[Versión castellana]


José Luis Herrera Morillas

Professor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Universidad de Extremadura

jlhermor@unex.esResum [Abstract] [Resumen]

Objectiu: Analitzar la visibilitat a la web del grau d'implantació del model de CRAI en biblioteques universitàries.

Metodologia: Es du a terme una anàlisi de contingut de seus web de 69 biblioteques universitàries espanyoles així com dels seus plans estratègics per tal d’extreure la informació relacionada amb els objectius de la recerca. S’han pogut analitzar totes les seus web però només s’ha pogut accedir a 28 plans estratègics.

Resultats: Es mostra, amb dades qualitatives i quantitatives, que, malgrat que no totes les biblioteques es troben en el mateix nivell de desenvolupament, la majoria ha assumit el repte d'adaptar-se a l'espai europeu d'educació superior, de manera que s’ha donat més protagonisme i més suport al procés d'aprenentatge. El model de CRAI, per tant, es fa visible en les seus web i els plans estratègics de la majoria de les biblioteques universitàries espanyoles.


1 Introducció

Les nostres universitats s'han adaptat o estan enllestint l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior (EEES), procés que ha centrat l'activitat d'aquestes institucions els darrers anys. Lògicament, la Biblioteca Universitària s'ha vist afectada per aquest procés, de manera que s'ha encunyat una nova expressió que inclou el nou concepte i model d’acord amb el nou paradigma d'estudis universitaris; ens referim al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Era necessari, ja que, com afirmen Caridad Sebastián et al. (2005), les biblioteques universitàries no són un element perifèric, ni un complement del model educatiu universitari, sinó que han de constituir "parte del núcleo esencial de la formación universitaria".

L'objectiu d'aquest treball és fer un recorregut per totes les biblioteques universitàries de Catalunya i de la resta de comunitats autònomes de l'Estat espanyol per comprovar la presència i la visibilitat dels CRAI. Per a això s'ha emprat com a mostra d'estudi la principal font de difusió i d’informació que fan servir en els nostres dies aquestes biblioteques per fer-se visibles i arribar als usuaris: els llocs web.

Comencem recollint algunes definicions que hem trobat entre l'abundant bibliografia sobre els CRAI:

"Espacio donde estudiantes y profesores hallan de forma integrada (no dispersa) una oferta de servicios universitarios, actuales y futuros, que sirven para desarrollar el nuevo modelo de aprendizaje e investigación." (Universitat Politècnica de Catalunya)

"Lugar de encuentro de la comunidad para intercambiar información y explorar ideas; una infraestructura física y virtual que une las nuevas tecnologías con los recursos tradicionales de información; un servicio que se ocupa del desarrollo de las habilidades informacionales, sobre todo entre los estudiantes; un nuevo modelo que redefine los servicios de la Biblioteca en respuesta al impacto del mundo electrónico y en respuesta al cambio en las necesidades de los usuarios." (Taladriz, 2004)

"Espacio físico y virtual, flexible, donde convergen y se integran infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios (proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio) orientados al aprendizaje del alumno y a la investigación." (Domínguez, 2005)

"Servicio universitario que tiene como objetivo ayudar al profesorado y al estudiantado a facilitar las actividades de aprendizaje, de formación, de gestión y de resolución de problemas sean técnicas, metodológicas y de conocimiento en el acceso y uso de la información." (Area, Hernández i Sancho, 2007)

També cal tenir en compte que en alguns centres el model de CRAI va més enllà de la integració dels serveis relacionats amb la docència, l'aprenentatge i la investigació i que ha conduït a integrar serveis universitaris. És el cas singular de la Universitat Pompeu Fabra, que disposa de pàgina web conjunta entre la Biblioteca i les TIC, o el de la Universitat de Barcelona, que durant tres anys (2004-2007) va integrar el servei de publicacions al CRAI. Com afirmen Cabo i Espinós (2005), l'objectiu d'aquesta concentració de serveis és doble: "por un lado, mejorar la actual prestación de servicios y aumentar su oferta; y por otro, optimizar los recursos de que se dispone, aplicando economías de escala".

A més de la necessitat d'adaptació al nou model d'educació, hi ha hagut altres raons del canvi, com les següents: la demanda creixent de nous serveis en un context econòmic a la baixa i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en relació amb la innovació docent (Celestino, 2007). Al nostre país el gran impuls s’ha donat gràcies al Plan estratégico 2003-2006 de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), en el qual es defineix la Biblioteca a partir del nou model CRAI. Aquest Pla s'articula en cinc línies estratègiques, de les quals destaquen les tres primeres:

Línia estratègica 1. Impulsar la construcció d'un nou model de Biblioteca universitària, concebuda com a part activa i essencial d'un sistema de recursos per a l'aprenentatge i la investigació.

Línia estratègica 2. Potenciar el desenvolupament de les TIC a les biblioteques i donar suport a la implementació i el manteniment.

Línia estratègica 3. Oferir, a través de la Biblioteca, un conjunt d'informació electrònica multidisciplinària.

En el II Plan estratégico 2007-2010 s'ha decidit d'elaborar i difondre guies i recomanacions del model CRAI per a les biblioteques universitàries que incloguin estàndards, serveis bibliotecaris, serveis integrats i la millora d'instal·lacions, d'equipaments i d'espais, amb la possibilitat de crear un observatori tecnològic per al desenvolupament de l'aprenentatge i continuar organitzant les Jornadas CRAI com a fòrum d'experiències i de desenvolupaments concrets.

D'aquesta manera se segueix el corrent bibliotecari implantat als Estats Units, al Regne Unit i als Països Baixos, el learning resources centre, basat, sobretot, en dues actuacions:

A continuació, passem a veure quins són els serveis i recursos que configuren el CRAI. Tenint en compte l'amplitud del concepte, és lògic preveure que la configuració dels serveis i recursos és completa i flexible. A continuació mostrem algunes sistematitzacions traçades en la bibliografia consultada:

Sistematització de Martínez (2004):

Sistematització de Domínguez (2005):

Sistematització de Sunyer (2006):

L'autora precisa que aquests serveis s’ofereixen a mida de les necessitats de la comunitat universitària i que tendeixen a dissenyar-los i desenvolupar-los un perfil professional bibliotecari nou: el bibliotecari temàtic (subject librarian).

Sistematització de Celestino (2007):

Sistematització de Pinto, Sales i Osorio (2008):

Nosaltres, a partir d'aquestes sistematitzacions, n'hem elaborat una per utilitzar-la en l'anàlisi de les pàgines web consultades tenint en compte també aquests criteris: prescindim dels serveis i recursos bibliotecaris tradicionals —presents en el model de biblioteca previ a la difusió i la posada en marxa del model CRAI—, és a dir, considerem els recursos i serveis que han començat a oferir les biblioteques a partir de la transformació en CRAI i deixem de banda els anteriors, tot i que els dos s’ofereixen integrats als CRAI, atès que, com afirma Sunyer (2006) "en el servicio de biblioteca del CRAI, podemos encontrar los recursos de información y servicios bibliotecarios tradicionales junto con otros de más reciente desarrollo". Ens fixem especialment en els serveis i recursos que s'ofereixen actualment a les biblioteques analitzades que presenten el model més desenvolupat i complet de CRAI:


2 Metodologia

El treball se centra en l'estudi de les biblioteques de les 71 universitats públiques i privades.1 Com a font de recerca hem utilitzat la informació dels llocs web i dels plans estratègics. Totes les biblioteques tenen lloc web. No passa el mateix amb els plans estratègics, que estan menys estesos; n'hem localitzat i analitzat 28.

