Memòria de docència i recerca del Departament de Biblioteconomia i Documentació: curs 2003–04


Sumari

Introducció
Activitat interna (òrgans de govern i comissions)
    2.1  Òrgans de govern
          2.1.1  Direcció del Departament
          2.1.2  Consell del Departament
    2.2  Grups de treball
          2.2.1  Anàlisi i Llenguatges Documentals
          2.2.2  Arxivística
          2.2.3  Bibliografia i Documentació
          2.2.4  Biblioteconomia
          2.2.5  Tecnologies de la informació
    2.3  Comissió de Doctorat
    2.4  Representants en altres òrgans
          2.4.1  Consell d'Estudis de Biblioteconomia i Documentació
          2.4.2  Consell d'Estudis de Documentació
          2.4.3  Consell d'Estudis de Gestió i d'Administració Pública
          2.4.4  Comissions de la Divisió V (fins al 31/12/2003)
          2.4.5  Comissions de la Facultat (a partir de l'1/1/2004)
    2.5  Professorat
    2.6  Professorat ordinari
    2.7  Professorat no ordinari a temps complet
    2.8  Professorat no ordinari a temps parcial
Activitat docent
    3.1  Primer i segon cicles
    3.2  Doctorat
Recerca
    4.1  Grups de recerca del Departament
          4.1.1  Ars Magna
          4.1.2  DENEA (Detecció de Necessitats de l'Audiència)
          4.1.3  Organització i Recuperació de Continguts Digitals (ORCD)
          4.1.4  Plataforma d'Integració d'Estudis Mètrics i Estadístics d'Informació - Pol VIU
    4.2  Participació en grups externs al Departament
    4.3  Altres projectes de recerca i desenvolupament
    4.4  Publicacions
    4.5  Tesis doctorals inscrites
    4.6  Ajuts
Activitats
Annexos. Ordenació acadèmica
    6.1  Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació
    6.2  Complements de formació
    6.3  Llicenciatura en Documentació
    6.4  Diplomatura en Gestió i Administració Pública
    6.5  Doctorat


1 Introducció

Una part de l'activitat del Departament ha estat condicionada, aquest curs, per la posada en funcionament del nou model organitzatiu de la Universitat de Barcelona que deriva de l'aprovació del nou Estatut. Aquesta nova estructura organitzativa s'ha engegat l'1 de gener de 2004 i ha suposat, com a fet més destacat, la desaparició de les divisions i la transferència de moltes de les seves competències a les facultats. En aquest sentit, per exemple, el Departament de Biblioteconomia i Documentació, adscrit a la Divisió de Ciències de l'Educació, ha passat a dependre organitzativament de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. El mateix ocorre amb la representació del Departament a les diferents comissions de la Divisió V (professorat, econòmica, doctorat, recerca, etc.), que s'ha traslladat a aquelles que la Facultat ha anat creant.

En aquest context, el Departament ha hagut d'aprovar una reforma del Reglament i ha constituït un nou Consell del Departament (10/12/2003), ajustat als requeriments del nou marc normatiu i organitzatiu. Pel que fa al Reglament, cal destacar que s'ha aprovat una disposició transitòria, ratificada per la Comissió del Reglament de la UB, que permet que, ateses les característiques especials del Departament de Biblioteconomia i Documentació, per un període de quatre anys, el professorat a temps complet no doctor podrà formar part del Consell del Departament com a membre nat.

Respecte a l'apartat de personal docent, a part de les altes i baixes que es van produint cada any, cal destacar la incorporació de dues persones a temps complet que han estat contractades com a professorat col·laborador, un nou model que necessita l'acreditació prèvia per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) o de l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Pel que fa al doctorat, ha finalitzat el primer bienni del programa de doctorat interuniversitari Informació i Documentació en l'Era Digital, organitzat conjuntament amb l'Àrea de Documentació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i s'ha continuat amb el procés d'inscripció de tesis doctorals al Departament.

En l'àmbit de recerca, es recull l'activitat dels grups de recerca reconeguts al Departament, la participació en grups externs i la descripció de projectes de recerca i desenvolupament. Pel que fa a les publicacions, es presenten les dades quantitatives sobre publicacions del professorat del Departament que recull la base de dades del GREC (https://webgrec.ub.edu) i també es fa esment del nou disseny de les pàgines web del Departament, que s'han elaborat amb fulls d'estil i d'acord amb les normes d'accessibilitat del W3C.

Finalment, en l'apartat d'activitats, el Departament ha organitzat una jornada sobre deontologia professional adreçada al professorat, però especialment als professionals de l'arxivística, de la biblioteconomia i de la documentació, amb l'objectiu de fomentar la reflexió i l'intercanvi d'opinions en aquest àmbit.

Aquesta memòria s'inicia amb la descripció de l'activitat interna del Departament (òrgans de govern, comissions, etc.) i s'estructura en els apartats fonamentals que articulen la tasca i les competències d'un departament universitari: professorat, docència i recerca. Al final, s'inclou un annex que detalla les assignatures impartides pel professorat del Departament en els diversos ensenyaments en els quals hi és present.


