[Traducción automática al español]

Cristòfol Rovira

Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra

cristofol.rovira@upf.eduResum [Abstract] [Resumen]

En l'article es presenten els principals resultats d'una investigació sobre la qualitat dels llocs web de televisions que emeten en català. S'ha estudiat el contingut, el disseny de navegació, la qualitat de la implementació i els factors que incideixen en el posicionament en cercadors. Es presenta una caracterització global del sector i 15 rànquings elaborats segons un conjunt d'indicadors. Els valors dels indicadors s'han obtingut manualment i automàticament utilitzant el programa DigiDocSpider, desenvolupat per l'autor per a aquest tipus de recerques. Es conclou que en general els webs analitzats tenen les característiques següents: contenen algun tipus de descripció dels programes emesos, no tenen arxiu de vídeo, no tenen opcions de comunitat (fòrum, votacions), s'han dissenyat aplicant fulls d'estil, contenen errors de sintaxi i d'accessibilitat, no contenen metaetiquetes, ni mapes de navegació, ni cercadors locals.


1 Antecedents, context i objectiu de la recerca

Els llocs web associats als mitjans de comunicació "tradicionals", de la ràdio i la televisió han tingut fins ara un paper complementari i de suport que cada cop està prenent més importància (Franquet, 2006). D'altra banda, alguns mitjans digitals de premsa estan aconseguint un protagonisme que va molt més enllà d'un suport al seu homònim en paper. És previsible que aquesta evolució aviat pugui produir-se també en la televisió en el context del Web 2.0. Tanmateix, aquests canvis encara no han arribat als llocs web de les televisions en català, com podrem constatar en els resultats de la recerca que a continuació presentem.

Aquesta investigació forma part d'una línia de recerca més àmplia que té per objectiu l'anàlisi i l'avaluació de la qualitat dels llocs web associats als mitjans de comunicació clàssics: premsa, ràdio i televisió. L'objectiu principal és l'anàlisi global dels llocs web de les televisions que emeten per ones, ja sigui analògicament o digitalment, i la programació de les quals es fa, parcialment o totalment, en català. Aquesta anàlisi global està dividida en dos apartats: en el primer, es presenta una valoració global del sector on s'han identificat les principals característiques pel que fa al contingut, al disseny de navegació, a la qualitat de la implementació i al posicionament en cercadors. El segon apartat està format per diversos rànquings o classificacions dels webs analitzats segons aquestes característiques i que permeten identificar els webs més ben dissenyats i construïts.

Els principals antecedents teòrics de la recerca que s'ha dut a terme són els estudis sobre avaluació de recursos digitals (Codina), la tradició de l'auditoria de la informació (Soy, 2004; Booth, 1993; Haines, 1993; Saxon-Harrold, 1996), les recerques sobre posicionament i mineria de dades (Baeza-Yates, 2004; Aguillo, 2001 i 2005; Codina, 2003, 2004, 2005 i 2006), els estudis sobre accessibilitat (W3C; TAW; Bobby; HERA; WAVE) i les normes sobre qualitat del disseny web (W3C).


2 Objecte d'estudi

Tal com s'ha dit, l'objecte d'estudi és el conjunt de llocs web de cadenes de televisió que emeten parcialment o totalment en català.

Hem detectat un total de 149 cadenes de televisió que emeten en català situades a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears i a Itàlia. El 46 % (69) tenen lloc web, de les quals 59 són de televisions comarcals o locals i 10 són de televisions nacionals o regionals. Dels 69 llocs webs localitzats, se n'han pogut analitzar 52, ja que alguns generen error en consultar-los o estan en fase de construcció. D'aquests 52 llocs web analitzats, 46 (66 %) corresponen a llocs web amb nom de domini propi i 23 (33 %) a llocs web sense nom de domini propi.

