[Versión castellana]

Dídac Martínez

Director del Servei de Biblioteques i Documentació
Universitat Politècnica de Catalunya

didac.martinez@upc.edu



Resum [Resumen] [Abstract]

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i principalment Internet estan modificant tot el sistema d'aprenentatge i investigació de les universitats i els centres de recerca del món. Els nous canals de comunicació i les eines TIC no solament són oportunitats extraordinàries per millorar l'aprenentatge i la investigació, sinó que també estan transformant els diferents productes, sistemes i protagonistes de la transmissió i comunicació científica fins ara coneguts i usats. Revistes i llibres electrònics nous i sistemes digitals de construcció del coneixement innovadors apareixen en la "infosfera" de l'estudiant, el professor i l'investigador, que es converteixen en autors, editors i consumidors alhora. També, i amb més força, els organismes i les institucions públiques, de manera destacada les biblioteques acadèmiques, potencien com a "domini públic" la creació, la gestió i la publicació digital, en text complet i d'accés obert a Internet, i els continguts i els resultats científics que es financen amb fons públics.

En aquest article es fa una breu anàlisi d'aquest entorn i es presenta detalladament el projecte que la UPC ha iniciat en els últims mesos com a resposta a aquest nou context d'oportunitats i de necessitats. El projecte UPCommons: accés obert al coneixement de la UPC és un portal que dóna accés als diversos dipòsits institucionals de la Universitat perquè els professors i investigadors (autors) puguin publicar de manera lliure els seus treballs i resultats científics: revistes, pre-prints, tesis doctorals, projectes de final de carrera, vídeos, imatges, etc. Es presenten també dos serveis que complementen i donen suport al projecte: la Factoria de Recursos Docents, que facilita les eines per a l'edició i la digitalització de la documentació electrònica, i el Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI), que dóna suport a l'autor a l'hora de crear i d'usar la nova informació digital. Finalment, es fa referència a les tendències de futur respecte de la nova publicació científica.


1 La nova comunicació científica i l'impacte en les biblioteques universitàries

Des que van començar a aparèixer les revistes científiques, les biblioteques especialitzades i també les biblioteques acadèmiques i universitàries han incorporat en la planificació i gestió de les seves col·leccions aquest tipus de documentació periòdica i seriada. Les publicacions científiques han estat el canal històric més important per difondre i estendre els resultats de la recerca. L'edició, la producció i la distribució d'aquestes publicacions ha possibilitat que la ciència avanci. Però en els últims anys hi ha hagut dues transformacions importants: a) l'increment de l'aparició i edició de títols nous, produït per l'inici de l'especialització i de la interdisciplinarietat durant els anys seixanta i setanta del segle passat, i b) l'edició electrònica i digital de les revistes, deguda a les TIC i principalment a l'extensió, l'ús i l'èxit d'Internet. Aquesta última transformació és molt profunda; tant, que modifica tots els protagonistes de la comunicació científica: els autors, editors i lectors.

Les biblioteques universitàries no han estat alienes tampoc a aquests canvis, ben al contrari, algunes vegades n'han estat promotores, i s'hi han adaptat ràpidament amb noves formes de gestió, producció i difusió de col·leccions digitals. No obstant això, el motiu principal perquè les biblioteques universitàries hagin optat per la nova comunicació científica mitjançant les TIC ha estat el problema derivat de l'increment constant dels preus de les revistes científiques editades pels grans grups comercials i editorials. L'increment del cost de les subscripcions, any rere any, ha estat i és encara molt més elevat que l'increment dels preus dels llibres i dels mateixos pressupostos que estableix la biblioteca.


1.1 Dos tipus de revistes, dues velocitats

En el panorama actual de canvi tecnològic de les publicacions hi ha encara dos tipus de col·leccions de revistes i dues velocitats. D'una banda, hi ha les revistes editades, publicades i creades en l'àmbit d'una universitat o institució, com poden ser les publicacions de revistes i butlletins d'associacions i de col·legis professionals. També tenim les publicacions elaborades pels editors petits, com ara les revistes culturals, que són d'alguna manera revistes encara "artesanals", sense ànim de lucre. I, d'altra banda, hi ha les revistes editades per grans editors empresarials, que són productes "industrials", amb continguts d'informació científica. Aquests grans grups editorials editen i distribueixen el 84 % de les publicacions científiques actuals. Són els següents: Reed, Elsevier, Thomson, Wolters Kluwer, Springer, John Wiley, American Chemical Society, Blackwell Publishing, Taylor and Francis, etc.

