BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 9, desembre 2002


Memòria de docència i recerca del Departament de Biblioteconomia i Documentació: curs 2001–2002


Sumari

Introducció
Òrgans de govern
      2.1  Direcció de la Unitat Departamental
      2.2  Comissió de la Unitat Departamental
      2.3  Representants en altres òrgans
Professorat
      3.1  Professorat ordinari
      3.2  Professorat no ordinari a temps complet
      3.3  Professorat no ordinari a temps parcial
      3.4  Professorat visitant
Activitat docent
      4.1  Primer i segon cicles
      4.2  Doctorat
      4.3  Grups de treball
Recerca
      5.1  Projectes de recerca
      5.2  Ajuts
Activitats
Annexos
      7.1  Ordenació acadèmica
      7.2  Activitats dels grups de treball


1  Introducció

No hi ha cap dubte a assenyalar la creació del Departament de Biblioteconomia i Documentació com a fet més destacable del curs 2001–2002. El procés seguit per poder disposar d'aquest òrgan es va iniciar el juliol de 2001 quan, un cop es va comptar amb els dotze professors ordinaris preceptius, des de la direcció de la Unitat Departamental de Biblioteconomia i Documentació es va presentar l'informe per a la creació del Departament a la Divisió V. El pas següent va ser requerir l'informe favorable de tots els òrgans en els quals participava el futur departament, és a dir: el Consell de Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació; la Junta de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació; i els Consells d'Estudis de Biblioteconomia i Documentació, de Documentació i de Gestió i Administració Pública. Un cop es va disposar d'aquests informes, el consell de divisió també va informar favorablement (14/02/02) i va elevar la petició a la secretaria de la UB, la qual va sol·licitar els informes favorables de la Comissió Econòmica (16/04/02) i de la Comissió de Política Científica (7/05/02) de la Junta de Govern, abans de presentar-ho a la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, que ho va aprovar el 5/06/02. Finalment, aquest acord va ser ratificat pel Consell Social pocs dies després (11/06/02).

D'altra banda, també cal destacar que ha finalitzat el primer bienni del programa de doctorat (2000–2002), i que s'ha aprovat el nou programa de doctorat Informació i Documentació en l'Era Digital, de caràcter interuniversitari, que s'organitza conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

La memòria s'inicia amb la relació de tots els càrrecs i òrgans de govern i s'estructura en els apartats fonamentals que articulen la tasca i les competències d'un departament universitari: professorat, docència i recerca. Al final s'inclouen diversos annexos que detallen amb precisió les assignatures impartides pel professorat del departament en els diversos ensenyaments en els quals són presents, així com un resum de les activitats dels grups de treball del departament.


2  Òrgans de govern

2.1  Direcció de la Unitat Departamental

Delegat Ernest Abadal Falgueras
Adjunta al delegat    Mònica Baró Llambias


2.2  Comissió de la Unitat Departamental

Professorat ordinari

Ernest Abadal Falgueras, Jordi Andreu Daufí, Mònica Baró Llambias, Miquel Centelles Velilla, Maite Comalat Navarra, Assumpció Estivill Rius, Jesús Gascón García, Núria Jornet Benito, Teresa Mañà Terré, Àngels Massísimo Sánchez de Boado, Carina Rey Martín, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió Rodón, Montserrat Sebastià Salat, Andreu Sulé Duesa i Cristóbal Urbano Salido.


Professorat a temps complet

Maria Elvira Silleras, Constança Espelt Busquets, Pilar Martínez-Carner Ascaso, Amadeu Pons Serra i Rosa Seguí Palou.


Professorat associat a temps parcial

Alice Caroline Keefer.


Personal d'Administració i Serveis

Enrique Francés Aznar.


Alumnat

Guifré Miquel Fageda (Llicenciatura) i Anna Pérez Comamala (Diplomatura).


2.3  Representants en altres òrgans

2.3.1  Consell d'Estudis de Biblioteconomia i Documentació

Anàlisi documental (2): Ferran Burguillos i Jesús Gascón.
Arxivística (1): Maria Elvira.
Bibliografia i fonts d'informació (1): Cristóbal Urbano.
Biblioteconomia (1): Concepción Rodríguez.
Documentació (1): Rosa Seguí.
Tècniques historiogràfiques (1): Núria Jornet.
Pràcticum (1): Maite Comalat.
Tecnologies de la informació (2): Marina Salse i Andreu Sulé.


