BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 3, desembre 1999


Memòria d'activitats de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació (Curs 1998-1999)

0  Introducció

El curs 1998–1999 ha significat un pas important en el procés d'integració de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de Barcelona, procés que es va iniciar de manera efectiva el 21 de juliol de 1997 amb la signatura dels convenis d'integració entre les tres institucions implicades: la Universitat de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Durant el curs 1998–1999 s'han produït dos fets especialment importants i significatius: la implantació de la llicenciatura de segon cicle en Documentació i la publicació en el DOGC del Decret de desadscripció i integració de l'Escola a la Universitat de Barcelona.

La llicenciatura en Documentació, la primera que s'imparteix a les universitats catalanes, ha estat una conseqüència del mateix procés d'integració, ja que l'Escola no l'ha poguda posar en marxa fins a la seva definitiva incorporació a la Universitat. Aquest any s'han iniciat el primer curs i el curs de Complements de formació. Aquest darrer és obligatori per als alumnes que procedeixen de qualsevol llicenciatura, d'un primer cicle o d'una diplomatura diferent de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

El conveni d'integració estableix un procés d'incorporació progressiva d'acord amb el qual durant el curs 1998–1999 els cursos primer i segon de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació han estat cursos integrats, mentre que el tercer curs ha continuat com a curs adscrit. Així mateix, l'Escola ha començat el curs encara com a centre adscrit, fins que el 4 de gener de 1999 s'ha publicat en el DOGC el Decret de desadscripció de l'Escola Jordi Rubió i Balaguer i la seva integració a la Universitat de Barcelona. L'Escola, ara com a Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, acollida dins de la Divisió de Ciències de l'Educació, es troba en procés de transformació en Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Arran del decret que ha donat cos a l'Escola com a centre universitari, ha estat necessari dissoldre els òrgans de govern de l'Escola adscrita (el claustre, la junta, el mateix equip de direcció) i paral·lelament establir els mecanismes per a la constitució dels òrgans de govern del nou centre. Així doncs, s'ha elaborat un nou reglament de l'Escola, d'acord amb l'LRU, els estatuts i la normativa de la Universitat de Barcelona, i s'ha organitzat el procés electoral per a la constitució de la nova junta i per a l'elecció de la nova directora.

El dia 16 de juny van tenir lloc les eleccions a la Junta de l'Escola i el dia 1 de juliol es va reunir la junta en la seva sessió de constitució i es va procedir a escollir la nova directora.

D'altra banda, durant el curs 1998–1999 s'han produït dos fets importants més en aquest llarg i complex procés d'integració. D'una banda, el 12 de maig, el rector de la Universitat va signar la resolució de constitució de la Unitat Departamental de Biblioteconomia i Documentació, que haurà de fer el paper de departament per als professors de l'àrea, fins ara adscrits nominalment al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE). La Unitat, que gaudeix de delegació total de funcions per part de la directora del Departament de MIDE i del seu Consell, tindrà l'autonomia necessària de gestió. D'altra banda, durant el mes de febrer van tenir lloc les primeres oposicions a places de professors titulars en l'àrea de Biblioteconomia i Documentació. L'àrea té ja dos titulars d'universitat i un d'escola. Aquest ha estat també un altre pas important en el compliment del conveni d'integració i en la regularització de la situació del professorat d'aquesta àrea.

En l'aspecte més acadèmic, durant el curs 1998–1999 s'ha enllestit i s'ha aprovat, dins dels òrgans pertinents de la Universitat, la reforma del Pla d'estudis de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, d'acord amb els criteris establerts per la Universitat pel que fa a la reforma de tots els plans. Aquesta reforma comporta una reducció important de crèdits (de 207 a 186) i una reestructuració de continguts relacionada en part amb l'establiment dels estudis de segon cicle. La Comissió d'Estudis, que ja havia enllestit l'esborrany durant el curs 1997–1998, durant el curs 1998–1999 ha fet les modificacions necessàries, ha treballat els continguts de les assignatures troncals i obligatòries i ha elaborat la proposta de matèries i assignatures optatives. En acabar el curs, el Pla ja ha estat examinat per la comissió corresponent del Consejo de Universidades i se n'espera la publicació en el BOE.

S'ha acordat que aquest Pla reformat s'implantarà de manera global el curs 1999–2000 en tots els cursos de la diplomatura. El Pla inclou la taula d'adaptacions. L'adaptació serà sempre voluntària per part dels alumnes, amb el benentès que es mantindrà la possibilitat de matrícula de les assignatures de pla antic, de les quals, però, no hi haurà docència.

A més d'aquests fets que s'han destacat aquí com a especialment importants per la seva excepcionalitat, l'Escola ha continuat amb la docència i amb les activitats habituals com a centre universitari, de les quals a continuació es presenta el resum. Potser caldria fer esment aquí de la intensificació de la presència de l'Escola a la Divisió de Ciències de l'Educació i especialment en el Consell de Divisió i en les seves comissions delegades, en un camí de normalització esperem que aviat definitiva.