Des dels anys noranta, principalment, les revistes d'aquesta segona tipologia han optat per la via ràpida d'aprofitament de les TIC i d'Internet. Pràcticament totes les revistes ja s'editen en format electrònic i digital. Els editors i productors ofereixen grans plataformes digitals, portals d'informació, etc. amb una infinitat de prestacions tecnològiques. Fins i tot els articles surten abans en l'edició electrònica de la revista que en l'edició en paper corresponent. Ofereixen tot tipus de prestacions i serveis de valor afegit i agregat que els lectors de la versió en línia valoren de cada vegada més: rapidesa, personalització de serveis, sistemes d'avís, possibilitat de participar-hi activament, proximitat amb l'autor, creació de comunitats, etc. També, i això és important per a les biblioteques, accessos retrospectius a les col·leccions completes, als seus fons digitalitzats i als arxius històrics. Tots són serveis que van incorporats a l'edició digital de la revista i que en suport paper era impossible oferir.

En canvi, les revistes editades i publicades generalment per institucions, organismes i petits editors culturals, per exemple, estan en una fase anterior i no avancen a la mateixa velocitat. Encara no aprofiten totes les potencialitats del canvi tecnològic que aporten les TIC i Internet. Tanmateix, en els últims anys aquest panorama ha començat a canviar i s'aposta cada vegada més per l'edició digital.


1.2 La investigació i les necessitats de publicació

Les successives polítiques d'investigació, tant nacionals com de la Unió Europea, han suposat en aquests últims vint anys una transformació molt significativa de la investigació i la ciència espanyoles. S'han proporcionat molts recursos, que han donat com a resultat més investigadors, més laboratoris i més projectes. No obstant això, la investigació espanyola està lluny d'equiparar-se amb la dels països europeus capdavanters i encara més amb la del Japó o dels Estats Units. Tots els analistes valoren molt positivament el que s'ha fet en aquests últims anys, però exigeixen més polítiques científiques efectives, més recursos. És necessari, assenyalen, que es destini el 3 % del PIB a la investigació i que es potenciï més la implicació del teixit empresarial i industrial espanyol en la ciència, en la tecnologia i en la innovació del país.

En l'àmbit universitari, els canvis també han estat positius, però encara no són suficients. Les apostes per la investigació, la transferència i els parcs tecnològics es van incrementant a poc a poc però de manera desigual. Respecte de l'avaluació interna, els professors i investigadors són valorats i avaluats en relació amb la seva tasca i els resultats de la investigació. I l'eina principal que s'usa per detectar les evidències finals és la producció científica del professor expressada sobretot per mitjà dels articles publicats en revistes científiques d'àmbit nacional i internacional, en patents creades o en projectes d'investigació. Davant d'aquesta situació, el professorat i els investigadors necessiten poder accedir a tota classe de recursos, entre els quals hi ha els recursos d'informació científica i tècnica que proporcionen les biblioteques mitjançant les col·leccions especialitzades en suport paper i ara, de manera molt generalitzada, en suport digital, com ara la biblioteca científica digital.

Aquestes són, a grans trets, les característiques i necessitats actuals dels professors i investigadors de les universitats espanyoles a l'hora de publicar:


1.3 L'oferta de serveis i recursos d'informació digitals de les biblioteques

Davant d'aquesta demanda, les biblioteques universitàries ofereixen tot tipus de recursos d'informació, principalment revistes electròniques. En aquest moment es pot afirmar que el canvi del paper al suport digital és ja un fet molt assumit pels lectors. Les col·leccions de revistes electròniques són un servei que s'ofereix de manera habitual pràcticament en totes les biblioteques universitàries espanyoles. Per exemple, les biblioteques de la UPC, juntament amb les altres biblioteques de les universitats públiques catalanes i en el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) <http://www.cbuc.cat>, donen accés a la Biblioteca Digital de Catalunya <http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/bdc/acc_s_per_t_tols>.

