BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Número 7, desembre 2001


Memòria de docència i recerca de la Unitat Departamental de Biblioteconomia i Documentació: curs 2000–2001


Sumari

Introducció
Composició de la Unitat
      1.1  Professorat ordinari
      1.2  Professorat a temps complet
      1.3  Professorat a temps parcial
      1.4  Personal d'administració i serveis
      1.5  Concursos de professorat ordinari
Òrgans de govern
      2.1  Direcció de la Unitat Departamental
      2.2  Comissió de la Unitat Departamental
      2.3  Representants a comissions
            2.3.1  Divisió V
            2.3.2  Consell d'Estudis de Biblioteconomia i Documentació
            2.3.3  Consell d'Estudis de Documentació
            2.3.4  Consell d'Estudis de Gestió i Administració Pública
      2.4  Grups de treball
            2.4.1  Anàlisi i llenguatges documentals
            2.4.2  Arxivística
            2.4.3  Bibliografia i Documentació
            2.4.4  Biblioteconomia
            2.4.5  Tecnologies de la informació
Activitat docent
      3.1  Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació
      3.2  Complements de formació
      3.3  Llicenciatura en Documentació
      3.4  Diplomatura en Gestió i Administració Pública
      3.5  Doctorat
Professorat visitant
Recerca
      5.1  Projectes de recerca
      5.2  Innovació docent
Publicacions
Tesis doctorals
      7.1  Membres comissions
Cursos i seminaris
Participació en congressos
10  Assessoraments a institucions, organismes, etc.
11  Altres
      11.1  Participació en comissions i grups de treball externs
      11.2  Treballs editorials
      11.3  Conferències
      11.4  Viatges
      11.5  Desenvolupament de programes informàtics


Introducció

Durant el curs 2000–01, les principals actuacions que s'han dut a terme han estat l'inici del programa de doctorat i la resolució de nou places de professorat ordinari, sense deixar de banda l'atenció a les activitats pròpies de recerca i docència.

Pel que fa a la primera qüestió, s'ha iniciat el programa de doctorat Documents i Sistemes Documentals en l'Entorn Digital, el primer programa especialitzat en Biblioteconomia i Documentació que s'imparteix a Catalunya i que, malgrat el reduït nombre de llicenciats de l'àrea, ha tingut una acceptació notable. Els interessats en aquesta àrea de coneixement poden cursar la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, que té els seus orígens en el títol que atorgava l'Escola de Bibliotecàries fundada el 1915, continuar la seva especialització amb la llicenciatura en Documentació, iniciada per la Universitat de Barcelona el 1998 i, des d'aquest curs, aprofundir en la recerca per mitjà d'aquest programa de doctorat.

D'altra banda, també cal destacar la resolució satisfactòria de nou places de professorat ordinari (sis de titular d'escola universitària i tres de titular d'universitat), que han estat atorgades al professorat de la Unitat Departamental que hi concursava (vegeu l'apartat 1.5). D'aquesta manera, la nostra Unitat Departamental arriba als 12 professors, el nombre mínim per sol·licitar la creació de departament propi.

Finalment, pel que fa a les activitats, cal destacar l'activa col·laboració que ha mantingut el professorat de la Unitat, tant en la coordinació com en la docència dels cursos d'extensió universitària organitzats per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, i en els organitzats per altres universitats o entitats. D'altra banda, el professorat també ha col·laborat activament amb nombrosos grups de treball professionals —catalans, espanyols i internacionals— i en les revistes especialitzades, amb preferència a BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació i Item: revista de biblioteconomia i documentació.


1  Composició de la Unitat

Taula-resum del professorat (les dades corresponen a juny de 2001)

Tipologia Nombre
Ordinari 5 TU
7 TEU
4 TEU (interins)
Temps complet 11 Diputació de Barcelona
3 Associats 8P (24 cr)
Temps parcial 2 Associats 6P (18 cr)
12 Associats 4P (12 cr)
6 Associats 3P (9 cr)

1.1  Professorat ordinari

Titulars d'universitat

Abadal Falgueras, Ernest
Estivill Rius, Assumpció
Rey Martín, Carina
Sebastià Salat, Montserrat
Urbano Salido, Cristóbal


Titulars d'escola universitària

Baró Llambias, Mònica
Comalat Navarra, Maite
Mañà Terré, Teresa
Massísimo Sánchez de Boado, Àngels
Rodríguez Gairín, Josep Manuel
Rubió Rodón, Anna


Titulars d'escola universitària (interins)

Gascón García, Jesús
Jornet Benito, Núria
Rodríguez Parada, Concepción
Sulé Duesa, Andreu


1.2  Professorat a temps complet

Diputació de Barcelona i professorat associat de la UB

Anglès Guerri, Rafael
Bosch Pou, Mercè
Elvira Silleras, Maria
Espelt Busquets, Constança
Martínez-Carner Ascaso, Pilar
Mayol Fernández, M. Carme
Miralpeix Ballús, Concepció
Pons Serra, Amadeu
Reyes Camps, Lourdes
Seguí Palou, Rosa
Vela González, Nora


Associat 8P (24 crèdits)

Burguillos Martínez, Ferran
Ribera Turró, Mireia
Rius Bou, Àngels


1.3  Professorat a temps parcial

Associat 6P (18 crèdits)

Keefer, Alice Caroline
Novella Sánchez, Roser


Associat 4P (12 crèdits)

Andreu Daufí, Jordi
Balagué Mola, Núria
Campos González, Isabel
Casadellà Saladas, Jordi
Centelles Velilla, Miquel
Omella Claparols, Ester
Rovira Fernández, Anna
Salse Rovira, Marina
Serra Serra, Jordi
Somoza Fernández, Marta
Soy Aumatell, Cristina
Térmens Graells, Miquel
Turiel Diez, Josep Melquíades


Associat 3P (9 crèdits)

Argudo Plans, Sílvia
Boada Abad, Albert
Casaldàliga Rojas, Núria
Font Sentias, Josep
Muxach Riubrogent, Santiago
Plaza Navas, Miquel Àngel

També s'ha comptat amb la participació de Glòria Pérez Salmerón, que ha substituït la professora Núria Balagué Mola per malaltia.


1.4  Personal d'administració i serveis

Francés Aznar, Enrique


1.5  Concursos de professorat ordinari

En el període comprès entre març i maig de 2001, s'han resolt les nou places de professorat ordinari que s'havien convocat l'any 2000.

El professorat que ha guanyat les places és: Carina Rey, Montserrat Sebastià i Cristóbal Urbano (TU); Mònica Baró, Miquel Centelles, Maite Comalat, Àngels Massísimo, Josep Manuel Rodríguez Gairín i Anna Rubió (TEU).


2  Òrgans de govern

2.1  Direcció de la Unitat Departamental

Delegat: Ernest Abadal Falgueras
Adjunta al delegat: Mònica Baró Llambias


2.2  Comissió de la Unitat Departamental

Professorat ordinari

Abadal Falgueras, Ernest
Baró Llambias, Mònica
Centelles Velilla, Miquel
Comalat Navarra, Maite
Estivill Rius, Assumpció
Gascón García, Jesús
Jornet Benito, Núria
Mañà Terré, Teresa
Massísimo Sánchez de Boado, Àngels
Rey Martín, Carina
Rodríguez Gairín, Josep Manuel
Rodríguez Parada, Concepción
Rubió Rodón, Anna
Sebastià Salat, Montserrat
Sulé Duesa, Andreu
Urbano Salido, Cristóbal


Professorat a temps complet

Elvira Silleras, Maria
Espelt Busquets, Constança
Martínez-Carner Ascaso, Pilar
Pons Serra, Amadeu
Reyes Camps, Lourdes
Rius Bou, Àngels
Seguí Palou, Rosa


Professorat associat a temps parcial

Andreu Daufí, Jordi
Keefer, Alice Caroline


Personal d'administració i serveis

Francés Aznar, Enrique


Alumnat

Miquel Fageda, Guifré (Llicenciatura) Pérez Comamala, Anna (Diplomatura)


2.3  Representants a comissions

2.3.1 Divisió V

Comissió de Biblioteca Mònica Baró Llambias
Comissió Econòmica Ernest Abadal Falgueras
Comissió de Doctorat Ernest Abadal Falgueras
Comissió d'Informàtica Josep Manuel Rodríguez Gairín
Comissió de Postgraus Rosa Seguí Palou
Comissió de Professorat   Ernest Abadal Falgueras
Comissió de Recerca Montserrat Sebastià Salat
Consell de Divisió Ernest Abadal Falgueras

2.3.2  Consell d'Estudis de Biblioteconomia i Documentació

Maite Comalat (Biblioteconomia)
Maria Elvira (Arxivística)
Jesús Gascón (Anàlisi Documental)
Núria Jornet (Tècniques Historiogràfiques)
Lourdes Reyes (Pràcticum)
Concepción Rodríguez (Documentació)
Marina Salse (Tecnologies de la Informació)
Rosa Seguí (Anàlisi Documental)
Andreu Sulé (Tecnologies de la Informació)
Cristóbal Urbano (Bibliografia)


2.3.3  Consell d'Estudis de Documentació

Mercè Bosch
Constança Espelt
Àngels Massísimo
Josep Manuel Rodríguez


2.3.4  Consell d'Estudis de Gestió i Administració Pública

Ferran Burguillos


2.4  Grups de treball

Els grups de treball són òrgans formats pel professorat que imparteix una mateixa matèria i tenen com a objectiu coordinar totes les qüestions relatives a la programació docent (continguts, metodologia, avaluació, etc. de les assignatures de la seva matèria). La Comissió de la Unitat Departamental i les comissions acadèmiques de la Facultat donen una consideració preferent a la seva opinió i als seus dictàmens.


2.4.1  Anàlisi i llenguatges documentals

Membres: Ferran Burguillos, Maite Comalat, Assumpció Estivill, Jesús Gascón (coordinador), Alice Keefer, Pilar Martínez, Concepció Miralpeix, Roser Novella, Miquel Àngel Plaza, Àngels Rius, Rosa Seguí, Andreu Sulé.