2 Activitat interna (òrgans de govern i comissions)

2.1 Òrgans de govern

2.1.1 Direcció del Departament

Director: Ernest Abadal Falgueras
Secretària: Mònica Baró Llambias


2.1.2 Consell del Departament

Fins al 10/12/2003

Professorat ordinari
Ernest Abadal Falgueras, Jordi Andreu Daufí, Sílvia Argudo Plans, Mònica Baró Llambias, Miquel Centelles Velilla, Maite Comalat Navarra, Maria Elvira Silleras, Constança Espelt Busquets, Assumpció Estivill Rius, Jesús Gascón García, Núria Jornet Benito, Teresa Mañà Terré, Àngels Massísimo Sánchez de Boado, Amadeu Pons Serra, Carina Rey Martín, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió Rodon, Marina Salse Rovira, Montserrat Sebastià Salat, Andreu Sulé Duesa, Miquel Térmens Graells i Cristóbal Urbano Salido.

Altre professorat
Ferran Burguillos Martínez.

Alumnat
Aixa Martí Blancafort, Miquel Ernest Navas Fernández, Anna Pérez Comamala i Roger Serrano Conesa.

Personal d'administració i serveis
Enric Francès Aznar.


A partir del 10/12/2003

Professorat funcionari i professorat a temps complet
Ernest Abadal Falgueras, Jordi Andreu Daufí, Sílvia Argudo Plans, Mònica Baró Llambias, Ferran Burguillos Martínez, Miquel Centelles Velilla, Maite Comalat Navarra, Maria Elvira Silleras, Constança Espelt Busquets, Assumpció Estivill Rius, Jesús Gascón García, Núria Jornet Benito, Teresa Mañà Terré, Àngels Massísimo Sánchez de Boado, Amadeu Pons Serra, Carina Rey Martín, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió Rodón, Marina Salse Rovira, Montserrat Sebastià Salat, Andreu Sulé Duesa, Miquel Térmens Graells i Cristóbal Urbano Salido.

Professorat a temps parcial
Jorge Franganillo Fernández, Marta López Vivancos i Aurora Vall Casas (a partir del 25/02/2004).

Personal investigador
Víctor Cavaller Reyes.

Alumnat
Eduard Simó (diplomatura) i Francesc Xavier Mundet Mas (llicenciatura).

Personal d'administració i serveis
Marta Uchaga Baquero (a partir del 15/1/2004).

Resum d'activitats
El Consell ha dut a terme cinc reunions durant el curs 2003–04: el 21 d'octubre i el 10 de desembre de 2003 i el 25 de febrer, el 12 de maig i el 18 de juny de 2004. En la sessió del 21 d'octubre, s'aprova el nou Reglament del Departament, que incorpora una disposició transitòria que estableix, per un període màxim de quatre anys, que puguin formar part del Consell del Departament, com a membres nats, el professorat funcionari i el professorat contractat a temps complet que no tinguin el grau de doctor. En aquesta mateixa sessió, s'aproven els objectius del Departament per al curs 2003–04.

En la segona sessió, el dia 10 de desembre, es torna a constituir el Departament seguint les directrius de l'Estatut de la UB i del Reglament del Departament, i també s'aprova el calendari d'eleccions al Consell per escollir els representants del professorat a temps parcial. En la tercera sessió, el 25 de febrer, s'aprova el programa de doctorat per al bienni 2004–06 i el pressupost per a l'exercici 2004. La quarta sessió, el 12 de maig, es dedica a debatre l'estat de la recerca al Departament. Finalment, en la cinquena sessió, duta a terme el 18 de juny, s'aproven els plans docents i el POA del Departament.


2.2 Grups de treball

Els grups de treball estan formats pel professorat que imparteix una mateixa àrea temàtica i tenen per objectiu coordinar totes les qüestions relatives a la programació docent (continguts, metodologia, avaluació, etc.) de les assignatures de la seva matèria. Les activitats habituals són l'elaboració i la revisió dels plans docents i les guies de treball de les assignatures, i la presentació de propostes de noves assignatures optatives. Aquest curs s'ha continuat amb les tasques de planificació de les assignatures seguint el model dels crèdits europeus (ECTS).


2.2.1 Anàlisi i Llenguatges Documentals

Coordinador: Jesús Gascón.
Membres: Sílvia Argudo, Ferran Burguillos, Miquel Centelles, Maite Comalat, Constança Espelt, Assumpció Estivill, Adelaida Ferrer, Alice Keefer, Pilar Martínez-Carner, Concepció Miralpeix, Miquel Àngel Plaza-Navas, Anna Rovira, Montserrat Sebastià i Andreu Sulé.


2.2.2 Arxivística

Coordinadora: Anna Rubió.
Membres: Jordi Andreu, Rafael Anglès, Mònica Baró, Isabel Campos, Maria Elvira, Núria Jornet i Jordi Serra.


2.2.3 Bibliografia i Documentació

Coordinador: Àngel Borrego.
Membres: Jordi Casadellà, Jorge Franganillo, Carles Gibernau, Cecília Jacques, Ciro Llueca, Marta López, Gemma Martínez, Anna Planet, Amadeu Pons, Josep Manuel Rodríguez, Marta Somoza, Cristina Soy, Cristóbal Urbano, Nora Vela i David Vivancos.

Resum d'activitats: Durant el curs 2003–04 s'ha continuant treballant en l'elaboració de les guies de programació de les assignatures impartides per membres del grup. Així mateix, s'ha continuant treballant en el procés de conversió a l'ECTS de les assignatures obligatòries de diplomatura del grup de treball. La documentació generada pel grup està disponible a la pàgina web corresponent des de la intranet del Departament.