La metodologia ha consistit a veure i llegir amb deteniment aquestes fonts per extreure la informació relacionada amb els objectius de la recerca,2 partint de la bibliografia consultada, especialment de les sistematitzacions dels serveis i recursos propis del CRAI i aplicant la llista que hem elaborat a l'efecte. Els resultats obtinguts han estat els següents:

I Anàlisi dels llocs web:

 1. Biblioteques que utilitzen l'expressió CRAI i la identifiquen o substitueixen pel nom de biblioteca.
 2. Biblioteques que esmenten el CRAI com una secció més de l'oferta de la biblioteca, de vegades com un apartat diferenciat dins dels serveis.
 3. Biblioteques que ofereixen els recursos i serveis de manera segmentada segons el tipus d'usuaris (PDI, PAS, alumnat, visitants, etc.).
 4. Biblioteques que no inclouen menció expressa al CRAI, però sí que identifiquen serveis i recursos propis d'aquest, sobretot en les seccions dedicades a espais i equipaments, recursos electrònics o biblioteca digital.
 5. Biblioteques sense gaire visibilitat del CRAI en el web (disposa, com a màxim, d'un dels elements de la llista utilitzada per analitzar els llocs web).

Dins de cada apartat indiquem les biblioteques universitàries i la informació que presenten, ampliada en alguns casos, en unes taules amb informació més detallada.

II Anàlisi dels plans estratègics:

 1. Plans amb referències directes a la biblioteca com a CRAI.
 2. Plans amb referències a l'adaptació de la biblioteca a l'EEES.
 3. Plans amb referències a la docència, l'aprenentatge i la investigació.

En cada apartat esmentem les biblioteques que tenen aquest tipus de referències. En un apèndix final reproduïm les mencions més significatives de cada pla estratègic.


3 Resultats

3.1 Anàlisi dels llocs web

 1. Biblioteques que utilitzen l'expressió CRAI i la identifiquen o substitueixen pel nom de biblioteca (en la taula 1 recollim els continguts més representatius d'aquests CRAI):

  BibliotecaCRAI
  Universitat
  de Barcelona

  • "Conèixer el CRAI": missió, pla estratègic i objectius, estructura organitzativa, marc normatiu, fons i col·leccions, qualitat i avaluació, licitacions i concursos, cooperació, donacions, beques, memòries i publicacions.


  • "Serveis": suport a la docència (recursos d'informació sobre docència, plataforma i eines docents, elaboració de materials, assessorament legal, suport a la innovació docent, iniciatives i accions relacionades amb la formació continuada del professorat); suport a la investigació (recursos d'informació especialitzats, com escriure i com publicar documents, com citar documents, com gestionar la pròpia bibliografia, com publicar a la UB, recursos gràfics, etc.); oficina de difusió del coneixement; accés als recursos electrònics des de fora de la UB; zona Wi-Fi i xarxa Eduroam; préstec de portàtils; espais per a l'aprenentatge (aules ordinàries, sales de treball, centres d'autoaprenentatge de llengües, etc.); blogs de les biblioteques; formació d'usuaris, etc.
  Universidad Carlos III

  • "El servicio de formación de usuarios": com elaborar un treball acadèmic, propietat intel·lectual i drets d'autor, programes d'aprenentatge, ajuts, etc.


  • "Instalaciones y equipamiento": espais per a l'estudi i per al treball individual o en grup (sales de lectura, de treball, de treball en grup, aules informàtiques, sales de visionament de documents audiovisuals), equipament per a l'aprenentatge i per a la investigació (OPAC, ordinadors de sobretaula, portàtils, equipament per a l'aprenentatge d'idiomes, autoservei de fotocòpies, impressió i escàner, equips audiovisuals, lectors de microformes), Wi-Fi.


  • "El Taller del Aula": espai per elaborar recursos docents mitjançant les noves tecnologies dirigit al professorat i a l'alumnat semipresencial.


  • "Aula de idiomas".
  Universidad
  Politécnica
  de Cartagena

  • "Espacios": sala de lectura i de consulta, hemeroteca, sales de treball en grup, seminari, aula de formació, aula d'idiomes multimèdia, zona de trobada.


  • "Equipamiento": Wi-Fi, OPAC, ordinadors de sobretaula, portàtils, equipament per a l'aprenentatge d'idiomes, equipament audiovisual, videoconferència, videostreamer, pissarra tàctil.


  • "Formación de usuarios": formació per a l'alumnat, per al PDI i per al PAS; autoformació (guies temàtiques, manuals d'usuari, guies ràpides, fitxes informatives, programes d'aprenentatge).


  • "Reproducción documental": reprografia, digitalització, impressió, enregistrament en dispositius externs.


  • "Edición electrónica": de tesis doctorals, de projectes (final de carrera, màster o grau), en accés obert (Open Access).


  • "Aul@ Virtual": plataforma per crear i cursos virtuals per gestionar-los.


  • "Taller del aula": servei orientat a facilitar l'elaboració de material docent en format digital, en el marc del nou sistema d'aprenentatge de l'EEES.


  • "Mis colecciones": servei orientat a facilitar l'elaboració de material docent en format digital, en el marc del nou sistema d'aprenentatge EEES.


  • "CRAI Aprendizaje": s'informa de totes les possibilitats que s'ofereixen per donar suport al procés de creació de coneixement i al canvi pedagògic atenent a les necessitats reals del professorat i de l'alumnat relacionades amb tots els aspectes de la informació.

  Taula 1. Biblioteques que utilitzen l'expressió CRAI i la identifiquen o la substitueixen pel nom de biblioteca


  • La Universitat de Barcelona (UB) utilitza l'expressió CRAI, en lloc de biblioteca.


  • En el web de la Universidad Carlos III (UC3M) s'empra el terme biblioteca, però s'inclou un vídeo promocional en la pàgina d'inici, La biblioteca en tres minutos, en el qual s'explica la concepció de la biblioteca com a CRAI, al qual responen els serveis i recursos que trobem en el web.


  • En el web de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en l'apartat "Conócenos", el primer subapartat "CRAI: la nueva biblioteca" en el qual es pot veure un vídeo sobre el CRAI.


  • La Universidad de Deusto anuncia el projecte de la construcció de la "Nueva biblioteca-CRAI", l'edifici dissenyat per Rafael Moneo que es vol inaugurar al començament del 2009.


  • La Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) informa de la construcció de la nova biblioteca del Campus de Guipúscoa, Centro Carlos Santamaría, que neix amb la vocació de concentrar recursos i serveis rellevants de suport a l'aprenentatge, a la docència i a la investigació.


  • Un cas particular és la Universidad de Huelva (UHU), atès que només s'esmenta el concepte de CRAI en un PowerPoint de presentació, però no es torna a mencionar en la resta d'informació que apareix en el web.


  • En les tres primeres biblioteques (UB, UC3M i UPCT), l'ús de l'expressió CRAI coincideix amb el fet que són les que ofereixen, a través del web, una imatge més completa del CRAI i per això ens han servit com a paradigma d'avaluació i comparació amb les biblioteques restants.

 2. Biblioteques que esmenten el CRAI com una secció més de l'oferta de la biblioteca, de vegades com un apartat diferenciat dins dels serveis (en la taula 2 es recull el contingut d'aquests CRAI):


 3. BibliotecaCRAI com una secció més de l'oferta de la biblioteca
  Universidad
  Complutense
  de Madrid

  • "Apoyo a la docencia y a la investigación": edició electrònica; gestió de bibliografies; bibliografies recomanades per a les assignatures; sales de lectura, d'investigadors, hemeroteques, mediateques; préstec de portàtils; Wi-Fi; conservació i restauració de documents; exposicions; blogs.
  Universidad
  de Extremadura

  • "Aprendizaje e investigación": formació sobre recursos d'informació: programes d'aprenentatge, guies, etc.; investigació: factor d'impacte i qualitat de les revistes, com citar, gestor de referències, etc.; aprenentatge: material didàctic, documents d'ajut, etc.
  Universidad
  de León

  • "Centro de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia (CAAD)": assistència tècnica als usuaris; suport a la docència no presencial; suport a l'elaboració de materials docents; creació de continguts; equipament informàtic adaptat a minusvàlids; préstec de documentals i de pel·lícules al professorat per a activitats de suport a la docència, etc.