1  Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació. Dades generals

Si bé des de gener de 1999 l'Escola és un centre integrat a la UB, els seus òrgans de govern han estat els mateixos que tenia com a centre adscrit fins al juny de 1999, en què es constituí la Junta del centre. Fins aquesta data i al llarg de tot el curs els òrgans de govern han estat: l'equip directiu, la Junta i el Claustre.

S'han celebrat dos claustres (el 15 de gener i el 22 d'abril de 1999) i tres juntes (el 28 d'octubre de 1998, el 29 de gener i el 22 d'abril de 1999).

També cal destacar que, arran del Decret de desadscripció de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació i de la seva integració a la Universitat de Barcelona com a Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació, s'inicià un procés per tal d'adequar-ne l'estructura i d'organitzar els ensenyaments que s'hi imparteixen d'acord amb els Estatuts de la Universitat de Barcelona. El claustre del 22 d'abril donà el seu vistiplau al nou reglament de l'Escola com a centre integrat, i el 17 de maig s'inicià un procés electoral que culminà amb les eleccions a la Junta del centre que tingueren lloc el 16 de juny. El 20 de maig, també es convocaren les eleccions a director/a del centre. Finalment, l'1 de juliol de 1999 es constituí la Junta del centre i se celebraren les eleccions a direcció.

Pel que fa a l'organització dels ensenyaments, s'ha constituït, per resolució del rector, la Unitat Departamental de Biblioteconomia i Documentació, que haurà d'organitzar-se i elaborar el seu propi reglament al llarg del curs 1999–2000.

A continuació es donen les dades relatives als càrrecs docents, a les distintes comissions i als alumnes matriculats durant el curs 1998–1999.

Equip directiu

Directora: Concepció Miralpeix Ballús
Sotsdirectora: Assumpció Estivill Rius
Secretària: Mònica Baró Llambias

Caps d'Estudis

Cap d'Estudis de Biblioteconomia i Documentació: Cristóbal Urbano Salido
Cap d'Estudis de Documentació (estudis de la UB): Ernest Abadal Falgueras

Comissió d'Estudis

La Comissió d'Estudis fou creada per vetllar per la qualitat docent i dur a terme la revisió permanent del Pla d'estudis per tal d'ajustar-lo, en cada moment, al perfil del professional que la societat demana. Durant el curs 1998–1999 ha estat funció primordial de la Comissió d'Estudis la preparació de la reforma del Pla d'estudis de la diplomatura i la definició de continguts, la revisió de programes i la proposta d'assignatures optatives del segon curs de la llicenciatura, que es posarà en funcionament el curs 1999–2000. La Comissió d'Estudis ha estat integrada per:

Ernest Abadal Falgueras
Mercè Bosch Pou
Maria Elvira Silleras
Assumpció Estivill Rius
Concepció Miralpeix Ballús
Amadeu Pons Serra
Carina Rey Martín
Montserrat Sebastià Salat
Cristóbal Urbano Salido

Comissió d'Usuaris de la Biblioteca

Aquesta comissió, formada pel cap de la Secció de Biblioteconomia de la Biblioteca de la UB, pels caps dels seminaris de l'Escola i per un representant de l'alumnat, té l'objectiu de fer el seguiment de les activitats i els processos de la biblioteca —pressupost, conversió del catàleg, compres, baixes de subscripcions, etc.— i de representar els interessos dels seus usuaris.

Comissió de Normalització Lingüística

Durant el curs 1998–1999, Teresa Mañà ha assumit, per delegació de la direcció, la presidència de la Comissió de Normalització Lingüística de l'Escola. També n'han format part: Anna Rubió Rodon, com a representant del professorat, M. Lluïsa Padilla, com a cap de Secretaria, i Guifré Miquel, becari de la Comissió.

Altres encàrrecs

Anna Rubió Rodon ha estat designada col·laboradora del Gabinet d'Orientació Universitària (GOU) de l'Escola. Se li ha encarregat coordinar les activitats de difusió de la informació a l'alumnat de l'Escola; ha comptat amb la col·laboració d'un becari.

Participació en les comissions de la Divisió V

D'acord amb el nou reglament de la Divisió, els càrrecs de l'Escola i el seu professorat han pogut participar en les seves comissions.

Administració i serveis

Cap de la Secretaria: Maria Lluïsa Padilla Andrade

Durant el curs 1998–1999 l'administrativa de la Diputació de Barcelona que prestava comissió de serveis a la Secretaria de l'Escola ha obtingut una plaça de la UB. Així mateix, també ha superat el concurs una segona administrativa. Actualment, tot el personal de la Secretaria de l'Escola és personal de la UB.