Les fonts principals per obtenir aquestes dades han estat les següents:


CadenaÀmbit*URL
Banyoles TV
CL
http://www.ctvl.org/banyolestv/
Barça TV
NR
http://www.fcbarcelona.com/cat/noticias/especiales/Especial-BarcaTV.shtml
Barcelona Televisió (BTV)
CL
http://www.barcelonatv.com
Berca TV
CL
http://www.algemesi.es/Default.asp?DocID=1050
Canal 4
CL
http://www.canal-4.tv/canal4/
Canal 56 Vinaròs
CL
http://www.canal56.com
Canal 9, Punt 2
NR
http://www.rtvv.es
Canal Blau Informació
CL
http://www.canalblau.net/html/home/index.asp
Canal Castelló TV
CL
http://www.canalcastello.com/home/default.asp
Canal Català Anoia
CL
http://www.xtvl.org/masquefatv/
Canal N - Televisió de Navàs
CL
http://www.geocities.com/navastv/marcs.html
Canal Nord Catalunya TV
NR
http://www.canalnord.tv/index2.html
Canal Reus TV
CL
http://www.ctvl.org/canalreus/
Canal Set - Sta. Eulàlia Televisió
CL
http://www.canalset.com
Canal Terrassa
CL
http://www.ctvl.org/canalterrassa/
Gandia TV
CL
http://www.gandiatv.com
Gelida Televisió
CL
http://www.gelida.com/serveis/gtv1.htm
Granollers TV
CL
http://www.granollerstv.com/index2.php
La Granada TV
CL
http://perso.wanadoo.es/perepere2/SP/index.htm
Llucmajor Televisió
CL
http://www.llucmajortv.com
Maricel TV
CL
http://www.sitges.es/pagina.php?id=52
Mira'm TV
CL
http://www.miramtv.com
Olot TV
CL
http://www.olot.tv/index1.htm
Pirineus TV
CL
http://www.pirineustelevisio.com
Ràdio i Televisió d'Andorra
NR
http://www.rtvasa.ad/index.asp
Ribera TV
CL
http://www.riberatelevisio.com
Segrià TV
CL
http://www.segriatv.com/index.html
SPTV (Sant Pere Televisió)
CL
http://www.osonaweb.com/sptv/
Sueca TV
CL
http://www.suecatv.com
TAM - Televisió Arenys de Munt
CL
http://www.ctvl.org/tam/default.asp
TEF - TV d'Eivissa i Formentera
NR
http://www.teftv.com/
Telecarlet
CL
http://www.carletciutat.com/enlaces%20mapaweb/telecarlet/marcprograma.html
Telecarlet
CL
http://www.telehorta.com/index.html
Televisió de Girona
CL
http://www.tvgirona.tv
Televisió de Girona
CL
http://www.tvhospitalet.com/index.html
Televisió Digital de Catalunya
CL
http://www.tdcat.cat/
Televisió El Vendrell
CL
http://www.rtvelvendrell.com
Televisió Sant Cugat
CL
http://www.tvsantcugat.com
TLB. Televisió del Bages
CL
http://www.latele.cc/site.html
TV 20. Televisió de Terrassa
CL
http://www.tvterrassa.com/
TV Badalona
CL
http://www.rcb.es/tvb/index.htm
TV Costa Brava
CL
http://www.tvcostabrava.com/index2.html
TV Igualada
CL
http://www.tvimirat.com
TV La Selva - Canal Camp
CL
http://www.xtvl.org/canalcamp/
TV Manresa
CL
http://www.xtvl.com/tvmanresa
TV Mataró
CL
http://www.tvmataro.com
TV3, K3, 33, 3/24
NR
http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcHome.jsp
TV8
NR
http://www.td8.cat/home.htm
TVE - Catalunya
NR
http://www.rtve.es/tve/b/catalunya/index.htm
TVE - Comunitat Valenciana
NR
http://www.rtve.es/tve/ccttprod/valencia/index.html
TVE - Illes Balears
NR
http://www.rtve.es/tve/ccttprod/paginas_cat/baleares_cat.htm
Vilafranca TV
CL
http://www.rtvvilafranca.com

(*CL: comarcal o local; NR: nacional o regional)
Taula 1. Llocs web analitzats


3 Recollida de dades

L'avaluació dels llocs web s'ha dut a terme a partir d'un conjunt d'indicadors. Cada indicador és una característica concreta d'un lloc web que es pot mesurar amb un valor numèric. Per exemple, un indicador és el nombre d'enllaços que rep o la presència (o no) d'un mapa de navegació. Un conjunt d'indicadors permeten fer valoracions de tipus més global sobre un lloc web en relació amb el contingut, el disseny de navegació o el posicionament en cercadors.

Els indicadors utilitzats en aquesta recerca es poden dividir en dos tipus:

El llistat complet d'indicadors utilitzats amb la seva descripció pot consultar-se a: http://www.observaweb.com/indicadores.htm.