2.2.4 Biblioteconomia

Coordinadora: Concepción Rodríguez.
Membres: Núria Balagué, Maite Comalat, Antoni Laporte, Ciro Llueca, Marta López, Teresa Mañà, Àngels Massísimo, Ester Omella, Anna Planet, Carina Rey, Anna Rovira, Andreu Sulé i Enric Vilagrosa.

Resum d'activitats: Aquest curs, les activitats del grup s'han centrat en dues grans àrees. La primera és la revisió dels plans docents de les assignatures, a partir de les directrius presentades al professorat el mes d'abril de 2003, per ser aprovats per la Comissió Acadèmica de la Facultat. La segona ha consistit a fer el seguiment i l'actualització de la graella de planificació de les assignatures segons l'ECTS, que ha de servir de base per a la redacció del nou pla d'estudis, i també per a la posada en marxa del pla pilot del DURSI d'adaptació de titulacions en l'espai europeu d'ensenyament superior el proper curs.


2.2.5 Tecnologies de la Informació

Coordinador: Andreu Sulé.
Membres: Ernest Abadal, Jordi Ardanuy, Sílvia Argudo, Genís Berbel, Jorge Franganillo, Edgar Gasòliba, Domingo Jorge Iglesias, Magda Lorente, Lluïsa Núñez, Mireia Ribera, Josep Manuel Rodríguez, Marina Salse, Montserrat Sebastià, Jordi Serra, Marta Somoza i Miquel Térmens.

Resum d'activitats: S'han coordinat i elaborat els plans docents de l'assignatura Tecnologies de la informació dels estudis de diplomatura i llicenciatura per al curs 2004–05, i s'ha fet el manteniment i l'actualització del web del grup de treball (http://www.ub.edu/dbd/grups_treball/tecnol/).


2.3 Comissió de Doctorat

Coordinador: Cristóbal Urbano (fins al 15/01/2004) i Ernest Abadal (a partir del 15/01/2004). Membres: Ernest Abadal, Àngel Borrego, Assumpció Estivill, Carina Rey, Montserrat Sebastià, Cristóbal Urbano i Nora Vela.

Resum d'activitats: S'han fet dues reunions (el 5/09/2003 i el 15/01/2004), que s'han dedicat a planificar el curs de doctorat, aprovar el programa per al bienni 2004–06, aprovar la inscripció de quatre tesis doctorals (vegeu l'apartat 4.5) i aprovar el tribunal de la prova del DEA.


2.4 Representants en altres òrgans

2.4.1 Consell d'Estudis de Biblioteconomia i Documentació

Anàlisi documental (2): Ferran Burguillos i Jesús Gascón.
Arxivística (1): Maria Elvira.
Bibliografia i fonts d'informació (1): Àngel Borrego.
Biblioteconomia (1): Concepción Rodríguez.
Documentació (1): Rosa Seguí.
Tècniques historiogràfiques (1): Núria Jornet.
Pràcticum (1): Maite Comalat.
Tecnologies de la informació (2): Marina Salse i Andreu Sulé.


2.4.2 Consell d'Estudis de Documentació

Constança Espelt, Carina Rey, Josep Manuel Rodríguez i Montserrat Sebastià.


2.4.3 Consell d'Estudis de Gestió i Administració Pública

Jordi Serra.


2.4.4 Comissions de la Divisió V (fins al 31/12/2003)

Comissió Coordinadora d'Extensió Universitària i Relacions Internacionals: Rosa Seguí.
Comissió Econòmica: Ernest Abadal.
Comissió d'Informàtica: Andreu Sulé.
Comissió de Biblioteca: Mònica Baró.
Comissió de Doctorat: Cristóbal Urbano.
Comissió de Professorat: Ernest Abadal.
Comissió de Recerca: Cristóbal Urbano.
Consell de Divisió: Ernest Abadal.


2.4.5 Comissions de la Facultat (a partir de l'1/1/2004)

Comissió Acadèmica: Mònica Baró, Constança Espelt i Andreu Sulé.
Comissió de Biblioteca: Concepción Rodríguez.
Comissió de Doctorat: Ernest Abadal.
Comissió de Professorat: Ernest Abadal.
Comissió de Recerca: Ernest Abadal.


2.5 Professorat

Aquest curs s'ha disposat, per primera vegada, de dues persones que s'han contractat com a professorat col·laborador, uns contractes de tipus laboral que requereixen una acreditació prèvia de l'AQU o de l'ANECA. Es tracta d'Alice Keefer i Marta Somoza, que ja eren professores associades del Departament de Biblioteconomia i Documentació.

Pel que fa a les baixes, hem de destacar les jubilacions de Rafael Anglès i Pilar Martínez-Carner, que eren professorat a temps complet —funcionariat de la Diputació de Barcelona— i que feia molts anys que estaven vinculats al centre.


Tipologia Nombre
Ordinaris (24) 5 TU
18 TEU
1 TEU (interí)
Temps complet (4) 3 Diputació Barcelona
1 associat 8P (24 cr.)
Temps parcial (31) 3 associats a temps parcial 12 h (18 cr.)
8 associats 4P (12 cr.)
15 associats a temps parcial 8 h (12 cr.)
1 associat A (9 cr.)
4 associats a temps parcial 6 h (9 cr.)
Total 59

Taula 1. Nombre de professorat per categories (les dades corresponen al juny de 2004).