Dades de matrícula per al curs 1998–1999

Tal com estableix el conveni d'integració de l'Escola a la UB, els alumnes ingressats a primer i a segon curs de la diplomatura i els alumnes ingressats al primer curs de la llicenciatura durant el curs 1998–1999 són alumnes de la Universitat de Barcelona; la resta, els alumnes de tercer curs de la diplomatura, així com els que es matriculen a primer i segon curs per segona o tercera vegada, són alumnes adscrits.

Alumnes adscrits (Diplomatura): 241
Alumnes UB (Diplomatura): 295
Alumnes UB (Llicenciatura):   61
Alumnes UB (Complements de formació):   21
Total 618  alumnes


2  Professorat

Durant el curs 1998-1999 l'àrea de Biblioteconomia i Documentació ha continuat assignada provisionalment al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE). Durant el curs 1998–1999 el professorat de Biblioteconomia i Documentació era només parcialment professorat de la UB i presentava una situació heterogènia que es resumeix en el quadre següent:

Professors titulars de la UB (des d'abril de 1999):   2
  1
 titulars d'universitat
 titular d'escola
Professors interins de la UB:   4
Professors associats de la UB: 15
Professors de la Diputació de Barcelona associats a la UB: 19
Professors de la Diputació de Barcelona:   4

Professors titulars de la UB

Abadal Falgueras, Ernest
Cosculluela Mas, Antoni (Dept. de Metodologia de les Ciències del Comportament)
Estivill Rius, Assumpció
Mañà Tarré, Teresa

Professors interins de la UB

Rey Martín, Carina
Rodríguez Parada, Concepción
Rubió Rodon, Anna
Urbano Salido, Cristóbal

Professors associats de la UB

Alba Navarro, Mercè
Altarriba Vigatà, Núria
Andreu Daufí, Jordi
Aparicio, Pilar (Dept. d'Economia i Organització d'Empreses)
Balagué, Núria
Burguillos, Ferran
Casadellà Saladas, Jordi
Casaldàliga Rojas, Núria
Centelles Velilla, Miquel
Comalat Navarra, Maite
Cuende Arenas, Maite
Fernández Gironès, Miren
Gascón García, Jesús
Jornet Benito, Núria
Keefer, Alice B.
Plaza Navas, Miquel Àngel
Peró Cebollero, Maribel (Dept. de Metodologia de les Ciències del Comportament)
Ribera Turró, Mireia
Rodríguez Gairín, Josep Manuel
Ruta, Magda (Dept. d'Economia i Organització d'Empreses)
Salse Rovira, Marina
Sau Baiget, Eulàlia
Soy Aumatell, Cristina
Sulé Duesa, Andreu
Térmens Graells, Miquel
Vall Casas, Aurora

Professors de la Diputació de Barcelona associats a la UB

Anglès Güerri, Rafael
Baldrich Amejeiras, Mercè
Baró Llambias, Mònica
Bosch Pou, Mercè
Elvira Silleras, Maria
Espelt Busquets, Constança
Martínez Ascaso, Pilar
Massísimo Sánchez de Boado, Àngels
Mayol Fernàndez, Carme
Miralpeix Ballús, Concepció
Ortega de la Hera, Jesús
Pons Serra, Amadeu
Reyes Camps, Lourdes
Roca Colomer, Andreu
Sebastià Salat, Montserrat
Seguí Palou, Rosa
Vela Gonzàlez, Leonor

Professors de la Diputació de Barcelona

Hernández Rojo, Elisabeth
Novella Sánchez, Roser


3  Activitat acadèmica

3.1 Docència desenvolupada

3.1.1 Ensenyaments de primer i segon cicle

El professorat de Biblioteconomia i Documentació, àrea provisionalment assignada al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, assumeix tota la docència de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i de la llicenciatura en Documentació. Una assignatura opcional d'estadística de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació és impartida per una professora del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Així mateix, una professora de Biblioteconomia i Documentació imparteix una assignatura de documentació dins de la diplomatura en Gestió i Administració Pública.

Pel que fa a la llicenciatura en Documentació iniciada aquest curs, s'ha comptat amb la col·laboració d'un professor titular del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament i de dues professores associades del Departament d'Economia i Organització d'Empreses.

3.1.2 Ensenyaments de tercer cicle i altres cursos

Diploma de màster

Maestría en Gestión y Organización de Bibliotecas Universitarias

Coordinadora: Rosa Seguí Palou

Aquest curs de màster s'imparteix a la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, Nicaragua, i és a càrrec de professors de Biblioteconomia i Documentació i bibliotecaris de diverses biblioteques universitàries. Durant el curs 1998–1999 ha tingut lloc la darrera fase del màster, que ha consistit en la presentació i l'avaluació dels projectes finals per obtenir el títol. Han format part dels tribunals d'avaluació les professores de l'Escola següents: Núria Balagué, Mercè Bosch Pou, Constança Espelt Busquets, Concepció Miralpeix Ballús, Rosa Seguí Palou.