  • "Gestión de espacios para el aprendizaje y la investigación": despatxos individuals per a la investigació; sales i seminaris per a conferències, xerrades, etc.; videoconferències.
  Universidad
  de Málaga

  • "Otros servicios de apoyo a la docencia e investigación": RefWorks; butlletins de novetats; bibliografies recomanades; producció científica de la UMA (accés al catàleg), etc.
  Universitat
  Politècnica
  de Catalunya

  • "La Factoria de recursos docents": equipaments (ordinador multimèdia, equipament de registre i d'edició de vídeo digital, adaptador de diapositives per digitalitzar diapositives i negatius de 35 mm, escàners, vídeo, enregistradora DVD/CD, alimentador automàtic de documents); programació de cursos; personal especialitzat d'assessorament.
  Universitat
  Pompeu
  Fabra

  • "Factoria de suport a l'aprenentatge i a la docència": creació de materials docents i multimèdia; suport a l'elaboració de treballs científics; suport a l'aula global; Moodle; suport a la resolució d'incidències de Campus Global. S'inclou material explicatiu. PowerPoint.


  • "Suport a la investigació": presentar tesis; publicar una tesi en TDX (base de dades que conté, en format digital, tesis llegides en algunes de les universitats públiques de Catalunya i d'altres comunitats i que permet l'accés obert al text complet de la tesi); publicar documents en RECERCAT (repositori institucional cooperatiu de documents digitals d'investigació de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya); suport informàtic a projectes d'investigació.
  Universidad
  de Sevilla

  • "Aprendizaje e investigación": formació (programa de formació en competències informacionals —ALFIN— per biblioteques); guies, blogs, etc. per matèries (wikis, etc.); suport a la docència virtual (programes d'aprenentatge per integrar en la plataforma WebCT els recursos i els serveis de la biblioteca); publicar, citar (eines per a la gestió bibliogràfica, edició electrònica, com elaborar bibliografies i citacions, propietat intel·lectual, criteris de valoració de publicacions científiques, recomanacions per a la identificació correcta d'autors i d'institucions en les publicacions científiques.

  Taula 2. Biblioteques que esmenten el CRAI com una secció més de l'oferta de la biblioteca


  • Universidad Complutense de Madrid (UCM): dins de l'apartat "Servicios" hi ha la secció "Apoyo a la docencia y a la investigación". A més, presenta altres apartats: "AlfinBUC: formación" (alfabetització informacional); Guías y tutoriales de nuestros servicios" i "Archivo Institucional E-prints Complutense" (gairebé 4.000 tesis i materials de suport a la docència i a la investigació d'accés obert).


  • Universidad de Extremadura (UEX): inclou l'apartat "Aprendizaje e investigación". En la secció "Servicios" s'esmenten els espais bibliotecaris (sales d'estudi, espai per a investigadors, aules de formació, sales de reunions i racons de lectura).


  • Universidad de León (ULE): en l'apartat "Servicios" es troba el següent: "Centro de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia (CAAD)" y "Gestión de espacios para el aprendizaje y la investigación". El lloc web inclou altres apartats, com: "Guías rápidas para alumnos", "Guías rápidas para PDI" i "Gestores de referencias bibliográficas".


  • Universidad de Málaga (UMA): presenta els apartats "Otros servicios de apoyo a la docencia y a la investigación" i "Ayuda y tutoriales".


  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): en l'apartat "Serveis" s'ofereix "La Factoria de recursos docents", "Refworks: gestor de referències bibliogràfiques", "Servei de teledocumentació", "Servei de formació en habilitats informacionals", "Tutorials d'aprenentatge", "Laboratori virtual d'idiomes", "Servei de propietat intel·lectual" i "Servei de préstec de portàtils".


  • Universitat Pompeu Fabra (UPF): en l'apartat "Els serveis que oferim" accedim a "La Factoria", "Correcció d'exàmens", "Equipaments informàtics i audiovisuals", "Gestor de bibliografies: Refworks", "Impressions i reprografia", "Xarxa informàtica" (xarxa sense fil, accés a la xarxa des de fora de la UPF), "Programari" i "Telefonia i videoconferència". Un altre apartat és "Guies i ajudes".


  • Universidad de Sevilla (US): s'hi poden trobar els apartats "Aprendizaje e investigación" i "Servicios". Aquest darrer inclou espais i equipaments Wi-Fi (portàtils, equipament per a consulta i reproducció).

En aquest grup es poden fer dues subdivisions: una amb les biblioteques en les quals la varietat de serveis i recursos propis del CRAI és tan completa que es poden assimilar perfectament amb les del grup primer (UPF, US, UPC i UCM); i l’altra amb la resta de biblioteques (UEX, UMA i ULE), amb menys varietat de recursos i serveis.

 1. Biblioteques que ofereixen els recursos i serveis de manera segmentada segons el tipus d'usuaris: PDI, PAS, alumnat, visitants, etc. (en la taula 3 es recullen els continguts i recursos segons el tipus d'usuaris):


 2. BibliotecaRecursos i serveis de manera segmentada segons el tipus d'usuaris
  Universidad
  de Alcalá
  de Henares

  • "Estudiantes": bibliografies recomanades, guies temàtiques, RefWorks, etc.


  • "PDI": avaluació de l'activitat investigadora ­(cites i impacte dels RefWorks, manteniment de bibliografies recomanades, etc.).
  Universitat
  d'Alacant

  • "Serveis per usuari: PDI": reserva de sales de treball en grup i per a doctorands, impressió digital, préstec d'equips audiovisuals, gestor bibliogràfic Reference Manager, ús de recursos tecnològics en la docència, accés al text complet de llibres anteriors a 1900, etc. "Alumnes": bibliografia recomanada, reserva de sales de treball en grup i per a doctorands, impressió digital, préstec d'ordinadors portàtils, accés al text complet de llibres anteriors a 1900, etc.


  • "PAS": impressió digital, formació d'usuaris, gestor bibliogràfic Reference Manager, RefWorks, accés al text complet de llibres anteriors a 1900, etc.


  • "Visitants": impressió digital, formació d'usuaris, accés al text complet de llibres anteriors a 1900, etc.
  Universidad
  Autónoma
  de Madrid

  • "La Biblioteca para… Docentes e investigadores": préstec, espais i equipaments, recursos de suport, col·laborar amb la biblioteca. "Estudiantes": préstec, espais i equipaments, recursos de suport, col·laborar amb la biblioteca.


  • "PAS": préstec, espais i equipaments, recursos de suport, col·laborar amb la biblioteca.


  • "Visitants": préstec, espais i equipaments, recursos de suport, col·laborar amb la biblioteca.
  Universidad
  de Castilla-la Mancha

  • "Tu biblioteca": "alumnos"; "profesores"; "personal de administración"; "usuarios externos"; "recursos para invidentes"; "blog de la biblioteca"; "tutoriales y vídeos".
  Universidad
  de Las Palmas
  de Gran Canaria

  • "La Biblioteca del Estudiante": RefWorks; suport a l'estudi (com citar bibliografia, com elaborar un currículum); préstec de portàtils, etc.


  • "La Biblioteca del PDI": RefWorks; suport a la investigació (com citar bibliografia, recomanacions per a la identificació correcta de les publicacions científiques —FECYT—), etc.


