Cura de continguts en les xarxes socials de revistes d’informació i documentació d’Iberoamèrica

Objectius: L’article té com a objectiu analitzar les característiques de la cura de continguts que duen a terme les revistes científiques iberoamericanes d’informació i documentació en les seves xarxes socials.

Metodologia: Investigació descriptiva basada en la tècnica de l’anàlisi de contingut de productes digitals, en la qual es presenta un enfocament tant quantitatiu, de la presència dels elements estudiats, com qualitatiu, d’anàlisi i de selecció de bones pràctiques. S’han examinat totes les revistes iberoamericanes de la categoria Library and Information Science segons el SCImago Journal & Country Rank (SJR).

Resultats: El 60 % de les revistes tenen perfils en les xarxes socials, tot i que només el 55 % estan actius. Twitter és la plataforma preferida. Predomina en les seves publicacions la cura de continguts, present en el 86 % de les entrades en quinze dels divuit perfils analitzats. En l’àmbit temàtic, gran part de les publicacions tracten del número actual (60,57 %); en cada perfil de xarxa social sol predominar una tècnica de cura per sobre de la resta, essent la més emprada “Comentar” (en sis perfils), seguida d'”Extractar”, “Resumir” i “Citar” (en quatre). Es conclou que una bona part de les revistes iberoamericanes d’informació i documentació disposen de xarxes socials, i que aquestes utilitzen àmpliament tècniques de cura de contingut per difondre la seva producció acadèmica.

Tendències investigadores de la ciència de la informació i la biblioteconomia a Iberoamèrica i al Carib

Mapa: categories i tendències investigadores en la ciència de la informació i la biblioteconomia. Font: elaboració pròpia

Objectiu: aquest article presenta categories que mostren tendències investigadores de la ciència de la informació i la biblioteconomia en l’entorn d’Iberoamèrica i el Carib. Les categories han estat producte d’una recerca l’objectiu de la qual es relaciona amb l’anàlisi d’aquests aspectes predictius i prospectius de la disciplina, així com la configuració de l’horitzó d’aquest camp des d’una perspectiva científica.

Metodologia: l’enfocament que assumeix el projecte és de caràcter mixt, ja que integra l’anàlisi quantitativa i qualitativa, tenint en compte que s’utilitzen tècniques bibliomètriques, i procediments que integren l’ús de variables de mesura i obtenció d’indicadors de producció científica. De la mateixa manera, s’examinen i descriuen els articles seleccionats respecte del seu contingut teoricoepistemològic, recuperats del Web of Science, informació d’Iberoamèrica i del Carib, entre els anys 2009 i 2013, corresponents als títols de revistes que integren la categoria temàtica — Objetivo: este artículo presenta categorías que evidencian tendencias investigativas de la ciencia de la información y la bibliotecología en el entorno de Iberoamérica y el Caribe. Estas han sido producto de una investigación cuyo objetivo se relaciona con el análisis de estos aspectos predictivos y prospectivos de la disciplina, así como la configuración del horizonte de este campo desde una perspectiva científica.

Metodología: el enfoque que asume el proyecto es de carácter mixto, pues integra el análisis cuantitativo y cualitativo, teniendo en cuenta que se utilizan técnicas bibliométricas, y procedimientos que integran el uso de variables de medición y obtención de indicadores de producción científica. De igual modo se examinan y describen los artículos seleccionados respecto de su contenido teórico-epistemológico, recuperados de la Web of Science, información de Iberoamérica y el Caribe, entre los años 2009 y 2013, correspondientes a los títulos de revistas que integran la categoría temática — Objectives: Drawing on a predictive and prospective study which describes the general outline of library and information science from a scientific perspective, this paper identifies six categories of LIS research in Ibero-America and the Caribbean.

Methodology: The paper reports on a mixed-methods study that integrated quantitative and qualitative analysis by bringing together bibliometric techniques and procedures combining the measurement of variables and the retrieval of scientific production indicators. The authors examined the theoretical and epistemological content of a series of articles which were retrieved using the Web of Science platform and which offered information on LIS research trends in Ibero-America and the Caribbean during the period 2009-2013. The articles came from the journals in the category

La gestió de projectes com a matèria en els estudis universitaris d’Informació i Documentació a Iberoamèrica

Gràfic 1. Distribució percentual i per països de la presència de gestió de projectes en les titulacions universitàries d'Informació i Documentació a Iberoamèrica

Objectius: analitzar la situació de la gestió de projectes com a matèria en els estudis universitaris de grau i postgrau (màster) d’Informació i Documentació a Iberoamèrica (l’Argentina, Bolívia, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, l’Equador, el Salvador, Espanya, Guatemala, Jamaica, Mèxic, Nicaragua, Panamà, el Paraguai, el Perú, Portugal, Puerto Rico, la República Dominicana, l’Uruguai, Veneçuela i Xile) i presentar una visió global de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de diferents ítems de la matèria.

Metodologia: en primer lloc, es van localitzar directoris sobre educació en Informació i Documentació a escala internacional per poder iniciar posteriorment un procés de revisió d’universitats i titulacions iberoamericanes. Un cop acabat aquest procés, es van analitzar els plans d’estudis que responien a determinats criteris de selecció preestablerts (especificats en el treball) i es va contactar per correu electrònic amb el personal acadèmic corresponent. Es van estudiar diversos paràmetres que es registraren en una base de dades i, finament, es van analitzar els resultats.

Resultats: després d’identificar les universitats, titulacions i assignatures segons els criteris exposats en la metodologia de la investigació, es posa en relleu l’alta presència de la temàtica estudiada en les titulacions iberoamericanes de primer cicle d’Informació i Documentació (77 % del conjunt, en el qual Mèxic, Colòmbia i Espanya són els països en què s’ha localitzat un major nombre d’assignatures diferents de gestió de projectes), i el fet que sigui una assignatura majoritàriament obligatòria en el 86 % de la mostra analitzada. — Objective: This paper examines the current offering of the subject Project Management in bachelor’s and master’s degrees in information and documentation in Ibero-America, focusing on the countries Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Spain, Uruguay and Venezuela. The paper analyses different features of the subject in these degree courses to provide a general overview.

Methodology: A search obtained information about the offering of the subject Project Management in degree courses at an international level and the results were examined by university and by degree course. The university curricula were then analysed according to specific selection criteria, as outlined in the paper, and the researchers corresponded by email with the teaching staff responsible for these courses. Various parameters were studied and then recorded in a database. Finally, the results were analysed.

Results: After the universities, degrees and subjects had been identified and selected according to the research criteria, it was observed that 77% of the entire offering that included the degree course subject Project Management was to be found in first-cycle (bachelor’s) degrees, and that Mexico, Colombia and Spain were the countries where the offering was greatest. The study also showed that Project Management was a compulsory subject in 86 % of the sample analysed.