2.3.2  Consell d'Estudis de Documentació

Mercè Bosch, Constança Espelt, Carina Rey, Josep Manuel Rodríguez Gairín i Montserrat Sebastià (a partir del 26/02/02, substituint M. Bosch).


2.3.3  Consell d'Estudis de Gestió i Administració Pública

Jordi Serra.


2.3.4  Comissions Divisió V

Comissió Coordinadora d'Extensió Universitària i Relacions Internacionals: Rosa Seguí.
Comissió Econòmica: Ernest Abadal.
Comissió d'Informàtica: Andreu Sulé.
Comissió de Biblioteca: Mònica Baró.
Comissió de Doctorat: Ernest Abadal i Cristóbal Urbano (a partir del 14/06/02).
Comissió de Professorat: Ernest Abadal.
Comissió de Recerca: Carina Rey.
Consell de Divisió: Ernest Abadal.


2.3.5  Altres Comissions

Comissió de la Biblioteca de la secció de Biblioteconomia: Concepción Rodríguez.


3  Professorat

Per al curs 2000–2001 es va incrementar en una plaça la dotació de professorat, per fer front a l'inici del primer curs del nou grup de matí de la llicenciatura en Documentació.

D'altra banda, cal assenyalar les baixes de dues professores de la Diputació de Barcelona que havien estat molt temps vinculades al centre. Es tracta de Mercè Bosch Pou i de Lourdes Reyes Camps, que deixen la docència per retornar al Servei d'Ensenyament de la Diputació de Barcelona i per anar a la Biblioteca Pública de Girona, respectivament.

També cal assenyalar la contractació temporal dels professors Carlos Valmaseda, Marta López Vivancos i Jesús Pato per substituir les baixes de maternitat de les professores Marina Salse, Anna Rovira i Mireia Ribera, respectivament.

Pel que fa a la convocatòria de places de professorat ordinari, es van aprovar els perfils i els tribunals d'onze places de titular d'escola universitària —dins de la 15a convocatòria de la UB— que, a hores d'ara, encara estan pendents del sorteig del tribunal i de la seva publicació al BOE. Els perfils aprovats van ser els següents: Anàlisi de fons arxivístics, Automatització d'unitats d'informació, Biblioteques de recerca, Classificació i indexació (2), Fonts i serveis d'informació, Introducció a l'anàlisi de contingut, Organització d'arxius, Organització de catàlegs en línia, Preservació i conservació, Recursos tecnològics en unitats d'informació.

Taula 1. Nombre de professorat per categories (les dades corresponen a juny de 2002)

Tipologia Nombre

Ordinaris

5 TU
8 TEU
4 TEU (interins)

Temps complet

9 Diputació Barcelona
2 associats 8P (24 cr.)

Temps parcial

2 associats 6P (18 cr.)
18 associats 4P (12 cr.)
6 associats 3P (9 cr.)3.1  Professorat ordinari

Titulars d'Universitat

Ernest Abadal Falgueras, Assumpció Estivill Rius, Carina Rey Martín, Montserrat Sebastià Salat i Cristóbal Urbano Salido.


Titulars d'Escola Universitària

Mònica Baró Llambias, Miquel Centelles Velilla, Maite Comalat Navarra, Teresa Mañà Terré, Àngels Massísimo Sánchez de Boado, Josep Manuel Rodríguez Gairín i Anna Rubió Rodón.


Titulars d'Escola Universitària (interins)

Jordi Andreu Daufí, Jesús Gascón García, Núria Jornet Benito, Concepción Rodríguez Parada i Andreu Sulé Duesa.


3.2  Professorat no ordinari a temps complet

Funcionaris de la Diputació de Barcelona i associats UB

Rafael Anglès Guerri, Maria Elvira Silleras, Constança Espelt Busquets, Pilar Martínez-Carner Ascaso, M. Carme Mayol Fernández, Concepció Miralpeix Ballús, Amadeu Pons Serra, Rosa Seguí Palou i Nora Vela González.


Associats 8P (24 crèdits)

Ferran Burguillos Martínez i Marina Salse Rovira.


3.3  Professorat no ordinari a temps parcial

Associats 6P (18 crèdits)

Alice Caroline Keefer i Roser Novella Sánchez.