  • "La Biblioteca del PAS": RefWorks; suport a la gestió (arxiu universitari, memòria de gestió), etc.
  UNED

  • "Apoyo al PDI": factor d'impacte de les publicacions; RefWorks i Endnote; recursos de la biblioteca en el curs virtual; guies d'investigació; sales d'investigadors; sales de treball en grup; préstec de portàtils.


  • "Apoyo a los estudiantes": guia d'ús de la biblioteca; bibliografies recomanades; préstec de portàtils; sales de treball en grup; exàmens i solucions; habilitats i competències per a la gestió de la informació.

  Taula 3. Biblioteques que ofereixen els recursos i els serveis de manera segmentada segons el tipus d'usuaris


  • Universidad de Alcalá de Henares (UAH): té els apartats "Estudiantes" i "PDI", que inclouen tot el que s'ofereix a aquests dos col·lectius, "Acceso remoto a la red" i "Zona Wi-Fi". En el menú principal, dins d'"Otros servicios", hi ha "Equipos informáticos", i dins d'"Ayuda y formación", "Buscar información", "Guías temáticas", "Citas e impacto", "Formación de usuarios" i "Gestor bibliográfico Refworks".


  • Universitat d'Alacant (UA): l'apartat "Serveis per tipus d'usuari" inclou l'oferta per a cada tipus d'usuari: PDI, alumnat, PAS i visitant.


  • Universidad Autónoma de Madrid (UAM): l'apartat "La biblioteca para…" inclou seccions per a "Docentes e investigadores", "Estudiantes", "PAS" i "Visitantes", en les quals s'inclou l'oferta de la biblioteca. A més, en l'apartat "Qué ofrecemos", s'hi pot trobar el següent: accés remot a la xarxa de la UAM, aules CRAI (espais en els quals es faciliten eines tecnològiques necessàries per a la docència, l'aprenentatge i la investigació), "Guías y tutoriales", eines tecnològiques, préstec de portàtils, xarxa sense fil Refworks (Wi-Fi) i sales de treball en grup.


  • Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM): la secció "Tu biblioteca" inclou informació per a "Alumnos", "Profesores", "Personal de administración", "Usuarios externos", "Recursos para invidentes", "Blog de la biblioteca" i "Tutoriales y vídeos".


  • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): inclou tres apartats principals, que informen, a través d'enllaços, de tot el que tenen a la seva disposició. Són els següents: "La biblioteca del estudiante", "La biblioteca del PDI" i "La biblioteca del PAS". A més, a l'apartat de "Servicios", s'hi pot trobar el següent: "Campus Virtual" (informa que la biblioteca també és present al Campus Virtual i hi ha un accés) i "Préstamo de ordenadores portátiles".


  • Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): en l'apartat de "Servicios", s'hi pot trobar "Apoyo al PDI" i "Apoyo a los estudiantes", i en l'apartat de "Formación", "Guías de investigación". També hi ha una secció de "Noticias", que inclou el "Préstamo de portátiles" i el "Campus inalámbrico".

Aquesta manera de presentar els serveis, a més d'enllaçar amb el model CRAI, respon a una altra tendència relacionada amb la innovació en l'organització i la gestió de biblioteques. Ens referim a l'ús del màrqueting, atès que la segmentació permet de tractar millor els usuaris, se'ls concep com a clients, de manera que s'adapta als gustos i a les necessitats de cadascú i els facilita els serveis d'una manera més propera i atractiva.

 1. Biblioteques que no inclouen menció expressa al CRAI, però sí que identifiquen serveis i recursos propis d'aquest, sobretot en les seccions dedicades a espais i equipaments, recursos electrònics o biblioteca digital (en la taula 4 es recopilen els serveis i recursos propis del CRAI d'aquestes biblioteques al costat de les altres analitzades en els apartats anteriors):


 2. BibliotecaPréstec de portàtilsGestors bibliogr.Espais i salesReprod. doc.Wi-FiProgr. apren., autofor.Propietat intel·lect.ALFINSuport material docentSuport public. científ.Suport aval. cient.Suport plataf. virtualBlog
  Abat Oliva CEU
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Alcalá de Henares
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Alacant
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Almería
   
   
   
   
   
   
  Autònoma de Barcelona
   
   
   
   
   
   
   
   
  Autónoma de Madrid
   
   
   
   
   
   
  Barcelona
   
  Burgos
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Cádiz
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Cantabria
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Cardenal Herrera
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Carlos III
   
  Castilla-la Mancha
   
   
   
   
   
   
   
   
  Católica San Antonio
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Complutense de Madrid
   
   
   
   
  Córdoba
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Europea de Madrid
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Extremadura
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Girona
   
   
   
   
   
  Granada
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Huelva
   
   
   
   
   
   
   
   
  Illes Balears
   
   
   
   
   
   
   
  Jaén
   
   
   
   
   
   
   
   
  Jaume I
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  La Coruña
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  La Laguna
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  La Rioja
   
   
   
   
   
   
  Las Palmas
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  León
   
   
   
   
   
   
  Lleida
   
   
   
   
   
   
   
  Málaga
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Miguel Hernández
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Mondragon
   
   
   
   
  Murcia
   
   
   
   
   
   
  Navarra
   
   
   
   
   
   
   
   
  Oviedo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Pablo Olavide
   
   
   
   
   
   
   
   
  País Vasco
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Politécnica de Cartagena
   
   
  Politècnica de Catalunya
   
   
   
   
  Politécnica de Madrid
   
   
   
   
   
   
   
   
  Politècnica de València
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Pompeu Fabra
   
   
  Pontificia Comillas
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Pontificia Salamanca
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ramon Llull
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Rey Juan Carlos
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Salamanca
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  San Pablo CEU
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Santiago de Compostela
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sevilla
  UNED
   
   
   
   
  UOC
   
   
   
   
   
   
   
   
  Valladolid
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Vic
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Vigo
   
   
   
   
   
   
   
   
  Zaragoza
   
   
   
   
   
   
   
   
  Total
  32
  50
  28
  18
  24
  28
  10
  7
  15
  30
  23
  10
  10

  Taula 4. Serveis i recursos propis del CRAI (en fons gris apareixen les biblioteques que no s'han esmentat en les taules anteriors)


  • Mondragon Unibertsitatea (MU)
  • Universidad de Almería (UAL)
  • Universidad de Burgos (UBU)
  • Universidad de Cádiz (UCA)
  • Universidad de Cantabria (UC)
  • Universidad de Córdoba (UCO)
  • Universidad de Granada (UGR)
  • Universidad de Huelva (UHU)
  • Universidad de Jaén (UJA)
  • Universidad de La Rioja (UR)
  • Universidad de Murcia (UMU)
  • Universidad de Navarra (UNA)
  • Universidad de Salamanca (USAL)
  • Universidad de Valladolid (UVa)
  • Universidad de Zaragoza (UZ)
  • Universidad Europea de Madrid (UEM)
  • Universidad Pablo Olavide (UPO)
  • Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
  • Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
  • Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
  • Universidade da Coruña (UDC)
  • Universidade de Santiago de Compostela (USC)
  • Universidade de Vigo (UV)
  • Universitat Abat Oliva CEU (UAO)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Universitat de Girona (UdG)
  • Universitat de les Illes Balears (UIB)
  • Universitat de Lleida (UdL)
  • Universitat de Vic (UVIC)
  • Universitat Jaume I (UJI)
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Universitat Politècnica de València (UPV)
  • Universitat Ramon Llull (URL)

En aquest bloc agrupem els centres que disposen de dos elements o més de la llista d'anàlisi que hem utilitzat. Per tant, n'hi ha algunes amb escassa incidència del CRAI (UAO, UCA, UC, UEM, UGR, USAL, etc.) i d'altres de més evolucionades (MU, UAL, UAB, UdG, UR, UdL o UZ).

