Detecció i motivació d’alumnes interessats en informació i documentació: el cas d’Extremadura

 

[Versión castellana]


Cristina Faba-Pérez, Cristina López-Pujalte, Carmen Solano-Macías, Rosario Fernández-Falero, Indhira Garcés-Botacio

Professores de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación
Universidad de Extremadura

Juan J. Mendoza-Ruano

Bibliotecari de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación
Universidad de Extremadura

 

Resum

Objectiu: detectar i fomentar l'interès general dels alumnes en el camp científic de la informació i documentació en l'àmbit d'Extremadura.

Metodologia: per a la detecció, es dissenya un qüestionari de 15 indicadors identificatius de les capacitats creatives, volitives i intel·lectuals i un altre qüestionari de 25 competències específiques en informació i documentació. Per a la motivació, es desenvolupen discussions grupals i s'organitzen unes jornades especialitzades. La població sobre la qual es duu a terme la investigació està formada pels alumnes del curs 2011–2012 de primer i segon cursos del grau presencial d'Informació i Documentació de la Universidad de Extremadura i els alumnes de batxillerat, especialment de Ciències Socials, de la ciutat de Badajoz.

Resultats: les capacitats creatives, volitives i intel·lectuals de l'alumnat de primer i segon del grau d'Informació i Documentació, així com també el seu interès i la valoració de les competències en informació i documentació assoleixen valors mitjans elevats superiors al 83 %. En el cas dels alumnes de batxillerat, l'interès mostrat per les competències en informació i documentació també és elevat, amb una mitjana general del 66 %. No obstant això, el fet que les competències millor valorades pels dos col·lectius hagin estat de caràcter general confirma el desconeixement habitual sobre les matèries per a les quals habilita el títol i, per tant, la necessitat de dur a terme actuacions de promoció.

Abstract

Objectives: This paper examines how student interest in the scientific field of information and documentation can be identified and motivated, using the results of a study in the Spanish autonomous community of Extremadura.

Methodology: A 15-item questionnaire was administered to identify the value students assigned to creative, volitional and intellectual skills and a 25-item questionnaire was administered to identify the value they assigned to specific skills in information and documentation. Student interest was motivated by group discussions and specialized seminars. The respondents were first- and second-year university students at the University of Extremadura studying the bachelor’s degree Information and Documentation in its face-to-face mode during the academic year 2011-2012, and sixth-form students in centres of secondary education in the city of Badajoz, especially students of social sciences.

Results: In their assessment of creative, volitional and intellectual skills and of specific skills in information and documentation, the first- and second-year university students’ average score was higher than 83%. The interest shown in skills in information and documentation by the sixth-form students was also high, and the average score given was 66%. However, both groups assigned greater value to general skills than to specific skills. We argue that this is indicative of students’ customary lack knowledge of the subjects which the degree is supposed to make them specialists of, and that educators must therefore find more effective ways of promoting the importance of these subjects.

 

1 Introducció

Els autors Pérez Luján, González Morales i Díaz Alfonso (2005) consideren que no hi ha pràcticament diferència entre la superdotació i el talent; per això, el model dels tres anells de J. Renzulli, que s'ha considerat una contribució excel·lent a l'esclariment i la comprensió de la configuració estructural psicològica de la superdotació humana, pot aplicar-se als alumnes talentosos. Els components essencials d'aquest model són tres: creativitat, dedicació al treball o voluntat i capacitat intel·lectual. Van Boxtel i Mönks (1988) afegeixen tres elements més al model dels tres anells: l'escola, els companys i la família. En altres paraules, en els alumnes amb talent ha d'existir capacitat intel·lectual, creativitat, i motivació i dedicació a les tasques com a característiques indissolubles.

Des d'un punt de vista sociològic i polític, cal identificar o detectar els alumnes amb altes capacitats perquè posseeixen un do que han de desenvolupar per contribuir a la societat (són recursos humans que s'han d'aprofitar). Des d'un punt de vista educatiu i d'investigació, cal detectar aquests alumnes per contribuir al desenvolupament de la ciència i, des d'un punt de vista humà, cal buscar la seva òptima realització i satisfacció personal (Valle Chauvet, 2011).

Ara bé, un cop identificats els alumnes amb talent, cal que el professorat apliqui competències de motivació que assegurin el desenvolupament de les seves capacitats amb la finalitat que aportin el seu talent a la societat.

Com que els alumnes amb talent solen presentar un sistema de tractament d'informació molt més eficaç i productiu (Castelló, 1987), en el marc d'aquest treball, que forma part del Projecte d'innovació docent concedit per la Universidad de Extremadura (UEX) el curs 2011–2012, pensem que és imprescindible identificar i detectar alumnes amb dots especials en informació i documentació perquè siguin potenciades en els estudis universitaris del grau d'Informació i Documentació (INDO) d'aquesta universitat.

