meritxell Trullàs

Coordinadora del projecte "Nascuts per llegir"

meritxell.trullas@nascutsperllegir.orgResum [Abstract] [Resumen]

El projecte "Nascuts per llegir" té com a objectiu implicar la comunitat que té cura dels infants en la promoció del gust per la lectura des del primer any de vida dels nadons, i potenciar que s'estableixi un vincle afectiu entre adults i petits al voltant del llibre. Amb aquesta forta implicació es vol donar un contingut consensuat i estructurat per promoure la cura de l'infant, no solament pel que fa a la protecció de les malalties i la violència, sinó també quant a un desenvolupament intel·lectual i emocional adequat, en el qual la lectura sigui un vehicle fonamental per al creixement integral de l'infant. "Nascuts per llegir" es basa en el treball conjunt entre pediatres, llevadores, infermeres pediàtriques, bibliotecaris i altres professionals relacionats amb el llibre i la literatura infantils i juvenils.


1 Què és "Nascuts per llegir"?

"Nascuts per llegir" és un projecte que té com a objectiu promoure el gust per la lectura des del primer mes de vida, afavorint la creació d'un vincle afectiu entre pares i fills a partir del llibre. Es basa en el treball interdisciplinari de llevadores, pediatres, infermeres pediàtriques, bibliotecaris i altres professionals relacionats amb el món del llibre i la literatura infantils.

Explicar o llegir una història en veu alta és una activitat que ajuda a millorar la relació entre pares i fills, estimula el plaer d'escoltar, d'imaginar i de crear, potencia la capacitat d'observació, l'atenció i la concentració, afavoreix l'adquisició del llenguatge i permet que el nen entengui el món que l'envolta i el propi món interior.

Partint de la importància que té la lectura en el desenvolupament intel·lectual i emocional de l'infant, dels índexs de lectura1 del nostre país, i prenent com a exemple altres projectes internacionals, sorgeix el 2002, en un grup de treball de professionals relacionats amb les biblioteques i la literatura infantil la idea d'impulsar el projecte "Nascuts per llegir".


1.1 Objectius del projecte

Els objectius genèrics del projecte es resumeixen en els punts següents:


1.2   Innovacions del projecte

En destaquem dues innovacions. En primer lloc, l'edat (de zero a tres anys): el projecte comença abans del naixement dels nadons informant les mares embarassades perquè prenguin consciència de la importància i dels beneficis de la lectura en veu alta i continua fins als tres anys, edat en què s'inicia l'escolarització obligatòria. A Catalunya hi ha altres projectes i activitats de promoció de la lectura, però no se centren en aquesta franja d'edat.2 Des del projecte "Nascuts per llegir", a través de diferents materials i activitats, s'intenta transmetre a les famílies la importància de començar en aquesta franja d'edat a preparar els més petits per a l'etapa de l'aprenentatge lector que es portarà a terme, posteriorment, a les escoles. Aquesta fase, que podríem definir com l'etapa de preparació per a l'aprenentatge lector, és clau i afavoreix que els nens assoleixin la maduresa necessària per afrontar el procés lector sense dificultats.

En segon lloc, el treball interdisciplinari entre professionals de la salut, bibliotecaris i altres agents del món de l'educació i la literatura infantils. Estem acostumats a sentir parlar els bibliotecaris i especialistes en literatura sobre la importància de la lectura i els seus beneficis. Però és el primer cop que els pediatres, les infermeres i les llevadores des de les seves consultes recomanen llegir, expliquen els beneficis de la lectura i, en definitiva —per buscar el símil amb la pràctica mèdica—, recepten contes.


1.3   Entitats promotores i patrocinadores del projecte

Les entitats que promouen el projecte són:

La posada en marxa i el funcionament de "Nascuts per llegir" és possible gràcies al patrocini del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.


1.4   Precedents del projecte

La importància de la promoció de la lectura des de la més tendra infància es fa patent en els nombrosos programes que s'estan portant a terme en altres països. Diferents projectes, amb les seves particularitats però amb una mateixa filosofia: promoure el gust per la lectura.

El projecte "Nascuts per llegir" es basa en l'experiència d'altres programes plenament consolidats en l'actualitat. A continuació presentarem de manera abreujada alguns d'aquests programes.