Activitats: El 15 de novembre de 2000 va tenir lloc una reunió del professorat d'assignatures troncals de catalogació descriptiva (Introducció a la Catalogació, Catalogació Descriptiva), per valorar els canvis introduïts en els programes durant el curs anterior. Es van detectar alguns encavalcaments i algunes mancances de continguts, i es van acordar els continguts bàsics de cada assignatura per garantir la continuïtat sense problemes entre totes dues assignatures. Igualment, es va acordar que en les dues assignatures s'han de treballar altres documents a banda de monografies impreses i que la normativa catalogràfica que s'ha d'utilitzar és la segona edició de les Regles angloamericanes de catalogació (revisió de 1998), amb les esmenes que es puguin introduir més endavant. Aquestes Regles s'han d'aplicar en el segon nivell, amb el qual s'han de donar els exemples i els exercicis de qualsevol assignatura on es vegi un registre catalogràfic. També es va discutir sobre la conveniència d'explicar altres estàndards.

Queden pendents per a l'any vinent tasques com l'estudi de la redistribució dels continguts de les assignatures de catalogació, comentada en diverses reunions, les guies de programació o la presa d'acords (o la recuperació d'acords presos fa anys) referits als estàndards de catalogació que s'apliquen a les classes.

Al llarg de l'any, el coordinador del grup ha estat qui l'ha representat en les reunions de la Comissió Acadèmica i del Consell d'Estudis de Biblioteconomia i Documentació.


2.4.2  Arxivística

Membres: Jordi Andreu, Rafael Anglès, Mònica Baró, Isabel Campos, Maria Elvira, Núria Jornet, Anna Rubió (coordinadora), Jordi Serra.

Activitats: Revisió i modificació de l'itinerari curricular d'Arxivística dins el Pla d'estudis; revisió dels programes de les assignatures d'Arxivística; revisió de les assignatures optatives d'Arxivística que s'ofereixen actualment, i proposta de noves optatives. També s'han fet tasques de preparació del Vocabulari d'Arxivística, que publicarà el Servei de Llengua Catalana.


2.4.3  Bibliografia i Documentació

Membres: Mercè Bosch (coordinadora), Jordi Casadellà, Núria Casaldàliga, Miquel Centelles, Roser Novella, Amadeu Pons, Àngels Rius, Josep Manuel Rodríguez, Marta Somoza, Cristina Soy, Josep Turiel, Cristóbal Urbano, Leonor Vela.

Activitats: El grup de treball de Bibliografia i Documentació ha tractat i discutit els temes proposats per les comissions acadèmiques de Diplomatura i de Llicenciatura. S'han discutit les propostes de modificació de l'itinerari curricular de la diplomatura, s'han fet propostes de revisió i actualització d'assignatures optatives i de lliure elecció i s'ha iniciat el treball d'elaboració del Pla docent i de les guies de programació.


2.4.4  Biblioteconomia

Membres: Núria Balagué, Maite Comalat (coordinadora), Teresa Mañà, Àngels Massísimo, Carme Mayol, Ester Omella, Carina Rey, Lourdes Reyes, Àngels Rius, Concepción Rodríguez, Anna Rovira.

Activitats: Durant el curs 2000–01, els membres del grup de treball han col·laborat en la revisió i la modificació dels continguts -si s'ha cregut convenient- de totes les assignatures de l'àrea per garantir la coherència entre els programes de les obligatòries i els de les optatives; també han col·laborat en la proposta, a demanda de la Comissió Acadèmica, de dues noves optatives, Gestió i Desenvolupament de Col·leccions -que ja constava en el catàleg d'optatives- i Difusió i Promoció de les Unitats d'Informació (4,5 cr.), i en l'anàlisi i la modificació dels plans docents de les assignatures de l'àrea per fer una proposta única per a cada assignatura pel que fa als objectius, els continguts, la metodologia i l'avaluació.


2.4.5  Tecnologies de la informació

Membres: Ernest Abadal, Albert Boada, Alice Keefer, Santiago Muxach, Mireia Ribera, Josep M. Rodríguez, Marina Salse, Montserrat Sebastià, Andreu Sulé (coordinador), Miquel Térmens.

Activitats: Es disposa d'una pàgina web pròpia del grup de treball dins la Intranet del Departament (http://www.ub.edu/udbd/grups_treball/tecnol/). A la reunió de 16 de gener de 2001, es va acordar dividir el grup en tres subgrups de treball. Cada subgrup ajunta les assignatures i el professorat que tenen una relació temàtica més gran. El primer subgrup (Hardware) el coordina la professora Mireia Ribera; el segon (Software), el professor Andreu Sulé, i el tercer (Edició Electrònica), el professor Josep Manuel Rodríguez. Cada coordinador s'encarrega de coordinar els programes de les assignatures del seu subgrup per evitar possibles duplicitats o desconnexions entre continguts afins. Aquesta tasca de coordinació ha de quedar reflectida en les guies de programació de cada assignatura, on n'ha de constar el contingut de la manera més detallada possible.

A la reunió de 9 de març de 2001 es va acordar el catàleg d'assignatures optatives que, com a grup de treball, recomanem que la Comissió Acadèmica de Diplomatura programi per al curs vinent. Arran d'aquest acord, el grup ha elaborat el pla docent de les optatives que no estan programades actualment.

En aquest moment el grup treballa en l'elaboració de les guies de programació de les assignatures i en la revisió dels seus plans docents amb vista a la propera publicació de la Guia de l'estudiant.


3  Activitat docent

3.1  Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació

Assignatura Professorat Grup Alumnes
Accés al document i literatura grisa Bosch Pou, Mercè M0 31
Accés al document i literatura grisa Turiel Diez, Josep Melquíades T0 16
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges documentals Burguillos Martínez, Ferran M1 63
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges documentals Comalat Navarra, Maite M2 42
Anàlisi de contingut i fonaments dels llenguatges documentals Burguillos Martínez, Ferran T0 69
Anàlisi de fons arxivístics Elvira Silleras, Maria M1 63
Anàlisi de fons arxivístics Elvira Silleras, Maria M2 41
Anàlisi de fons arxivístics Andreu Daufí, Jordi T0 58
Arxius de l'administració i l'empresa Elvira Silleras, Maria M0 32
Automatització d'arxius Serra Serra, Jordi T0 39
Automatització d'unitats d'informació Salse Rovira, Marina M1 60
Automatització d'unitats d'informació Sulé Duesa, Andreu M2 59
Automatització d'unitats d'informació Argudo, Sílvia; Boada, Albert T0 73
Bibliografia general i sistemàtica Vela González, Leonor M1 56
Bibliografia general i sistemàtica Vela González, Leonor M2 45
Bibliografia general i sistemàtica Urbano Salido, Cristóbal T0 71
Biblioteques de recerca Rodríguez Parada, Concepción M1 53
Biblioteques de recerca Rodríguez Parada, Concepción M2 57
Biblioteques de recerca Rovira Fernández, Anna T1 39
Biblioteques de recerca Omella Claparols, Ester T2 52
Biblioteques i llibres per a infants Mañà Terré, Teresa M0 62
Biblioteques i llibres per a infants Baró, Mònica; Mañà, Teresa T0 33
Biblioteques públiques Reyes Camps, Lourdes M1 46
Biblioteques públiques Reyes Camps, Lourdes M2 53
Biblioteques públiques Omella Claparols, Ester T1 42
Biblioteques públiques Mayol Fernández, Carme T2 43
Catalogació descriptiva Miralpeix Ballús, Concepció M1 50
Catalogació descriptiva Martínez Ascaso, Pilar M2 68
Catalogació descriptiva Miralpeix Ballús, Concepció T0 57
Classificació i indexació Seguí Palou, Rosa M1 58
Classificació i indexació Gascón García, Jesús M2 45
Classificació i indexació Seguí Palou, Rosa T0 76
Classificació i indexació en Ciències Socials Seguí Palou, Rosa M0 14
Estudis i formació d'usuaris Comalat Navarra, Maite M0 12
Estudis i formació d'usuaris Comalat Navarra, Maite T0 27
Fonts d'informació en Ciència i Tecnologia Casadellà Saladas, Jordi M0 24
Fonts d'informació en Ciència i Tecnologia Casadellà Saladas, Jordi T0 32
Fonts d'informació en Ciències Socials Casaldàliga Rojas, Núria M0 35
Fonts d'informació en Ciències Socials Centelles Velilla, Miquel T0 15
Fonts i serveis d'informació Vela González, Leonor M1 56
Fonts i serveis d'informació Pons Serra, Amadeu M2 45
Fonts i serveis d'informació Turiel Diez, Josep Melquíades T1 39
Fonts i serveis d'informació Pons Serra, Amadeu T2 42
Història de la producció documental Baró Llambias, Mònica M1 44
Història de la producció documental Baró Llambias, Mònica M2 51
Història de la producció documental Baró Llambias, Mònica T1 53
Història de la producció documental Baró, Mònica i Gascón, Jesús T2 45
Indústries de la cultura Font Sentias, Josep M0 50
Indústries de la cultura Font Sentias, Josep T0 47
Informació a l'empresa Soy Aumatell, Cristina M0 23
Informació i documentació científica Bosch Pou, Mercè M1 56
Informació i documentació científica Bosch Pou, Mercè M2 45
Informació i documentació científica Somoza Fernández, Marta T0 63
Introducció a l'ús dels ordinadors i Internet Burguillos Martínez, Ferran M0 44
Introducció a l'ús dels ordinadors i Internet Somoza Fernández, Marta T1 26
Introducció a l'ús dels ordinadors i Internet Novella Sánchez, Roser T2 28
Introducció a la catalogació Martínez Ascaso, Pilar M1 52
Introducció a la catalogació Martínez Ascaso, Pilar M2 57
Introducció a la catalogació Plaza, Miquel Àngel; Rovira, Anna T1 47
Introducció a la catalogació Plaza Navas, Miquel Àngel T2 52
Introducció a la documentació Rius Bou, Àngels M1 47
Introducció a la documentació Rius, Àngels; Rodríguez, Concepción M2 48
Introducció a la documentació Novella Sánchez, Roser T1 54
Introducció a la documentació Rius Bou, Àngels T2 43
Material no-llibre Miralpeix Ballús, Concepció M0
Metodologia del treball científic Rius Bou, Àngels M0 42
Metodologia del treball científic Rius Bou, Àngels T0 36
Organització d'arxius Jornet Benito, Núria M1 52
Organització d'arxius Rubió Rodon, Anna M2 50
Organització d'arxius Jornet Benito, Núria T1 48
Organització d'arxius Rubió Rodon, Anna T2 47
Organització de catàlegs en línia Gascón García, Jesús M1 59
Organització de catàlegs en línia Sulé Duesa, Andreu M2 53
Organització de catàlegs en línia Novella Sánchez, Roser T0 87
Pràcticum Elvira, Maria; Rey, Carina; Reyes, Lourdes A1 30
Pràcticum Mañà, Teresa; Rodríguez, Concepción; Sebastià, Montserrat; Sulé, Andreu A2 68
Preservació i conservació Anglès Guerri, Rafael M1 29
Preservació i conservació Anglès Guerri, Rafael M2 30
Preservació i conservació Anglès Guerri, Rafael T1 37
Preservació i conservació Anglès Guerri, Rafael T2 18
Publicacions en sèrie Keefer, Alice M0 6
Publicacions en sèrie Keefer, Alice T0 20
Recursos i serveis en unitats d'informació Massísimo, Àngels M1 46
Recursos i serveis en unitats d'informació Rodríguez Parada, Concepción M2 53
Recursos i serveis en unitats d'informació Rey Martín, Carina T0 40
Recursos tecnològics en unitats d'informació Ribera, Mireia; Salse, Marina M1 46
Recursos tecnològics en unitats d'informació Ribera Turró, Mireia M2 53
Recursos tecnològics en unitats d'informació Ribera Turró, Mireia T1 40
Recursos tecnològics en unitats d'informació Argudo Plans, Sílvia T2 45
Serveis especials Mayol Fernández, Carme M0 38
Serveis especials Mayol Fernández, Carme T0 18
Tècniques d'edició Ribera Turró, Mireia M0 39
Tècniques d'edició Térmens Graells, Miquel T1 40
Tècniques d'edició Térmens Graells, Miquel T2 28
Tècniques d'enquadernació Anglès Guerri, Rafael T1 26
Tècniques historiogràfiques de la investigació documental Rubió Rodon, Anna M1 44
Tècniques historiogràfiques de la investigació documental Jornet Benito, Núria M2 48
Tècniques historiogràfiques de la investigació documental Rubió Rodon, Anna T1 44
Tècniques historiogràfiques de la investigació documental Jornet Benito, Núria T2 50
Tractament de la imatge Keefer, Alice M0 40
Tractament de la imatge Keefer, Alice T2 42
Tractament de la imatge Muxach Riubrogent, Santiago T1 19

