Tribuna

Breu història de l’ètica de la informació = A brief history of information ethics || Thomas Froehlich


      Articles

Conflictes ètics en la gestió de la informació: una mirada des de la deontologia professional || Maria Rosa Buxarrais

L’ensenyament de l’ètica i la deontologia de la informació en els estudis universitaris de biblioteconomia i documentació = La enseñanza de la ética y deontología de la información en los estudios universitarios de biblioteconomía y documentación || Margarita Pérez Pulido

El Codi deontològic dels arxivers catalans || Alfred Garcia

Auditoria operativa: reflexions sobre l’ètica del procés i aproximació deontològica || Delfí Cosialls

L’automatització de tesaurus i la seva utilització en el web semàntic = Automatización de tesauros y su utilización en la web semántica || José Ramón Pérez Agüera

Més enllà de la usabilitat: característiques mínimes exigibles per a les interfícies de bases de dades web = Más allá de la usabilidad: características mínimas exigibles para las interfaces de bases de datos web || Luis Rodríguez Yunta, Elea Giménez Toledo

La formació permanent del professional de la informació a Catalunya = La formazione permanente del professionista dell’informazione in Catalogna || Patrizia Ponzoni

Escriure (correctament) per al web || Miquel Centelles


      Experiències

La Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí || Marcos Antonio Catalán Vega

La Biblioteca Valenciana, una biblioteca nacional valenciana || Nicolás Bas

Art pop i curtmetratges a una biblioteca penitenciària: tallers de dinamització cultural a la Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona || L. Castell, J. Pallisé, N. Pedrola, C. Tomàs, L. Burgos


      Textos normatius

Directrius de procediment per orientar el comportament dels proveïdors de serveis de referència i d’informació || Nora Vela


      Informació d’activitats

Memòria d’activitats de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: curs 2003-04

Memòria de docència i recerca del Departament de Biblioteconomia i Documentació: curs 2003-04

Informe de la Jornada sobre Deontologia Professional (Barcelona, 15 de juny de 2004) || Sílvia Sunyer

Informe del World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council (Buenos Aires, 21-28 d’agost de 2004). Aspectes generals del congrés i informe de les activitats dels comitès permanents de les seccions de Catalogació i d’Educació i Formació || Assumpció Estivill


      Ressenyes

Recull de recursos electrònics de codis d’ètica de biblioteques i bibliotecaris || Nora Vela

Selecció de fonts en línia sobre història de l’art i arquitectura || Ramon Soler

La revista Biblioteconomía (1944-1976) o com l’anàlisi del contingut i els llenguatges documentals interessaven als professionals de l’època || Aurora Vall

Coordinació editorial: Assumpció Estivill, Ernest Abadal

Edició: Anna Rubió (coordinadora), Servei de Llengua Catalana (correcció lingüística), Concepción Rodríguez (revisió castellà), Alice Keefer (revisió anglès), Jorge Franganillo (maquetació), Eduard Vilagrosa i Josep Soler (edició en HTML)

Desenvolupament tecnològic: Josep Manuel Rodríguez Gairín i Sergi Chávez

Seccions: Ernest Abadal (Tribuna), Assumpció Estivill (Articles), Concepción Rodríguez (Experiències), Núria Jornet (Textos normatius), Concepció Miralpeix (Informació d’activitats), Ángel Borrego (Ressenyes)

http://bid.ub.edu      Comentaris