2 Implementació del projecte

El projecte es comença a implementar durant un període de tres anys, 2005-2007, en vint municipis de Catalunya.8 En el mapa següent podem veure les diferents localitats on actualment s'estan portant a terme les proves pilot.

Figura 1. Mapa de les proves pilot, 2005–2007

Figura 1. Mapa de les proves pilot, 2005–2007


2.1 Estructura del projecte

En l'estructura del projecte diferenciem dos àmbits: un de nacional i un de local o municipal.

En el primer àmbit se situen la Coordinació del projecte i la Comissió Executiva; aquesta última està integrada per un representant de cada una de les entitats que promouen el projecte, que ja s'han esmentat anteriorment. Des de la Coordinació se supervisa la implementació del projecte en els diferents municipis, es dóna informació, es gestionen els recursos, es coordinen les accions de difusió i s'elaboren els materials del projecte.

Des del segon àmbit, cada municipi realitza el projecte gràcies al treball en equip de tres peces clau: ajuntament, biblioteca i centre d'atenció primària. En el punt següent es desenvoluparan les funcions de cada una d'aquestes tres peces dins del projecte "Nascuts per llegir".


2.2 Col·lectius implicats

Com ja s'ha esmentat, en l'àmbit municipal el projecte és una realitat gràcies a tres elements: ajuntament, biblioteca i centre d'atenció primària.

Els ajuntaments, a través de la signatura d'un conveni, es comprometen a implementar el projecte en el municipi per un període de tres anys. Aquest compromís es concreta en el pagament d'una quota anual a la Coordinació en concepte d'assessorament, ús de la marca i materials. Les despeses derivades de la implementació del projecte en el municipi (mobiliari, edició de materials, fons bibliogràfic i marxandatge) són assumides per l'ajuntament amb una partida extra en el pressupost, o bé es computen en el pressupost de la biblioteca, depenent de cada municipi.

La segona peça clau són els centres d'atenció primària, atès que s'hi inicia el projecte que continuarà la biblioteca. En els centres d'atenció primària trobem:

Paral·lelament i en tercer lloc, a la biblioteca es dóna la benvinguda a les famílies derivades del centre d'atenció primària, se les informa de "Nascuts per llegir" i de les activitats que s'hi duen a terme, es fa el carnet de la biblioteca al nadó i s'ensenya l'espai físic destinat al programa dins la sala infantil. En aquest espai trobem:


Imatge 2. Activitat 'Contes i massatge' de la Biblioteca de Palafrugell

Imatge 2. Activitat "Contes i massatge" de la Biblioteca de Palafrugell


Imatge 3. Activitat "Club de lectura per a pares novells" de les biblioteques  de Barcelona

Imatge 3. Activitat "Club de lectura per a pares novells" de les biblioteques de Barcelona


2.3   Materials

Actualment, el projecte compta amb els materials següents:


3   Conclusions

Al llarg del 2005 es va iniciar la primera etapa del projecte, que va consistir a implementar-lo en vint municipis de Catalunya, cadascun dels quals ha seguit una sèrie de passos per iniciar el programa:

Constatem que avui en dia el programa és una realitat en 20 poblacions de tot Catalunya i que més de 1.000 famílies participen ja en el projecte "Nascuts per llegir", que compta amb la participació de 23 biblioteques, 23 centres d'atenció primària i 20 ajuntaments.

Durant el 2007 s'han signat nous convenis amb algunes localitats9 per iniciar el programa com a municipis adherits.

Aquesta realitat és possible gràcies a l'esforç i la dedicació dels diferents professionals implicats, al suport dels ajuntaments i de les entitats promotores, al patrocini de la Generalitat de Catalunya i a la col·laboració de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Girona i del Consorci de Biblioteques de Barcelona.


4 Bibliografia

Causa, P.; Manetti, S. (2002). "La promozione Della lectura durante la visite di controllo". Quaderni ACP, vol. IX, núm. 2, p. 18–21.

Duran, T.; Ros, R. (1995). Primeres literatures: llegir abans de saber llegir. Barcelona: Pirene.

Fodor, E.; García-Castellón, M. C.; Morán, M. (2004). Todo un mundo de sensaciones: método de autoayuda para padres y profesionales aplicado al período inicial de la vida Madrid: Pirámide.

