[Versión castellana]

José Ángel Martínez Usero

E. U. de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Complutense de Madrid

joseangel@caelo.eubd.ucm.esResum [Abstract] [Resumen]

En aquest text s'analitzen la legislació, la normativa i les directrius que existeixen sobre l'accessibilitat a la informació i al coneixement en les unitats d'informació i, en concret, en les biblioteques públiques com a serveis per a tots els usuaris. S'hi sistematitzen les principals directrius que cal considerar a l'hora d'oferir un servei d'informació públic, que inclou principalment: l'accés a les instal·lacions de la biblioteca, la senyalització i l'orientació en el context de la biblioteca, l'accés a la col·lecció i les diferents tipologies de documents, com també la comunicació i transmissió d'informació. El conjunt de directrius aportades pot ser útil a la comunitat bibliotecària per planificar o dissenyar serveis d'informació públics adaptats per a tothom, on es garanteixi l'accés integral a la informació.


1 Introducció

Les biblioteques representen una important font de recursos educatius per a nens, joves i adults; promouen la lectura i la investigació i serveixen als ciutadans de via d'apropament a la cultura i l'art mitjançant l'ús en sala i el préstec de llibres, revistes, còmics, discos, vídeos, DVD, etc. Les biblioteques, siguin presencials o virtuals, tenen una rellevància especial per a persones amb determinades discapacitats, atès que són un espai d'accés a la informació i al coneixement. A més, les biblioteques són un dels principals llocs d'estudi i d'intercanvi d'informació educativa. Per la seva importància, i pel caràcter públic de la majoria de biblioteques, s'ha de garantir a tots els ciutadans l'accessibilitat física a les instal·lacions i l'accés a la informació i la documentació.

Recentment, alguns ajuntaments com ara els de A Coruña, Àvila o Motril, en col·laboració amb l'ONCE i l'IMSERSO, han posat en marxa plans d'infoaccessibilitat que constitueixen una eina global per garantir a tots els ciutadans, incloses les persones amb discapacitat, l'accés als nous serveis i les noves aplicacions de la societat de la informació. Els problemes d'accés a la informació no són exclusius del web, ja que ordinadors, cartells, fullets informatius, punts d'informació digital, etc. també representen grans problemes per a persones amb discapacitat si no es tenen en compte criteris de disseny per a tots.

Els problemes d'accés a la informació en els serveis web es van analitzar en l'article "Directrius per millorar l'accessibilitat als recursos electrònics en els serveis d'informació públics" (BiD, núm. 17). L'objectiu d'aquest article és exposar els principals elements que afavoreixen un accés correcte i eficient a la informació no electrònica a les biblioteques. Amb aquesta finalitat, s'hi analitzen la legislació, la normativa i les directrius bibliotecàries que tenen una relació directa amb l'accés a la informació i s'hi presenten una sèrie de recomanacions per millorar l'accés a les instal·lacions de la biblioteca, la senyalització i l'orientació en el context de la biblioteca, l'accés a la col·lecció i les diferents tipologies de documents, com també la comunicació i transmissió d'informació.


2 Legislació, normativa i directrius aplicables

A Espanya, la Llei 13/1982 d'integració social dels minusvàlids reconeix a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials el dret a la completa realització personal i la total integració social. A més, les mesures que tendeixin a la promoció educativa, cultural, laboral i social dels minusvàlids es duran a terme mitjançant la integració en les institucions de caràcter general, i no en serveis o centres especials segregats, als quals s'haurà de recórrer només quan la discapacitat sigui profunda i, per tant, la integració no sigui possible. Pel que fa als edificis públics i a les vies públiques, s'efectuaran de tal manera que resultin accessibles i utilitzables per als minusvàlids.

A Espanya creix la sensibilitat entorn d'aquest tema, però manquen programes definits de serveis bibliotecaris d'aquest tipus. S'ha avançat més en qüestions d'accessibilitat física, amb millores a les instal·lacions, que no pas en els serveis concrets.1 A continuació es presenta una recopilació de les principals directrius relatives a l'accés a la informació en la biblioteca pública que tenen en consideració tant els aspectes físics i materials d'accés a la informació com els condicionants en l'accés a la informació electrònica.