Les dades obtingudes a partir d'aquests indicadors s'han integrat en quatre grups per tal d'oferir una valoració global dels àmbits següents:


4 Anàlisi de les dades

Paral·lelament en cadascun dels quatre àmbits indicats en el punt anterior, hem elaborat quinze rànquings que ordenen els llocs web segons la qualitat. Per tant, hi ha dos tipus de resultats. D'una banda, la caracterització global del sector en relació amb els quatre àmbits indicats i, de l'altra, els rànquings que permeten valorar individualment cadascun dels llocs web.

L'elaboració dels rànquings s'ha dut a terme de la manera següent:

  1. S'escull un grup d'indicadors relatius a una propietat global.
  2. S'atorga un pes percentual a cadascun dels indicadors segons la importància.
  3. Es normalitza el valor obtingut originàriament de l'indicador atorgant una puntuació entre 0 i 10.
  4. Se sumen els valors de cada indicador aplicant el pes percentual per obtenir una puntuació global per a cada lloc web.
  5. S'ordenen els llocs web segons la puntuació calculada.

 ÀmbitRànquingData
1
Implementació
Rànquing d'accessibilitat
15–10–2006
2
Implementació
Rànquing de qualitat del codi XHTML
15–10–2006
3
Posicionament
Rànquing de factors del posicionament
15–10–2006
4
Implementació
Rànquing per presència de fulls d'estil
13–11–2006
5
Implementació
Rànquing per errors d'accessibilitat
13–11–2006
6
Implementació
Rànquing per errors de codi XHTML
13–11–2006
7
Implementació
Rànquing per etiquetes meta
13–11–2006
8
Implementació
Rànquing de grandària
13–11–2006
9
Posicionament
Rànquing per enllaços rebuts
13–11–2006
10
Posicionament
Rànquing per presència en directoris
13–11–2006
11
Posicionament
Rànquing per Page Rank de Google
13–11–2006
12
Contingut
Rànquing per presència de la programació de TV
26–11–2006
13
Navegació
Rànquing per disseny de navegació
26–11–2006
14
Contingut
Rànquing per opcions de comunitat
29–11–2006
15
Navegació
Rànquing per consultes (Traffic Rank)
29–11–2006

Taula 2. Rànquings elaborats


El llistat complet dels rànquings es pot consultar a: http://www.observaweb.com/rankings_televisiones.htm.


5 Resultats principals

5.1 Contingut del lloc web

En relació amb el contingut s'ha analitzat la presència de la programació de la cadena en el web, l'existència d'un arxiu dels programes emesos i les opcions per potenciar una comunitat d'usuaris, com ara fòrums o votacions. En concret els indicadors utilitzats en aquest apartat han estat els següents:

Programació:

Arxiu:

Comunitat:

Els principals resultats globals relacionats amb el contingut dels llocs web analitzats són els següents:

Els rànquings relatius al contingut són els següents:


 Llocs web amb domini propiPuntuació
1
TV3, K3, 33 i 3/24
100/100
2
Barcelona Televisió (BTV)
71/100
2
Canal 9, Punt 2
71/100
2
Televisió de Girona
71/100
2
Televisió Sant Cugat
71/100
2
Vilafranca TV
71/100
3
Canal 4
57/100
3
Gandia TV
57/100
3
Ribera TV
57/100
3
TEF - Televisió d'Eivissa i Formentera
57/100

Taula 3. Rànquing pel tractament de la programació i l'arxiu


A les taules s'indiquen en ombrejat les cadenes nacionals o regionals.

Es poden veure els rànquings complets a: http://www.observaweb.com/rankings_televisiones.htm.


 Llocs web amb domini propiPuntuació
1
Canal Castelló TV
100/100
1
Ribera TV
100/100
1
TV3, K3, 33, 3/24
100/100
2
Barcelona Televisió (BTV)
60/100
3
Canal Blau Informació
40/100
3
Canal Set, Santa Eulàlia Televisió
40/100
3
Granollers TV
40/100
3
Mira'm TV
40/100
4
Canal 9, Punt 2
20/100
4
Olot TV
20/100

Taula 4. Rànquing per presència d'opcions de comunitat d'usuaris


Les cadenes nacionals o regionals TV3 i Barcelona Televisió obtenen una posició relativament alta en els dos rànquings sobre el contingut (taules 3 i 4). En el rànquing sobre opcions de comunitat és remarcable destacar la baixa puntuació que obtenen els llocs web a partir de la posició 9, amb només 20 punts sobre 100. Aquestes dades concorden amb les característiques globals indicades, on hi ha un gran percentatge de webs analitzades sense fòrum ni votacions.