García, M. [et al.]. "El projecte 'Nascuts per llegir' a Biblioteques de Barcelona". En: Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (10es: 2006: Barcelona). 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació p. 563–577.

García Yagüe, A. I. (1997). La biblioterapia como recurso de intervención en la pedagogía hospitalaria. Salamanca: Universidad Pontificia: Facultad de Pedagogía.

Jubert, I.; Gruat, J.; Domingo Manero, M.; Domènech i Pou, M. A. (1988). De nadó a company: desenvolupament i aprenentatge de la socialització durant els tres primers anys de vida de l'infant. Barcelona: Rosa Sensat. Diputació de Barcelona.

Klas, P. (2002). "Pediatrics by the book: Pediatricians an Literacy Promotion". Pediatrics, vol. 110, núm. 5, p. 989–995.

Menéndez Vigil, R. D. (2003). "Infancia y literatura: leer el mundo desde los primeros días". 11as Jornadas de Bibliotecas Infantiles y Escolares, Salamanca, 29–31 mayo 2003. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Molist, P. (2003). Els llibres tranquils: el curs de la vida a través de la literatura infantil. Lleida: Pagès.

Portell, J.; Aloy, J. M. (ed.) (2004). M'agrada llegir: com fer els teus fills lectors. Badalona: Ara Llibres.

Reyes, L. (2004). Vivir la lectura en casa. Barcelona: Juventud.


Data de recepció: 12/04/2007 . Data d'acceptació: 30/04/2007.
Notes

1 Trimestralment, la Federación de Gremios de Editores de España analitza els hàbits de lectura i compra de llibres. En les respostes a la pregunta "Llegeix llibres en el seu temps lliure?", el 42,8 % de la població es defineix com a no lectora (les respostes donades són "Quasi mai" i "Mai"). Només un 57,2 % de la població es defineix com a lectora, amb respostes que varien entre "Tots els dies" i "Alguna vegada al trimestre".

2 Activitats com, per exemple, L'aventura de llegir o Lletra petita de les biblioteques de Barcelona o l'exposició Llegim del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

3 L'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica és una entitat que pretén donar solucions al col·lectiu d'infermers i infermeres pediàtrics del nostre país en els àmbits laboral, tècnic, formatiu, preventiu, de tractament i de rehabilitació (secundària i terciària).

4 L'Associació Catalana de Llevadores és una associació científica que representa les llevadores de tot Catalunya.

5 El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya representa tots els professionals del sector de la biblioteconomia, informació i documentació a Catalunya. En el marc del Col·legi s'integren els diplomats i els llicenciats en Biblioteconomia i Documentació i també documentalistes amb titulacions acadèmiques d'altres estudis universitaris de grau superior i amb experiència professional que els acrediti.

6 El Consell Català del Llibre per a Infants i Joves és una federació d'organismes, sense cap finalitat lucrativa ni especulativa, constituïda el 5 de maig de 1982 per promoure i difondre el llibre infantil i juvenil i la lectura.

7 La Societat Catalana de Pediatria és una entitat de caràcter científic i cultural en l'àmbit de les ciències de la salut aplicades a la infància i l'adolescència, amb personalitat jurídica pròpia, i està adherida a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, associada a l'Asociación Española de Pediatría i vinculada a la Fundació Catalana de Pediatria.

8 Abrera (11.093 habitants), Amposta (19.919 habitants), Balaguer (19.900 habitants), Barcelona (districtes de Sant Martí, les Corts, l'Eixample i Sant Andreu, amb un total de 547.645 habitants), Blanes (38.510 habitants), Castell-Platja d'Aro (9.239 habitants), Cerdanyola del Vallès (57.959 habitants), el Vendrell (31.953 habitants), Figueres (42.000 habitants), Mollerussa (12.717 habitants), Montmeló (8.921 habitants), Montornès (14.842 habitants), Palafrugell (22.043 habitants), Ripollet (37.000 habitants), Roses (18.413 habitants), Tàrrega (14.413 habitants), Torredembarra (13.280 habitants), Vidreres (7.196 habitants), Vielha/Mijaran (5.452 habitants) i Vila-seca (18.633 habitants).

9 En la data de tancament del present article s'ha signat un conveni amb Molins de Rei, Manresa, Pallejà, Tona, Vic i Andorra.