Associats 4P (12 crèdits)

Núria Balagué Mola, Isabel Campos González, Manuel Candeal Domínguez, Jordi Casadellà Saladas, Jorge Franganillo Fernández, Consol García Gómez, Ester Omella Claparols, Ana Maria Planet Rabascall, Mireia Ribera Turró, Àngels Rius Bou, Anna Rovira Fernández, Jordi Serra Serra, Lluís Soler Alsina, Marta Somoza Fernández, Cristina Soy Aumatell, Miquel Térmens Graells, Josep Melquíades Turiel Diez i Enric Vilagrosa Alquezar.


Associats 3P (9 crèdits)

Sílvia Argudo Plans, Albert Boada Abad, Ángel Borrego Huerta, Magdalena Lorente Martínez, Miquel Àngel Plaza-Navas i David Vivancos Allepuz.


3.4  Professorat visitant

Héctor Gabino Aguirre Ramírez. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Comercio y Administración Victoria
Tutor: Ernest Abadal Falgueras.
Activitat: Distribució de bases de dades al web.
Període: 07/03/2002–22/03/2002.


4  Activitat docent

A l'annex 7.1 es pot consultar el detall de totes les assignatures impartides pel professorat del departament així com del nombre d'alumnes matriculats.


4.1  Primer i segon cicles

El departament concentra la seva activitat docent de primer i segon cicles en la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, en la qual s'han impartit 632 crèdits (480,5 troncals i obligatoris, 133,5 optatius i 18 de lliure elecció); en la llicenciatura en Documentació, en la qual s'han impartit 282 crèdits (97 troncals i obligatoris i 88 optatius); en el curs de Complements de formació per a l'accés a la llicenciatura (45 crèdits) i en la diplomatura de Gestió i Administració Pública (7,5 crèdits troncals).


4.2  Doctorat

A la “Introducció” es destacaven dos fets relacionats amb el doctorat. En primer lloc, la finalització del primer bienni (2000–2002) del programa de doctorat Documents i Sistemes Documentals en l'Entorn Digital. El programa enguany ha comptat amb un total de 19 alumnes, sis dels quals han estat matriculats als treballs de recerca del 2n curs; i els altres 13, a les assignatures teòriques del 1r curs. També cal destacar que quatre alumnes s'han presentat a les proves del DEA (Diploma d'Estudis Avançats).

D'altra banda, s'ha aprovat la realització d'un nou programa de doctorat, Informació i Documentació en l'Era Digital, que es durà a terme conjuntament amb l'Àrea de Documentació de la Universitat Autònoma de Barcelona. D'aquest programa, se'n va fer una presentació pública a càrrec d'Ernest Abadal (UB) i M. Josep Recoder (UAB), coordinadors del programa, a la seu del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya el 5 de setembre de 2002.


4.3  Grups de treball

Els grups de treball estan formats pel professorat que imparteix una mateixa àrea temàtica i tenen per objectiu coordinar totes les qüestions relatives a la programació docent (continguts, metodologia, avaluació, etc.) de les assignatures de la seva matèria.

Les activitats bàsiques dutes a terme durant aquest curs han estat l'elaboració de les guies de treball de les assignatures, la revisió dels plans docents d'algunes assignatures, i la presentació de propostes de noves assignatures optatives.

A l'annex 7.2 s'inclou un resum més detallat de les activitats dutes a terme per alguns d'aquests grups.


4.3.1  Anàlisi i Llenguatges Documentals

Membres: Ferran Burguillos, Miquel Centelles, Maite Comalat, Constança Espelt, Assumpció Estivill, Jesús Gascón (coordinador), Alice Keefer, Pilar Martínez, Concepció Miralpeix, Roser Novella, Miquel Àngel Plaza-Navas, Àngels Rius, Rosa Seguí i Andreu Sulé.


4.3.2  Arxivística

Membres: Jordi Andreu, Rafael Anglès, Mònica Baró, Isabel Campos, Maria Elvira, Núria Jornet, Anna Rubió (coordinadora) i Jordi Serra.


4.3.3  Bibliografia i Documentació

Membres: Mercè Bosch (fins al 02/2002), Jordi Casadellà, Núria Casaldàliga, Miquel Centelles, Roser Novella, Amadeu Pons, Àngels Rius, Josep Manuel Rodríguez, Marta Somoza, Cristina Soy, Josep Turiel, Cristóbal Urbano (coordinador) i Leonor Vela.


4.3.4  Biblioteconomia

Membres: Núria Balagué, Maite Comalat (coordinadora), Teresa Mañà, Àngels Massísimo, Carme Mayol, Roser Novella, Ester Omella, Carina Rey, Lourdes Reyes (fins al 02/2002), Concepción Rodríguez, Anna Rovira, Anna Planet i Andreu Sulé.


