Berlín, 22 d'octubre de 2003
Traducció de Nora Vela (vela@ub.edu).Prefaci

Internet ha canviat fonamentalment les realitats materials i econòmiques de la difusió del coneixement científic i del patrimoni cultural. Per primera vegada a la història, Internet ens ofereix ara la possibilitat de constituir una representació global i interactiva del coneixement humà, incloent el patrimoni cultural i la garantia d'accés mundial.

Nosaltres, els sotasignats, ens creiem amb l'obligació de destacar els reptes que representa Internet com a mitjà emergent funcional en la difusió del coneixement. Òbviament, aquests desenvolupaments modificaran de manera significativa la naturalesa de l'edició científica, com també l'actual sistema de garantir-ne la qualitat.

D'acord amb l'esperit de la Declaració de Budapest sobre l'Open Access Initiative, la carta d'ECHO i la Declaració de Bethesda sobre l'Open Access Publishing, hem elaborat aquesta Declaració de Berlín per promoure l'ús d'Internet com a eina funcional al servei d'una base de coneixement científic global i del pensament humà, i hem definit les mesures que han de tenir en compte els artífexs de la política d'investigació, les institucions de recerca, les agències de finançament, les biblioteques, els arxius i els museus.


Objectius

La nostra missió en difondre el coneixement es farà solament a mitges si la informació no es posa àmpliament i assequiblement a disposició de la societat. Cal defensar i mantenir les noves possibilitats de difusió del coneixement, no solament a través de formes clàssiques, sinó també, i cada vegada més, a través del paradigma de l'accés lliure per Internet. Nosaltres definim l'accés lliure com el fons universal de coneixements i de patrimoni cultural que ha estat aprovat per la comunitat científica.

Amb la finalitat de fer palesa aquesta visió de representació global i accessible del coneixement, el web del futur ha de ser sostenible, interactiu i transparent. Els continguts i els programes electrònics han de ser obertament accessibles i compatibles.


Definició de contribució d'accés lliure

En termes absoluts, per establir els accessos lliures de manera òptima es requereix el compromís de tots i de cadascun dels productors de coneixements científics i dels gestors del patrimoni cultural. Les contribucions d'accés lliure inclouen els resultats originals de les investigacions científiques, les dades primàries i les metadades, els materials bàsics, representacions digitals de materials pictòrics i gràfics i el material multimèdia científic.

Les contribucions d'accés lliure han de complir dues condicions:

  1. L'autor (o els autors) i els qui retenen els drets sobre les col·laboracions han de garantir a tots els usuaris el dret a l'accés lliure de forma irrevocable en l'àmbit mundial, amb llicència per copiar, usar, difondre, transmetre i exposar els treballs públicament, i també per elaborar i distribuir els treballs que en derivin, en qualsevol mitjà digital i amb qualsevol propòsit responsable, a canvi del compromís d'esmentar-ne com cal l'autoria (les normes de la comunitat dictaran els mecanismes per fer complir adequadament l'ús de l'atribució i de la responsabilitat dels treballs publicats tal com es fa en l'actualitat), com també el dret a fer còpies impreses en poca quantitat i per a ús personal.


  2. Una versió completa d'aquesta obra, com també dels seus materials complementaris, inclosa la còpia permesa esmentada, s'haurà de dipositar en un format electrònic apropiat (que, de fet, posteriorment es publicarà) en un lloc en línia, usant les normatives tècniques adequades (com en les definicions dels arxius oberts [Open Archives]). Aquest arxiu serà gestionat i estarà sota el manteniment d'una institució acadèmica, un organisme de recerca, una administració pública o un organisme que tingui competències a l'hora d'assegurar-ne l'accés lliure, la distribució no restrictiva, la interoperativitat i l'arxivament en darrer terme.

Suport necessari en la transició per assolir el paradigma de l'accés electrònic lliure

Els nostres organismes estan interessats a fer la més àmplia promoció possible del nou paradigma de l'accés lliure, que comporta un més gran profit per a la ciència i per a la societat. Per tant, intentem progressar en:

Som conscients que el procés de canvi cap a l'accés lliure modifica la difusió del coneixement pel que fa als aspectes legals i financers. Els nostres organismes intenten trobar solucions que despleguin els marcs legals i financers actuals, per tal de facilitar un ús i un accés òptims.


Signatures

“Tot seguit s'inclouen els folis de signatures, que trobareu a la pàgina web següent: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html.”Notes

1 Text original: Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Declaració de Berlín aprovada per diversos representants d'institucions europees, convocats per la Foschen für die Zukunft-das Leitbild der Max-Planck-Gesellschaft (Max Planck Society for the Advancement of Science) (http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html).