Panorama de les fonts audiovisuals internacionals en televisió: contingut, gestió i drets

Quadre comparatiu de les diferents fonts internacionals en les cadenes i grups audiovisuals consultats

Les cadenes generalistes espanyoles (nacionals i autonòmiques) disposen de diferents fonts audiovisuals per informar dels temes internacionals, com ara agències, consorcis de notícies i corresponsalies. En aquest article, a partir de les dades facilitades per diferents cadenes, s’aborda la cobertura, l’ús i la gestió d’aquestes fonts, així com també els seus drets d’ús i arxivament, i s’analitza la història i les eines en línia de les agències més emprades. Finalment, es descriu la tasca diària del departament d’Eurovision de TVE, al qual fa uns mesos s’han incorporat documentalistes que, a més de tractar documentalment el material audiovisual, duen a terme tasques d’edició i de producció. — Las cadenas generalistas españolas (nacionales y autonómicas) cuentan con diferentes fuentes audiovisuales para informar de los temas internacionales, como agencias, consorcios de noticias y corresponsalías. En este artículo, a partir de los datos facilitados por diferentes cadenas, se aborda la cobertura, el uso y la gestión de dichas fuentes, así como sus derechos de uso y archivado, y se analiza la historia y las herramientas en línea de las agencias más empleadas. Finalmente se describe la labor diaria del departamento de Eurovision de TVE, al que hace unos meses se han incorporado documentalistas que, además de tratar documentalmente el material audiovisual, realizan labores de edición y producción. — At both national and regional levels, Spain’s main public service television channels rely upon a number of independent producers of audiovisual content to deliver news on international affairs, including news agencies and consortia and correspondent networks. Using the data provided by different channels, this paper examines the coverage, use and management of these sources as well as the regulations determining their use and storage. It also analyzes the history of the most prominent agencies and the online toolkits they offer. Finally, the paper describes the daily work of Televisión Española’s Eurovision department, which has recently recruited documentalists to manage the department’s audiovisual material and to publish and produce audiovisual products.

Funcions del documentalista en un mitjà de comunicació audiovisual digital. Estudi de cas: RelTV

Taula 1. Domini, explicació i ús dels camps de la base de dades

Es mostra un estudi de cas sobre la intervenció d’un documentalista en un nou mitjà de comunicació audiovisual a Internet, RelTV. Es presenten tres projectes diferents duts a terme pel documentalista en aquest context: una base de dades relacional, un pla de preservació digital i un exemple de producte periodístic-documental: un mapa interactiu de vídeos. Es presenta el disseny i desenvolupament dels tres productes, se n’analitza la repercussió i viabilitat, i es reflexiona sobre l’aportació del professional de la documentació en aquest àmbit. — Se muestra un estudio de caso sobre la intervención de un documentalista en un nuevo medio de comunicación audiovisual en Internet, RelTV. Se presentan tres proyectos diferentes llevados a cabo por el documentalista en este contexto: una base de datos relacional, un plan de preservación digital y un ejemplo de producto periodístico-documental: un mapa interactivo de vídeos. Se presenta el diseño y desarrollo de los tres productos, se analiza su repercusión y viabilidad, y se reflexiona sobre la aportación del profesional de la documentación en este ámbito. — This paper reports on three projects completed by a documentalist for the new audiovisual platform RelTV: a relational database, a digital preservation plan and an example of a journalistic-documental product in the form of an interactive map of videos. The paper reports on how the three projects were designed and developed and then analyzes the implications and viability of such initiatives, reflecting on the professional contribution that documentalists can make in this field.

Anàlisi dels articles publicats sobre documentació televisiva a Espanya (1984–2014)

Base de dades amb les cerques fetes en ISOC

Objectiu: estudiar treballs publicats a Espanya sobre documentació televisiva amb la finalitat de traçar un panorama general i una evolució temàtica en aquest camp professional.

Metodologia: s’han fet cerques en sis bases de dades especialitzades amb les quals s’ha pogut establir una evolució de la producció científica dedicada a la documentació televisiva, tant en el nombre de treballs publicats com en els temes tractats. També s’han valorat les publicacions que editen un nombre més gran d’articles dedicats a la documentació televisiva i els autors que hi participen.

Resultats: no es pot establir una relació entre la producció de documents científics sobre documentació televisiva i esdeveniments; s’ha evidenciat poc tractament de temes que tenen importància professional, com les normes tècniques. Així mateix, s’ha destacat que la majoria de les publicacions tenen autor únic i que més d’un 50 % dels autors són homes. — Objetivo: estudio de trabajos publicados en España sobre documentación televisiva con la finalidad de trazar un panorama general y una evolución temática en este campo profesional.

Metodología: se han realizado búsquedas en seis bases de datos especializadas con las que se ha podido establecer una evolución de la producción científica dedicada a la documentación televisiva, tanto en el número de trabajos publicados como en los temas tratados. También se han valorado las publicaciones que editan un mayor número de artículos dedicados a la documentación televisiva y los autores que participan en ellas.

Resultados: no se puede establecer una relación de la producción de documentos científicos sobre documentación televisiva con acontecimientos, se ha evidenciado poco tratamiento de temas de importancia profesional, como las normas técnicas. Asimismo se ha destacado que la mayoría de las publicaciones tienen autor único y que más de un 50 % de los autores son hombres. — Objective: This paper analyzes the articles published in Spain on the work of documentation departments in television companies in order to provide an overview of this professional field and consider the subjects it addresses.

Methodology: Six specialist databases were used to retrieve data on the history of the academic literature that discusses the work of documentation departments in television companies, both in terms of the volume of articles published and the subjects addressed. The researchers also examined the main publishers of articles in this field and the authors of these articles.

Results: The researchers were unable to establish a link between the production of academic texts on the work of documentation departments in television companies and current developments in the field, and it was found that scant attention is given to subjects of professional importance, such as technical regulations. Finally, most of the articles published in this period were written by a single author and more than half the authors were men.