D'altra banda, cal desenvolupar campanyes que mitiguin el desconeixement social que hi ha sobre els graus d'Informació i Documentació, tant en l'àmbit ciutadà com en l'empresarial i, per tant, que es coneguin les sortides professionals dels nostres titulats (Libro blanco, 2005; Abadal et al., 2012; Oliva Marañón, 2012; Ortiz-Repiso, 2013).

Aquest projecte comparteix dos objectius les línies d'actuació del qual han de permetre detectar tant l'interès general com els alumnes més dotats per a la disciplina de la informació i documentació, així com també fer front al desconeixement dels estudis de grau d'Informació i Documentació:

 • Línia 1. Detecció: detectar l'interès general dels alumnes en el camp científic de la informació i documentació, així com també identificar els alumnes especialment interessats en aquest camp. Aquest àmbit està íntimament relacionat amb la societat de la informació i, per tant, amb la detecció de l'interès dels joves pel desenvolupament de la societat, en general, i de la societat extremenya, en particular.

 • Línia 2. Motivació: fomentar la motivació dels alumnes interessats en la disciplina de la informació i documentació, amb la finalitat de formar alumnes especialment capacitats per a la investigació o el desenvolupament de l'activitat professional en informació i documentació.
 

2 Material i metodologia

Les línies especificades en la introducció es projecten sobre dues poblacions d'alumnes diferents que decideixen voluntàriament participar en el projecte.

D'una banda, els estudiants universitaris del títol de grau presencial d'Informació i Documentació de la Universidad de Extremadura (curs 2011–2012):

 • Primer de grau: alumnes 43, mostra 16, participació 37 %. Dels 16 alumnes participants, 11 van escollir el grau d'INDO en primera opció, cosa que representa el 68,75 %.
 • Segon de grau: alumnes 17, mostra 11, participació 64,7 %. Dels 11 alumnes, 4 van escollir el grau d'INDO en primera opció, cosa que representa el 36,36 %.

De l'altra, els alumnes de batxillerat dels instituts d'educació secundària (IES) següents de la ciutat de Badajoz (curs 2011–2012). El curs, l'itinerari i el nombre d'alumnes els disposa el departament d'orientació de cada un dels centres:

 • IES Maestro Domingo Cáceres: primer i segon de batxillerat de Ciències Socials (alumnes 50, mostra 39, participació 78 %).
 • IES San Fernando: primer i segon de batxillerat de Ciències Socials (alumnes 73, mostra 52, participació 71,23 %).
 • IES San Roque: segon de batxillerat de Ciències Socials (alumnes 25, mostra 20, participació 80 %).
 • IES Ciudad Jardín: primer i segon de batxillerat de Ciències Socials (alumnes 44, mostra 27, participació 61,36 %), i primer i segon de batxillerat de Ciència i Tecnologia (alumnes 40, mostra 36, participació 90 %).

A continuació s'exposa la metodologia emprada en el desenvolupament del projecte, que es porta a terme entre els mesos d'abril i novembre de 2012.

 

2.1 Línia 1. Detecció

Per tal de poder dur a terme la línia 1 i poder detectar l'interès general dels alumnes en el camp científic de la informació i documentació, així com també identificar els alumnes especialment talentosos en aquest camp, s'apliquen tant indicadors que permeten descobrir la capacitat creativa, volitiva i intel·lectual de l'alumnat com competències que permeten identificar l'interès per la matèria en qüestió.

 

2.1.1 Indicadors d'identificació

Es dissenya un qüestionari amb 15 ítems relacionats amb els aspectes següents que responen només els alumnes del grau presencial d'INDO que participen en el projecte (vegeu l'annex I). Encara que hi ha investigacions més complexes sobre el desenvolupament d'indicadors que permetin als professors universitaris descobrir tres dimensions clau en l'alumnat: motivació, creativitat i avanç intel·lectual (Ortiz Torres et al., 2013), per a aquest projecte hem seleccionat només 15 indicadors del treball de Pérez Luján, González Morales i Díaz Alfonso (2005) per elaborar una plantilla completa però no gaire extensa que es pugui contestar de forma ràpida i eficaç:

Creativitat

I1

Flexibilitat.

I2

Originalitat.

I3

Independència.

I4

Perseverança.

 Voluntat

I5

Plantejament de metes. Nivell de participació conscient en el plantejament de les metes.

I6

Plantejament de metes. Valoració de les possibilitats personals per aconseguir les metes.