Diploma de postgrau

Noves Tecnologies per a la Gestió i l'Accés a la Informació

Directors: Joan Carles Gil (Universitat Politècnica de Catalunya) i Constança Espelt Busquets

Aquest curs està organitzat per la Fundació Politècnica de Catalunya i l'imparteixen professors de Biblioteconomia i Documentació (Ernest Abadal, Josep Manuel Rodríguez Gaitín i Cristóbal Urbano) i professors de la UPC.


3.2 Actes acadèmics

Al llarg del curs 1998–1999, l'Escola ha organitzat els actes acadèmics que es detallen a continuació:

Seminaris i jornades

El seminari tingué lloc els dies 12 i 13 de març de 1999. S'hi presentaren diversos projectes i diferents realitzacions de diverses biblioteques nacionals europees, de la Biblioteca Nacional d'Espanya i de la Biblioteca de Catalunya. Hi assistiren un total de 120 professionals, alumnes i professors.

Celebració de la integració de l'Escola a la Universitat de Barcelona i de l'inici de la llicenciatura en Documentació

Cursos

Al mes de novembre es dugué a terme aquest curs amb reconeixement de crèdits de lliure elecció, destinat als alumnes de l'Escola, que fou impartit per Roser Riera, bibliotecària de l'Institut Català d'Estadística.

Conferències i taules rodones

Presentacions de productes

Exposicions

Visites a centres


3.3 Presència de l'Escola en congressos i altres activitats professionals

L'Escola i el seu professorat és, des de sempre, molt actiu en les diverses activitats professionals que organitza la professió. Entre els actes en què s'ha participat destaquen els següents.


3.4 Seminaris, cursos i conferències impartits pel professorat de l'Escola

Ernest Abadal Falgueras

Programa de postgrau en Noves Tecnologies per a la Gestió i l'Accés a la Informació (4a edició). Classes sobre bases de dades documentals (Barcelona, Fundació Politècnica de Catalunya, Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació, febrer de 1999). 2,1 cr.

Curs de postgrau Sistemes d'Informació a l'Empresa. Classes sobre edició òptica (Barcelona, ICT, 1999). 1 cr.

Curs de postgrau Documentación Digital. Classes sobre Internet i biblioteques. (Barcelona, IDEC-Universitat Pompeu Fabra, 1999). 1 cr.

Professor i coordinador del curs Recursos d'informació a Internet per a la biblioteca pública. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya per al Servei de Formació de la Diputació de Barcelona. (Barcelona, octubre-novembre de 1998 i maig-juny de 1999).

Curs sobre disseny i creació de bases de dades documentals, organitzat per Doc 6 (Barcelona, 1-4 de desembre de 1998 i abril de 1999).

Rafael Anglès Guerri

Conferència sobre els sistemes de restauració actuals per als alumnes del curs per a la convalidació del graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics (especialitat de Restauració) per a la diplomatura en Document Gràfic.

Mònica Baró Llambias

«La biblioteca escolar a la ciutat de Barcelona», Conferència impartida en l'acte de constitució de la Comissió de Lectura Pública de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona.

«El asociacionismo bibliotecario en Catalunya», conferència impartida en l'acte de presentació de l'Asociación de Bibliotecas Escolares de la Comunidad de Madrid (Ayuntamiento de Fuenlabrada, març de 1999).

Núria Casaldàliga Rojas

Sessió sobre fonts d'informació en geografia i història, dins la segona edició del Seminari per a Bibliotecaris Referencistes, Biblioteca de Catalunya (4 de maig de 1999).

Maite Comalat i Navarro

Gestió de documentació a la biblioteca escolar. Curs de 30 hores organitzat per l'Amic de Paper (Barcelona, 10 de setembre - 5 de novembre de 1998).

Assumpció Estivill Rius

Participació en el curs La gestión de las revistas electrónicas en las bibliotecas y centros de documentación especializados, organitzat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas, amb una sessió de cinc hores sobre el tema «El proceso técnico de las colecciones electrónicas de revistas» (Madrid, 19-23 d'octubre de 1988).

Taula rodona «Gestión y tratamiento de la información», VI Jornadas Españolas de Documentación (València, 29-31 d'octubre de 1998).

Jesús Gascón García

Recursos d'informació en humanitats: filosofia, religions, lingüística, filologia, art i música. Dues sessions (4 hores) emmarcades en el curs de formació sobre recursos d'informació per al personal de la Biblioteca de Catalunya, coordinat per Amadeu Pons i organitzat per la Biblioteca de Catalunya (10-11 de maig de 1999).

Teresa Mañà Terré

Coordinació del Curs d'auxiliars de biblioteques públiques de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (desembre de 1998).

Coordinació i impartició de classes del Curs d'auxiliars de biblioteques públiques. CERC, Diputació de Barcelona (abril-maig de 1999).

Classes en el Curs d'atenció als usuaris de la biblioteca pública. CERC, Diputació de Barcelona (juny de 1999).