 1. Biblioteques sense gaire visibilitat del CRAI en el web:


  • Deustuko Unibertsitatea
  • Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)
  • IE Universidad
  • Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
  • Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)
  • Universidad Antonio de Nebrija
  • Universidad Camilo José Cela (UCJC)
  • Universidad Cardenal Herrera (CEU)
  • Universidad Católica de Ávila (UCAV)
  • Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
  • Universidad de La Laguna (ULL)
  • Universidad de Oviedo (UNIOVI)
  • Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
  • Universidad Francisco de Vitoria (UFV)
  • Universidad Pontificia Comillas
  • Universidad Pública de Navarra (UPNA)
  • Universidad San Jorge (USJ)
  • Universidad San Pablo CEU (USP)
  • Universitas Miguel Hernández (UMH)
  • Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

3.2 Anàlisi dels plans estratègics

 1. Plans amb referències directes a la biblioteca com a CRAI:


  • Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
  • Universidad Complutense de Madrid (UCM)
  • Universidad de Almería (UAL)
  • Universidad de Cantabria (UC)
  • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
  • Universidad de Málaga (UMA)
  • Universidad de Murcia (UMU)
  • Universidad de Sevilla (US)
  • Universidad de Zaragoza (UZ)
  • Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
  • Universidad Pontificia Comillas
  • Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
  • Universidade de Vigo (UV)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Universitat de Barcelona (UB)
  • Universitat de Girona (UdG)
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 2. Plans amb referències a l'adaptació de la biblioteca a l'EEES:


  • Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
  • Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
  • Universidad de Jaén (UJA)
  • Universidad de La Rioja (UR)
  • Universidad de León (ULE)
  • Universidad de Valladolid (UVa)
  • Universitat d'Alacant (UA)
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 3. Plans amb referències a la docència, l'aprenentatge i la investigació:


  • Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
  • Universidad de Extremadura (UEX)
  • Universitat de les Illes Balears (UIB)

4 Conclusions

Com a síntesi final expressem que l'anàlisi dels 69 llocs web ens ha permès comprovar que 20 biblioteques (28,9 %) no tenen gaire visibilitat del CRAI i 49 biblioteques (71 %) tenen més o menys presència del CRAI. Per tant, malgrat que no totes les biblioteques són en el mateix nivell de desenvolupament, podem afirmar que la majoria han assumit el repte d'adaptar-se a l'EEES i que han donat més protagonisme i suport al procés d'aprenentatge.

D'aquestes 49 biblioteques, 3 (6,1 %) utilitzen l'expressió CRAI i la identifiquen o substitueixen pel nom de biblioteca; 7 (14,2 %) l'esmenten com una secció més de l'oferta de la biblioteca, de vegades, com un apartat diferenciat dins dels serveis; 6 biblioteques (12,2 %) ofereixen els recursos i serveis de manera segmentada segons el tipus d'usuaris (PDI, PAS, alumnat, visitants, etc.); 33 biblioteques (67,3 %) no inclouen una menció expressa al CRAI, però sí que identifiquen serveis i recursos propis d'aquest, sobretot en les seccions dedicades a espais i equipaments, recursos electrònics o biblioteca digital.

Les dades de la llista de serveis i recursos quantificats (taula 4) ens indiquen que 57 biblioteques en tenen un o més. A continuació els mostrem ordenats de més a menys segons el nombre de biblioteques que en disposen (indiquem dos percentatges: el primer referit a aquestes 57 biblioteques i el segon respecte al total de la mostra de 69 biblioteques analitzades):

Si comparem aquestes dades amb els serveis i recursos que esmentem en les diferents sistematitzacions a l'inici de l'article, comprovem que coincideixen en gran part i que responen plenament als models definits. També observem un predomini dels serveis i recursos destinats a la investigació i a l'estudi de l'alumnat i, tot i que menys, al suport de la docència del professorat. Aquest aspecte segurament anirà augmentant a mesura que entrin en ple funcionament els nous plans d'estudi ja adaptats al model actiu d'ensenyament-aprenentatge. També convé assenyalar —com afirma Rovira (2007)— que no totes les biblioteques universitàries han d'oferir els mateixos serveis; cada una els ha de dissenyar a la mida dels grups de recerca existents i de les estratègies marcades per la institució, encara que no hi ha dubte que l'EEES es presenta com una oportunitat per repensar i millorar els serveis bibliotecaris.

Respecte a l'anàlisi dels 28 plans estratègics, els de 17 biblioteques (60,7 %) inclouen referències directes a la biblioteca com a CRAI. Aquesta dada —si la comparem amb la dada del paràgraf anterior referent al fet que només 3 biblioteques es consideren un CRAI—, ens fa veure que aquesta tendència anirà augmentant a mesura que s'executin plenament els plans estratègics. Els plans de 8 biblioteques (28,5 %) recullen referències a l'adaptació de la biblioteca a l'EEES, i els de 3 biblioteques (10,7 %), referències a la docència, l'aprenentatge i la investigació. La Biblioteca de la UZ es caracteritza pel fet d'esmentar el CRAI en el pla estratègic, tot i que en el lloc web no s'aprecia aquest concepte. De les 19 biblioteques restants que hem considerat que no tenen gaire visibilitat del CRAI, només el cas de la Universidad Pontificia Comillas disposa d'un pla estratègic que sí que fa referència al CRAI.

Aquesta varietat de situacions respon al fet que cada universitat és molt diferent, la qual cosa comporta que les biblioteques parteixin de models organitzatius diferents fruit de la dependència de la història, la trajectòria i les característiques de cada una de les universitats en les quals es duu a terme el procés de convergència (Celestino, 2007).

Quant a la naturalesa i les característiques dels serveis, recursos i continguts, hi ha força semblances; les diferències són més acusades des del punt de vista de l'oferta, de més o menys amplitud i varietat entre les diferents biblioteques, lògicament, atès el diferent grau d'implantació i d'evolució del CRAI entre uns centres i uns altres. En els continguts que s'hi ofereixen es reflecteix una ampliació del concepte de col·lecció, ja que, com mantenen Pinto, Sales i Osorio (2008), s'afegeix als continguts informatius com accedir-hi, les destreses i les habilitats per al maneig.


Bibliografia

Area, Manuel; Hernández, Fernando; Sancho, Juana María (2007). De la biblioteca al centro de recursos para el aprendizaje y la investigación. Barcelona: Octaedro-ICE.

Balagué, Núria (2003). "La Biblioteca Universitaria, centro de recursos para el aprendizaje y la investigación: una aproximación al estado de la cuestión en España". Jornadas Rebiun 2003: Los centros para recursos del aprendizaje y la investigación en los procesos de innovación docente. Palma de Mallorca, maig de 2003. <http://www.biblioteca.uam.es/paginas/palma.html>. [Consulta: 05/04/2006].

Cabo, Mercè; Espinós, Montserrat (2005). "Els centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació (CRAI): obrint pas a noves aliances i oportunitats". Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació, p. 15-29. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=>. [Consulta: 25/01/2009].

Caridad, Mercedes et al. (2005). "La Biblioteca Universitària com a centre de recursos per a l'aprenentage i la investigació". Item, vol. 40, p. 87-108.

Celestino, Sonsoles (2007). "Los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación: de la biblioteca al CRAI". XII Jornadas Nacionales de Información y Comunicación en Ciencias de la Salud Zaragoza, octubre de 2007. <http://www.jornadasbibliosalud.net/PRESENTACIONES/CRAIS/CRAI%20JNCS.pdf>. [Consulta: 18/12/2008].