I7

Plantejament de metes. Disposició per assumir responsabilitats.

I8

Presa de decisions. Identificació d'alternatives d'actuació.

I9

Presa de decisions. Valoració de conseqüències de les possibles eleccions.

I10

Presa de decisions. Disposició per assumir responsabilitats.

I11

Força de voluntat. Força de voluntat necessària per aconseguir la meta desitjada.

I12

Força de voluntat. Automotivació per actuar davant dels possibles canvis.

I13

Força de voluntat. Disposició conscient per supeditar motivacions personals a l'interès general.

 Intel·lecte

I14

Consciència. Capacitat de reflexionar sobre les capacitats essencials pròpies.

I15

Adaptabilitat. Capacitat de modificar el comportament.

 

2.1.2 Competències d'identificació

Es dissenya un qüestionari amb 25 ítems relacionats amb les competències pròpies de la matèria d'informació i documentació per detectar-ne l'interès, que responen els alumnes del grau presencial d'INDO i de batxillerat que participen en el projecte (vegeu l'annex II). Les competències (C) s'han extret del títol oficial de grau en Informació i Documentació de la UEX:

C1

Interès general per la informació i els documents en qualsevol suport (imprès, digital, audiovisual, etc.).

C2

Interès per aprendre a planificar, organitzar i avaluar el funcionament de les institucions documentals (biblioteques, arxius, centres de documentació, serveis d'informació, etc.).

C3

Interès per aprendre a usar la informació (per exemple, aprendre a extreure la informació més important d'un document, aprendre a identificar-ne les parts essencials —títol, autor, etc.—).

C4

Interès per aprendre a elaborar i difondre informació (per exemple, aprendre a dissenyar bases de dades amb informació científica, audiovisual, etc.).

C5

Interès general per les tecnologies de la informació.

C6

Interès per conèixer la realitat nacional i internacional en matèria de polítiques i serveis d'informació i de les indústries de la cultura (editorials, etc.).

C9

Interès per aprendre a utilitzar eines informàtiques per implantar, desenvolupar i explotar sistemes d'informació (per exemple, disseny de llocs web, gestió de xarxes socials, etc.).

C10

Interès per avaluar la informació (qualitat, rellevància, utilitat, etc.) en qualsevol suport (imprès, digital, audiovisual, etc.).

C11

Interès per aprendre i aplicar les tècniques de gestió i màrqueting en les institucions documentals (per exemple, tècniques de promoció o publicitat de biblioteques, arxius, centres de documentació, serveis d'informació, etc.).

C16a

Interès per assessorar i formar usuaris i clients de les institucions documentals.

C16b

Interès per adquirir habilitats per participar en els processos de negociació i comunicació amb tercers.

C17a

Interès per obtenir, tractar i interpretar dades sobre l'entorn de les institucions documentals (és a dir, per conèixer les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de les institucions de l'entorn).

C17b

Interès per estudiar, gestionar i avaluar l'activitat científica (per exemple, identificar i avaluar les principals àrees d'investigació, els principals articles o autors d'una disciplina, etc.).

C18

Interès per analitzar i resumir la informació.

C19

Interès per aprendre tècniques de comunicació oral i escrita per a la relació amb els usuaris i clients de la informació.

C20

Interès per l'ús d'Internet com a mitjà de comunicació i font d'informació, així com també interès pel programari genèric (processadors de textos, fulls de càlcul, etc.).

C21

Interès per obtenir un bon coneixement parlat i escrit d'una llengua estrangera.

C22­ i C27

Interès per aprendre a organitzar i planificar el treball propi i aconseguir un aprenentatge autònom.

C23 i C24

Interès per aprendre a treballar en equip i integració en equips multidisciplinaris, multiculturals i internacionals.

C25

Interès per aprendre a raonar de forma crítica i prendre decisions valorant alternatives.

C26a

Interès per complir un compromís ètic en les relacions amb els usuaris i clients de la informació.

C26b

Interès per subministrar un servei de qualitat.

C28

Interès per aprendre a adaptar-se als canvis de l'entorn.

C29

Interès per emprendre millores i proposar innovacions.

C30

Interès per aprendre tècniques de direcció, lideratge i presa de decisions.

 

2.2 Línia 2. Motivació

Per fomentar la motivació dels alumnes interessats en la disciplina de la informació i documentació, amb la finalitat de formar alumnes especialment capacitats per a la investigació o el desenvolupament de l'activitat professional en informació i documentació, apliquem les tècniques de motivació següents:

 

2.2.1 Discussions grupals

Aquesta part es projecta només per als alumnes del grau presencial d'INDO que participen en el projecte i es coordina amb el Pla d'acció tutorial de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, de manera que els alumnes participen en quatre sessions grupals relacionades amb les temàtiques següents:

 • Coneix el web del centre, coneix la teva biblioteca.
 • Tècniques d'estudi.
 • Serveis universitaris.
 • Plans d'estudis i sortides professionals.
 