Concepció Miralpeix Ballús

Catalogació, classes impartides en el curs de postgrau Sistemes de Documentació a l'Empresa, organitzat per l'Institut Català de Tecnologia (6 hores).

Amadeu Pons Serra

Hacia la calidad en los servicios de referencia de las bibliotecas científicas, curs organitzat pel CSIC per al seu personal bibliotecari (Barcelona, octubre de 1998).

El servei de referència a les biblioteques públiques, avui, curs organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (Barcelona, novembre de 1998).

Coordinació d'un Curs de serveis d'informació per al personal bibliotecari de la Biblioteca de Catalunya (febrer-abril de 1999).

Josep Manuel Rodríguez Gairín

Internet com a Eina de Difusió i Accés a la Informació. Participació en el curs de postgrau organitzat per l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya (novembre-desembre de 1998) (30 hores).

Lenguajes de etiquetado de documentos digitales: SGML, XML, HTML, mòdul del curs de postgrau Documentación Digital, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i impartit a distància a través d'Internet (febrer-maig de 1999).

Internet. Participació en el curs de postgrau organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut de Ciència i Tecnologia (ICT) amb el títol Organització dels Sistemes de Documentació a l'Empresa (abril-maig de 1999) (24 hores).

Internet: recursos d'informació en ciències de la salut, curs de formació continuada organitzat per l'empresa DOC6 (14-15 de juny de 1999) (8 hores).

Internet per a bibliotecaris i documentalistes, curs de formació continuada organitzat per l'empresa DOC6 (15-16 de juny de 1999) (8 hores).

Marina Salse i Rovira

Impartició del curs Internet per a biblioteques públiques als bibliotecaris de la Diputació de Barcelona.

Rosa Seguí i Palou

Coordinadora de la Maestría en Gestión y Organización de Bibliotecas Universitarias, organitzada per l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona a la Universidad Centroamericana de Managua (Nicaragua) (1996–1999).

Cristóbal Urbano Salido

Adquisició i localització de documents, classes impartides al curs de postgrau Sistemes de Documentació a l'Empresa, organitzat per l'Institut Català de Tecnologia (1 cr.).

Internet en l'accés i distribució d'informació, classes impartides al curs de postgrau Noves Tecnologies per a la Gestió i l'Accés a la Informació, organitzat per la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (2 cr.).

Conferència «Documentación electrònica» en el Seminario Permanente de Traducción e Interpretación, organizat pel Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I (Castelló, 30 de novembre de 1998).


3.5 Publicacions de l'Escola

Durant el curs 1997–1998 l'Escola ha publicat el número 2 de la revista electrònica BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació <http://bid.ub.edu>.

També s'han publicat, amb caràcter intern, la Guia de l'estudiant amb els programes de les assignatures i tota la informació sobre els estudis, dossiers d'apunts de diverses assignatures i el Full dels dijous, butlletí de notícies sobre l'Escola, de periodicitat setmanal.

L'Escola ha publicat també una nova versió del seu web institucional que té l'adreça següent: <http://www.ub.edu/biblio>.

S'ha publicat al web de la UB l'esborrany del Vocabulari de biblioteconomia: <http://www.ub.edu/slc/termens/bibl.htm>. [Consulta: juliol 1999]


3.6 Publicacions del professorat

Ernest Abadal Falgueras

Abadal, Ernest. «Bases de datos especializadas: estado de la técnica». El profesional de la información, vol. 7, nº 7-8 (jul.-ago. 1998), p. 43-46.

Abadal, Ernest. «Informe sobre el II Encuentro de Profesores Universitarios de Biblioteconomía y Documentación (Jarandilla de la Vera, Cáceres, 24 i 25 de setembre de 1998)» [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2 (març 1999). <http://bid.ub.edu/02abadal.htm>.

Abadal, Ernest. «La publicación electrónica: situación actual y perspectivas a medio plazo». Puertas a la lectura, Universidad de Extremadura, nº 5 (dic. 1998), p. 37-48.

Abadal, Ernest; Gascón, Jesús. «Documentació». En: Pérez, Adoració (coord.). La documentació a l'era de la informació. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, 1998. p. 15-82. (Manuals; 13).

Abadal, Ernest; Miralpeix, Concepció. «Los estudios de biblioteconomía y documentación en la universidad española a finales de los noventa» [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2 (març 1999). <http://bid.ub.edu/02abamir.htm>.

Abadal, Ernest; Perpinyà, Mei. «Trobar informació a Internet: alguns consells pràctics». En: Baró, Jaume (ed.). Cercar i col·locar informació en el World Wide Web. Barcelona: Llibres de l'Índex, 1998. p. 109-137.

Miralpeix, Concepció; Abadal, Ernest. «Licenciados en documentación: los profesionales de la gestión de la información». La vanguardia, 24 de junio de 1999. Suplement Carreras con más futuro, p. 7.