4.3.5  Tecnologies de la Informació

Membres: Ernest Abadal, Sílvia Argudo, Albert Boada, Manel Candeal, Magda Lorente, Mireia Ribera, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Marina Salse, Montserrat Sebastià, Jordi Serra, Marta Somoza, Andreu Sulé (coordinador) i Miquel Térmens.


5  Recerca

5.1  Projectes de recerca

La universidad española en la web: pautas para una comunicación más efectiva
Convocatòria: Programa de Estudios y Análisis de la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2001)
Investigador principal: Miquel Térmens
Investigadors: Mireia Ribera i Andreu Sulé
Quantitat: 6.749 euros (1.125.000 PTA)

La investigació ha mesurat el grau de compliment dels webs de les universitats espanyoles de les recomanacions internacionals de la Iniciativa per a l'accessibilitat al web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C). Més concretament s'ha analitzat el contingut i la presentació de 260 pàgines web representatives seguint les pautes de les Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0. Com a resultat de la investigació s'han publicat diversos articles de revista.


Arquitectura del coneixement
Convocatòria: Grups no consolidats de la Divisió V (UB)
Codi: 2001-GNC-5048-1A
Investigador principal: Ernest Abadal
Coordinadores: Assumpció Estivill, Carina Rey i Montserrat Sebastià

El grup de recerca Arquitectura del coneixement s'estructura en quatre equips de treball coordinats que despleguen quatre escenaris complementaris de la gestió de la informació i del coneixement en l'entorn digital.

1  Detecció de necessitats de l'audiència (coordinadora: Carina Rey)
Equip: Núria Balagué Molas, Mònica Baró Llambies, Teresa Colomer, Constança Espelt Busquets, Núria Jornet Benito, Teresa Mañà Terré, Lourdes Reyes Camps, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió Rodon, Montserrat Sebastià Salat i Cristina Soy Aumatell.
Objectiu general:
Detectar, determinar, conèixer, analitzar i reflexionar sobre quina és la influència de l'audiència en els sistemes d'organització i recuperació de la informació, i com es manifesta a través de les necessitats expressades i ocultes.

2  La multidimensionalitat de l'audiència educativa en els sistemes d'informació digitals de B&D (coordinadora: Montserrat Sebastià)
Equip: Conxa Álvarez, Mercè Bosch Pou, Maite Comalat Navarra, Antoni Josep Gómez Bosquet, Pilar Martínez-Carner Ascaso, Carina Rey Martín i Rosa Seguí Palou.
Objectiu general:
Indagar, detectar, avaluar i reflexionar sobre l'estat de la qüestió del canvi de paradigma educatiu en Biblioteconomia i Documentació a l'Estat espanyol per determinar quines són les possibilitats de dimensionar la sinergia entre la comunitat docent i la comunitat professional tot incidint en la realitat de la formació presencial, la formació a distància i l'autoaprenentatge amb criteris de qualitat. També es volen produir protocols per a l'avaluació curricular i produir prototipus de multimèdia educatiu.

3  Estructura i organització de continguts digitals (coordinadora: Assumpció Estivill)
Equip: Miquel Centelles Velilla, Jesús Gascón García i Josep Manuel Rodríguez Gairín.
A partir dels resultats del projecte Recursos web i metadades, que obtingué una ajuda econòmica de la Divisió V en la convocatòria de 1999, es proposa adaptar algunes de les eines desenvolupades a altres entorns.
Objectiu general:
Desenvolupar les eines necessàries per a la creació d'un portal de revistes digitals que donés accés a revistes web de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació.

4  Avaluació d'interfícies de consulta per a la recuperació de la informació (coordinador: Ernest Abadal)
Equip: Àngels Massísimo i Sánchez de Boado, Andreu Sulé Duesa, Marina Salse Rovira, Josep Àngel Borràs Vela (DaVinci Consulting Tecnológico) i Miquel Llevat Matallana (La Vanguardia Ediciones).
Objectiu general:
Avaluar els sistemes de recuperació de la informació existents en el web i les seves interfícies de consulta.