2.2.2 Jornades especialitzades

S'organitzen unes jornades d'experts en informació i documentació amb diplomats i llicenciats en Documentació que estan treballant en diversos àmbits relacionats amb els estudis (arxius, biblioteques, empreses, mitjans de comunicació, etc.) amb la finalitat de motivar l'alumnat. A les jornades es conviden tots els alumnes matriculats en el grau presencial d'INDO el curs 2011­–2012.

 

3 Resultats

3.1 Línia 1. Detecció

3.1.1 Grau d'Informació i Documentació

Tot seguit es presenten els resultats dels indicadors d'identificació de la capacitat creativa, volitiva i intel·lectual de l'alumnat.

En general, els alumnes de primer i segon del grau d'INDO (un total de 16 i 11 alumnes participants, respectivament) tenen unes capacitats creatives, volitives i intel·lectuals elevades, amb una mitjana respectiva del 86,11 % i el 84,24 %. En el cas de primer, el ventall s'estén del 97,78  % dels alumnes A7,1 A10 i A16 fins al 71,11 % de l'A5 i l'A11, i en el cas de segon, abasta des del 93,33 % de l'alumne A8 fins al 77,78  % de l'A6 i l'A11. És important assenyalar quins són els alumnes amb més capacitats ja que la detecció és un dels objectius d'aquest projecte.

Pel que fa a la valoració de cada indicador, a la figura 1 s'observa que l'indicador 6 ("Valoració de les possibilitats personals per aconseguir les metes") és el més ben valorat pels alumnes de primer del grau (93,8 %) i els indicadors 14 ("Capacitat de reflexionar sobre les capacitats essencials pròpies") i 7 ("Disposició per assumir responsabilitats") són els més ben valorats pels alumnes de segon (97 %). També es reflecteix que el menor valor en els dos casos els obté l'indicador 2 ("Originalitat"), encara que amb un percentatge força elevat.

Figura 1. Valoració dels indicadors d'identificació de les capacitats de l'alumnat de primer i segon del grau d'Informació i Documentació

Figura 1. Valoració dels indicadors d'identificació de les capacitats de l'alumnat de primer i segon del grau d'Informació i Documentació

Pel que fa a les competències d'identificació, en general, els alumnes de primer i segon del grau d'INDO tenen un elevat interès per les competències relacionades amb informació i documentació amb una mitjana respectiva del 86,83 % i el 83,52 %, entre els quals destaquen els alumnes A3 a primer (94,67 %) i A10 a segon (90,67 %). A l'extrem inferior de la distribució es troben els alumnes de primer A11 i A13 (73,33 %) i el de segon A11 (72 %).

En relació amb les competències, a la figura 2 s'observa que la competència 21 ("Interès per obtenir un bon coneixement parlat i escrit d'una llengua estrangera") és la més ben valorada pels alumnes de primer i segon del grau (97,9 % i 93,9 %, respectivament). La menys valorada a primer (66,7 %) és la C16a ("Interès per assessorar i formar usuaris i clients de les institucions documentals") i a segon (51,5 %) és la C17a ("Interès per obtenir, tractar i interpretar dades sobre l'entorn de les institucions documentals").

Figura 2. Valoració de les competències de la matèria de l'alumnat de primer i segon del grau d'Informació i Documentació

Figura 2. Valoració de les competències de la matèria de l'alumnat de primer i segon del grau d'Informació i Documentació

 

3.1.2 Batxillerat

A continuació es detallen els resultats de l'interès de l'alumnat de batxillerat per les competències relacionades amb la informació i la documentació. Els IES que participen en l'estudi són:

 • IES Maestro Domingo Cáceres
 • IES San Fernando
 • IES San Roque
 • IES Ciudad Jardín

En general, els alumnes de batxillerat de Ciències Socials de l'IES Maestro Domingo Cáceres que participen en l'estudi (39) tenen un interès elevat per les competències relacionades amb informació i documentació amb un valor mitjà del 68,1 %. Es detecta que els alumnes més interessats en la matèria són l'A32 (84 %) i l'A28 (82,67 %) i els menys compromesos l'A20 i l'A26 (49,33 %).