Andreu Daufí, Jordi

Andreu i Daufí, Jordi. «El perfil profesional del archivero en la organización: propuesta metodológica para el tratamiento sistémico de los recursos de información de la institución». En: VI Jornadas Españolas de Documentación FESABID 98: los sistemas de información al servicio de la sociedad. València: Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomia y Documentación, 1998. p. 91-108.

Andreu i Daufí, Jordi; Burguillos Martínez, Ferran. «Las herramientas de clasificación e indización del sistema de gestión de la documentación administrativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya». En: Sistemas de información: el archivo, gestión integrada y de calidad: actas del III Congreso de la Asociación de Archiveros de Andalucía, Córdoba, 5 y 6 de noviembre de 1998. [En premsa].

Andreu i Daufí, Jordi; Campos i González, Isabel; Canela i Garayoa, Montserrat; Domingo i Basora, Joan; Serra i Serra, Jordi. «El sistema integrado de gestión de documentación administrativa en los Departamentos de Agricultura y Cultura de la Generalitat de Catalunya». En: Sistemas de información: el archivo, gestión integrada y de calidad: actas del III Congreso de la Asociación de Archiveros de Andalucía, Córdoba, 5 y 6 de noviembre de 1998. [En premsa].

Mònica Baró Llambias

Baró, Mònica. «Aprender con otros libros». En: La biblioteca escolar: un derecho irrenunciable. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998.

Baró, Mònica. Lectures i lectors infantils i juvenils en les biblioteques públiques catalanes. 2º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Organización Española para el Libro infantil y Juvenil (OEPLI). Cáceres, 1998. [En premsa].

Baró, Mònica; Mañà, Teresa. «La educación documental en diez preguntas». Educación y Biblioteca, nº 92 (1998).

Baró, Mònica; Mañà, Teresa. «El marc normatiu». En: La nova biblioteca escolar. Barcelona: Edicions 62, 1999.

Maite Comalat i Navarro

La biblioteca pública [enregistrament de vídeo]: un servei per a tothom. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, DL 1998. (Biblioimatges; 3).

Comalat, Maite. «Servicio de bibliotecas escolares l'Amic de Paper». En: Osoro Iturbe, Kepa (coord.). La biblioteca escolar un derecho irrenunciable. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, DL 1998. p. 241-247.

Comalat, Maite; Reyes, Lourdes; Rodríguez, Concepción. «Imatge i ús dels serveis d'informació en els alumnes de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer». Item, núm. 22 (gen.-juny 1998), p. 98-102.

Constança Espelt Busquets

Espelt, Constança; Gascón, Jesús. «La rebelión de las formas: los aspectos formales del contenido como elemento de recuperación». En: La representación y la organización del conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en la recuperación de la información: actas del IV Congreso ISKO-España, EOCONSID'99. Granada: Universidad de Granada, 1999. p. 321-329.

Assumpció Estivill Rius

Concrecions a la ISBD(A). Recopilades pel Servei de Normalització Bibliogràfica i el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic i revisades pel Grup de Treball per a les Concrecions a l'ISBD(A). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1998.

Estivill, Assumpció; Miralpeix, Concepció. «Informe sobre la 64a IFLA Conference (Amsterdam, agost 1998)» [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2 (març 1999). <http://bid.ub.edu/02estmir.htm>.

Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. «Cómo citar recursos electrónicos: del uso a la norma y de la norma al uso: análisis de prácticas de citación en revistas españolas de bblioteconomía». En: VI Jornadas Españolas de Documentación, Valencia, del 29 al 31 de octubre de 1998. Valencia: FESABID, 1998. p. 245-256.

«Informe sobre l'estat i desenvolupament futur dels formats MARC a Catalunya». Elaborat per la Subcomissió sobre Formats per a la Comissió Assessora de Catalogació. Barcelona: [Biblioteca de Catalunya], juny 1999.

Jesús Gascón García

Abadal i Falgueras, Ernest; Gascón García, Jesús. «Documentació». En: Pérez, Adoració (coord.). La documentació en l'era de la informació. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1999. p. 15-82.

Concrecions a la ISBD(A). Recopilades pel Servei de Normalització Bibliográfica i el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic i revisades pel Grup de Treball per a les Concrecions a la ISBD(A). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1998.

Espelt, Constança; Gascón, Jesús. «La rebelión de las formas: los aspectos formales del contenido como elemento de recuperación». En: La representación y la organización del conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en la recuperación de la información: actas del IV Congreso ISKO-España, EOCONSID'99. Granada: Universidad de Granada, 1999. p. 321-329.

Urbano, Cristóbal; Gascón, Jesús. «Búsqueda bibliográfica: introducción y fundamentos teóricos». Atención primaria: publicación oficial de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Vol. 23, nº 5 (30 de marzo, 1999).

Teresa Mañà Terré

Baró, Mònica; Mañà, Teresa. «El marc normatiu». En: La nova biblioteca escolar. Barcelona: Edicions 62, 1999.