3.2  Complements de formació

Assignatura Professorat Grup Alumnes
CF en Biblioteconomia Massísimo, Àngels T1 29
CF en Anàlisi documental Gascón García, Jesús T1 29
CF en Arxivística Campos González, Isabel T1 25
CF en Bibliografia i fonts d'informació Casaldàliga Rojas, Núria T1 24
CF en Bibliografia i fonts d'informació Urbano Salido, Cristóbal T1 24
CF en Documentació general Bosch Pou, Mercè T1 26
CF en Llenguatges documentals Burguillos Martínez, Ferran T1 27
CF en Tecnologies de la informació Sulé Duesa, Andreu T1 24

3.3  Llicenciatura en Documentació

Assignatura Professorat Grup Alumnes
Administració de bases de dades Abadal Falgueras, Ernest T1 81
Administració d'unitats d'informació Balagué Mola, Núria T1 71
Edició electrònica Rodríguez Gairín, Josep Manuel T1 30
Edició electrònica Rodríguez Gairín, Josep Manuel T2 28
Fonts d'informació econòmica i empresarial Soy Aumatell, Cristina T1 18
Fonts d'informació en Ciències de la Salut Rodríguez Gairín, Josep Manuel T1 31
Gestió de recursos informatius Campos González, Isabel T1 54
Màrqueting i qualitat Rey Martín, Carina T1 33
Organització i avaluació de processos tècnics Massísimo Sánchez de Boado, Àngels T1 30
Planificació i avaluació de sistemes d'informació i documentació Balagué, Núria; Rey, Carina T1 67
Polítiques d'informació Mayol Fernández, Carme T1 30
Pràctiques Espelt, Constança; Reyes, Lourdes T1 14
Programació per al web Muxach Riubrogent, Santiago T1 27
Recursos i serveis de referència especialitzats Centelles Velilla, Miquel T1 70
Representació del coneixement i llenguatges documentals Espelt Busquets, Constança T1 48
Sistemes avançats d'emmagatzematge i recuperació de la informació Sebastià Salat, Montserrat T1 55
Sistemes de gestió de la gocumentació administrativa Andreu Daufí, Jordi T1 32
Tècniques d'indexació i resum en documentació científica Sebastià Salat, Montserrat T1 41
Tècniques d'indexació i resum en documentació científica Sebastià Salat, Montserrat T2 38
Tècniques documentals aplicades a la investigació Abadal, Ernest; Massísimo, Àngels; Rey, Carina T1 54
Tractament i gestió de col·leccions especials Estivill Rius, Assumpció T1 14
Unitats d'informació en un entorn municipal Reyes Camps, Lourdes T1 33

3.4  Diplomatura en Gestió i Administració Pública

Assignatura Professorat Grup Alumnes
Informació i documentació administrativa Burguillos Martínez, Ferran T1 250
Informació i documentació administrativa Serra Serra, Jordi T1 250

3.5  Doctorat

Assignatura Professorat Alumnes
L'anàlisi de citacions en la gestió de col·leccions Urbano Salido, Cristóbal 9
Bibliografia catalana Vela González, Leonor 4
Ecologia de la informació Sebastià Salat, Montserrat 13
Organització dels recursos electrònics Estivill Rius, Assumpció 14
Recerca en Biblioteconomia i Documentació Abadal Falgueras, Ernest 14

4  Professorat visitant

Jacques Corleta Schreiber
Universidade de Santa Cruz do Sul (Brasil)

Programa de Cooperación Interuniversitaria AL.E./2001
12 de març - 1 d'abril de 2001
Tutor: Ernest Abadal


5 Recerca

5.1 Projectes de recerca

Ars Magna: projecte per a l'establiment dels paràmetres òptims per al disseny i l'avaluació de tutorials en l'àrea de Biblioteconomia i Documentació

2000–2001
Montserrat Sebastià (coordinadora), Mercè Bosch, Maite Comalat, Constança Espelt, Pilar Martínez i Rosa Seguí.
Divisió V. Universitat de Barcelona (II Convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca educativa i de documentació)

Ars Magna, com a projecte de recerca i com a grup de treball, es proposa estudiar (localitzar, identificar, analitzar i avaluar) els tutorials que donen suport a l'aprenentatge actiu, des de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), en dos grans àmbits temàtics i interdisciplinaris de l'àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació: l'organització i la representació del coneixement i els sistemes d'accés i de recuperació de la informació. La recerca avaluadora dels tutorials desenvolupa un model d'avaluació de qualitat basat en els indicadors òptims que caracteritzen cada una de les tipologies de tutorials per, posteriorment, afrontar el disseny de prototipus ràpids.


Desenvolupament d'una aplicació informàtica per a la gestió del servei d'adquisicions de la Biblioteca de la Universidad de Cantabria

2000
Josep Manuel Rodríguez Gairín
Biblioteca de la Universidad de Cantabria

Consisteix a dissenyar els processos involucrats en la gestió del servei d'adquisicions d'una biblioteca universitària pel que fa a la gestió de comandes, tramitació, reclamacions, gestió pressupostària departamental amb subdivisions en diferents comptes, estadístiques, tancament de l'exercici, etc. Prenent com a base aquests processos s'elabora una aplicació informàtica gestionable completament per mitjà de la web que correlacioni les diferents entitats involucrades. Durant l'any 2000, el programa ha estat en ple funcionament: s'han gestionat més de 14.000 comandes, s'han desenvolupat els mòduls d'estadístiques, reclamacions i tancament de l'exercici i s'han seguit i resolt petites incidències de funcionament.


Disseny d'un sistema de recuperació de contingut per a una enciclopèdia en línia

2000
Constança Espelt, Mònica Bechini, Jesús Gascón
Salvat Editores, S.A.

El projecte preveu l'avaluació dels sistema de classificació aplicat a la base de dades actual, l'elaboració dels requeriments tècnics de la interfície de consulta i el desenvolupament de tres eines complementàries adequades al nou entorn de cerca: el nou sistema de categories, el llistat de descriptors geogràfics i el de descriptors cronològics.


Implantació de la base de dades corporativa del Grupo Godó

2000–2001
Ernest Abadal, Ferran Burguillos, Andreu Sulé, Mònica Bechini
La Vanguardia Ediciones

La primera fase d'aquest projecte consistia a dissenyar el sistema d'informació del Grupo Godó (v. Disseny i creació de la base de dades documental del Grupo Godó), una base de dades corporativa que conté els documents textuals, gràfics, sonors i audiovisuals que produeixen els mitjans de comunicació del Grupo. En la fase actual, s'han validat l'estructura i el funcionament de l'aplicació informàtica per ajustar-la al disseny teòric, s'ha supervisat el sistema de traspàs de les dades del sistema antic al sistema nou, s'ha preparat el projecte d'implantació i s'han elaborat els manuals dels diferents perfils d'usuari.


Granollers en Xarxa

2000
Ernest Abadal, Jesús Gascón
Ajuntament de Granollers

Consisteix a organitzar i informatitzar els fons documentals que pertanyen a diverses entitats de Granollers. S'ha elaborat un projecte global que permeti organitzar els fons, elaborar un catàleg informatitzat amb un programa de recuperació de la informació, i que en faciliti la consulta per mitjà del web. A part, la investigació també inclou la supervisió d'una fase pilot que s'inicia amb cinc entitats i que ha de donar com a resultat un prototip de la base de dades.


Recursos web i metadades

2000–2001
Assumpció Estivill, Jesús Gascón, Concepció Miralpeix, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Cristóbal Urbano
Divisió V. Universitat de Barcelona (II Convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca educativa i de documentació)

La identificació, la recuperació i la selecció de recursos web des d'Internet no són encara gaire fàcils per a l'usuari final. La manca d'organització general de la web, així com la poca normalització dels llocs web, dificulten la recuperació dels recursos que inclouen. En els darrers anys s'han desenvolupat diversos sistemes de metadades per facilitar la recuperació dels recursos digitals. El Dublin Core (DC), per exemple, és un sistema de metadades que s'aplica a la descripció de recursos web per facilitar-ne la recuperació a la mateixa xarxa. El projecte Recursos web i metadades té dos objectius principals: provar l'eficàcia del DC en la identificació i la recuperació de pàgines web d'un web universitari i mostrar fins a quin punt l'addició d'una classificació arxivística als elements definits pel DC poden millorar la cerca, la identificació i la recuperació d'aquestes pàgines. Com a objectius complementaris, el projecte també es proposa desenvolupar un formulari que faciliti l'assignació de metadades als recursos i elaborar unes directrius i uns procediments que assegurin l'assignació uniforme de les metadades.


