Instruccions per als autors

1 Abast i procediment

1.1 Abast temàtic

La revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació admet per publicar textos originals de recerca i d'aplicació sobre els diversos aspectes de la biblioteconomia, la documentació, l'arxivística i la comunicació.

1.2 Llengües de publicació

La llengua de treball i publicació de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació és el català. Així mateix, s'accepten textos en castellà, anglès, francès, alemany, italià i portuguès. Les contribucions que es rebin en aquestes llengües apareixeran publicades en la llengua original i BiD n'oferirà, sempre que sigui possible, una traducció al català.

Per tal de reduir el temps d'edició i publicació, una vegada aprovat científicament, als autors de parla catalana se'ls demanarà la versió complementària de l'article, ja sigui catalana o castellana. De la mateixa manera, en el cas que es presenti un article en llengua diferent al català o castellà (anglès o francès, principalment), si els autors pertanyen a la comunitat llingüística catalana i/o espanyola, es demanarà la corresponent versió catalana i/o castellana.

1.3 Tramesa d'originals

Els originals s'han d'enviar al Comitè de Redacció mitjançant el portal de tramesa d'originals: <https://www.raco.cat/index.php/BiD/about/submissions/>.

1.4 Revisió dels originals

El Comitè informarà puntualment els autors de la recepció dels originals. Tots els textos destinats a les seccions "Articles” i “Experiències i anàlisis" seran sotmesos a una doble revisió. Per una banda, des de l'equip d'edició científica, es farà una revisió metodològica. Per una altre, es revisaran, de manera anònima, per part de dos avaluadors externs especialistes en la temàtica dels textos. La resta de seccions, les revisaran avaluadors interns designats pel Comitè de Redacció. En un termini no superior a dos mesos des de la recepció de l'article, la decissió editorial es comunicarà de manera motivada, incloent les raons per les quals s'ha acceptat, refusat o sol.licitat la revisió dels manuscrits, com tambè els dictàmens emesos pels experts externs. Respecte als avaluadors, la revista BiD disposa d'un banc de dades propi en el qual s'inclou: nom, filiació, direcció electrònica, especialitat, llengua materna, llengües en les quals pot avaluar i el nom de la persona que l'ha proposat a l'equip editorial).

1.5 Ètica i males pràctiques

La revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació (BiD) es compromet a mantenir els estàndards ètics de publicació més rigorosos i prendrà totes les mesures necessàries per evitar qualsevol mala pràctica en aquest sentit.

Tots els treballs que s’enviïn a la revista BiD per publicar-se hauran de ser textos originals no publicats amb anterioritat i en els quals no s’hagin copiat o plagiat altres obres, ni parcialment ni en la seva totalitat.

En cas que fos necessari, els autors hauran de fer constar en els articles les responsabilitats ètiques contretes així com una declaració de conflictes d'interès derivats. De la mateixa manera, la revista BiD es compromet a realitzar una revisió externa objectiva dels treballs enviats.

En cas de males pràctiques, el consell editorial de la revista BiD seguirà el Code of conduct and best practices guidelines for journal editors desenvolupat pel COPE (Committee on Publication Ethics) (http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors.pdf).

2 Presentació dels textos

Tot i que des de la revista es farà una revisió del text (català, castellà i anglès), els autors han de complir les següents indicadions.

2.1 Format

Els manuscrits s'han de lliurar obligariament en forma de fitxer electrònic, a partir d’aquesta plantilla Word (enllaç).

2.2 Il·lustracions

Els treballs poden incloure taules (amb text i/o nombres) i figures (imatges, gràfics, captures de pantalla, etc. en format jpg i de mínim 300 píxels per polsada). Aquest material ha d'anar numerat (figura 1, taula 1, etc.) i s'ha de lliurar en un fitxer excel, separant cada il•lustració en un full de càlcul. Cal assenyalar clarament el lloc del text en què s'ha d'integrar cada element, indicant-hi un títol breu i descriptiu, que serà la informació que apareixerà publicada al peu d'aquests objectes.

