La Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí


Marcos Antonio Catalán Vega

Responsable de la Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí

mcatalan@cspt.es

Resum [Abstract] [Resumen]

Es descriuen els serveis que ofereix la Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí i les línies d'actuació futures.


1 Introducció

Una de les missions de la Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB (FPT) és donar suport a aspectes de docència i recerca, a la formació cientificomèdica dels professionals i, en general, al desenvolupament dels coneixements que sostenen el model assistencial de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT).

Una de les eines per assolir aquest objectiu és la Biblioteca, que, en conseqüència, depèn de la Fundació Parc Taulí i dóna suport a tota la comunitat de professionals de la CSPT.

Els materials de què disposa la Biblioteca per complir aquest objectiu formen un fons de més de 3.470 llibres en paper i 40 CD-ROM. A més, es dóna accés a més de 600 llibres en línia (nombre que es vol augmentar en breu). D'altra banda, la col·lecció de revistes subscrites té 155 títols vius (138 mèdics i 17 d'altres àmbits).

Els usuaris tenen a la seva disposició el catàleg de llibres i material multimèdia ordenat per ordre alfabètic de matèries, de títols i d'autors. Actualment, aquest catàleg està en procés d'automatització.

També hi ha el catàleg de revistes, ordenat per títols i per matèries. A través de la intranet es pot accedir al catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques de les biblioteques mèdiques espanyoles (c17), que inclou el fons disponible a la Biblioteca.

Durant l'any 2004, la mitjana de visites d'usuaris presencials va ser de 25 usuaris per dia, aproximadament; mentre que la secció de la Biblioteca a la intranet de la institució va rebre més de 700 consultes setmanals.

El servei més utilitzat pels usuaris va ser el d'obtenció de documents (SOD). Fins a l'agost de 2004, s'han fet més de 2.225 sol·licituds i s'han servit a altres centres més de 1.400 documents.


2 La Biblioteca

L'aposta per l'ús de les noves tecnologies que la Biblioteca impulsa des de mitjan any 2002 ha servit per triplicar en dos anys molts dels indicadors d'avaluació i perquè la intranet de la Corporació sigui el principal vehicle de comunicació amb els usuaris (vegeu la figura 1). En aquest període s'han iniciat serveis nous (alerta bibliogràfica, accés a bases de dades en línia, etc.), cosa que ha millorat la percepció que els usuaris tenen del servei. Així mateix, també s'han actualitzat serveis ja existents, com per exemple, el de sumaris de revistes.

Intranet de la Biblioteca

Figura 1. Intranet de la Biblioteca


Actualment, els serveis que tenen més rellevància són el d'obtenció de documents i el d'accés a revistes en línia. En conjunt, els serveis que s'ofereixen són els següents:


2.1 Consulta, informació i accés a bases de dades

A la secció de la Biblioteca, dins la intranet, s'informa dels nous llibres ingressats i de les tesis disponibles en el fons propi, perquè tots els usuaris en tinguin coneixement.

També hi ha més 600 monografies disponibles en línia i, setmanalment, es publiquen diversos llistats temàtics que recullen referències d'articles publicats en diferents revistes.

Alhora es dóna accés a més de 155 bases de dades en línia d'interès biomèdic.

Un dels serveis més ben rebuts i que ha tingut força repercussió entre els usuaris ha estat la publicació d'una llista on apareixen referenciats els darrers articles publicats pel personal de la Corporació dins el conjunt de revistes més rellevants de cada àrea, amb l'enllaç al registre corresponent de la base de dades PubMed.

Finalment, la Biblioteca posa a disposició de tots els professionals un llistat d'articles recomanats pel personal de la Biblioteca, amb accés al text complet.


2.2 Préstec i reprografia

La immensa majoria de monografies i material multimèdia està disponible en préstec. Només en queden exclosos les revistes, algunes obres de referència i altres materials de consulta bàsica.

És especialment rellevant la secció de traumatologia i d'ortopèdia, els materials de la qual tenen un volum de consulta i sortida molt significatiu, tot i que darrerament l'accés a les monografies en línia esmentades anteriorment ha fet baixar aquest indicador en totes les seccions.


2.3 Recerques bibliogràfiques i obtenció de documents

El personal de la Biblioteca ajuda aquells professionals que ho desitgin a cercar informació a diferents bases de dades o a Internet.

L'obtenció de documents es pot fer a través del fons bibliogràfic existent a la Biblioteca o bé a través del préstec interbibliotecari.


2.4 Actualitzacions i connexions a revistes en línia

Actualment la intranet ofereix més de 720 revistes en línia, la majoria de text complet. D'altres, només s'ofereix accés al sumari i resums, que han substituït el servei de sumaris de revistes.

Un altre punt a què s'ha fet especial incidència ha estat el de potenciar el paper de la Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí com a gestora d'informació i de documentació per ajudar a dur a terme diversos objectius externs del dia a dia del centre. El primer ha estat la confecció de la Memòria científica de la Corporació, en què s'ha col·laborat de manera important en la recopilació i l'anàlisi de dades, sota la batuta de la Direcció Científica; en el segon, s'ha participat en la confecció de la base de dades de legislació en medicina, sota el lideratge de l'Oficina de Contractació de la Corporació.


3 Línies de futur

El futur immediat de la Biblioteca passa per implementar el programari Cognos salud desenvolupat per DOC6, concretament els mòduls de publicacions en sèrie i d'obtenció de documents, que permetran millorar la gestió dels dos serveis més utilitzats pels professionals de la Corporació.

Així mateix, es vol potenciar la presència de la Biblioteca a Internet, ja que la informació present a la xarxa sobre la Biblioteca és pobra en relació amb la informació accessible a través de la intranet (vegeu la figura 2).

Web de la Biblioteca

Figura 2. Web de la Biblioteca


D'altra banda, s'estan buscant permanentment nous i millors vehicles de comunicació amb els usuaris per determinar en quina situació es troba la Biblioteca. A final d'aquest any es començarà a enviar una enquesta periòdica als usuaris per conèixer-ne més bé les necessitats, l'opinió que els mereix la Biblioteca i els canvis que es puguin anar detectant. Per això, i a tall d'exemple, s'està intentant millorar la gestió dels recursos econòmics per poder subscriure la Biblioteca a la base de dades UpToDate, atès que durant el temps que es va tenir a prova els usuaris van valorar-la molt positivament.

En la línia d'introduir millores de gestió, es volen comparar els serveis de la Biblioteca amb les recomanacions de la Medical Library Association, ja que sembla que això pot ajudar a determinar amb més claredat els punts forts i febles del centre. No cal dir que, al llarg d'aquest procés, s'informarà explícitament els usuaris de quins seran els objectius a curt, mitjà i llarg termini, i de l'ús que es faci dels serveis.

Per acabar, es presenten els serveis que es volen implementar aviat i que són els següents:

a) Entre el final de l'any 2004 i l'inici del 2005, es faran sessions formatives mensuals de caràcter introductori sobre la cerca en bases de dades d'àmbit mèdic. Aquestes sessions pretenen completar i preparar la formació, de nivell més avançat, que ja es fa a la Corporació per a professionals mèdics especialitzats.

b) També el 2005 s'ampliarà el servei d'alerta bibliogràfica, que ha de permetre als usuaris poder especificar molt més les estratègies de cerca.