“Vols buscar informació sobre salut a Internet? Vine i aprèn-ne!”: descripció d’una activitat formativa

Forumclínic. Càncer de mama. Els moderadors de l'àrea són fàcilment identificables. A més, se'n pot consultar la formació i l'experiència professional.

Descripció d’una activitat formativa adreçada a malalts crònics i a persones de més de cinquanta anys amb poc domini de les TIC, a partir de la col·laboració entre un ajuntament i un equip d’atenció primària (EAP). Els objectius de l’activitat són impulsar l’ús de les TIC com a element de col·laboració entre els professionals de la salut i els ciutadans, desvetllar l’esperit crític de les persones que busquen informació sobre salut a Internet i proporcionar instruments per a l’avaluació de la informació localitzada. Continguts de l’activitat: explicació dels criteris bàsics d’avaluació de llocs web (autoria, actualització, cobertura informativa, objectivitat, exactitud i veracitat dels continguts), identificació dels segells de qualitat i presentació de la prescripció web. Conclusions: per tal d’evitar els problemes derivats de la consulta d’informació de mala qualitat sobre salut a Internet, s’ha de fer formació específica; es recomana el foment d’actuacions coordinades entre serveis locals com són la biblioteca pública i el centre d’atenció primària. — Description of a training activity designed for the chronically sick and for those aged over fifty with few ICT skills, based on a joint undertaking between a city council and a primary care team (PCT). The objectives of the activity are to use ICTs as an element in promoting collaboration between health professionals and the public, awakening the critical spirit of those who seek health information on the Internet and providing tools for the evaluation of the information found. Details of the activity: explanation of the basic criteria for evaluating web sites (authority, currency, coverage, objectivity, accuracy and veracity of the contents), identification of the hallmarks of quality and presentation of the prescription web. Conclusions: to avoid problems attributable to the consultation of poor quality information about health on the Internet, specific training should be given. The promotion of coordinated actions between local services, such as public libraries and primary care teams, is recommended.