Mañà, Teresa. «Catalunya: apuesta de continuidad». CLIJ: Cuadernos de literatura infantil y juvenil, nº 108 (septiembre 1998).

Mañà, Teresa. «La formación de usuarios en la biblioteca». En: La biblioteca escolar: un derecho irrenunciable. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998.

Mañà, Teresa. «Llibres per a infants i adolescents». Serra d'or, 468 (desembre 1998).

Mañà, Teresa. «Les notes dels Anuaris de les Biblioteques Populars [en línia]». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2, març 1999. <http://bid.ub.edu/02mana.htm>.

Mañà, Teresa. «La literatura infantil i juvenil se'n va de vacances». Faristol, 34 (juny 1999).

Pilar Martínez i Ascaso

Martínez-Carner i Ascaso, Pilar. Els inicis del catalanisme polític i Leonci Soler i Marc. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.

Concepció Miralpeix Ballús

Abadal, Ernest; Miralpeix, Concepció. «Los estudios de biblioteconomía y documentación en la universidad española a finales de los noventa» [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2 (febr. 1999). <http://bid.ub.edu>

Estivill, Assumpció; Miralpeix, Concepció. «Informe sobre la 64a IFLA Conference (Amsterdam, agost 1998)» [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2 (març 1999). <http://bid.ub.edu/02estmir.htm>.

Miralpeix, Concepció; Abadal, Ernest. «Licenciados en documentación: los profesionales de la gestión de la información». La vanguardia, 24 de junio de 1999. Suplement Carreras con más futuro, p. 7.

Miquel Àngel Plaza-Navas

Bagüés, Jon; Plaza-Navas, Miquel Àngel. «Institutions of musical documentation in Spain: a selective bibliography» Fontes Artis Musicae, vol. 45, nº 1 (1998), p. 3-20.

Encapçalaments de matèria de música: pautes i models. Barcelona: COBDC, 1997 (Diversos autors). Versió castellana: Encabezamientos de materia de música: pautas y modelos. Madrid : AEDOM, 1998.

Plaza-Navas, Miquel Àngel. «Bases de datos musicales en España: una aproximación. En: González Peña, Mª Luz (coord.). 18º Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, Archivos y Centros de Documentación: IAML-IVMB-AIBM: actas: ponencias españolas e hispanoamericanas. Madrid: AEDOM, 1999. p. 47-106.

Plaza-Navas, Miquel Àngel. «Fonts d'informació bibliogràfica en sociologia de les arts: una eina auxiliar». Revista catalana de sociologia. [En premsa].

Plaza-Navas, Miquel Àngel. «Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz». AEDOM: Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical, vol. 5, nº 2 (1998), p. 117-127.

Plaza-Navas, Miquel Àngel. «Spanish music databases: an approach». Fontes Artis Musicae. [En premsa].

Amadeu Pons Serra

Pons, Amadeu. «Informe sobre les sisenes Jornadas Españolas de Documentación (València, 29, 30 i 31 d'octubre de 1998)» [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2 (març 1999). <http://bid.ub.edu/02pons.htm>.

Josep Manuel Rodríguez Gairín

Beumala, Àngel; Díaz, Fani; Prats, Jordi; Puertas, Miquel; Rodríguez, Josep Manuel; Rovira, Anna; Tur, Joan. «Bases de datos de recursos Internet científico-técnicos: EP! (Enlaces Politécnicos)». En: VI Jornadas Españolas de Documentación, Valencia, del 29 al 31 de octubre de 1998. Valencia: FESABID, 1998. p. 149-156.

Merlo Vega, José Antonio; Gracia Armendáriz, Juan; Zapico Alonso, Felipe F.; Rodríguez Gairín, Josep Manuel. «Darwin: una propuesta de organización y evaluación del conocimiento accesible en línea». En: La representación y la organización del conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en la recuperación de la información: actas del IV Congreso ISKO-España, EOCONSID'99. Granada: Universidad de Granada, 1999. p. 87-94.

Rodríguez Gairín, Josep Manuel. «Los servicios de obtención de documentos en la Universidad española: objetivos e indicadores de 1997 para una nueva metodología de trabajo» En: VI Jornadas Españolas de Documentación, Valencia, del 29 al 31 de octubre de 1998. Valencia: FESABID, 1998. p. 745-754.

Marina Salse i Rovira

Salse i Rovira, Marina. «Limitacions i possibilitats de Microsoft Access en la gestió documental» [en línia]. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2 (març, 1999). <http://bid.ub.edu/02salse.htm>.

Rosa Seguí i Palou

Seguí i Palou, Rosa; Vall i Casas, Aurora. «La consulta por materias en el catálogo automatizado de las bibliotecas públicas de Catalunya». En: La representación y la organización del conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en la recuperación de la información: actas del IV Congreso ISKO-España, EOCONSID'99. Granada: Universidad de Granada, 1999. p. 347-352.