Corullón, Susana (2007). "La Biblioteca de la Universidad Complutense como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación: una nueva visión en la gestión de los recursos humanos". <http://www.eprints.rclis.org/11474/1/memostar.pdf>. [Consulta: 18/12/2008].

Domínguez, María Isabel (2005). "La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo de aprendizaje: docentes y bibliotecarios, aprendamos juntos porque trabajamos juntos". RED. Revista de Educación a Distancia, número monográfico II. <http://www.um.es/ead/red/M4>. [Consulta: 16/12/2008].

Mac Kee, Nelly (2005). "Los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación, CRAI." XII Coloquio Internacional de Bibliotecarios, Universidad de Guadalajara, noviembre de 2005. <http://www.eprints.rclis.org/9065/1/mackee_crai.pdf>. [Consulta: 15/12/2008].

Martínez, Dídac (2004). "El Centro de Recursos para el Aprendizaje CRAI. El nuevo modelo de biblioteca universitaria". Educación y biblioteca, vol. 16, núm. 144, p. 98-108.

Navarro, Nieves; Suárez, Magdalena; Guío, Carmen (2008). "La biblioteca universitaria, una realidad abierta para el aprendizaje del alumno". VI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria Instituto de Ciencias de la Educación. 9 y 10 de junio de 2008, Universitat d'Alacant. <http://www.upm.es/innovacion/cd/09_cyj/documentos/experiencias_innovacion/Mesa_Desarrollo_Nuevas_Tecnologias_Aprendizaje-Evaluacion-Desarrollo_Curricular/La_Biblioteca.pdf>. [Consulta: 18/12/2008].

Plan estratégico de REBIUN (2003-2006). <htttp://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Rebiun/doc/plan_estrategico.pdf&%5d>. [Consulta: 18/12/2008].

Pinto, María; Sales, Dora; Osorio, Pilar (2008). Biblioteca universitaria, CRAI y alfabetización informacional. Gijón: Trea.

Rovira, Anna (2007). "Les biblioteques universitàries i el suport a la recerca". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 18 (juny) <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CO>. [Consulta: 25/01/2009].

Sunyer, Sílvia (2006). "Centros de recursos para el aprendizaje y la investigación —CRAI—, y servicios bibliotecarios estratégicos para una Europa basada en el conocimiento". Intangible Capital, vol. 2, núm. 14, p. 327-337.

Taladriz, Margarita (2004). "Estrategias bibliotecarias para el fomento del aprendizaje". Boletín de la ANABAD, vol. 54, núm. 1-2, p. 273-280.


Apèndix: mencions al CRAI en els plans estratègics

 • UAH. I Plan estratégico 2008-2011.
  <www.uah.es/biblioteca/documentos/Plan_2008-2011.pdf>.
 • "La biblioteca universitaria, tal como se recoge en el Plan estratégico de la UAH, debe contribuir a la adaptación de la Universidad a las demandas del nuevo modelo educativo europeo, evolucionando con la institución para dar respuesta al nuevo contexto de competencias".

  Línia estratègica 2. "Espacios e innovación tecnológica: Adaptar y crear espacios y desarrollar el equipamiento tecnológico necesario para dar soporte al nuevo modelo de aprendizaje, docencia e investigación y garantizar el acceso a los usuarios con discapacidad".

  Línia estratègica 4. "Usuarios y servicios: Adecuar los servicios que se prestan a la comunidad universitaria al modelo educativo del EEES y del EEI y crear otros nuevos que den soporte al aprendizaje, la docencia y la investigación".


 • UA. Plan estratégico de la Biblioteca Universitaria 2007-2009.
  <www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/document/index.htm>.
 • "Objetivos estratégicos: Docencia. […] elaboración de objetos y materiales docentes y de aprendizaje […] Investigación. Apoyar a los grupos de investigación de la UA y colaborar con ellos, proporcionándoles la información y el acceso a los servicios y a los recursos bibliográficos y documentales […] Recursos y servicios. Desarrollar y potenciar la oferta y utilización de los recursos y servicios aprovechando las posibilidades que ofrece el entorno virtual y adaptándolos a las necesidades requeridas por el espacio europeo de educación superior, para lo que la Biblioteca debe disponer de los espacios y herramientas adecuados".


 • UAL. Plan operativo 2005-2006.
  <www.ual.es/Universidad/Biblioteca/turcana/Operativo.pdf>.
 • "Misión: […] La Biblioteca de la Universidad de Almería es un centro de recursos formado por profesionales, cuya misión es facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación de conocimiento, para apoyar eficazmente las actividades de aprendizaje, docencia e investigación y contribuir a la consecución de los objetivos de la Universidad".

  Alguns dels objectius estratègics són: "Desarrollar programas de mejora de la docencia y el aprendizaje" i "Desarrollar programas de mejora de la investigación (l+D+I)".


 • UAB. Pla estratègic 2008-2010.
  <www.uab.es/Document/Plaestrategic2008-10.pdf>.
 • "Visió: les biblioteques de la UAB són un centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació imprescindibles per a les activitats de la comunitat universitària".

  Els objectius i les línies estratègiques responen a aquesta concepció.


 • UAM. Plan estratégico 2006-2008.
  <www.biblioteca.uam.es/sc/documentos/PlanEstrategicoRev.pdf>.
 • En aquest document s'expressa que el pla sorgeix amb l'objectiu d'avançar-se als nous reptes que comporta l'adaptació de la UAM i dels serveis a l'EEES.

  "Misión, visión y valores de la biblioteca y archivo": "Visión: Ser un referente en el panorama bibliotecario de las universidades españolas, en el apoyo a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid, para la docencia, el aprendizaje a lo largo de la vida y la investigación en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior y las nuevas necesidades que plantea, impulsando la innovación, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y otros recursos, con una clara vocación de servicio público y orientación a los usuarios".

  "Orientación estratégica 1. Servicios: Establecimiento de los servicios pertinentes para las necesidades de la UAM, en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, así como el desarrollo de una estrategia dirigida a su adecuada difusión entre la Comunidad Universitaria, con especial atención al apoyo a la docencia y la investigación".


 • UB. Pla estratègic del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació 2006-2009.
  <www.bib.ub.edu/fileadmin/arxius/plaestrategic2006-09.pdf>.
 • "Presentació: Els eixos estratègics proposats s’adeqüen a la missió del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de donar suport a la docència, la investigació i l’extensió universitària".


 • UC. Plan estratégico 2004-2008 (esborrany).
  <www.buc.unican.es/LaBuc/LaBuc.htm>.
 • Relacionat amb l'apartat "Visión: la BUC debe abordar la transformación de sus servicios para satisfacer las necesidades y nuevos modelos del EEES", la biblioteca s'ha de convertir en un veritable centre de recursos per a la docència, l'aprenentatge i la investigació. Algunes de les funcions que ha de desenvolupar són les següents: proporcionar recursos per a l'aprenentatge, la docència, la recerca, la formació continuada i les activitats relacionades amb el funcionament i la gestió de la universitat en conjunt.


 • UC3M. Biblioteca. Plan estratégico 2005-2007.
  <www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/planes_estrategicos/plan-estrategico-2005-2007.pdf>.
 • "Misión de la Biblioteca: El papel de la Biblioteca de la Universidad es el de ser un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación y proporcionar el acceso a los recursos de información requeridos por los diferentes miembros de la comunidad universitaria en los ámbitos de la investigación, la docencia y el aprendizaje".


 • UCLM. Plan de actuación de la Biblioteca Universitaria 2003-2006.
  <www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Rebiun/doc/plan_univlamancha.pdf>.
 • Un dels objectius operatius és "Mejorar la comunicación de la Biblioteca Universitaria con sus usuarios para consolidar y mejorar su papel de apoyo a la docencia y a la investigación".