2.6 Professorat ordinari

Titulars d'universitat
Ernest Abadal Falgueras, Assumpció Estivill Rius, Carina Rey Martín, Montserrat Sebastià Salat i Cristóbal Urbano Salido.

Titulars d'escola universitària
Jordi Andreu Daufí, Sílvia Argudo Plans, Mònica Baró Llambias, Miquel Centelles Velilla, Maite Comalat Navarra, Maria Elvira Silleras, Constança Espelt Busquets, Jesús Gascón García, Núria Jornet Benito, Teresa Mañà Terré, Àngels Massísimo Sánchez de Boado, Amadeu Pons Serra, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Concepción Rodríguez Parada, Anna Rubió Rodon, Marina Salse Rovira, Andreu Sulé Duesa i Miquel Térmens Graells.

Titulars d'escola universitària (interins)
Àngel Borrego Huerta.


2.7 Professorat no ordinari a temps complet

Funcionaris de la Diputació de Barcelona i associats a la UB
Rafael Anglès Guerri (fins al 31/12/2003), Pilar Martínez-Carner Ascaso, Concepció Miralpeix Ballús i Nora Vela González.

Associats 8P (24 crèdits)
Ferran Burguillos Martínez.

Professorat col·laborador
Alice Caroline Keefer, Marta Somoza Fernández.


2.8 Professorat no ordinari a temps parcial

Associats a temps parcial 12 h (18 crèdits)
Jorge Franganillo Fernández, Cecília Jaques Querol (2n semestre) i Aurora Vall Casas.

Associats 4P (12 crèdits)
Núria Balagué Mola, Isabel Campos González, Jordi Casadellà Saladas, Ester Omella Claparols, Mireia Ribera Turró, Anna Rovira Fernández, Jordi Serra Serra i Cristina Soy Aumatell.

Associats a temps parcial 8 h (12 crèdits)
Jordi Ardanuy Baró, Genís Berbel Navarro, Edgar Gasòliba Encabo (1r semestre), Carles Gibernau Crespo (1r semestre), Antoni Laporte Rosselló (1r semestre), Ciro Llueca Fonollosa, Marta López Vivancos, Gemma Martínez Ayuso (2n semestre), Lluïsa Núñez Salmerón, Anna Maria Planet Rabascall, Anna Rovira Jarque, Rosa Seguí Palou, Javier Tébar Hurtado (2n semestre), Carles Valmaseda Blanco i Enric Vilagrosa Alquézar (1r semestre).

Associats A (9 crèdits)
Miquel Àngel Plaza Navas.

Associats a temps parcial 6 h (9 crèdits)
Adelaida Ferrer Torrens, Domingo Iglesias Sesma, Magdalena Lorente Martínez i David Vivancos Allepuz.


3 Activitat docent

En l'annex (vegeu l'apartat 6), es pot consultar el detall de totes les assignatures impartides pel professorat del Departament, i també el nombre d'alumnes matriculats.


3.1 Primer i segon cicles

El Departament concentra l'activitat docent de primer i segon cicles en la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, en la qual s'han impartit 651,5 crèdits (501,5 de troncals i d'obligatoris, 132 d'optatius i 18 de lliure elecció); en la llicenciatura en Documentació, en la qual s'han impartit 237 crèdits (130 de troncals i d'obligatoris, 104 d'optatius i 3 de lliure elecció); en el curs de complements de formació per a l'accés a la llicenciatura (45 crèdits), i en la diplomatura en Gestió i Administració Pública (7,5 crèdits troncals).


3.2 Doctorat

Aquest curs s'ha iniciat el bienni 2003–05 del programa Informació i Documentació en l'Era Digital, organitzat pel Departament de Biblioteconomia i Documentació, juntament amb l'Àrea de Documentació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). S'hi han matriculat un total de 30 alumnes (23 a la UB i 7 a la UAB).

El segon any del bienni anterior (2002–04) del mateix programa ha tingut 14 alumnes matriculats, que han dut a terme el treball de recerca.

Finalment, pel que fa al DEA (diploma d'estudis avançats), una comissió formada pels doctors Teresa Cabré (UPF), M. Josep Recoder (UAB) i Ernest Abadal (UB), avalua, el setembre de 2003, dos alumnes del programa Documents i Sistemes Documentals en l'Entorn Digital (bienni 2001–03).


4 Recerca

4.1 Grups de recerca del Departament

4.1.1 Ars Magna

Responsable: Montserrat Sebastià.
Equip investigador: Conxa Álvarez, Maite Comalat, Antoni Josep Gómez (Universitat Pompeu Fabra), Marta Marín (Universitat Ramon Llull), Pilar Martínez-Carner i Carina Rey.


4.1.2 DENEA (Detecció de Necessitats de l'Audiència)

Responsable: Carina Rey.
Equip investigador: Núria Balagué, Mònica Baró, Maite Comalat, Núria Jornet, Teresa Mañà, Concepción Rodríguez, Anna Rubió i Aurora Vall.


4.1.3 Organització i Recuperació de Continguts Digitals (ORCD)

Responsables: Ernest Abadal i Assumpció Estivill.
Equip investigador: Jorge Franganillo, Jesús Gascón i Josep Manuel Rodríguez.
Becaris de recerca: Sergi Chávez i Adán Server.