5.2  Projectes d'innovació docent

FIDOX: docència de fonts d'informació en xarxa

1999–2000
Jordi Casadellà, Josep M. Rodríguez Gairín, Amadeu Pons, Cristóbal Urbano
GAIU Codi d'identificació: 9/V/MM-Ei/03/CASA

L'objectiu principal d'aquest projecte és augmentar la qualitat docent de les assignatures dels ensenyaments de Biblioteconomia i Documentació i de Documentació relacionades amb les fonts d'informació. Es pretén que l'alumnat millori la recepció i l'assimilació dels continguts i que augmenti la seva participació i interactivitat en les sessions acadèmiques.

L'objectiu concret és elaborar un recull selectiu, permanentment actualitzat, de fonts d'informació disponibles en qualsevol suport i de tots els camps temàtics. Cada font s'hauria d'acompanyar d'un aparell descriptiu i crític, de facsímils i de consultes resoltes. Les fases del projecte són les següents: la identificació de les fonts que s'han de treballar; l'elaboració d'una base de dades i d'un model de pàgina web; el manteniment de la base de dades; l'escaneig de pàgines i el recull d'enllaços.

Durant el curs 2000–01 s'han dut a terme una sèrie d'activitats prèvies a la implementació de la base de dades que permetran consultar dades de suport a la docència de fonts d'informació. D'una banda, s'han avaluat les possibilitats d'adquirir programari disponible en el mercat que sigui adient per als nostres objectius, tenint en compte quin tipus d'informació s'ha de gestionar. S'han determinat tant la tipologia de les fonts que s'han d'incorporar per fer-ne una anàlisi com els camps de cerca i de descripció.

S'ha adquirit el material informàtic necessari per dur a terme el projecte. Això s'ha traduït en la instal·lació d'una nova connexió a Internet a la zona de control de les aules d'informàtica i en la compra d'un nou servidor i del programari de base de dades FileMaker Pro 5.0 unlimited, que permet publicar a Internet bases de dades de manera molt ràpida i potent.

S'han fet unes proves de publicació a Internet d'una base de dades provisional per adaptar la sortida d'informació a la norma ISO 690. Paral·lelament s'ha recollit informació de les fonts que, en la fase final del projecte, s'han d'introduir a la base de dades per poder-les consultar.


Projecte Facsímil

1999–2000
Mònica Baró, Núria Jornet i Anna Rubió
GAIU, Biblioteca de la UB

Elaboració d'una base de dades d'imatges relacionades amb els documents i els diversos aspectes de la seva producció al llarg de la història. El treball té com a objectiu complementar els continguts teòrics de les assignatures Història de la producció documental i Tècniques historiogràfiques de la investigació documental. El projecte s'ha articulat en quatre fases: 1. disseny i creació de la base de dades, 2. procés de selecció i digitalització de les imatges, 3. procés de confecció dels registres i 4. elaboració de la interfície de consulta des del web de la Biblioteca de la UB. En el darrer trimestre de 2000 s'ha treballat en la indexació de les imatges i en la selecció del sistema de consulta.


Vídeos educatius

2000
Lourdes Reyes
Diputació de Barcelona, GAIU

Es tracta d'una col·lecció de vídeos, pensats per ser usats a les aules, sobre diferents aspectes de la professió. L'elaboració de cadascun dels vídeos compta sempre amb la col·laboració del món professional, a partir del qual es copsen situacions i serveis que poden ser mostres il·lustratives del funcionament de la teoria apresa a les aules. La durada de les cintes no supera els vint minuts, ja que no es tracta de crear sessions teòriques en format audiovisual, sinó de mostrar com és la realitat en un discurs suggeridor que permeti una lectura oberta. La periodicitat de l'aparició de títols és anual. Fins al moment s'han publicat tres títols (El bibliobús: la teva biblioteca, La biblioteca: un espai per a la cultura i La biblioteca pública: un servei per a tothom). En els propers mesos es publicarà el quart, La documentació a l'empresa, i durant el curs 2001–02 se'n publicaran dos més, un sobre biblioteques universitàries i un altre sobre formació d'usuaris a les biblioteques públiques.


6  Publicacions

Unitat Departamental de Biblioteconomia i Documentació [en línia]. Barcelona: la Unitat, 2000 . Última actualització: febrer 2001. <http://www.ub.edu/udbd> [Consulta: 10/06/2001]


Abadal Falgueras, Ernest

Abadal, Ernest. Sistemas y servicios de información digital. Gijón: Trea; Barcelona: Edicions de la UB, 2001. 147 p. ISBN 84-95178-98-2.

Estivill, Assumpció; Abadal, Ernest. "Acceso a los recursos web gratuitos desde las bibliotecas". El profesional de la información, vol. 9, nº 11 (noviembre 2000), p. 4-20.


Andreu Daufí, Jordi

Andreu, Jordi; Campos, Isabel; Canela, Montserrat; Serra, Jordi. “Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l'experiència”. Ítem, núm. 26 (gener-juny 2000).


Balagué Mola, Núria

Balagué Mola, Núria. “La aplicación de la norma ISO 9002 en el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona”. En: Jornadas Españolas de Documentación (7es: 2000: Bilbao). La gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales de la información. Bilbao: FESABID, 2000, p. 517–527.

Baró Llambias, Mònica

Mañà, Teresa; Baró, Mònica. Exploradors de biblioteques: material per a la formació d'usuaris. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2000. [3 carpetes]

Baró, Mònica. “La formazione dei bibliotecari scolastici in Spagna”. En: Senzaconfini: Formazione e azione educativa del bibliotecario scolastico. Padova: Università degli Studi, 2000, p. 35–46.

Baró, Mònica. “De l'escriptura manual a la impressió [en línia]: instruments i materials per a la fixació de textos i imatges en suports documentals”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (desembre 2000). <http://bid.ub.edu/05baro.htm> [Consulta: 09/03/2001].

Baró, Mònica. “La biblioteca escolar en España en los años 90: un enfermo con buena salud”. En: Master Europeo per la Formazione del bibliotecario scolastico. Parte II. Padova: CLEUP, 2001, p. 112–134.


Boada Abad, Albert

Boada, Albert; Ramírez, C. “La gestión de la información en la Universitat Oberta de Catalunya: la gestión del proceso de encargo y realización de materiales didácticos”. En: Jornadas Españolas de Documentación (7es: 2000: Bilbao). La gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales de la información. Bilbao: FESABID, 2000, p. 21–28.


Bosch Pou, Mercè

Bosch Pou, Mercè; Seguí Palou, M. Rosa “Productos multimedia aplicados al aprendizaje de las técnicas de recuperación en bases de datos: Sirio y Hot copy searching Dialog tutorial”. En: Congreso ISKO-España (5è: 2001: Alcalá de Henares). La representación y organización del conocimiento [CD-ROM]: metodologías, modelos y aplicaciones: actas del V Congreso ISKO-España: 25-27 de abril de 2001, Alcalá de Henares (Madrid). Editades per: Ana Extremeño Placer. Alcalá de Henares: Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento, Capítulo Español: Facultad de Documentación, Universidad de Alcalá, 2001. (O[r]ganización del conocimiento en sistemas de información y documentación; 5). ISBN 84-8138-435-6.


Burguillos Martínez, Ferran

Bechini, Mònica; Burguillos, Ferran; Díaz, Albert. “Confección de categorías y recuperación de la información en Internet”. En: Congreso ISKO-España (5è: 2001: Alcalá de Henares). La representación y organización del conocimiento [CD-ROM]: metodologías, modelos y aplicaciones: actas del V Congreso ISKO-España: 25-27 de abril de 2001, Alcalá de Henares (Madrid). Editadas por: Ana Extremeño Placer. Alcalá de Henares: Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento, Capítulo Español: Facultad de Documentación, Universidad de Alcalá, 2001. [p.404-414]. (O[r]ganización del conocimiento en sistemas de información y documentación; 5). ISBN 84-8138-435-6.


Campos González, Isabel

Andreu, Jordi; Campos, Isabel; Canela, Montserrat; Serra, Jordi. “Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l'experiència”. Item, núm. 26 (gener-juny 2000).

Domingo, Joan; Serra, Jordi; Canela, Montserrat; Campos, Isabel. “Archiwa i rejestry administracyjne w sieci informatycznej Generalitat Katalonii na przykladzie Archiwum Departamentu Kultury”. Archiwista Polski, nr 4 (2000).


Centelles Velilla, Miquel

Centelles Velilla, Miquel. “Els programes de Fonts i serveis d'informació a les escoles nord-americanes de Biblioteconomia i Documentació” = “Los programas de Fuentes y servicios de información en las escuelas norteamericanas de Biblioteconomía y Documentación [en línia]”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (des. 2000). <http://bid.ub.edu/05cente1.htm> i <http://bid.ub.edu/05cente2.htm> [Consulta: 15/01/2001].


Comalat Navarra, Maite

Comalat, Maite; Reyes, Lourdes. Els serveis bibliotecaris a zones rurals: una proposta d'actuació viable. [Barcelona]: Diputació de Barcelona, 2000. 229 p. (Documents de treball per a la biblioteca pública; 1). ISBN 84-7794-728-7.

Comalat, Maite; Reyes, Lourdes. “Al voltant del servei bibliotecari a zones rurals: tres oportunitats de canvi”. Item, núm. 27 (juliol-desembre 2000), p. 65-74.

Comalat, Maite; Serra, Olga. “La contractació de serveis externs: un recurs imprescindible per a les biblioteques escolars”. Item, núm. 28 (gener-juny 2001).


Elvira Silleras, Maria

Elvira, Maria. Cartas de Ramón Vila a Víctor Balaguer durante la Guerra Grande de Cuba (1871–1879). Bellaterra, 2001. Treball de recerca presentat en el programa de doctorat Història Comparada Social, Política i Cultural, de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per Joan Serrallonga.


Estivill Rius, Assumpció

Estivill, Assumpció. “Informe de la 66a IFLA General Conference (Jerusalem, agost de 2000) [en línia]”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (des. 2000). <http://bid.ub.edu/05estiv.htm> [Consulta: 23/02/2001].

Estivill, Assumpció; Abadal, Ernest. “Acceso a los recursos web gratuitos desde las bibliotecas”. El profesional de la información, vol. 9, nº 11 (noviembre 2000), p. 4-20.