5.2 Disseny de navegació

En relació amb el disseny de navegació s'han aplicat tres indicadors:

Els principals resultats globals amb relació al disseny de navegació dels llocs web analitzats són els següents:


 Llocs web amb domini propiPuntuació
1
TV3, K3, 33, 3/24
100/100
2
Canal 9, Punt 2
66/100
2
Canal Castelló TV
66/100
2
Televisió Sant Cugat
66/100
2
Vilafranca TV
66/100
3
Barcelona Televisió (BTV)
33/100
3
Canal 4
33/100
3
Canal 56 Vinaròs
33/100
3
Canal Nord Catalunya TV
33/100
3
Olot TV
33/100

Taula 5. Rànquing sobre el disseny de navegació


En el rànquing sobre el disseny de navegació (taula 5), cal remarcar que entre els deu millors webs n'hi ha quatre d'àmbit nacional o regional (marcats en gris). Tanmateix, a partir de la posició número 6 les puntuacions obtingudes són inferiors al 50 % atesa l'escassa presència de mapes de navegació i cercadors locals.


5.3 Qualitat de la implementació

En aquest apartat s'inclou l'avaluació d'aspectes més tècnics relacionats directament amb la creació de les pàgines web i el seu codi HTML. S'han aplicat diferents tipus d'indicadors. D'una banda, s'han analitzat els errors de codi relatius al llenguatge HTML i als fulls d'estil. I de l'altra, s'han analitzat errors d'accessibilitat que es poden detectar automàticament. Finalment, s'han recollit dades sobre la grandària (nombre de pàgines) i la presència de fulls d'estil i de metaetiquetes.

Els principals resultats globals relatius a la implementació són els següents:

Els rànquings relatius a la implementació són els següents:


 Llocs web amb domini propiValor*
1
TV3, K3, 33, 3/24
7284,00
2
Vilafranca TV
5451,50
3
TV 20. Televisió de Terrassa
1735,00
4
Canal 9, Punt 2
1638,00
5
Barcelona Televisió (BTV)
752,00
6
Canal 4
600,00
7
Canal Blau Informació
483,50
8
Canal Castelló TV
291,50
9
Mira'm TV
145,00
10
Ràdio i Televisió d'Andorra
143,00

(*Mitjana de pàgines indexades a Google i Yahoo)
Taula 6. Rànquing sobre la grandària del web


En relació amb la grandària (taula 6), cal indicar que sorprèn veure Vilafranca TV amb un nombre de pàgines tan alt, molt a prop de TV3 i molt per sobre de les altres televisions nacionals i regionals. Caldrà fer una anàlisi amb més profunditat per confirmar que realment totes les pàgines són de Vilafranca TV o que en realitat hi ha pàgines amb altres continguts allotjades en aquest servidor. D'altra banda, cal remarcar que la majoria de televisions nacionals o regionals tenen menys de 100 pàgines.


 Llocs webPuntuació
1
TV 20. Televisió de Terrassa
75/100
2
Barcelona Televisió (TV)
50/100
2
Canal 9, Punt 2
50/100
2
Canal Blau Informació
50/100
2
Canal Castelló TV
50/100
2
Televisió El Vendrell
50/100
3
Canal 4
37/100
3
Ribera TV
37/100
3
SPTV (Sant Pere Televisió)
37/100
3
Sueca TV
37/100

Taula 7. Rànquing per etiquetes meta


Tal com s'ha indicat, la presència de metaetiquetes és escassa. En el rànquing (taula 7) podem veure que a partir de la posició número 7 la puntuació és inferior a 50 sobre 100 i que a partir de la posició 16 només tenen 12,5 punts, ja que només tenen etiqueta Meta http-equiv. En aquest rànquing també detectem l'escassíssima presència de televisions nacionals o regionals.


