La interdisciplinarietat en els graus d’Informació i Documentació

Àrees implicades en la docència Font. Oferta acadèmica de les diferents universitats. Curs 2013¬–2014. Elaboració pròpia

Objectius: conèixer i analitzar la presència d’interdisciplinarietat en els graus d’Informació i Documentació.

Metodologia: després de fer un recorregut pels processos d’elaboració dels plans d’estudis i la normativa associada, s’han analitzat les assignatures ofertes per al grau d’Informació i Documentació a les universitats espanyoles durant el curs 2013-2014. L’anàlisi se centra en les variables: departament s’adscriu l’assignatura i contingut del programa. Els programes docents s’han analitzat mitjançant el mètode de paraules associades.

Resultats: en el conjunt dels plans d’estudis s’observa la presència de més de quaranta àrees de coneixement diferents, amb assignatures adscrites. Es constata la presència de les àrees de coneixement recomanades pels diferents intervinents en l’elaboració del Libro Blanco en Información y Documentación, així com de les que ja participaven en la llicenciatura i la diplomatura. Les àrees amb una major participació i que marquen la interdisciplinarietat són les vinculades a les àrees de Tecnologies de la Informació, Filologia, Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Dret i Estadística. — Objective: This paper analyses the presence of interdisciplinarity in bachelor’s degrees in information and documentation.

Methodology: The current state of curricula design and regulation in Spanish bachelor’s degree courses in information and documentation was reviewed and an analysis was then made of the subjects taught in this degree during the academic year 2013-2014, using the variables department responsible for teaching and programme content. The subject programmes were analysed using related words.

Results: More than 40 different areas of knowledge with department-associated subjects were identified across the curricula. The paper observed the presence of areas of knowledge recommended by the bodies that participated in the Libro Blanco en Información y Documentación (White paper on Information and Documentation, National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain, ANECA), and areas of knowledge included in the Spanish information and documentation degrees the licenciatura degree (a 4- to 6-year course entitling the holder to begin doctoral studies) and the diplomatura degree (a short-cycle course in the humanities or health care). Interdisciplinarity was most present in the knowledge areas of historiography, information technology, languages, law, and statistics.