IFLA. Guidelines for authority records and references. 2nd ed. rev. by the IFLA Working Group on Gare Revision. München: K.G. Saur, 2001. ISBN 3-598-11504-0. (Membre del grup de treball responsable del text.)


Gascón García, Jesús

Gascón, Jesús; Pons, Amadeu. “Llista de novetats”. Item, núm. 26 (gener-juny 2000), núm. 27 (juliol-desembre 2000).


Jornet Benito, Núria

Jornet, Núria “Notaris i pràctica notarial a la Vilanova medieval i moderna. Una aproximació històrica”. Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, núm. XVIII (2000), p. 223–247.

Jornet, Núria; Rubió, Anna. "La docència en arxivística a la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona". BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (des. 2000) <http://bid.ub.edu/05jorne1.htm> [Consulta: 03/03/2001].

Jornet, Núria; Rubió, Anna. "Informe sobre la V Jornada d'Estudi i Debat: 'Fons privats en arxius públics' (Barcelona, 30 de maig de 2000)". BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (desembre 2000). <http://bid.ub.edu/05jorne2.htm> [Consulta: 03/03/2001].


Keefer Riva, Alice

Keefer, Alice. “Revistes electròniques, comunicació científica i biblioteques” = “Electronic journals, scholarly communication and libraries”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 6 (juny 2001). <http://bid.ub.edu/06keefe1.htm> i <http://bid.ub.edu/06keefe2.htm> [Consulta: 28/06/2001].

Keefer, Alice. “Gestión de enlaces entre artículos electrónicos: el sistema Cross Ref”. El profesional de la información, vol. 10, nº 4 (abril 2001), p. 32–33.

Keefer, Alice. “El Proyecto Peak y sus implicaciones para el acceso a los artículos científicos”. El profesional de la información, vol. 10, nº 1–2 (enero-febrer 2001), p. 28–31.

Keefer, Alice. “Libro sobre bibliotecas digitales” [ressenya]. El profesional de la información, vol. 9, n 9 (septiembre 2000), p. 44–46.


Mañà Terré, Teresa

Mañà, Teresa. Les biblioteques públiques a Catalunya a través dels seus anuaris (1922–1936). Barcelona: Universitat de Barcelona; Diputació de Barcelona, 2001. 120 p. ISBN 84-475-2500-7.

Mañà, Teresa; Baró, Mònica. Exploradors de biblioteques: material per a la formació d'usuaris. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2000. [3 carpetes].

Mañà, Teresa. “Catalunya: estable y positivo”. Cuadernos de Literatura infantil y juvenil, nº 131 (octubre 2000), p. 16–22.

Mañà, Teresa. “Llibres per a infants i adolescents”. Serra d'Or, núm. 493 (gener 2001), p. 67–70.

Mañà, Teresa. “Llibres per a infants i adolescents”. Serra d'Or, núm. 497 (maig 2001), p. 64–71.


Miralpeix Ballús, Concepció

Miralpeix, Concepció. El servei bibliotecari alemany [en línia]: presentació utilitzada en els Seminaris amb la professió del 30-XI-2000. <http://www.ub.edu/biblio/miralpe.ppt>.

Miralpeix, Concepció. “Informe del Seminario 2000: Introducción a la Biblioteconomía Alemana (Colònia, 24 d'agost-2 de setembre de 2000)”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 6 (juny 2001). <http://bid.ub.edu/06miralp.htm> [Consulta: 28/06/2001].


Omella Claparols, Ester

Omella, Ester; Bailac, Assumpta. La biblioteca pública a la província de Barcelona: un treball en xarxa. Barcelona: Diputació de Barcelona. Servei de Biblioteques, 2001. 84 p. DL B-30113-2001.


Pons Serra, Amadeu

Gascón, Jesús; Pons, Amadeu. “Llista de novetats”. Item, núm. 26 (gener-juny 2000), núm. 27 (juliol-desembre 2000).


Rey Martín, Carina

Rey Martín, Carina; Rodríguez Gairín, Josep Manuel. “El paper de la biblioteca en el suport a l'ensenyament telemàtic”. En: BIBLIODOC 2000: Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació. Barcelona: COBDC, 2001, p. 139–150.


Reyes Camps, Lourdes

Comalat, Maite; Reyes, Lourdes. Els serveis bibliotecaris a zones rurals: una proposta d'actuació viable. [Barcelona]: Diputació de Barcelona, 2000. 229 p. (Documents de treball per a la biblioteca pública; 1). ISBN 84-7794-728-7.

Comalat, Maite; Reyes, Lourdes. “Al voltant del servei bibliotecari a zones rurals: tres oportunitats de canvi”. Item, núm. 27 (juliol-desembre 2000), p. 65–74.

Informació i documentació empresarial: guia didàctica [enregistrament vídeo]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació; BlancFrame 32'. Coordinació general.


Rodríguez Gairín, Josep Manuel

Rey Martín, Carina; Rodríguez Gairín, Josep Manuel. “El paper de la biblioteca en el suport a l'ensenyament telemàtic”. En: BIBLIODOC 2000: Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació. Barcelona: COBDC, 2001, p. 139–150.

Rodríguez Gairín, Josep Manuel. “ASP en biblioteques i centres de documentació: publicant una base de dades Microsoft Access en el web” = “ASP en bibliotecas y centros de documentación: publicando una base de datos Microsoft Access en el web” [en línia]. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 6 (juny 2001). <http://bid.ub.edu/05gairi1.htm> i <http://bid.ub.edu/05gairi2.htmgt; [Consulta: 15/03/2001].

Rodríguez Gairín, Josep Manuel. Búsquedas de calidad en Medline. Un ejemplo en onco-hematología [en línia]. Barcelona: AMGEN <http://www.kronosdoc.com/publicacions/pubmed.pdf> [Consulta: 15/03/2001].

Rodríguez Gairín, Josep Manuel. “Lenguaje de etiquetado de documentos digitales: SGML, XML, DHTML [en línia]”. En: Documentación ~Digital 2000. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. <http://docdigital.upf.es> [Consulta: 15/03/2001].


Rodríguez Parada, Concepción

Rodríguez, Concepción. “Poustie, Kay. Un centro de conocimiento para la comunidad, una nueva función de la biblioteca pública” [ressenya]. Anales de Documentación, nº 4 ( 2001), p. 284–287.

Rodríguez, Concepción. “Informe del Seminari sobre estratègies i recursos docents en Biblioteconomia i Documentació: una mirada a Europa (Barcelona, 5 de febrer de 2001)”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 6 (juny 2001). <http://bid.ub.edu/06rodrig.htm> [Consulta: 28/06/2001].


Rubió Rodon, Anna

Jornet, Núria; Rubió, Anna. “Informe sobre la V Jornada d'Estudi i Debat: 'Fons privats en arxius públics' (Barcelona, 30 de maig de 2000)”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (desembre 2000). <http://bid.ub.edu/05jorne2.htm> [Consulta: 03/03/2001].

Jornet, Núria; Rubió, Anna. “La docència en arxivística a la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (desembre 2000). <http://bid.ub.edu/05jorne1.htm> [Consulta: 03/03/2001].


Seguí Palou, Rosa

Bosch Pou, Mercè; Seguí Palou, M. Rosa. “Productos multimedia aplicados al aprendizaje de las técnicas de recuperación en bases de datos: Sirio y Hot copy searching Dialog tutorial”. En: Congreso ISKO-España (5è: 2001: Alcalá de Henares). La representación y organización del conocimiento [CD-ROM]: metodologías, modelos y aplicaciones: actas del V Congreso ISKO-España: 25-27 de abril de 2001, Alcalá de Henares (Madrid). Editadas por: Ana Extremeño Placer. Alcalá de Henares: Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento, Capítulo Español: Facultad de Documentación, Universidad de Alcalá, 2001. (O[r]ganización del conocimiento en sistemas de información y documentación; 5). ISBN 84-8138-435-6.


Serra Serra, Jordi

Serra, Jordi. “Informe sobre el segon DLM-Forum on electronic records" [en línia]. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 4 (juny 2000). <http://bid.ub.edu/04serra.htm> [Consulta: 15/06/2001].

Andreu, Jordi; Campos, Isabel; Canela, Montserrat; Serra, Jordi. “Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l'experiència”. Item, núm. 26 (gener-juny 2000).

Domingo, Joan; Serra, Jordi; Canela, Montserrat; Campos, Isabel. “Archiwa i rejestry administracyjne w sieci informatycznej Generalitat Katalonii na przykladzie Archiwum Departamentu Kultury”. Archiwista Polski, nr 4 (2000).


Soy Aumatell, Cristina

Informació i documentació empresarial: guia didàctica [enregistrament vídeo]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació; BlancFrame 32'. Autora del guió i de la guia didàctica d'acompanyament.

Soy, Cristina. Auditoria de la informació. Barcelona, 2000. Material per a l'assignatura optativa del mateix nom dels Estudis d'Informació i Documentació, de la Universitat Oberta de Catalunya.

Soy, Cristina. “Productes d'informació d'alt valor afegit per a les organitzacions: l'anàlisi d'inversions”. Item, núm. 26 (gener-juny 2000), p. 16-35.


Sulé Duesa, Andreu

Sardà Bosch, Xavier; Sulé Duesa, Andreu. “Els serveis de catalogació i processament físic comercials a Catalunya. Primera part: proveïdors”. Item, núm. 28, (gener-juny 2001).


Urbano Salido, Cristóbal

Urbano, Cristóbal. “Tipologia documental citada en tesis doctorals d'informàtica: bases empíriques per a la gestió equilibrada de col·leccions” = “Tipología documental citada en tesis doctorales de informática: bases empíricas para la gestión equilibrada de colecciones [en línia]”. BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (desembre 2000). <http://bid.ub.edu/05urban2.htm> [Consulta: 26/02/2001].

Urbano, Cristóbal. “Bibliodoc 1999: anuari de biblioteconomia, documentació i informació / Maria Eulàlia Fuentes i Pujol, directora”. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 26 (gener-juny 2000), p. 99–102.

Urbano, Cristóbal. “Bibliografía comercial y distribución de libros en España: diez años de evolución y cinco de Internet”. Anuari BIBLIODOC 2000: Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2001, p. 167–186.

Urbano, Cristóbal. “El análisis de citas en trabajos de investigadores como método para el estudio del uso de la información en bibliotecas”. Anales de Documentación, núm. 4 (2001), p. 243–266.