 Llocs webPuntuació*
1
Barça TV
100/100
1
Berca TV
100/100
1
Gelida Televisió
100/100
1
SPTV (Sant Pere Televisió)
100/100
2
TAM - Televisió d'Arenys de Munt
100/100
3
Maricel TV
92/100
3
Televisió de Girona
92/100
4
La Granada TV
90/100
5
Telehorta
87/100
6
Canal 56 Vinaròs
85/100

(*Absència d'errors HTML i CSS)
Taula 8. Rànquing per qualitat del codi


Les puntuacions sobre l'absència d'errors de codi (taula 8) són molt altes en les primeres posicions i en general en tot el rànquing. Hi ha una preocupació per fer un bon codi i probablement s'utilitzen editors que faciliten aquesta tasca. En general les televisions nacionals o regionals obtenen puntuacions altes, però no surten en les primeres posicions perquè hi ha molts casos de televisions locals amb puntuacions per sobre del 85 %.


 Llocs webPuntuació*
1
Berca TV
81/100
1
Televisió de l'Hospitalet
81/100
2
Televisió Digital de Catalunya
75/100
3
TLB. Televisió del Bages
72/100
4
Televisió Sant Cugat
71/100
5
Telecarlet
70/100
6
TV Badalona
69/100
6
TVE - Comunitat Valenciana
69/100
7
Olot TV
68/100
7
Televisió de Girona
68/100

Taula 9. Rànquing d'absència d'errors d'accessibilitat


Les puntuacions sobre absència d'errors d'accessibilitat (taula 9) són altes en les primeres posicions, però en general hi ha força errors d'aquest tipus. A partir de la posició 26 d'un total de 52 llocs web, les puntuacions són per sota del 50 %.


5.4 Posicionament en cercadors

En aquest apartat s'han analitzat els principals factors que, segons la bibliografia, tenen un efecte positiu en el posicionament dels llocs web en les cerques en cercadors. Malgrat que els algorismes d'ordenació siguin secrets, els mateixos cercadors donen recomanacions sobre com dissenyar i implementar els llocs web per afavorir el posicionament. Els més importants són els següents:

També s'han recollit dades en relació amb el Page Rank de Google i el Traffic Rank d'Alexa. La primera dada és una puntuació entre 0 i 10 que informa sobre la capacitat d'un lloc web per quedar ben posicionat en una cerca a Google i la segona és una dada sobre el volum de visites.

Els resultats principals quant al posicionament i les consultes són els següents:


 Llocs webPR
1
Barcelona Televisió (BTV)
6/10
1
Canal 9, Punt 2
6/10
1
Ràdio i Televisió d'Andorra
6/10
1
TV3, K3, 33, 3/24
6/10
1
TVE - Catalunya
6/10
2
Barça TV
4/10
2
Canal 4
4/10
2
Canal Castelló TV
4/10
2
Canal Nord Catalunya TV
4/10
2
Canal Set, Santa Eulàlia Televisió
4/10

Taula 10. Rànquing segons Page Rank de Google


En relació amb el rànquing de Page Rank (taula 10), cal ressaltar que a partir de la posició 6 el Page Rank és de 4, xifra relativament baixa. D'altra banda, entre els deu millors hi ha un 60 % de televisions nacionals i regionals, dada no gens sorprenent.


 Llocs webPuntuació
1
Canal 9, Punt 2
100/100
2
Barcelona Televisió (BTV)
93/100
2
TV3, K3, 33, 3/24
93/100
3
Vilafranca TV
76/100
4
TV 20. Televisió de Terrassa
73/100
5
TVE - Catalunya
70/100
6
Ribera TV
56/100
7
Pirineus TV
53/100
8
Televisió El Vendrell
50/100
8
TV Mataró
50/100

Taula 11. Rànquing per enllaços rebuts


Resulta relativament sorprenent que Canal 9 i Barcelona Televisió obtinguin dades iguals o superiors a TV3 amb relació als enllaços rebuts (taula 11). També sorprèn l'altíssima dada de Vilafranca Televisió amb 719 enllaços rebuts segons Yahoo quan TV3 en rep 760. Aquestes dades són coherents (taula 6) amb el gran nombre de pàgines detectades en aquest web.

També amb relació al rànquing d'enllaços rebuts, cal remarcar l'absència de Ràdio i Televisió d'Andorra entre les deu primeres posicions. Es tracta d'una cadena de tipus nacional amb un Page Rank dels més alts però que en el rànquing d'enllaços rebuts apareix en la posició número 15.