Pel que fa als alumnes de batxillerat de Ciències Socials de l'IES San Fernando que participen en el projecte (52), s'observa que tenen un interès general considerable per les competències relacionades amb informació i documentació que abasta des del 86,67 % de l'A3 fins al 44 % de l'A49, amb un interès mitjà del 66,07 %.
Els alumnes de batxillerat de Ciències Socials de l'IES San Roque (20 participants) també mostren interès per les competències relacionades amb informació i documentació, amb un valor mitjà del 65,87 %. Destaquen els alumnes A5, A6, A13, A16 i A8 amb un 73,33 % a l'extrem superior i l'A4 a l'inferior amb un 49,33 %.

Finalment, s'observa que, en general, tant els alumnes de batxillerat de Ciències Socials —CS— (27 participants) com els de Ciència i Tecnologia —CiT— (36 participants) de l'IES Ciudad Jardín tenen un interès elevat per les competències relacionades amb informació i documentació amb una mitjana respectiva del 66,37 % i el 63,4 %. Destaquen a l'extrem superior l'alumne A25 (89,33 %) de CS i l'A3 (78,67 %) de CiT, i a l'inferior l'A7 i l'A23 (45,33 %) de CS i l'A16 (45,33 %) de CiT.

Pel que fa a la valoració de les competències en informació i documentació dels alumnes dels quatre instituts analitzats, la figura 3 reflecteix que la competència 23 i 24 ("Interès per aprendre a treballar en equip i integració en equips multidisciplinaris, multiculturals i internacionals") és la més ben valorada pels alumnes dels instituts Maestro Domingo Cáceres (85,5 %), San Fernando (89,1 %) i San Roque (85 %), mentre que a l'Instituto Ciudad Jardín, tant en CS com en CiT, la més interessant per als alumnes és la C21 ("Interès per obtenir un bon coneixement parlat i escrit d'una llengua estrangera") amb un 84 % i un 82,4 %, respectivament.

Les competències pitjor valorades són la C2 ("Interès per aprendre a planificar, organitzar i avaluar el funcionament de les institucions documentals") i la C16a ("Interès per assessorar i formar usuaris i clients de les institucions documentals") a l'IES Maestro Domingo Cáceres, totes dues amb un 52,1 %; la C2 a l'IES San Fernando, amb un 43,6 %; la C17b ("Interès per estudiar, gestionar i avaluar l'activitat científica") dels IES San Roque i Ciudad Jardín (CS), amb un 40 % i un 45,7  %, respectivament, i la C17a ("Interès per obtenir, tractar i interpretar de dades sobre l'entorn de les institucions documentals") per l'Instituto Ciudad Jardín (CiT) amb un 45,4 %.

 
Figura 3. Valoració de les competències de la matèria de l'alumnat de batxillerat

Figura 3. Valoració de les competències de la matèria de l'alumnat de batxillerat

 

3.2 Línia 2. Motivació

3.2.1 Discussions grupals

S'organitzen quatre sessions grupals amb els alumnes de primer i segon cursos del grau presencial d'INDO que participen en el projecte. A les sessions es comenten les temàtiques següents:

 • Coneix el web del centre, coneix la teva biblioteca: s'informa detalladament dels recursos disponibles al web de la Facultad de Documentación i, especialment, de les possibilitats de la biblioteca com a font de recursos per a l'aprenentatge i la investigació.
 • Tècniques d'estudi: s'orienta l'alumne en aspectes com ara l'organització del temps, les estratègies d'aprenentatge o la preparació d'exàmens.
 • Serveis universitaris: s'informa de les diferents possibilitats que ofereix la Universidad a través de l'Oficina d'Orientació Laboral, el Servei d'Informació i Atenció Administrativa, el Secretariat de Relacions Internacionals i la Unitat d'Atenció a l'Estudiant.
 • Plans d'estudis i sortides professionals: en aquest cas, es dissenya i comenta un cartell informatiu amb els plans d'estudis que s'imparteixen a la facultat relacionats amb la disciplina d'informació i documentació i amb les diferents sortides professionals per a les quals capaciten els títols, amb la finalitat de solucionar-ne el desconeixement. Els plans d'estudis abasten el títol de grau d'Informació i Documentació, el ??màster universitari de Gestió de la Informació Digital i el màster universitari d'Iniciació a la Recerca. Pel que fa a les sortides laborals, es mostren diferents professions com ara documentalista, gestor en continguts i d'informació, gestor de comunitats en línia, bibliotecari, arxiver, digitalitzador, docent o investigador.
 

3.2.2 Jornades d'experts

Com a tècnica específica de motivació per als alumnes, s'organitzen a la sala d'actes de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura unes jornades d'experts en els diferents àmbits professionals relacionats amb la informació i la documentació, a fi de donar a conèixer les sortides professionals reals per a les quals habilita el títol.