5.2  Ajuts

Convocatòria per a Investigadors Novells de la Divisió V (2001)

Títol: Racionalització dels serveis tècnics bibliotecaris mitjançant les tecnologies de la informació i Internet
Investigador: Josep Manuel Rodríguez Gairín.
L'objectiu d'aquest projecte és avaluar la situació de l'automatització dels serveis tècnics bibliotecaris a les biblioteques universitàries espanyoles i establir els processos implicats en aquells, així com la repercussió que la implementació de les autopistes de la informació ha suposat en la seva evolució. Es definiran nous processos i millores partint de la utilització de bases de dades i d'arquitectures client-servidor i Internet, i s'establirà un marc de treball cooperatiu per definir uns estàndards que permetin l'evolució d'aquests serveis en la nova societat de la informació.

Títol: Ús i aplicacions de les noves tecnologies en l'organització i recuperació de la informació a les biblioteques de presó catalanes
Investigador: Andreu Sulé Duesa.
L'objectiu del projecte de recerca que es presenta és analitzar l'actual estat de la qüestió pel que fa a l'ús i aplicacions de les noves tecnologies de la informació a les biblioteques dels centres penitenciaris de Catalunya. Un cop confeccionat aquest mapa de la realitat catalana, es pretén elaborar una proposta d'actuació amb la finalitat de resoldre els possibles problemes i mancances detectats en el procés de recopilació de dades. Aquesta proposta inclouria recomanacions sobre quines tecnologies (sistemes integrats de gestió de biblioteques, programari de comunicacions, CD-ROM, DVD, programes d'autoaprenentatge, multimèdia interactiu, etc.) i de quina manera (disseny d'interfícies, programes d'aprenentatge, nivells d'accés, etc.) haurien d'implementar-se a les biblioteques de presons del nostre país.


6  Activitats

II Jornada sobre la Recerca en Biblioteconomia i Documentació (Barcelona, 19 de juny de 2002)

L'objectiu general de la Jornada era propiciar un espai de trobada entre els agents promotors de la recerca en Biblioteconomia i Documentació, els investigadors i el públic interessat en aquest àmbit (professorat universitari, professionals, alumnat de tercer cicle, etc.), per facilitar el coneixement mutu, l'intercanvi d'experiències i l'establiment de possibles cooperacions.

Els objectius concrets plantejats per a aquesta IIa Jornada foren els següents:

A la jornada hi assistiren 85 persones que procedien de diversos col·lectius entre els quals destacava el professorat universitari (es va comptar amb representants de les diverses universitats: la de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, l'Oberta de Catalunya, la Pompeu Fabra, la de Múrcia, la de València, la Politècnica de València, la de Granada i la Complutense de Madrid), professionals de l'àmbit de la Biblioteconomia i Documentació (en especial procedents de biblioteques universitàries, del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, d'arxius, entre d'altres) i alumnat de doctorat i del darrer any de la llicenciatura.

La Jornada va comptar amb el suport de la Divisió V de la Universitat de Barcelona, i també del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Es pot consultar un informe més detallat a http://bid.ub.edu/09abadal.htm.

D'altra banda, el departament ha col·laborat en les reunions científiques següents:


