BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

Textos universitaris de biblioteconomia i documentació

ISSN 1575-5886Número 1, juny 1998

Inici

Presentació

Instruccions per als autors

Subscripció
UB | Divisió V
Facultat | BiD

Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
http://bid.ub.edu
Correcció lingüística: Servei de llengua catalana (UB)
Edició en HTML: Àlex Cosials
Capçalera: Marc Valls
Optimat en 256 colors i 800×600 píxels
Comentaris: bid@fbd.ub.es
Consell de redacció:
Ernest Abadal Falgueras
Assumpció Estivill Rius
Núria Jornet Benito
Cristóbal Urbano Salido