 • UCM. Plan estratégico 2007-2009.
  <www.ucm.es/BUCM/intranet/doc7519.pdf>.
 • Entre les línies clau hi ha les següents: "la BUC ante el espacio europeo de educación superior" desenvolupa "Unas infraestructuras de la Biblioteca para desarrollar un centro de recursos eficaz para el aprendizaje y la investigación. Los servicios bibliotecarios y su papel como soporte al aprendizaje: del e-learning a la alfabetización informacional. La biblioteca y el soporte a la investigación: el papel de la BUC como difusora del conocimiento".

  Línia estratègica 4. "Servicios. Misión: Mejora continua de los servicios bibliotecarios de apoyo a la docencia e investigación, formación de usuarios y servicios electrónicos."

  Línia estratègica 6. "Colecciones. Misión: Desarrollar una política común de gestión de las colecciones que facilite el acceso rápido y eficaz a los recursos de información necesarios para el desarrollo de la investigación, la docencia y el estudio en la Universidad y de acuerdo al espacio europeo de educación superior (EEES)."


 • UEX. Segundo plan estratégico del servicio de biblioteca, archivos y documentación de la Universidad de Extremadura 2008-2010.
  <www.biblioteca.unex.es/PDF/IIPE.pdf>.
 • "Línea 1. La Biblioteca de la UEX en el ámbito del aprendizaje. Objetivos: […] Potenciar entre los docentes el mayor uso de los diferentes recursos y servicios bibliotecarios en los procesos de enseñanza y aprendizaje".

  "Línea 2. La Biblioteca de la UEX en el ámbito de la investigación. Objetivos: […] Urgir la puesta en marcha del desarrollo CDV para la creación de un repositorio institucional propio. Facilitar el acceso de los investigadores a los recursos electrónicos desde fuera del Campus".


 • UdG. Pla director 2005-2008.
  <www.biblioteca.udg.es/info_general/Biblioteca/2007definitiu.pdf>.
 • "Missió: La Biblioteca, com a servei de suport a la docència i a la recerca, té la missió de col·laborar activament en els processos d'aprenentatge, formació continuada i recerca de la Universitat de Girona, posant a l'abast de la comunitat universitària els recursos d'informació, formació i serveis per tal de contribuir a l' assoliment del màxim nivell de qualitat i excel·lència".

  Entre els objectius bàsics hi ha "La creació dels Centres de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació com a línia més remarcable i que reflecteix clarament la conjunció d'estratègies entre la Universitat i la Biblioteca".


 • UIB. Pla estratègic 2004-2008.
  <www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/biblioteca/informacio_biblioteca/funcions_i_objectius/planificacio/documentacio/Planificacio/SBD-SGQ-D003_Pla_Estrategic_SBD.pdf>.
 • "Missió […] Oferir els serveis, els equipaments i l'assessorament necessaris per facilitar l'accés a la informació científica i tècnica a la comunitat universitària en el moment en què ho necessita per cobrir les seves necessitats d'estudi, investigació i docència".


 • UJA. Plan de Actuación 2005-2010: "Calidad y espacio europeo de enseñanza superior".
  <www.ujaen.es/serv/biblio/Nuestra/Plan%20de%20actuacion/Plan%20actuacion.pdf>.
 • A més del lema "Calidad y espacio europeo de enseñanza superior", inclou la línia estratègica 1: "Impulsar la construcción de un nuevo modelo de biblioteca universitaria, concebida como parte activa y esencial de un sistema de recursos para el aprendizaje y la investigación".


 • UR. Biblioteca Universitaria. Plan estratégico 2005-2007.
  <biblioteca.unirioja.es/biblio/bur/plan_estrategico05.pdf>.
 • "Oportunidades: O1. El EEES que va a exigir una mayor participación de la biblioteca en proyectos de innovación docente así como un uso más intenso de la biblioteca como centro de apoyo al aprendizaje activo de los alumnos".

  "Acciones: 1. Elaboración de un proyecto de ampliación del edificio de biblioteca, que posibilite crear espacios multifuncionales adecuados a las necesidades de aprendizaje del modelo europeo de educación superior […] 5. Instalación de red inalámbrica en la totalidad de los espacios de uso público de la biblioteca e incremento del número de portátiles de uso público (2004-2005)".

  "Línea estratégica 6: Servicios. Reforzar la presencia de la BUR en la universidad, adecuando los servicios a las necesidades del modelo europeo de educación superior y potenciando el entorno digital".

  "Acciones: 1. Mejorar los sistemas de formación de usuarios adaptándolos a las necesidades del espacio europeo de educación superior, aprovechando las posibilidades de los nuevos entornos virtuales de autoprendizaje […] 3. Desarrollar nuevos canales de comunicación científica que difundan la labor investigadora de la Universidad y potenciar la edición electrónica de la producción de los miembros de la comunidad universitaria (tesis, proyectos fin de carrera...), y publicaciones de la Universidad. 4. Potenciar el desarrollo de servicios de apoyo al desarrollo y gestión de recursos docentes. 5. Suministrar en formato electrónico todos aquellos servicios y documentación que sean posibles potenciando el ahorro de papel y consumibles. 6. Organizar el servicio de campus inalámbrico para la totalidad del edificio de biblioteca."


 • ULPGC. PEBULA: Plan estratégico de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas 2005-2007.
  <www.biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/gestion/PEBULA.pdf>.
 • "Visión: La Biblioteca Universitaria aspira a convertirse en un auténtico centro de recursos de información integrado en la docencia y la investigación, comprometido con la formación continuada del individuo y sostenido por un equipo humano implicado en un proceso continuo de mejora de la calidad. De esta manera se espera que la Biblioteca: se convierta en un instrumento fundamental para los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación".

  "Línea estratégica 1. Docencia-aprendizaje: La transformación de la Biblioteca Universitaria en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) supone un nuevo concepto de servicio en el que los recursos de información, los equipos de trabajo y las infraestructuras se integran directamente en el proceso de enseñanza, promoviendo un aprendizaje activo, incentivando la producción de materiales educativos y posibilitando el desarrollo curricular y la comunicación".


 • ULE. Plan estratégico 2007-2009.
  <www5.unileon.es/bibportal/informacion_general/Planificaci%C3%B3n>.
 • "Línea estratégica 4: Servicios. Mejorar los servicios para adecuarlos a las necesidades del nuevo EEES: apoyo a la docencia y la investigación, formación de usuarios y servicios a distancia. 4.1 Elaborar una política de ALFIN de acuerdo con los objetivos del EEES".


 • UMA. Plan operativo de la Biblioteca de la Universidad de Málaga: objetivos estratégicos 2007-2010.
  <www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/PlanOperativo20072010.pdf>.
 • "Misión de la Biblioteca: La Biblioteca de la Universidad es un servicio de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto".

  "Línea 1. Calidad, organización de la Biblioteca y su integración en la Universidad". Objectiu estratègic 6: "Adaptar la estructura, organización, planificación y servicios de la Biblioteca a los requerimientos actuales, principalmente derivados del espacio europeo de enseñanza superior, plasmándolo en la reglamentación, en la RPT, en la definición de funciones de los puestos […]"

  "Línea 3. Gestión de la colección". L'objectiu 6 diu: "Creación de una amplia colección digital que responda a las necesidades derivadas de la futura implantación del espacio europeo de educación superior".


 • UMU. Borrador del plan estratégico de la Biblioteca 2005-2007.
  <www.um.es/biblioteca/doc/pdf/borrador.pdf>.
 • "Visión: […] debe orientar sus servicios al nuevo modelo del espacio europeo de la educación superior, colaborando con la Universidad en este proceso de transformación, para convertirse en un verdadero centro de recursos para la docencia, el aprendizaje y la investigación".