7  Tesis doctorals

7.1  Membres de les comissions

Urbano Salido, Cristóbal

Membre del tribunal de la tesi:
Alfons Gonzàlez Quesada. “La premsa especialitzada en tecnologies de la informació a l'Estat espanyol: aproximació a la seva evolució històrica i repertori hemerogràfic”. Directora: Dra. M. Eulàlia Fuentes i Pujol.
Tesi doctoral presentada al Departament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 3 de juliol de 2001.


8  Cursos i seminaris

Abadal Falgueras, Ernest

Recursos d'Informació a Internet (10,5 h)
Universitat Jaume I
Castelló, del 6 al 15 de novembre de 2000.

Avaluació de Revistes Digitals (4 h)
Mòdul del curs d'extensió universitària Les Revistes Electròniques i el seu Impacte en la Comunitat Universitària
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Barcelona, del 9 al 30 de novembre de 2000.

Edició Òptica (12 h)
Mòdul del curs de postgrau Organització dels Sistemes d'Informació a l'Empresa
Institut Català de Tecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, gener de 2001.

Las Bibliotecas en el Entorno Digital
Mòdul del curs de postgrau Documentación Digital. Diploma universitari de postgrau impartit a distància a través d'Internet.
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, abril de 2001.

Citació Bibliogràfica (4 h)
Mòdul del curs Gestió de Bibliografies
Universitat de Barcelona. ICE
Barcelona, del 5 al 8 juny de 2001.

Publicació de Bases de Dades al Web (30 h)
Curs d'Extensió Universitària. Conjuntament amb Miquel Llevat.
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Barcelona, del 5 al 28 de juny de 2001.


Andreu Daufí, Jordi

Organització dels Documents Administratius (30 h)
Generalitat de Catalunya. DARP
Barcelona, 8 i 11 d'octubre de 2000.

Arxivística i Documentació (25 h)
CCOO. Formació Sindical de l'Administració Pública a Catalunya

Taller sobre l'Organització dels Documents Administratius (16 h)
Generalitat de Catalunya. EAPC
Barcelona, 12 i 18 de març i 25 d'abril de 2001.

Taller sobre l'Organització dels Documents Administratius (16 h)
Generalitat de Catalunya. EAPC
Barcelona, 15 i 22 de maig i 14 de juny de 2001.


Balagué Mola, Núria

Calidad en los Servicios de Información: el Sistema de Gestión de la Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2000 (4 h)
DOC6
Barcelona, 8 de juny de 2001.


Baró Llambias, Mònica

Llibres de Coneixements (8 h)
Mòdul del curs d'extensió universitària La Biblioteca en un Centre Educatiu
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Barcelona, octubre i novembre de 2000.

Llibres de Coneixements (4 h)
Mòdul del curs Organització de la Biblioteca Escolar
Servei de biblioteques escolars L'Amic de Paper
Barcelona, d'octubre de 2000 a juny de 2001.


Boada Abad, Albert

Project Management i reenginyeria de processos
Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, d'abril a juny de 2001.


Bosch Pou, Mercè

Maestría en Gestión y Organización de Bibliotecas Universitarias. 2a edició. El Salvador, 2000
Participació com a assessora en tecnologies de la informació.


Burguillos Martínez, Ferran

Salut i Internet: recursos d'informació biomèdica i sanitària al web (20 h)
Universitat d'Estiu de Vic
Vic, del 25 al 29 de juny de 2001.

Edició de pàgines web (12 h)
Mòdul del curs Accés a la Informació a Internet
Universitat d'Estiu de Vic
Barcelona, juliol de 2001.


Centelles Velilla, Miquel

El Servei d'Informació a la Biblioteca Pública (30 h) (coordinació i participació)
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
Barcelona, del 5 al 14 de juny de 2001.


Comalat Navarra, Maite

Organització i Automatització de la Biblioteca Escolar (8 h)
Mòdul del curs d'extensió universitària La Biblioteca en un Centre Educatiu
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Barcelona, octubre i novembre de 2000.

L'automatització de la Biblioteca Escolar: el Programa Pèrgam (8 h)
Mòdul del curs Organització de la Biblioteca Escolar
Servei de biblioteques escolars L'Amic de Paper
Barcelona, d'octubre de 2000 a juny de 2001.


Elvira Silleras, Maria

Utilització dels Arxius Històrics (4 h)
En l'assignatura La crisis del Antiguo Régimen, impartida per Ll. Roura, I. Castells i E. Canals, dins del programa de doctorat en Història Comparada Social, Política i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bellaterra, 30 d'octubre i 6 de novembre de 2000.


Estivill Rius, Assumpció

Curs de Catalogació i Format CATMARC (36 h)
Universitat Jaume I de Castelló. Curs destinat al personal de la biblioteca. Amb la col·laboració de Concepció Miralpeix.
Castelló, del 5 al 22 de juny de 2001.

Maestría en Gestión y Organización de Bibliotecas Universitarias, per a la Universidad de El Salvador.
Organització conjuntament amb Rosa Seguí.

Cursos d'extensió universitària de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Organització conjuntament amb Teresa Mañà.


Keefer Riva, Alice

Les Revistes Electròniques i el seu Impacte en la Comunitat Universitària (16 h)
Curs d'extensió universitària
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Barcelona, del 9 al 30 de novembre de 2000.

Màrqueting de Productes i Serveis d'Informació (6 h)
Mòdul del curs de postgrau Organització dels Sistemes d'Informació a l'Empresa
Institut Català de Tecnologia
Barcelona, desembre de 2000 i gener de 2001.

La Gestión de Revistas Electrónicas (8 h)
DOC6. Universidad de Almería
Almeria, 8 de febrer de 2001.

Recursos de Información Digital: su Gestión y Preservación (8 h)
Asociación Andaluza de Documentalistas
Sevilla, 23 i 24 de març de 2001.

La Integración de Revistas Electrónicas en las Bibliotecas (8 h)
Asociación Andaluza de Documentalistas
Granada, 27 i 28 d'abril de 2001.

Obtenció de Documents i Préstec Interbibliotecari (3 h)
DOC6
Barcelona, del 28 de març al 13 de juny de 2001.

Automatització de Biblioteques; Revistes Electròniques (8 h)
Mòdul del curs de postgrau Organització dels Sistemes d'Informació a l'Empresa
Institut Català de Tecnologia
Barcelona, maig de 2001.

Z39.50 y la Interconexión de Sistemas Bibliotecarios (3 h)
DOC6
Barcelona, 21 de juny de 2001.


Mañà Terré, Teresa

La Formació d'Usuaris a les Biblioteques Públiques (4 h)
Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
Barcelona, 17 d'octubre de 2000.

La Biblioteca en un Centre Educatiu (16 h)
Curs d'extensió universitària.
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Barcelona, octubre i novembre de 2000.

Cursos d'extensió universitària de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Organització conjuntament amb Assumpció Estivill.


Miralpeix Ballús, Concepció

Catalogació i Catàlegs (6 h) Mòdul del curs de postgrau Organització dels Sistemes de Documentació a l'Empresa Institut Català de Tecnologia i Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona, novembre de 2000.

Curs de Catalogació i Format CATMARC (36 h) Universitat Jaume I de Castelló. Curs destinat al personal de la biblioteca, amb la col·laboració d'Assumpció Estivill. Castelló, 5–22 de juny de 2001.


Omella Claparols, Ester

La Biblioteca Pública i el Servei d'Informació Local (10 h) Conjuntament amb Lourdes Reyes. ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears) Palma de Mallorca, 1 i 2 de juny de 2001.


Pons Serra, Amadeu

El Servei d'Informació a la Biblioteca Pública (7 h)
Curs d'extensió universitària
Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona
Barcelona, del 6 al 8 de juny 2001.

Desenvolupament de Col·leccions a Biblioteques Públiques (12 h)
Curs d'extensió universitària
Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona
Barcelona, del 19 al 21 de juny de 2001.

Normalització de Revistes Científiques (17 h)
Curs d'extensió universitària
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Barcelona, del 10 al 17 de juliol de 2001.


Reyes Camps, Lourdes

La Biblioteca Pública i el Servei d'Informació Local (10 h)
Conjuntament amb Ester Omella. ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
Palma de Mallorca, 1 i 2 de juny de 2001.


Rius Bou, Àngels

Dinamització de la Mediateca Escolar: Selecció de Llibres d'Imaginació i Coneixements
L'Amic de Paper
Barcelona, curs 2000–01.

Aprofundiment sobre la Dinamització de la Mediateca Escolar: Classificació i Indexació
L'Amic de Paper.
Barcelona, curs 2000–01.

Programa de Biblioteques del Servei de Documentació de “La Caixa” per als Casals de la Gent Gran (20 h)
Rubí, Igualada i Sant Martí (Barcelona), de febrer a abril de 2000.


Rodríguez Gairín, Josep Manuel

Internet: Recursos per a Bibliotecaris i Documentalistes (8 h)
DOC6
Barcelona, 10 i 11 d'octubre de 2000.

Recursos d'Informació a Internet. Aplicacions a la Biblioteca (3 h)
Universitat Jaume I de Castelló
Castelló, 13 de novembre de 2000.

Digitalització de Documents
Curs d'extensió universitària
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Barcelona, gener de 2001.

Fonts d'Informació per a la Recerca en Ciències de la Salut
Curs d'extensió universitària
Universitat de Barcelona. Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Barcelona, gener de 2001.

Lenguajes de Etiquetado de Documentos Digitales: SGML, XML, HTML
Mòdul del curs de postgrau Documentación Digital. Impartit a distància a través d'Internet.
Universitat Pompeu Fabra. Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública
Barcelona, febrer de 2001.

Búsqueda Bibliográfica Avanzada
Curs de doctorat. Internet: Acceso a Bases de Datos
Hospital de León. Unidad de Investigación mixta Hospital-Universidad de León
Lleó, 16 de febrer de 2001.

Internet: Edició HTML (24 h)
Mòdul del curs de postgrau Organització dels Sistemes d'Informació a l'Empresa
Institut Català de Tecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, juny de 2001.


Rodríguez Parada, Concepción

La Planificación de una Biblioteca Pública (15 h)
Ayuntamiento de Madrid
Madrid, 27 i 28 de novembre i 4 i 5 de desembre de 2000.

El Local de la Biblioteca Escolar (4 h)
L'Amic de Paper
Barcelona, 25 de gener i 13 i 20 de març de 2001.


Seguí Palou, Rosa

Maestría en Gestión y Organización de Bibliotecas Universitarias. 2a edició.
Coordinadora acadèmica.
El Salvador, 2000.


