L’assignació de metadades a llibres digitals en el format EPUB3. Primera part. Les metadades en les especificacions de l’EPUB3

Composició mínima de l'element <metadata> en un EPUB

Objectius: descriure els mecanismes i la funció de les metadades internes i descriptives en el format EPUB3 segons els estàndards vigents i les bones pràctiques difoses per la indústria editorial, i identificar un conjunt de recomanacions especialment orientades a petits editors o autors que s’autoediten les obres.

Metodologia: l’article és descriptiu i instructiu, ja que a partir de l’explicació de l’estructura interna d’un llibre en format EPUB3 s’expliquen els diferents elements de metadades, els estàndards corresponents, la seva estructura i els possibles valors. El conjunt de propostes s’exemplifica a partir d’un cas d’estudi.

Resultats: el format EPUB disposa de mecanismes de descripció del context, el contingut i l’estructura dels llibres que emulen, en origen, els instruments específicament orientats a la catalogació, una mostra de la consolidació del model de metadades en origen. Els autors recomanen especialment la inclusió dels cinc elements de metadades obligatoris, tres dels quals (identificador, títol i idioma) dins l’esquema Dublin Core i dos segons un esquema propi, per descriure la data de la darrera modificació i la durada dels mitjans audiovisuals inclosos. — Objetivos: describir los mecanismos y la función de los metadatos internos y descriptivos en el formato EPUB3 según los estándares vigentes y las buenas prácticas difundidas por la industria editorial, e identificar un conjunto de recomendaciones especialmente orientadas a pequeños editores o autores que se autoeditan las obras. Metodología: el artículo es descriptivo e instructivo, ya que a partir de la explicación de la estructura interna de un libro en formato EPUB3 se explican los diferentes elementos de metadatos, los estándares correspondientes, su estructura y los posibles valores. El conjunto de propuestas se ejemplifica a partir de un caso de estudio. Resultados: el formato EPUB dispone de mecanismos de descripción del contexto, el contenido y la estructura de los libros que emulan, en origen, los instrumentos específicamente orientados a la catalogación, una muestra de la consolidación del modelo de metadatos en origen. Los autores recomiendan especialmente la inclusión de los cinco elementos de metadatos obligatorios, tres de los cuales (identificador, título e idioma) dentro del esquema Dublin Core y dos según un esquema propio, para describir el dato de la última modificación y la duración de los medios audiovisuales incluidos.

Implementació tècnica d’una eina “clica i escolta” al Moodle: prova pilot a la Universitat de Barcelona

Esquema de funcionament de les diferents eines de suport de veu en el web

L’article exposa la implementació tècnica del ReadSpeaker, una eina que converteix el text a veu, al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Aquesta implementació s’ha dut a terme exclusivament des d’una plantilla del Moodle, mitjançant l’alteració del DOM1 amb codi JavaScript.

Objectius: implementar una eina de text a veu al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona, basat en el sistema de gestió de continguts Moodle, per proporcionar una major accessibilitat a aquest entorn. L’eina converteix a veu tant els continguts web com els continguts dels arxius PDF.

Metodologia: desenvolupament informàtic basat en l’anàlisi del sistema utilitzat per la Universitat de Barcelona en el Campus Virtual i adaptació posterior de l’eina proporcionada per aconseguir un funcionament correcte.

Resultats: s’ha pogut incorporar l’eina dins el Campus d’una forma estable i funcional. L’accés als arxius PDF només és possible si es troben en obert. — The paper reports the technical implementation of the text-to-speech application ReadSpeaker in the University of Barcelona’s content management system, Moodle, which is used to run its online campus the Campus Virtual. The implementation was completed using only a Moodle template and modifying DOM operations with JavaScript code. –Objectives: The objective was to implement a text-to-speech tool in the University of Barcelona’s content management system, Moodle, and so provide greater accessibility to this program environment. The tool speech-enables the content of both web pages and PDF files.

Methodology: An analysis was made of the University’s content management system, Moodle, and the text-to-speech tool was then tailored to function correctly in the program.

Results: The tool was successfully incorporated in the University’s online campus. At the time of writing, access to PDF files is only possible if they are opened first.