7  Annexos

7.1  Ordenació acadèmica

7.1.1  Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació

Assignatura Professor Gr. Alumnes
1r curs
Biblioteques de recerca Rodríguez, C. M1 48
Biblioteques de recerca Rodríguez, C. M2 52
Biblioteques de recerca Rovira, A. T1 53
Biblioteques de recerca Omella, E. T2 53
Biblioteques públiques Reyes, L. M1 52
Biblioteques públiques Reyes, L. M2 49
Biblioteques públiques Mayol, C. T1 54
Biblioteques públiques Omella, E. T2 46
Fonts i serveis d'informació Vela, N. M1 52
Fonts i serveis d'informació Pons, A. M2 50
Fonts i serveis d'informació Turiel, J. T1 41
Fonts i serveis d'informació Pons, A. T2 43
Història de la producció documental Baró, M. M1 46
Història de la producció documental Baró, M. M2 55
Història de la producció documental Baró, M. T1 44
Història de la producció documental Baró, M. T2 52
Introducció a la catalogació Martínez, P. M1 54
Introducció a la catalogació Martínez, P. M2 55
Introducció a la catalogació Estivill, A. Novella, R. T1 49
Introducció a la catalogació Martínez, P. T2 55
Introducció a la documentació Rius, À. M1 49
Introducció a la documentació Rodríguez, C. M2 52
Introducció a la documentació Novella, R. T1 49
Introducció a la documentació Rius, À. T2 52
Introducció a l'ús dels ordinadors i Internet... Novella, R. M1 36
Introducció a l'ús dels ordinadors i Internet... Bosch, M. M2 35
Introducció a l'ús dels ordinadors i Internet... Somoza, M. T1 27
Introducció a l'ús dels ordinadors i Internet... Bosch, M. T2 26
Metodologia del treball científic Andreu, J. M0 42
Metodologia del treball científic Andreu, J. T0 40
Organització d'arxius Rubió, A. M1 50
Organització d'arxius Jornet, N. M2 49
Organització d'arxius Rubió, A. T1 42
Organització d'arxius Jornet, N. T2 48
Recursos tecnològics en unitats d'informació Salse, M. M1 50
Recursos tecnològics en unitats d'informació Ribera, M.
Salse, M.
M2 43
Recursos tecnològics en unitats d'informació Sulé, A. T1 52
Recursos tecnològics en unitats d'informació Argudo, S. T2 42
Tècniques historiogràfiques de la investigació docum. Jornet, N. M1 53
Tècniques historiogràfiques de la investigació docum. Rubió, A. M2 47
Tècniques historiogràfiques de la investigació docum. Jornet, N. T1 51
Tècniques historiogràfiques de la investigació docum. Rubió, A. T2 41
2n curs
Anàlisi de contingut i fonaments dels lleng. docum. Comalat, M. M1 50
Anàlisi de contingut i fonaments dels lleng. docum. Gascón, J. M2 35
Anàlisi de contingut i fonaments dels lleng. docum. Burguillos, F. T0 81
Anàlisi de fons arxivístics Elvira, M. M1 44
Anàlisi de fons arxivístics Elvira, M. M2 34
Anàlisi de fons arxivístics Andreu, J. T0 67
Arxius de l'administració i l'empresa Elvira, M. M0 46
Automatització d'unitats d'informació Salse, M. M1 51
Automatització d'unitats d'informació Sulé, A. M2 44
Automatització d'unitats d'informació Argudo, S.
Boada, A
T0 73
Bibliografia general i sistemàtica Vela, N. M1 51
Bibliografia general i sistemàtica Vela, N. M2 42
Bibliografia general i sistemàtica Urbano, C. T0 83
Biblioteques i llibres per a infants Mañà, T. M0 39
Biblioteques i llibres per a infants Mañà, T. T0 48
Catalogació descriptiva Miralpeix, C. M1 53
Catalogació descriptiva Miralpeix, C. M2 48
Catalogació descriptiva Miralpeix, C. T1 56
Catalogació descriptiva Miralpeix, C. T2 52
Classificació i indexació Seguí, R. M1 47
Classificació i indexació Gascón, J. M2 45
Classificació i indexació Burguillos, F. T0 80
Informació a l'empresa Soy, C. M0 38
Informació i documentació científica Franganillo, J. M1 42
Informació i documentació científica García, C. M2 36
Informació i documentació científica Somoza, M. T1 37
Informació i documentació científica Somoza, M. T2 25
Publicacions en sèrie Keefer, A. T0 24
Recursos electrònics Keefer, A. M0 31
Serveis especials Mayol, C. M0 37
Tècniques d'edició Ribera, M. M0 37
Tècniques d'edició Tèrmens, M. T1 40
Tècniques d'edició Tèrmens, M. T2 41
3r curs
Accés al document i literatura grisa Turiel, J. T0 32
Automatització d'arxius Serra, J. T0 24
Classificació i indexació en ciències socials Seguí, R. M0 33
Documents musicals Plaza-Navas, M. T0 30
Estudis i formació d'usuaris Comalat, M. M0 34
Fonts d'informació en ciència i tecnologia Casadellà, J. M0 28
Fonts d'informació en ciència i tecnologia Casadellà, J. T0 28
Fonts d'informació en ciències socials Centelles, M. M0 22
Fonts d'informació en ciències socials Vivancos, D T0 26
Gestió electrònica de documents multimèdia Lorente, M M0 39
Material no-llibre Plaza-Navas, M. M0 46
Organització de catàlegs en línia Sulé, A. M0 36
Organització de catàlegs en línia Novella, R. T0 23
Pràcticum Elvira, M. Gascón, J.
Mañà, T.
Rey, C.
Reyes, L.
Sulé, A.
  103
Preservació i conservació Anglès, R. M1 42
Preservació i conservació Anglès, R. M2 28
Preservació i conservació Anglès, R. T1 43
Preservació i conservació Anglès, R. T2 19
Recursos i serveis en unitats d'informació Rodríguez, C. M1 54
Recursos i serveis en unitats d'informació Rey, C. M2 16
Recursos i serveis en unitats d'informació Massísimo, À. T0 57
Sistemes d'organització i recuperació de continguts al web Centelles, M. T0 30
Tècniques d'enquadernació Anglès, R. T0 31
Tractament de la imatge Keefer, A. M0 20
Tractament de la imatge Keefer, A. T0 46