Serra Serra, Jordi

Els Documents Electrònics: Anàlisi, Tractament Arxivístic i Conservació Permanent (10 h)
Associació d'Arxivers de Catalunya
Barcelona, octubre de 2000 i Lleida, novembre de 2000.

Preservación y Conservación del Patrimonio Digital
Mòdul del curs de postgrau Documentación Digital. Diploma universitari de postgrau impartit a distància a través d'Internet.
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, abril de 2001.


Soy Aumatell, Cristina

Gestió de Recursos d'Informació, Fonts d'Informació Economicoempresarial i Gestió del Coneixement (15 h)
Mòdul del curs de postgrau Organització dels Sistemes d'Informació a l'Empresa.
Institut Català de Tecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, gener de 2001.


Sulé Duesa, Andreu

Guia del Programa Knosys per a Windows (36 h)
Diputació de Barcelona
Barcelona, del 20 de febrer al 5 d'abril de 2001.


9  Participació en reunions científiques

Abadal Falgueras, Ernest

“Control terminológico en la recuperación de la información” [ponència]
Seminario de Documentación, Terminología y Traducción “Técnicas documentales aplicadas a la traducción especializada”
Fundación Duques de Soria
Soria, del 25 al 29 setembre de 2000.

“Nuevos perfiles profesionales de la información y el conocimiento” [taula rodona]
7as Jornadas Españolas de Documentación
FESABID
Bilbao, del 19 al 21 d'octubre de 2000.

Bases de datos de arquitectura en el web
Catalogació de documentació d'arxius d'arquitectura
Cd-pac (Centre de Documentació de Projectes d'Arquitectura de Catalunya). Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, del 29 al 31 de maig de 2001.


Balagué Mola, Núria

“La aplicación de la norma ISO 9002 en el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona” [comunicació]
7as Jornadas Españolas de Documentación
FESABID
Bilbao, del 19 al 21 d'octubre de 2000.


Boada Abad, Albert

Berbel, G; Boada, A.; Cervera, A.; Prieto, J. “La missatgeria SMS aplicada a l'avaluació a la UOC” [comunicació]
3es Jornades de Multimèdia Educatiu
Barcelona, juny i juliol de 2001.


Bosch Pou, Mercè

“Incidència de les noves tecnologies en la metodologia de recerca de les didàctiques específiques” [taula rodona]
Jornades sobre metodologia de recerca a la Divisió de Ciències de l'Educació
Barcelona, 16 i 17 de novembre de 2000.

“Productos multimedia aplicados al aprendizaje de las técnicas de recuperación en bases de datos: Sirio y Hot copy searching Dialog tutorial” [comunicació]
V Congreso ISKO-España
Alcalá de Henares, del 25 al 27 d'abril de 2001.


Burguillos Martínez, Ferran

“Confección de categorías y recuperación de la información en Internet” [comunicació] Amb Mònica Bechini i Albert Díaz.
V Congreso ISKO-España
Alcalá de Henares, del 25 al 27 d'abril de 2001.


Centelles Velilla, Miquel

“Serveis de cerca i obtenció de documents en la WWW”
En: Seminari de Recerca en línia. En col·laboració amb Cristóbal Urbano.
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Barcelona, 15 de maig de 2000.

Presentació de la conferència “Necesidades de formación de los profesionales de la información del siglo XXI”, pronunciada per Susan Aramayo en el context dels Seminaris amb la professió.
Barcelona, 14 de març de 2001.


Comalat Navarra, Maite

“La clasificación: una estrategia de comunicación” [comunicació]
Amb Constança Espelt.
7as Jornadas Españolas de Documentación
FESABID
Bilbao, del 19 al 21 d'octubre de 2000.


Estivill Rius, Assumpció

Seminari sobre Metadades
Membre del comitè organitzador.
Congrés de l'IFLA
Jerusalem, agost de 2000.


Jornet Benito, Núria

“Los libros de administración del archivo del monasterio de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. El ritmo alimentario de una comunidad monástica” [comunicació]
V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos: Iglesia y Religiosidad en España. Historia y archivos
Guadalajara, del 8 a l'11 de maig de 2001.

“La correspondencia integrada en los procesos judiciales del siglo XIV en Cataluña. Función y contenido” [comunicació]
VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, Universidad de Alcalá
Alcalá de Henares, del 9 al 13 de juliol de 2001.


Keefer Riva, Alice

Jornada sobre Finançament de la UE a Projectes de Tecnologies de la Informació
Membre del comitè organitzador.
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 6 de març de 2001.


Massísimo Sánchez de Boado, Àngels

“Marketing your library: pre-conference workshop”
Membre del comitè organitzador.
IFLA Section of Management and Marketing
Haifa, del 8 a l'11 d'agost de 2000.


Miralpeix Ballús, Concepció

“La formació en biblioteconomia i documentació a Alemanya” [comunicació]
Seminari anual del Grup de Treball en Recerca i Docència del COBDC.
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Barcelona, 5 de febrer de 2001.


Pons Serra, Amadeu

“Fonts i recursos d'informació per a la recerca” [taller]
Jornades sobre Metodologia de Recerca a la Divisió de Ciències de l'Educació
Universitat de Barcelona. Divisió V Barcelona, 16 i 17 de novembre de 2000.


Seguí Palou, Rosa

V Congreso ISKO-España. “La representación y organización del conocimiento: metodologías, modelos y aplicaciones”
Membre del comitè organitzador.
Alcalá de Henares, del 25 al 27 d'abril de 2001.


“Productos multimedia aplicados al aprendizaje de las técnicas de recuperación en bases de datos: Sirio y Hot copy searching Dialog tutorial” [comunicació]
V Congreso ISKO-España
Alcalá de Henares, del 25 al 27 d'abril de 2001.


Serra Serra, Jordi

“Gestión y representación de la información” [taula rodona]
7as Jornadas Españolas de Documentación
FESABID
Bilbao, del 19 al 21 d'octubre de 2000.


Urbano Salido, Cristóbal

“Estratègies i recursos docents en Biblioteconomia i Documentació a Europa” [ponència marc]
Seminari anual del Grup de Treball en Recerca i Docència del COBDC
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Barcelona, 5 de febrer de 2001.


10  Assessorament a institucions, organismes, etc.

Abadal Falgueras, Ernest

Assessorament en el disseny d'una base de dades de persones i organitzacions de la ciutat de Sabadell. Conjuntament amb Andreu Sulé. Ajuntament de Sabadell.


Baró Llambias, Mònica

Estudi sobre les biblioteques dels centres d'ensenyament secundari de la ciutat de Barcelona, encomanat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Realitzat en col·laboració amb M. Comalat, T. Mañà i el Servei de Biblioteques Escolars L'Amic de Paper. Octubre 2000-juny 2001.


Burguillos Martínez, Ferran

Centro Médico Virtual <http://www.centromedicovirtual.com>
Disseny i manteniment del servei de referència en línia per a pacients: “Pregunte al Bibliotecario”. Assessorament en el manteniment de la base de dades d'articles mèdics i materials educatius rellevants per a pacients; disseny d'estratègies de cerca i interrogació a bases de dades especialitzades (Medline, Cochrane...).

Lycos: Médico Virtual: Pregunte al Bibliotecario <http://www.lycos.es/channel/medicina_y_salud/medicovirtual/bibliotecario/> Disseny i manteniment del servei de referència en línia per a pacients. “Pregunte al Bibliotecario” al cercador Lycos España.

Portal de salut de la Mútua General de Catalunya <http://www.mgc.es/psalut/> Assessorament en la creació i el manteniment del portal de salut per a pacients. Cerca de recursos especialitzats a Internet i manteniment de la base de dades.


Comalat Navarra, Maite

Assessorament en la preparació de cursos de formació per a professorat i mestres. Servei de Biblioteques Escolars, L'Amic de Paper.

Estudi sobre les biblioteques dels centres d'ensenyament secundari de la ciutat de Barcelona, encomanat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Realitzat en col·laboració amb M. Baró, T. Mañà i el Servei de Biblioteques Escolars L'Amic de Paper. Octubre 2000-juny 2001.


Mañà Terré, Teresa

Estudi sobre les biblioteques dels centres d'ensenyament secundari de la ciutat de Barcelona, encomanat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Realitzat en col·laboració amb M. Baró, M. Comalat i el Servei de Biblioteques Escolars L'Amic de Paper. Octubre 2000-juny 2001.


Miralpeix Ballús, Concepció

Treball en col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona per seleccionar i preparar una tramesa d'aproximadament 12.000 llibres destinats a diverses biblioteques de Nicaragua.

Conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera per a l'assessorament en el projecte de catalogació i automatització de la Biblioteca Episcopal de Vic, amb el suport de la Diputació de Barcelona.


Omella Claparols, Ester

Assessorament en el disseny del sistema d'informació de l'organització Arquitectes sense Fronteres.


Pons Serra, Amadeu

Assessorament per a l'elaboració d'una bibliografia sabadellenca del segle XX (Fundació Caixa Sabadell). Febrer 2001.

Assessorament de l'apartat bibliogràfic del web Milenari (http://www.milenari.com).


Rius Bou, Àngels

Assessorament a l'escola Montserrat d'Esparreguera, per crear i mantenir la biblioteca del centre. Programa Pèrgam per a la gestió de biblioteques escolars.

Assessorament a l'IES El Cairat d'Esparreguera, per mantenir la biblioteca del centre. Programa Pèrgam per a la gestió de biblioteques escolars.


Rodríguez Parada, Concepción

“Informe tècnic sobre Hemeroteca, Publicacions Periòdiques i Arxius” per al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (octubre 2000).

“Estadístiques i indicadors de biblioteques universitàries a la Unió Europea i a Espanya com a marc de l'avaluació de les biblioteques universitàries a Catalunya (any 1998)”. En col·laboració amb Cristóbal Urbano.
Informe per al Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.
Novembre 2000-febrer 2001.


Sulé Duesa, Andreu

Assessorament en el disseny d'una base de dades de persones i organitzacions de la ciutat de Sabadell. Conjuntament amb Ernest Abadal. Ajuntament de Sabadell.


Urbano Salido, Cristóbal

“Estadístiques i indicadors de biblioteques universitàries a la Unió Europea i a Espanya com a marc de l'avaluació de les biblioteques universitàries a Catalunya (any 1998)”. En col·laboració amb Cristóbal Urbano.
Informe per al Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.
Novembre 2000-febrer 2001.


11  Altres

11.1 Participació en comissions i grups de treball externs

Abadal Falgueras, Ernest

Membre de la Comissió de Lectura Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Membre del grup de treball de Docència i Recerca del COBDC.