Per demostrar aquesta realitat, tots els ponents convidats són titulats universitaris en la matèria en qüestió (diplomat en Biblioteconomia i Documentació, llicenciat en Documentació i doctor en Documentació). Sota el títol general de les jornades, "Els nous professionals de la informació i la documentació", els ponents mostren les seves experiències professionals en l'àmbit dels centres de documentació i empreses, les biblioteques de recerca, els mitjans de comunicació, la docència, els arxius, les biblioteques públiques i la investigació.

A aquestes jornades s'hi conviden tots els alumnes matriculats en INDO presencial el curs 2011–2012 (43 a primer i 17 a segon). Dels 60 diplomes d'assistència preparats se'n van repartir 52, cosa que representa una participació molt elevada del 86,66 %.

 

4 Conclusions

4.1 Línia 1. Detecció

Les capacitats creatives, volitives i intel·lectuals de l'alumnat de primer i segon d'INDO, així com també la seva valoració són bastant elevades, ja que aconsegueixen una mitjana del 86,11 % i el 84,24 %, respectivament. Aquestes dades ens porten a la conclusió que tenim una població d'estudiants molt capacitats per enfrontar-se al món de la informació i la documentació.

L'interès per les competències en informació i documentació de primer i segon d'INDO i la valoració d'aquestes competències és elevat, amb una mitjana respectiva del 86,83 % i el 83,52 %. Aquests resultats ens indiquen que els nostres alumnes estan altament interessats en la carrera que estudien, independentment que s'hagi escollit com a primera opció o no en la sol·licitud d'accés a la universitat.

L'interès per les competències en informació i documentació dels alumnes de batxillerat i la valoració d'aquestes competències ha obtingut les mitjanes següents: IES Maestro Domingo Cáceres, 68,10 %; IES San Fernando, 66,07 %; IES San Roque, 65,87 %; IES Ciudad Jardín CS, 66,37 %, i IES Ciudad Jardín CiT, 63,41 %. És a dir, la mitjana global és del 66 %. Aquests resultats ens indiquen que l'interès dels alumnes de batxillerat de Badajoz pel que fa al grau d'Informació i Documentació és considerable, fet que reflecteix un planter respectable de futurs alumnes.

Pel que fa a quines competències desperten més interès entre l'alumnat, en el cas de primer i segon del grau, així com també a l'IES Ciudad Jardín (en les dues modalitats, CS i CiT) es troba l'"Interès per obtenir un bon coneixement parlat i escrit d'una llengua estrangera", amb percentatges superiors en tots els casos al 82 %. La resta dels IES coincideix a valorar com la competència més interessant la d'"Interès per aprendre a treballar en equip i integració en equips multidisciplinaris, multiculturals i internacionals", amb percentatges superiors al 85 %. El fet que es tracti de competències de caràcter transversal confirma el desconeixement general sobre les matèries per a les quals habilita el títol i, per tant, la necessitat de dur a terme actuacions de promoció.

 

4.2 Línia 2. Motivació

La resposta de l'alumnat, tant a les discussions grupals com a les jornades celebrades, va resultar molt positiva, amb una participació elevada i un plantejament i intercanvi d'idees enriquidor i motivador. En el cas concret de les sessions grupals, el disseny del cartell informatiu amb l'àmplia gamma de sortides professionals va representar un avenç en el coneixement de la disciplina, i en les jornades, la participació va superar el 86,5 % d'assistència, dada que assenyala la importància d'aquest tipus d'activitats per promocionar els estudis d'Informació i Documentació.

 

Agraïments

Aquest treball forma part del Projecte d'innovació concedit per la Universidad de Extremadura a la Comissió de Qualitat del Títol de Grau en Informació i Documentació dins de les accions per a la innovació docent i la millora de la qualitat del curs 2011–2012.

 

Bibliografia

Abadal, Ernest; Borrego, Àngel; Serra Pérez, Rafael (2012). "Mercado laboral de profesionales de la información : evolución de la oferta y de los perfiles ocupacionales". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, diciembre, n.º 29. <https://bid.ub.edu/29/abadal2.htm>. [Consulta: 02.04.2014].

Castelló, A. (1987). "La integración escolar del alumno excepcionalmente dotado. En C. Monereo (ed.): Áreas de intervención del psicólogo de la educación en la integración escolar del alumno con necesidades educativas especiales". Badalona: Federación ECOM.

Libro Blanco del Título de Grado en Información y Documentación. <http://www.aneca.es/var/media/150424/libroblanco_jun05_documentacion.pdf>. [Consulta: 20.05.2013]

Oliva Marañón, Carlos (2012). "Competencias y formación universitaria del documentalista en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): estudio de su adecuación al entorno laboral". Investigación Bibliotecológica, vol. 26, n.º 58, p. 15-45.

