[Traducción automática al español]

Patricia Russo Gallo

Grup de Treball de Programari Lliure per als Professionals de la Informació
(COBDC, http://www.soft-libre.net)

prusso@uoc.eduResum [Abstract] [Resumen]

Es descriuen les característiques del programari lliure de gestió de biblioteques PMB -llicència, requisits i funcionalitats- i s'analitzen les prestacions dels seus mòduls i del seu OPAC. Es conclou que es tracta d'un sistema de gestió adient per a biblioteques i centres de documentació petits i grans, i s'enumeren diversos exemples de la seva aplicació a biblioteques catalanes.


1 Introducció

Són molts els motius pels quals una biblioteca decideix informatitzar el sistema de gestió i són molts, també, els motius pels quals algunes biblioteques es decanten pel programari lliure a l'hora de fer la selecció dels sistemes de gestió de biblioteques.

Un d'aquests sistemes lliures de gestió de biblioteques és el PMB.

El PMB es va crear a França el 2002 sota la llicència francesa de programari lliure CeCILL.

Actualment se'n fa servir la versió 2.1 (però s'està actualitzant la versió 2.2), que s'ha traduït a diversos idiomes, entre els quals hi ha el català i el castellà.

El programa rep el suport d'una empresa (PMB Service) dedicada exclusivament a oferir serveis a biblioteques i centres de documentació que vulguin fer servir el PMB. PMB Service, a més, és el desenvolupador principal del programa, el qual elabora amb la col·laboració d'una gran comunitat d'usuaris (http://www.sigb.net).

Aquesta comunitat d'usuaris té diverses vies de comunicació (llistes de distribució, sistema wiki i fòrums) per gestionar el desenvolupament, les traduccions i el suport tècnic que els usuaris necessiten (http://www.sigb.net/communaute).

També podem trobar-ne els manuals d'usuaris, manuals d'instal·lació i manuals d'administració a http://www.sigb.net/doc.php, tots en francès, anglès i castellà. Tota aquesta documentació és propietat intel·lectual de PMB Service sota una llicència de Creative Commons.


2 Característiques

2.1 Llicència

La llicència CeCILL de programari lliure està sotmesa al dret francès i és compatible amb la llicència GNU/GPL (http://www.cecill.info).

Aquesta llicència garanteix els drets principals de tot programari lliure:

Aquesta llicència implica una sèrie d'obligacions dels usuaris o desenvolupadors:

Les llicències lliures garanteixen la durabilitat del sistema de gestió de la biblioteca i en permeten l'evolució en funció de les necessitats o els requeriments del centre usuari del programa.


2.2 Requisits


2.3 Funcionalitats

El PMB funciona sota una interfície web, treballa amb el format UNIMARC i permet la gestió d'una biblioteca o d'una xarxa de biblioteques integrada en un catàleg col·lectiu.

Està disponible en els idiomes següents: francès, espanyol, anglès, italià, holandès, portuguès, català i àrab.

Entre les funcionalitats més importants destaquem:

El sistema d'importació de registres està en format UNIMARC, però incorpora un sistema de conversió i exportació a formats USMARC, BCDI i XML PMB.

És important destacar, també, l'ús del protocol Z39.50, que permet la cerca i importació de registres bibliogràfics d'altres biblioteques connectades a Internet per mitjà d'aquest protocol.

Una altra funcionalitat de PMB és el sistema de còpies de seguretat, que permet localitzar-les en diferents llocs del disc, guardar grups de taules i tenir un historial de les còpies ja fetes.

Figura 1. Pàgina d'inici de PMB, entrant com a administrador del sistema

Figura 1. Pàgina d'inici de PMB, entrant com a administrador del sistema


3 Mòduls

Els mòduls de què disposa el PMB són: administració, catàleg, préstec, autoritats, DSI i OPAC.


3.1 Mòdul d'administració

El mòdul d'administració està dividit en sis seccions que permeten la parametrització i configuració del programa.

