Criteris d’avaluació en turisme i els seus efectes en el perfil de publicació dels investigadors

Objectiu: Analitzar la influència dels criteris d’avaluació en el perfil de publicació dels investigadors de turisme.

Metodologia: Anàlisi dels criteris d’avaluació de la producció científica de l’àrea d’administració, ciències comptables i turisme, dirigida per la CAPES, basant-se en els documents d’àrea i en la llista de revistes classificades, i del perfil de publicació, mitjançant els currículums Lattes dels investigadors dels programes de postgrau de l’àrea de turisme.

Resultats: Els resultats indiquen que els criteris d’avaluació de revistes d’administració, ciències comptables i turisme es van tornar més dependents del factor d’impacte JCR entre els triennis analitzats. La determinació de criteris basats en aquest indicador reforça l’hegemonia de grans editorials comercials, a més de fer que les revistes d’administració predominin en els estrats més alts. El perfil de publicació dels investigadors de turisme va mostrar, en primer lloc, que el 61,2 % de la seva producció té lloc en revistes de la pròpia àrea, prop de 2/3 de la qual, en revistes nacionals; en segon, que es concentra entre els estrats A2 a B3, i, en tercer, que quan publiquen en revistes estrangeres opten per l’idioma espanyol, seguit del portuguès. Comencen a publicar en revistes d’administració i ciències comptables a partir del 2013, amb predomini de l’anglès; la primera publicació en l’estrat A1 té lloc en una revista de l’àrea d’administració, l’any 2014. — Objetivo: Analizar la influencia de los criterios de evaluación en el perfil de publicación de los investigadores de turismo.

Metodología: Análisis de los criterios de evaluación de la producción científica del área de administración, ciencias contables y turismo, dirigida por la CAPES, basándose en los documentos de área y en la lista de revistas clasificadas, y del perfil de publicación, mediante los currículos Lattes los investigadores de los programas de postgrado del área de turismo.

Resultados: Los resultados indican que los criterios de evaluación de revistas de administración, ciencias contables y turismo se volvieron más dependientes del factor de impacto JCR entre los trienios analizados. La determinación de criterios basados ​​en este indicador refuerza la hegemonía de grandes editoriales comerciales, además de hacer que las revistas de administración predominen en los estratos más altos. El perfil de publicación de los investigadores de turismo mostró, en primer lugar, que el 61,2 % de su producción tiene lugar en revistas de la propia área, cerca de 2/3 de ésta en revistas nacionales; en segundo, que se concentra entre los estratos A2 a B3, y, en tercero, que cuando publican en revistas extranjeras optan por el idioma español, seguido del portugués. Empiezan a publicar en revistas de administración y ciencias contables a partir del 2013, con predominio del inglés; la primera publicación en el estrato A1 tiene lugar en una revista del área de administración, en el año 2014. — Objective: To analyze the influence of the evaluation criteria in the publishing profile of the Tourism researchers.

Methodology: Analysis of the journal evaluation criteria of Administration, Accounting and Tourism area, carried out by CAPES, based on the area documents and the list of classified journals; and of the publishing profile, through Lattes curricula of the researchers of the Tourism postgraduate programs.

Results: The results show that the journal evaluation criteria applied by Administration, Accounting and Tourism increases its dependency of JCR Impact Factor between the triennia analyzed. The definition of criteria based in this indicator reinforces the hegemony of major for-profit publishers, besides making journals of Administration predominate in the higher strata. The publishing profile of Tourism researchers showed that: 61.2 % of their production occurs in periodicals of the area itself; being about 2/3 of this in domestic journals; besides being concentrated between strata A2 to B3; and when publishing in foreign journals the Spanish language is prevalent, followed by Portuguese. They begin to publish in Administration and Accounting periodicals from 2013, predominating the English language; a first publication in stratum A1 occurs in a journal of the Administration area, in the year 2014.

L’avaluació de la recerca en humanitats a AQU Catalunya

En aquest article es presenta l’experiència pràctica de l’avaluació de la recerca en l’àmbit d’humanitats que fa l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de les persones candidates a ser professors universitaris que demanen una acreditació prèvia de la seva trajectòria acadèmica. L’objectiu de l’article és explicar les característiques d’aquests processos d’acreditació, amb un èmfasi especial en el cas concret de les disciplines de caràcter humanístic, en què s’observen elements singulars respecte d’altres àmbits científics que hi afegeixen una complexitat més gran. En aquest sentit, el fet que les avaluacions siguin indirectes, a partir dels indicis de qualitat de les publicacions científiques en què es publica la recerca, condiciona enormement els processos d’avaluació. Així, tenint present les recents aportacions metodològiques sobre l’avaluació de la recerca, com per exemple el Manifest de Leiden o la Declaració de San Francisco, es conclou la necessitat d’evitar aproximacions merament quantitatives, de forma que l’avaluació sigui respectuosa amb la comunitat d’investigadors d’humanitats, que, d’altra banda, debat la millor manera d’abordar l’avaluació de la seva activitat de recerca.

Investigadors d’electrònica mexicans que col·laboren per publicar. Coautors que treballen en xarxa

— Objectiu: documentar processos de treball col·laboratiu, realitzat en coautoria, per a la producció científica especialitzada d’una xarxa d’experts en electrònica i computació, com a part d’un projecte sobre activitat científica, escriptura i trajectòries formatives doctorals (Carrasco [et al.], 2011; Kent, 2013; Brambila-Limón, 2015; Brambila-Limón [et al.], 2016).