Línies de recerca:Resum de l'activitat:Convocatòries presentades:
4.1.4 Plataforma d'Integració d'Estudis Mètrics i Estadístics d'Informació. Pol VIU

Responsable: Cristóbal Urbano.
Investigadors: Jordi Ardanuy, Àngel Borrego, Carme Cantos, Antoni Cosculluela, Elena Guardiola, Amadeu Pons i Marta Somoza.
Becaris de recerca: Víctor Cavaller i Roser Romero.

Línies de recerca:Resum d'activitats
El grup es constitueix a principi de l'any 2003 i, en aquest segon any d'activitat, a banda d'acabar de consolidar les relacions de grup, s'ha desenvolupat una activitat intensa de formulació de projectes per presentar-los a convocatòries públiques de recerca en col·laboració amb diversos membres del grup DENEA del Departament de Biblioteconomia i Documentació.

Durant el curs 2003–04, s'han explotat les estadístiques de les revistes i dels sumaris electrònics del CBUC, en el marc de l'acord de col·laboració que, a principi de 2003, s'ha establert amb el Consorci per explotar les dades estadístiques d'ús de les revistes electròniques de compra consorciada, i també per estudiar els fonaments metodològics en la recollida de dades estadístiques de biblioteques universitàries. Els resultats d'aquest treball han cristal·litzat en la redacció d'un informe publicat en el web del CBUC, un article en el número de juny de 2004 de la revista electrònica d'Estats Units D-Lib, una comunicació en les Jornades Catalanes de Documentació de 2004 i una comunicació en el Congrés de l'ICOLC 2004 de Barcelona.

Diversos membres del grup s'han implicat també en l'establiment d'un contracte amb el DURSI en què s'han editat tretze repertoris bibliogràfics d'humanitats i de ciències socials com a suport informatitzat per a la identificació i l'avaluació de revistes científiques. Amb això, la Generalitat vol establir el nivell de les revistes amb vista als processos d'avaluació de la recerca.

Durant els mesos de maig a setembre, agost inclòs, l'activitat ha estat encara més intensa, ja que s'ha dut a terme l'estudi subvencionat pel Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre avaluació de revistes de filologia hispànica i per a la formulació d'un model de treball en l'avaluació de revistes d'humanitats i de ciències socials.

Convocatòries presentades
4.2 Participació en grups externs al Departament

Nom del grup: DIDPATRI. Grup de Didàctica del Patrimoni, Noves Tecnologies i Museografia Comprensiva
Investigador principal: Xavier Hernández Cardona
Departament: Didàctica de les Ciències Socials
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Montserrat Sebastià

Nom de grup: DUODA. Grup de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona
Investigadora principal: Milagros Rivera
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Núria Jornet

Nom del grup: TAEDIUM. Tecnologies i Docència de la Història Medieval
Investigadora principal: Teresa M. Viñolas
Departament: Història Medieval i Paleografia
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Mònica Baró i Anna Rubió

Nom del grup: Xarxa Temàtica Interuniversitària de Literatura Infantil i Juvenil
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Mònica Baró i Teresa Mañà

Nom del grup: Xarxa Temàtica de Documentació Digital
Coordinador: Jesús Tramullas (Universidad de Zaragoza)
Membres del Departament de Biblioteconomia i Documentació: Ernest Abadal


4.3 Altres projectes de recerca i desenvolupament

En aquest apartat es recullen projectes de recerca i desenvolupament que han obtingut el finançament de diverses organitzacions, però que no procedeix de convocatòries públiques.

Responsables: Jordi Andreu i Isabel Campos
“Disseny i implantació d'un sistema de gestió documental per a la fàbrica Anís del Mono de Badalona (Grupo Osborne)”
Finançament: Grupo Osborne
Dotació econòmica: 24.750 euros
Data d'inici i de finalització: abril de 2002 - març de 2003

Responsable: Àngels Massísimo
“MATPROMO (base de dades d'imatges de materials promocionals de biblioteques)”
Finançament: IFLA
Dotació econòmica: 1.600 euros
Data d'inici i de finalització: març de 2003 - setembre de 2004

Responsable: Carina Rey Martín
“Proposta d'actuació per a les ciberaules hospitalàries”
Finançament: Fundació La Caixa
Dotació econòmica: 9.000 euros
Data d'inici i de finalització: 20/06/2004–15/12/2004

Responsable: Josep Manuel Rodríguez Gairín
“Aplicació del programa GTBIB”
Finançament: Compact Software International SA
Dotació econòmica: 12.000 euros
Data d'inici i de finalització: 01/11/2003–

Responsable: Josep Manuel Rodríguez Gairín
“Gestión externalizada de los procesos de acceso al documento”
Finançament: Universidad de Zaragoza
Data d'inici i de finalització: 17/06/2004–

Responsable: Cristóbal Urbano Salido
“Assessorament en temes d'identificació i avaluació de revistes en ciències humanes i socials”
Finançament: DURSI
Dotació econòmica: 11.901,60 euros
Data d'inici i de finalització: 17/06/2004–


4.4 Publicacions

Les publicacions dels membres del Departament es troben recollides en la base de dades GREC (Gestió de la recerca), desenvolupada per la Universitat de Barcelona. En la taula 2 s'inclouen només les dades quantitatives. Els registres es poden consultar a l'adreça següent: https://webgrec.ub.edu.

  2003 2004 (1r semestre) Total
Publicacions en revistes 21 7 28
Tesis, tesines i treballs investigació 3 3
Patents 0 1 1
Contribucions a congressos 31 8 39
Publicacions en llibres 9 9 18

Taula 2. Publicacions del Departament recollides a GREC


D'altra banda, el Departament ha renovat enguany les pàgines web, la referència de les quals s'indica a continuació: Departament de Biblioteconomia i Documentació. [Barcelona]: el Departament, actualitzat el: 01/09/2004. <http://www.ub.edu/dbd> [Consulta: 10/09/2004].