7.1.2  Complements de formació

Assignatura Professor Gr. Alumnes
CF en Anàlisi documental Gascón, J. T1 46
CF en Arxivística Campos, I. T1 38
CF en Bibliografia i fonts d'informació Urbano, C.
Vivancos, D.
T1 43
CF en Biblioteconomia Rovira, A. T1 38
CF en Documentació general Planet, A. T1 39
CF en Llenguatges documentals Burguillos, F. T1 44
CF en Tecnologies de la informació Salse, M. T1 41


7.1.3  Llicenciatura en Documentació

Assignatura Professor Gr. Alumnes
1r curs
Administració de bases de dades Abadal, E. T0 18
Administració d'unitats d'informació Massísimo, À. M0 36
Administració d'unitats d'informació Balagué, N. T0 61
Edició electrònica Rodríguez, J.M. M0 31
Edició electrònica Candeal, M. T0 27
Edició electrònica Rodríguez, J.M. T0  
Fonts d'informació econòmica i empresarial Borrego, A. M0 21
Fonts d'informació en ciències de la salut Rodríguez, J.M T0 32
Planificació i avaluació de sistemes d'inf. i docum. Rey, C. M0 37
Planificació i avaluació de sistemes d'inf. i docum. Balagué, N.
Rey, C.
T0 60
Polítiques de la informació Mayol, C. M0 19
Polítiques de la informació Mayol, C. T0 29
Recursos i serveis de referència especialitzats Centelles, M. M0 33
Recursos i serveis de referència especialitzats Centelles, M. T0 58
Tècniques d'indexació i resum en docum. científica Seguí, R. M0 40
Tècniques d'indexació i resum en docum. científica Sebastià, M. T1 31
Tècniques d'indexació i resum en docum. científica Sebastià, M. T2 35
Unitats d'informació en l'entorn municipal Vilagrosa, E. M0 26
Unitats d'informació en l'entorn municipal Soler, L. T0 27
2n curs
Fonts d'informació econòmica i empresarial Soy, C. T0 13
Gestió de recursos informatius Campos, I. T0 57
Màrqueting i qualitat Rey, C. T0 31
Gestió de col·leccions Massísimo, À. T0 13
Pràctiques Espelt, C. T0 10
Programació per al web Candeal, M. T0 28
Representació del coneixement i llenguatges doc. Espelt, C. T0 57
Sistemes avançats d'emmagatzematge i recuperació de la informació Sebastià, M. T0 54
Sistemes de gestió de la documentació administrativa Andreu, J. T0 12
Tècniques documentals aplicades a la investigació Abadal, E.
Espelt, C. Massísimo, À. Seguí, R.
T0 53


7.1.4  Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Assignatura Professor Gr. Alumnes
Informació i documentació administrativa Borrego, A.
Serra, J.
T0 150


7.1.5  Doctorat

Assignatura Professor Gr. Alumnes
1r curs
Bibliografia catalana Vela, N. T0 6
Ecologia de la informació Sebastià, M. T0 6
L'anàlisi de citacions en la gestió de col·leccions Urbano, C. T0 7
Organització dels recursos electrònics Estivill, A. T0 5
Recerca en Biblioteconomia i Documentació Abadal, E. T0 8
2n curs
Creació i distribució de bases de dades Abadal, E. T0 3
Disseny d'interfícies intel·ligents Sebastià, M. T0 2
Estudis bibliomètrics Urbano, C. T0 2
Interacció entre indexació i recuperació Sebastià, M. T0 2
Màrqueting i qualitat Rey, C. T0 1
Recursos electrònics i metadades Estivill, A. T0 2


7.2  Activitats dels grups de treball

7.2.1  Anàlisi i Llenguatges Documentals

Es va fer una reunió de tot el grup, el 13 de setembre de 2001, en la qual es van discutir les línies d'actuació per al curs 2001–2002: continuar amb el procés d'elaboració i actualització de les guies de programació de les assignatures del grup, reformar els temaris de les assignatures de catalogació (Introducció a la catalogació, Catalogació descriptiva i Organització de catàlegs en línia) i coordinar millor els continguts entre les assignatures de primer i segon cicle.

