El procés d’integració de la primera biblioteca interuniversitària d’Espanya: la Biblioteca del campus universitari de Manresa

Organigrama de la BCUM

Fa deu anys, la biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya, la de la Fundació Universitària del Bages i la del Centre de Suport del Bages de la Universitat Oberta de Catalunya, s’integraven per formar una única biblioteca universitària: la Biblioteca del campus universitari de Manresa. Amb l’objectiu de descriure aquest procés d’integració, s’introdueix què són les biblioteques integrades, se n’enumeren els beneficis i se’n presenten els diferents models. A continuació, partint de l’experiència, es defineixen les actuacions dutes a terme per aconseguir la integració total d’usuaris, recursos i serveis, i es descriu l’estructura i organització creades per integrar de manera eficient les biblioteques existents en una de nova. Així, s’analitza el context i es descriu la gestió duta a terme en cada una de les fases del procés, des de la planificació i definició del projecte fins a la integració total del personal, els serveis, el fons i el catàleg. Finalment, es posen de manifest les aportacions de l’experiència d’integrar-se i treballar conjuntament durant deu anys. — Hace diez años, la biblioteca de la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya, la de la Fundació Universitària del Bages y la del Centre de Suport del Bages de la Universitat Oberta de Catalunya se integraban para formar una única biblioteca universitaria: la Biblioteca del campus universitario de Manresa. Con el objetivo de describir este proceso de integración, se introduce qué son las bibliotecas integradas, se enumeran sus beneficios y se presentan sus diferentes modelos. A continuación, partiendo de la experiencia, se definen las actuaciones llevadas a cabo para conseguir la integración total de usuarios, recursos y servicios, y se describe la estructura y organización creadas para integrar de manera eficiente las bibliotecas existentes en una nueva biblioteca. Así, se analiza el contexto y se describe la gestión llevada a cabo en cada una de las fases del proceso, desde la planificación y definición del proyecto hasta la integración total del personal, los servicios, el fondo y el catálogo. Finalmente, se ponen de manifiesto las aportaciones de la experiencia de integrarse y trabajar conjuntamente durante diez años. — Ten years ago three different university libraries merged to form a single library centre. These were: the library of the Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, which is part of the Universitat Politècnica de Catalunya; the library of the Fundació Universitària de Bages; and the library of the Centre de Suport de Bages, which is part of the Universitat Oberta de Catalunya. The new library centre was the Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) and this paper describes the process by which the centre was created. It examines the libraries that were joined together, the ways in which the institutions involved benefited from the experience and the different models created. The paper then describes the actions taken to fully connect the systems managing library users, resources and services, and the structures used to efficiently integrate the existing libraries in the BCUM. In general terms, therefore, the paper analyzes the context and describes the management of each of the phases in the overall process, from the initial planning and definition of the project to the total integration of the systems managing library staff, services, the collection and the catalogue. Finally, the paper includes the accounts of people who were involved, in this ten-year period, in the work of integrating the three centres.