Figura 2. Pàgina principal del mòdul d'administració

Figura 2. Pàgina principal del mòdul d'administració


3.1.1 Paràmetres dels registres bibliogràfics

Inclou la parametrització dels exemplars (tipus de document, localització, etc.), dels registres bibliogràfics (origen, estat, etc.) i de les tipologies d'usuaris (categories, importació, etc.).

3.1.2 Gestió d'administradors i usuaris

Permet l'entrada i administració d'usuaris del sistema. Es poden donar a cada usuari diferents privilegis de gestió del programa, com ara préstec, catalogació, autoritats, DSI, administració, còpies de seguretat i preferències.

3.1.3 Paràmetres d'importació

Aquesta secció inclou les opcions d'importar registres i convertir i exportar registres. Com ja s'ha comentat anteriorment, el PMB funciona amb el format UNIMARC, per la qual cosa disposa d'un convertidor de formats USMARC, BCDI o XML PMB a format UNIMARC per facilitar la importació de registres d'altres catàlegs. De la mateixa manera, l'exportació també permet transformar els registres UNIMARC en els formats d'exportació USMARC o XML PMB.

3.1.4 Altres eines

Inclou eines de gestió i manteniment de les taules de la base de dades MySQL amb què està estructurat el programa. Podem esborrar, actualitzar i fer el manteniment de les taules, podem modificar els paràmetres de l'OPAC amb els missatges de reserves, reclamacions, etc.

3.1.5 Catàlegs Z39.50

Des d'aquí es gestiona l'accés als diferents catàlegs que fan servir el protocol Z39.50 i amb els quals treballarem per a la importació de registres. Podem afegir-ne, modificar-los o eliminar-los.

3.1.6 Còpies de seguretat

Permet la gestió de les còpies de seguretat, i ofereix la possibilitat d'establir el lloc del disc dur on s'han de guardar, fer còpies d'un grup determinat de taules i veure l'historial de les còpies fetes.


3.2 Mòdul de catalogació

El mòdul de catalogació està dividit en cinc seccions que permeten la cerca i la catalogació d'obres i publicacions periòdiques, com també la gestió dels cistells i de les prestatgeries i l'ús del cercador de catàlegs per mitjà del protocol Z39.50.

Figura 3. Pàgina principal del mòdul de catalogació

Figura 3. Pàgina principal del mòdul de catalogació


3.2.1 Obres

En aquesta secció trobem el cercador del catàleg d'obres generals, l'entrada de nous registres i la llista dels últims registres catalogats.

Permet cinc tipus de cerca:

La creació d'un nou registre ens ofereix els diferents camps de la catalogació agrupats segons la zona de la descripció bibliogràfica a què pertany el grup de camps. A més, per als camps en els quals es fa un control d'autoritats, permet la cerca al catàleg d'autoritats pertinent amb l'objectiu de seleccionar l'entrada correcta del nom.

Figura 4. Creació d'un nou registre al catàleg d'obres

Figura 4. Creació d'un nou registre al catàleg d'obres


3.2.2 Publicacions en sèrie

En aquesta secció, igual que en l'anterior, trobem el cercador del catàleg de publicacions en sèrie i l'entrada de nous registres.

Únicament permet un tipus de cerca pel títol de la publicació.

La creació d'un nou registre funciona igual que en el cas de les obres, per agrupació de camps i la cerca al catàleg d'autoritats dels camps que ho requereixen. Però la diferència és que incorpora un registre per al control dels números de la publicació que arriben a la biblioteca, i —molt important!— permet la catalogació d'articles en cada número, de manera que també podem associar una pàgina web al format electrònic de l'article, si escau.

Figura 5a. Fitxa d'una revista amb dos números arribats

Figura 5a. Fitxa d'una revista amb dos números arribats


Figura 5b. Creació d'un article associat a un número de revista

Figura 5b. Creació d'un article associat a un número de revista


3.2.3 Cistells

Els cistells són espais d'emmagatzematge de registres bibliogràfics, ítems de publicacions en sèrie, exemplars, etc. Aquesta utilitat permet crear petites col·leccions de registres per elaborar inventaris que ens poden ajudar a fer bibliografies, guies de lectura, inventaris d'esporga, etc.