4.5 Tesis doctorals inscrites

Mònica Baró Llambies
Títol: “Les edicions infantils i juvenils d'editorial Joventut. 1923–1969”
Directors: Lluís Quintana i Ernest Abadal

Teresa Mañà Terré
Títol: “Les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya”
Director: Ernest Abadal

José Antonio Ontalba
Títol: “Comunidades virtuales e información científica: herramientas y servicios documentales”
Director: Lluís Codina
Tutor: Ernest Abadal

Andreu Sulé Duesa
Títol: “Les biblioteques de presó a Catalunya”
Director: Ernest Abadal


4.6 Ajuts

En la convocatòria de tesis doctorals de la Divisió V (2003), s'han concedit ajuts a les tesis doctorals següents:

Núria Balagué
“Les normes de qualitat ISO 9000 a les biblioteques universitàries”
461,53 euros

Mònica Baró
“Les edicions infantils i juvenils d'editorial Joventut. 1923–1969”
461,53 euros

Teresa Mañà
“Les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya (1918–1924)”
461,53 euros


5 Activitats

Jornada sobre Deontologia Professional (13 de juny de 2004)L'objectiu final de la Jornada ha estat reunir bibliotecaris, documentalistes i arxivers per poder discutir conjuntament el paper de la deontologia en el treball diari i obrir futures línies de col·laboració i debat.

El tractament de la informació, la relació amb els usuaris, amb la institució i entre els membres del col·lectiu professional, posen de manifest avui en dia la necessitat de replantejar la qüestió de l'ètica. L'establiment d'unes bones pràctiques professionals dóna un segell de qualitat a l'exercici de la professió, reforça el sentiment de grup i millora la relació amb els usuaris en representar un compromís de bon servei. El procés de convergència europea en estudis superiors situa també l'ètica en un lloc de privilegi en el moment de formular les competències dels professionals del futur.

La Jornada s'ha estructurat en dos eixos. En primer lloc, la ponència de la doctora M. Rosa Buxarrais (professora titular de la Universitat de Barcelona i membre del Grup d'Investigació en Educació Moral) ha desenvolupat un marc teòric sobre la deontologia i els conflictes ètics que poden derivar-se en la gestió de la informació. Seguidament, la taula rodona ha reunit una sèrie de professionals que desenvolupen la temàtica des de l'àmbit i la pràctica professionals: la necessitat d'un plantejament ètic en el context de la biblioteca pública (Montserrat Cantí, directora de la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès), l'auditoria de serveis des de la perspectiva de la deontologia (Delfí Cosialls, auditor de serveis mèdics hospitalaris de l'Institut Català de la Salut); el procés de redacció d'un codi d'ètica per part dels arxivers catalans (Alfred Garcia, responsable de l'Arxiu Central de Governació i Administracions Públiques); l'anàlisi de la presència de l'ètica en els estudis de biblioteconomia i documentació i el plantejament docent d'una assignatura de deontologia professional en els plans d'estudi d'informació i documentació, així com en el procés de convergència europea en educació superior (Margarita Pérez Pulido, Universidad de Extremadura).

La sessió ha estat inaugurada per Ernest Abadal, director del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona; Eugènia Serra, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, i Alfred Garcia, vocal de Relacions Internacionals de l'Associació d'Arxivers de Catalunya i en representació d'aquesta entitat professional. Carme Mayol, expresidenta del COBDC modera la taula rodona.

Han participat en l'esdeveniment, entre ponents i membres de la taula rodona, unes quaranta persones, procedents de diversos col·lectius, especialment de l'àmbit de la biblioteca pública i universitària (professorat i alumnat).

La Jornada ha permès traçar unes primeres línies de reflexió en la professió (en el un doble àmbit, professional i acadèmic) i ha assentat les bases per a la futura redacció d'un codi d'ètica per als professionals de la informació i la documentació (Comissió de Redacció del Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: http://www.cobdc.org/grups/codi/index.html).

Aquesta activitat s'ha en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i amb la participació de l'Associació d'Arxivers de Catalunya. Els textos de les diverses intervencions de la Jornada, així com un informe més detallat, es podran consultar en el número 13 de la revista BiD (http://bid.ub.edu/), que ha d'aparèixer el desembre de 2004.