Aquesta Biblioteca ofereix a tota la comunitat universitària i investigadora una col·lecció bàsica de revistes científiques i bases de dades de qualitat molt alta amb un nombre considerable de títols, més de deu mil. D'aquesta manera, qualsevol professor, investigador o grup d'investigació pot accedir a tota la informació des d'un ordinador connectat a la xarxa informàtica de la seva universitat. La Biblioteca Digital de Catalunya, un projecte que comparteixen les universitats públiques catalanes, és una de les infraestructures del coneixement més importants de què actualment disposen els investigadors i professors.

Com a complement de la biblioteca digital de revistes electròniques comercials, es creen i proliferen cada vegada més els dipòsits digitals propis. Aquests dipòsits permeten als autors i als professors de les universitats de publicar ràpidament els articles i treballs d'una manera molt fàcil —com veurem més endavant— sense tenir la necessitat de publicar únicament en les revistes comercials. És l'alternativa acadèmica a les publicacions de revistes privatives de les grans editorials i dels intermediaris comercials.


2 Creació i posada en marxa del projecte de dipòsit institucional UPCommons: accés obert al coneixement de la UPC

El projecte de creació del dipòsit institucional UPCommons: accés obert al coneixement de la UPC <http://upcommons.upc.edu> sorgeix com a conseqüència del moviment d'accés lliure a la informació i a la documentació que té lloc en l'àmbit nacional i internacional. Aquest moviment, iniciat per professors i investigadors en algunes universitats i centres d'investigació dels Estats Units i d'Europa, advoca perquè els autors publiquin, a Internet, de manera autònoma i en accés obert, els resultats que obtinguin.

Davant la preponderància i les traves en els comitès de les revistes científiques comercials i davant els elevats preus d'accés, molts professors i investigadors veuen en les TIC i Internet la possibilitat de retornar a l'acadèmia la ciència impresa i el control de les seves obres. La ciència ha de ser pública si ha estat finançada amb recursos públics.

La filosofia d'aquesta nova comunicació científica s'expressa en tot tipus de declaracions i d'iniciatives. Algunes de les més importants són les següents:


2.1 Objectius del projecte UPCommons

Els objectius generals del projecte són els següents:

Els objectius específics per obtenir beneficis del projecte són els següents:


2.2 Continguts i dipòsits actuals

El projecte UPCommons està dissenyat com un portal de recollida d'informació que dóna accés als diversos dipòsits oberts. Aquests dipòsits contenen diferents materials documentals des del punt de vista de col·leccions, continguts i formats. Per tant, és un projecte obert i viu, que anirà incloent els dipòsits nous que vagi creant en un futur immediat la mateixa Universitat.

Actualment els dipòsits en funcionament que es poden consultar des del portal UPCommons són els següents:

Dipòsits d'investigació:

Dipòsits de docència:

Dipòsits de col·leccions patrimonials:


2.3 El portal de recollida UPCommons


  


2.4 Dipòsits d'investigació

2.4.1 Dipòsit de revistes i congressos <https://upcommons.upc.edu/revistes>


  


2.4.2 Dipòsit E-prints <http://upcommons.upc.edu/e-prints>

 Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.


  


2.4.3 Dipòsit de tesis doctorals <http://www.tesisenxarxa.net>


  



  


2.5 Dipòsits de docència

2.5.1 Dipòsit de treballs acadèmics <https://upcommons.upc.edu/pfc>


  


2.5.2 Dipòsit de materials docents (UPCOpenCourseWare) <http://e-md.upc.edu>


  


2.6 Dipòsits de col·leccions patrimonials

2.6.1 Dipòsit de la videoteca digital <http://upcommons.upc.edu/video>


  


2.6.2 Dipòsit de l'Arxiu Gràfic de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) <http://eprints.upc.es/adminbustia/bib210>


  

2.7 Arquitectura del sistema

2.7.1 El DSpace

El portal UPCommons i quatre dels seus dipòsits (E-prints, Revistes i congressos, Treballs acadèmics i Videoteca digital) s'han implementat utilitzant el programa DSpace <http://www.dspace.org>. Es tracta de l'aplicació que un grup de treball del CBUC va seleccionar l'any 2004 com a preferent per desenvolupar els seus dipòsits i els projectes implementats en les universitats membres del consorci.