3.2.4 Prestatgeries

Les prestatgeries virtuals estan vinculades als cistells i permeten mostrar els registres seleccionats a l'OPAC o a la pàgina principal del web de la biblioteca. És un sistema molt útil per a la gestió de llistes de novetats que la biblioteca pot publicar al web. A més, aquesta secció permet generar un RSS amb aquest cistell o aquesta prestatgeria.

3.2.5 Z39.50

En aquesta secció trobem la cerca als catàlegs que hem afegit anteriorment a la llista de biblioteques que fan servir el protocol Z39.50. Podem seleccionar un catàleg o més i també podem fer la cerca combinant els camps "Autor", "ISBN", "Paraula clau", "Matèria" i "Títol".

Figura 6. Cercador de catàlegs amb Z39.50

Figura 6. Cercador de catàlegs amb Z39.50


3.3 Mòdul de préstec

Com qualsevol mòdul de préstec, permet entrar usuaris nous, fer préstecs i retorns. A més, inclou un sistema de control de reserves, des del qual podem saber quines reserves estan en curs i cal processar. En aquesta secció també trobem la llista de documents retornats que cal ordenar a la sala. Aquest mòdul està molt vinculat amb un altre apartat de préstec, el d'informes i estadístiques, des d'on podem extreure llistes de documents pendents de retorn, reclamacions, etc. Des d'aquest altre apartat també podem portar el control dels usuaris que tenen el carnet caducat, de l'estat dels números de revistes, etc. També hi ha una aplicació per generar números de codis de barres automàtics i tota una sèrie d'estadístiques i llistes de control d'activitats.


3.4 Mòdul d'autoritats

Un mòdul important que cal destacar en aquest programa és el del control d'autoritats, que ens ajudarà a establir autoritats i referències encreuades de camps com ara autors, matèries, editorials, col·leccions, títols de sèries i classificació.

3.4.1 Autors

En el camp d'autors, ja sigui un autor o una entitat, podem afegir informació secundària, com ara les dates de naixement i mort o el lloc web, si escau, i sobretot podem entrar la forma no correcta del nom, per establir les corresponents referències encreuades.

3.4.2 Matèries

Pel camp de matèries podem crear un tesaurus de termes, amb el terme general, el terme no acceptat i el terme relacionat, i incorporar comentaris relatius al terme afegit.

Figura 7. Creació d'un control de matèries, tesaurus

Figura 7. Creació d'un control de matèries, tesaurus


3.4.3 Editorials

Per al control d'editorials podem afegir tota la informació necessària de l'editorial, com ara l'adreça, el telèfon, la població i el web, si escau.

3.4.4 Col·leccions i títols de sèries

La diferència entre col·leccions i títols de sèries rau en el fet que una sèrie s'entén com "l'obra general integrada per diferents parts components".

Per tant, en el camp de la col·lecció s'afegirà informació relacionada amb l'ISSN i l'editorial a què va associada, i en el de sèrie únicament es donarà el títol de l'obra, que després, en la catalogació de la part component, podrem afegir en el camp del títol de l'obra de la qual forma part (camp "Part de").

3.4.5 Classificació

No s'ha establert cap tipus de sistema de classificació per defecte. Tot i que el manual d'usuari parla de classificació Dewey, són els usuaris del programa els qui estableixen quin sistema de classificació volen fer servir.

Al control de classificació només hem d'afegir l'etiqueta i algun comentari; en aquest cas no es fa cap tipus de relació o vincle entre altres etiquetes de classificació ja entrades.


3.5 Mòdul de DSI

El DSI és el servei de difusió selectiva de la informació. Aquest és un mòdul que aporta un gran valor afegit al catàleg i als serveis de la biblioteca, ja que permet fer difusió d'informació seleccionada prèviament sota un perfil o una cerca concrets.