6 Annexos. Ordenació acadèmica

6.1 Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació

Assignatura Professorat Grup Alumnat
1r curs
Biblioteques de recerca López, Marta T2 44
Biblioteques de recerca Rodríguez, Concepción M1 46
Biblioteques de recerca Rodríguez, Concepción M2 47
Biblioteques de recerca Rovira Fernández, Anna T1 46
Biblioteques públiques Comalat, Maite M1 45
Biblioteques públiques Mañà, Teresa M2 45
Biblioteques públiques Mañà, Teresa T1 63
Biblioteques públiques Omella, Ester T2 58
Fonts i serveis d'informació Pons, Amadeu M2 42
Fonts i serveis d'informació Pons, Amadeu T1 44
Fonts i serveis d'informació Pons, Amadeu T2 48
Fonts i serveis d'informació Vela, Nora M1 44
Història de la producció documental Baró, Mònica M1 44
Història de la producció documental Baró, Mònica M2 45
Història de la producció documental Baró, Mònica T1 63
Història de la producció documental Baró, Mònica T2 54
Introducció a la catalogació Estivill, Assumpció T1 36
Introducció a la catalogació Ferrer, Adelaida T2 38
Introducció a la catalogació Martínez-Carner, Pilar M1 35
Introducció a la catalogació Martínez-Carner, Pilar M2 54
Introducció a la catalogació Rovira Jarque, Anna T2 54
Introducció a la documentació Borrego, Àngel M1 61
Introducció a la documentació Borrego, Àngel M2 60
Introducció a la documentació López, Marta T1 44
Introducció a la documentació Llueca, Ciro T2 45
Introducció a l'ús dels ordinadors i d'Internet en el món de la informació Franganillo, Jorge M1 39
Introducció a l'ús dels ordinadors i d'Internet en el món de la informació Somoza, Marta M2 43
Introducció a l'ús dels ordinadors i d'Internet en el món de la informació Somoza, Marta T0 35
Metodologia del treball científic Codina, Alfons M0 40
Organització d'arxius Jornet, Núria M1 45
Organització d'arxius Jornet, Núria T1 49
Organització d'arxius Rubió, Anna M2 55
Organització d'arxius Rubió, Anna T2 46
Recursos tecnològics en unitats d'informació Ardanuy, Jordi T1 45
Recursos tecnològics en unitats d'informació Argudo, Sílvia T2 48
Recursos tecnològics en unitats d'informació Lorente, Magdalena T2 55
Recursos tecnològics en unitats d'informació Salse, Marina M1 50
Recursos tecnològics en unitats d'informació Térmens, Miquel M2 46
Tècniques historiogràfiques de la recerca documental Jornet, Núria M2 48
Tècniques historiogràfiques de la recerca documental Jornet, Núria T2 44
Tècniques historiogràfiques de la recerca documental Rubió, Anna M1 46
Tècniques historiogràfiques de la recerca documental Rubió, Anna T1 47
2n curs
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges documentals Argudo, Sílvia M1 49
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges documentals Burguillos, Ferran T0 45
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges documentals Gascón, Jesús M2 39
Anàlisi de fons arxivístics Andreu, Jordi T0 30
Anàlisi de fons arxivístics Elvira, Maria M1 43
Anàlisi de fons arxivístics Elvira, Maria M2 38
Arxius de l'administració i l'empresa Tébar, Javier M0 32
Automatització d'unitats d'informació Salse, Marina M2 20
Automatització d'unitats d'informació Sulé, Andreu M1 35
Automatització d'unitats d'informació Valmaseda, Carles T0 49
Bibliografia general i sistemàtica Jaques, Cecília T0 43
Bibliografia general i sistemàtica Vela, Nora M1 40
Bibliografia general i sistemàtica Vela, Nora M2 23
Biblioteques i llibres per a infants Mañà, Teresa T0 44
Catalogació descriptiva Martínez-Carner, Pilar M2 48
Catalogació descriptiva Miralpeix, Concepció M1 43
Catalogació descriptiva Miralpeix, Concepció T1 27
Catalogació descriptiva Miralpeix, Concepció T2 37
Classificació i indexació Burguillos, Ferran T0 50
Classificació i indexació Gascón, Jesús M2 56
Classificació i indexació Vall, Aurora M1 51
Elaboració d'índexs i de resums Salse, Marina M0 47
Gestió electrònica de documents multimèdia Lorente, Magdalena T0 51
Informació i documentació científica Franganillo, Jorge M1 48
Informació i documentació científica Franganillo, Jorge M2 48
Informació i documentació científica Somoza, Marta T0 35
Serveis especials Sulé, Andreu M0 41
Tècniques d'edició Ribera, Mireia M1 19
Tècniques d'edició Ribera, Mireia M2 46
Tècniques d'edició Térmens, Miquel T0 48
Tractament de la imatge Keefer, Alice M0 43
Tractament de la imatge Keefer, Alice T0 28
3r curs
Accés al document i a la literatura grisa Martínez, Gemma T0 20
Automatització d'arxius Serra, Jordi T0 38
Classificació i indexació en CCSS Vall, Aurora M0 36
Difusió i promoció de les unitats d'informació Llueca, Ciro M0 36
Documentació musical Plaza, Miquel Àngel T0 38
Estudis i formació d'usuaris Comalat, Maite; Ciro, Llueca T0 26
Fonts d'informació en CCSS Vivancos, David M0 30
Fonts d'informació en ciència i tecnologia Casadellà, Jordi M0 39
Fonts d'informació en ciència i tecnologia Casadellà, Jordi T0 38
Informació a l'empresa Soy, Cristina M0 19
Material no-llibre Plaza, Miquel Àngel T0 42
Organització de catàlegs en línia Rovira Jarque, Anna T0 85
Organització de catàlegs en línia Sulé, Andreu M1 37
Organització de catàlegs en línia Sulé, Andreu M2 36
Pràcticum Comalat, Maite; Elvira, Maria; Espelt, Constança; Gascón, Jesús; Iglesias, Domingo; Mañà, Teresa; Miralpeix, Concepció; Planet, Anna; Salse, Marina; Vall, Aurora   121
Preservació i conservació Anglès, Rafael M1 36
Preservació i conservació Anglès, Rafael T1 37
Preservació i conservació Elvira, Maria; Keefer, Alice M2 32
Preservació i conservació Elvira, Maria; Keefer, Alice T2 20
Publicacions en sèrie Keefer, Alice M0 20
Recursos electrònics Keefer, Alice T0  
Recursos i serveis en unitats d'informació Planet, Anna T0 73
Recursos i serveis en unitats d'informació Rodríguez, Concepción M1 41
Recursos i serveis en unitats d'informació Rodríguez, Concepción M2 32
Serveis especials Seguí, Rosa T0 22
Sistemes d'organització i de recuperació de continguts al web Gibernau, Carles M0 13
Tècniques d'enquadernació Anglès, Rafael M0 30
Valoració documental i accés a la documentació administrativa Andreu, Jordi T0 15