Ortiz-Repiso Jiménez, Virginia (2013). Nuevos yacimientos de empleo y oportunidades profesionales. En: XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 25-26 octubre, 2013). <http://www.aab.es/jornadas/xvii-jornadas-bibliotecarias-de-andalucía/presentaciones/>. [Consulta: 12.11.201].

Ortiz Torres, Emilio; Mariño-Sánchez, María de los Ángeles; González Pérez del Villar, Ana María (2013). "La identificación y el desarrollo de alumnos talentosos en la educación superior". Pedagogía universitaria, vol. XVIII, n.º 1, p. 1-8.

Pérez Luján, Dalgys.; González Morales, Dislayne.; Díaz Alfonso, Yoel D. (2005). "El talento: antecedentes, modelos, indicadores, condicionamientos, competencias y proceso de identificación. Una propuesta desde la Universidad cubana y el enfoque histórico-cultural". Revista Interamericana de Educación, vol. 36, n.º 4, p. 1-24.

Valle Chauvet, Lilian del (2011). "Detección de alumnos talentosos en un Área de Tecnología". Tesis Doctoral, Universidad Complutense, Madrid. <http://eprints.ucm.es/12414/1/T32499.pdf>. [Consulta: 07.07.2012].

Van Boxtel, Herman. W.; Mönks, Franz J. (1988). "Los adolescentes superdotados: una perspectiva evolutiva". En: Freeman, Joan (ed.). Los niños superdotados. Aspectos psicológicos y pedagógicos. Madrid: Santillana – Aula XXI, p. 306-327.

 

Annex I. Indicadors d'identificació

Annex I: indicadors d'identificació d'alumnes talentosos
Comissió de Qualitat del Títol de Grau en Informació i Documentació

Projecte per a la millora de la qualitat docent. Modalitat C. Desenvolupament de la dimensió social de Bolonya. Curs 2011–2012. Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura - UEX

Des del Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura s'ha concedit el Projecte per a la millora de la qualitat docent en INDO. Un dels objectius és desenvolupar indicadors per detectar alumnes talentosos en informació i documentació. Si us plau, valora de l'1 (mínim) al 3 (màxim) el teu nivell d'identificació amb cada indicador.

Nom i cognoms:

Titulació:
Curs:
 

Titulació: grau en Informació i Documentació. Presencial

INDICADORS D'IDENTIFICACIÓ D'ALUMNES TALENTOSOS

1
Baix

2
Mig

3
Alt

CREATIVITAT

Flexibilitat.
Capacitat per canviar decisions i projectes i adequar-los a les noves exigències.

 

 

 

Originalitat.
Capacitat per reflectir la realitat de manera particular creant noves formes

 

 

 

Independència.
Autonomia i consecució de tasques per iniciativa pròpia

 

 

 

Perseverança.
Possibilitat de no abandonar les tasques per difícils que siguin els obstacles

 

 

 

VOLUNTAT

Planteajament de metes.

Nivell de participació conscient en el plantejament de les metes

 

 

 

Valoració de les possibilitats personals per aconseguir les metes

 

 

 

Disposició per assumir responsabilitats

 

 

 

Presa de decisions.

Identificació d'alternatives d'actuació

 

 

 

Valoració de conseqüències o discerniment dels avantatges i desavantatges de les possibles eleccions

 

 

 

Disposició per assumir responsabilitats

 

 

 

Força de voluntat.

Força de voluntat necessària per aconseguir la meta desitjada o prendre la decisió adequada

 

 

 

Automotivació per actuar davant dels possibles canvis

 

 

 

Disposició conscient per supeditar motivacions personals a l'interès general

 

 

 

INTEL·LECTE – CAPACITAT D'APRENENTATGE

Consciència.
Capacitat de reflexionar sobre les capacitats essencials pròpies.

 

 

 

Adaptabilitat.
Capacitat de modificar el comportament reajustant el procés d'aprenentatge i corregint els resultats a què s'ha arribat.

 

 

 

OBSERVACIONS:

 

 

 

 

GRÀCIES PER COL·LABORAR

 

Annex II. Competències d'identificació

Annex II: competències d'identificació de l'interès per INDO
Comissió de Qualitat del Títol de Grau en Informació i Documentació

Projecte per a la millora de la qualitat docent. Modalitat C. Desenvolupament de la dimensió social de Bolonya. Curs 2011–2012. Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura - UEX

Des del Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura s'ha concedit el Projecte per a la millora de la qualitat docent en INDO. Un dels objectius és indicar l'interès per la disciplina de la informació i documentació. Si us plau, valora de l'1 (mínim) al 3 (màxim) el grau d'interès en cada qüestió.