Cristóbal Urbano Salido

Abadal, Ernest; Salse, Marina; Urbano, Cristóbal. Internet y las bibliotecas [en línia]: utilidades y aplicaciones. Universitat Pompeu Fabra, Secció Científica de Biblioteconomia i Documentació, 14/04/1999. (Curso Documentación Digital; Módulo 3, unidad 1). <http://camelot.upf.es/digital/u31_ab/article4.htm>.

Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. «Cómo citar recursos electrónicos: del uso a la norma y de la norma al uso: análisis de prácticas de citación en revistas españolas de biblioteconomía». En: VI Jornadas Españolas de Documentación, Valencia, del 29 al 31 de octubre de 1998. Valencia: FESABID, 1998. p. 245-256.

Urbano, Cristóbal; Gascón, Jesús. «Búsqueda bibliográfica: introducción y fundamentos teóricos». Atención primaria, vol 23, n 5 (31 marzo 1999), p. 306-309.

Aurora Vall i Casas

Seguí i Palou, Rosa; Vall i Casas, Aurora. «La consulta por materias en el catálogo automatizado de las bibliotecas públicas de Catalunya». En: La representación y la organización del conocimiento en sus distintas perspectivas: su influencia en la recuperación de la información: actas del IV Congreso ISKO-España, EOCONSID'99. Granada: Universidad de Granada, 1999. p. 347-352.


3.7 Altres activitats a l'Escola


4  Serveis

4.1 Aules d'informàtica

4.1.1 Equipament i instal·lació

L'equipament es distribueix en tres aules, de 20 places (aules 303 i 304) i de 10 places (aula 306), interconnectades mitjançant una xarxa Ethernet i un servidor Novell, amb accés local en aquest servidor a una torre de 7 lectors de CD-ROM i accés a Internet i a UBnet. Quant a l'equipament específic de cada aula, cal fer notar que:


4.1.2 Ús de les aules

Les aules han estat a disposició dels alumnes i dels professors tots els dies lectius de l'any en un horari de 12 hores sense pausa (de 8.30 a 20.30 hores) i els feiners de les vacances de Nadal i durant el mes de juliol en un horari reduït. Durant tot l'any l'ocupació de les aules ha estat molt alta en les diverses modalitats d'utilització: classes, exercicis obligatoris sense professor, ús lliure i personal, i cessió d'ús.

De manera regular s'hi ha impartit la docència de 6 o 7 assignatures per semestre en cada un dels torns (matí i tarda), mentre que entre 3 i 5 assignatures més, per cada torn i semestre, n'han fet un ús intens però intermitent, gràcies a la possibilitat de fer docència amb un PC portable i dos canons de projecció de vídeo S-VGA en aules convencionals connectades a xarxa.

Han estat moltes les assignatures en les quals els alumnes han hagut de fer exercicis obligatoris fora de les hores de docència de l'assignatura, per als quals necessitaven l'ús de fonts d'informació i programes disponibles a les aules; per tant, quan no hi ha hagut classes, els alumnes han utilitzat l'equipament per a exercicis o per a ús personal. La demanda tan alta fa necessària la reserva prèvia.

Pel que fa a cessions de les aules, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya hi ha impartit dos cursos. Així mateix, l'empresa Doc6 hi féu una demostració de la darrera versió del programa Inmagic el juny de 1999.


4.1.3 Responsables

El personal que ha prestat els seus serveis a les aules ha estat: la professora associada Mireia Ribera, que ha tingut l'encàrrec de coordinar les aules d'informàtica al llarg del curs 1998–1999, i 2 becaris de 5 hores i 2 becaris de 4 hores, que han prestat serveis a les aules des del mes de setembre fins a finals de juliol.

També s'ha comptat amb el suport informàtic del CIUB, especialment per a l'administració del servidor d'alumnes.


4.2 Servei d'Informació i Atenció a l'Alumnat (SIAA)

El procés d'integració efectiva a la Universitat de Barcelona encetat el curs 1997–1998 amb tots els canvis que ha comportat, entre ells la incorporació a la Divisió de Ciències de l'Educació, i les situacions diferents dels estudiants de l'Escola (adscrits i de la UB), va fer que la direcció de l'Escola cregués oportuna la posada en funcionament del Servei d'Informació i Atenció a l'Alumnat (SIAA), amb l'objectiu d'organitzar i coordinar tota la informació d'interès per als alumnes. Durant el curs 1998–1999 aquest servei s'ha consolidat. El SIAA ha estat coordinat inicialment per la secretària docent i, més tard, per la professora col·laboradora del GOU, Anna Rubió; ha comptat amb una becària de 4 hores, el treball de la qual ha consistit, essencialment, a buscar, ordenar i difondre entre els estudiants tota la informació que es considera que pot ser interessant per a ells —beques, convenis, ofertes de feina, etc. El Servei també ha donat suport a diverses iniciatives dels alumnes, com ara l'organització del viatge a Madrid per visitar-hi diverses biblioteques i centres de documentació.


Barcelona, juliol de 1999