Revistes usades pels investigadors de ciències de la informació del Brasil per publicar i la seva visibilitat en les bases de dades Web of Science i Scopus

Revistes que els investigadors utilitzen més per publicar, 2008–2012

Introducció: la producció és part essencial de l’activitat científica i la seva visibilitat és un indicador per avaluar la ciència. Les revistes científiques s’han transformat i el moviment d’accés obert ha impulsat canvis en el model de comunicació científica.

Objectiu: l’objectiu d’aquest estudi és analitzar les revistes que utilitzen els investigadors de ciències de la informació del Brasil per publicar i la seva visibilitat a les bases de dades Web of Science i Scopus, comparant les publicacions amb accés obert i accés restringit.

Metodologia: recerca quantitativa, exploratòria i documental que té com a corpus d’anàlisi la producció científica en revistes dels investigadors becats en recerca productiva del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de l’àrea de Ciències de la Informació del Brasil.

Resultats: es conclou que els investigadors publiquen prioritàriament en revistes nacionals d’accés obert i que la visibilitat d’aquestes publicacions en bases de dades internacionals no presenta diferències significatives comparada amb la de les publicacions d’accés restringit. — Introduction:
Production is an essential part of scientific activity and its visibility is an indicator for the evaluation of science. Scientific journals have been transformed and the open access movement has driven changes in our scholarly communication model.

Objective: This paper analyses the scientific journals used by researchers in information science in Brazil and the visibility of these journals in the Web of Science (WoS) and Scopus databases by comparing the scientific production published in open access and restricted-access journals.

Methodology:
Quantitative, exploratory and documentary analysis was made using the scientific production of researchers in information science in Brazil that receive productivity grants from the Brazilian National Research and Development Council (CNPq).

Results: It was found that researchers published primarily in open access national journals, and that the visibility of these journals in international databases did not significantly differ to the visibility of restricted-access publications.