Nom i cognoms:

Titulació:
Curs:

 

Titulació: grau en Informació i Documentació. Presencial

Grau d'interès

QÜESTIONS ESPECÍFIQUES EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Comp.

1
Baix

2
Mig

3
Alt

Interès general per la informació i els documents en qualsevol suport (imprès, digital, audiovisual, etc.).

C1

 

 

 

Interès per aprendre a planificar, organitzar i avaluar el funcionament de les institucions documentals (biblioteques, arxius, centres de documentació, serveis d'informació, etc.).

C2

 

 

 

Interès per aprendre a usar la informació (per exemple, aprendre a extreure la informació més important d'un document, aprendre a identificar-ne les parts essencials —títol, autor, etc.—).

C3

 

 

 

Interès per aprendre a elaborar i difondre informació (per exemple, aprendre a dissenyar bases de dades amb informació científica, audiovisual, etc.).

C4

 

 

 

Interès general per les tecnologies de la informació.

C5

 

 

 

Interès per conèixer la realitat nacional i internacional en matèria de polítiques i serveis d'informació i de les indústries de la cultura (editorials, etc.).

C6

 

 

 

Interès per aprendre a utilitzar eines informàtiques per implantar, desenvolupar i explotar sistemes d'informació (per exemple, disseny de llocs web, gestió de xarxes socials, etc.).

C9

 

 

 

Interès per avaluar la informació (qualitat, rellevància, utilitat, etc.) en qualsevol suport (imprès, digital, audiovisual, etc.).

C10

 

 

 

Interès per aprendre i aplicar les tècniques de gestió i màrqueting en les institucions documentals (per exemple, tècniques de promoció o publicitat de biblioteques, arxius, centres de documentació, serveis d'informació, etc.).

C11

 

 

 

Interès per assessorar i formar usuaris i clients de les institucions documentals.

C16

 

 

 

Interès per adquirir habilitats per participar en els processos de negociació i comunicació amb tercers.

C16

 

 

 

Interès per obtenir, tractar i interpretar dades sobre l'entorn de les institucions documentals (és a dir, per conèixer les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de les institucions de l'entorn).

C17

 

 

 

Interès per estudiar, gestionar i avaluar l'activitat científica (per exemple, identificar i avaluar les principals àrees d'investigació, els principals articles o autors d'una disciplina, etc.).V

C17

 

 

 

Interès per analitzar i resumir la informació.

C18

 

 

 

Interès per aprendre tècniques de comunicació oral i escrita per a la relació amb els usuaris i clients de la informació.

C19

 

 

 

Interès per l'ús d'Internet com a mitjà de comunicació i font d'informació, així com també interès pel programari genèric (processadors de textos, fulls de càlcul, etc.).

C20

 

 

 

Interès per complir un compromís ètic en les relacions amb els usuaris i clients de la informació.

C26

 

 

 

Interès per subministrar un servei de qualitat.

C26

 

 

 

QÜESTIONS GENERALS

 

1
Baix

2
Mig

3
Alt

Interès per obtenir un bon coneixement parlat i escrit d'una llengua estrangera.

C21

 

 

 

Interès per aprendre a organitzar i planificar el treball propi i aconseguir un aprenentatge autònom.

C22 y 27

 

 

 

Interès per aprendre a treballar en equip i integració en equips multidisciplinaris, multiculturals i internacionals.

C23 y 24

 

 

 

Interès per aprendre a raonar de forma crítica i prendre decisions valorant alternatives.

C25

 

 

 

Interès per aprendre a adaptar-se als canvis de l'entorn.

C28

 

 

 

Interès per emprendre millores i proposar innovacions.

C29

 

 

 

Interès per aprendre tècniques de direcció, lideratge i presa de decisions.

C30

 

 

 

Descriu com t'imagines que transcorrerà un dia de la teva vida professional d'aquí a deu anys.

 

Explica què t'ha portat a estudiar Informació i Documentació, en què t'agradaria treballar i per què.

 

Observacions.

 

GRÀCIES PER COL·LABORAR.

 
llicencia CC BY-NC-NDLlicència Creative Commons de tipus Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada. Aquest article es pot difondre lliurement sempre que se’n citi l’autor i l’editor amb els elements que consten en la secció “Citació recomanada”. No se’n pot fer, però, cap obra derivada (traducció, canvi de format, etc.) sense el permís de l’editor. Així, BiD compleix amb la definició d’open access de la Declaració de Budapest a favor de l’accés obert. La revista també permet que els autors mantinguin els drets d’autor i els de publicació sense restriccions.