El DSpace és un programa de codi obert que es distribueix sota llicència BSD <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> desenvolupat conjuntament pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i l'empresa Hewlett-Packard. Especialment dissenyat per gestionar dipòsits institucionals, disposa de les funcionalitats principals per a l'emmagatzematge, la indexació, la preservació i la distribució d'objectes digitals. Es tracta, així mateix, d'una aplicació que disposa d'una àmplia comunitat de desenvolupadors i un nombre important d'instal·lacions a tot el món.

El DSpace estructura els continguts en comunitats i col·leccions, en les quals es poden dipositar diversos tipus de materials descrits amb el conjunt de metadades Dublin Core. Permet també l'assignació dels diferents tipus de llicències Creative Commons i la creació de cicles de treball per a cada col·lecció. La interfície web ofereix facilitats per administrar la plataforma i disposa de diverses opcions per accedir als materials dipositats i publicats, com ara llistes o eines de cerca en el text complet dels arxius allotjats.


2.7.2 Desenvolupaments propis

En la implementació dels diversos dipòsits que preveu el portal UPCommons han tingut també un paper important els desenvolupaments propis que s'han executat des del Servei de Biblioteques i Documentació.


2.7.2.1 Dipòsit de materials docents i Arxiu Gràfic de l'ETSAB

Per executar les aplicacions pròpies s'ha pres com a punt de partida la utilització de l'anomenada arquitectura LAMP, utilitzant una plataforma Linux com a sistema operatiu, Apache com a servidor web, MySQL com a sistema de gestió de bases de dades i PHP com a llenguatge de programació.

Es pot observar que s'han utilitzat eines també de codi obert, prou sòlides en l'evolució i en el grau d'implementació per garantir el suport futur que les aplicacions puguin rebre. En aquest sentit, destaquen també tant l'àmplia comunitat d'usuaris al voltant d'aquesta arquitectura, com la documentació completa disponible al web.


2.7.3 Interoperabilitat

El portal UPCommons interactua amb l'entorn. Per poder garantir aquesta interacció s'ha previst incorporar als dipòsits els protocols d'interoperabilitat bàsics en aquest tipus d'infraestructures.


2.7.3.1 Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (OAI-MHP)

L'OAI-MHP <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html> és un protocol per publicar els diversos formats de metadades dels materials inclosos en els dipòsits; Dublin Core és l'únic format considerat com a obligatori. Es considera que l'OAI-MHP és un dels protocols bàsics en el desenvolupament dels dipòsits de continguts en accés obert, ja que permet l'explotació de les metadades assignades als recursos des de diferents plataformes i afavoreix el desenvolupament de serveis de valor afegit i la visibilitat dels continguts.

El portal UPCommons implementa el protocol OAI-MHP, tant per gestionar el mateix portal (recollint les metadades dels dipòsits institucionals de la UPC per poder disposar d'una eina de cerca i d'exploració de continguts per a tots), com per interactuar amb altres sistemes del seu entorn. És el cas del sistema d'informació de l'activitat acadèmica de la UPC (Fènix).

Es pot destacar també l'ús d'aquest protocol per dissenyar productes en el marc del CBUC. Algunes universitats que participen en els dipòsits implementats hi aporten els treballs elaborats en la seva activitat acadèmica, mentre que d'altres, com ara la UPC, hi aporten només les metadades, perquè han optat per desenvolupar dipòsits propis. Per facilitar la interoperabilitat dels continguts amb altres entorns, s'ha hagut de recórrer, de vegades, a altres estàndards, com en el cas de la integració del dipòsit de materials docents en el campus digital de la UPC. En aquesta ocasió, s'ha partit de dues recomanacions del W3C (SOAP i URI) per poder implementar-lo.



3 Nous serveis bibliotecaris de suport al projecte

3.1 La Factoria de Recursos Docents <http://www-ice.upc.es/factoria>

La Factoria de Recursos Docents és un nou servei creat per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i el Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) de la UPC per promoure la innovació docent. Les factories estan ubicades en les biblioteques de la UPC i estan obertes al professorat implicat en projectes i propostes de millora de la docència, presencial i no presencial.