Baró Llambias, Mònica

Membre de la Comissió de Lectura Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Membre de la Comissió de Biblioteques Escolars de l'Ajuntament de Barcelona.

Membre del Seminari de Bibliografia infantil i juvenil de Rosa Sensat.

Membre del grup de treball de Biblioteques Escolars del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Membre del jurat del Premi Crítica Serra d'Or en la modalitat infantil. Febrer 2001.

Membre de la Xarxa de Literatura Infantil i Juvenil dels Països Catalans. Universitat Autònoma. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura catalana.


Centelles Velilla, Miquel

Participació en el Projecte genoma humà (integrat pels projectes TEXTERM i RICOTERM) desenvolupat pel grup d'investigació IULATERM de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.


Comalat Navarra, Maite

Membre de la Comissió de Lectura Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Participació en el Projecte d'investigació sobre les necessitats de formació del professorat de la Divisió V, dirigit pels doctors Vicenç Benedito i Francesc Imbernon.


Elvira Silleras, Maria

Membre, en representació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, del grup de treball Arxius del Món del Treball a Catalunya, integrat també per l'Associació d'Arxivers de Catalunya, l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.


Estivill Rius, Assumpció

Membre de la Comissió de Lectura Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Grup de treball per revisar les Guidelines for authority records and reference de la Secció de Catalogació de l'IFLA.

Grup de treball per elaborar unes directrius per visualitzar la informació en els catàlegs en línia (OPAC Guidelines Task Force).

Grup de treball sobre Metadades de la Secció de Catalogació de l'IFLA.

Grup de treball per actualitzar la llista Anonymous classics de la Secció de Catalogació de l'IFLA.

Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya.

Membre del grup de treball de les Concrecions a les AACR2 (Biblioteca de Catalunya).

Membre de la Comissió de Seguiment del Consorci de Biblioteques de Barcelona.


Gascón García, Jesús

Membre del grup de treball de les Concrecions a les AACR2, de la Biblioteca de Catalunya, en representació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.


Keefer Riva, Alice

Membre del Grupo BPI, Bibliotecas y Propiedad Intelectual, FESABID.

Avaluadora de propostes presentades a la Comissió Europea.

Avaluadora, Project CELIP (UE).


Mañà Terré, Teresa

Membre de la Comissió de Lectura Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Membre de la Comissió de Biblioteques Escolars de l'Ajuntament de Barcelona.

Membre del seminari Bibliografia infantil i juvenil de Rosa Sensat.

Membre de la Xarxa Temàtica de Literatura Infantil i Juvenil Catalana de les Universitats Catalanes.

Membre del jurat dels premis infantils i juvenils de la Institució de les Lletres Catalanes. Setembre 2000.

Membre del jurat del Premi de la Crítica Serra d'Or en la modalitat infantil. Febrer 2001.

Responsable de la llista de distribució Bescolar allotjada per RedIris.


Massísimo Sánchez de Boado, Àngels

Membre del Comitè Permanent de la Secció de Gestió i Màrqueting de l'IFLA.


Pons Serra, Amadeu

Membre de la Comissió de Selecció Bibliogràfica del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.


Rius Bou, Àngels

Membre del grup de treball de Docència i Recerca del COBDC.


Rodríguez Gairín, Josep Manuel

Membre del grup de treball de Metadades, coordinat per la Biblioteca de Catalunya.


Rodríguez Parada, Concepción

Membre de la Comissió de Selecció per a l'atorgament de quatre beques de col·laboració en tasques de catalogació pròpies del CEDOCPOL de l'Escola de Policia de Catalunya (setembre 2000 i gener 2001).


Seguí Palou, Rosa

Membre de la Junta de l'Associació Catalana de Professionals per a la Cooperació.

Membre de la Junta d'ISKO-España.


Serra Serra, Jordi

Membre del DLM-Monitoring Committee, DLM-Forum on electronic records, Comissió Europea.


Urbano Salido, Cristóbal

Membre del grup de treball de la Biblioteca de Catalunya per elaborar un format de descripció de metadades, en representació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.


11.2  Treballs editorials

Abadal Falgueras, Ernest

Membre del Comitè de Redacció de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació.

Membre del Consell Editorial de El profesional de la información.


Baró Llambias, Mònica

Membre del Consell de Redacció d'Item: revista de biblioteconomia i documentació.


Estivill Rius, Assumpció

Membre del Comitè de Redacció de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació.

Disseny i organització dels continguts del nou web de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. <http://www.ub.edu/biblio/>


Gascón García, Jesús

Membre del Comitè de Redacció de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació.

Membre del Consell de Redacció d'Item: revista de biblioteconomia i documentació.


Jornet Benito, Núria

Membre del Comitè de Redacció de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació.

Membre de la Comissió de Publicacions i Documentació del Centre de Recerca de Dones, Duoda (Universitat de Barcelona).

Membre i investigadora del Centre de Recerca de Dones, Duoda (Universitat de Barcelona).


Keefer Riva, Alice

Revisió, juntament amb Amadeu Pons, de les versions castellana i catalana de Planning for results: A public library transformation process. Treball encarregat per la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Abril-juny 2001.


Mañà Terré, Teresa

Membre del Comitè de Redacció de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació.


Massísimo Sánchez de Boado, Àngels

Traducció de diverses comunicacions sobre gestió per al Congrés de l'IFLA celebrat a Jerusalem l'agost de 2000.


Miralpeix Ballús, Concepció

Revisió, per encàrrec de la Biblioteca de Catalunya, juntament amb Ida Conesa, de la traducció catalana de MARC 21 Concise Format for Hodings Data [en línia]. <http://lcweb.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html> Disponible properament a: <http://www.gencat.es/bc/>


Omella Claparols, Ester

Participació en les noves directrius per a biblioteques públiques de l'IFLA [aparició prevista per al 15 de juliol de 2001].


Pons Serra, Amadeu

Membre del Consell de Redacció d'Item: revista de biblioteconomia i documentació.

Membre del Consell Editorial de la revista Temps d'educació, publicada per la Divisió V de la Universitat de Barcelona.

Corresponsal a Espanya del Bulletin des bibliothèques de France.

Revisió, juntament amb Alice Keefer, de les traduccions catalana i castellana de Planning for results: a public library transformation process, d'Ethel Himmel i William James Wilson. Encàrrec del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Responsable del manteniment del web de la Facultat. <http://www.ub.edu/biblio/>


Rodríguez Gairín, Josep Manuel

Membre del Comitè de Redacció de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació.


Rodríguez Parada, Concepción

Membre del Comitè de Redacció de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació.


Rubió Rodon, Anna

Membre del Comitè de Redacció de la revista BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació.


Soy Aumatell, Cristina

Membre del Consell de Redacció d'Item: revista de biblioteconomia i documentació.


Urbano Salido, Cristóbal

Membre del Consell de Redacció d'Item: revista de biblioteconomia i documentació.


11.3  Conferències

Baró Llambias, Mònica

“La biblioteca escolar en España” en el Master Europeo per la formazione del Bibliotecario Scolastico
Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Scienze dell'educazione
Padova, curs 2000-01.

“Llibres de coneixements” en el Cicle de conferències de cultura literària: un segle de literatura infantil i juvenil catalana
Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona, desembre de 2000.


Boada Abad, Albert

“Els recursos d'informació electrònica” en el marc de l'assignatura Multimèdia i Telemàtica Educativa
Facultat de Comunicació Audiovisual. Universitat de Barcelona
Curs 2000-01.


Estivill Rius, Assumpció

“Els estudis de Biblioteconomia i Documentació” en el curs La Biblioteca Pública en la Sociedad de la Información, organitzat pel Ministerio de Educación y Cultura dins del marc del Programa de Formación de Profesionales Iberoamericanos.

Participació en la jornada Evolució i Perspectives del Bibliotecari-Documentalista dins de les trobades anuals de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.


Jornet Benito, Núria

“La cultura escrita a la Catalunya medieval: una manifestació del poder” Seminari de paleografia, diplomàtica, epigrafia i numismàtica. Universitat de Girona Girona, febrer de 2001.


Mañà Terré, Teresa

“La biblioteca escolar: reto y necesidad”. Conferència en el curs de formació per a professorat
Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Delegación Provincial de Málaga
Málaga, 6 de novembre de 2001.


Miralpeix Ballús, Concepció

“El servei bibliotecari alemany”
Dins el cicle Seminaris amb la professió
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
30 de novembre de 2000.


Rius Bou, Àngels

Conferència adreçada als mestres del CEIP Montserrat d'Esparreguera sobre el funcionament del programa informàtic Pèrgam de gestió de biblioteques escolars Esparreguera, 25 de maig de 2000.


Urbano Salido, Cristóbal

“La diplomatura en Biblioteconomia i Documentació”. Conferència en el cicle “I després què?”, del Patronat Municipal d'Educació de Terrassa. Terrassa, 7 de febrer 2001.


11.4  Viatges

Boada Abad, Albert

Viatge d'estudis de l'European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) de la Unió Europea a la regió de Bretanya (Département du Finistère, França) per estudiar la situació sociolingüística del bretó com a llengua minoritària (9-15 d'octubre).


Bosch Pou, Mercè

Visita a biblioteques universitàries i biblioteques nacionals d'El Salvador i Nicaragua (8-15 de juliol). Viatge de prospecció amb la finalitat de presentar la Maestría en el context de la seva segona edició i establir-ne les bases de funcionament (interlocutors, nombre de participants, criteris de selecció) i, alhora, conèixer la situació de les biblioteques que van participar en la primera edició de la Maestría.


Seguí Palou, Rosa

Visita a biblioteques universitàries i biblioteques nacionals d'El Salvador i Nicaragua (8-15 de juliol). Viatge de prospecció amb la finalitat de presentar la Maestría en el context de la seva segona edició i establir-ne les bases de funcionament (interlocutors, nombre de participants, criteris de selecció) i, alhora, conèixer la situació de les biblioteques que van participar en la primera edició de la Maestría.


11.5  Desenvolupament de programes informàtics

Rodríguez Gairín, Josep Manuel

GTBIB: Gestión total de bibliotecas
Número de registre de propietat intel·lectual: B-38915
Data: 25-02-2000
Mòduls desenvolupats: GTBIB-SOD: Gestión del servicio de obtención de documentos, GTBIB-Winsumarios: Gestión de sumarios y revistas electrónicas, GTBIB-ADQZ. Gestión del servicio de adquisiciones (Desarrollo específico para la biblioteca de la Universidad de Cantabria).