En el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública2 s'especifica que la biblioteca pública ha d'oferir "serveis i materials especials per als usuaris que per una raó o altra no poden fer ús dels serveis i materials ordinaris, per exemple, minories lingüístiques, persones amb discapacitats o persones en hospitals o presons".

En les Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas3 s'especifiquen un conjunt d'aspectes necessaris per garantir a tots els usuaris l'accés a la informació.

En les Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas4 es fan especificacions quant a l'accessibilitat física: "les biblioteques públiques han de comptar amb un accés fàcil per a qualsevol tipus d'usuari i en particular per a les persones amb discapacitats físiques". I també pel que fa a l'accessibilitat a la informació:

Igualment, en les Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas,5 quant a l'accessibilitat a la informació, s'especifica que:


3 Elements que garantiran l'accessibilitat integral

Quant a les facilitats que han de preveure les biblioteques per a usuaris amb necessitats especials, i partint del fet que hi ha un marc jurídic a escala internacional i en els àmbits nacional i regional que en regula i protegeix els drets, hi ha molts aspectes que cal considerar.

Cada grup d'usuaris discapacitats presenta necessitats específiques pel que fa a l'eliminació de barreres físiques,6 per exemple: els discapacitats físics requereixen rampes, passamans, barres, elements amb altures especials i superfícies uniformes, entre d'altres; els discapacitats auditius necessiten senyals lluminosos d'emergència, telèfons amb volums graduables i un ajut personalitzat; els cecs i deficients visuals requereixen contrastos de color en els accessos per facilitar-ne la identificació, senyalització en alt relleu o en alfabet Braille, àrees lliures d'obstacles que podrien danyar-los i avisos que els permetin conèixer la presència de vores, rampes, esglaons, etc. Seguint aquestes pautes, les biblioteques han de procurar que no hi hagi cap tipus d'impediment que restringeixi o limiti el servei a aquestes persones. De la mateixa manera, també han de procurar que l'accés als documents, la informació i el coneixement de la biblioteca, i a les fonts externes disponibles, es realitzi en condicions d'igualtat. Per al compliment d'aquest objectiu s'ha de considerar un conjunt d'aspectes que facilitaran l'accés al coneixement per part dels usuaris discapacitats.

A continuació s'indiquen els principals criteris per garantir l'accessibilitat a la informació disponible a les biblioteques. Els criteris s'han extret de la legislació, de les normes i directrius esmentades anteriorment i d'una revisió bibliogràfica de la literatura científica existent.


3.1 Accés a les instal·lacions

3.1.1 Arribada a la biblioteca


3.1.2 Accés a l'edifici


3.2 Senyalització i orientació a les instal·lacions

3.2.1 Senyalització interior de l'edifici


3.2.2 Presentació de la informació


La informació visual:

La informació acústica:

La informació tàctil:

Els plafons informatius:

Els mapes, els plànols i les maquetes:


3.2.3 Accés als serveis d'informació


3.3 Accés a la col·lecció

3.3.1 Distribució i etiquetatge


3.3.2 La informació impresa

A continuació s'especifiquen alguns criteris fonamentals per tal que la informació impresa, sobretot la que la biblioteca produeix per difondre els seus productes i serveis, pugui estar disponible a tots els usuaris potencials.


3.3.3 Format dels documents

Els fons de la biblioteca han d'incloure formats adequats per a l'accés de determinats grups d'usuaris.

Usuaris amb discapacitat visual:

Usuaris amb discapacitat auditiva:

Usuaris amb discapacitat motriu:

Usuaris amb discapacitat cognitiva:


3.4 Comunicació i transmissió d'informació

La biblioteca ha de garantir un accés correcte a la informació, l'assistència adequada a qualsevol usuari, independentment de la seva discapacitat, i la comunicació eficient amb el públic en general.

3.4.1 Comunicació d'informació corporativa


3.4.2 Atenció a l'usuari


4 Conclusions

Les biblioteques públiques tenen la responsabilitat d'assegurar un accés adequat a la informació a tots els usuaris. Per aquesta raó, la confecció d'un pla d'infoaccessibilitat global pot ser una solució idònia.