Metodologia: estudi qualitatiu d’un grup de nou investigadors d’electrònica el director del qual ha impulsat la publicació col·laborativa durant vint anys. Presentem dades d’entrevistes amb una durada mitjana de dues hores cadascuna, i mesures bibliomètriques de la seva productivitat, des de la plataforma institucional del centre de recerca on treballa l’investigador principal.

Resultats: presentem dades d’un grup de científics que col·laboren per investigar i publicar com a coautors, organitzats en quatre grans apartats: coautoria, tecnologia, rols i identitat, i col·laboració. El grup publica en anglès, amb un índex de publicació anual per investigador superior de mitjana al d’altres científics de la mateixa disciplina a Mèxic: 7,2 (si es tenen en compte ponències de congrés) i 3,7 (si només es consideren articles en revistes especialitzades). Per millorar les contribucions, col·laboren sota la direcció de l’investigador principal del grup i tenint en compte els temps de publicació de la revista triada. En una investigació altament competitiva d’un camp en desenvolupament, la col·laboració grupal pot ser crucial per aconseguir reconeixement. — Objetivo: documentar procesos de trabajo colaborativo para la producción científica disciplinar, realizado en coautoría, de una red de expertos en electrónica y computación, como parte de un proyecto sobre actividad científica, escritura y trayectorias formativas doctorales (Carrasco [et al.], 2011; Kent, 2013; Brambila-Limón, 2015; Brambila-Limón [et al.], 2016).

Metodología: estudio cualitativo de un grupo de nueve investigadores de electrónica cuyo líder ha impulsado la publicación colaborativa durante veinticinco años. Presentamos datos de entrevistas de dos horas en promedio cada una y mediciones bibliométricas de su productividad, desde la plataforma institucional del centro de investigación en donde trabaja el investigador principal.

Resultados: presentamos datos de un grupo de científicos que colaboran para investigar y publicar como coautores, organizados en cuatro grandes apartados: coautoría, tecnología, roles e identidad y colaboración. El grupo publica en inglés, con un índice de publicación anual por investigador cuya media es mayor a la de otros científicos de la misma disciplina en México: 7,2 (si se toman en cuenta ponencias de congreso) y 3,7 (si solo se consideran artículos en revistas especializadas). Para mejorar sus contribuciones, colaboran dirigidos por el líder del grupo y atendiendo a los tiempos de publicación de la revista elegida. En una investigación altamente competitiva de un campo en desarrollo, la colaboración grupal puede ser crucial para lograr el reconocimiento. — Objective: This article presents evidence of collaborative work processes in disciplinary scientific production coauthored by a network of experts in electronics and computing by documenting this network’s scientific activity. It is part of a wider study on writing and training trajectories of doctoral students (Carrasco [et al.], 2011; Kent, 2013; Brambila-Limón, 2015; Brambila-Limón [et al.], 2016).

Methodology: The research took the form of a qualitative study of a group of nine researchers in electronics whose leader has promoted collaborative publication over a period of 25 years. Each researcher completed a personal interview of approximately two hours and bibliometric measures of their productivity were made using the group’s institutional platform.

Results: This article presents data on a group of scientists who collaborate in research and publication as coauthors. The results are presented in four sections: coauthorship; technology; roles and identity; and collaboration. The group, which publishes in English, sustains a higher rate of publication than other Mexican groups in the same discipline: 7.2 articles per researcher per year when conference papers are counted and 3.7 articles per researcher per year when only articles in peer-reviewed journals are considered. Their continuous improvement is monitored by the group leader, who pays close attention to publication lag times of each journal. We confirmed that group members play various roles to support their academic productivity, acting as authors as well as reviewers and evaluators of each article they produce for publication. In a highly competitive research and development field, we propose that group collaboration may be crucial in attaining recognition.

Revistes usades pels investigadors de ciències de la informació del Brasil per publicar i la seva visibilitat en les bases de dades Web of Science i Scopus

Revistes que els investigadors utilitzen més per publicar, 2008–2012

Introducció: la producció és part essencial de l’activitat científica i la seva visibilitat és un indicador per avaluar la ciència. Les revistes científiques s’han transformat i el moviment d’accés obert ha impulsat canvis en el model de comunicació científica.

Objectiu: l’objectiu d’aquest estudi és analitzar les revistes que utilitzen els investigadors de ciències de la informació del Brasil per publicar i la seva visibilitat a les bases de dades Web of Science i Scopus, comparant les publicacions amb accés obert i accés restringit.

Metodologia: recerca quantitativa, exploratòria i documental que té com a corpus d’anàlisi la producció científica en revistes dels investigadors becats en recerca productiva del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de l’àrea de Ciències de la Informació del Brasil.

Resultats: es conclou que els investigadors publiquen prioritàriament en revistes nacionals d’accés obert i que la visibilitat d’aquestes publicacions en bases de dades internacionals no presenta diferències significatives comparada amb la de les publicacions d’accés restringit. — Introduction:
Production is an essential part of scientific activity and its visibility is an indicator for the evaluation of science. Scientific journals have been transformed and the open access movement has driven changes in our scholarly communication model.

Objective: This paper analyses the scientific journals used by researchers in information science in Brazil and the visibility of these journals in the Web of Science (WoS) and Scopus databases by comparing the scientific production published in open access and restricted-access journals.

Methodology:
Quantitative, exploratory and documentary analysis was made using the scientific production of researchers in information science in Brazil that receive productivity grants from the Brazilian National Research and Development Council (CNPq).

Results: It was found that researchers published primarily in open access national journals, and that the visibility of these journals in international databases did not significantly differ to the visibility of restricted-access publications.