Els objectius d'aquestes factories són els següents:

Actualment, els professors, autors dels materials digitals nous, poden dur a terme les tasques següents:

Les eines TIC actuals per desenvolupar i crear recursos docents són les següents:

La Factoria disposa de dos tipus de personal especialitzat que ofereix assessorament en l'ús dels recursos per al professorat: personal de suport multimèdia, que assessora en l'ús de les eines disponibles i en la producció de materials, i personal bibliotecari, que analitza les necessitats i s'ocupa de la integració dels recursos digitals de la biblioteca digital de la UPC, Bibliotècnica <http://bibliotecnica.upc.es>, en els projectes docents.

Amb el servei de la Factoria de Recursos Docents es pretén donar suport als autors en l'edició i la producció d'objectes digitals d'aprenentatge nous (learning object). Aquests objectes digitals són dipositats en els diversos dipòsits del portal UPCommons i, per tant, són d'accés lliure a Internet.

Els projectes més significatius que s'elaboren a la Factoria provenen de les diferents convocatòries d'innovació docent de la mateixa Universitat, les quals exigeixen que es duguin a terme en el marc de les factories de les biblioteques. Des de la pàgina web de la Factoria de Recursos Docents es poden consultar els projectes més significatius, que poden ser de diversos formats i de diverses temàtiques.


  


3.2 Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) <http://bibliotecnica.upc.es/sepi>

El Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) del Servei de Biblioteques i Documentació és un projecte capdavanter en l'àmbit de les biblioteques universitàries que té com a missió orientar els membres de la comunitat universitària en els principis bàsics de la normativa en drets d'autor i en l'ús de la informació adquirida per la Biblioteca sota llicències comercials.

Molts professors desconeixen la legalitat sobre la informació dels materials documentals digitals que usen o que volen publicar a la xarxa, de manera que el Servei de Biblioteques i Documentació es va avançar a aquestes necessitats. Respecte del projecte UPCommons, el SEPI també és molt necessari, ja que ajuda els autors a gestionar els seus drets.

El SEPI intenta donar una primera ajuda orientativa al professor o a l'autor. El servei és principalment en línia: un grup de bibliotecaris experts respon a les diverses qüestions. Si les qüestions que es plantegen són més complexes, el SEPI recorre al Servei d'Assessoria Jurídica de la Universitat.

L'oferta actual del SEPI és la següent:

Les informacions que ofereix el SEPI són sempre orientatives i en cap cas no es poden considerar dictàmens jurídics. El SEPI declina qualsevol responsabilitat sobre l'ús de la informació que proporciona. La majoria de consultes fan referència a l'ús de documentació d'altres autors en l'elaboració dels seus propis treballs.


  


4 Conclusions i perspectives de futur

Des del nostre punt de vista, l'èxit del projecte UPCommons passa per les fases següents:

La nova publicació científica basada en les TIC i Internet acaba de néixer i, per tant, no sabem ni tenim encara la perspectiva necessària per poder fer valoracions i prediccions sòlides. Així i tot, la realitat, des del punt de vista de les biblioteques i els bibliotecaris, els professionals i els gestors de la informació en suport paper i digital, avança molt ràpidament i comença a modificar els costums dels lectors, dels estudiants i dels investigadors.

OCLC comunicava que els seixanta-nou milions de registres MARC del WorldCat caben en 30 gigabyte —menys que en un iPod de 40 GB—, i aviat, d'aquí a cinc anys, tindrem un terabyte (1.000 GB). A més, en un període pròxim, possiblement d'aquí a deu anys, podrem emmagatzemar i consultar petabytes (1.000 TB). Aquesta evolució de l'emmagatzematge i la consulta significaria que totes les revistes del món podrien ser consultades fàcilment des d'un simple gadget de butxaca connectat a Internet.

Les TIC són no solament una oportunitat única per millorar la creació, l'edició i la distribució dels continguts de la cultura i de la ciència escrita, sinó també una oportunitat extraordinària perquè tots els ciutadans, sense distinció, hi puguin accedir i els puguin consultar.


Data de recepció: 20/02/2008. Data d'acceptació: 14/03/2008.