Ja no es pot considerar la garantia d'accés a la informació com un conjunt d'accions en el context dels serveis d'extensió bibliotecària. Ans al contrari, l'accés a la informació a les biblioteques és un dret de tots els ciutadans i ha d'estar garantit com un servei per defecte, especialment en les biblioteques públiques.

Els elements que garanteixen l'accessibilitat integral a la informació són: el correcte accés a les instal·lacions, mitjançant elements que no representin una barrera arquitectònica; la correcta senyalització i orientació a l'interior de les instal·lacions i el desenvolupament d'una col·lecció heterogènia, que integri diferents formats i garanteixi l'existència d'informació per a tots els usuaris. Igualment, cal posar cura en la transmissió d'informació a la biblioteca i en l'atenció dispensada als usuaris amb alguna discapacitat.


5 Bibliografia

Caja Madrid. - Obra Social. "¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!". <http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO9173/indice/indice.htm>. [Consulta 22/03/2007]. Guía completa en pdf: <http://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OSSolidaridad_Preguntame.PDF>. [Consulta 22/03/2007].

Casado, D. (1983). "Acceso de las personas con discapacidades y de la discapacidad a las bibliotecas". En: Discapacidad y bibliotecas. Madrid: Ministerio de Cultura.

Cerdeiras Uria, Mercedes; Pena Coldeira, Ana María (2004). "SACX: Servicio de Atención á Comunidade Xorda en la Biblioteca Fórum Metropolitano". En: II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Salamanca, 17, 18 y 19 de noviembre de 2004. <http://travesia.mcu.es/documentos/congreso_2bp/2a_sesion/comunicacion04.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

Gómez Hernández, José A. (2002). Gestión de bibliotecas. Murcia: DM.

IFLA/Unesco (1994). Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública. IFLA. <http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm>. [Consulta 22/03/2007].

IFLA (2002). Directrices para los servicios bibliotecarios dirigidos a personas con dislexia. Gyda Skat Nielsen y Birgitta Irvall. La Haya, IFLA.

IFLA (2001). Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados en centros de atención de larga duración. IFLA. <http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-69s.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

IFLA (2000). Lineamientos para los servicios bibliotecarios para personas sordas. (Informes profesionales de IFLA; nº. 24). <http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-64s.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

IFLA (1998). Guidelines for library service to braille users. La Haya. <http://www.ifla.org/VII/s31/pub/guide.htm>. [Consulta 22/03/2007].

Espanya. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2005). Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas. Madrid. <http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_internetbp.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

Espanya. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002). Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Madrid. <http://travesia.mcu.es/documentos/directrices_servicio_bp.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

Espanya. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002). Pautas sobre los servicios de bibliotecas públicas. Madrid. <http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

Rodríguez Parada, Concepción (2002). "La biblioteca pública: un servicio ligado a un proyecto de ciudad". Anales de documentación, núm. 5, p. 303-308.

Solares, Renato (2004). "Dieciséis cuestionamientos relativos a la planeación de edificios para bibliotecas públicas". Producción, comunicación y servicios, año 4, nº 57, p. 8-17.

Sook Lee, Young (2005). "The impact of ICT on library services for the visual impaired". LNCS, nº 3815, p. 44-51.

Technosite. Planes de infoaccesibilidad. <http://www.technosite.es/planinfoaccesibilidad.asp>. [Consulta 22/03/2007].


Data de recepció: 05/06/2006. Data d'acceptació: 30/07/2006.
Notes

1 José A. Gómez Hernández, Gestión de bibliotecas. (Murcia: DM, 2002), p. 209

2 IFLA/Unesco, Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública. (IFLA, 1994). <http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm>. [Consulta 22/03/2007].

3 Espanya. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. (Madrid: 2002). <http://travesia.mcu.es/documentos/directrices_servicio_bp.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

4 Espanya. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Pautas sobre los servicios de bibliotecas públicas. (Madrid: 2002). <http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_servicios.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

5 Espanya. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas. (Madrid: 2005). <http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_internetbp.pdf>. [Consulta 22/03/2007].

6 Renato Solares, "Dieciséis cuestionamientos relativos a la planeación de edificios para bibliotecas públicas". Producción, comunicación y servicios, año 4, nº 57, (2004), p. 8-17