  "Objetivos: Gestionar y planificar la transformación de los servicios actuales para convertirse en un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación".

  Altres textos són els següents:

  "Línea estratégica 2. Gestión de servicios:" (objectiu 3): "Adaptación de los espacios y equipamientos disponibles al nuevo modelo de centros de recursos para la docencia, el aprendizaje y la investigación. Incorporación progresiva de nuevas tecnologías de la información. Creación de nuevos espacios con la ayuda de nuevas fuentes de financiación".


 • UPC. Aprèn. 4t Pla estratègic biblioteques UPC 2010.
  <www.bibliotecnica.upc.es/Pla_estrategic/apren2010.pdf>.
 • "La UPC defineix les seves biblioteques com a: 'Centres de recursos d'informació científica, tècnica i humanística que donen suport als usuaris en els processos d'aprenentatge, de recerca i de formació [...].' Article 37. Estatuts UPC."

  "Missió: Les biblioteques, com a entorns rics en informació, tecnologia i persones, s'han d'integrar en les activitats de docència, aprenentatge i recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya per contribuir a l'assoliment dels nous reptes de l'espai europeu del coneixement".


 • Universidad Pontificia Comillas. Plan estratégico del servicio de Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas. Periodo 2007-2010.
  <www.upcomillas.es/servicios/Documentos/Plan_Estrategico_Servicio_Biblioteca_2007-2010.pdf>.
 • "Línea estratégica 1. La Biblioteca y el aprendizaje. Área de actuación: 1.1. La Biblioteca y los recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)".


 • URJC. Plan estratégico del servicio de biblioteca. Marzo 2004.
  <www.urjc.es/z_files/ac_biblio/nuevaweb/autoevaluacion/documentos/PLAN%20ESTRATEGICO.pdf>.
 • "Línea estratégica 1. Instalaciones y equipamiento". Objectiu 1.7.: "Crear espacios multifuncionales que posibiliten un mejor aprovechamiento de los recursos de la Institución con la finalidad de poner en marcha Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)".

  "Línea estratégica 3. Organización del servicio e integración en la Universidad. […] Justificación […] La implantación de este novedoso modelo precisa de una paulatina transformación en la organización universitaria española en la cual la Biblioteca —concebida como un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)— pasa a convertirse en pieza importantísima del engranaje universitario, al servicio de toda la comunidad, desplegando una actividad creciente y dinámica en los proyectos que tengan como finalidad la mejora de la calidad de su servicio".


 • US. Plan estratégico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla: esquema. 2008-2010.
  <www.bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/common/plan_estrategico_2008.pdf>.
 • "Línea estratégica 1. La Biblioteca Universitaria de Sevilla como soporte al aprendizaje y la docencia. Objetivo estratégico 1.1. Mejorar los espacios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas de acuerdo con el modelo CRAI".

  "Línea estratégica 2. La Biblioteca Universitaria de Sevilla como soporte a la investigación".


 • UNED. Plan estratégico 2007-2010.
  <www.portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLIOTECA/INFORMES%20ACTIVIDAD/PLANESTRATEGICOAPROBADO.PDF>.
 • "Misión: La Biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje, la investigación y la formación continua ha de integrarse plenamente en las actividades de la Universidad e identificarse plenamente con ella en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior".

  "1. Biblioteca y aprendizaje. Objetivo estratégico 1.1. Potenciar el modelo de la Biblioteca Universitaria como centro de recursos para el aprendizaje en el marco del EEES". "Línea estratégica 2. Biblioteca e investigación. […] Objetivo estratégico 2.3. Mejorar los canales de comunicación e información con el PDI y con los profesores-tutores". "Línea estratégica 3. Innovación tecnológica. Objetivo estratégico 3.1. Desarrollar e implantar tecnologías para proyectos específicos de la Biblioteca. Objetivo estratégico 3.2. Posibilitar la difusión y el acceso a los contenidos del repositorio mediante la utilización de estándares abiertos".


 • UOC. Pla estratègic de la Biblioteca 2008-2012.
  <www.biblioteca.uoc.edu/cgi-bin/pass/byteserver.pl/docs_elec/articles/PLA_ESTRATEGIC_BIBLIOTECA_2008-2012_esp.pdf>.
 • "Missió: té com a missió incrementar el nivell de qualitat i d'excel·lència dels processos d'aprenentatge, docència, gestió, recerca i formació contínua". "Visió: la Biblioteca Virtual de la UOC ha d'arribar a ser un centre de recursos especialitzats, que englobi continguts docents i de recerca". "Habilitats informacionals: desenvolupar les accions formatives necessàries que, en el context d'adaptació dels plans d'estudis d'aquesta universitat al nou EEES […]".


 • UVa. Plan estratégico de la Biblioteca 2005-2008.
  <www.uva.es/uva/export/portal/com/bin/contenidos/serviciosAdministrativos/bibliotecaArchivo/Biblioteca_universitaria/Plan_Estrategico_Biblioteca_2005_2008/1176284306253_planestrategico05-08.pdf>.
 • "Línea estratégica 3: Plan de desarrollo y gestión de la colección y de los recursos para el aprendizaje, potenciando el desarrollo de las TIC para ofrecer un conjunto de información electrónica multidisciplinar e incentivar su uso".

  "Línea estratégica 6: Adaptación de infraestructura, espacios, instalaciones y equipamiento del servicio de Biblioteca a los requerimientos del espacio europeo de educación superior e investigación".


 • UV. Plan director da Biblioteca Universitaria 2004-2007.
  <www.uvigo.es/biblioteca/index.gl.htm>.
 • "Retos: […] Converxencia en torno ao espazo europeo de educación superior. Extensión da sociedade do coñecemento e da aprendizaxe ao longo de toda a vida (lifelong learning). Necesidades de innovación docente; Importancia estratéxica da investigación na Universidade".

  "Axenda estratéxica. […] Modelo bibliotecario o estrutura organizativa. […] verificar un movimento de renovación do concepto de biblioteca universitaria entorno ao concepto de CRAI […]".


 • UZ. Plan estratégico 2009-2012.
  <www.biblioteca.unizar.es/documentos/plan_estrategico_borrador.pdf>.
 • "Visión: […] Adaptar las infraestructuras y los servicios bibliotecarios a las necesidades que surgen del proceso de Convergencia Europea (EES y EEI), colaborando activamente con el profesorado para lograr un apoyo efectivo a la docencia y la investigación, así como potenciando el establecimiento de espacios que faciliten el aprendizaje siguiendo el modelo CRAI".

  "La BUZ y sus medios materiales. […] Habilitar en las bibliotecas espacios adaptables a las necesidades del trabajo individual, en grupo, para la formación de usuarios u otros, dotados con ordenadores y medios audiovisuales".


  Data de recepció: 12/12/2008. Data d'acceptació: 15/01/2009.
  Notes

  1 Recopilades a través dels llocs web següents: Bibliotecas universitarias y de investigación españolas (CSIC) <http://www.csic.es/cbic/otroscat/webuni.html>; Listado alfabético de universidades por comunidades (Universitat d'Alacant) <http://www.ua.es/es/internet/listado.htm>; REBIUN <http://www.rebiun.org>; Enlaces a universidades españolas (Ministerio de Ciencia e Innovación) <http://www.micinn.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=5000&area=ccuniv>. No hem tingut en consideració, per les característiques peculiars, aquestes dues universitats: Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Universidad Internacional de Andalucía.

  2 Les visites i la consulta de la informació s'han dut a terme durant la segona quinzena de desembre de 2008.