Podem dissenyar el perfil de cerca d'informació que vulguem difondre a partir dels cistells confeccionats prèviament o a partir d'una equació de cerca. Podem crear l'equació a partir d'una cerca als diferents camps del catàleg amb el terme o l'expressió que volem que determini la cerca guardada que servirà per a la difusió periòdica.

Figura 8. Creació de l'equació de cerca

Figura 8. Creació de l'equació de cerca


3.6 OPAC

L'OPAC es pot parametritzar des del mòdul d'administració, des d'on podrem posar tota la informació complementària sobre la biblioteca (descripció, horaris, adreça, etc.).

L'OPAC permet tres tipus de cerca:

També ofereix la possibilitat de cercar dintre de les diferents localitzacions de la biblioteca. Això és ideal per a xarxes de biblioteques o per a biblioteques que tenen diferents seus, o bé espais diversos dintre la biblioteca.

Des d'aquesta pàgina principal també podem fer enllaços a les prestatgeries virtuals, per mostrar les llistes de novetats o les guies de lectures creades.

Figura 9. Pàgina principal de l'OPAC

Figura 9. Pàgina principal de l'OPAC


4 Conclusions

Com a programari lliure de biblioteques que és, el PMB és un sistema ideal de gestió de biblioteques i centres de documentació, tant petits com grans, i fins i tot per a xarxes de biblioteques, tal com ho demostren les seves característiques, els requisits que presenta i les funcionalitats que té.

Els seus requisits no en fan difícil la instal·lació ni el funcionament. Sabem, a més, que al darrere hi ha una important empresa de serveis dedicada exclusivament al desenvolupament i suport del programa, amb una gran comunitat que col·labora en les millores i traduccions. Això és possible gràcies a la llicència lliure que garanteix aquesta evolució.

D'altra banda, integra funcionalitats molt valorades en un sistema de gestió de biblioteques com són el control d'autoritats amb integració de tesaurus, l'ús del protocol Z39.50, el sistema de distribució de novetats per mitjà d'RSS, el servei de DSI i el sistema de còpies de seguretat personal.

Per tant, el PMB pot donar solucions a moltes biblioteques i centres de documentació que estan en procés de selecció del sistema de gestió de la biblioteca.


5 Exemples d'implementació

Tot i que el PMB és un projecte francès, voldria destacar la tasca d'alguns centres de Catalunya que el fan servir i que col·laboren amb la comunitat d'usuaris a traduir i millorar el programa.

BAU, escola superior de disseny. Biblioteca (Barcelona)
http://www.baued.org/bibbau
biblioteca@baued.es
No disposa de catàleg en línia.

Centres de lectura de Girona
http://www.bibgirona.net/plg/cataleg/opac_css/
És un catàleg col·lectiu format per dos centres.

Biblioteca Municipal de la Cellera de Ter (la Cellera de Ter, Girona)
bibcellera@ddgi.es
No disposa de catàleg en línia.

Biblioteca Can Roscada (Vilobí d'Onyar, Girona)
biblivil@teleline.es
No disposa de catàleg en línia.
Han migrat de Pergam a PMB.

Biblioteca Municipal Anna Nadal i Serra (Riudellots de la Selva, Girona)
biblioteca@riudellots.com
No disposa de catàleg en línia.


6 Bibliografia

CeCILL: licence française de logiciel libre, 2006, <http://www.cecill.info>. [Consulta: setembre de 2006].

Dan Chudnov, Open source library systems: getting started, 1999, <http://www.oss4lib.org/readings/oss4lib-getting-started.php>. [Consulta: setembre de 2006].

Joshua Ferraro, Why your library needs open source, 2005, <http://liblime.com/open-source/why-your-library-needs-open-source>. [Consulta: setembre de 2006].

PMB Services: des services pour PMB, <http://www.sigb.net>. [Consulta: setembre de 2006].

Roberto Santos, ¿Por qué nos gastamos tanto dinero en software?, 2003, <http://www.hispalinux.es/informes/porque_nos_gastamos_tanto_dinero_en_software.html>. [Consulta: setembre de 2006].