2.3 Extensió

L'extensió recomanada dels textos destinats a la secció "Articles" és aproximadament de 4.000 paraules. L'extensió màxima recomanada dels textos destinats a les seccions "Experiències i anàlisis" i "Recursos" és aproximadament de 3.000 paraules.

2.4 Resum

Totes les contribucions incloses en la secció "Articles" han de comptar amb un resum estructurat en el qual s'indicaran els "Objectius" proposats, la "Metodologia" utilitzada i els "Resultats" obtinguts. L'extensió recomanada serà de 150 a 250 paraules.
En el cas dels treballs destinats a les seccions "Experiències i anàlisis" i "Recursos" el resum no cal que segueixi l'estructura abans indicada i tindrà una extensió d'entre 100 i 150 paraules.

2.5 Traducció dels noms propis

Els noms de les entitats i dels organismes que apareixen en el text s'han de fer constar en l'idioma original. Si es considera oportú, se n'oferirà una traducció.
-    Exemples:

Generalitat Valenciana
Högskolan i Borås (col•legi universitari de Borås)
Ministerio de Cultura
New York Public Library

 

2.6 Tractament tipogràfic d'elements diversos

Pel que fa al tractament tipogràfic dels diversos elements del text, s'han de seguir les indicacions següents.
 

TIPUS D’ELEMENT

TRACTAMENT TIPOGRÀFIC

EXEMPLES

Monografies

Cursiva
Només la inicial majúscula

Guia de l’estudiant
The librarian's companion

Publicacions en sèrie

Cursiva
Només la inicial majúscula

American journal of science
Educació i història: revista d'història de l'educació
Revista de libros
El periódico de Catalunya

Recursos electrònics amb actualitzacions sense periodicitat fixa (també anomenats recursos continus)

Cursiva
Només la inicial majúscula

Biblioteca digital hispánica
Teseo
El web de les ciències socials: recursos d'Internet per a les ciències socials
Iwetel

Parts components

Entre cometes
Només la inicial majúscula

"Llista de novetats"

Noms propis
(de persones i d’entitats)

Totes les inicials majúscules

Amadeu Pons
Doc6
Departament d'Acció Social i Ciutadania

Conceptes

Minúscules

formulari dinàmic

Fragments de text citat

Entre cometes

Tal com afirma Sorribes, cal tenir en compte que "la informació és un input bàsic del procés de producció local".

Paraules en altres idiomes

Cursiva

Els feeds són fitxers RSS.

Usos metalingüístics

Cursiva

Aquesta forma d'actualització és coneguda amb el terme recurs continu.

Programes, xarxes, llenguatges i protocols informàtics

Totes les inicials majúscules

Internet
Visual Basic Script
Java
CGI
Linux
Microsoft Windows

Fitxers informàtics, opcions de menú, botons

Entre cometes

"formulari.htm"
"llista.asp"
"adqui.mdb"
"Activa l'edició"
"Anomena i desa"

 

2.6.1 Apòstrofs i cometes

Els apòstrofs i les cometes han de ser rectes, mai inclinats:
-    Apòstrof: '
Cometes: " "
Les cometes que s'han d'utilitzar com a principals són les altes dobles: " ". Si mai han de conviure cometes dins cometes, s'han d'utilitzar també les simples. L'ordre jeràrquic és el següent:
-    Primer nivell: cometes altes dobles (" ")
Segon nivell: cometes altes simples (' ')

Exemple:

Segons paraules del programador, "no hem d'oblidar-nos d'accedir al menú 'Canvi de paraula clau' per assegurar-ne el funcionament".

2.6.2 Guions

Els guions de les enumeracions i dels incisos han de ser llargs (–).
Entre intervals numèrics (pàgines, anys, etc.), hi ha d'haver un guió mitjà o signe menys (–).

2.7 Adreces web

Les adreces d'Internet que constin en els textos han d'incloure l'enllaç directament en el nom del lloc web, sense necessitat que consti a continuació o en nota.
Excepte en la bibliografia final, en què les adreces d'Internet han de figurar al costat de la referència.
-  Exemple:
-  El TERMCAT proposa solucions per als termes nous.


Data d'actualització: 13/10/2020