 Llocs web amb domini propiTR*
1
TV3, K3, 33 i 3/24
28348
2
Canal 9, Punt 2
162430
3
Barcelona Televisió (BTV)
162430
4
TV8
586108
5
Ràdio i Televisió d'Andorra
1034682
6
Canal Castelló TV
1387968
7
Mira'm TV
1823902
8
Ribera TV
2377012
9
TEF - Televisió d'Eivissa i Formentera
2476389
10
Vilafranca TV
248986

Taula 12. Rànquing per Traffic Rank


En el rànquing per Traffic Rank (taula 12) és interessant indicar l'alta presència de televisions nacionals i regionals entre les deu primeres posicions. Tan sols hi ha una televisió de tipus regional que no apareix entre aquestes deu primeres posicions: Canal Nord Catalunya TV. Aquests resultats són coherents amb el rànquing de Page Rank que té les mateixes característiques.


6 Conclusions

Com a conclusió elaborarem un "retrat robot" dels llocs webs analitzats seleccionant les característiques que tenen una alta freqüència. El web típic de les televisions en català té les propietats següents:

D'altra banda, hi ha alguns webs que apareixen en les primeres posicions en diversos rànquings i que permeten identificar els que són de millor qualitat (taula 13). Barcelona Televisió, Canal 9 i TV3 són les cadenes que apareixen en un major nombre de rànquings en les deu primeres posicions.


CanalRànquings*
Barcelona Televisió (BTV)
8
Canal 9, Punt 2
8
TV3, K3, 33, 3/24
7
Canal Castelló TV
6
Canal 4
5
Ribera TV
5
Vilafranca TV
5
Canal Blau Informació
3
Mira'm TV
3
Olot TV
3
Ràdio i Televisió d'Andorra
3
Televisió de Girona
3
Televisió Sant Cugat
3
TV 20. Televisió de Terrassa
3

(*Nombre de rànquings on el web està present entre les deu primeres posicions.)
Taula 13. Webs presents en més rànquings


Aquesta recerca ens ha permès obtenir dades fiables sobre les característiques dels llocs web de les televisions que emeten en català. Tanmateix, un cop acabada apareixen nous interrogants que s'abordaran en investigacions futures:


7 Bibliografia

Aguillo, Isidro (2001). "Información científica en la web: retos y tareas para los documentalistas del siglo XXI". En: Fuentes, M. E. (dir.). Anuario de biblioteconomía, documentación e información. Barcelona: COBDC, p. 33–50.

Aguillo, Isidro (2005). "Indicadores de contenidos para la web académica iberoamericana". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 15 (desembre). <http://bid.ub.edu/15aguil2.htm>. [Consulta: 14/02/2007].

Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) (2006). Guia dels mitjans de comunicació en català 2006. <http://www.appec.net>. [Consulta: 14/02/2007].

Baeza-Yates, Ricardo (2004). "Excavando la web". El profesional de la Información, vol. 13, nº 1.

Booth, A.; Haines, M. (1993). "Information audit : whose line is it anyway?". Health libraries review, vol. 10.

Cañada, Javier; Marcos, Mari Carmen (2006). "Evaluación de la usabilidad con usuarios". En: Rovira, C.; Codina, L. (dir.). Documentación digital. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra. ISBN: 84-88042-39-6. <http://www.hipertext.net/modulo9/pag9019_print.htm>. [Consulta: 14/02/2007].

Cantos Puig, Carme (2001). "Facilitat d'ús en els webs de biblioteques universitàries: estat de la qüestió". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 7 (desembre). <http://bid.ub.edu/07cantos.htm>. [Consulta: 14/02/2007].

Casaldàliga, N.; Soy, C. (1997). "L'auditoria de la informació com a eina per millorar l'input d'informació dels usuaris en un entorn corporatiu". En: 6es Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona: Societat Catalana de Documentació i Informació: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 23–25 d'octubre, p. 49–63.

Censo de televisiones locales. Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. <http://www.aimc.es>. [Consulta: 14/02/2007].

Codina, Lluís (2004). "Metodología de análisis y evaluación de recursos digitales en línea". En: Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís. Información y documentación digital. Barcelona: UPF. IULA, p. 41–102.

Codina, Lluís; Marcos, Mari-Carmen (2005). "Posicionamiento web: conceptos y herramientas". El profesional de la información, vol. 14, nº 2, p. 84–99. <http://www.mcmarcos.com/secciones/referencias/2005_posicionamiento-epi.htm>.[Consulta: 14/02/2007].

Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2006). "Web semántica". En: Tramullas, Jesús. Tendencias en documentación digital. Gijón: Trea. <http://eprints.rclis.org/archive/00008637/>. [Consulta: 14/02/2007].

Codina, Lluís (2006). "Posicionamiento eb: conceptos y ciclo de vida". En: Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.). Documentación digital. Barcelona: Grupo de Investigación DigiDoc. Instituto Universitario de Lingüística Aplicada, Departamento de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, Universidad Pompeu Fabra. ISBN 84-88042-39-6. <http://www.documentaciondigital.org>. [Consulta: 29/11/2006].

FLFSoft, Inc. HTML validators. <http://www.flfsoft.com/html/html_validators.html>. [Consulta: 14/02/2007].

Franquet i Calvet, Rosa (2006). Assalt a la Xarxa: la batalla decisiva dels mitjans de comunicació on-line en català. Barcelona: Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Gonzalo, Carlos (2006). "Tipología y análisis de enlaces web: aplicación al estudio de los enlaces fraudulentos y de las granjas de enlaces". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 16 (juny). <http://bid.ub.edu/16gonza2.htm>. [Consulta: 14/02/2007].

Gonzalo, Carlos (2004). "La selección de palabras clave para el posicionamiento en buscadores: conceptos y herramientas de estudio".En: Anuario hipertext net (mayo). <http://www.hipertext.net>. [Consulta: 14/02/2007].

Henczel, S. (2001). The iformation audit: a practical guide. München: K.G. Saur.

Kent, Peter (2004). Search engine optimization for dummies. Hoboken: Wiley, 354 p.

Marcos, Mari-Carmen (2004). Interacción en interfaces de recuperación de información: conceptos, metáforas y visualización. Gijón: Trea. ISBN 84-9704-118-6. <http://www.mcmarcos.com/secciones/referencias/2004_interaccion-trea.htm>. [Consulta: 14/02/2007].

Meiert, Jens. UITest.com: Analysis, validators, checks, SEO tools, <http://uitest.com/en/analysis/>. [Consulta: 14/02/2007].

Rodríguez Gairín, Josep Manuel (2001). "Parámetros e indicadores de calidad en la evaluación de una revista electrónica. El caso de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 6 (juny). <http://bid.ub.edu/06gairi2.htm>.

Rovira, Cristòfol; Marcos, Mari-Carmen; Codina, Lluís (2007). "Repositorios de publicaciones digitales de libre acceso en Europa: análisis y valoración de la accesibilidad, posicionamiento web y calidad del código". El profesional de la información, vol. 16, nº 1 (enero-febrero). <http://eprints.rclis.org/archive/00008668/>. [Consulta: 14/02/2007].

Rovira, Cristòfol; Marcos, Mari Carmen (2006). "Metadatos en revistas-e de documentación de libre acceso". El profesional de la información, vol. 15, nº 2 (marzo-abril), p. 136–143.

Saxon-Harrold, S. (1996). "Information audit at Charities Aid Foundation". En: Information management in the voluntary sector. London: Bowker-Saur, 1996.

Sherman, Chris (1999). "The future of web search". Online, vol. 23, nº 3, (May/June), p. 54–61.

Sherman, Chris (2000). "The future revisited: what's new with web search". Online (May). <http://www.onlineinc.com/onlinemag/OL2000/sherman5>. [Consulta: 14/02/2007].

Soy i Aumatell, C. (2004). "L'auditoria de la informació: estat de la qüestió i perspectives de futur". Anuari de biblioteconomia, documentació i informació 2003. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, p. 45–63.

The SEO tool. Set <http://www.webconfs.com/>. [Consulta: 14/02/2007].

Thurow, Shari (2003). Search engine visibility. Indianapolis: New Riders, 297 p.

User experience en español: herramientas para diseñadores y desarrolladores. <http://uxespanol.blogspot.com>. [Consulta: 14/02/2007].

W3C. The W3C QA toolbox - validators, checkers and other tools for webmasters and web developers. <http://www.w3.org/QA/Tools/>. [Consulta: 14/02/2007].

Xarxa de Televisions Locals. <http://www.ctvl.org/>. [Consulta: 14/02/2007].

Yahoo. Validation and checkers <http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/>. [Consulta: 14/02/2007].


Data de recepció: 12/02/2007. Data d'acceptació: 24/03/2007.