BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 7, desembre 2001


El codi d'ètica de l'American Library Association


Adoptat per l'ALA Council el 28 de juny de 1995

Traducció de Nora Vela

 


Com a membres de l'American Library Association reconeixem la importància de codificar i fer saber a la professió i al públic en general els principis ètics que guien el treball de bibliotecaris, d'altres professionals que ofereixen serveis d'informació, de gestors i de tot el personal de la biblioteca.

Els problemes ètics es plantegen quan entren en conflicte els valors. El codi d'ètica de l'American Library Association estableix els valors amb els quals estem compromesos, i assumeix les responsabilitats ètiques de la professió en aquest àmbit de la informació que està en evolució constant.

Nosaltres influïm o controlem significativament la selecció, l'organització, la preservació i la difusió de la informació. En un sistema polític que progressa en ciutadans informats, nosaltres som els membres d'una professió explícitament compromesa amb la llibertat intel·lectual i amb la llibertat d'accés a la informació i tenim l'obligació especial de garantir a les generacions presents i futures la lliure circulació de la informació i de les idees.

Els principis d'aquest codi estan expressats en enunciats genèrics per tal d'orientar bibliotecaris i altres professionals en la presa de decisions ètiques. Aquests enunciats ofereixen un marc, però no poden dictar conductes que puguin cobrir situacions particulars.

  1. Els bibliotecaris hem d'oferir el nivell més alt de servei a tots els usuaris de la biblioteca a través dels recursos organitzats d'una manera apropiada i útil, amb unes polítiques de servei equitatives, uns accessos raonables i unes respostes qualificades, imparcials i correctes a totes les qüestions que se'ns demanen.

  2. Els bibliotecaris hem de defensar els principis de la llibertat intel·lectual i resistir totes les pressions per censurar els recursos de la biblioteca.

  3. Els bibliotecaris hem de protegir el dret a la privadesa i a la confidencialitat dels usuaris respectant la informació donada o rebuda i els recursos consultats, prestats, adquirits o transmesos.

  4. Els bibliotecaris hem de reconèixer i respectar els drets de la propietat intel·lectual.

  5. Els bibliotecaris hem de tractar els col·laboradors i els altres col·legues amb respecte, amabilitat i confiança, i fer que les condicions de treball salvaguardin els drets i el benestar de tots els treballadors de les nostres institucions.

  6. Els bibliotecaris no hem de posar al davant els nostres interessos privats en perjudici dels usuaris de la biblioteca, dels col·legues o dels treballadors de les nostres institucions.

  7. Els bibliotecaris hem de distingir entre les nostres conviccions personals i els deures professionals, i no hem de permetre que les nostres creences personals interfereixin en l'estricta representació dels objectius de les nostres institucions o en la provisió d'accés als seus recursos informatius.

  8. Els bibliotecaris hem de lluitar per excel·lir en la professió mantenint i augmentant el nostre propi coneixement i les nostres habilitats, engrescant el desenvolupament professional dels col·laboradors i afavorint les aspiracions de membres potencials de la professió.
Amunt

UB | Divisió V | Facultat | BiD


Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Barcelona, desembre de 2001
http://bid.ub.edu
Comentaris: bid@fbd.ub.es