[text complet]


WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C)

STANDING COMMITTEE ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS (SCCR): 17a sessió, Ginebra, 3-7 de novembre de 2008

Traducció de Mireia Ribera, Mercè Porras, Miquel Térmens i Juanjo BotéPresentació

Les Web content accessibility guidelines, versió 2.0 (W3C, 2008a), són les directrius que ha publicat la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C). Aquestes directrius pretenen donar pautes als autors perquè el contingut (text, gràfics, vídeos i aplicacions) del web sigui usable per a tots els usuaris, incloses persones grans, persones amb discapacitats o, fins i tot, dispositius de consulta amb pantalles petites o monocroms, o sense grans capacitats de memòria. També volen ser una eina perquè els governs verifiquin que les pròpies pàgines i les pàgines subcontractades compleixen uns mínims requisits d'accessibilitat.

Aquesta guia s'organitza a partir de quatre principis filosòfics —perceptible, utilitzable, entenedor i sòlid— que es desglossen en múltiples directrius que cal seguir, cadascuna amb diversos criteris d'èxit per verificar. Els criteris d'èxit s'ordenen segons tres nivells de prioritat: el nivell A o prioritat màxima indica que el criteri és imprescindible per garantir l'accessibilitat; el nivell AA o prioritat mitjana indica que el criteri és molt important; el nivell AAA o prioritat baixa indica que el criteri és complementari. A més, les directrius van acompanyades, en documents a banda, de tècniques, d'explicacions i d'exemples que en faciliten la comprensió i l'aplicació.

Com es pot veure pel títol, aquesta és la segona versió del document, que substitueix la versió 1.0 publicada l'any 1999. En aquesta versió, s'ha fet un esforç per incloure novetats tecnològiques (navegadors més personalitzables, continguts nous, etc.) i per donar unes recomanacions prou flexibles perquè siguin vàlides davant desenvolupaments tecnològics futurs. Alguns dels canvis més rellevants respecte a la primera versió són un major incís en els continguts de vídeo, que si no són en directe han d'incloure una descripció d'àudio i subtítols; l'abast de les normes passa de centrar-se exclusivament en el llenguatge HTML a afectar els continguts en PDF, Flash i d'altres; el requisit explícit de seguir els estàndards en tots els continguts, i més èmfasi en la contrastabilitat dels criteris de conformitat, que faciliten als gestors de polítiques d'informació la validació del compliment.

La dimensió política de les directrius és molt gran. A la Unió Europea i també a gran part del món, els governs les han adoptat com a norma d'obligat compliment en els webs de l'Administració pública o subcontractats. Conscient d'aquesta repercussió, el W3C l'any 2006 va publicar un procés per fer traduccions oficials que en garantís la qualitat i el consens per a cada llengua d'arribada i n'evités la fragmentació.

En el procés de traducció oficial, una entitat fa de líder de la traducció i proposa un esborrany que es consensua mitjançant una llista pública de discussió, en què participen altres entitats del món acadèmic i del món associatiu, col·lectius de discapacitats i qualsevol particular que hi vulgui intervenir. A partir dels suggeriments de canvis i del debat en el marc de la llista, es redacta una versió definitiva del document, validada per tots els participants, i s'envia al W3C perquè la publiqui. A partir de la publicació, l'entitat líder de la traducció es compromet a mantenir una llista d'errades amb els suggeriments rebuts i a corregir, si pertoca, la traducció.

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació, en el seu paper de divulgadora de bones practiques en informació digital, i amb la intenció de reduir la divisió digital, lidera per segona vegada la traducció de les directrius d'accessibilitat al català. Ja ho va fer l'any 2006, amb la versió 1.0, tot just publicada la normativa de traduccions oficials, i ho ha repetit enguany, 2009, amb la traducció de la versió 2.0. Concretament, l'any 2006 la versió catalana va ser la primera traducció oficial d'una normativa del W3C a escala mundial. En aquesta segona versió, un equip de professors de la casa format per Mireia Ribera, Miquel Térmens i Andreu Sulé han coordinat la traducció, amb l'ajut inestimable de Mercè Porras, que també havia estat professora; el suport d'alumnes del màster de Gestió de Continguts Digitals, i la revisió lingüística del professor Amadeu Pons i dels Serveis Lingüístics de la Universitat. Com a col·laboradors externs i participants actius, cal mencionar el TERMCAT, que ha revisat acuradament la terminologia usada i la fidelitat de la traducció, però també altres associacions i entitats: l'Associació Interacció Persona-Ordinador (AIPO), com a representant de la recerca i del món professional en l'àmbit de la usabilitat i l'accessibilitat web; Desenvolupament Comunitari, fundació que promou la millora de l'accessibilitat en espais i activitats; la Fundació de Cecs Manuel Caragol, fundació privada que promou les tecnologies d'assistència per a persones cegues; ONCE i Fundació ONCE, que treballen per a la integració de persones amb discapacitats en tots els aspectes —especialment, persones cegues o amb baixa visió—; la Fundació SIDAR, que té per objectiu promoure el disseny universal al web, i Technosite, entitat promotora de l'accessibilitat.

A banda del text complet de les directrius en català, que es publica íntegrament a continuació, els autors de la traducció n'han promogut la difusió amb diversos articles en què expliquen els canvis principals i donen consells als responsables de webs per adaptar-hi els continguts (Ribera, 2009; Térmens, 2009). La Facultat, a més, també ha participat en el procés de traducció de les directrius al castellà, en aquest cas liderat per la Fundació SIDAR (W3C, 2008b).


Bibliografia

Ribera, Mireia; Porras, Mercè; Boldú, Marc; Térmens, Miquel; Sulé, Andreu; Paris, Pilar (2009). "Web content accessibility guidelines 2.0: a further step towards accessible digital information". Program: electronic library and information systems, vol. 43, no. 4, p. 392−406.

Térmens, Miquel; Ribera, Mireia; Porras, Mercè, Boldú, Marc; Sulé, Andreu; Paris, Pilar (2009). "Web content accessibility guidelines: from 1.0 to 2.0". 18th International World Wide Web Conference (WWW2009) (Madrid, 20−24 April 2009). ACM, 2009. p. 1171−1172.

W3C (2008a). Web content accessibility guidelines 2.0. W3C, December 2008. <http://www.w3.org/TR/WCAG20>. [Consulta: 23/11/2009].

W3C (2008b). Pautas de accesibilidad para el contenido web 2.0. W3C, diciembre de 2008 [traducción española de septiembre de 2009]. <http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/wcag20_es.html>. [Consulta: 23/11/2009].

WAI (s. a.). Web Accessibility Initiative. <http://www.w3.org/WAI/>. [Consulta: 23/11/2009].