Durant el curs, els dos subgrups que integren el grup de treball —el de professors d'assignatures de Llenguatges documentals i el de professors de Catalogació descriptiva— han tingut, separadament, diverses reunions, la majoria per fer el seguiment del curs i avaluar la coordinació entre les assignatures amb continuïtat en el currículum.

La comissió formada per a l'elaboració de la proposta de reforma dels continguts de les assignatures de catalogació descriptiva s'ha anat reunint. El termini per presentar la proposta, fixat per a començaments de 2002, s'ha endarrerit fins al segon semestre del mateix any.


7.2.2  Biblioteconomia

El grup ha fet quatre reunions de treball fixades amb anterioritat per poder establir un calendari de treball.

La primera reunió es va celebrar durant la Trobada de Professorat de la Facultat que va tenir lloc el 13 de setembre de 2001. Es va fer un recordatori dels canvis en els continguts de les assignatures de l'àrea proposats pel grup i aprovats per la Comissió Acadèmica. Es van presentar els projectes inclosos en el Pla de millora docent: enquesta per a l'avaluació del pràcticum i catàleg de les aptituds i actituds necessàries per a l'alumne per a l'exercici de la professió. El grup es proposa l'elaboració de les guies de programació de les assignatures Planificació i avaluació de sistemes d'informació i documentació, a càrrec de Núria Balagué i Carina Rey; i de Biblioteques públiques, a càrrec de Carme Mayol, Ester Omella i Lourdes Reyes.

A la segona reunió, celebrada el 17 de gener de 2002, es van presentar els apartats elaborats de la Guia de programació de l'assignatura Planificació i avaluació de sistemes d'informació i documentació. El grup de treball va proposar incloure la metodologia específica de cadascun dels apartats i la temporalització. Així mateix, es va presentar una anàlisi de les activitats que s'havien portat a terme a les diferents assignatures (visites a centres, etc.) i les dificultats que suposa la ubicació actual de les assignatures de l'àrea a l'itinerari curricular recomanat de la diplomatura.

A la tercera reunió, celebrada el 18 de març de 2002, es va desenvolupar el programa de l'optativa Difusió i promoció de les unitats d'informació, i es va demanar que les professores responsables fessin la revisió de la resta de programes per poder-los revisar a la reunió següent, que va tenir lloc el 15 de maig de 2002 i en la qual es van comentar amb molt més detall les modificacions a fer en els programes segons l'experiència del curs 2001–2002, modificacions que es van presentar a la Comissió Acadèmica i a l'aprovació del Consell d'Estudis.


7.2.3  Tecnologies de la informació

S'han realitzat dues reunions. A la primera, el 13 de setembre de 2001, es va comunicar la baixa del grup de la professora Alice Keefer com a docent de l'assignatura Tractament de la imatge (diplomatura) perquè aquesta assignatura formarà part a partir d'ara del grup d'Anàlisi i Llenguatges Documentals. El contingut tecnològic del tractament de les imatges i, en general, dels documents multimèdia a la diplomatura serà cobert per la nova assignatura optativa Gestió electrònica de documents multimèdia. També es va acordar que les línies d'actuació per al curs 2001–2002 serien les següents: continuar amb el procés d'elaboració i actualització de les guies de programació de les assignatures del grup, i enfortir la coordinació entre les assignatures de diplomatura i les de llicenciatura (plans d'estudi, assignatures optatives, etc.).

A la segona reunió, l'11 d'abril de 2002, es va acordar aprovar íntegrament la proposta feta a la Comissió de la Unitat Departamental el dia 26 de febrer, en relació amb la presència dels grups de treball en el reglament del futur departament; i també eliminar els subgrups de treball del grup, ja que fins avui no se n'havia vist la utilitat.

Finalment, es va acordar continuar sol·licitant al Consell d'Estudis de la Diplomatura que l'assignatura Tècniques d'edició esdevingués una assignatura obligatòria dins dels estudis de primer cicle.

D'altra banda, una altra activitat ha estat el manteniment i l'actualització de la pàgina web pròpia del grup de treball dins de la Intranet del Departament (http://www.ub.edu/dbd/grups_treball/tecnol).