Fons especials i recursos bibliogràfics digitals a les biblioteques públiques de Catalunya

Mar: guia de recursos

Objectius: el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, amb la col·laboració de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, s’ha proposat inventariar, descriure i difondre els recursos bibliogràfics disponibles a Internet elaborats des de les biblioteques públiques i que tenen un interès general per al conjunt dels serveis bibliotecaris del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Metodologia: un equip de treball format per tècnics del Servei i de la Gerència han cercat, identificat i valorat la totalitat dels recursos disponibles en el conjunt dels serveis bibliotecaris (biblioteques i serveis de suport).

Resultats: es detalla el procediment seguit per fer l’inventari i es descriuen els recursos creats per biblioteques públiques (16) i els creats pels serveis bibliotecaris de suport nacional i regional (7), disponibles a final del 2012. El treball es tanca amb unes observacions finals sobre l’interès de compartir recursos, i sobre com aquests recursos poden atorgar una singularitat específica a les biblioteques. — Objectives: the Department of Culture’s Library Service, in collaboration with the Management Services of the Libraries of the Provincial Council of Barcelona, has proposed undertaking an inventory, description and dissemination of the bibliographic resources on the Internet that have been made available by the public libraries and which are of a general interest to all library services in the Public Library System of Catalonia.

Methodology: a team of experts from both the Library and Management Services undertook a search in which they identified and evaluated all resources available in the joint librarian services (libraries and support services).

Results: details are provided of the procedure adopted in completing the inventory and the resources produced by the public libraries (16) and those created by national and regional library support services (7), as of the end of 2012, are described. The article concludes by offering a number of observations regarding the interest of sharing resources, and about how these resources can help endow libraries with a unique character.