6.2 Complements de formació

Assignatura Professorat Grup Alumnat
CF en anàlisi documental Gascón, Jesús T0 53
CF en arxivística Campos, Isabel TO 41
CF en bibliografia i fonts d'informació Urbano, Cristóbal TO 40
CF en biblioteconomia Rovira Fernández, Anna T0 40
CF en documentació general Somoza, Marta T0 39
CF en llenguatges documentals Burguillos, Ferran T0 51
CF en tecnologies de la informació Ardanuy, Jordi; Somoza, Marta T0 40


6.3 Llicenciatura en Documentació

Assignatura Professorat Grup Alumnat
1r curs
Administració d'unitats d'informació Massísimo, Àngels M1 33
Administració d'unitats d'informació Massísimo, Àngels T1 48
Edició electrònica Rodríguez, Josep M. M1 20
Edició electrònica Rodríguez, Josep M. M1 34
Fonaments d'edició electrònica Franganillo, Jorge M1 23
Fonts d'informació en ciències de la salut Rodríguez, Josep M. T1 28
Gestió de la qualitat Balagué, Núria; Rey, Carina T1 34
Planificació i avaluació de sistemes d'informació i de documentació Balagué, Núria T1 52
Planificació i avaluació de sistemes d'informació i de documentació Rey, Carina M1 40
Politiques d'informació Omella, Ester T1 26
Politiques d'informació Termens, Miquel M1 20
Recursos i serveis de referència especialitzats Urbano, Cristóbal M1 35
Recursos i serveis de referència especialitzats Urbano, Cristóbal T1 65
Tècniques d'indexació i de resum en documentació científica Sebastià, Montserrat M1 39
Tècniques d'indexació i de resum en documentació científica Seguí, Rosa T1 45
Tècniques d'indexació i de resum en documentació científica Vall, Aurora T2 42
Unitats d'informació en un entorn municipal Vilagrosa, Enric M1 23
2n curs
Administració de bases de dades Abadal, Ernest M1 28
Administració de bases de dades Iglesias, Domingo T0 61
Avaluació de la recuperació d'informació Argudo, Sílvia M1 17
Edició electrònica Gasòliba, Edgar T0 8
Fonts d'informació econòmica i empresarial Soy, Cristina T1 25
Gestió de col·leccions Massísimo, Àngels M1 14
Gestió de recursos informatius Andreu, Jordi M1 20
Gestió de recursos informatius Campos, Isabel T1 63
Màrqueting Laporte, Antoni M1 13
Multimèdia Núñez, Lluïsa M1 34
Multimèdia Núñez, Lluïsa T1 37
Organització de continguts digitals en entorns corporatius Argudo, Sílvia T1 36
Organització de continguts digitals en entorns corporatius Centelles, Miquel M1 11
Pràctiques Espelt, Constança M1 2
Pràctiques   T0 0
Programació per al web Berbel, Genís M1 12
Programació per al web Berbel, Genís T1 35
Representació del coneixement i llenguatges documentals Centelles, Miquel M1 47
Representació del coneixement i llenguatges documentals Espelt, Constança T1 51
Sistemes avançats d'emmagatzematge i de recuperació de la informació Sebastià, Montserrat M1 31
Sistemes avançats d'emmagatzematge i de recuperació de la informació Sebastià, Montserrat T1 57
Sistemes de gestió de la documentació administrativa Andreu, Jordi M1 11
Tècniques documentals aplicades a la investigació Abadal, Ernest; Codina, Alfons M0 30
Tècniques documentals aplicades a la investigació Keefer Alice; Massísimo, Àngels; Termens, Miquel; Vall, Aurora; Vivancos, David T0 61


6.4 Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Assignatura Professorat Grup Alumnat
Informació i documentació administratives Borrego, Àngel; Serra, Jordi T0 149


6.5 Doctorat

Assignatura Professorat Grup Alumnat
1r curs
Bibliografia catalana Vela, Nora   4
Ecologia de la informació Sebastià, Montserrat   3
Estudis mètrics sobre el valor i l'ús d'informació Urbano, Cristóbal   7
Mètodes i tècniques de recerca en Biblioteconomia i Documentació Abadal, Ernest   12
Organització dels recursos electrònics Estivill, Assumpció   8
Satisfacció i fidelització d'usuaris Rey, Carina   4
2n curs
Creació i distribució de bases de dades Abadal, Ernest   1
Estudis bibliogràfics Vela, Nora   3
Estudis bibliomètrics II Urbano, Cristóbal   1
Interacció entre indexació i recuperació Sebastià, Montserrat   2
Màrqueting i qualitat Rey, Carina   1
Recuperació d'informació a Internet Abadal, Ernest   5