Selecció d’exemples fonamentals d’anàlisis de publicacions cienciomètriques

Figura 1. El marc de la infometria (extret de Björneborn; Ingwersen, 2004, p. 1217).

Objectius: detallar una selecció de factors d’importància cabdal per calcular, presentar i interpretar els resultats d’anàlisis de publicacions des d’una perspectiva cienciomètrica, en particular amb relació a l’anàlisi del creixement i de les quotes mundials, i també la lògica que hi ha darrere del càlcul de les mitjanes d’autors, institucions o països per publicació indexats pel Web of Science.

Metodologia: exemples d’estudis sobre avaluació de recerca anteriors i també de casos que es basen en dades recollides en línia per a aquest article demostren conflictes, detalls problemàtics, inconvenients i com superar-los en l’anàlisi de publicacions respecte de l’aplicació, del càlcul, de la presentació i de la interpretació d’eines analítiques.

Resultats: proporciona una visió de la cienciometria en el context de l’anàlisi infomètrica, casos seleccionats de productivitat de recerca, patrons i tendències de recerca de publicacions en totes les disciplines i en els camps de l’energia renovable i l’energia eòlica en diferents períodes de temps i a través de diferents tipus d’anàlisi i presentació. — Objective: This paper selects and outlines factors of central importance in the calculation, presentation and interpretation of publication analysis results from a scientometric perspective. The paper focuses on growth, world share analyses and the logic behind the computation of average numbers of authors, institutions or countries per publication indexed by Web of Science.

Methodology: The paper uses examples from earlier research evaluation studies and cases based on online data to describe issues, problematic details, pitfalls and how to overcome them in publication analysis with respect to analytic tool application, calculation, presentation and interpretation.

Results: By means of different kinds of analysis and presentation, the paper provides insight into scientometrics in the context of informetric analysis, selected cases of research productivity, publication patterns and research trends in the fields of renewable energy and wind power during different periods of history.